AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

AffaldVarme Århus - Velkommen til Århus Kommune

3.2 Varmeplan

Varmeplanlægningen og hermed fjernvarmeforsyningen er baseret på Delplan Århus

fra starten af 1980’erne. Udbygninger som Helenelyst og Årslev-arealerne er i forlængelse

heraf styret af de udarbejdede lokalplaner, der så naturligt har fortsat

fjernvarmeudbygningen ud over Delplan Århus’ energidistrikt grænser. For nye områder

udarbejdes der i dag projektforslag og for Årslevarealerne er der udarbejdet et

projektforslag i 2006, hvor området blev godkendt til fjernvarmeforsyning.

4. Forhold til anden lovgivning

4.1 Kommune- og lokalplaner

Med dette projektforslag fastlægges den overordnede fremføring af kraftvarme til

den etablerede fjernvarmeforsyning af industriområdet ved Årslev (lokalplan 760 0g

812) samt boligområdet Helenelyst (lokalplan 584). Se figur 1 på side 5.

Lokalplan 760 og 812: Projektforslaget tager udgangspunkt i den benyttelse af

området, der er fastsat i lokalplan nr. 760 og 812. Lokalplan 760 udgør 1. etape af

udbygningen på Årslev-arealerne, medens lokalplan 812 udgør etape 2. Det er et

erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev. Der henvises til Lokalplan 760 for

beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplan, Regionplan, Miljøforhold mv.

Lokalplan 584: Projektforslaget tager udgangspunkt i den benyttelse af området,

der er fastsat i lokalplan nr. 584 Boligområde ved Helenelyst i Brabrand. Der henvises

til Lokalplan 584 for beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplan, Regionplan,

Miljøforhold mv.

Kommuneplan 2009 Hovedstruktur: I henhold til Kommuneplanen 2009 udgør

Silkeborgvej en finger i Århus fingerplan. Den overordnede plan er at byudvikle området

ud mod Harlev. Ud over den nære beliggenhed til Århus midtby ønskes det at

knytte området tættere sammen med midtbyen med en letbane. Den tætte beliggenhed

på motorvejsnettet ønskes også inddraget i processen. Projektforslaget sikrer,

at fjernvarmeforsyning af hele eller dele af denne byudviklingen er mulig, såfremt

det er fordelagtigt.

4.2 Planloven

Indeværende projekt anses ikke for at være i konflikt med gældende planlov - Bekendtgørelse

af lov om planlægning – LBK nr. 883 af 18/08/2004.

4.3 Strategisk Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5. maj 2004) skal

der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få

væsentlig indvirkning på miljøet. Det vurderes ikke, at der er behov for at lave en

decideret miljøvurdering af dette projektforslag, da den energimæssige og den miljømæssige

vurdering i afsnit 8.2 viser, at der er fordele ved fjernvarme frem for individuel

opvarmning.

Ref. 09495007/G00053-4-BLY 3/18

More magazines by this user
Similar magazines