Uffe Jørgensen Aarhus Universitet (pdf) - Bioenergi

bioenergi.di.dk

Uffe Jørgensen Aarhus Universitet (pdf) - Bioenergi

Xxxx Xxxxx

Xxx xxx xxx xx. xxx. xx

Potentialet for biomasse

+10 millioner tons planen

Uffe Jørgensen

Seniorforsker, Aarhus Universitet

1


+10 mio. tons planen

potentialet for dansk biomasse

Uffe Jørgensen, Institut for Agroøkologi


Et samarbejdsprojekt mellem KU og AU

• Er det muligt at øge forsyningen af

biomasse med 10 mio. ton

• Uden at øge landbrugsarealet

• Uden at reducere fødevareproduktionen

• Og samtidig give positive miljøeffekter


Tre biomassescenarier for 2020

• Business as usual

• Ingen ændringer i afgrødevalg eller teknologi

• Historisk stigning i afgrødeudbytte og fodereffektivitet

• Eksisterende ressourcer (halm, gylle, rapsolie m.m.)

• Biomasseoptimeret

• Kornsorter med mere halm

• Øget halmopsamling

• Mindre korn og raps –> mere højtydende biomasseafgrøde (roer)

• Gødskning af græs på lavbundsarealer

• Vejrabatter, grødeskæring, efterafgrøder m.m.

• Miljøoptimeret

• Ingen halmfjernelse i områder med kritisk lavt kulstof i jord

• Maksimal eftergrøde og flerårige biomasseafgrøder (græs)

• Ingen korn i nitratfølsomme områder

• Ingen gødskning af græs på lavbundsarealer

• Øget skovrejsning

Gylling et al., 2012


Områder med lav nitratretention friholdes

for korndyrkning i miljøscenario


Scenarioresultater 2020

Gylling et al., 2012


Biomassetyper egnet til forskellig konvertering

Gylling et al., 2012


Konsekvenser for arealanvendelse

Gylling et al., 2012


Vil øget dyrkning af biomasseafgrøder

mindske fødevareforsyningen


Vi kan øge soludnyttelsen, så der er til

både mad, energi & materialer

• Dagens udbytte af hvede: 9 t TS/ha

• Dagens udbytte af majs: 12 t TS/ha

• Potentielt udbytte af vinterrug +

majs: 18 t TS/ha

• Potentielt udbytte af elefantgræs:

20 t TS/ha


Konsekvenser for nitratudvaskning

(ton N/år)

Biomassetype BAU Biomasse Miljø

Husdyrgødning -5.752 -5.752 -5.487

Energiskov (pil og poppel) -248 -248 -248

Omlægning af rapsarealer til

-3.142 -6.085

biomasseafgrøder

Omlægning af kornarealer til

775 -5.040

biomasseafgrøder

Skovrejsning -847 -847 -2.005

Efterafgrøder -4.212

I alt -6.846 -9.214 -23.077

Svarer ca. til manglende målopfyldelse i Vandrammedirektivet

Jørgensen, 2012


Hvad skal der til for at realisere

• Et markedstræk

potentialet

• At drivhusgasemission, nitratudvaskning og

naturpleje værdisættes

• Udvikling af høst, lagring og logistik

• Udvikling af det grønne bioraffinaderi

• Udvikling af fodring med bioraf-foder

• Men næppe alt vil være økonomisk attraktivt


Fødevare- og biomasseproduktion

kan kombineres

Tak for opmærksomheden

More magazines by this user
Similar magazines