kapitel 2 i Lev Vel bogen

lvvl.dk

kapitel 2 i Lev Vel bogen

“ Formålet med Mødestedet er at udvikle nye typer af mødesteder for selvhjulpne ældre. Mødesteder, der vil virke tiltrækkende og motiverende, fordi de øger både den mentale og fysiske fitness gennem en kombination af leg, oplevelse, træning og samvær. ” 10 Mødestedet


Mødestedet I dette kapitel præsenterer vi de indsigter og koncepter, der er udviklet i Lev Vel projektet Mødestedet. Du kan indledningsvist læse om den tilgang, vi har haft til udviklingen af nye koncepter, der sikrer fysisk og mental aktivitet hos ældre. Dernæst vil vi dele de brugerindsigter og koncepter, vi har udviklet i projektet. Forskningen viser, at fysisk og mental aktivitet i en social sammenhæng er nøgleparametre for, om man som ældre bliver ved med at holde sig selvhjulpen. Der er med andre ord et stort potentiale i at sammentænke fysisk og mental aktivitet og samvær. Kombinationen kan på en god måde motivere ældre til at holde sig i gang og dermed forebygge sygdom, skavanker og isolation. Og det vil give den enkelte ældre øget livskvalitet og samfundet store besparelser på sundheds- og plejeområdet. I projekt Mødestedet har vi arbejdet med, hvordan ny teknologi kan stimulere ældre til fysisk og mental aktivitet. Vi har undersøgt, hvordan ny teknologi kan understøtte nye fysiske og virtuelle mødesteder, hvor det vil være attraktivt for ældre at mødes og holde sig i gang. Formålet med projektet Formålet har været at udvikle nye typer af mødesteder for selvhjulpne ældre. Mødesteder, der vil virke tiltrækkende og motiverende, fordi de øger både den mentale og fysiske fitness gennem en kombination af leg, oplevelse, træning og samvær. For at kunne bruge teknologien bedst muligt har det været centralt for os at få grundig viden om brugerne, den varierede og aldersspredte gruppe af selvhjulpne ældre, som vi udvikler til. Vi har derfor undersøgt deres hverdagspraksis, deres forhold til sundhed og til at holde sig i gang, deres sociale liv og forhold til teknologi. Derudover har vi gennem udviklingen af vores prototyper løbende foretaget brugerstudier, hvor de ældre på forskellig vis har været inddraget, og hvor forskere, kommuner og virksomheder løbende har fået ny viden om brugerne. Vores forståelse af de ældre har været afgørende for, at vi har kunnet udvikle nogle gode koncepter. Vi har løbende i projektet været bevidste omkring at sikre en sammenhæng mellem teknologien og Fakta Tid: Aug. 2010 – Feb. 2012 Projektledelse: Alexandra Instituttet Partnere: Dansk Fitness, Fit&Sund, Entertainment Robotics, Medical Device Business Catalyst, Falck, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune, Aktivitetshuset Wiedergården Dragør, DTU – Center for Playware, ITU, KU CESA, Danmarks Designskole,Professionshøjs kolen Metropol, Den danske Diakonissestiftelse, Foreningen Hjernesund, Foreningen Sundt Seniorliv Mødestedet 11


de ældres virkelighed og respekteret dem og de forbehold, de måtte have. For eksempel hvis de føler sig pressede af krav om aktivitet og brug af ny teknologi. Det er vigtigt, at vores løsninger skaber lyst og motiverer de ældre og dermed ikke kommer til at virke som pres, tvang eller som et instrument til at udpege svagheder hos dem. Grundforståelsen for de ældre, vores brug af denne viden og skabelsen af ny viden på området har været væsentligt i projektet. Derudover selvfølgelig at få bragt den viden i anvendelse efterfølgende. Vi har i projektet også udviklet servicedesign for vores koncepter. Vi har set på, hvordan de konkrete løsninger kan bringes til live i virkeligheden. Er de lette at gå til og forstå for brugerne Er der for- hindringer Hvordan præsenteres og formidles de, og hvordan vil de leve på markedet Vi har ikke bare villet udvikle ny teknologi, men også sikre os, at den vil fungere i praksis, og at den er god og enkel at forstå. Fremtiden for Mødestedet Vi har i Mødestedet gennem vores eksperimentelle fremgangsmåde og utraditionelle inddragelse af brugerne, skabt en perspektivrig kombination af indsigt i ældres fysiske og mentale sundhed og ældres interaktion med teknologi. På baggrund af denne indsigt kan vi nu skabe flere nye motiverende mødesteder for ældre. Mødesteder, hvor de ældre leger sig i form og får et stærkt netværk, som kan hjælpe dem med at passe på sig selv og hinanden. Du kan læse mere om vores brugerindsigter og prototyper på www.lvvl.dk/bog Fra plejekrævende til aktiv I projekt Mødestedet har vi udviklet fire nye prototyper, der kombinerer ny teknologi med leg, oplevelse, træning og samvær. 1. Sundhedshus med online fællesskab 2. Robotteknologiske træningsfliser 3. Social Yoga Mats og Nordic Walking Sticks Brugerstudier ·· Etnografiske studier ·· Kvalitative interviews ·· Servicedesign ·· Brugerworkshops og test 12 Mødestedet


1. Sundhedshus med online fællesskab Vores brugerundersøgelser viser, at ældres motivation for at træne i høj grad hænger sammen med det sociale samvær, der opstår på et træningshold. Og at noget så enkelt som en kop kaffe og en bolle efter træningen, en ticket to talk, kan være afgørende for, om et hold bliver velbesøgt og populært. Derudover har mange ældre behov for en venlig introduktion til træning, som er tilpasset dem og deres behov. Vi har derfor undersøgt, hvordan vi bedst inviterer de ældre brugere indenfor i sundhedshuse, og hvordan vi hjælper dem med at overvinde deres barrierer og motiverer dem til at komme. På baggrund af vores viden om ældre har vi udviklet konceptet seniorambassadøren, som vores partnere allerede har indført i deres sundhedshuse. Seniorambassadøren er en frivillig ældre person, der tager imod de ældre, når de starter i sundhedshuse eller fitnesscentre, og tilbyder dem forskellige aktiviteter ud over træningen. Motiverende fysiske og virtuelle mødesteder For at bygge videre på de gode erfaringer med seniorambassadører har vi udviklet Seniorklubben - et onlinefællesskab for ældre. Seniorklubben kan knyttes til sundhedshusene og deres brugere, men tanken er, at klubben også skal være åben for andre interesserede. Onlinefællesskabet er tænkt som en slags portal for alt, der har med sundhed for aldersgruppen at gøre. Som bruger kan man for eksempel gå ind og se, hvad forskellige foreninger i ens nærområde tilbyder af sundhedsaktiviteter. Man kan via links gå til relaterede foreninger som for eksempel Hjerteforeningen eller finde artikler om kost og træning. Brugeren vil også kunne kontakte seniorambassadøren i sit lokale sundhedshus med spørgsmål og følge en blog om sundhed. Man kan booke træningstider og eventuelt finde nye træningskammerater, følge chats og diskussioner og måske melde sig til arrangementer og foredrag. Ved at opsætte en personlig profil vil man kunne sætte sig personlige mål og blive mindet om træningstider. Onlinefællesskabet udvider med andre ord døren til fitnesscentrene for de ældre. I kombination med sundhedshusene gør det fitness til en social og udvidet aktivitet og dermed et motiverende mødested både fysisk og virtuelt. Seniorklubben er på prototypestadiet, men vores partneres implementering af seniorambassadører viser, at der er store kommercielle muligheder i at sætte sig godt ind i gruppen af selvhjulpne ældre, deres behov og virkelighed. Partnere bag Seniorklubben ·· Fit&Sund ·· ITU ·· KU CESA ·· Danmarks Designskole ·· Foreningen Livsnettet ·· Gentofte Kommune Mødestedet 13


2. Robotteknologiske træningsfliser Med alderen oplever ældre en nedsat funktionsevne og mindsket muskelstyrke. Den nedsatte funktionsevne kan være starten på en negativ spiral, hvor funktionstabet fører til endnu mindre mobilitet, som medfører endnu større funktionstab, faldrisiko og eventuel isolation. Især den øgede risiko for fald er væsentlig, da faldulykker i dag er den hyppigste ulykkestype blandt ældre i Danmark og medfører store skader, indlæggelser og risiko for flere fald 1 . Der er således høj risiko både for store menneskelige skader og store samfundsøkonomiske omkostninger. Undersøgelser viser, at ældre med styrketræning relativt nemt kan begrænse nedsættelsen af deres funktionsevne og dermed mindske risikoen for faldulykker. For at motivere ældre til fysisk aktivitet har vi udviklet nogle robotteknologiske træningsfliser, som kan være et kommende element i genoptræningsprogrammer for ældre. Motion, styrke, koordination og balance gennem leg Robotteknologiske træningsfliser er interaktive lysplader i enkeltmoduler, der kan sættes sammen efter lyst og behov. Man kan spille en stor mængde spil på pladerne og på en enkel og motiverende måde træne motion, styrke, koordination og balance. Træningen kan foregå enten alene eller sammen med andre. Træningsfliserne indfører et stykke lettilgængelig teknologi i styrke- og koordinationstræningen for ældre. De gør træningen til leg, fællesskab og et motiverende mødested i stedet for sur pligt. Træningsfliserne kan varieres og tilpasses til den enkelte bruger. De kan kobles sammen i alle mulige forskellige figurer, eksempelvis en lang stribe eller en stor kvadratflade. Modulerne aflæser selv, hvordan de er koblet sammen. De lyser op, når man træder på dem med foden, og blinker, når man skal hen på dem. Hver spiller kan have sin egen farve, så man vil kunne spille kryds og bolle mod hinanden eller et utal af andre spil. I spillene skal man koordinere og holde styr på, hvor ens farve er, og hvor man skal hen. Man skal i fælles spil uden om hinanden og kommer hurtigt tæt på hinanden på en legende og motiverende måde, så man strækker sig og træner mere og mere uden at lægge mærke til det. Fliserne kan sættes op til det, man gerne vil træne, og ”lærer” i løbet af spillet brugeren at kende. Som et slags individuelt ’golfhandicap’ tager fliserne således hensyn til, om man eksempelvis er skrøbeligt gående eller bevæger sig langsommere Vores test af fliserne viser, at spillene udfordrer den enkelte inden for hans eller hendes rammer. De sætter både mental træning, fysisk træning og social interaktion i gang på en meget enkel måde og får således meget positiv brugerfeedback. Fliserne er simpelthen sjove at bruge, giver grobund for et godt socialt samvær og fungerer i deres design. De er nemme at gå til og virker 1 Sundhedsstyrelsen 14 Mødestedet


hverken teknologiafskrækkende eller som et demotiverende ’ældre-’ eller træningsredskab. Gentofte Kommune er i øjeblikket sammen med fysioterapeuter i gang med at se på, hvordan fliserne kan bruges til træning og genoptræning. Samtidig afprøver kommunen, om man kan få ældre til at lege på fliserne sammen med børnehavebørn og på den måde få endnu mere motiverende møder op at stå for begge aldersgrupper. Fliserne kan anvendes som et element, kommunen låner ud til ældre som led i en genoptræning, hvor der både skal trænes på pladerne derhjemme og i et kommunalt genoptræningscenter sammen med fysioterapeuter. Derudover kan der skabes et online community koblet til pladerne. Her vil man gennem en personlig profil kunne notere hjemmetræning, træningsplan og fremskridt online og diskutere det med fysioterapeuten på centeret. Der er i det hele taget mange muligheder for, at træningsfliserne kan blive et godt nyt mødested. Partnere bag de robotteknologiske træningsfliser ·· Gentofte Kommune ·· DTU – Center for Playware ·· Entertainment Robotics ·· Dansk Fitness ·· ITU ·· KU CESA ·· Danmarks Designskole ·· Alexandra Instituttet Mødestedet 15


3. Social Yoga Mats OG Nordic Walking Sticks I vores brugerstudier har vi set, at mange ældre holder af at have skemalagte aktiviteter som at gå til yoga hver tirsdag eller mødes i en gruppe, der går stavgang hver onsdag. Det er en stærk motivationsfaktor, at tingene er tilrettelagt. Det er ligeledes en stærk motivationsfaktor, at aktiviteten er noget, man udøver i et fællesskab. Ved at man mødes i gruppen, udvikles der relationer, og man får en ’ticket to talk’ - en lejlighed til at tale sammen via gruppeaktiviteten. Det sociale og det fysiske har altså en meget gunstig og motiverende indvirkning på hinanden. Men hvad sker der mellem de ugentlige møder Får de ældre trænet nok derhjemme uden holdmotivationen Kan man med ny teknologi forlænge og forstærke de sociale relationer fra gruppen til hjemmet i tiden mellem holdmøderne Vil det være en ekstra motivation, så ældre får mere kontinuitet i træningen og holder sig yderligere i gang både fysisk og socialt Vi har udviklet to prototyper, der tilfører teknologi til de redskaber, der bruges i holdtræningen. Ideen er, at vi gennem teknologien kan skabe et socialt fællesskab om den ældres hjemmetræning, så de også bliver motiverede til at træne derhjemme. Vores prototyper Social Yoga Mats og Nordic Walking Sticks har således et fælles udgangspunkt. Begge prototyper ønsker at forlænge den synergi mellem motion og socialt samvær, der motiverer mange ældre til at deltage i ugentlig holdttræning. Forlængelsen af synergien sker ved at skabe et socialt fællesskab uden for den ugentlige holdtræning. Social Yoga Mats Sociale yogamåtter, Social Yoga Mats, er udstyret med sensorer, som kan mærke, om man træner på dem. Yogamåtten sender besked ud på et onlinefællesskab til resten af yogaholdet om, at man træner, ligesom man selv kan se, når andre fra holdet træner. På den måde bliver man set og ser andres aktiviteter uden for holdtimerne. Man forlænger altså opmærksomheden om øvelserne, og gør holdet mere nærværende og forbundet. Yogamåtten er koblet til en lille skærm, en ’yoga tablet’, hvor man kan følge video-instruktioner, mens man træner. Instruktionen bliver på den måde forlænget ud over de ugentlige timer. På onlinefællesskabet kan man følge egne og andres træningsrytme, og man kan kommunikere med holdmedlemmer, sende opmuntringer, ”præmier” og applaudere eller dele sundhedstips. Relationer og hjemmetræning understøttes på den måde, og der kan eventuelt etableres en norm i gruppen om regelmæssig hjemmetræning, motiveret af det virtuelle nærvær. 16 Mødestedet


Mødestedet 17


Nordic Walking Sticks Nordic Walking Sticks er digitaliserede stavgangsstave. Konceptet udstyrer stavgangsstavene med informationsteknologi for at motivere til flere vandreture, skabe anderledes og varierede ture og forstærke fællesskabet i vandregruppen. Stavgangsstavene gør det muligt at bygge let og bærbar digitalteknologi ind i motionsformen, så man med stavene kan ”kommunikere” og bære forskellige informationer med sig på turen. På de digitaliserede stave kan man eksempelvis downloade lyd, nyhedsklip, musik og jokes. Eller uploade ting fra computeren, der kan deles med vandregruppen og overføres til andre stave ved at lade dem forbinde sig med hinanden på turen. Stavene kan også have sensorer, der noterer ens præstationsdata såsom puls, hastighed og vandrelængde, som man kan kigge på, når man kommer hjem og derved følge sin udvikling. Man kan forberede sig til vandreturene i gruppen ved at finde indhold, man gerne vil dele undervejs. De delte oplevelser kan åbne fællesskabet endnu mere, og bagefter kan man tage noget med sig fra turen, som forlænger oplevelsen og forstærker relationerne. Man kan også forestille sig, at stavene er koblet på et onlinefællesskab, hvor man aftaler ture sammen og motiverer hinanden indbyrdes. Man vil eventuelt kunne se, når andre i gruppen er ude at gå, man vil via en personprofil kunne tjekke sin vandrestatus og sundhedsdata og måske via lysdioder på stavene blive gjort opmærksom på, at man har en aftalt tur. Man kan have deciderede træningsplaner online som del af et genoptræningsprogram, hvor ens data efterfølgende kan diskuteres med en fysioterapeut. I det hele taget har Nordic Walking Sticks potentiale til at blive en ny generation af vandrestave. Både Social Yoga Mats og Nordic Walking Sticks er eksperimenteret frem i tæt samarbejde med brugerne. Vi har spurgt brugerne, hvordan teknologien skal virke, hvordan den kan motivere dem, og hvad de ønsker sig af den. På baggrund af den tætte interaktion med brugerne i udviklingen har vi tilpasset koncepterne undervejs. Begge koncepter har undervejs måttet forholde sig til ’privacy’ – ældres behov for privatsfære, når nu teknologien kan ”se” én derhjemme. Føler man sig afsløret, hvis man ikke træner, når teknologien forlænges ind i hjemmet I den forbindelse har vi overvejet, hvornår motivationen glider over i et pres, og hvor meget et fællesskab på en vandretur skal ”fyldes ud” med ekstrainformation, hvis man har nok at snakke om og måske oven i købet har en iPhone med nogle af de samme bærbare muligheder. Vores dialog med de ældre under udviklingen viser, at hvis vi i vores videre udvikling af teknologierne kan finde den rette balance mellem motivation og pres og det rette niveau for ekstrafunk- 18 Mødestedet


tioner, så har koncepterne stort potentiale for at blive velfungerende og motiverende udvidelser af ældres mødesteder. Partnere bag social yoga mats og nordic walking sticks ·· ITU ·· Aktivitetshuset Wiedergården Dragør ·· KU CESA ·· Danmarks Designskole Mødestedet 19

More magazines by this user
Similar magazines