ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

nemertes.lis.upatras.gr

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ... - Nemertes

ανάλυση της κινητικής κατανάλωσης οξικού και προπιονικού. Επίσης , τα γραµµικά

αλκυλοβενζοσουλφονικά άλατα, οι αιθοξυλική εννεοφαινόλη, η εννεοφαινόλη, το

φενανθρένιο, το πυρένιο και το φλουρανθένιο ήταν πολύ στην διεργασία. Αντίθετα ο

διαιθυλ(2-έξυλ) φθαλικός εστέρας (DEHP) βιοαποδοµείται µερικώς. Ο ρυθµός

µεταφοράς µάζας είναι ο καθοριστικός του ρυθµού αποδόµησης, δηλαδή τα στερεά

λειτουργούν σαν δεξαµενή εξισορρόπησης της συγκέντρωσης της ουσίας σε σχέση µε

αυτή που υπάρχει έξω από τα στερεά και ανταποκρίνεται στις αλλαγές τις

επιφανειακής συγκέντρωσης πιο αργά από το ρυθµό βιοαποδόµησης του DEHP.

Τέλος αποδείχτηκε ότι εφαρµόζοντας αερόβια µετά-επεξεργασία της αναερόβια

χωνευµένης ιλύος είναι πιθανό να µειωθούν µερικές από τις εξεταζόµενες

ξενοβιοτικές ουσίες.

5

More magazines by this user
Similar magazines