B-15.2 - Vordingborg Kommune

vordingborg.dk

B-15.2 - Vordingborg Kommune

VORDINGBORG KOMMUNE

OLE BORCHSVEJ

N

OREVEJ

TJØRNEVÆNGET

NYVEJ

SUNDVEJ

LOKALPLAN NR. B - 15.2

Plejecenter Solvang, Ore

Vordingborg april 2002

Pris kr. 20,-


Om kommune- og lokalplaner

Kommuneplanen er den overordnede plan,

som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

butikscentre, grønne områder m.m.

Kommuneplan 1999-2011 for Vordingborg

Kommune blev vedtaget af Vordingborg Byråd

d. 19.12.2001.

En lokalplan gælder for et enkelt område og

fastlægger mere detaljeret, hvordan området i

fremtiden skal se ud. Lokalplanen skal overholde

kommuneplanens bestemmelser.

Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

ret og pligt til at udarbejde lokalplaner.

Disse bestemmelser skal sikre en sammenhæng

med kommunens øvrige planlægning.

Byrådet skal lægge alle lokalplaner frem til

offentlig debat i mindst 8 uger, således at borgerne

kan komme med kommentarer og ændringsforslag,

inden lokalplanen endeligt

vedtages i Byrådet.

Lokalplan nr. B-15.2 Plejecenter Solvang, Ore, er udarbejdet af Teknisk Forvaltning, Vordingborg

Kommune.


Vordingborg Kommune

Lokalplan nr. B – 15.2

Plejecenter Solvang, Ore

N

Ore

Lokalplanområde

Masnedø

Masnedsund

Placering af lokalplanområdet på Ore.

Indhold

Redegørelse

Baggrund og formål

Eksisterende forhold

Lokalplanens indhold

Forhold til anden planlægning

Retsvirkninger

Deklarationer

Bestemmelser

§1 Formål

§2 Afgrænsning og zonestatus

§3 Områdets anvendelse

§4 Matrikelforhold

§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

§6 Ledningsanlæg

§7 Bebyggelsens omfang og placering

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden

§9 Ubebyggede arealer og beplantning

§10 Forudsætning for igangsætning og

ibrugtagning

§11 Vedtagelsespåtegning

Bilag

Bilag 1 Matrikelkort

Bilag 2 Områdeafgrænsning

Bilag 3 Fredninger m.m.

Bilag 4 Illustrationsplan

1


Redegørelse

Baggrund og formål

I Vordingborg Kommune er der behov for

både flere ældreboliger og et nyt demensafsnit.

Vordingborg Byråd har derfor besluttet,

at Plejehjemmet Solvang på Ore

skal udbygges til tidssvarende boliger for

ældre og plejekrævende borgere.

Formålet med lokalplanen er at skabe mulighed

for, at der på ejendommen kan

etableres en ny bebyggelse med ældreboliger

og plejeboliger og i tilknytning til disse

forskellige servicefunktioner. Det nuværende

plejehjem Solvang kan nedrives.

Lokalplanen skal sikre, at den nye bebyggelses

placering og udformning tilpasses

både natur og eksisterende bebyggelse på

Ore, og dermed blive en styrke for lokalområdet.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er 20.958 m 2 og ejes af

Vordingborg Kommune. Arealet er beliggende

i både by- og landzone. Afgrænsningen

mellem disse zoner i området er

sammenfaldende med strandbeskyttelseslinien.

Landzoneområdet, mod kysten, er ca.

15.700 m 2 og byzoneområdet udgør ca.

5.300 m 2 .

Arealet afgrænses af stranden mod syd,

Orevej mod nord og private parceller og

grønne områder mod øst og vest.

På arealet er det nuværende Solvang Plejeog

hvilehjem opført i 1900, og i 1989 blev

den seneste store om/tilbygning foretaget. I

dag er der 20 plejehjemspladser i bygningen.

Det vil kræve betydelige investeringer

i plejehjemmet, hvis det skal kunne leve op

til nutidens krav til et plejehjem. Bygningens

bevaringsværdi er 4, hvilket er en

middelkarakter, bedømt udfra kortlægnings-

og registreringsmetoden SAVE.

Plejehjemmet har et grundareal på 530 m 2 .

Der er desuden to mindre bygninger på

arealet, der benyttes til opbevaring.

Adgangen til området sker fra Orevej langs

den østlige ende af grunden med parkering

langs vejen. Der er mulighed for at køre op

til hovedindgangen i midten af bygningen.

Ved selve bygningen bliver vejen til en

natursti ned til vandet.

Mellem Orevej, Plejehjemmet og kysten er

der grønne områder, der bærer præg af en

gang at have været en park. I dag er der

græs, en tæt lav bevoksning samt enkelte

høje træer på grunden.

Øst for adgangsvejen ligger nyttehave samt

3 drivhuse, hvor plejehjemmet dyrker

økologisk grøntsager.

Området ligger mellem kote 0,9 og 2,0 m.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen udlægger arealet til opførelse

af en bebyggelse med ældreboliger og

plejeafsnit. Bebyggelsen skal placeres

mellem Orevej og strandbeskyttelseslinien.

Adgangen til området for kørende skal

fortsat ske fra Orevej. Der skal være mulighed

for adgang til kysten.

Der åbnes mulighed for, at den nuværende

bygning kan nedrives.

Forhold til anden planlægning

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 1994

– 2005 for Vordingborg Kommune, beliggende

i rammeområde B15, som er udlagt

til boligområde.

En del af lokalplanområdet er beskyttet

efter Naturbeskyttelseslovens §3 vedrørende

strandengsareal og §15 vedrørende

strandbeskyttelseslinie.

Strandengsarealer er en særlig beskyttet

naturtype, hvor der ikke må foretages ændringer

af nogen art. Fra Badevej til jern-

2


anen langs Ores kyst er der et strandengsareal.

I lokalplanområdet er der strandeng

på et lille område tættest på kysten.

Strandbeskyttelseslinien er en 300 m beskyttelseslinie

af kysten, hvor der ikke må

foretages ændringer i form af byggeaktivitet,

terrænregulering eller beplantning. I

områder, hvor der er bebyggelse o.l., kan

strandbeskyttelseslinien dog forløbe nærmere

kysten end 300 m. Ved Plejehjemmet

Solvang går strandbeskyttelseslinien således

umiddelbart syd for selve bygningen,

se bilag 3.

Lokalplanområdet ligger indenfor områder

med vand- og elforsyning, fjernvarme og

offentlig kloak.

Retsvirkninger

Når lokalplanen er endelig vedtaget af Byrådet

og offentliggjort må ejendomme, der

er omfattet af planen, ifølge Planlovens §

18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

anvendes i overensstemmelse med planens

bestemmelser.

Den eksisterende lovlige anvendelse af en

ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen

medfører heller ikke i sig selv pligt

til at udføre de anlæg, der er indeholdt i

planen.

Deklarationer

Deklarationer er bestemmelser, der er

tinglyst på ejendommen. Såfremt deklarationer

i lokalplanområdet ikke er forenelige

med eller hensigtsmæssige i forhold til det

endelige projekt, er det op til ejeren at få

deklarationen ophævet.

I lokalplanområdet har SEAS tinglyst deklarationer

i forbindelse med højspændingskabler.

3


Lokalplan nr. B – 15.2

Plejecenter Solvang, Ore

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000) fastsættes følgende

bestemmelser for det i §2 nævnte område i Vordingborg Kommune:

§1 Formål

Formålet med lokalplanen er, at

• fastlægge områdets anvendelse til boligformål

for ældre og personer med

specielle plejebehov.

• give mulighed for at der i tilknytning til

boligerne kan etableres forskellige servicefaciliteter.

• sikre adgang til området.

• sikre adgang fra Orevej til kysten gennem

området.

• åbne mulighed for at nedrive eksisterende

ejendom.

• fastlægge placering og udformning af

bebyggelsen indenfor lokalplanområdet.

• udlægge fælles friarealer for bebyggelsen.

§2 Afgrænsning og zonestatus

2.1

Lokalplanområdet afgrænses som vist på

bilag 2, og omfatter matr. nr. 34y af Ore,

Vordingborg Jorder.

2.2

Området er beliggende i henholdsvis byzone

og landzone.

§3 Områdets anvendelse

3.1

Området må kun anvendes til boligformål

– herunder ældreboliger og plejeboliger

samt servicefunktioner med tilknytning til

disse.

3.2

Området omfattet af strandbeskyttelse efter

Naturbeskyttelsesloven, må kun anvendes

til friarealer.

§4 Matrikelforhold

4.1

Matrikulære ændringer må ikke være i

strid med lokalplanens formål.

§5 Vej-, sti- og parkeringsforhold

5.1

Vejadgangen til området sker via Orevej.

5.2

Vejen udlægges med asfaltsbelægning.

5.3

Vejen og stierne anlægges således, at der

tages hensyn til syns- og bevægelseshandicappedes

behov.

5.4

Der anlægges en stiforbindelse til den fredede

sti langs kysten. På strandengsarealet

kun som trampesti.

5.5

Parkeringsareal udlægges i forhold til antallet

af boliger og bygningens funktion i

øvrigt.

5


§6 Ledningsanlæg

6.1

Elledninger, herunder ledninger til sti- og

vejbelysning, må kun udføres som jordkabler.

§7 Bebyggelsens omfang og placering

7.1

Bebyggelsen skal i princippet opføres med

en placering og udformning, som det fremgår

af bilag 4.

7.2

Bebyggelsen må ikke placeres indenfor

strandbeskyttelseslinien.

7.3

Bebyggelsen må ikke placeres over spildevands-

eller trykledning, der er fremhævet

på bilag 3.

7.4

Bebyggelsen må ikke placeres indenfor

vejbyggelinien på 12,5 m langs Orevej.

Enkelte mindre bygningsdele, som f.eks. et

indgangsparti, kan dog overskride vejbyggelinien

med maksimalt 3,0 m.

7.5

Bebyggelsen kan mod matr.nr. 34f af Ore,

Vordingborg Jorder, placeres 6 m fra skel.

7.6

Bygninger må opføres i 2 etager.

7.7

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m

målt fra naturligt terræn til kip. Enkelte

bygningsdele kan gives en større højde på

maks. 12,0 m fra terræn. F.eks. elevatortårne/brandtrapper

og indgangspartier.

7.8

Bebyggelsesprocenten for Lokalplanområdet

må ikke overstige 40.

§8 Bebyggelsens ydre fremtræden

8.1

Bygningsfacaden skal fremtræde i dæmpede

farver dannet af de såkaldte jordfarver

samt hvid og sort eller blandinger herimellem.

Til døre, vinduer og lignende

mindre bygningsdele kan dog anvendes

andre farver.

8.2

Blanke og reflekterende tagmaterialer må

ikke anvendes.

8.3

Der kan placeres solfanger/solcelle-anlæg

integreret i tagfladen

8.4

Udvendige antenner, antennemaster og

paraboler må ikke opsættes.

§9 Ubebyggede arealer og beplantning

9.1

Et større fælles friareal udlægges syd for

strandbeskyttelseslinien, i princippet efter

bilag 4.

9.2

Beplantning af fælles friareal indenfor

strandbeskyttelseslinien kan kun ske efter

en dispensation fra amtet.

9.3

Ved beplantning af fælles friareal skal der

tages hensyn til kystnærheden, således at

udsigt fra bebyggelse til kyst ikke afskæres.

9.4

Belysning af veje, stier og parkeringsarealer

må kun udføres som parkbelysning.

9.5

Indenfor strandengsarealet må der ikke

beplantes eller anlægges parkbelysning

ifølge Naturbeskyttelsesloven.

6


§10 Forudsætning for igangsætning og

ibrugtagning

10.1

Beboelse skal tilsluttes fjernvarmenettet.

10.2

Beboelse skal tilsluttes offentlig kloak.

10.3

Veje, stier og det nødvendige antal p-

pladser skal være anlagt.

10.4

Byggeriets konstruktioner skal sikres mod

indtrængen af vand ved oversvømmelse.

10.5

Forinden ny bebyggelse i området igangsættes,

skal Sydsjællands Museum kontaktes

med henblik på eventuel udgravning

i arkæologiske interesseområder.

§11 Vedtagelsespåtegning

Forslag til Lokalplan nr. B – 15.2 er således

vedtaget til offentlig fremlæggelse i

perioden d. 18.01.2002 til d. 15.03.2002, af

Vordingborg Byråd d. 16.01.2002.

____________________________

Bent Pedersen

Borgmester

____________________________

Kenth Halfdan Ferning

Kommunaldirektør

Lokalplan nr. B – 15.2 er således vedtaget

af Vordingborg Byråd d. 17.04.2002.

____________________________

Bent Pedersen

Borgmester

____________________________

Kenth Halfdan Ferning

Kommunaldirektør

7


Vordingborg

Kommune

Lokalplan nr. B-15.2

Plejecenter Solvang, Ore

Bilag 4

Illustrationsplan

Mål: 1:1000

11

Okt. 2001/Frede Nielsens Tegnestue


Lokalplan B-15.2

Vedtagede Lokalplaner

More magazines by this user
Similar magazines