10.11.2012 Views

Peter & de andre kopier! - Stautrup IF

Peter & de andre kopier! - Stautrup IF

Peter & de andre kopier! - Stautrup IF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

iposten<br />

Klubblad for <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> · nr. 2 · 30. årgang · april 2007<br />

Stan<strong>de</strong>rhejsning<br />

i tennisklubben<br />

Søndag <strong>de</strong>n 29. april kl. 10<br />

ved banerne - også for nye<br />

medlemmer.<br />

Læs mere på si<strong>de</strong> 20<br />

Superliga<br />

i <strong>Stautrup</strong>!<br />

De Gule fra AC Horsens spiller 31.<br />

maj mod <strong>de</strong> lokale helte.<br />

Sæt kryds i kalen<strong>de</strong>ren!<br />

<strong>Peter</strong> & <strong>de</strong> <strong>andre</strong> <strong>kopier</strong>!<br />

Årets byfest-halbal afhol<strong>de</strong>s lørdag <strong>de</strong>n 15. september i <strong>Stautrup</strong>hallen.<br />

Billetsalg kun 2 dage: Onsdag 6. juni og torsdag 7. juni<br />

i fodboldklubhuset på Søholmvej. Læs mere si<strong>de</strong> 3


2 riposten - april 2007<br />

synspunkt<br />

Mulighe<strong>de</strong>r for at leje S<strong>IF</strong>’en i perio<strong>de</strong>n 15.4. - 31.8. varetages af<br />

Maibritt Bodin Bodin<br />

Forretningsudvalget<br />

<strong>Stautrup</strong>vej 69<br />

Mail: BodinBodin@os.dk.<br />

STAUTRUP<br />

IDRÆTSFORENING<br />

www.stautrup.dk<br />

Hovedbestyrelsen<br />

Hovedbestyrelsen består af af<strong>de</strong>lingsformæn<strong>de</strong>ne samt et<br />

forretningsudvalg på fire personer. Navne og adresser på<br />

af<strong>de</strong>lingsformænd og -bestyrelser kan ses på næstsidste si<strong>de</strong>.<br />

Forretningsudvalget<br />

Niels Lyhne, formand, Rosendalvej 37, 8260 Viby J<br />

Tlf. ...................................................... 86 28 99 02<br />

E-mail ................................................. nl@interlex.dk<br />

Per Molbo, næstformand, Rugbjergvej 125, 8260 Viby J<br />

Tlf. ...................................................... 86 28 90 60<br />

E-mail ................................................. molbo@oncable.dk<br />

Lone Weiss, kasserer, Højvangsvej 42, 8260 Viby J<br />

Tlf. ...................................................... 86 28 28 35<br />

E-mail ................................................. loneweis@tdcadsl.dk<br />

Maibritt Bodin Bodin, sekretær, <strong>Stautrup</strong>vej 69, 8260 Viby J<br />

Tlf. ...................................................... 86 75 38 30<br />

E-mail ................................................. bodinbodin@os.dk<br />

<strong>Stautrup</strong> Idrætsforening<br />

v/Niels Lyhne, Rosendalvej 37, 8260 Viby J<br />

Tlf. .......................................................86 28 99 02<br />

<strong>Stautrup</strong> Idrætsanlæg, Klubhuset,<br />

Søholmvej 4, 8260 Viby J .....................tlf. 86 28 41 73<br />

<strong>Stautrup</strong>hallen, S<strong>IF</strong>’en, Klokkeskovvej 1, 8260 Viby J<br />

Ripostens redaktion<br />

Anette Damsgaard Bon<strong>de</strong> (grafiker)......tlf. 86 28 02 48<br />

Niels Lyhne (ansv.) ...............................tlf. 86 28 99 02<br />

Indlæg til Riposten<br />

Alle indlæg til Riposten skal afleveres digitalt, <strong>de</strong>t vil sige<br />

indskrevet på computer. Indlæg kan sen<strong>de</strong>s som email til adressen<br />

riposten@stautrup.dk. Eller sen<strong>de</strong>s på CD/diskette til Anette<br />

Damsgaard Bon<strong>de</strong>, Råhøjvænget 38, <strong>Stautrup</strong>, 8260 Viby J.<br />

Debatindlæg rettet mod personer eller af<strong>de</strong>linger, vil blive<br />

forelagt modparten til besvarelse i samme udgave af Riposten.<br />

Udgivelser og <strong>de</strong>adlines i 2007/2008<br />

Nr. Udgivelse Deadline<br />

3/juni 1. juni 18. maj<br />

4/august 3. august 20. juli<br />

5/oktober 28. september 14. september<br />

6/<strong>de</strong>cember 30. november 16. november<br />

1/februar 1. februar 18. januar<br />

2/april 4. april 21. marts<br />

Oplag: 2.220 stk.<br />

Tryk: Uni-Tryk ApS, Søren Frichs Vej 42Q,8230 Åbyhøj<br />

Distribution<br />

Alle henven<strong>de</strong>lser vedrøren<strong>de</strong> distributionen af Riposten (fx<br />

u<strong>de</strong>blivelser, forsinkelser o.lign.) skal rettes til Flemming Weiss,<br />

tlf. 86 28 28 35, mail: loneweiss@tdcadsl.dk.<br />

Riposten om<strong>de</strong>les til samtlige husstan<strong>de</strong> i <strong>Stautrup</strong>, Ormslev og<br />

Åbo samt til medlemmer af <strong>Stautrup</strong> Idrætsforening u<strong>de</strong>nfor<br />

områ<strong>de</strong>t.<br />

Dette nummer er ud<strong>de</strong>lt fra fredag <strong>de</strong>n 30. marts 2007


Årets byfest-halbal:<br />

<strong>Peter</strong> & <strong>de</strong> <strong>andre</strong> <strong>kopier</strong><br />

Tekst: Tom Østergård og Lars Jørgensen<br />

riposten - april 2007<br />

Lørdag <strong>de</strong>n 15. september 2007 i <strong>Stautrup</strong>hallen<br />

Først tror du <strong>de</strong>t er GASOLIN – så tror du<br />

<strong>de</strong>t er løgn, ja sådan lød <strong>de</strong>t da <strong>Peter</strong> & <strong>de</strong><br />

<strong>andre</strong> <strong>kopier</strong> blev kåret til årets liveband<br />

i 2005 og tro <strong>de</strong>t eller lad være <strong>de</strong> run<strong>de</strong>r<br />

<strong>Stautrup</strong>hallen i september til en forrygen<strong>de</strong><br />

”GASOLIN” aften.<br />

Un<strong>de</strong>r buffet og in<strong>de</strong>n aftenens navn går på<br />

vil ” SUNSHINE BOYS ” un<strong>de</strong>rhold med god<br />

dansk og u<strong>de</strong>nlandsk rock og pop.<br />

SUNSHINE BOYS spiller ligele<strong>de</strong>s efter <strong>Peter</strong><br />

& <strong>de</strong> <strong>andre</strong> <strong>kopier</strong>.<br />

Som noget helt nyt vil <strong>de</strong>r i gymnastiksalen<br />

være JAZZBAR. Her kan du hvile øre og ben<br />

i <strong>de</strong> opstille<strong>de</strong> sofaer samtidig med du ny<strong>de</strong>r<br />

en øl eller kop kaffe i baren. Jazzen vil selvfølgelig<br />

leveres live.<br />

Sid sammen<br />

og hold en fest i festen<br />

Inviter vennerne og kollegaerne, saml forældrene<br />

i børnenes klasse, hold vejfest, hold<br />

din fødselsdag. Angiv ved billetkøb, hvis vi<br />

skal reservere pladser til store eller små<br />

grupper.<br />

Eneste begrænsning er at vi ikke blan<strong>de</strong>r<br />

buffet og medbragt mad ved samme bord.<br />

Billetsalg kun 2 dage<br />

Onsdag d. 6. juni og torsdag d. 7. juni<br />

i fodboldklubhuset på Søholmvej.<br />

Billetpriser<br />

Buffet + koncert .............................. 300 kr.<br />

Medbragt mad + koncert ................ 175 kr.<br />

Koncert ( adgang kl. 20.00 ) ........... 150 kr.<br />

Aftenens program:<br />

18.00:<br />

Dørene åbnes for spisen<strong>de</strong> gæster.<br />

19.00-21.30:<br />

Sunshine Boys un<strong>de</strong>rhol<strong>de</strong>r.<br />

20.00:<br />

Dørene åbnes for koncertgæster<br />

21.30:<br />

<strong>Peter</strong> & <strong>de</strong> <strong>andre</strong> <strong>kopier</strong> spiller op til dans.<br />

21.30-01.30:<br />

Jazzbar åbner i gymnastiksal.<br />

Buffet leveres af restaurant Patrice i Åbyhøj,<br />

mere herom i næste nummer af Riposten.<br />

3


4 riposten - april 2007<br />

Motion og bevægelse<br />

for Seniorer<br />

Tekst: Anna Hansen<br />

For 3 uger si<strong>de</strong>n var Stavtrup dækket af meterhøje<br />

snedriver, i dag er <strong>de</strong>t forår, solskin,<br />

forårsblomster, fuld gang i kolonihavefolket,<br />

alt for meget vand i Brabrand Sø, store<br />

flokke af grågæs og mulighe<strong>de</strong>r for at fin<strong>de</strong><br />

nye veje til <strong>de</strong>n daglige cykeltur, når nu<br />

stien om Årslev Engsø er ufremkommelig.<br />

Hvorfor nu <strong>de</strong>nne opremsning? For at min<strong>de</strong><br />

os om at vi lever i et herligt land som vi<br />

skal passe på. Bå<strong>de</strong> naturen og <strong>de</strong>mokratiet<br />

skal til stadighed beskyttes. De unge på Nørrebro<br />

<strong>de</strong>r brugte brosten som våben, er <strong>de</strong>t<br />

blomsten af Danmarks Ungdom? Man kan<br />

vælge at sige til sig selv: Hvad kommer <strong>de</strong>t<br />

mig ved, jeg bor jo ikke på Nørrebro! Men<br />

så let er <strong>de</strong>t ikke! De unge på Nørrebro <strong>de</strong>r<br />

kæmpe<strong>de</strong> for noget <strong>de</strong> gerne ville bevare,<br />

satte <strong>de</strong>mokratiet og <strong>de</strong>n private ejendomsret<br />

overstyr på en enkelt nat Det var en skam<br />

at <strong>de</strong> ikke gik på barrika<strong>de</strong>rne med or<strong>de</strong>t<br />

som våben. Ungdomshuset har helt sikkert<br />

været et herligt sted for brugerne, men hvor<br />

er sammenhængen mellem ønsket om et<br />

sted at være og <strong>de</strong>n ø<strong>de</strong>læggen<strong>de</strong> hærgen?<br />

Her er <strong>de</strong>t nok at kæ<strong>de</strong>n springer af for mig.<br />

Jeg har kendt mange unge mennesker i mit<br />

lange foreningsliv, som aldrig har kastet en<br />

brosten mod politiet. Unge mennesker <strong>de</strong>r<br />

har brugt hele <strong>de</strong>res fritid som trænere eller<br />

le<strong>de</strong>re i <strong>de</strong>res lokale forening. Engagere<strong>de</strong><br />

og aktive når <strong>de</strong>t dreje<strong>de</strong> sig om alle former<br />

for foreningsarbej<strong>de</strong>. Unge mennesker <strong>de</strong>r<br />

også hav<strong>de</strong> <strong>de</strong>res ønsker om lokaler, men<br />

som ikke brugte vold for at få ”<strong>de</strong>res ret”.<br />

I samarbej<strong>de</strong> med kommune og en velvillig<br />

lokalbefolkning kunne <strong>de</strong>r opnås meget<br />

positiv samarbej<strong>de</strong> til gavn og glæ<strong>de</strong> for<br />

alle i lokalområ<strong>de</strong>t.<br />

Men ellers går <strong>de</strong>t godt i vores lille af<strong>de</strong>ling.<br />

Gymnastik og badminton lakker mod<br />

en<strong>de</strong>n for <strong>de</strong>nne gang. På nuværen<strong>de</strong> tidspunkt<br />

vi<strong>de</strong>s ikke hvornår vi efter sommerferien<br />

kan få træningstid på skolen. Det har<br />

været en <strong>de</strong>jlig vinter og pulsen har været<br />

oppe mange gange – tak Marlene.<br />

Linedansen med Tove Elmose som instruktør<br />

har samlet 22 dansere. Vi har fået<br />

vores sag for. Dansen kræver brug af bå<strong>de</strong><br />

fød<strong>de</strong>r og hjerne – på samme tid! Men sjovt<br />

er <strong>de</strong>t – altså også noget for lattermuskler-<br />

STØT IDRÆTSFORENINGENS SPONSORER<br />

- DE STØTTER OS<br />

ne. Desværre kan Tove ikke fortsætte efter<br />

sommerferien. Vi må i gang med at un<strong>de</strong>rsøge<br />

<strong>andre</strong> instruktørmulighe<strong>de</strong>r.<br />

Stavgangen her i foråret starte<strong>de</strong> <strong>de</strong>n 7<br />

marts vi er pt. oppe på 10 <strong>de</strong>ltagere. Der er<br />

plads til flere – så kom bare ned til Søholm<br />

hver onsdag kl. 10.15.<br />

Af<strong>de</strong>lingen afhol<strong>de</strong>r generalforsamling<br />

i Siffen tirsdag <strong>de</strong>n 17. april kl.<br />

ca. 13.00 (efter gymnastik/badminton)<br />

Efter generalforsamlingen ca. 1 times<br />

foredrag af Karen Bjerre le<strong>de</strong>r af Århus<br />

Kommunes nye Sundhedscenter i Jægergårdsga<strong>de</strong>.<br />

Emnet for foredraget: Sundhed<br />

for seniorer herun<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aktiviteter/tilbud,<br />

<strong>de</strong>r kan tilby<strong>de</strong>s på et Sundhedscenter.<br />

Gymnastik/Badminton slutter sæsonen<br />

af <strong>de</strong>n 24. april med et spiseligt<br />

arrangement i Siffen.


Nu starter <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong><br />

en løbeklub<br />

Tekst: Kristian Lassen og Mads Rasmussen<br />

Vi starter med at løbe tirsdage og torsdage<br />

kl. 18.00. Den første tur bliver tirsdag d. 10.<br />

April. Vi løber en rundt om Brabrandsøen<br />

(hvis <strong>de</strong>n er tørlagt).<br />

På sigt vil vi arrangere længere ture i weeken<strong>de</strong>n,<br />

ture til forskellige løb , foredrag om<br />

træning, kost, forebyggelse af ska<strong>de</strong>r m.m.<br />

Vi løber fra fodboldklubhuset på Søholmvej<br />

4, hvor <strong>de</strong>r er mulighed for fælles skifting<br />

og badning for <strong>de</strong> som måtte ønske <strong>de</strong>t.<br />

Sæt focus på dit helbred<br />

Er kravene større end dine ressourcer?<br />

Da kan jeg øge dit velvære og din trivsel i<br />

en aktiv, travl og stresset hverdag.<br />

Jeg behandler med:<br />

Kranio sakral terapi, zoneterapi, massage og<br />

kinesiologi.<br />

Fru Jensen<br />

v/Ulla Jensen · Tornhøjvej 74 · Stavtrup · 8260 Viby J<br />

Tlf. 30 91 45 99 · E-mail: ulla@frujensen.dk<br />

www.frujensen.dk<br />

Er interessen vedvaren<strong>de</strong> vil <strong>de</strong>r forhåbentlig<br />

være flere <strong>de</strong>r har lyst til at <strong>de</strong>ltage i <strong>de</strong>t<br />

organisatoriske arbej<strong>de</strong>.<br />

Økonomi<br />

Der skal betales kontingent til <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>.<br />

Nærmere information følger<br />

Vel mødt.<br />

Hilsen<br />

Kristian Lassen (26 15 25 71)<br />

og Mads Rasmussen (30 56 69 77)<br />

riposten - april 2007<br />

HvaD ER DIN mENING?<br />

Hvad synes du er godt<br />

i idrætsforeningen<br />

- hvad mener du<br />

kan laves om?<br />

Hvordan skal <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong><br />

udvikle sig.<br />

Hvordan skal foreningen<br />

se ud om 1, 3 og 5 år?<br />

Har du et bud på<br />

foreningens fremtid?<br />

Send en mail til<br />

<strong>de</strong>bat@stautrup.dk<br />

- så er du også med<br />

i udviklingen.<br />

RESTAURANT<br />

Karina & Patrice<br />

Silkeborgvej 330 . 8230 Åbyhøj<br />

Tlf. 86 25 40 10 . Fax: 86 25 40 13<br />

www.restaurant-patrice.dk<br />

5


6 riposten - april 2007<br />

bordtennis<br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> nr. 2 i 1. division<br />

herre vest<br />

Tekst:<br />

Jesper Schou-Jørgensen<br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>s herrehold<br />

i lan<strong>de</strong>ts næstbedste<br />

bordtennisrække har<br />

med 2 run<strong>de</strong>r tilbage<br />

af turneringen allere<strong>de</strong><br />

sikret sig an<strong>de</strong>npladsen.<br />

OB er suverænt tophold<br />

i rækken og kan ikke hentes, så <strong>de</strong>r bliver<br />

ikke mulighed for at spille om oprykning<br />

til elitedivisionen i år.<br />

Hol<strong>de</strong>ts rutinere<strong>de</strong> førstemand Claus Larsen<br />

kan være ekstra stolt af <strong>de</strong>n fornemme<br />

placering, da hol<strong>de</strong>ts øvrige meget unge<br />

spillere alle er nogen han har udviklet i sin<br />

tid som træner i klubben.<br />

Jyske Mesterskaber<br />

for senior<br />

Tekst: Jesper Schou-Jørgensen<br />

Ved JM for senior, <strong>de</strong>r blev spillet i Ran<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>n 10.-11. februar, stille<strong>de</strong><br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> Bordtennis med 6 spillere.<br />

I herre elite måtte <strong>de</strong>n forsvaren<strong>de</strong> mester fra <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>, Claus<br />

Larsen, se sig slået i semifinalen af <strong>de</strong>n senere mester Flemming<br />

Sunn fra VRI og <strong>de</strong>rmed ”nøjes” med en bronzemedalje.<br />

I herre klasse 1 blev <strong>de</strong>n 14 årige drengespiller Alexan<strong>de</strong>r Schou-<br />

Jørgensen en overrasken<strong>de</strong> Jysk Mester efter sejre over flere spillere,<br />

<strong>de</strong>r hører til blandt <strong>de</strong> bedste i herre 1.division.<br />

En<strong>de</strong>lig blev <strong>de</strong>t til en an<strong>de</strong>nplads i herre elite double til <strong>de</strong> topsee<strong>de</strong><strong>de</strong><br />

<strong>Stautrup</strong> spillere Claus Larsen og Alexan<strong>de</strong>r Schou-Jørgensen.<br />

De tabte i finalen til et par fra VRI, som <strong>de</strong>t dog lykke<strong>de</strong>s <strong>de</strong>m at få<br />

revanche imod allere<strong>de</strong> i <strong>de</strong>n efterfølgen<strong>de</strong> weekend hvor <strong>Stautrup</strong>s<br />

1.divisionshold mødte VRI’s ditto.<br />

Med <strong>de</strong>n udvikling <strong>de</strong> unge spillere har<br />

gennemgået i løbet af året, bliver <strong>de</strong>t spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

at se, om hol<strong>de</strong>t allere<strong>de</strong> næste år<br />

kan tage <strong>de</strong>t sidste skridt op i toppen af<br />

dansk bordtennis?<br />

Skal man se lidt længere ud i fremti<strong>de</strong>n og<br />

tro på at et elitedivisionshold kan etableres<br />

i <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>, må klubben op i et meget<br />

højere økonomisk gear, og <strong>de</strong>t vil kræve<br />

en stor indsats bå<strong>de</strong> af <strong>de</strong> frivillige le<strong>de</strong>re i<br />

bestyrelsen, men også af nogle af <strong>de</strong> spillere<br />

og forældre <strong>de</strong>r er tilknyttet klubben. Der<br />

er lagt op til en spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong> diskussion om<br />

klubbens fremtid på årets generalforsamling<br />

<strong>de</strong>r afhol<strong>de</strong>s søndag <strong>de</strong>n 1. april.<br />

Vi satser stadig på bred<strong>de</strong>n hos ungdommen,<br />

men er <strong>de</strong>r også plads til herre elite i<br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> Bordtennis?<br />

Drenge divisionshol<strong>de</strong>t<br />

klar til slutspillet<br />

Tekst: Jesper Schou-Jørgensen<br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>’s ene drengedivisionshold har med 2 run<strong>de</strong>r tilbage<br />

sikret sig <strong>de</strong>ltagelse i slutspillet om DM for hold i midten af april, og<br />

<strong>de</strong>t skal gå meget galt, hvis ikke hol<strong>de</strong>t skal en<strong>de</strong> på en førsteplads<br />

og <strong>de</strong>rmed sikre sig <strong>de</strong>n bedste seedning til slutspillet.<br />

Før turneringsstarten var hol<strong>de</strong>t blandt favoritterne til DM titlen,<br />

men ska<strong>de</strong>r har drillet hol<strong>de</strong>t, og som <strong>de</strong>t ser ud nu, må hol<strong>de</strong>t<br />

nøjes med at være outsi<strong>de</strong>r. Helt umuligt er <strong>de</strong>t dog ikke hvis alle<br />

hol<strong>de</strong>ts bedste spillere bliver klar, og en sølv eller bronzemedalje er<br />

<strong>de</strong>r absolut chancer for at spille hjem til <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong>.


ANNONCE<br />

Fæ l l e s m ø d e - t o r s d a g d e n 12. a p r i l<br />

i stav t r u p so g n e g å r d<br />

Alle borgere i Stavtrup med interesse for vort lo kalområ<strong>de</strong>ts<br />

fremtid inviteres hermed til fælles mø<strong>de</strong> i<br />

Stavtrup Sognegård, torsdag <strong>de</strong>n 12. april 2007.<br />

Kl. 19.00 opstillingsmø<strong>de</strong> af medlemmer til Stav trup<br />

Lokalråd for <strong>de</strong> kommen<strong>de</strong> 2 år.<br />

Opstilling af kandidater sker ved fremsen<strong>de</strong>lse af<br />

forslag støttet med un<strong>de</strong>rskrift af 5 stillere.<br />

Forslag til kandidater skal afleveres til valgbesty relsen,<br />

Eigil Jensen, Bispevænget 5B, Stav trup, 8260 Viby J.<br />

Forslag kan også afleveres på opstillingsmø<strong>de</strong>t.<br />

Sen<strong>de</strong>s forslaget til valgbestyrelsen skal <strong>de</strong>t være<br />

fremme senest 12. april 2007.<br />

Der skal vælges 7 medlemmer og 2 revisorer til <strong>de</strong>t<br />

kommen<strong>de</strong> lokalråd.<br />

Valget foregår torsdag <strong>de</strong>n 26. april i Højvang sko lens<br />

kantine.<br />

Kl. 19.30 fortsættes med informationsmø<strong>de</strong>t med<br />

følgen<strong>de</strong> dagsor<strong>de</strong>n:<br />

1. Indledning v/formand Gert E. Aarslev<br />

2. Nyt fra foreninger/institutioner/skolerne i Stavtrup.<br />

3. Udbygningen af Stavtrup – 437 bolig enhe <strong>de</strong>r på<br />

vej til Stavtrup <strong>de</strong> næste 3 år. Gennemgang af nye<br />

lokalplaner.<br />

4. Højvangskolen. Kan skolen rumme <strong>de</strong> kom men<strong>de</strong><br />

nye elever fremover med <strong>de</strong>n nuværen<strong>de</strong> lokalekapacitet?<br />

5. Trafik. Bl.a. <strong>de</strong>n gennemkøren<strong>de</strong> trafik i Stavtrup ­<br />

gangstier/cykelstiers sikring.<br />

6. Evt.<br />

riposten - april 2007<br />

<strong>Stautrup</strong> Lokalråd<br />

I N F O R M E R E R<br />

la n d s i n d s a m l i n g a F a F Fa l d<br />

s ø n d a g d e n 15. a p r i l<br />

Danmarks Naturfredningsforening hol<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n år lige<br />

indsamlingsdag af affald søndag <strong>de</strong>n 15. april 2007.<br />

Stavtrup Lokalråd har <strong>de</strong> sidste 2 arrangeret lig nen <strong>de</strong><br />

indsamling af affald på vore veje og stier.<br />

I år vil vi slutte op om indsamlingsdagen sammen<br />

med Naturfredningsforeningen.<br />

Der vil blive opstillet en container på <strong>de</strong>n ne<strong>de</strong>rste<br />

parkeringsplads ved REMA 1000. Der vil være ind samlingsposer<br />

til affal<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r samles ind.<br />

Medbring venligst selv handsker og an<strong>de</strong>t opsamlingsudstyr.<br />

Besøg lokalrå<strong>de</strong>ts hjemmesi<strong>de</strong><br />

www.stavtrup­lokalraad.dk<br />

Hjemmesi<strong>de</strong>n in<strong>de</strong>hol<strong>de</strong>r aktuelle oplysninger om<br />

Stavtrup. Har du oplysninger om lokale aktiviteter<br />

m.m. vil lokalrå<strong>de</strong>t gerne bringe <strong>de</strong>t på hjemmesi<strong>de</strong>n.<br />

Har du information/oplysninger du gerne vil have på<br />

hjemmesi<strong>de</strong>n – kontakt os på e­mail<br />

Gert E. Aarslev<br />

gertaars@stofanet.dk<br />

Hans Tholstrup<br />

hans.tolstrup@stofanet.dk<br />

Hasse Vinter<br />

hassevinter@hotmail.com<br />

Red.: Gert Aarslev<br />

7


8 riposten - april 2007<br />

bordtennis<br />

Tekst: Jesper Schou-Jørgensen<br />

<strong>Stautrup</strong>-spiller vin<strong>de</strong>r<br />

af Ungdoms Top 12 2007<br />

Tekst:<br />

Jesper Schou-Jørgensen<br />

Igen i år var <strong>Stautrup</strong><br />

<strong>IF</strong> Bordtennis en af <strong>de</strong><br />

stærkest repræsentere<strong>de</strong><br />

klubber ved ungdoms<br />

top 12, <strong>de</strong>r blev spillet<br />

i Holte i weeken<strong>de</strong>n<br />

27.-28. januar. Ved<br />

ungdoms top 12 mø<strong>de</strong>s lan<strong>de</strong>ts 12 bedste<br />

spillere i hver al<strong>de</strong>rsklasse alle mod alle i<br />

en weekend, og turneringen regnes for <strong>de</strong>t<br />

fineste man kan vin<strong>de</strong> i Danmark som<br />

ungdomsspiller.<br />

Deltagerne fra <strong>Stautrup</strong> var: Michael Jørgensen<br />

og Alexan<strong>de</strong>r Schou-Jørgensen i<br />

Drenge, Kathrine Lodberg i Dame Junior og<br />

Christoffer Grymer i Herre Junior.<br />

De tre bedst placere<strong>de</strong> i drengeklassen.<br />

Det er Alexan<strong>de</strong>r i midten.<br />

Bedst gik <strong>de</strong>t for Alexan<strong>de</strong>r som blev vin<strong>de</strong>r<br />

af drenge rækken. Alexan<strong>de</strong>r var u<strong>de</strong><br />

i mange tætte 5 sæts kampe, men da han<br />

mødte <strong>de</strong>n senere nr. 2 viste han sin styrke<br />

og vandt sikkert med 3-0 i sæt, og han fik<br />

<strong>de</strong>rmed vist, at han var <strong>de</strong>n rigtige vin<strong>de</strong>r.<br />

Det var an<strong>de</strong>n gang Alexan<strong>de</strong>r vandt top 12,<br />

i<strong>de</strong>t han også vandt i 2005 i Yngre Drenge<br />

rækken. De <strong>andre</strong> <strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> spillere gjor<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>t også fint; Michael blev nr. 7, Katrine<br />

nr. 8 og Christoffer nr. 10.<br />

Yngre Pige spilleren Rikke Sørensen var<br />

også kvalificeret til top 12 og på grund af<br />

hen<strong>de</strong>s høje niveau hav<strong>de</strong> ungdomslandstræneren<br />

rykket hen<strong>de</strong> op i Pigerækken.<br />

Desværre døjer Rikke for ti<strong>de</strong>n med en<br />

ska<strong>de</strong>, og hun var <strong>de</strong>rfor nødt til at mel<strong>de</strong><br />

fra til turneringen.<br />

Jyske Mesterskaber for ungdomsspillere<br />

Ved JM for ungdomsspillere <strong>de</strong>r blev afviklet<br />

<strong>de</strong>n 13.-14. januar 2007 i Ry var <strong>Stautrup</strong><br />

<strong>IF</strong> Bordtennis repræsenteret ved 12 spillere.<br />

Det blev til flere go<strong>de</strong> resultater. I Herre U21<br />

elite blev Christoffer Grymer nr. 3. I drenge<br />

Elite rækken blev Alexan<strong>de</strong>r Schou-Jørgensen<br />

jysk mester, Michael Jørgensen blev<br />

nr.3 og Rasmus Brunbjerg nr.5. I Drenge B<br />

blev Alexan<strong>de</strong>r Bisbo jysk mester. I Drenge<br />

Puslinge B blev Marc Kyn<strong>de</strong> nr. 2. Desu<strong>de</strong>n<br />

blev <strong>de</strong>t til to jyske mesterskaber i double til<br />

henholdsvis Christoffer Grymer i Herre Junior<br />

Elite (med en makker fra Esbjerg) og<br />

Alexan<strong>de</strong>r Schou-Jørgensen i Drenge Elite<br />

(med en makker fra Nørreå).<br />

JM Herre U21 Elite – Christoffer til venstre JM Drenge Elite<br />

– Alexan<strong>de</strong>r i midten, Michael længst til venstre


iposten - april 2007<br />

Én 1/8 si<strong>de</strong> i Riposten?<br />

Er du <strong>de</strong>n næste annoncør?<br />

Denne annonceplads er til salg!<br />

Kontakt Anette Damsgaard Bon<strong>de</strong>,<br />

tlf. 86 28 02 48 eller<br />

e-mail: anette@webglobe.dk<br />

Når arbej<strong>de</strong>t kræver rigtige mænd og STORE KØRETØJER<br />

Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S<br />

Holmstrupgårdvej 9 - 8220 Brabrand - Tlf. 86 24 12 88<br />

Danklima Ventilation AS�<br />

Rosendalvej 23 / DK 8260 Viby J.�<br />

Telefon: 86281266 / Telefax: 86281115�<br />

E-mail: danklima@danklima.dk�<br />

�<br />

9


10 riposten - april 2007<br />

fodbold S<br />

Superligafodbold i <strong>Stautrup</strong><br />

AC Horsens spiller mod <strong>Stautrup</strong> torsdag <strong>de</strong>n 31. maj<br />

Tekst: Per Bach<br />

Ved god hjælp fra lokale<br />

kræfter, er <strong>de</strong>t lykke<strong>de</strong>s<br />

os at få AC Horsens fra<br />

superligaen til at spille<br />

en opvisningskamp mod<br />

vores førstehold.<br />

Kampen arrangeres i et<br />

samarbej<strong>de</strong> mellem fodbold<br />

senior og ungdom og <strong>de</strong>t foreløbige<br />

program ser sådan ud:<br />

17.00 Forkamp i ungdomsrækkerne mod<br />

AC Horsens.<br />

18.30 <strong>Stautrup</strong> S3 – AC Horsens Superliga<br />

Der vil blive go<strong>de</strong> mulighe<strong>de</strong>r for at få en<br />

autograf, så sæt kryds i kalen<strong>de</strong>ren og tag<br />

hele familien med til anlægget på Søholmvej<br />

til en hyggelig aften.<br />

Vi glæ<strong>de</strong>r os utroligt meget til arrangementet.<br />

Det bliver u<strong>de</strong>n tvivl en rigtig stor<br />

oplevelse for bå<strong>de</strong> ungdom og seniorhol<strong>de</strong>t,<br />

men lige så vigtigt er <strong>de</strong>t at alle fodboldinteressere<strong>de</strong><br />

i byen får mulighed for at<br />

komme rigtig tæt på stjernene.<br />

Det skulle også gerne bety<strong>de</strong>, at vi får skærpet<br />

interessen om fodboldspillet endnu<br />

mere i lokalsamfun<strong>de</strong>t og flere bliver klar<br />

over, at vi har en rigtig god klub med et tilbud<br />

til alle fra 5 til 55 år.<br />

Det vil være muligt at købe mad og drikke<br />

til sædvanlige lave priser. For at dække vore<br />

udgifter vil vi tilla<strong>de</strong> os at tage 20 kr i entre<br />

for alle over 7 år.<br />

Et eventuelt overskud går ubeskåret til<br />

fodboldspillerne i <strong>Stautrup</strong> – unge som<br />

ældre.<br />

Vi ses <strong>de</strong>n 31. maj!


�������������������<br />

�������������<br />

�������������������<br />

riposten - april 2007<br />

������������ � � �������� � ���� ���� � � ���� �� �� �� �� � ��� �� �� �� ��<br />

������� �������������� � ��������������<br />

11


12 riposten - april 2007<br />

fodbold S<br />

EFTERLYSNING!<br />

Hej alle!<br />

Skal du have nyt køkken??<br />

Fodboldaf<strong>de</strong>lings køkken i kiosken på Søholmvej er ikke nyt mere.<br />

Dette bety<strong>de</strong>r bl.a at skabene ikke længere er så go<strong>de</strong>.<br />

Så skal du have nyt køkken og er dine køkkenskabe intakte, må vi<br />

så ikke godt få <strong>de</strong>m?<br />

Det vil sikkert ikke bety<strong>de</strong> alver<strong>de</strong>n for dig, men for os vil <strong>de</strong>t være<br />

lykken.<br />

Så <strong>de</strong>rfor – skal du have nyt køkken aftager vi gerne <strong>de</strong> gamle hele<br />

intakte skabe<br />

Ring: 40 94 32 01. Hilsen<br />

Karin<br />

Fodbold U !<br />

Spilledragter og Træningsdragter<br />

<strong>Stautrup</strong> <strong>IF</strong> Fodbold Ungdom, har skriftet<br />

leverandør af spilledragter og træningsdragter.<br />

Fremover købes tøjet hos<br />

SPORTSMASTER, VIBY CENTERET.<br />

Bestyrelsen i ungdomsaf<strong>de</strong>lingen har<br />

i år valgt at skifte til nyt <strong>de</strong>sign, bå<strong>de</strong><br />

med spillerdragt og med træningsdragt,<br />

da vi ikke kunne få leveringsgaranti<br />

over flere år, på <strong>de</strong>t gamle.<br />

MAGIC HAIR<br />

Åbningsti<strong>de</strong>r:<br />

Mandag & Fredag: 9.00 - 17.30<br />

Tirsdag & Torsdag 11.00 - 19.00<br />

Onsdag lukket<br />

Lørdag efter aftale.<br />

Frisør til hele familien<br />

Professionel rådgivning i hårplejeprodukter.<br />

Med venlig hilsen<br />

Bestyrelsen<br />

Specialuddannet i stylingsprodukter fra NEXXUS & Keune.<br />

Altid opdateret med ti<strong>de</strong>ns nye trends til<br />

ham og hen<strong>de</strong>, men står <strong>de</strong>t klassiske bi.<br />

Speciale i bru<strong>de</strong>- og festopsætning.<br />

Jeg er altid klar med nye i<strong>de</strong>er, eller bare opfriskning<br />

af dit nuværen<strong>de</strong> look.<br />

Altid smilen<strong>de</strong> og glad, glæ<strong>de</strong>r jeg mig til at se netop dig i Magic Hair.<br />

MAGIC HAIR<br />

Stavtrupvej 77<br />

8260 Viby J<br />

Tlf.: 86282910<br />

www.magichair.dk


iposten - april 2007<br />

13


14 riposten - april 2007<br />

gymnastik<br />

Nordic Walking og Naturfitness<br />

Stavgang for alle i Stavtrup<br />

Tekst: Lisbeth<br />

Gudik-Sørensen<br />

Stavtrup gymnastik tilby<strong>de</strong>r<br />

i foråret stavgang,<br />

eller Nordic Walking<br />

som <strong>de</strong>t også kal<strong>de</strong>s, for<br />

alle <strong>de</strong>r er interesseret.<br />

Og nej! Nordic Walking<br />

er ikke kun for pensionister,<br />

alle kan blive<br />

udfordret og motioneret.<br />

Især når instruktøren er vores tidligere<br />

gymnastiktræner Käthe Rasmussen, som<br />

er uddannet fysioterapeut og National Nordic<br />

Walking Coach.<br />

Effektiv muskeltræning<br />

Ved Nordic Walking bruges ikke kun musklerne<br />

i benene. Arme og overkroppen bliver<br />

også aktiveret. Derfor forbræn<strong>de</strong>s mere<br />

energi end ved almin<strong>de</strong>lig gang og hjertets<br />

arbej<strong>de</strong> forøges. Desu<strong>de</strong>n er belastningen<br />

på led<strong>de</strong>ne i benene mindre. Især knæ og<br />

hofteled aflastes, fordi en <strong>de</strong>l af kroppens<br />

Sommertræning<br />

Igen i år tilby<strong>de</strong>r gymnastikaf<strong>de</strong>lingen<br />

sommertræning for alle <strong>de</strong>r har gået på<br />

voksenhold. Det vil fortrinsvis være Josefine<br />

<strong>de</strong>r træner os. Overskrifterne er <strong>de</strong>rfor<br />

styrke- og konditionstræning. Bliver vejret<br />

varmt og tørt kan <strong>de</strong>t ske at vi går u<strong>de</strong>nfor.<br />

Tidspunkt er tirsdage fra kl.19-20.30, fra<br />

uge 16 til og med uge 21, i alt 6 gange. Får<br />

vi lyst til mere kan vi fortsætte <strong>de</strong>refter.<br />

Tilmelding til Lisbeth Gudik-Sørensen, 86<br />

28 41 12 eller fam_hoej@post5.tele.dk senest<br />

<strong>de</strong>n 13. april. Prisen er 150 kr.<br />

vægt overføres til armene og stavene. Også<br />

muskler i skul<strong>de</strong>r og ryg bliver rørt, så<br />

har du ”kontorspændinger” så er Nordic<br />

Walking noget måske for dig.<br />

Teknikken skal læres<br />

Nordic Walking er for alle uanset al<strong>de</strong>r og<br />

formkurve, og så er <strong>de</strong>t motion <strong>de</strong>r kan<br />

dyrkes året rundt.<br />

Med <strong>de</strong>n rigtige teknik opnås <strong>de</strong>n største<br />

effekt. Stavene skal ikke bare bruges som<br />

spadserestokke og ”balance hol<strong>de</strong>re”. Det<br />

er <strong>de</strong>t rigtige afsæt og <strong>de</strong>t rigtige sving <strong>de</strong>r<br />

er med til at øge arme og skul<strong>de</strong>rs arbej<strong>de</strong><br />

og <strong>de</strong>rmed fart og effekten.<br />

Vi kombinerer Nordic Walking med træningsøvelser<br />

for hele kroppen. Teknikkerne<br />

introduceres kort, hvorefter vi i rask trav,<br />

går på opdagelse i naturen omkring Stavtrup<br />

og Brabrand sø.<br />

Medbring egne stave hvis du nogle, ellers<br />

har du mulighed for at låne et par. Vær<br />

iført beklædning som modsvarer vejret tag<br />

din drikkedunk med. Regner <strong>de</strong>t tungt, går<br />

Sæsonafslutning<br />

Tekst: Lisbeth Gudik-Sørensen Tekst: Lisbeth Gudik-Sørensen<br />

vi in<strong>de</strong>nfor i gymnastiksalen på Højvangsskolen<br />

og laver motionsgymnastik i ste<strong>de</strong>t.<br />

Praktiske informationer<br />

Opstart mandag <strong>de</strong>n 23. april kl. 18.15 -<br />

19.30. I alt 8 gange frem til <strong>de</strong>n 18. juni.<br />

Mø<strong>de</strong>sted: P-pladsen ved Søholm Lokalcenter,<br />

Bispevej, Stavtrup<br />

Tilmelding<br />

Til Lisbeth Gudik-Sørensen, 86 28 41 12 eller<br />

fam_hoej@post5.tele.dk senest <strong>de</strong>n 18.<br />

april.<br />

Pris<br />

200 kr<br />

Sommergymnastik for børn<br />

Der biver igen i år sommergymnastik for<br />

børn. Litsa og Sofie er instruktør.<br />

Tid og sted: oplyses ved sæsonafslutning.<br />

For at markere at gymnastikaf<strong>de</strong>lingen i år har eksisteret i 40 år, og i øvrigt prøve noget nyt,<br />

har vi besluttet at lave en fælles afslutning på sæsonen søndag d. 15. april kl. 13-16.<br />

Vi har hyret gymnastikkaravanen til at fyl<strong>de</strong> hallen med masser af redskaber og sammen<br />

med vore egne instruktører give vore medlemmer på børnehol<strong>de</strong>ne en sjov og spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

oplevelse fyldt med aktiviteter. Ind imellem vil <strong>de</strong> alle få mulighed for at se optagelser fra<br />

vores opvisning.<br />

Vore voksne medlemmer vil få mulighed for at stifte bekendtskab med disciplinen ”Nordic<br />

Walking” un<strong>de</strong>r kyndig vejledning af vores mangeårige instruktør Käthe.<br />

Vi håber at se rigtig mange af vore medlemmer til en hyggelig og spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong> dag.


Meget mere discount !<br />

Klokkeskovvej - Stavtrup<br />

v/Lise Lean<strong>de</strong>r<br />

riposten - april 2007<br />

Åbningsti<strong>de</strong>r:<br />

Mandag - fredag<br />

9 - 20<br />

Lørdag 9 -17<br />

Søndag 10 -16<br />

15


16 riposten - april 2007<br />

håndbold<br />

Tak for endnu en god sæson<br />

Tekst: Mikkel Ahlbeck<br />

Sæsonen 06/07 ren<strong>de</strong>r<br />

på hæld, og vi kan se<br />

tilbage på en sæson<br />

med <strong>de</strong>t største antal<br />

medlemmer i mange<br />

år. 150 håndboldgla<strong>de</strong><br />

børn og unge, og 54 seniorer<br />

har valgt at spille<br />

håndbold i <strong>Stautrup</strong> i<br />

<strong>de</strong>nne sæson, og <strong>de</strong>t må<br />

siges at være flot. Det bety<strong>de</strong>r også at vi har<br />

haft hele 14 hold tilmeldt turneringen, og<br />

kunne have haft et par stykker mere. Eneste<br />

minus ved <strong>de</strong>m mange medlemmer er at vi<br />

er akut mangel på haltid. Bestyrelsen gør<br />

alt hvad <strong>de</strong> kan for at skaffe mere haltid,<br />

men med <strong>andre</strong> store af<strong>de</strong>linger er <strong>de</strong>r jo<br />

rift om <strong>Stautrup</strong>s eneste hal. Så hvis nogen<br />

ken<strong>de</strong>r en som lige et par millioner til at<br />

ny hal, så prik lidt til <strong>de</strong>m. Trænerne skal<br />

roses for at være kreative og få <strong>de</strong>t bedste ud<br />

af <strong>de</strong>n knappe plads. Der har været mange<br />

go<strong>de</strong> samarbej<strong>de</strong>r på tværs af hol<strong>de</strong>ne, og<br />

bå<strong>de</strong> spillere og trænere har været tålmodige<br />

og forståen<strong>de</strong>.<br />

Det har også været en sæson med snevejr<br />

og skolefest som har bety<strong>de</strong>t aflysninger af<br />

kampe, som har måttet spilles i træningsti<strong>de</strong>rne.<br />

Det har bety<strong>de</strong>t aflysning af træning<br />

for mange hold, men igen har trænerne<br />

været go<strong>de</strong> til at arbej<strong>de</strong> sammen for at give<br />

børnene så meget håndbold som overhove<strong>de</strong>t<br />

muligt!<br />

At spille håndbold i <strong>Stautrup</strong> er ikke kun<br />

sved på pan<strong>de</strong>n og fedte<strong>de</strong> hæn<strong>de</strong>r. Det er<br />

også hele <strong>de</strong>t sociale aspekt i at lave noget<br />

sammen med en masse <strong>andre</strong> <strong>de</strong>jlige<br />

mennesker. Vi har haft overnatningsarrangementer,<br />

fredagsklubber, julefrokoster,<br />

lilleputstævne og selvfølgelig <strong>de</strong> herlige<br />

hjemmestævner hvor unge og gamle mø<strong>de</strong>s<br />

i hallen hele dagen for at støtte <strong>de</strong> forskellige<br />

hold.<br />

På <strong>de</strong>n sportslige front har <strong>de</strong>r som sædvanlig<br />

været op- og nedture. Vores herrejunior<br />

misse<strong>de</strong> at kvalificere sig til divisionen,<br />

men vandt i efteråret <strong>de</strong>res eliterække, og<br />

har efter jul spillet elite A. Her har <strong>de</strong> mødt<br />

svære modstan<strong>de</strong>re, men har med lidt held<br />

mulighe<strong>de</strong>n for at nå 3. pladsen. En flot<br />

præstation af et hold som næsten u<strong>de</strong>lukken<strong>de</strong><br />

består at 1. års juniorer. Et tegn på at<br />

fremti<strong>de</strong>n kan blive spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong> for mange<br />

af disse drenge. Men med alt <strong>de</strong>t talent er <strong>de</strong>r<br />

også mange mulighe<strong>de</strong>r som er spæn<strong>de</strong>n<strong>de</strong>.<br />

Det bety<strong>de</strong>r <strong>de</strong>sværre at vi efter <strong>de</strong>nne sæson<br />

må sige farvel og på forhåbentlig gensyn til<br />

mange af spillerne. Der er flere som skal<br />

på håndboldcollege eller efterskole men vi<br />

håber meget at <strong>de</strong> vil komme tilbage til os<br />

når <strong>de</strong>t er overstået. Men held og lykke med<br />

<strong>de</strong>t, og vis nu at <strong>de</strong>m fra <strong>Stautrup</strong> godt kan<br />

spille håndbold.<br />

Vores damejunior kan stadig nå at vin<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>res b-pulje, og pigehol<strong>de</strong>t slutter i toppen<br />

af c-rækken efter en sæson hvor <strong>de</strong> har spillet<br />

u<strong>de</strong>n fast målmand, og med en meget<br />

smal trup. 2. holds herrerne rykke<strong>de</strong> efter<br />

efterårssæsonen op i serie 2 i en såkaldt<br />

nedrykningspulje, med <strong>de</strong> 2 bedste fra serie<br />

3 og <strong>de</strong> 3 dårligste fra serie 2. Det er blevet<br />

til 2 ne<strong>de</strong>rlag, og med en sejr i sidste kamp<br />

kan 2. pladsen sikres, så hol<strong>de</strong>t som starte<strong>de</strong><br />

i serie 4 for 3 år si<strong>de</strong>n e nu i serie 2, og<br />

<strong>de</strong>t må siges at være flot. 1. holds herrerne<br />

har kvalificeret sig til kvartfinalen i jysk<br />

cup, og slutter igen i år i toppen af rækken,<br />

men lige un<strong>de</strong>r oprykningspladserne pga.<br />

af dumme pointtab mod bundhol<strong>de</strong>n<strong>de</strong>.<br />

Men med flere unge spillere er <strong>de</strong>r noget at<br />

bygge vi<strong>de</strong>re på.<br />

<strong>Stautrup</strong> håndbold lever på frivillig arbejdskraft,<br />

og <strong>de</strong>rfor skal <strong>de</strong>r ly<strong>de</strong> en stor<br />

tak til alle som har hjulpet igennem året.<br />

De frivillige trænere, <strong>de</strong> forældre som har<br />

hjulpet i S<strong>IF</strong>’en, har været u<strong>de</strong> at hjælpe<br />

ved dhl-løb for at tjene penge til klubben og<br />

hol<strong>de</strong>ne, og ikke mindst til ungdomsudvalget<br />

som y<strong>de</strong>r en kæmpe indsats.<br />

Nu mangler vi bare <strong>de</strong>t årlige afslutningsstævne<br />

som for børnehol<strong>de</strong>ne foregår i<br />

Aalborg 30/03-01/04 til Nøvlingcup og for<br />

dame- og herrejunior forgår i Holland i påsken.<br />

God tur til alle.<br />

Og så er <strong>de</strong>r sommerhåndbold frem til<br />

sommerferien, og så har vi jo vores håndboldskole<br />

i uge 27 som vi ser frem til.<br />

Ellers er <strong>de</strong>r vist kun tilbage at sige tak for i<br />

år, og på gensyn til en ny sæson i August.


Fru <strong>Stautrup</strong> takker af<br />

Tekst: Mikkel Ahlbeck<br />

Igennem <strong>de</strong> sidste 2,5 år har en bestemt<br />

dame næsten været synonymet med håndboldaf<strong>de</strong>lingen<br />

i <strong>Stautrup</strong>.<br />

Lone Laustsen har været turneringsansvarlig,<br />

ansvarlig for S<strong>IF</strong>’en, bin<strong>de</strong>led mellem<br />

klubben og Jysk Håndbold Forbund og<br />

kreds 5, indsamler og koordinator af trænerkursustilmeldinger<br />

for vores trænere,<br />

planlægger af håndboldskole, arrangør og<br />

ansvarlig for tilmelding til diverse sociale<br />

arrangementer som fælles tur til landskampe,<br />

strandhåndbold, stævner osv. Og<br />

<strong>de</strong>t var da også Lone som forrige sæson<br />

hver tirsdag og torsdag lave<strong>de</strong> mad til klubbens<br />

sultne trænere. Og hvis <strong>de</strong>r var nogle<br />

børn som ville spise med, så kunne <strong>de</strong>t også<br />

lige ordnes. Mad til 30 mennesker <strong>de</strong>t var<br />

ikke noget problem.<br />

Ja, og så har hun været <strong>de</strong>n man ringe<strong>de</strong><br />

til når man hav<strong>de</strong> et spørgsmål som hav<strong>de</strong><br />

med håndbold at gøre. For vidste hun <strong>de</strong>t<br />

ikke, kunne hun i hvert fald lige fin<strong>de</strong> ud<br />

af <strong>de</strong>t. Også selvom kl. var 07.00 søndag<br />

morgen og man bare lige skulle vi<strong>de</strong> hvem<br />

man skulle ringe til for at komme ind i<br />

Viby-hallen.<br />

Lone efterla<strong>de</strong>r et kæmpe hul som umuligt<br />

kan overtages af en enkelt person, for Lone<br />

har næsten haft håndboldaf<strong>de</strong>lingen som<br />

fuldtidsarbej<strong>de</strong>, ja bare u<strong>de</strong>n løn.<br />

MJ Autoteknik<br />

Alstrup Allé 6 - 8361 Hasselager<br />

Tlf. 86 28 25 57 - Fax 86 28 16 03<br />

riposten - april 2007<br />

Lone har lovet at hjælpe en ny i gang<br />

med arbej<strong>de</strong>t som turneringsansvarlig, og<br />

vil stadig være behjælpsom hvis man har<br />

spørgsmål, men <strong>de</strong>r er ingen tvivl om at<br />

hun vil være meget savnet i klubben. Hun<br />

skal have en meget stor tak, som ikke kan<br />

beskrives med ord for <strong>de</strong>t kæmpe stykke arbej<strong>de</strong><br />

hun har lagt i klubben.<br />

17


18 riposten - april 2007<br />

håndbold<br />

Indløb med Århus GF<br />

Tekst: Mikkel Ahlbeck<br />

Lørdag d. 24/02 skulle drengelilleput løbe ind sammen med Århus GF til <strong>de</strong>res kamp<br />

mod TMS Ringsted. Drengene hav<strong>de</strong> glæ<strong>de</strong>t sig meget til at mø<strong>de</strong> <strong>de</strong> store stjerner,<br />

og <strong>de</strong> blev ikke skuffet. Århus GF-spillerne var meget venlige og imø<strong>de</strong>komne, og på<br />

trods af at <strong>de</strong> kun fik uafgjort mod Ringsted var <strong>de</strong>r stadig plads til at skrive autografer<br />

og snakke med vores drenge efter kampen. En fed oplevelse for drengene, som nok<br />

ikke vil blive glemt lige foreløbig.<br />

Pige-lilleput siger tak<br />

Tekst: Dorthe Schmidt Jensen<br />

Så er sæsonen ved at være slut - <strong>de</strong>r er kun en kamp tilbage. Og<br />

så selvfølgelig Nøvling Cup, som pigene glæ<strong>de</strong>r sig meget til. Det<br />

har for nogle af pigernes vedkommen<strong>de</strong> været <strong>de</strong>t første år på ”stor<br />

bane”, men <strong>de</strong> har klaret <strong>de</strong>t rigtig, rigtig flot. Før jul blev <strong>de</strong>t til<br />

en hel <strong>de</strong>l sejre, mens <strong>de</strong>t har knebet lidt mere efter jul, hvor <strong>de</strong><br />

er kommet i en meget stærk pulje. De har dog kæmpet godt og<br />

har haft et super godt forsvar, mens <strong>de</strong>t ikke har været så nemt at<br />

score mod nogle meget offensive forsvar.<br />

En stor tak til Kristian, Tine og Freja som har trænet pigerne i år. Vi<br />

glæ<strong>de</strong>r os til flere go<strong>de</strong> håndboldoplevelser næste sæson.<br />

Håndboldsæsonen slut<br />

Tekst: Tine & Freja<br />

Så er håndboldsæsonen ved at være slut. Vi starte<strong>de</strong> op med at være<br />

trænere for pige lilleput i starten af <strong>de</strong>nne sæson. Det har været<br />

rigtig sjovt, men også en smule udfordren<strong>de</strong> engang i mellem, da<br />

<strong>de</strong>t ikke altid har været lige let at få pigerne til at koncentrere sig.<br />

Sæsonen har budt på en <strong>de</strong>l tabte kampe, men pigerne har alligevel<br />

kæmpet vi<strong>de</strong>re, og <strong>de</strong> er også noget frem til et par go<strong>de</strong> sejre. Alt i alt<br />

har vi været rigtig gla<strong>de</strong> for at være trænere for pigerne, og vi har<br />

haft <strong>de</strong>t sjovt med <strong>de</strong>m og fået noget godt ud af <strong>de</strong> fleste træninger.<br />

Så nu ser vi bare frem til en god tur til Nøvling, som en afslutning<br />

på en god sæson.


Grafisk <strong>de</strong>sign<br />

� I<strong>de</strong>ntitets<strong>de</strong>sign<br />

� Informationsmateriale<br />

� Magasiner og bla<strong>de</strong><br />

� Nyhedsbreve<br />

� Bøger og omslag<br />

� Annoncer og reklamer<br />

� Produktbla<strong>de</strong><br />

� Hjemmesi<strong>de</strong>produktion<br />

Freelancegrafiker<br />

ANETTE DAMSGAARD BONDE<br />

Råhøjvænget 38 · Stavtrup · 8260 Viby J<br />

Tlf. 86 28 02 48 · Mobil 40 10 18 44<br />

Mail: anette@webglobe.dk<br />

www.freelancegrafiker.dk<br />

riposten - april 2007<br />

19


20 riposten - april 2007<br />

tennis<br />

Ny sæson<br />

i tennis-af<strong>de</strong>lingen<br />

Tekst:<br />

Karin Høgfeldt Thomsen<br />

Velkommen til en ny<br />

sæson i tennisaf<strong>de</strong>lingen<br />

til bå<strong>de</strong> gamle<br />

og –forhåbentlig- nye<br />

medlemmer. I år med<br />

nyt klubhus som vil bety<strong>de</strong><br />

et løft for klublivet.<br />

De fleste har jo nok fulgt, at byggeriet af <strong>de</strong>t<br />

nye klubhus er skre<strong>de</strong>t fremad gennem efterår/vinter.<br />

Det udvendige er nu færdigt, og<br />

i løbet af ti<strong>de</strong>n frem mod stan<strong>de</strong>rhejsning<br />

vil <strong>de</strong>r blive taget hånd om <strong>de</strong>t indvendige.<br />

Derfor venter vi bare på stan<strong>de</strong>rhejsningen,<br />

så medlemmerne kan tage <strong>de</strong>t i brug.<br />

Som sædvanlig starter vi sæsonen med<br />

”I østen stiger solen op”<br />

og kaffe og rundstykker til<br />

Stan<strong>de</strong>rhejsning i Tennisklubben<br />

Søndag <strong>de</strong>n 29. april kl. 10.00<br />

ved banerne.<br />

Juniortræning<br />

Alle tennisinteressere<strong>de</strong> børn og unge i <strong>Stautrup</strong> inviteres til at<br />

spille tennis. Juniorerne får 1 times træning om ugen af uddanne<strong>de</strong><br />

og erfarne trænere, og kan så ellers benytte anlægget frit indtil<br />

kl. 17 på hverdage og hele weeken<strong>de</strong>n. Træningsti<strong>de</strong>rne bliver igen<br />

mellem 14.00 og 17.00. Vi vil forsøge at arrangere ekstra samlinger,<br />

hvis vi kan få involveret nogle af forældrene og vi vil bestræbe<br />

os på at skabe flere hyggelige og sociale tennisarrangementer for<br />

ungdomsspillerne i <strong>de</strong>nne sæson, men <strong>de</strong>t hører I mere om i løbet<br />

af sæsonen.<br />

Interessere<strong>de</strong> kan kontakte Carsten Rasmussen 70 20 76 76<br />

cr@communicationaca<strong>de</strong>my.dk<br />

Kontingentet er i år:<br />

Seniorer .....................................................................................................................kr. 750,-<br />

Familier (2 voksne og 1 barn) .................................................................................kr. 1.750,-<br />

Juniorer op til 18 år ..................................................................................................kr. 350,-<br />

Familier (2 voksne og 2 børn) .................................................................................kr. 2.000,-<br />

Stu<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> og pensionister ......................................................................................kr. 450,-<br />

Familier (2 voksne og 3 børn) .................................................................................kr. 2.250,-<br />

Betal til foreningens bank, Jyske Bank, reg-nr. 5073 - kontonr. 179901-6 eller ved stan<strong>de</strong>rhejsningen<br />

Aktiviteter i 2007<br />

Nye medlemmer 5 timers gratis træning – <strong>de</strong> 5 første lørdage i sæsonen<br />

Tennistræf Alle søndage kl. 19.00 – 21.00. Alle er velkomne<br />

Lørdagstræning: Få pudset former af lørdage kl. 9-11.<br />

Action Q Quin<strong>de</strong>-tennis mandage 19.00 – 21.00.<br />

Holdturnering: Holdle<strong>de</strong>r Niels Lyhne, tlf. 86 28 99 02, E-mail nl@interlex.dk<br />

Klubmesterskaber I løbet af sæsonen har du mulighed for at spille mod og med<br />

<strong>andre</strong> i <strong>de</strong> indle<strong>de</strong>n<strong>de</strong> run<strong>de</strong>r af klubturneringen. Det er let at <strong>de</strong>ltage,<br />

mange kampe bliver aftalt til lørdagstræningen.<br />

Giv en hånd til klubben Der bliver brug for alle bå<strong>de</strong> til baneklargøring og områ<strong>de</strong>t omkring<br />

<strong>de</strong>t nye klubhus. Du kan fx allere<strong>de</strong> nu stu<strong>de</strong>re bille<strong>de</strong>t af<br />

sf-stenene i bunken, <strong>de</strong> skal såmænd lægges pænt og ny<strong>de</strong>ligt af<br />

klubbens medlemmer! Der skal også males indvendigt, så hvis du<br />

har talent for an<strong>de</strong>t end at svinge en ketcher kan du <strong>de</strong>ltage her.<br />

Tennisskole i sommerferien<br />

For 6. år i træk tilby<strong>de</strong>r vi Tennisskole for juniorer i sommerferien<br />

– vi ved endnu ikke i hvilken uge, men formentlig uge 32. En tennisskole<br />

er fire dages tennis i skoleferien for børn i al<strong>de</strong>ren 8 – 14<br />

år, <strong>de</strong>r har lyst til at prøve tennisspillet. Børnene kan være nybegyn<strong>de</strong>re<br />

såvel som allere<strong>de</strong> medlem af en tennisklub, - <strong>de</strong>r bliver taget<br />

høj<strong>de</strong> for børnenes individuelle tenniskendskab un<strong>de</strong>r instruktion<br />

og i spil. I<strong>de</strong>en er også at få børn, <strong>de</strong>r ikke normalt spiller tennis, til<br />

at <strong>de</strong>ltage sammen med klubbens juniorspillere og <strong>de</strong>rved få <strong>de</strong> nye<br />

spillere godt ind i klubben. Tennisskolen by<strong>de</strong>r på tennis, konkurrencer,<br />

turneringer og leg fra kl. 10 – 15 hver af <strong>de</strong> fire dage med<br />

instruktion af dygtige tennistrænere.


Her vil du kunne stå og ny<strong>de</strong> din kaffe til stan<strong>de</strong>rhejsningen<br />

Der skal lægges fliser ved multibanen,<br />

slåmuren og omkring huset.<br />

riposten - april 2007<br />

21


22 riposten - april 2007<br />

aktivitetskalen<strong>de</strong>r<br />

Arrangement Dag Dato Kl.<br />

Forårsopvisningen 2007 lørdag 31/03/07 10.30-13.30<br />

Gymnastik af<strong>de</strong>lingen afhol<strong>de</strong>r Forårsopvisning i <strong>Stautrup</strong> hallen<br />

Gymnastik - sæsonafslutning uge 15<br />

Badminton: Klubmesterskaber – Junior lørdag 21/04/07<br />

Fodbold: Opvisningskampe mod AC Horsens torsdag 31/05/07 17.00-20.30<br />

(superliga)


iposten - april 2007<br />

Badminton<br />

Formand Ove Henriksen, Tornhøjvej 87, 8260 Viby J 86 28 96 15 ohmilj@abmir.dk<br />

Kasserer Per Munk, Rosendalvej 13, 8260 Viby J 86 28 77 71 permunk@mail.tele.dk<br />

Turneringsle<strong>de</strong>r Kim Winther, Råhøjtoften 31, 8260 Viby J 86 28 77 10 k.winther@post.tdcadsl.dk<br />

Ungdom Anette Lind Astrup, Råhøjvænget 18, 8260 Viby J 86 28 59 60 anette_lind_astrup@mail.tele.dk<br />

Ungdom Lise Lean<strong>de</strong>r, Råhøjtoften 11, 8260 Viby J 24 27 87 90 sl.lean<strong>de</strong>r@mail.dk<br />

Sekretær Bjarne Loft Larsen, Jarlsmin<strong>de</strong>vej 58, 8260 Viby J 86 28 55 90 loft-larsen@mail.tele.dk<br />

Bordtennis<br />

Formand Lise Lotte Sørensen, Råhøjvænget 4, 8260 Viby J 86 28 77 75 lls@stautrup-btk.dk<br />

Næstformand Henrik Skou Pe<strong>de</strong>rsen, Rugbjergvej 44, 8260 Viby J 86 28 02 93 hsp@stautrup-btk.dk<br />

Kasserer Jesper Schou-Jørgensen, Stavtrupvej 15, 8260 Viby J 86 28 73 68 / 61 66 73 68 jsj@stautrup-btk.dk<br />

Sekretær Gitte Laursen, Jarlsmin<strong>de</strong>vej 60, 8260 Viby J 86 28 70 97 gil@stautrup-btk.dk<br />

Medlem Tommi Brunbjerg, Obstrupvej 74, 8310 Tranbjerg 20 82 85 88 / 86 29 48 88 tb@stautrup-btk.dk<br />

Fodbold Ungdom<br />

Formand, trænerk. U5-U8 Jonas Lassen, Højvangsvej 17, 8260 Viby J 86 28 46 01 jl-pgl@mail.tele.dk<br />

Næstf., trænerk. U8- U12 Arne Bech, Rosendalvej 4, 8260 Viby J 86 28 98 20 hugoarne@hotmail.com<br />

Kasserer Jesper Knudsen, Søskrænten 31, 8260 Viby J 86 28 18 09 jesper.knudsen@stofanet.dk<br />

Baneansvarlig Jan Dehlendorff Nielsen, Grøndalsvej 54 3, d.1,8260 Viby J 86 77 00 40 jandn@mail.dk<br />

Trænerkontakt U9-U12 Jim Hansen, Tornhøjvej 66, 8260 Viby J 86 28 98 05 jimhans@worldonline.dk<br />

Kampfor<strong>de</strong>ler Karin Pe<strong>de</strong>rsen, Bentesvej 41, 2tv, 8220 Brabrand 40 94 32 01 kpsc@mail1.stofanet.dk<br />

Materialeansvarlig Steen Christensen, Bentesvej 41, 2tv, 8220 Brabrand 40 94 32 01 kpsc@mail1.stofanet.dk<br />

Ungdomsudvalg Ole Larsen, Ormslevvej 251, 8260 Viby J 86 28 56 41 ole@obea.dk<br />

Foræl<strong>de</strong>rkontakt/klubhus Heidi Breinholt, Højvangsvej 1, 8260 Viby J 87 44 18 53 breinholt@webspeed.dk<br />

Trænerkontakt U13-U21 Ivan Jensen, Råhøjen 1, 8260 Viby J 86 28 55 38 ivanjen@post2.tele.dk<br />

Fodbold Senior<br />

Formand Per Bach 27 23 51 36 ka-pe@mail.dk<br />

Kasserer Jan Bechmann, Fre<strong>de</strong>riks Allé 102, 1. th., 8000 Århus C 51 92 10 91 jan@pro<strong>de</strong>sign<strong>de</strong>nmark.com<br />

Medlem Kristian Krog 26 29 07 11<br />

Medlem Johnny Rasmussen 27 21 67 28<br />

Medlem Jens Arne Christiansen 40 61 76 03<br />

Suppleant Steen Michelsen 61 71 09 59<br />

Suppleant Morten Trap 26 23 45 98<br />

Gymnastik<br />

Formand Lene Munch An<strong>de</strong>rsen, Søskrænten 10, 8260 Viby J 86 28 06 19 lemuan@mail.dk<br />

Næstformand/redaktør Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Tornhøjvej 59, 8260 Viby J 86 28 56 08 lf@viby-gym.dk<br />

Kasserer Gitte Christensen, Rosendalvej 19, 8260 Viby J 20 99 78 51 gsc@oncable.dk<br />

Sekretær Inger Marie Jensen, Søskrænten 176, 8260 Viby J 86 11 31 45 egon.inger.marie.jensen@stofanet.dk<br />

Medlem Lisbeth Gudik, Højvangsvej 61, 8260 Viby J 86 28 41 12 fam_hoej@post5.tele.dk<br />

Web-ansvarlig Kirsten Myrhøj, Rosendalvej 25, 8260 Viby J 86 28 01 38 myrhoej@privat.dk<br />

Suppleant Lill Aarslev, Højvangsvej 82, 8260 Viby J 86 28 33 95 lill-per@mail.dk<br />

Håndbold<br />

Formand Knud Erik Laustsen, Råhøjparken 27, 8260 Viby J 86 28 91 24 l.laustsen@mail.tele.dk<br />

Næstformand Britt Sahlertz, Råhøjparken 94, 8260 Viby J 86 28 83 05 brittsahlertz@hotmail.com<br />

Kasserer Jonna Thomsen, Grøfthøjparken 164C, 8260 Viby J 40 60 77 99 hvor_er_mit@yahoo.dk<br />

Sekretær Lars Jørgensen, Jarlsmin<strong>de</strong>vej 170L, 8260 Viby J 86 28 10 64 lvjorgensen@ofir.dk<br />

Bestyrelsesmedlem Mikkel Ahlbeck Graven, Råhøjparken 124, 8260 Viby J 25 32 91 12 michaelaag@ofir.dk<br />

Materialer Tom Østergaard, Jarlsmin<strong>de</strong>vej 36, 8260 Viby J 86 28 11 19 tom@stofanet.dk<br />

Tennis<br />

Formand Arne Vesterdal, Tornhøjvej 60, 8260 Viby J 86 28 90 69 arne.vesterdal@gmail.com<br />

Kasserer Per Ørnstrup, Tornhøjvej 66, 8260 Viby J 87 38 18 84 soefryd68@dorthe-per.dk<br />

Baneansvarlig Stig Pe<strong>de</strong>rsen, Søskrænten 119, 8260 Viby J 86 28 13 94 margit-stig@mail1.stofanet.dk<br />

Baneansvarlig H. C. Nielsen, Rosendalvej 47, 8260 Viby J, 86 28 26 85 hans.christian.nielsen@vpg.dk<br />

Ungdom Kim Fæster Nielsen, Råhøjtoften 15, 8260 Viby J 86 28 72 27 kim.faester@vip.cybercity.dk<br />

Ungdom Johnny Eggert Hansen, Mondrupsvej 4, 8260 Viby J 86 28 25 40 johnny.eggert@mail.dk<br />

Bestyrelsesmedlem Karin H. Thomsen, Tornhøjvej 72, 8260 Viby J 86284958 karinht@mail.dk.<br />

Motion og bevægelse for seniorer<br />

Formand Inger Jensen, Søskrænten 141, 8260 Viby J 86 28 26 36 inger.je@wanadoo.dk<br />

Næstformand Kirsten Haabegaard, Klokkeskovvej 79, 8260 Viby 28 24 80 72 haabegaard@stofanet.dk<br />

Anna R. Hansen, <strong>Stautrup</strong>vej 52A, 8260 Viby J 75 22 52 96 annaragnhild@stofanet.dk<br />

Eva Rasmussen, Jarlsmin<strong>de</strong>vej 172D, 8260 Viby J 86 28 48 62<br />

Hedvig Holm-Nielsen, Søholmvej 15, 8260 Viby J 86 28 29 52<br />

Suppleant Signe K. Rasmussen, Råhøjparken 3, 8260 Viby J 86 28 92 30<br />

23


24 riposten - april 2007

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!