2/2009-R - Revisornævnet

xn..revisornvnet.edb.dk

2/2009-R - Revisornævnet

Den 20 oktober 2009 blev der i

sag nr. 2/2009-R

Willemoes Ejd. Service ApS

mod

Registreret revisor Anni Jytte Corvenius Foli

afsagt sålydende

K e n d e l s e:

Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har Peter Willemoes Knold, Arne P.

Nielsen og Mette Willemoes Knold på vegne Willemoes Ejd. Service ApS klaget over registreret

revisor Anni Jytte Corvenius Foli.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Anni Jytte Corvenius Foli har været beskikket

som registreret revisor fra den 30. december 1986 til den 1. december 1997 og igen fra

den 29. december 1997.

Klagen vedrører spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik

ved ikke på forlangende at fremsende specifikation i form af timesagsregnskab

til faktura for udført revisionsarbejde.

Sagsfremstilling:

Det fremgår af de til Revisornævnet fremsendte bilag, at indklagede for året 2007 har

fremsendt en faktura/nota 2016.

Det fremgår endvidere, at indklagede til klager har fremsendt en udateret specifikation til

”restregning for 2007 (nota 2016). Denne specifikation er sålydende:

”…

Udarbejdelse af lønninger samt diverse korrektioner hertil. samt sortering af

bilagsmateriale, indhentning af diverse bilag. Endvidere bogføring af bilag, samt

diverse løbende afstemninger

(Der har været et ekstra ordinært stort tidsforbrug vedr. debitorafstemningerne)

Endvidere diverse møder vedr. bilag

60.050.-

Årsregnskab, samt specifikationer hertil, selskabsselvangivelse mv. (Heri indgår

at regnskabet er korrigeret 2. gange iflg. løbende aflevering af nye bilag og nye

oplysninger) 24.380.-

1


Diverse assistance og rådgivning ved. privat likviditet, herunder

møde i toldvæsenet i Næstved (3 timer incl. kørsel) samt møde med advokat

vedrørende evt. gælds saneringssag (2 timer incl. Kørsel) endvidere gennemgang

af tidligere materiale vedr. Eventyr Sport modtaget fra B.L. Rasmussen,

samt møder med P. Willemoes 10.045,-

Honorar i alt vedrørende 2007 94.475,-

Minus a conto faktureret vedr. 2007 48.000,-

Rest honorar 46.475,-

Der er endvidere vedlagt følgende mail-korrespondance:

Mail af 28. juli 2008 kl. 15.14 til indklagede fra klager:

”…

Vedr. faktura 2000

Ved nærmere eftersyn forstår vi ikke ordlyden på faktura 2000.

Der står "acontohonorarer dette år 5.050,-", og at de skal indbetales

Der er betalt kr. 22.500,- a conto (samt kr. 750,- d.30/4-08 og kr. 15.000,- d.30/5-08, hvad er det

for ).

Det må vel være dækkende for de tre måneder der er tale om

Endvidere skal vi have vores materiale, så det kan videregives til den ny bogholder.

Vi må bede om en fyldestgørende specifikation for regningen.

Vi fratrækker det beløb, som det kostede Peter at tage hjem d.1.ds. ifølge aftale. Vi sender en

opgørelse desangående.

Vedr. faktura 2016

Da vi ikke kan betale for privat bistand over firmaet, skal fakturaen opdeles i to. Dvs. det revisionsarbejde,

der er udført for Willemoes Ejendoms-Service ApS skal på en faktura, og det der er

lavet for Peter privat (på kr. 10.045,-) skal på en anden.

Samtidig med sidstnævnte faktura forventer vi at få det materiale, der er udarbejdet i forbindelse

hermed.

Vi må bede om en nærmere specifikation for de udgifter Willemoes Ejendoms-Service ApS skal

betale til AB-revision.

Når ovenstående er bragt i orden, går vi ud fra, at Willemoes Ejendoms-Service ApS ikke skylder

AB-revision flere penge.

Vi gør opmærksom på, at der kommer en faktura til AB-revision for afhentning af mapper til destruktion

og makulering af papirer for andre klienter.

…”

Mail af 28. juli 2008 kl. 15.57 fra indklagede til klager:

”…

Til Peter Willemoes

2


Jeg har tidligere forstået at du ville have faktureret alt samlet, og selv afregne over mellemregnings

kontoen. Men det skal ikke blive et problem, jeg kan ændre på dette.

Med hensyn til regningen for 2007, så er der tilsendt specifikation sammen med regningen.

Med hensyn til 2008.. så har vi kun slutfaktureret for sortering, bogføring og afstemning af bilagsmaterialet

frem til 31/3 2008.

Når der står a conto dette år, så er det fordi vi ikke på det tidspunkt vidste at vi var valgt fra, og

forventede at vi på et senere tidspunkt skulle fakturere årsregnskabet 2008.

Jeg går ud fra at dette er fyldestgørende og forventer, at i betaler de pågældende regninger.

Hvis der er likviditetsproblemer kan vi lave en ordning, men jeg forstod på Peter at han blot ville

betale, men det er der måske efterfølgende ændret på

Når I har betalt disse regninger skylder i os ikke flere penge.

…”

Mail af 28. juli 2008 kl. 18.04 til indklagede fra klager:

”…

Til Anni Foli

Vi vil selvfølgelig betale det skyldige beløb.

Vi har ikke likviditetsproblemer, men vil gerne vide, hvad vi betaler for.

Vi skal have en slutopgørelse, og faktura 2016 skal deles op i privat og Willemoes Ejendomsservice

ApS.

Vi vil gerne kende dit honorar og hvor mange timer, der er brugt. Do for elev, som har siddet

med vores ting en del af tiden.

Vi vil gerne have yderligere specificering på brugt tid.

Hvad med det udarbejdede materiale i forbindelse med Peters.

…”

Mail af 30. juli 2008 kl. 10.02 fra indklagede til klager:

”…

Jeg har allerede en gang besvaret flere mail, specifikation er fremsendt, jeg besvarer ikke flere

mails, uden beregning.

Betal venligst regningerne, så laver jeg ny faktura + kreditnota, men slutbeløbene er de samme.

…”

Parternes bemærkninger:

Klager har gjort gældende, at klagen ikke vedrører honoraret som sådan, men alene den

omstændighed, at indklagede ikke har specificeret det arbejde, hun har udført for selskabet.

Revisornævnet har således kompetence til at behandle klagen.

Klager har videre anført, at den af indklagede udarbejdede ”specifikation til restregning for

2007 (nota 2016)” ikke er fyldestgørende, og at man har krav på en specifikation over an-

3


vendt timeforbrug og timer dag for dag. Ved ikke på anmodning at have fremsendt en sådan

specifikation har indklagede tilsidesat god revisorskik.

Indklagede har principalt gjort gældende, at der er tale om et vederlagsspørgsmål, der er

forsøgt ”maskeret” som et spørgsmål om specifikation af regninger, og at klagen derfor

ligger uden for nævnets kompetence.

Indklagede har videre anført, at hun flere gange har fremsendt specifikation af afregning

for 2007, således som det også fremgår af den i sagen foreliggende ”specifikation til restregning

(nota 2016)”. Denne specifikation er en fyldestgørende og tilstrækkelig specifikation

af de omhandlede fakturaer. Indklagede har endvidere løbende haft en dialog med Peter

Willemoes om de aftalte arbejdsopgaver, udveksling af oplysninger til brug for udførelse

af arbejdsopgaver samt om afregning. På denne baggrund har indklagede ikke fundet

time-sagsregnskabet afgørende.

Som det fremgår af den foreliggende mailkorrespondance, ønsker klager yderligere specifikation.

Indklagede har naturligvis et time-sagsregnskab, hvor de enkelte medarbejderes

timeregnskab er opgivet, og indklagede har i forbindelse med klagesagen fremsendt timesagsregnskabet

til revisornævnet og til klager. Indklagede har tilføjet, at det ikke på noget

tidspunkt i forløbet har været indklagedes hensigt at undlade at give klager de nødvendige

oplysninger til forståelse af de fremsendte fakturaer.

Revisornævnets begrundelse og afgørelse:

I medfør af § 57, stk. 3, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

(revisorloven) afgøres spørgsmål om overtrædelser, der er begået før lovens

ikrafttrædelse efter de hidtil gældende regler. Denne sag afgøres derfor efter lov om

statsautoriserede og registrerede revisorer.

Revisornævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede har udført revisions- og

erklæringsarbejde for klager, og nævnet er derfor kompetent til at behandle klagen, idet

nævnet har kompetence til at behandle hele revisions- og erklæringsprocessen, herunder

også spørgsmål der udspringer af denne proces.

Faktureringsbekendtgørelsen indeholder i § 3 krav til de oplysninger, en faktura skal indeholde.

Efter § 4, stk. 3, i faktureringsbekendtgørelsen skal revisor på begæring specificere

en faktura i overensstemmelse med § 4, stk. 2, såfremt de i § 3 anførte oplysninger af klienten

ikke anses for tilstrækkelige.

Det er ubestridt, at klager anmodede indklagede om en specifikation af faktureringen for

året 2007, og at indklagede fremsendte en specifikation ”specifikation til restregning (nota

2016)” til klager.

Den af indklagede fremsendte specifikation indeholder de i faktureringsbekendtgørelsens

§ 3 anførte hovedbestanddele, men ikke oplysninger i overensstemmelse med et timesagsregnskab,

jf. § 4, stk. 2 i faktureringsbekendtgørelsen.

4


Det fremgår af mailkorrespondancen, at klager herefter anmodede indklagede om ”yderligere

specifikation på brugt tid”, og at indklagede afviste dette.

Nævnet finder, at indklagede ved at have undladt på klagers begæring at fremkomme med

et time-sagsregnskab som specifikation vedrørende faktureringen for 2007 har overtrådt

faktureringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, og derved har tilsidesat sine pligter som registreret

revisor.

Da indklagede i forbindelse med klagens behandling i nævnet har fremsendt et time- sagsregnskab

til klager og således har rettet for sig, finder nævnet ikke, at det er påkrævet at

pålægge indklagede en bøde, men at det er tilstrækkeligt, at indklagede i medfør af den

dagældende revisorlovs § 20, stk. 1, jf. nugældende revisorlovs § 44, stk. 1, tildeles en

advarsel.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, registreret revisor Anni Jytte Corvenius Foli, tildeles en advarsel.

Gebyret på 500. kr. tilbagebetales til klager.

Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om Revisornævnet § 12, stk. 3.

Lone Molsted

5

More magazines by this user
Similar magazines