Helle Okholm - ATV - Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Helle Okholm - ATV - Jord og Grundvand

IE-direktivet

Basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger


• IE-direktivet (IED) Direktivet om Industrielle

Emissioner

• Sammenskrivning af 7 industridiretiver (bl.a. IPPC)

• IED vedtaget den 24. november 2010 og trådte i kraft 6.

januar 2011

• Medlemslandende skal iværksætte de nødvendige love

til at gennemføre bl.a. artikel 22 (bestemmelsen om

basistilstandsrapport) senest 7. januar 2013

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 2


IED’s gennemførelse i Danmark

1. Ændring af 3 love: Miljøbeskyttelsesloven,

husdyrgodkendelsesloven og jordforureningsloven

2. Omfattende ændringer i en række bekendtgørelser

• Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

(indeholder reglerne om basistilstandsrapport)

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 3


Nyt i IED for jordforurening

……………………..

Artikel 22

Lukning af anlæg

2. Hvor aktiviteten indebærer, at der bruges, fremstilles eller frigives

relevante farlige stoffer, skal driftslederen med henblik på en mulig

forurening af jordbund eller grundvand på anlægsområdet

udarbejde en basistilstandsrapport og indsende den til den

kompetente myndighed, før driften af et anlæg påbegyndes, eller

før godkendelsen af et anlæg ajourføres, første gang efter den7.

januar 2013.

……………………………..

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 4


Basistilstandstandsrapport

Hvilke virksomheder er omfattet af IE-direktivet

Ca. 800 industrivirksomheder og 1.200 husdyrbrug er omfattet af

reglerne. Eksempelvis store fjerkræ- og svinebrug, store mejerier,

slagterier og bryggerier

Hvem skal lave basistilstandsrapport

Virksomhed med IED aktivitet som bruger fremstiller eller frigiver

relevante farlige stoffer

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 5


Overblik over Basistilstandstandsrapport

Krav om basistilstandsrapport (art 22, stk. 2)

Indhold: Oplysninger om og dokumentation for jordens og

grundvandets tilstand

Hvornår: Ved godkendelse eller revurdering af 7. januar 2013

For IED-aktivitet med relevante farlige stoffer

Implementeret i MBL § 35 c og Bekendtgørelse nr. 1454 af 20.

decmber 2012 om godkendelse af listevirksomhed

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 6


Miljøbeskyttelseslovens § 35 c:

§ 35 c Miljøministeren fastsætter regler om, at bestemte listevirksomheder, som bruger,

fremstiller eller frigiver relevante, farlige stoffer, skal udarbejde en rapport med

oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til

forurening (basistilstandsrapport) i forbindelse med godkendelse, jf. § 33, eller

revurdering, jf. §§ 41 a eller 41 b.

• Stk. 2. Ministeren fastsætter nærmere regler om udarbejdelse, form og indhold af

basistilstandsrapporten, herunder regler om godkendelses- eller tilsynsmyndighedens

afgørelse om, hvorvidt listevirksomheden er forpligtet til at udarbejde en

basistilstandsrapport, og regler om, hvornår basistilstandsrapporten skal udarbejdes.

• Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om adgangen til at klage over myndighedens

afgørelse om, hvorvidt en listevirksomhed skal udarbejde en basistilstandsrapport,

herunder at afgørelsen i visse tilfælde ikke skal kunne påklages.«

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 7


Basistilstandsrapport - hvornår

• Ved opstart eller ved revurdering af eksisterende miljøgodkendelse

efter 7. januar 2013

• IE-aktivitet involverer relevant, farligt stof (Selvstændig bi-aktivitet

nødvendigvis ikke med)

Relevant farligt stof – skal bruges, fremstilles eller frigives Risiko for

forurening af jord eller grundvand

Farligt stof: klassificering jf. CLP forordning (1272/2008)

Forurening: Langvarig påvirkning af jord og grundvand

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 8


Basistilstandsrapport – hvordan

• Ved godkendelse

• i ansøgning om godkendelse redegør virksomheden om de er

omfattet af reglerne om basistilstandsrapport jf. GKB bilag 3, pkt.

38)

- der kan meddeles godkendelse når basistilstandsrapporten er

udarbejdet jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 15, stk. 2,

• Ved revurdering

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 9


Basistilstandsrapport

• Formål: at bestemme jordbundens og grundvandet

forureningstilstand mhp kvantificeret sammenligning med

ophørstilstanden (betragtning (24) til IED)

• Beskrivelse af tidligere og nuværende brug

• Indholdet af basistilstandsrapport beskrevet i GKB bilag 6

• Eksisterende undersøgelser kan benyttes

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 10


Nyt i IED for jordforurening

……………………..

Artikel 22

Lukning af anlæg

3. Ved definitivt aktivitetsophør vurderer driftslederen jordbundens og grundvandets tilstand med hensyn

til forurening med relevante farlige stoffer, der er brugt, fremstillet eller frigivet af anlægget. Hvis

anlægget har medført betydelig forurening af jordbund eller grundvand med farlige stoffer

sammenholdt med den tilstand, der er konstateret i basistilstandsrapporten, jf. stk. 2, skal

driftslederen træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere denne forurening, så

anlægsområdet føres tilbage til denne tilstand. Med henblik herpå kan der tages hensyn til sådanne

foranstaltningers tekniske gennemførlighed.

Efter definitivt aktivitetsophør og hvis forureningen af jordbund og grundvand på anlægsområdet

frembyder en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet som følge af de godkendte

aktiviteter, driftslederen har udført, inden godkendelsen af anlægget ajourføres første gang efter 7.

januar 2013, og under hensyntagen til de vilkår for anlægsområdet, der er fastsat i overensstemmelse

med artikel 12, stk. 1, litra d), skal driftslederen træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på

fjernelse, kontrol, inddæmning eller reduktion af relevante farlige stoffer, så anlægsområdet i

betragtning af dets nuværende eller godkendte fremtidige brug ikke længere udgør en sådan risiko, jf.

dog første afsnit.

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 11


Ophørsforanstaltninger

• Krav om foranstaltninger ved definitivt aktivitets ophør (IED

artikel 22, stk. 3 og 4)

• Forpligtelsen påhviler den der driver virksomheden på

ophørstidspunktet – driftsherren

• Ophør defineret i GKB § 45

• Gennemført i jordforureningslovens kapitel 4 b

• Basistilstandsrapport JFL § 38 l, stk. 1, væsentlig forurening

• Ingen basistilstandsrapport …. Stk. 2, væsentlig risiko

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 12


Monitering overvågning af jord og

grundvand

• IED krav om overvågning af de foranstaltninger som skal forebygge

emissioner til jord og grundvand artikel 14, litra c)

• Overvågning skal ske mindst hvert 5. år for grundvand og for jord

mindst hvert 10 år artikel 16

• Gennemført i GKB § 22, stk. 2,

• mulighed for at hyppigheden kan nedsættes

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 13


Strandgade 29

1401 København K

Tlf: 72 54 40 00

E-mail: mst@mst.dk

www.mst.dk

Vingsted ATV vintermøde den 5.-6. marts 2013 SIDE 14

More magazines by this user
Similar magazines