AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

AffaldVarme Århus

Projektforslag for forlængelse af transmissionsledningen til Årslev fra

Brabrand Nord

7. december 2010


AffaldVarme Århus

Projektforslag for forlængelse af transmissionsledningen

til Årslev fra Brabrand Nord

07. december 2010

Ref.: 09495007

G00053-4-BLY

Version 4

Dato 2010-12-07

Udarbejdet af JJP/BLY

Kontrolleret af BLY

Godkendt af BLY

Rambøll Danmark A/S

Olof Palmes Allé 22

DK-8200 Århus N

Danmark

Telefon +45 8944 7700

www.ramboll.dk


Indholdsfortegnelse

1. Sammenfatning 1

2. Projektansvarlige 2

3. Forholdet til varmeplanlægning 2

3.1 Lovgrundlag 2

3.2 Varmeplan 3

4. Forhold til anden lovgivning 3

4.1 Kommune- og lokalplaner 3

4.2 Planloven 3

4.3 Strategisk Miljøvurdering 3

4.4 VVM-loven 4

5. Fastlæggelse af forsyningsområder, kapaciteter og

forsyningssikkerhed 4

5.1 Forsyningsområder 4

5.2 Forsyningsforhold 4

5.3 Varmekilder 4

5.4 Valg af systemløsninger 6

5.5 Kapaciteter 6

5.6 Forsyningssikkerhed 7

6. Tidsplan og etablering 7

7. Arealafståelse, servitutpålæg og aftaler med grundejere 7

7.1 Berørte matrikler for Strk. 1110 – Brabrand Nord - Helenelyst 7

7.2 Berørt matrikel for Strk. 1111 – stikledning til veksler Helenelyst 7

7.3 Berørte matrikler for Strk. 1112 – Helenelyst - Årslev 7

7.4 Berørt matrikel for Strk. 1113 – stikledning til veksler Årslev 8

7.5 Berørte matrikler for veksleranlæg 8

8. Projektets konsekvenser 8

8.1 Forudsætninger 8

8.2 Miljø- og energimæssig vurdering 9

8.3 Samfundsøkonomisk vurdering 9

9. Følsomheder 10

9.1 Ændrede brændselspriser +25% 10

9.2 Ændrede brændselspriser – 25% 11

9.3 Ændrede investeringer + 25% 11

9.4 Ændrede investeringer -25% 11

10. Bilag 12

10.1 Bilag 1: Notat. Forprojekt med vurdering af trace for strækning 1110 -1113.

Brabrand Nord – Årslev. 12

Ref. 09495007/G00053-4-BLY

I


10.2 Bilag 2: Samfundsøkonomiske beregninger – Transmissionsnet, Årslev

arealerne og Helenelyst. 12

10.3 Bilag 3: Notat. ”Valg af ”systemløsning” til forsyning af Årslev og Helenelyst”.

Vedlagt særskilt. 12

Ref. 09495007/G00053-4-BLY

II


1. Sammenfatning

Nærværende projektforslag er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i lovbekendtgørelse

nr. 347 af 17/5 2005 om varmeforsyning (Varmeforsyningsloven) samt bekendtgørelse

nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollektive

varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). De senest udmeldte forudsætninger

for samfundsøkonomiske analyser fra april 2010 på energiområdet er anvendt.

Dette projektforslag tager udgangspunkt i notatet: Valg af ”systemløsning” til forsyning

af Årslev og Helenelyst, bilag 3. Heri sammenlignes 3 løsninger for fremføring af

fjernvarme fra det eksisterende transmissionsnet til distributionsnettene i Helenelyst

og Årslev arealerne. Det er notatets løsning 2 med en opdimensioneret transmissionsledning,

der ligger til grund for projektforslaget.

På baggrund af projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger af Årslevarealerne,

Helenelyst området og etablering af en transmissionsledning frem til Årslev-området

konstateres:Samfundsøkonomisk er det en fordel at bruge fjernvarme set i forhold til en

konventionel anvendelse med olieopvarmning på 47,2 mill.kr.

Etablering af en transmissionsledning frem til Årslev arealerne sikrer endvidere

en fleksibel og fremtidssikret løsning, der kan tage højde for en kommende

byudvikling mod Harlev området og udnytte eksisterende halmvarmeanlæg

såvel som eventuelle nye halmvarmeanlæg i Harlev området.

Der er ikke fokuseret på brugerøkonomien, da alle nye forbrugere afregnes efter

gældende fjernvarmetariffer.

AffaldVarme Århus indstiller derfor til Århus Kommune, at der gennemføres en myndighedsbehandling

af projektforslaget efter Varmeforsyningsloven

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 1/18


2. Projektansvarlige

Den ansvarlige for projektforslaget er:

Teknik og Miljø

AffaldVarme Århus

Varmeplan Århus

Bautavej 1

8210 Århus V

Ved afdelingschef Jan B. Willumsen

Tlf: 89 40 17 30

Fax: 89 40 17 05

Mob: 29 20 94 22

E-mail: Jawi@aarhus.dk

Vedrørende projektforslagets indhold kan AffaldVarme Århus’ rådgiver kontaktes:

Rambøll Danmark A/S

Olof Palmes Alle 22

8200 Århus N

Kontaktperson: Bjarne Lykkemark

Tlf.: 51 61 75 34

E-mail: bly@ramboll.dk

3. Forholdet til varmeplanlægning

For at sikre at der er overensstemmelse med projektforslaget og gældende love og

regler samt eksisterende planlægning beskrives forholdet herfor.

3.1 Lovgrundlag

Lovgrundlaget for varmeplanlægning:

Lov om varmeforsyning – LOV nr. 1414 af 21/12/2005.

Bekendtgørelse af lov om lov om varmeforsyning – LBK nr. 347 af 17/05/2005.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

– BEK nr. 1295 af 13/12/2005.

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg – BEK nr.

31 af 29/01/2008.

Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet – Energistyrelsen

april 2005.

Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet - april

2010 – Energistyrelsen.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 2/18


3.2 Varmeplan

Varmeplanlægningen og hermed fjernvarmeforsyningen er baseret på Delplan Århus

fra starten af 1980’erne. Udbygninger som Helenelyst og Årslev-arealerne er i forlængelse

heraf styret af de udarbejdede lokalplaner, der så naturligt har fortsat

fjernvarmeudbygningen ud over Delplan Århus’ energidistrikt grænser. For nye områder

udarbejdes der i dag projektforslag og for Årslevarealerne er der udarbejdet et

projektforslag i 2006, hvor området blev godkendt til fjernvarmeforsyning.

4. Forhold til anden lovgivning

4.1 Kommune- og lokalplaner

Med dette projektforslag fastlægges den overordnede fremføring af kraftvarme til

den etablerede fjernvarmeforsyning af industriområdet ved Årslev (lokalplan 760 0g

812) samt boligområdet Helenelyst (lokalplan 584). Se figur 1 på side 5.

Lokalplan 760 og 812: Projektforslaget tager udgangspunkt i den benyttelse af

området, der er fastsat i lokalplan nr. 760 og 812. Lokalplan 760 udgør 1. etape af

udbygningen på Årslev-arealerne, medens lokalplan 812 udgør etape 2. Det er et

erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev. Der henvises til Lokalplan 760 for

beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplan, Regionplan, Miljøforhold mv.

Lokalplan 584: Projektforslaget tager udgangspunkt i den benyttelse af området,

der er fastsat i lokalplan nr. 584 Boligområde ved Helenelyst i Brabrand. Der henvises

til Lokalplan 584 for beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplan, Regionplan,

Miljøforhold mv.

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur: I henhold til Kommuneplanen 2009 udgør

Silkeborgvej en finger i Århus fingerplan. Den overordnede plan er at byudvikle området

ud mod Harlev. Ud over den nære beliggenhed til Århus midtby ønskes det at

knytte området tættere sammen med midtbyen med en letbane. Den tætte beliggenhed

på motorvejsnettet ønskes også inddraget i processen. Projektforslaget sikrer,

at fjernvarmeforsyning af hele eller dele af denne byudviklingen er mulig, såfremt

det er fordelagtigt.

4.2 Planloven

Indeværende projekt anses ikke for at være i konflikt med gældende planlov - Bekendtgørelse

af lov om planlægning – LBK nr. 883 af 18/08/2004.

4.3 Strategisk Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5. maj 2004) skal

der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få

væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes ikke, at der er behov for at lave en

decideret miljøvurdering af dette projektforslag, da den energimæssige og den miljømæssige

vurdering i afsnit 8.2 viser, at der er fordele ved fjernvarme frem for individuel

opvarmning.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 3/18


4.4 VVM-loven

Ifølge ”Bekendtgørelse om vurdering af offentlige og private anlægs virkning på miljøet

(VVM) i medfør af lov om planlægning” nr. 1335 af 06/12/2006 vurderes, at der

skal foretages VVM screening eller VVM undersøgelse, såfremt transmissionsledninger

til fremføring af varmt vand tolkes som ”industrianlæg til transport …af varmt

vand” , som formuleret i bekendtgørelsens bilag 2.1.

5. Fastlæggelse af forsyningsområder, kapaciteter og

forsyningssikkerhed

5.1 Forsyningsområder

Veksleranlægget ved Helenelyst leverer varme til hele Helenelyst området – lokalplan

584 - og endvidere varme til dele af forsyningsområdet omkring Edwin Rahrs

Vej og Sintrupvej. Varmebehovet er opgjort til i alt på 62,5 TJ. Veksleranlægget ved

Årslev-arealerne leverer varme til Årslev-arealerne – lokalplanområderne 760 og

812. Varmebehovet er opgjort til i alt 75 TJ for de 2 områder. Veksleranlægget kan

forsyne videre til perspektivområdet Årslev ny By med et potentielt varmebehov på

30 TJ.

5.2 Forsyningsforhold

Transmissionsledningen fra Brabrand Nord veksleren frem til den nye veksler ved

Årslev-arealerne forsyner de 2 nye vekslere ved Helenelyst hhv. Årslev-arealerne.

For oversigtskort, se figur 3. For detaljeret linjeføring, se kortbilagene i bilag 1.

5.3 Varmekilder

De 2 nye veksleranlæg forsynes med varme fra Varmeplan Århus, som væsentligst

produceres på Studstrupværket. Øvrige produktionsanlæg er Forbrændingsanlægget

på Lisbjerg, industri og kedelanlæg til spids- og reservelastproduktion. Fra 2010 produceres

også varme fra RenoSyd og et flisfyret varmeværk i Skanderborg.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 4/18


760

584

812

Figur 1. Oversigt over omtalte lokalplaner og forsyningsområder. Perspektivområdet

ved Årslev fremgår af figur 2.

Figur 2. Kort med arealer til ny byvækst fra ”Kommuneplan 2009 Hovedstruktur”.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 5/18


Transmissionsledningen er dimensioneret således, at den planlagte byudvikling mod

Harlev kan tilsluttes, se afsnit 3.3 under ”Kommuneplan 2009 Hovedstruktur”.

Transmissionsledningen er endvidere dimensioneret således, at halmvarmeværket i

Harlev kan levere varme mod Brabrand, såfremt det findes fordelagtigt.

5.4 Valg af systemløsninger

Tidligere godkendte projektforslag ”Projektforslag for Årslevarealerne” fra Fjernvarme

Århus forudsætter, at transmissionsledningen afsluttes med en stor varmeveksler

ved Helenelyst. Fra denne veksler fremføres distributionsledninger til forsyningsområderne.

Denne konfiguration af fjernvarmesystemet giver ikke fleksibilitet overfor

byvæksten mod Harlev og overfor evt. tilslutning af halmvarmeværket i Harlev.

I bilag 3: Notatet ”Valg af ”systemløsning” til forsyning af Årslev og Helenelyst”

sammenlignes tre løsninger, hvoraf den ene er ovennævnte forudsatte konfiguration.

Det er notatets løsning 2 med en opdimensioneret transmissionsledning, der ligger til

grund for projektforslaget og som søges godkendt med dette projektforslag. Konfigurationen

i løsning 2 giver den ønskede fleksibilitet. På figur 3 er forløbet af den nye

transmissionsledning og veksleranlæggene indtegnet. Transmissionsledningen starter

ved det eksisterende veksleranlæg Brabrand Nord.

Ø250

11 MW

7 MW

Figur 3: Kort med indtegnet transmissionsledning og veksleranlæg.

5.5 Kapaciteter

Veksleranlæg Helenelyst (Anlæg 1111.1) udlægges med en effekt på 7 MW.

Veksleranlæg Årslev (Anlæg 1113.1) udlægges med en effekt på 11 MW.

Transmissionsledningen er TN25 ø250 med en kapacitet på 30-40 MW.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 6/18


5.6 Forsyningssikkerhed

Veksleranlæggene bestykkes med to pumper på transmissionssiden såvel som på

distributionssiden. Spids- og reservelast leveres fra kedelanlæg på transmissionsanlægget.

Endvidere etableres rør- og eltilslutninger på veksleranlæggene for tilslutning

af mobil varmekedel.

6. Tidsplan og etablering

Etablering af transmissionsledningen og veksleranlæggene sker i to omgange:

Helenelyst veksleren samt transmissionsledningen (strækning 1110 + 1111), der

forbinder veksler Brabrand Nord og veksler Helenelyst, bygges år 2011/12.

Veksleren i Årslev-arealerne samt transmissionsledningen (strækning 1112 + 1113),

der forbinder veksler Helenelyst og veksler Årslev, bygges i 2012/13.

I tilfælde af, at placering af affaldsforbrænding og/eller biomassefyret kraftvarmeanlæg

finder en hurtig afklaring, kan etablering af strækning 1112 og veksler Årslev

eventuelt fremskyndes.

Da Helenelyst allerede er forbundet til fjernvarmenettet gennem et distributionsnet

betyder etableringstidspunktet for transmissionsledningen ikke noget for deres varmeleverancer

på kort sigt.

Årslev arealernes distributionsnet er ikke forbundet til fjernvarmeforsyningen. Det er

derfor nødvendigt at levere fjernvarmeforsyning fra et decentralt oliekedelanlæg

placeret på området indtil transmissionsnettet forbindes til Årslev arealerne.

7. Arealafståelse, servitutpålæg og aftaler med grundejere

Idet ledningen er placeret dels i vejanlæg og rabatter, hvor der ikke vil være tale om

arealafståelser og dels på private arealer, jævnfør nedenstående liste med berørte

matrikler, hvor ledningens etablering skal sikres gennem arealafståelse eller servitutpålæg

og aftaler med grundejerne, skal kommunen anmodes om at sikre ledningens

etablering. Se endvidere bilag 1.

7.1 Berørte matrikler for Strk. 1110 – Brabrand Nord - Helenelyst

Ledningen forventes at kunne placeres i offentlig vej.

7.2 Berørt matrikel for Strk. 1111 – stikledning til veksler Helenelyst

Følgende matrikel berøres: 9vl.

7.3 Berørte matrikler for Strk. 1112 – Helenelyst - Årslev

Følgende matrikler berøres af det anbefalede trace:

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 7/18


Matr. 7000p, 9vl, 9rx, 76d, 76f, 76h, Brabrand By, Brabrand.

Matr. 1c, 1i, 45, 12b, 14cr, 14cz, 24b Årslev By, Sdr. Årslev.

7.4 Berørt matrikel for Strk. 1113 – stikledning til veksler Årslev

Følgende matrikel berøres: Matr. 14cs.

7.5 Berørte matrikler for veksleranlæg

Det forudsættes etableret veksleranlæg Helenelyst (Anlæg 1111.1) på matrikel nr.

9vl og veksleranlæg Årslev (Anlæg 1113.1) på matrikel 14cz, se endvidere bilag 1.

8. Projektets konsekvenser

I dette afsnit belyses de samfundsøkonomiske konsekvenser af valget af udbygning

med en transmissionsledning til forsyning af Helenelyst og Årslev arealerne frem for

individuel forsyning baseret på olie.

Der er udarbejdet en samfundsøkonomisk vurdering af Helenelyst området på samme

måde som der tidligere er udarbejdet et projektforslag for Årslev arealerne. Denne

vurdering er baseret på de seneste forudsætninger fra Energistyrelsen april 2010

og Datablad VPÅ oktober 2010. Se bilag 2 – samfundsøkonomiske beregninger.

8.1 Forudsætninger

I nedenstående tabel præsenteres de vigtigste forudsætninger.

Helenelyst

Årslev arealerne

Individuel olie Fjernvarme Individuel olie Fjernvarme

Nettovarmebehov 5,3 GWh 5,3 GWh 21,2 GWh 21,2 GWh

Net tab - 20 % - 20%

Virkningsgrad

(kedel – system)

91 % VPÅ 91 % VPÅ

Brændselsbehov 5,8 GWh 3,4 GWh 23,3 GWh 13,6 GWh

Drift og vedligehold,

kedel - distribution

630.000 kr. v.

fuld udbygn.

256.200 kr. v.

fuld udbygn.

357.400 kr. v.

fuld udbygn.

297.900 kr. v.

fuld udbygn.

Investeringer:

- Ledning 11,5 mio.kr 21,6 mio.kr

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 8/18


- levetid

30 år

30 år

- Stikledn.

8,9 mio.kr.

27,1 mio.kr.1)

- levetid

30 år

30 år

- Brugere

16,8 mio.kr.

12,6 mio.kr.

6,1 mio.kr.

1)

- levetid

20 år

20 år

20år

Oliekedler de

første 3 år

Medtaget som

ekstra udgift

Sparet investering

i ledninger

6,7 mio.kr.

Tabel 1 Oversigt over beregningsforudsætninger. 1): Brugerinvesteringer inkl. i stik.

8.2 Miljø- og energimæssig vurdering

De miljø- og energimæssige forhold ændres ikke ved udbygning af transmissionsnettet,

men i konverteringen af oliekedler til fjernvarme. Den samlede udvikling i udledningerne

af CO 2 , SO 2 og NOx fremgår af nedenstående tabel, hvor også energiforbruget

er opgjort således, at besparelsen i energi ved anvendelse af fjernvarme

fremgår.

Samlet energiforbrug over 20 år Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Brændsel (MWh) 2.048.893 1.332.468 716.425 35%

Samlet udledning over 20 år Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

CO 2-ækvivalenter (tons) 152.953 111.593 41.360 27%

NOx (kg) 106.542 71.974 34.569 32%

SO 2 (kg) 47.125 25.069 22.055 47%

Tabel 2: Det samlede energiforbrug og den samlede udledning af emissioner fra varmeproduktionen

over 20 år.

Det ses af ovenstående tabel, at der er en stor energibesparelse, der resulterer i en

stor reduktion i udledningen af CO 2 , SO 2 og NOx - ved fjernvarmeforsyning frem for

individuel opvarmning med oliefyr.

8.3 Samfundsøkonomisk vurdering

De anvendte energipriser følger de nyeste samfundsøkonomiske forudsætninger fra

Energistyrelsen fra april 2010. Disse samfundsøkonomiske brændselspriser er opjusteret

til et højere prisniveau end tidligere afspejlende realistiske verdensmarkedspriser.

Samfundsøkonomien for Årslevarealerne er en genberegning af det foreliggende

projektforslag med de nye samfundsøkonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen

og de seneste afgifter indarbejdet. Samfundsøkonomien for Helenelyst området

er beregnet for hhv. individuel oliefyring og fjernvarme, som det er udbygget

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 9/18


med i dag. Investeringer for de 2 alternativer med ovennævnte opdaterede energipriser

og energiafgifter er anvendt.

Akkumuleret nutidsværdi

(2008-prisniveau - 1000 kr. VPÅ

-model) Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Transmissionsledning, inkl. driftsomkost. 0 44,4 -44,4

Årslevarealerne 171,6 110,0 61,6 30%

Helenelyst 70,0 40,0 30,0 40%

I alt 241,6 194,4 47,2 20% %

Tabel 3: Det samlede samfundsøkonomiske resultat, målt i 2008-prisniveau.

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der et samfundsøkonomisk overskud på

47,2 mill.kr. beregnet som nutidsværdi over 20 år, når der sammenlignes med individuel

olieopvarmning. Udregningerne fremgår af bilag 2.

Det fremgår også, at investeringen i transmissionsledningen på 50,3 mill.kr. og de

årlige driftsomkostninger har en samfundsøkonomisk nuværdi på 44,4 mio.kr.

Transmissionsledningen etableres i perioden 2011-2013 og med en levetid på 50 år

indregnes også en scrapværdi.

Med disse opdaterede prisforudsætninger ses, at der er en god samfundsøkonomi i

at forsyne Årslevarealerne og Helenelyst området gennem udbygning af transmissionsnettet

med den derved forøgede forsyningssikkerhed, forsyningskapacitet og sikring

af fleksibilitet i forhold til byudvikling mod Harlev.

9. Følsomheder

Der er valgt at se på, hvordan resultaterne ændres, når enten brændselspriserne

eller investeringerne ændres med +25 % eller -25 %.

9.1 Ændrede brændselspriser +25%

Akkumuleret nutidsværdi (2008-

prisniveau – mio.kr.) Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Transmissionsledning, inkl. driftsomkost. 0 44,4 -44,4

Årslevarealerne 210,3 122,5 87,8

42%

Helenelyst 80,0 41,7 634, 38,3 48%

I alt 290,3 208,6 81,7 % 28%

Tabel 4. Følsomhedsanalyse brændselspriser + 25 %.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 10/18


9.2 Ændrede brændselspriser – 25%

Akkumuleret nutidsværdi (2008-

prisniveau – mio.kr.) Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Transmissionsledning, inkl. driftsomkost.

0 44,4 -44,4

&v Årslevarealerne 132,9 97,6 35,3 27%

Helenelyst 59,9 38,2 21,7 36%

I alt 192,8 180,2 12,6 7% %

Tabel 5. Følsomhedsanalyse brændselspriser - 25 %.

Det ses således, at med stigende brændselspriser øges fordelen ved fjernvarme,

medens et fald i brændselspriserne på 25 % virker modsat – til fordel for individuel

olieforsyning – men dog fortsat med positiv samfundsøkonomi for fjernvarme. Siden

projektforslaget for Årslevarealerne blev udarbejdet i 2006 har fjernvarme uanset

ændrede prisprognoser fra Energistyrelsen udvist en robust positiv samfundsøkonomi.

9.3 Ændrede investeringer + 25%

Akkumuleret nutidsværdi (2008-

prisniveau – mio.kr.) Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Transmissionsledning, inkl. d&v 0 54,0 -54,0

Årslevarealerne 173,3 122,6 50,7 29%

Helenelyst 74,9 47,0 27,9 37%

I alt 248,2 223,6 24,6 % 10%

Tabel 6. Følsomhedsanalyse på ændrede investeringer + 25 %.

9.4 Ændrede investeringer -25%

Akkumuleret nutidsværdi (2008-

prisniveau – mio.kr.) Individuel olie Fjernvarme Projektfordel Forskel i pct.

Transmissionsledning, inkl. d&v 0 34,9 -34,9

Årslevarealerne 169,9 97,5 72,4 43%

Helenelyst 65,0 33,0 32,0 49%

I alt 234,9 165,4 69,5 % 30%

Tabel 7. Følsomhedsanalyse på ændrede investeringer - 25 %.

Det ses heraf, at med øgede investeringer reduceres fordelen ved fjernvarme, da

fjernvarme kræver større investeringer end individuel olie. Omvendt øges fordelen

ved fjernvarme med reducerede investeringer.

De gennemførte følsomhedsanalyser beskriver udmærket de grundlæggende forskelle

mellem fjernvarmeforsyning, der er investeringstung, men som anvender billigere

og dårligere brændsler – og individuel olie forsyning, der er mindre investeringstung

og anvender dyrere brændsler.

Idet der i Helenelyst og Årslevarealerne er etableret fjernvarme viser den positive

samfundsøkonomi for disse områder, at der med løsning 2 er mulighed for at flere

nye boligområder mod Harlev kan sikres en god samfundsøkonomi. Der kan ligeledes

sikres en samproduktionsmulighed med halmvarmeanlægget i Harlev såvel som

eventuelle nye halmvarmeanlæg ved eventuel senere fortsættelse af transmissionsledningen.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 11/18


10. Bilag

10.1 Bilag 1: Notat. Forprojekt med vurdering af trace for strækning 1110

-1113. Brabrand Nord – Årslev.

10.2 Bilag 2: Samfundsøkonomiske beregninger – Transmissionsnet,

Årslev arealerne og Helenelyst.

10.3 Bilag 3: Notat. ”Valg af ”systemløsning” til forsyning af Årslev og

Helenelyst”. Vedlagt særskilt.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 12/18


Bilag 1: Notat. Forprojekt med vurdering af trace for strækning

1110 – 1113. Brabrand Nord – Årslev

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 13/18


Notat: Forprojekt Brabrand

Nord - Årslev

Projekt Strækning 1110 - 1113

Fra

ESR

Til

AffaldVarme, Århus

Rambøll Danmark A/S

Olof Palmes Allé 22

DK-8200 Århus N

Danmark

Telefon +45 8944 7700

Direkte 89 44 76 56

Fax +45 8944 7625

ESR@Ramboll.dk

www.ramboll.dk

Strækning 1110, 1111, 1112 og 1113

Brabrand Nord - Årslev

Forprojekt

1. Baggrund

Dato 2010-11-09

Ref 0749514

F00055-4-JJP

I forbindelse med udbygning af transmissionsnettet har Varmeplan

Århus planlagt en transmissionsledning fra det eksisterende

veksleranlæg Brabrand Nord på Edwin Rahrs Vej til 2 nye

veksleranlæg ved Helenelyst og industriområdet ved Årslev.

Rambøll har undersøgt mulighederne for valg af trace for ledningen,

og i dette notat beskrives dette. Desuden prissættes

ledningsanlægget.

Ledningen udføres som udgangspunkt som en DN 250 mm ledning

for forsyning af de 2 nye veksleranlæg.

AffaldVarme er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne for

at etablere et nyt biomassefyret kraftvarmeværk i Harlevområdet.

Hvis dette realiseres, skal strækning 1110 og 1112

indgå i forbindelsen fra Harlev til transmissionsnettet i Hasle

Ringvej. I så tilfælde skal ledningen udføres i dimension DN 600

mm.

Rambøll Danmark A/S

CVR-NR 35128417 Medlem af FRI


De undersøgte strækninger er:

Strækning 1110, hovedledning fra Brabrand Nord til Helenelyst.

Strækning 1111, stikledning fra hovedledningen til nyt veksleranlæg Helenelyst.

Strækning 1112, hovedledning fra Helenelyst til industriområderne ved

Årslev.

Strækning 1113, stikledning til nyt veksleranlæg Årslev

Desuden undersøges omkostningerne ved opdimensionering af ledningen mellem

Hasle Ringvej og Brabrand Nord, strækning 1101, 1103 og 1107, således at den

vil kunne overføre varmen fra et nyt produktionsanlæg ved Harlev til hovedledningerne

i Hasle Ringvej (strækning 1100 / 1200).

2. Placering af veksleranlæg

2.1 Veksleranlæg 149 Helenelyst

Veksleranlægget placeres på en grund umiddelbart øst for rundkørslen ved Helenelyst,

matr. 9vl, som vist på figur 2.1.

Der er indgået aftale om erhvervelse af denne grund.

Figur 2.1. Placering af veksleranlæg Helenelyst

Ref 0749514/F00055-4-JJP 2/7


2.2 Veksleranlæg 152 Årslev

Veksleranlægget placeres på en grund i det nye industriområde ved Logistikparken

(en del af matr. 14cz, ca. 2900 m 2 ), som vist på figur 2.2.

AffaldVarme er blevet tilbudt grunden, men der er endnu ikke indgået aftale om

erhvervelsen.

Figur 2.2. Placering af veksleranlæg Årslev

3. Ledningssystemerne

Ledningerne forudsættes udført som præisolerede rørsystemer, som fastrørssystem

stål i plast, og varmeforspændes.

Alle ledninger forudsættes etableret med serie 2 isolering for at mindske varmetabet,

og i øvrigt i AffaldsVarmes almindelige kvalitet for fjernvarmetransmissionsledninger,

herunder et dimensionerende tryk på 25 Bar, og en maksimal

driftstemperatur på 125 o C (140 o C maksimalt).

Ref 0749514/F00055-4-JJP 3/7


4. Trace strækning 1110, Brabrand Nord til Helenelyst.

4.1 Anbefalet trace

Traceringsmulighederne i Edwin Rahrs Vej er undersøgt, og vi vurderer, at det

vil være hensigtsmæssigt at placere ledningen i den nordlige cykelsti. Her vil

omfanget af ledningsomlægninger være mindst.

I forbindelse med anlæg af ledningen vil det være nødvendigt at have adgang

for maskiner langs ledningsgraven, og det vil også være lettest at etablere ved

et trace i den nordlige cykelsti. På de strækninger, hvor kørebanen ikke kan afspærres,

kan det blive nødvendigt at anlægge arbejdsvej på private arealer

langs vejen, men dette skønnes at kunne ske uden fældning af større beplantning.

Traceet er drøftet med Århus Kommune, Vej og Trafik, som ikke forudså problemer

med opnåelse af gravetilladelse for det foreslåede trace.

Ledningen bliver ca. 1650 m lang.

Systemovergangen mellem det eksisterende gliderørssystem og det nye

fastrørssystem udføres i forbindelse med retningsændringen mod Veksleranlæg

Brabrand Nord.

4.2 Alternativt trace.

Der er undersøgt et alternativt trace gennem Langdalen. Traceet vil på store

dele være beliggende i de lave dele af dalen, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven

§ 3. De beskyttede naturtyper er dels overdrevs- og engarealer, og

dels de geologiske forhold.

Traceet er drøftet med Naturforvaltningen, som anfører, at de ser store problemer

ved et sådan ledningsanlæg. Dette gælder både i anlægsperioden, hvor der

vil ske skader på naturområdet, og i driftsperioden, hvor dræning og opvarmning

af jorden omkring ledningen vil medføre permanente ændringer af vegetationen.

Endvidere er der et regnvandsbassin lige umiddelbart vest for Langdalsvej. I

dette området vil det være meget svært at finde plads til en ledningstracé for

transmissionsledningen. Endvidere er dette område karakteriseret som fredsskov.

Derfor vil det være nødvendigt at følge Langdalsvej / Edwin Rahrs Vej på

den sidste strækning, hvilket betyder, at dette trace bliver ca. 250 m længere

end traceet i Edwin Rahrs Vej.

Ref 0749514/F00055-4-JJP 4/7


Ud fra tilkendegivelserne fra Natur- og Miljøforvaltningen kan det forudses, at

det ikke vil være muligt at opnå tilladelse til anlæg af ledningen gennem Langdalen

på grund af de naturmæssige interesser i dette område.

Da traceet gennem Langdalen er længere, vil den økonomiske fordel ved dette

trace være meget begrænset, og derfor anbefaler vi, at ledningen placeres i Edwin

Rahrs Vej.

4.3 Berørte matrikler

Ledningen forventes at kunne placeres i offentlig vej.

5. Trace strækning 1112, Helenelyst - Årslev.

5.1 Anbefalet tracé

Traceet forløber umiddelbart nord for motorvejen (parallelt med højspændingsledningen)

på den første del. Derefter krydser det over en privat mark, og tæt

forbi et privat hus. Jernbanen krydses ved underboring. Herfra videreføres ledningen

mod Logistikparken.

Traceet er vist på vedlagte plan. Tracelængden er ca. 1415 m.

Traceet forløber på en del af strækningen i fredskov eller inden for skovbyggelinier.

Det er drøftet med Skov- og Naturstyrelsen, og det forventes at kunne opnå

godkendelse iht. Fredskovsloven.

Ved en eventuel videreførelse mod Harlev vil forlængelsen forløbe i Logistikparken.

5.2 Alternative traceer.

Der er undersøgt følgende alternativer:

Alternativ A: Dette er en variant af det anbefalede trace. Traceet forløber

umiddelbart nord for motorvejen (parallelt med højspændingsledningen) frem til

jernbanen, hvor den via en skovvej mod nord føres tilbage til det foreslåede trace

ved Esbenhøjvej. Herved berøres private marker ikke.

Traceet er længere end det anbefalede, og derfor dyrere. Meromkostningen er

på ca. 0,6 mio. kr. for en DN 250 mm ledning, og ca. 2,3 mio. kr. for en DN 600

mm ledning.

Alternativ B: Traceet forløber i Rætebølsvej og Esbenhøjvej. Herved berøres

færre private arealer, og ligeledes minimeres indgrebene i fredskovarealerne.

Til gengæld er traccet længere. Meromkostningen er på ca. 1,9 mio. kr. for en

DN 250 mm ledning, og ca. 5,1 mio. kr. for en DN 600 mm ledning.

Ref 0749514/F00055-4-JJP 5/7


5.3 Berørte matrikler

Følgende matrikler berøres af det anbefalede trace:

Matr. 7000p, 9vl, 9rx, 76d, 76f, 76h, Brabrand By, Brabrand

Matr. 1c, 1i, 45, 12b, 14cr, 14cz, 24b, Årslev By, Sdr. Årslev

6. Opdimensionering af Strækning 1101, 1103 og

1107, Hasle Ringvej - Brabrand Nord

Ved anlæg af et nyt produktionsanlæg ved Harlev vil det være nødvendigt at

opdimensionere ledningen mellem afgreningsanlægget på Hasle Ringvej og

Veksleranlæg Brabrand Nord.

Ledningsstrækningen er ca. 1425 m. Ledningen ligger i dag i den sydlige del af

kørebanen eller den sydlige cykelsti. Ved omlægning vil det sandsynligvis være

nødvendigt at lægge den i det samme trace, og varmeforsyningen fra transmissionsnettet

vil derfor blive afbrudt i en periode.

7. Anlægsoverslag

Anlægsoverslaget er for strækningen i Edwin Rahrs Vej (Str. 1110) er baseret på

AVA’s standardpriser for hovedledningsforlængelser. Til prisen for distributionsledninger

er der lagt 25% til ekstraomkostninger til anlæg af transmissionsledninger.

De øvrige strækninger er overvejende beliggende i åbent land. Priserne på disse

strækninger er baseret på distributionsafdelingens standardpriser for hovedledningsforlængelser,

fratrukket 10% for den større mængde, der er i dette projekt.

Til prisen for distributionsledninger er der lagt 25% til ekstraomkostninger

til anlæg af transmissionsledninger. Til disse priser er der lagt udgifter til udførelse

af underboringer under jernbane og motorvej.

Anlægsoverslaget omfatter ledningsanlægget frem til veksleranlæg (sokkel),

mens omkostninger inde i bygninger ikke er omfattet.

Ref 0749514/F00055-4-JJP 6/7


Strækninger: Ledningsdimension: DN 200 DN 250 DN 600

Strækning 1110, Brabr. Nord - Helenelyst,

inkl. Str. 1111, stik til Helenelyst

10,7 mio 13,2 mio 37,3 mio

Strækning 1112, Helenelyst - Årslev 10,1 mio 28,9 mio

Strækning 1101, 1103 og 1107. Hasle

Ringvej - Brabrand Nord. Opdimensionering.

- 31,5 mio

Tabel 1:Overslag over anlægsomkostninger er inkl. projektering og tilsyn, men

ekskl. moms, i prisniveau 2010.

Der er i udgiften til opdimensionering af Str. 1101, 1103 og 1107 ikke medregnet

ekstra driftsudgifter til oliedrift i den periode, hvor transmissionsledningen er

ude af drift (ca. 3-4 måneder).

Bilag:

Plantegning 1, Brabrand Nord - Helenelyst

Plantegning 2, Helenelyst - Årslev

Ref 0749514/F00055-4-JJP 7/7


12b

24 b

76 d Tegning nr.

1 i 1 c 76 h 76 f 9 rx

7000 p

9 vl

Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk.

2009-10-07 ALC/lfs ESR ESR

Projektnr.

0749514

Mål

1:5000

Olof Palmes Allé 22

DK-8200 Århus N

Tlf. +45 89 44 77 00

Fax +45 89 44 76 25

www.ramboll.dk

Strækning 1112

Helenelyst - Årslev 02

Rev.


Bilag 2: Samfundsøkonomiske beregninger – Transmissionsnet,

Årslev arealerne og Helenelyst.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 14/18


Transmissionsnet

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 15/18


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Varmeværk:

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

Transmissionsnet

30-11-2010

2010

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 SUM

Inddata Projekt:

Varmebehov, netto (MWh) 0

Reference Indv. oliekedel

Virkningsgrad 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

D & V (kkr) 0

Investeringer (kkr) 0

VPÅ Fjernvarmealternativ

Nettab (MWh) 0

D&V distribution (kkr) 0

D&V brugerinstall. (kkr) 513 511 511 512 512 513 515 515 516 517 517 517 517 517 517 518 518 518 9.274

Investeringer:

Distributionsnet (kkr) 25.700 24.600 -32.684 17.616

Stikledninger (kkr) 0

Forbrugerinst (kkr) 0

Solvarme, solceller og lign. (kkr) 0

Klimaskærmsomkostninger (kkr)

Anlæg (kkr) 0

I alt (kkr) 0 0 25.700 24.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.684 17.616

Uddata (samfundsøkonomi)

VPÅ datablad

Prisniveau

medio 2010

2008

Besparelser ( miljø):

CO 2 ækv (Ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO x (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Besparelser (økonomi):

NUV.

Faktoromkost (kkr) 0 0 -30.669 -29.380 -598 -599 -600 -601 -602 -603 -604 -604 -605 -605 -605 -605 -605 -606 -606 37.635 -31.462 -44.438

Forvridningstab (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 & NO x omk. (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlede omk. (kkr) 0 0 -30.669 -29.380 -598 -599 -600 -601 -602 -603 -604 -604 -605 -605 -605 -605 -605 -606 -606 37.635 -31.462 -44.438

AVA / VPÅ Samfundsøkonomiske konsekvenser side 1 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

VPÅ datablad

Prisniveau

Transmissionsnet

0

0

30-11-2010

2010

medio 2010

2008

År Faktorer fra faner: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal VPÅ-Datablad, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Brændselsforbrug

REFERENCE Indv. oliekedel

Virkningsgrad (%) 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%

Gasolie (GJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FJERNVARME

Varmebehov (GJ) Projekt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nettab (GJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmebehov an net (GJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Varmeproduktion

Andel

SSV (GJ) 92,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oliekedler (GJ) 6,5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fliskedel (GJ) 1,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brændselsforbrug - emissioner Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 213% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV halm (GJ) 6% 213% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kedler olie (GJ) 100% 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fliskedel (GJ) 100% 105% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Alt (GJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brændselsforbrug-afgifter Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 125% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSV halm (GJ) 6% 125% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kedler olie (GJ) 100% 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fliskedel (GJ) 100% 105% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I Alt (GJ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 2 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Emission

REFERENCE, Indv. Oliekedel

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 52 g/GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SO 2 (kg) 23 g/GJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

FJERNVARME

SSV

CO 2 (kun kul) (ton) 95 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (kul + halm) (ton CO2-ækv) 31,5 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 2 O (kul + halm) (ton CO2-ækv) 248 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 60 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 9 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KEDLER OLIE

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 65 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 0 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLISKEDEL

CO 2 (ton) 0 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 672 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 1240 g/GJ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 90 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 25 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarme i alt

CO 2 (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forskel: FjV - Reference

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO X (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 3 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NUV.

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Samfundsøkonomi

REFERENCE, Indv. oliekedel

Brændselspris (kr/GJ) Faktor 1,00 109 113 117 121 126 130 132 135 138 142 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163

Brændselsomkostning (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V (kkr) kr./år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Brændselsafgift (kr/GJ) 0 69 71 72 73 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Afgift (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO x (kkr) 52 kr/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kkr) 82 kr/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samfunds øko I alt (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samfundsøkonomi

VPÅ-FJERNVARME

Kul (kr/GJ) Faktor 1,00 21,9 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,9 22,3 22,9 23,6 24,2 24,4 24,5 24,7 24,8 25,0 25,2 25,3 25,4 25,6

Kul (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halm (kr/GJ) Faktor 1,00 42,1 41,0 42,4 43,8 45,6 47,5 47,5 47,5 47,8 48,0 48,3 48,6 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3

Halm (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olie (kr/GJ) Faktor 1,00 99,9 104,4 108,4 112,7 117,0 121,5 123,8 126,1 129,4 132,9 136,4 138,3 140,1 142,1 144,2 146,3 148,3 150,2 152,3 154,3

Olie (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flis (kr/GJ) Faktor 1,00 44,6 45,6 46,6 47,8 49,0 49,5 49,8 50,2 50,7 51,1 51,6 52,1 52,5 52,9 53,4 53,8 54,2 54,7 55,1 55,6

Flis (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V SSV (kkr) 2,36 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V distribution (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V brugerinstall. (kkr) 0 0 513 511 511 512 512 513 515 515 516 517 517 517 517 517 517 518 518 518 9.274 5.256

Pumpning, transmiss. (kWh) 2,49 kWh/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elpris (kr/MWh) 451 457 477 446 456 473 488 511 542 570 582 601 622 612 603 621 620 634 626 626

El (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering (kkr) 0 0 25.700 24.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.684 17.616 32.725

I alt (kkr) 0 0 26.213 25.111 511 512 512 513 515 515 516 517 517 517 517 517 517 518 518 -32.166 26.890 37.981

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 0 0 30.669 29.380 598 599 600 601 602 603 604 604 605 605 605 605 605 606 606 -37.635 31.462 44.438

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 4 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Energi- og CO2-afgift

kul (kr/GJ) kr/GJ 70,3 70,4 69,8 69,5 68,9 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

kul (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olie (kr/GJ) kr/GJ 56,0 56,0 55,6 55,3 54,8 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

Olie (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emissionsafgifter

kul (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

kul (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halm (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Halm (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olie (kr/GJ) kr/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Olie (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flis (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Flis (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Afgifter i alt (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CO 2 -kvotepris (kr/ton) Faktor 1,00 105 113 121 130 140 149 156 163 170 178 186 195 205 216 227 238 248 258 268 279

CO 2 (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO x (kkr) 52,00 kr/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SO 2 (kkr) 82,00 kr/kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samfunds øko I alt (kkr) 0 0 30.669 29.380 598 599 600 601 602 603 604 604 605 605 605 605 605 606 606 -37.635 31.462 44.438

Forskel: FjV - Reference (kkr) k_rente 6,0% 0 0 30.669 29.380 598 599 600 601 602 603 604 604 605 605 605 605 605 606 606 -37.635 31.462 44.438

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 5 af 5


Årslev arealerne

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 16/18


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Varmeværk:

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

Årslev arealerne

JJP

30-11-2010

2010

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 SUM

Inddata Projekt:

Varmebehov, netto (MWh) 13854 18561 20250 20705 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 21159 411.915

Reference Indv. oliekedel

Virkningsgrad 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%

D & V (kkr) 216,2 295,4 328,8 342,9 357,4 364,6 371,9 379,3 386,9 394,6 402,5 410,6 418,8 427,2 435,7 444,4 453,3 462,4 471,6 481,1 7.846

Investeringer (kkr) 4.018 1.365 490 132 132 -163 5.973

VPÅ Fjernvarmealternativ

Nettab (MWh) 3464 4640 5063 5176 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 5290 102.979

D&V distribution (kkr) 180,2 246,2 274,0 285,7 297,9 303,8 309,9 316,1 322,4 328,9 335,4 342,1 349,0 356,0 363,1 370,3 377,8 385,3 393,0 400,9 6.538

D&V brugerinstall. (kkr) 5445,0 7675,3 8733,3 21.854

Investeringer:

Distributionsnet (kkr) 21.060 -7.020 14.040

Stikledninger (kkr) 27.125 -9.042 18.083

Forbrugerinst (kkr) 0

Solvarme, solceller og lign. (kkr) 0

Klimaskærmsomkostninger (kkr)

Anlæg (kkr) 0

I alt (kkr) 48.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.062 32.123

Uddata (samfundsøkonomi)

VPÅ datablad

Prisniveau

medio 2010

2008

Besparelser ( miljø):

CO 2 ækv (Ton) 1.329 1.780 1.942 1.986 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 39.512

NO x (kg) 879 1.178 1.285 1.314 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 1.343 26.148

SO 2 (kg) 1.002 1.342 1.465 1.498 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 29.794

Besparelser (økonomi):

NUV.

Faktoromkost (kkr) -52.577 300 -922 9.460 10.047 10.292 10.478 10.661 10.922 11.198 11.482 11.638 11.790 11.964 12.151 12.327 12.498 12.661 12.839 31.621 160.830 57.534

Forvridningstab (kkr) -100 -151 -193 -223 -258 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -289 -5.265 -3.031

SO 2 & NO x omk. (kkr) 128 171 187 191 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 3.803 2.274

Samlede omk. (kkr) -52.385 556 -653 9.730 10.317 10.552 10.754 10.954 11.232 11.526 11.829 12.007 12.183 12.383 12.596 12.798 12.993 13.180 13.381 32.189 168.123 61.559

AVA / VPÅ Samfundsøkonomiske konsekvenser side 1 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

VPÅ datablad

Prisniveau

Årslev arealerne

0

JJP

30-11-2010

2010

medio 2010

2008

År Faktorer fra faner: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal VPÅ-Datablad, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Brændselsforbrug

REFERENCE Indv. oliekedel

Virkningsgrad (%) 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%

Gasolie (GJ) 54.808 73.426 80.112 81.909 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 83.706 1.629.552

FJERNVARME

Varmebehov (GJ) Projekt 49.875 66.818 72.902 74.537 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 76.173 1.482.892

Nettab (GJ) 12.469 16.704 18.225 18.634 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 19.043 370.723

Varmebehov an net (GJ) 62.344 83.522 91.127 93.171 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 95.216 1.853.615

Varmeproduktion

Andel

SSV (GJ) 92,5% 57.668 77.258 84.293 86.184 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 88.074 1.714.594

Oliekedler (GJ) 6,5% 4.052 5.429 5.923 6.056 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 6.189 120.485

Fliskedel (GJ) 1,0% 623 835 911 932 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 18.536

Brændselsforbrug - emissioner Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 213% 25.450 34.095 37.200 38.034 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 38.869 756.675

SSV halm (GJ) 6% 213% 1.624 2.176 2.374 2.428 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 48.298

Kedler olie (GJ) 100% 90% 4.503 6.032 6.581 6.729 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 133.872

Fliskedel (GJ) 100% 105% 594 795 868 887 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 17.653

I Alt (GJ) 32.170 43.099 47.023 48.078 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 49.133 956.500

Brændselsforbrug-afgifter Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 125% 43.366 58.098 63.388 64.810 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 66.232 1.289.375

SSV halm (GJ) 6% 125% 2.768 3.708 4.046 4.137 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 4.228 82.301

Kedler olie (GJ) 100% 90% 4.503 6.032 6.581 6.729 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 6.877 133.872

Fliskedel (GJ) 100% 105% 594 795 868 887 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 17.653

I Alt (GJ) 51.231 68.634 74.883 76.563 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 78.243 1.523.201

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 2 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Emission

REFERENCE, Indv. Oliekedel

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 4056 5434 5928 6061 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 6194 120.587

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 1,73 2,31 2,52 2,58 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 51

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 33,98 45,52 49,67 50,78 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 51,90 1.010

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 4.091 5.481 5.980 6.115 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 6.249 121.649

NO X (kg) 52 g/GJ 2850,00 3818,17 4165,81 4259,26 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 4352,72 84.737

SO 2 (kg) 23 g/GJ 1260,58 1688,80 1842,57 1883,91 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 1925,24 37.480

FJERNVARME

SSV

CO 2 (kun kul) (ton) 95 kg/GJ 2.418 3.239 3.534 3.613 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 3.693 71.884

CH 4 (kul + halm) (ton CO2-ækv) 31,5 g/GJ 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 25,4

N 2 O (kul + halm) (ton CO2-ækv) 248 g/GJ 6,7 9,0 9,8 10,0 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 199,6

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 2.425 3.249 3.545 3.625 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 3.704 72.109

NO X (kg) 60 g/GJ 1.624 2.176 2.374 2.428 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 2.481 48.298

SO 2 (kg) 9 g/GJ 244 326 356 364 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 7.245

KEDLER OLIE

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 333 446 487 498 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 9.907

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 4,2

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 2,8 3,7 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 83,0

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 336 450 491 502 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 513 9.994

NO X (kg) 65 g/GJ 293 392 428 437 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 8.702

SO 2 (kg) 0 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLISKEDEL

CO 2 (ton) 0 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 672 g/GJ 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 11,9

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 1240 g/GJ 0,7 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 21,9

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34

NO X (kg) 90 g/GJ 53 72 78 80 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1.589

SO 2 (kg) 25 g/GJ 15 20 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 441

Fjernvarme i alt

CO 2 (ton) 2.751 3.685 4.021 4.111 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 4.201 81.791

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 1,4 1,9 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 41,4

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 10,2 13,7 15,0 15,3 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 304,5

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 2.763 3.701 4.038 4.129 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 4.219 82.137

NO X (kg) 1.971 2.640 2.880 2.945 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 3.010 58.589

SO 2 (kg) 259 346 378 386 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 7.686

Forskel: FjV - Reference

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) -1329 -1780 -1942 -1986 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -2030 -39512

NO X (kg) -879 -1178 -1285 -1314 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -1343 -26148

SO 2 (kg) -1002 -1342 -1465 -1498 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -1530 -29794

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 3 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NUV.

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Samfundsøkonomi

REFERENCE, Indv. oliekedel

Brændselspris (kr/GJ) Faktor 1,00 109 113 117 121 126 130 132 135 138 142 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163

Brændselsomkostning (kkr) 5.947 8.297 9.373 9.936 10.513 10.890 11.083 11.275 11.551 11.844 12.137 12.296 12.447 12.615 12.790 12.966 13.133 13.293 13.460 13.636 229.483 132.245

D & V (kkr) kr./år 216 295 329 343 357 365 372 379 387 395 403 411 419 427 436 444 453 462 472 481 7.846 4.524

Investering (kkr) 4.018 1.365 490 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -163 5.973 5.902

I alt (kkr) 10.181 9.957 10.192 10.410 11.003 11.255 11.455 11.655 11.938 12.239 12.540 12.707 12.866 13.042 13.226 13.410 13.587 13.755 13.932 13.953 243.302 142.671

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 11.911 11.650 11.925 12.180 12.873 13.168 13.402 13.636 13.968 14.320 14.672 14.867 15.053 15.259 15.474 15.690 15.897 16.093 16.300 16.325 284.663 166.925

Brændselsafgift (kr/GJ) 0 69 71 72 73 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Afgift (kkr) 0 3.800 5.182 5.757 5.990 6.232 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 6.344 122.127 72.585

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% -760 -1.036 -1.151 -1.198 -1.246 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -1.269 -24.425 -14.517

CO 2 -kvotepris (kr/ton) Faktor 1,00 105 113 121 130 140 149 156 163 170 178 186 195 205 216 227 238 248 258 268 279

CO 2 (kkr) 503 725 847 930 1.024 1.089 1.141 1.192 1.243 1.301 1.360 1.426 1.499 1.579 1.660 1.740 1.813 1.886 1.959 2.040 26.955 14.723

NO x (kkr) 52 kr/kg 148 199 217 221 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 4.406 2.635

SO 2 (kkr) 82 kr/kg 103 138 151 154 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 3.073 1.838

Samfunds øko I alt (kkr) 11.905 11.676 11.988 12.288 13.035 13.373 13.658 13.943 14.326 14.736 15.147 15.408 15.667 15.953 16.249 16.546 16.825 17.095 17.375 17.481 294.672 171.603

Samfundsøkonomi

VPÅ-FJERNVARME

Kul (kr/GJ) Faktor 1,00 21,9 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,9 22,3 22,9 23,6 24,2 24,4 24,5 24,7 24,8 25,0 25,2 25,3 25,4 25,6

Kul (kkr) 557 747 811 825 840 836 851 867 890 917 941 948 952 960 964 972 979 983 987 995 17.823 10.449

Halm (kr/GJ) Faktor 1,00 42,1 41,0 42,4 43,8 45,6 47,5 47,5 47,5 47,8 48,0 48,3 48,6 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3

Halm (kkr) 68 89 101 106 113 118 118 118 119 119 120 121 121 122 122 123 123 124 124 125 2.294 1.348

Olie (kr/GJ) Faktor 1,00 99,9 104,4 108,4 112,7 117,0 121,5 123,8 126,1 129,4 132,9 136,4 138,3 140,1 142,1 144,2 146,3 148,3 150,2 152,3 154,3

Olie (kkr) 450 630 713 758 805 836 851 867 890 914 938 951 963 977 992 1.006 1.020 1.033 1.047 1.061 17.702 10.176

Flis (kr/GJ) Faktor 1,00 44,6 45,6 46,6 47,8 49,0 49,5 49,8 50,2 50,7 51,1 51,6 52,1 52,5 52,9 53,4 53,8 54,2 54,7 55,1 55,6

Flis (kkr) 26 36 40 42 44 45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 49 49 50 50 50 904 530

D & V SSV (kkr) 2,36 kr/GJ 136 182 199 203 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 4.048 2.421

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V distribution (kkr) 180 246 274 286 298 304 310 316 322 329 335 342 349 356 363 370 378 385 393 401 6.538 3.770

D & V brugerinstall. (kkr) 5.445 7.675 8.733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.854 20.458

Pumpning, transmiss. (kWh) 2,49 kWh/GJ 155.167 207.878 226.805 231.893 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981 236.981

Elpris (kr/MWh) 451 457 477 446 456 473 488 511 542 570 582 601 622 612 603 621 620 634 626 626

El (kkr) 70 95 108 103 108 112 116 121 128 135 138 142 147 145 143 147 147 150 148 148 2.554 1.467

Investering (kkr) 48.185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.062 32.123 42.876

I alt (kkr) 55.118 9.701 10.980 2.325 2.416 2.458 2.499 2.542 2.603 2.669 2.727 2.760 2.789 2.816 2.840 2.875 2.904 2.933 2.958 -13.073 105.840 93.496

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 64.488 11.350 12.847 2.720 2.826 2.876 2.924 2.975 3.046 3.122 3.190 3.229 3.263 3.295 3.323 3.364 3.398 3.432 3.461 -15.296 123.833 109.391

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 4 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Energi- og CO2-afgift

kul (kr/GJ) kr/GJ 70,3 70,4 69,8 69,5 68,9 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

kul (kkr) 3.050 4.089 4.427 4.503 4.566 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 4.524 88.493 53.048

Olie (kr/GJ) kr/GJ 56,0 56,0 55,6 55,3 54,8 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

Olie (kkr) 252 338 366 372 377 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 7.308 4.381

I alt (kkr) 3.302 4.427 4.793 4.875 4.943 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 4.897 95.801 57.429

Emissionsafgifter

kul (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

kul (kkr) 10 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 286 171

Halm (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Halm (kkr) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 11

Olie (kr/GJ) kr/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Olie (kkr) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 22

Flis (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Flis (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5

I alt (kkr) 12 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 349 209

Afgifter i alt (kkr) 3.314 4.443 4.811 4.893 4.961 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 4.915 96.150 57.638

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% -660 -885 -959 -975 -989 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -979 -19.160 -11.486

CO 2 -kvotepris (kr/ton) Faktor 1,00 105 113 121 130 140 149 156 163 170 178 186 195 205 216 227 238 248 258 268 279

CO 2 (kkr) 339 489 572 628 691 736 770 805 839 879 918 963 1.012 1.066 1.121 1.175 1.224 1.274 1.323 1.377 18.200 9.941

NO x (kkr) 52,00 kr/kg 102 137 150 153 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 3.047 1.822

SO 2 (kkr) 82,00 kr/kg 21 28 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 630 377

Samfunds øko I alt (kkr) 64.291 11.120 12.640 2.558 2.718 2.821 2.903 2.989 3.094 3.210 3.318 3.401 3.484 3.570 3.653 3.748 3.832 3.915 3.993 -14.709 126.549 110.044

Forskel: FjV - Reference (kkr) k_rente 6,0% 52.385 -556 653 -9.730 -10.317 -10.552 -10.754 -10.954 -11.232 -11.526 -11.829 -12.007 -12.183 -12.383 -12.596 -12.798 -12.993 -13.180 -13.381 -32.189 -168.123 -61.559

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 5 af 5


Helenelyst

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 17/18


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Varmeværk:

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

Helenelyst

JJP

30-11-2010

2010

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 SUM

Inddata Projekt:

Varmebehov, netto (MWh) 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 5300 106.000

Reference Indv. oliekedel

Virkningsgrad 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%

D & V (kkr) 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 12.600

Investeringer (kkr) 16.800 16.800

VPÅ Fjernvarmealternativ

Nettab (MWh) 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 1325 26.500

D&V distribution (kkr) 0

D&V brugerinstall. (kkr) 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 256,2 5.124

Investeringer:

Distributionsnet (kkr) 11.500 -3.833 7.667

Stikledninger (kkr) 8.900 -2.967 5.933

Forbrugerinst (kkr) 12.600 12.600

Solvarme, solceller og lign. (kkr) 0

Klimaskærmsomkostninger (kkr)

Anlæg (kkr) -6.700 -6.700

I alt (kkr) 26.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.800 19.500

Uddata (samfundsøkonomi)

VPÅ datablad

Prisniveau

medio 2010

2008

Besparelser ( miljø):

CO 2 ækv (Ton) 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 10.168

NO x (kg) 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 336 6.729

SO 2 (kg) 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 383 7.667

Besparelser (økonomi):

NUV.

Faktoromkost (kkr) -8.602 2.615 2.703 2.802 2.898 2.998 3.044 3.089 3.154 3.223 3.294 3.332 3.370 3.413 3.460 3.503 3.546 3.586 3.630 11.631 60.691 28.952

Forvridningstab (kkr) -38 -43 -50 -57 -65 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -72 -1.341 -780

SO 2 & NO x omk. (kkr) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 979 595

Samlede omk. (kkr) -8.528 2.688 2.774 2.871 2.966 3.063 3.113 3.163 3.232 3.305 3.381 3.425 3.468 3.518 3.571 3.621 3.670 3.716 3.766 11.774 62.556 29.998

AVA / VPÅ Samfundsøkonomiske konsekvenser side 1 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

Identifikation

Udbygningsområde:

Beregning:

Initialer:

Dato:

Startår:

VPÅ datablad

Prisniveau

Helenelyst

0

JJP

30-11-2010

2010

medio 2010

2008

År Faktorer fra faner: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal VPÅ-Datablad, 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Brændselsforbrug

REFERENCE Indv. oliekedel

Virkningsgrad (%) 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91%

Gasolie (GJ) 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 20.967 419.341

FJERNVARME

Varmebehov (GJ) Projekt 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 19.080 381.600

Nettab (GJ) 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 4.770 95.400

Varmebehov an net (GJ) 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 23.850 477.000

Varmeproduktion

Andel

SSV (GJ) 92,5% 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 22.061 441.225

Oliekedler (GJ) 6,5% 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 1.550 31.005

Fliskedel (GJ) 1,0% 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 239 4.770

Brændselsforbrug - emissioner Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 213% 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 9.736 194.719

SSV halm (GJ) 6% 213% 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 12.429

Kedler olie (GJ) 100% 90% 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 34.450

Fliskedel (GJ) 100% 105% 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 4.543

I Alt (GJ) 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 12.307 246.141

Brændselsforbrug-afgifter Andel Virk

SSV kul (GJ) 94% 125% 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 16.590 331.801

SSV halm (GJ) 6% 125% 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 1.059 21.179

Kedler olie (GJ) 100% 90% 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 1.723 34.450

Fliskedel (GJ) 100% 105% 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 4.543

I Alt (GJ) 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 19.599 391.973

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 2 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Emission

REFERENCE, Indv. Oliekedel

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 1552 31.031

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 13

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 260

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 1.565 31.304

NO X (kg) 52 g/GJ 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 1090,29 21.806

SO 2 (kg) 23 g/GJ 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 482,24 9.645

FJERNVARME

SSV

CO 2 (kun kul) (ton) 95 kg/GJ 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 925 18.498

CH 4 (kul + halm) (ton CO2-ækv) 31,5 g/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,5

N 2 O (kul + halm) (ton CO2-ækv) 248 g/GJ 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 51,4

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 18.556

NO X (kg) 60 g/GJ 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621 12.429

SO 2 (kg) 9 g/GJ 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 1.864

KEDLER OLIE

CO 2 (ton) 74 kg/GJ 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 2.549

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 31,5 g/GJ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 620 g/GJ 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 21,4

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 2.572

NO X (kg) 65 g/GJ 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 2.239

SO 2 (kg) 0 g/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLISKEDEL

CO 2 (ton) 0 kg/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 672 g/GJ 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,1

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 1240 g/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5,6

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

NO X (kg) 90 g/GJ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 409

SO 2 (kg) 25 g/GJ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 114

Fjernvarme i alt

CO 2 (ton) 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 21.048

CH 4 (CO 2 -ækv. ton) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,7

N 2 O (CO 2 -ækv. ton) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 78,4

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 1.057 21.137

NO X (kg) 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 754 15.077

SO 2 (kg) 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1.978

Forskel: FjV - Reference

I Alt CO 2 ækvivalenter (ton) -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -508 -10168

NO X (kg) -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -336 -6729

SO 2 (kg) -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -383 -7667

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 3 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM NUV.

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Samfundsøkonomi

REFERENCE, Indv. oliekedel

Brændselspris (kr/GJ) Faktor 1,00 109 113 117 121 126 130 132 135 138 142 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163

Brændselsomkostning (kkr) 2.275 2.369 2.453 2.543 2.633 2.728 2.776 2.824 2.893 2.967 3.040 3.080 3.118 3.160 3.204 3.248 3.290 3.330 3.371 3.416 58.718 34.325

D & V (kkr) kr./år 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 12.600 7.660

Investering (kkr) 16.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.800 16.800

I alt (kkr) 19.705 2.999 3.083 3.173 3.263 3.358 3.406 3.454 3.523 3.597 3.670 3.710 3.748 3.790 3.834 3.878 3.920 3.960 4.001 4.046 88.118 58.784

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 23.055 3.509 3.607 3.713 3.818 3.929 3.985 4.041 4.122 4.208 4.294 4.341 4.385 4.434 4.486 4.537 4.586 4.633 4.682 4.733 103.098 68.778

Brændselsafgift (kr/GJ) 0 69 71 72 73 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76

Afgift (kkr) 0 1.454 1.480 1.507 1.533 1.561 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 1.589 31.372 18.940

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% -291 -296 -301 -307 -312 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -318 -6.274 -3.788

CO 2 -kvotepris (kr/ton) Faktor 1,00 105 113 121 130 140 149 156 163 170 178 186 195 205 216 227 238 248 258 268 279

CO 2 (kkr) 192 207 222 238 256 273 286 299 311 326 341 357 375 396 416 436 454 472 491 511 6.858 3.791

NO x (kkr) 52 kr/kg 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 1.134 689

SO 2 (kkr) 82 kr/kg 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 791 481

Samfunds øko I alt (kkr) 23.053 3.516 3.624 3.740 3.859 3.980 4.049 4.118 4.212 4.313 4.413 4.476 4.539 4.608 4.680 4.751 4.819 4.884 4.951 5.023 105.607 69.951

Samfundsøkonomi

VPÅ-FJERNVARME

Kul (kr/GJ) Faktor 1,00 21,9 21,9 21,8 21,7 21,6 21,5 21,9 22,3 22,9 23,6 24,2 24,4 24,5 24,7 24,8 25,0 25,2 25,3 25,4 25,6

Kul (kkr) 213 213 212 211 210 209 213 217 223 230 236 238 239 240 241 243 245 246 247 249 4.578 2.728

Halm (kr/GJ) Faktor 1,00 42,1 41,0 42,4 43,8 45,6 47,5 47,5 47,5 47,8 48,0 48,3 48,6 48,9 49,1 49,3 49,5 49,7 49,9 50,1 50,3

Halm (kkr) 26 25 26 27 28 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 588 351

Olie (kr/GJ) Faktor 1,00 99,9 104,4 108,4 112,7 117,0 121,5 123,8 126,1 129,4 132,9 136,4 138,3 140,1 142,1 144,2 146,3 148,3 150,2 152,3 154,3

Olie (kkr) 172 180 187 194 202 209 213 217 223 229 235 238 241 245 248 252 255 259 262 266 4.528 2.640

Flis (kr/GJ) Faktor 1,00 44,6 45,6 46,6 47,8 49,0 49,5 49,8 50,2 50,7 51,1 51,6 52,1 52,5 52,9 53,4 53,8 54,2 54,7 55,1 55,6

Flis (kkr) 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 232 138

D & V SSV (kkr) 2,36 kr/GJ 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1.042 633

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V kedler (kkr) 0,00 kr/GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V distribution (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D & V brugerinstall. (kkr) 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 5.124 3.115

Pumpning, transmiss. (kWh) 2,49 kWh/GJ 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360 59.360

Elpris (kr/MWh) 451 457 477 446 456 473 488 511 542 570 582 601 622 612 603 621 620 634 626 626

El (kkr) 27 27 28 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 36 36 37 37 38 37 37 654 381

Investering (kkr) 26.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.800 19.500 24.053

I alt (kkr) 27.057 764 773 778 787 796 805 814 828 842 855 862 867 872 877 884 889 894 899 -5.896 36.246 34.039

I alt + Nettoafgiftsfaktor (kkr) naf 1,17 31.656 894 904 911 920 931 941 952 968 985 1.001 1.008 1.015 1.021 1.026 1.034 1.040 1.046 1.052 -6.898 42.408 39.826

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 4 af 5


VPÅ projektøkonomi for nye forsyningsområder. Version 1.2

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Årstal 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Energi- og CO2-afgift

kul (kr/GJ) kr/GJ 70,3 70,4 69,8 69,5 68,9 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3

kul (kkr) 1.167 1.168 1.159 1.153 1.144 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 1.133 22.787 13.891

Olie (kr/GJ) kr/GJ 56,0 56,0 55,6 55,3 54,8 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3 54,3

Olie (kkr) 96 96 96 95 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1.882 1.147

I alt (kkr) 1.263 1.264 1.254 1.248 1.238 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 24.669 15.038

Emissionsafgifter

kul (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

kul (kkr) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 45

Halm (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Halm (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3

Olie (kr/GJ) kr/GJ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Olie (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6

Flis (kr/GJ) kr/GJ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Flis (kkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

I alt (kkr) 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90 55

Afgifter i alt (kkr) 1.268 1.269 1.259 1.252 1.243 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 24.759 15.093

Forvridningstab (kkr) ff 20,0% -253 -253 -251 -250 -248 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -245 -4.934 -3.008

CO 2 -kvotepris (kr/ton) Faktor 1,00 105 113 121 130 140 149 156 163 170 178 186 195 205 216 227 238 248 258 268 279

CO 2 (kkr) 130 140 150 161 173 184 193 202 210 220 230 241 253 267 281 294 307 319 331 345 4.631 2.560

NO x (kkr) 52,00 kr/kg 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 784 477

SO 2 (kkr) 82,00 kr/kg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 162 99

Samfunds øko I alt (kkr) 31.581 828 850 869 893 917 936 956 980 1.007 1.032 1.051 1.070 1.090 1.108 1.130 1.149 1.167 1.185 -6.751 43.051 39.953

Forskel: FjV - Reference (kkr) k_rente 6,0% 8.528 -2.688 -2.774 -2.871 -2.966 -3.063 -3.113 -3.163 -3.232 -3.305 -3.381 -3.425 -3.468 -3.518 -3.571 -3.621 -3.670 -3.716 -3.766 -11.774 -62.556 -29.998

AVA / VPÅ Samfundsøkonomisk beregninger side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines