Effektivisering i kommunerne Odense den 24. maj 2011

files.conferencemanager.dk

Effektivisering i kommunerne Odense den 24. maj 2011

Effektivisering i kommunerne

Odense den 24. maj 2011

Effektiv økonomistyring

Bo Panduro, KREVI

Carsten V. Frandsen, BDO Kommunernes Revision

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Rammevilkårene

Der indføres samtidig et ”trafiklyssystem” for budgetstyring. Kommuner, der

overskrider deres budgetter, får fremover ”gult lys”. Det betyder, at de det

næste år løbende skal indberette regnskabstal til Indenrigsministeriet, der kan

gribe ind, hvis overskridelsen ikke bliver modgået i et aftalt, hurtigt tempo.

Kommuner, der vedvarende overskrider budgetterne efter at have fået gult lys,

får ”rødt lys”. I tilfælde af større førstegangs-overskridelser kan det tildeles

uden forudgående varsel.

Rødt lys betyder, at kommunen sættes under administration indtil dens

økonomi er tilbage på ret kurs. Hermed får den enkelte kommune en meget

kraftig tilskyndelse til at overholde de økonomiske spilleregler. Hvis det ikke

sker, mister den selvbestemmelse, og der vil blive fundet besparelser, så et

uholdbart udgiftsniveau ikke kan opretholdes.

Kilde; Fair løsning, Sammenomdanmark.dk, maj 2011

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Rammevilkårene2

Og den blå blok kender vi:

Budgetlov

Betinget bloktilskud

Skattestop

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Rammevilkårene!

Der kan ikke skrues på indtægtshåndtaget, og der bliver mindre tilgivelse for

overskridelser, end vi har været vant til

Skal det være ”sjovt” at være kommune, må man altså selv skaffe råderum til det

”sjove”

Et sådant råderum kan kun skaffes ved prioriteringer og effektiviseringer

Begge dele handler om økonomistyring

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Økonomistyring – hvad er det

Politiske beslutninger og tværgående prioriteringer -> skaber den fremadrettede

økonomiplanlægning via budgettet

Administrativ (og politisk) opfølgning og tilpasning -> sikrer den løbende

økonomistyring

Gennemsnitskommunen har hidtil ikke været god til disse øvelser!

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Definition af effektivisering

At opnå mere for det samme – eller det samme for mindre!

Såvel for de områder, hvor man kun kan måle produktivitet som for de områder,

hvor også den endelige effekt kan måles.

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Hvordan har udviklingen været

Kilde: KREVI 2010/2011 (alle beløb i kroner/indbygger – uvægtet gennemsnit af de kommunernes resultater)

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Hvordan har udviklingen været

Kilde: KREVI 2010/2011 (alle beløb i kroner/indbygger – uvægtet gennemsnit af de kommunernes resultater)

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Hvordan har udviklingen været

Kilde: KREVI 2010/2011 (alle beløb i kroner/indbygger – uvægtet gennemsnit af de kommunernes resultater)

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Kravene til økonomistyringen

Kr.

Overhold budgettet

Skab råderum til

nye tiltag

”Pligteffektivisér”

Genopret

egenkapital

Læg et balanceret

budget

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Hvordan løser vi så denne udfordrende opgave

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Organisering af økonomifunktionen

• Central eller decentral organisering af økonomifunktionerne

• Fordele og ulemper ved begge varianter

•Minianalyse:

62 kommuner:

Umiddelbart ingen

”statistisk” forskel i

forhold til outputsiden

Ikke undersøgt for

forskelle på

inputsiden

• 33 med central organisering

• 29 med decentral organisering

• Skattefinansieret resultat pr. indbygger

• Antal økonomimedarbejdere eller

omkostninger til økonomimedarbejdere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Organisering af økonomifunktionen

Økonomifunktionens rolle

Prioritér økonomifunktionens

ressourcer.

Arbejd målrettet på at

etablere en tillidsbaseret

relation

• ikke kun analysere, påpege problemstillinger mv. –

men også tage ansvar for at problemerne konkret

løses

• hvor mange skal være beskæftiget med at

koordinere og lave koncernoverblik – og hvor

mange er reelt støttefunktion for de

budgetansvarlige

• dosering af ”kontrollant- og

sparringspartnerfunktionen” i forhold til de

budgetansvarlige

Være proaktiv og vedholdende

• for de budgetansvarlige opsøger ikke nødvendigvis

hjælp fra økonomifunktionen

Professionel (og ensartet)

anvendelse af metoder og

værktøjer

• men med respekt for forskellige styringsbehov

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Sæt en økonomistyringskultur op!

Økonomiske målsætninger som eksempel

Politisk og administrativ økonomistyringskultur – forankring via en debat om

økonomiske målsætninger

Selve teknikken i målene er ikke afgørende – det er det forhold, at der findes

kendte mål, som har betydning!

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Sæt en økonomistyringskultur op!

Økonomernes rolle er at have styr på detaljerne i målene – politikerne har den

afgørende rolle i at være styrende mod målene via en fast bevidsthed om, at de

findes

Det betyder, at administrationen skal prioritere målsætningen højt for at skabe en

reel debat om målene i kommunalbestyrelsen – men kun ved reelt politisk

ejerskab, virker det.

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Effektiv økonomistyring – det starter med

budgettet

Budgetprocedure

•Hvis budgettet også skal være af strategisk betydning,

kan processen med fordel gøres forudsigelig,

gennemsigtig og realistisk

Tidsplan

•Opbygges med afsæt i de politiske behandlinger. I

tilrettelæggelsen af den tilhørende administrative plan

skal det overvejes, hvor tiden anvendes bedst.

Involvering

•Realistiske og troværdige budgetter kræver involvering af

de budgetansvarlige. Og ikke kun ”på skrømt”.

Omstillingskatalog

•Hvordan bliver de, der er tættest på budgettet,

medspillere - eller i hvert fald ikke modspillere

”Automatiske

regulatorer”

•I hvilket omfang skal ændringer som følge af Lov &

Cirkulæreprogrammet, demografi mv. automatisk slå

igennem

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Anvendelse af demografikorrektioner i det

tekniske budget

Total

På budgettet for:

Anvendes på hele

området

Anvendes på store

dele af området

Anvendes på mindre

dele af området

Anvendes

slet ikke

Daginstitutioner 42 % 50 % 4 % 4 %

Overførselsindkomster 38 % 30 % 15 % 17 %

Skoler 37 % 55 % 5 % 3 %

Ældreområdet 28 % 51 % 16 % 5 %

Voksne handicappede 18 % 28 % 22 % 32 %

Udsatte børn og unge 18 % 25 % 24 % 33 %

Sundhedsområdet 8 % 36 % 25 % 32 %

Det tekniske område 3 % 4 % 24 % 70 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Administration (Konto 6) 1% 1 % 17 % 80 % 100 %

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Hvordan indarbejdes Lov- og Cirkulære

programmet i budgettet

Indarbejdelse:

Procent

Altovervejende administrativt 39 %

Overvejende administrativt 43 %

Overvejende politisk 13 %

Altovervejende politisk 5 %

I alt 100%

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Skab et kontinuerligt

effektiviseringsrum!

Tal ”effektiviseringer” – ikke ”besparelser”

Administrationen skal drive en proaktiv budgetproces – effektiviserings- og

omstillingskatalogerne skal tidligt ind.

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING


Skab et kontinuerligt

effektiviseringsrum!

Forslagene skal frem – tilpas effektiviserings-processen, så forvaltningerne ikke

”sub-optimerer”

Der er nok af eksempler – vi kender 581 af dem

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

More magazines by this user
Similar magazines