Vis datablad 1 - Beslaco

beslaco.dk

Vis datablad 1 - Beslaco

Produkt

Information

Araldite ®

2011

To komponent epoxy

Egenskaber

• Høj forskydnings- og afskrælningsstyrke

• God bestandighed mod dynamisk belastning

• Hæfter på de fleste materialer.

Beskrivelse

Araldite 2011 er en all-round, to komponent stærk og bestandig epoxy, som hærder ved stue temperatur.

Kan bruges til limning af de fleste metaller, keramik, glas, hård plast, samt de fleste almindelig brugte materialer.

Produkt data

2011/A 2011/B 2011 (blandet)

Farve (visuel) neutral svag gul svag gul

Massefylde (kg/liter) ca. 1.15 ca. 0.95 ca. 1.05

Viskositet (Pas) 30-50 20-35 30-45

Brugstid (100 gr. ved 25°C) - - 100 minutter

Holdbarhed (2-40°C) 3 år 3 år -

Forberedelse

Styrken og bestandigheden af en samling afhænger af en god forbehandling og fladerne, som skal limes.

Som minimum skal fladerne affedtes med f.eks. acetone, MEK eller anden forenelig affedter, for at fjerne alle

spor af slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

Alkohol, benzin (petroleum) eller fortyndere må ikke bruges.

Det stærkeste og mest holdbare resultat fås hvis fladere slibes eller ætses kemisk. Hvis der slibes skal

fladerne affedtes efterfølgende.

Blandingsforhold Vægt forhold Volumen forhold

Araldite 2011/A 100 100

Araldite 2011/B 80 100

Lim og hærder blandes til en ensartet og homogen blanding.

Lim og hærder kan også fås i dobbelt patroner med blanderør, som kan bruges som et ”klar til brug” system,

ved hjælp af påføringspistol fra Dana Lim A/S.

Påføring af lim

Lim/hærder blandingen påføres med en spartel, på de forbehandlede emner.

En lagtykkelse på 0.05 to 0.10 mm vil normalt give den største forskydningsstyrke af en samling.

De limede emner skal samles og sættes I pres umiddelbart efter at limen er påført. Et jævnt ensartet tryk

over hele fladen vil sikre optimal hærdning.

Mekanisk påføring.

Special firmaer har udviklet blande og påføringsudstyr som gør det muligt at bruge produktet i større

sammenhæng. Dana Lim A/S vil være behjælpelig med formidling af kontakt.


Rengøring af værktøj

Alt værktøj skal vaskes med vand og sæbe inden limen hærder. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk,

men bemærk at det er yderst tidskrævende.

Hvis opløsningsmidler som f.eks. acetone bliver brugt til afrensning, skal man tage de nødvendige forholdsregler

for at undgå hud- og øjenkontakt.

Tid til minimum forskydningsstyrke

Temperatur °C 10 15 23 40 60 100

Hærdetid for at opnå timer 24 12 7 2 - -

FS > 1N/mm 2 minutter - - - - 30 6

Hærdetid for at opnå timer 36 18 10 3 - -

FS > 10N/mm 2 minutter - - - - 45 7

FS = Forskydningsstyrke

Egenskaber

efter hærdning.

Med mindre andet er angivet er de følgende test lavet på aluminiums legeringer med en dimension på 170

x 25 x 1.5 mm. Testen er lavet som en forskydningsstyrke med et overlap på 12.5 x 25 mm.

Til alle bestemmelserne er der brugt standard produkt og standard test metoder. Resultaterne er

udelukkende retningsgivende og skal ikke se som produkt specifikation.

Gennemsnitlig forskydningsstyrke på typisk metal-metal samling (ISO 4587)

Hærdet i 16 timer ved 40°C og testet ved 23°C

Forbehandling - Sand blæst

Aluminium

Stål 37/11

Rustfritstål V4A

Galvaniseret stål

Kobber

Messing

0 5 10 15 20 25 30

Gennemsnitlig forkydningsstyrke på typisk plastic-plastic samling (ISO 4587)

Hærdet i 16 timer ved 40°C og testet ved 23°C

Forbehandling – Let slibning og affedtning.

SMC

ABS

Polycarbonate

PVC

Polyamid (nylon6)

N/mm 2

0 5 10

N/mm 2


2

N/mm

40

Forskydningsstyrke mod temperatur (ISO 4587) (Typisk gennemsnits værdi)

Hærdning a) = 7 dage /23°C; (b) = 24 timer/23°C + 30 minutter/80°C

30

20

b

a

10

°C

0

-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Afskrælningsstyrke (ISO 4578) Hærdet 16 timer/40°C 5 N/mm

Glas overgangs temperatur Hærdet: 16 timer/40°C ca. 45°C

Elektrolytisk korrosion (DIN 53489) (hærdet 16 timer/ 40°C og 20 min/100°C)

Test: 4 dage i klima kammer i 40/92 klima som specificeret i DIN 50015

Karakter er givet som specificeret i standarden A -A/B 1,2

Minimums gennemslagsfeltstyrke ved 50 Hz, 24°C (VSM 77170)

Blandingsforhold Øjebliksværdi Værdi efter 1-minut

100:80 W/W 25-27 kV/mm 22-24 kV/mm

Vanddamp permeabilitet (NF 41001) (38°C, 90% rh) Hærdet: 5 dage/23°C

Test af 1mm tyk film

16 g/m 2 /24 timer

Vand absorption (ISO 62-80)

24 timer ved 23°C 0.8%

30 min ved 100°C 1.3%

Termisk konduktivitet (ISO 8894/90) hærdet: 20 minutter/100°C

Test: 23°C

0.22W/mK

Forskydningsmodul (DIN 53445)

hærdet: 16 timer/40°C

-50°C - 1.5GPa

0°C - 1.2GPa

50°C - 0.2GPa

100°C - 7Mpa

30 dage 60 dage 90 dage

Hærdet: 16 timer/40°C

Start værdi

Methyl alkohol

Benzin

Ethyl acetat

Eddikesyre 10%

Xylen

Smøre olie

Paraffin

Vand ved 23°C

Vand ved 60°C

Vand ved 90°C

N/mm 2

0 5 10 15 20 25 30


Forskydningsstyrke i forhold til varme påvirkning.

Hærdet:16 timer/40°C

Test: 23°C, 50% rh

Start værdi

20°C / 5 år

80°C / 60 dage

80°C / 5 år

120°C / 60 dage

N/mm 2

0 5 10 15 20 25 30 35

Forskydningsstyrke i tropisk klima (40/92, DIN 50015; Typisk gennemsnitsværdi)

Hædet:16 timer/40°C Forskydningsstyrken er bestemt efter neddypning i 90 dage ved 23°C i det nævnte

medie.

Start værdi

Efter 30 dage

Efter 60 dage

Efter 90 dage

N/mm 2

0 5 10 15 20 25 30

Udmattelsestest (DIN 53285)

Hærdet: 20 minutter/100°C Gennemsnitlig statisk forskydningsstyrke: 16.3N/mm2

Dynamisk belastning som % af statisk

Antal belastninger til brud

forskydningsstyrke

30

20

15

10 5 - 10 6

10 6 - 10 7

> 10 7

Opbevaring

Sikkerhed

Araldite 2011/A og Araldite 2011/B kan opbevares i 3 år ved stuetemperatur forudsat at det sker i uåbnet

emballage. Udløbsdatoen er angivet på emballagen.

Indeholder:

Epoxyforbindelser. Se sikkerhedsdatablad

Faremærkning:

Xi, Lokalirriterende

N, Farligt for miljøet.

Faresætninger:

Irriterer øjnene og huden. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger

i vandmiljøet. Opbevares utilgængeligt for børn. Kommer stoffet i

øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Kommer stof på

huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Brug egnede

handsker og øjen/ansigtsbeskyttelse. Ved indtagelse, kontakt omgående læge

og vis etiketten hvis muligt. Undgå udledning til miljøet.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK - www.danalim.dk

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

® Araldite is a registered trademark of Vantico AG, Basel Switzerland.

More magazines by this user
Similar magazines