ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

nemertes.lis.upatras.gr

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση των ρυπαντών αυτών στην διεργασία την

αναερόβιας χώνευσης καθώς και η βιοαποδόµηση τους κάτω από αναερόβιες

συνθήκες. Για τις φαρµακευτικές ενώσεις χρησιµοποιήθηκε συνθετικό µέσο

βασισµένο στην γλυκόζη και αντιδραστήρες λειτουργίας τύπου εξισορρόπησηςγεµίσµατος.

Για τις υπόλοιπες ουσίες χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι τύποι βιολογικής

ιλύος (πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και µίγµα αυτών) και

αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας (CSTR). Επιπροσθέτως για όλες τις

ξενοβιοτικές ενώσεις πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε αντιδραστήρες διαλείποντος

έργου µε σκοπό να µελετηθεί η τοξική τους δράση στην αναερόβια διεργασία.

Τα οργανικά οξέα έχουν αναγνωρισθεί παγκοσµίως ως τα πιο σηµαντικά ενδιάµεσα

της αναερόβιας χώνευσης. Έτσι προκειµένου να γίνει σύγκριση της επίδρασης των

ξενοβιοτικών, οι αντιδραστήρες συνεχούς λειτουργίας προσοµοιάστηκαν µε τη

χρήση ενός γνωστού αναερόβιου µοντέλου (ADM1), ενώ υπολογίστηκαν στατιστικά

οι κινητικές της διεργασίας για τις σηµαντικότερες παραµέτρους εκτιµώντας την

αβεβαιότητα τους.

Η αντίδραση των αντιδραστήρων ήταν διαφορετική για κάθε φάρµακο. Ειδικότερα η

τριχλωζάνη και η οφλοξακίνη φαίνεται να παρεµποδίζουν την διαδικασία της

αναερόβιας χώνευσης αυξάνοντας τα επίπεδα της συγκέντρωσης του δ/του ΧΑΟ.

Ωστόσο αυτή η διαταραχή κράτησε κάποιο χρονικό διάστηµα αλλά κατόπιν η

απόδοση τον αντιδραστήρων επέστρεψε σε φυσιολογικά επίπεδα. Τα πειράµατα

καθορισµού της ειδικής µεθανογόνου δραστικότητας για τα φάρµακα έδειξαν ότι η

τριχλωζάνη και η προπρανολόλη παρεµποδίζουν σηµαντικότερα την µεθανογένεση

ενώ αντίθετα το χλωφιβρικό οξύ και η σουλφαµεθοξαζόλη δεν φαίνεται να

επηρεάζουν την διεργασία ακόµα και σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η σχετική τοξική

δράση των φαρµάκων µπορεί να µην αυξάνει ανάλογα µε την αύξηση της

συγκέντρωσης της ουσίας. Τέλος όλες οι φαρµακευτικές ενώσεις βρέθηκαν

ανθεκτικές κάτω από αναερόβιες συνθήκες µε εξαίρεση την σουλφαµεθοξαζόλη.

Οι υπόλοιπες ξενοβιοτικές ενώσεις δεν παρουσίασαν στατιστικά καµία επίδραση

στην απόδοση των µολυσµένων από αυτές αντιδραστήρων σε σχέση µε τον

αντιδραστήρα που δεν είχε προστεθεί καµία ουσία. Το συµπέρασµα αυτό δεν έγινε

µόνο από την παρατήρηση του παραγόµενου βιοαερίου αλλά και από την στατιστική

4

More magazines by this user
Similar magazines