ejendomsmægleren - Dansk Ejendomsmæglerforening

de.dk

ejendomsmægleren - Dansk Ejendomsmæglerforening

EJENDOMSMÆGLEREN

MERE GENNEMSIGTIGHED SKABER

BEDRE IMAGE

DIGITAL BOLIGHANDEL:

SÅ ER DET NU!

Dansk ejendomsmæglerforening

november

DE PÅ

BESØG I

KREDSENE

REPORTAGE FRA:

DE’S ERHVERVSSEMINAR

Nr. 06 / 79. ÅRGANG / 2012 / MAGASINET FRA DANSK EJENDOMSMÆGLERFORENING

EJENDOMSMÆGLEREN / 1


Boligsystemet med

god julestemning

Sikken voldsom trængsel og alarm. Julen nærmer sig med

hastige skridt. Det er en travl tid - specielt, hvis du skal bruge

den til administration. At sidde på kontoret og bøvle med

noget, der egentlig ikke bidrager til din forretning.

Med Domidont får du tiden tilbage. Systemet er nemlig

så brugervenligt, at du hurtigt og enkelt kan oprette nye

sager. Faktisk kan du gøre det ude hos kunden og straks

efter bliver boligen flot præsenteret på din hjemmeside.

Det giver dig tid til at sælge boliger - og det er der jo som

bekendt penge i. Du får overskud til julegaver og til at holde fri

- og det skaber altid en god stemning.

God jul, når du når dertil.

domidont kr. 639*

Fuldt boligsystem med ubegrænset antal sager

og med bl.a. BBR-modul, e-nettet,

Landbrug og Andelsbolig.

internet kr. 379

Pr. butik/måned. Inkl. upload til

Husavisen m.m. uanset antal sager.

domidont via internettet

Lad professionelle hoste din Domidont, og undgå

investering i server, backup mv. En hostet Domidont

er både en mobil, sikker og økonomisk løsning.

* priser er pr. bruger/måned. Alle priser er oplyst ekskl. moms.

kontakt os for yderligere oplysninger om domidont

på salg@plass.dk eller 59 45 50 00

Plass Data er ejendomsmæglernes foretrukne leverandør. Siden 1978 har vi udviklet professionelle brancheløsninger til bl.a. ejendomsmæglere, boligadvokater

og pengeinstitutter. Løsningerne bygger på brugervenlighed, fleksibilitet, driftsikkerhed og god service. Plass Data er Microsoft Certified Partner.


indhold / november

06

06

5

6

8

12

14

16

22

Formandens to minutter

Europa er under forvandling

ERHVERVSSEMINAR

Fælles begreber for forrentningskrav

skal skabe mere gennemsigtighed på ejendomsmarkedet

Afvikling via udvikling

Det går stærkt, når Finansiel Stabilitet afvikler ejendomme

Unionen er ikke stendød, men…

Hvor er EU’s økonomi og verdensøkonomien på vej hen

Øget gennemsigtighed baner vejen for et bedre image

Tilfredshedsundersøgelser på vej på Boligsiden.dk

Startskud for den digitale bolighandel

EHP, en fælles platform for ejendomsmæglere, pengeinstitutter

og advokater

12

24

26

28

30

34

Vejen fra gule lapper til digital advisering

DE, Finansrådet og Danske BOLIGadvokater tager

godt imod EHP

Hvad mener de professionelle aktører

EHP får en blandet modtagelse

DE Analyse

Nyt fra din kreds

Ny og nem adgang til ejendomsoplysninger

Ejendomsdatarapport fra Ministeriet for By, Bolig og

Landdistrikter

Ejendomsmægleren

35

35

36

39

Uddannelse

DE Kurser 2012

Personalia

Styrelse og kredsformænd

26

16

Udgivet af: Dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 7025 0999, Fax 3264 4599 Hot-line til

mæglerfaglig afdeling 7025 3999 Redaktion: Steen Winther-Petersen, Dansk Ejendomsmæglerforening, ansvh. Lise Westphal, redaktør.

Annonceekspedition: Boligmarkedet A/S, kontaktperson: Jesper Johansen, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 3264 4532, mail: jesper@

boligm.dk Abonnement: 4 numre årligt 450 kr. plus moms. Layout, produktion og tryk: Grafisk design: Woer+Gregorius ApS. Tryksagen er

svanemærket og kan genbruges. Trykt med planteolie-farver på miljøgodkendt papir. ISO 14001 miljøcertificeret. Udkommer 4 gange årligt i 5.300

eksemplarer. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indsendte indlæg og til at afvise indlæg, som tilsendes uopfordret. Artikler og indlæg

i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Dansk Ejendoms mægler forenings holdning. Det er tilladt at citere fra bladet med tydelig kildeangivelse.

Næste nummer: Udkommer 29. marts 2013. Forside: Bente Jæger.

EJENDOMSMÆGLEREN / 3


Claus fandt et system der

sparede ham en del rutiner

den forreste udvikling bag dig

Glædelig jul & digitalt nytår

Det er på høje tid, at kigge kritisk på sine arbejdsrutiner. Selvom de måske

har eksisteret gud-ved-hvor-længe! Ejendomshandel er lige nu på rampen

til total digitalisering, hvor arbejdsgange og processtid optimeres markant.

Det bliver skelsættende for, hvordan du driver din mæglerforretning og

kommunikerer med dine kunder.

C&B Systemer ønsker branchen en rigtig glædelig jul, en festlig nytårsaften

og et totalt digtalt nytår. Følg os nu på Linkedin og Facebook eller Læs

mere på vores nye hjemmeside cb.dk

helgeshøj allé 18, 2630 taastrup tlf. 4332 3300

cb@cb.dk | cb.dk


Europa

er under forvandling

– også når det gælder

ejendomsvurdering

Det Europa, vi har kendt, er under voldsom forvandling. Og hvorfor er det så vedkommende

også for vores arbejde

Jo, som en del af den finansielle sektor er vi jo i et vist omgang med ved bordet, om

man så må sige. Tabene i bankerne stammer i stort omfang fra forfejlet ejendomsfinansiering,

der skete på for uoplyst grundlag, og i ganske stort omfang uden anvendelse

af eksterne vurderingsmænd.

Om det havde hjulpet, hvis man i højere grad havde benyttet sig af professionelle

vurderingsfolk, er naturligvis et af de store spørgsmål. Svaret blæser i vinden; det

ses også af, at Europa-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen i øjeblikket

har hver sit forslag på bordet. Det lover jo ikke godt for klarheden, men det fortæller os, at der helt sikkert vil ske

ændringer. Utvivlsomt kommer vurderingsprofessionen også under skærpet tilsyn, hvad enten den er intern eller

ekstern.

I den forbindelse er det glædeligt, at DE’s nye diplomvaluar-uddannelse synes at være kommet godt fra start. To

nye hold begyndte i dette efterår, og det viser, at der både blandt foreningens medlemmer og udenfor er en voksende

forståelse for, at vurderingen af i morgen vil se meget anderledes ud end vurderingen af i dag, EU eller ikke EU.

FORMANDEN

Med håbet om et Europa, der ikke falder helt sammen i 2013, ønsker vi jer alle sammen god – men ikke al for megen

– vind i det kommende år.

Steen Winther-Petersen,

Formand

Tabene i bankerne stammer i stort omfang fra

forfejlet ejendomsfinansiering, der skete på for

uoplyst grundlag, og i ganske stort omfang uden

anvendelse af eksterne vurderingsmænd.

EJENDOMSMÆGLEREN / 5


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Bente Jæger

Erhvervsseminar

Erhvervsseminar 2012

D

Den 26. september

var det igen så vidt

− Erhvervsudvalgets

formand Alex Mandrup

Paulsen bød velkommen til

DE’s 16. Erhvervsseminar.

Knap et halvt hundrede

deltagere havde fundet vej

til Hotel Opus i Horsens for

at lytte til faglige indlæg om

forrentningskrav, europæisk

og global økonomi, asset

management mv. samt

− ikke mindst − for at få

lejlighed til en uformel snak

blandt kolleger.

Netop for at tilgodese

erhvervsseminarets sociale

aspekter, opfyldte Erhvervsudvalget

mange medlemmers

ønske om igen at

forlænge arrangementet

til halvanden dag, sådan

som det også var til og med

2008.

På Erhvervsseminaret gav Kim

Ponsaing, adm. direktør i Boligmarkedet

A/S, en kort status på

erhvervsmæglernes egen avis

”Erhvervsmarkedet”. Han fortalte

om fremtidsplanerne for mediet, der

sparer erhvervsmæglerne for mange

annoncekroner og giver dem et

stærkere udgangspunkt, når de forhandler

pris med betalingsaviserne.

6 / EJENDOMSMÆGLEREN


EJENDOMSMÆGLEREN / 7

r


Morten Jensen, koncernøkonomidirektør i Axel Pitzner Fonden,

stillede skarpt på, hvordan man definerer forrentningskrav.

Erhvervsseminar

Fælles

begreber

for

forrentningskrav


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Bente Jæger

F

For at gøre ejendomsmarkedet mere gennemsigtigt

har DE, Ejendomsforeningen Danmark og RICS i

samarbejde med en række markedsaktører arbejdet

på en fælles begrebsramme for opgørelse af en

ejendoms forrentningskrav.

Begrebsrammen, der er internationalt forankret, har til

formål at opnå en fælles forståelse for de risikofaktorer, der

skal indregnes i forrentningskravet. Og det er denne begrebsramme,

det handlede om i Erhvervsseminarets første faglige

indlæg, der blev holdt af Morten Jensen, koncernøkonomidirektør

i Axel Pitzner Fonden og bestyrelsesmedlem i RICS

Danmark.

Udbredelse af DCF-modellen

Med afsæt i, at man reelt kun kan sammenligne to

ejendomme, hvis forrentningskrav og risikofaktorer er

defineret på samme måde, ridsede Morten Jensen de

seneste års udvikling op og fokuserede så på anvendelsen

af DCF-modellen (Discounted Cash Flow):

”I Sverige anvender 99 pct. DCF-modellen. Herhjemme

er det 48 pct. af de professionelle ejendomsinvestorer,

der bruger DCF ved indberetning til Investment

Property Databank (IPD), men der er ikke mange små

og mellemstore erhvervsmæglere, der anvender modellen,”

lød det fra koncernøkonomidirektøren.

8 / EJENDOMSMÆGLEREN


diplomvaluarer

”En ensartet opfattelse af markedsværdibegrebet og modelanvendelsen

vil skabe mere gennemsigtighed på markedet,” sagde Morten Jensen og

efterlyste en dialog med Finanstilsynet.

Han kunne også fortælle, at han er gået i dialog med softwareudviklere,

som har udviklet en teknisk løsning, der giver

investorer og erhvervsmæglere mulighed for at integrere

DCF-modellen og dermed få udbredt dens anvendelse i

praksis.

”Internationale regnskabsstandarder kræver, at når man

værdiansætter investeringsejendomme til dagsværdi, skal det

udtrykkes ved tilbagediskontering af forventede fremtidige

pengestrømme. Kan man dokumentere alle tre faser ved

hjælp af 1. års afkastmodellen, kan denne model bruges − ellers

er det bedste alternativ DCF-modellen,” forklarede han.

Definitionen af markedsværdi

”I vinter præciserede Finanstilsynet, at en ejendoms markedsværdi

skal fastsættes med en salgstid på maksimalt

seks måneder,” fortsatte han og henviste til RICS’ Red Book,

der lægger op til, at der tages udgangspunkt i en ”passende”

markedsføringsperiode, hvilket ikke er begrænset til en fast

periode.

Han opfordrede Finanstilsynet til at gå i dialog om definitionen

af markedsværdi og anvendelsen af DCF-modellen, idet

en ensartet opfattelse af markedsværdibegrebet og modelanvendelsen

vil skabe mere gennemsigtighed på markedet.

Herefter gav Morten Jensen et beregningseksempel på en

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 9


ejendom, hvor aktuel leje er under markedslejeniveau, og

hvor der, alt efter beregningsmetode, kunne opnås forskellige

afkastprocenter for identiske ejendomme – i eksemplet

henholdsvis et forrentningskrav på 5 pct. og et blandet afkast

på 5,85 pct.

• Omkostninger til administration og ledelse

• Afvigende lejeforhold i forhold til indgåede kontrakter

Genudlejningsrisikoen skal således påvirke forrentningskravet.

Risici i forhold til afkastkravet

Risikofaktorer, der skal behandles i afkastkravet, er ifølge

Morten Jensen bl.a. markedsrisici og specifikke risici.

Markedsrisici kan henføres til risici tilknyttet

• Illikviditet i markedet

• Fejlagtig vurdering af fremtidige forventninger til markedslejen

og markedsafkast

• Ejendommens beliggenhed, fysiske og funktionelle afskrivninger

gennem strukturelle ændringer

• Fremtidige ændringer til lovgivning, planforhold mv.

Du kan læse mere om:

Investment Property Databank (IPD) på www.ipd.com

International Accounting Standard / IAS 40 på f.eks. http://

ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/

ias40_en.pdf

Specifikke risici kan henføres til risici tilknyttet

• Lejernes bonitet

• Tomgang

Erhvervsseminar

Fagudtryk

Morten Jensen gennemgik begreberne:

Equivalent yield: Ejendommens forrentningskrav, som

det kendes i Danmark. Forventet afkast ved nettodriftsresultat

før fase 3-reguleringer.

Equated yield: Ejendommens diskonteringsrente. Diskonteringsrenten

i DCF-modellen er som udgangspunkt

lig med forrentningskravet i den afkastbaserede model

med tillæg af den langsigtede inflation.

Net initial yield: Ejendommens første års afkast.

Running yield: Ejendommens løbende afkast år for år.

Reversionary yield: Ejendommens afkast i det år, hvor

ejendommen er udlejet til markedsleje.

Exit yield: Ejendommens forventede forrentningskrav

i terminalperioden, som alene bør afvige fra forrentningskravet,

hvis der forventes fundamentale ændringer

til ejendommens underliggende risici som eksempelvis

ændret lejerbonitet eller kontraktforhold etc.

Gross Capital Value: Det beløb, som køber skal betale

for ejendommen med tillæg af honorarer til erhvervsmægler,

advokat m.fl., tinglysningsgebyrer samt vedligeholdelsesmæssigt

efterslæb.

10 / EJENDOMSMÆGLEREN


EDC søger landets bedste ejendomsmæglere

som indehavere og partnere

15

EDC har allerede optaget 11 nye indehavere i 2012.


I 2011 blev EDC-kæden udvidet med 13 nye indehavere og

partnere over hele landet. Det har givet markant fremgang

i de butikker, hvor der er kommet friske kræfter til. Vi er nu

237 butikker og 225 partnere.

Men vi kan bruge flere nye partnere over det meste af landet.

For dig, der gerne vil være selvstændig, sker der i øjeblikket

en lang række positive tiltag, der skaber nye spændende

muligheder i form af butiksoverdragelse, optagelse af partnere

eller køb af konkurrenter.

Er det nu du vil stå i spidsen for din egen butik eller blive

partner, så inviterer vi gerne til en drøftelse af dine muligheder

i EDC - i fuld gensidig fortrolighed. Vi lægger vægt på

den rette indstilling og drivkraft. Til gengæld kan vi hjælpe

med etablering og finansiering.

Dine fordele i EDC:

• Største ejendomsmæglerkæde

• Mange henvisninger fra kæden

• Gode indtjeningsmuligheder

• Medejer af - og indflydelse på EDC

• God sparring på tværs

• Attraktiv finansieringsløsning til opstart eller køb

Martin Møller åbnede EDC Otterup i 2011. Han har

været i ejendomsmæglerbranchen siden 2002 og

har både arbejdet med bolig og erhverv:

”EDC har klart det stærkeste hold, så jeg var helt overbevist

om, at det var her jeg skulle starte for mig selv.

Jeg mener samtidig, at EDCs koncept er det bedste for

selvstændige mæglere, der også søger mulighed for

selv at kunne præge deres butik og deres dagligdag”.

Erhvervsseminar

Kontakt:

Øst: Administrationschef Ole Skou på os@edc.dk eller mobil.: 40 10 10 57.

Vest: Kædekonsulent Charlotte Kjær-Richardt på ckr@edc.dk eller mobil.: 23 71 24 69.

Vi aftaler sted og fremgangsmåde for de nærmere drøftelser.

Gruppen a/s

Mynstersvej 5 • 1827 Frederiksberg C.

EJENDOMSMÆGLEREN / 11


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Bente Jæger

Paw Engsbye Rasmussen fra Finansiel Stabilitet fortalte om asset

management, når det er ”afvikling på en kontrolleret, tilfredsstillende,

hurtig måde og til en attraktiv pris”.

Erhvervsseminar

Afvikling

via

udvikling

D

Det går stærkt, når Finansiel Stabilitet afvikler

ejendomme. Og stærkt gik det også i indlægget

”Fra røde engagementer til blå kontanter”, som

blev holdt af Paw Engsbye Rasmussen, afdelingschef, Asset

Management i Finansiel Stabilitet på DE’s Erhvervsseminar.

Indledningsvis kunne Paw Engsbye Rasmussen fortælle,

at Finansiel Stabilitet siden sin etablering har overtaget cirka

461.000 enkeltkunder, hvoraf de 456.000 var afviklet inden 1.

juli i år.

I 2012 har ejendomsfunktionen i Finansiel Stabilitet foreløbig

ladet udfærdige 2.100 vurderingsrapporter og været med til i

kundeengagementer at afvikle mere end 100 ejendomme til en

samlet værdi af godt 770 mio. kr. P.t. er der cirka 1.500 aktive

sager, og koncernbalancen lyder på mere end 300 ejendomme

i Danmark til en samlet værdi af omkring 3 mia. kr.

Ejendomme afhændes i kontrolleret tempo

Efter at have forklaret, hvordan en ejendom passerer Finansiel

Stabilitets asset management-system fra værdiansættelse

til afvikling, understregede Paw Engsbye Rasmussen, at

de for at kunne reducere tab ikke forcerer salg af ejendomme.

Finansiel Stabilitet lægger vægt på at afvikle ejendommene

på en kontrolleret, tilfredsstillende, hurtig måde og til

en attraktiv pris − når tidspunktet vurderes rigtigt:

”Vi skal sørge for at få mest muligt ud af værdierne, så når

en ejendom er klar til salg, men køberne ikke er til stede, så

venter vi. Dog er ejendommen hele tiden til salg,” forklarede

afdelingschefen.

Sund drift og cash-flow reducerer tab

For at stabilisere ejendommene og undgå yderligere værditab

iværksætter Finansiel Stabilitet passende tiltag – både drifts-,

forvaltnings- og udlejningsmæssigt:

”Forskellen i forhold til et konkursbo er den, at i et konkursbo

bliver der ikke aktivt arbejdet med en ejendom, og derfor

bliver den ved med at tabe i værdi,” sagde Paw Engsbye

Rasmussen.

Målgruppen − lokale ejendomsinvestorer, ejere og brugere,

ejendomsselskaber, pensionskasser samt inden- og udenlandske

investorer − skal ikke forvente, at Finansiel Stabilitet

12 / EJENDOMSMÆGLEREN


”Vi skal sørge for at få mest muligt ud af værdierne, så når en ejendom

er klar til salg, men køberne ikke er til stede, så venter vi,” fortalte Paw

Engsbye Rasmussen fra Finansiel Stabilitet.

Erhvervsseminar

laver forkromede løsninger, når de istandsætter overtagne

ejendomme, der efterfølgende skal afvikles. For Finansiel

Stabilitet handler det nemlig om for færrest mulige ressourcer

at gennemføre de stabiliserende og værdioptimerende

tiltag, som muliggør et godt salg. Derfor gennemgås ejendommene

typisk blandt andet for lovlighed og driftsmæssige

forhold, og der gøres en stor indsats for at sikre og udbygge

cash-flowet. Dette er forudsætningen for at skabe en god og

salgbar ejendom og opnå en attraktiv pris.

Kontant betaling og ansvar

Når Finansiel Stabilitet køber en ejendom, sker det til markedspris

og mod kontant betaling.

På overtagne investeringsejendomme er der typisk behov

for håndtering af færdiggørelsesarbejder og/eller vedligeholdelsesmæssige

efterslæb. Under genopretningen af ejendommen

kommer Finansiel Stabilitet hele vejen rundt om

den og er derfor i stand til at sælge ejendommen igen uden

en ansvarsfraskrivelsesklausul.

Mindre ejendomme, f.eks. parcelhuse, som overtages

på tvangsauktioner, ejer Finansiel Stabilitet oftest kun i en

kortere periode. Istandsættelser foretages kun i begrænset

omfang, og ejendommene bliver derfor typisk solgt med en

ansvarsfraskrivelsesklausul.

Lokalkendskab er væsentligt for et godt salg

Finansiel Stabilitet sælger de fleste ejendomme via eksterne

ejendomsmæglere:

”Vi lægger afgørende vægt på det gode lokalkendskab og

selvfølgelig på dygtighed og saglighed. Endvidere lægger vi

vægt på, at ejendomsmægleren kan ramme den rigtige pris

ved salg eller udlejning første gang, og på, at ejendomsmægleren

kan præstere fremdrift af egen drift,” sagde Paw

Engsbye Rasmussen.

EJENDOMSMÆGLEREN / 13


Tekst: Sandy Thornland / Foto: Bente Jæger

Jesper Berg fra Nykredit gav et veloplagt bud på, hvor henholdsvis

EU’s økonomi og verdensøkonomien er på vej hen, og hvilke risici

det rummer.

Erhvervsseminar

Unionen

er ikke stendød, men…

PPå hans CV står den Internationale Monetære Fond,

den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank.

Han er også forfatter, bl.a. til bogen ”Finansernes

fald” fra 2009 om den globale finanskrise, som han

har skrevet sammen med seniorøkonom Morten L. Bech fra

Bank for International Settlements (på daværende tidspunkt

ansat i den amerikanske centralbank i New York).

Og så er han ekstremt underholdende. Det mærkede

Erhvervsseminarets deltagere, da Jesper Berg, underdirektør i

Nykredit Realkredit A/S, inden for en times tid tog dem med

på en økonomisk rutsjebanetur fra 2. verdenskrig til vor tids

situation på såvel europæisk som globalt plan.

Vild gearing og lukkede øjne

”Europa har sejret ad helvede til,” lød det i indledningen.

”Det indre marked er stadig noget at kæmpe for, Europa har

opnået fantastiske fremskridt efter 2. verdenskrig − men

ØMU’en er truet.”

Tyskland, Benelux-landene og ”på en god dag” Frankrig vil

kunne klare sig, og vi lander nok tættere på føderationen end

på opløsningen, men finanskrisen kræver sin tribut, efter at

gearingen på de finansielle markeder ifølge Jesper Berg på et

tidspunkt mindede om en dopet cykelrytter.

I tiden, hvor dimensionerne af det amerikanske boligmarkeds

katastrofe så småt begyndte at blive synlige, dukkede

”sorte svaner” – dvs. ting, der ikke burde kunne ske – op på

de finansielle markeder flere gange om ugen.

”Vi skrev rapporter om, at det finansielle marked var robust,

en måned inden Roskilde Bank krakkede,” sagde Jesper Berg

og opfordrede dermed til selvransagelse blandt økonomer,

inden han sammenlignede den danske kronekurs med de

kanariefugle, som minearbejdere før i tiden tog med ned i

skakterne som indikator for, hvornår ilten var ved at slippe

op. Og han kom ind på Frankrig og Tysklands håndtering af

stabilitets- og vækstpagten, samt den dødelige omfavnelse

mellem stater og banker − først trak bankerne staterne ned,

nu trækker staterne bankerne ned.

Konsekvenser

En følge af den økonomiske krise er forslaget om bankunionen,

der vil tildele den Europæiske Centralbank endnu mere

magt. I givet fald bliver ude-landene med Jesper Bergs ord

nødt til at ”aflevere nøglerne” for alle deres pengeinstitutter

til ECB, og de vil få tildelt observatørstatus i bestyrelsen med

det håb, at ECB en skønne dag tilbyder dem mere.

”Og hvor går kunderne hen Bankernes rolle mindskes,

andre former for intermediering vinder frem. Noget vil flyttes

til pantebreve, noget findes der andre løsninger for,” stillede

Jesper Berg i udsigt og tilføjede, at lange swaps må forventes

at blive ekstremt dyre.

”Vi skal gøre noget i den finansielle sektor for at genvinde

tilliden, så vi ikke bindes på hænder og fødder,” sagde han.

14 / EJENDOMSMÆGLEREN


”De spanske indlån udgør 2.600 milliarder Euro. Det svarer til

et års BNP for Tyskland,” påpegede Jesper Berg og fastslog

dermed, at den græske tragedie ikke er den eneste i Europa.

Læg din forretning...

PRÆCIS der hvor tingene sker!

Vi udvikler og samler trådene.

For mæglerne - og deres kunder.

BoligOne er et gennemtestet online koncept med stor

indflydelse på egen hverdag og indtjeningsmuligheder.

BoligOne er en landsdækkende ejendomsmæglerkæde

baseret på enkeltmandsforretninger, hvor mægleren arbejder

hjemmefra via nettet, har et kendt salær og sælgere,

der selv fremviser deres bolig.

Som partner i BoligOne kommer du med garanti hurtigt

og godt fra start. Og så er du med hvor tingene sker!

Kæden leverer en attraktiv introduktions- og opstartspakke,

og den tætte kontakt med sekretariat og kolleger giver tryghed

i dagligdagen.

Ring til direktør Niels Brandt på tlf. 36 34 08 00

og få en uforpligtende snak, hvis DU drømmer

om egen forretning.

BoligOne.dk - hjem til dig

EJENDOMSMÆGLEREN / 15


Tekst: Direktør Henrik Dahl Sørensen, DE / Illustration: Stephan Nielsen

Øget gennemsigtighed

bedre

image

Mæglerguide

Tilfredshedsundersøgelser på Boligsiden

vil give forbrugerne større tryghed, når

de skal vælge ejendomsmægler. Det vil

forhåbentligt hjælpe til med at fjerne

fokus fra de uheldige enkeltsager og reducere

myterne om ejendomsmæglerne.

For branchen har et dårligere ry, end den

fortjener.

EEjendomsmæglerbranchen har et image, der lader lidt

tilbage at ønske, og sådan har det altid været. I det

seneste ForbrugerForholdsIndeks fra Konkurrence- og

Forbrugerstyrelsen fra 2010 lå markedet for ejendomsmægling

på en 44. plads ud af 49 markeder. Her scorede ejendomsmæglerbranchen

blandt andet lavt på gennemsigtighed

og tillid.

Dette er på trods af, at branchen har forbedret sig markant

gennem de senere år. Således har der været en faldende

tendens i antallet af klagesager i Klagenævnet for Ejendomsformidling

siden 1991, og sidste år var det år i klagenævnets

historie, hvor der var færrest anmeldte klager over ejendomsmæglere

– nemlig i alt 273.

Historisk set har uheldige enkeltsager præget mediebilledet,

og med over 40.000 bolighandler gennem ejendomsmæglere

på et år vil der formentlig altid være nogle uheldige

enkeltsager. Disse enkeltsager har en tendens til at fjerne

fokus fra alle de tilfredse kunder og give hele branchen et

dårligt ry.

De imageundersøgelser, DE har fået gennemført, har

vist, at forbrugere, som rent faktisk har handlet gennem en

ejendomsmægler, i gennemsnit har et mere positivt syn på

r

16 / EJENDOMSMÆGLEREN


aner vejen for et

I de senere år er boligmarkedet og ejendomsmæglerbranchen

blevet meget mere gennemsigtige.

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 17


Mæglerguide

r

branchen end forbrugere, som ikke har været i kontakt med

en mægler. Branchens kunder føler sig altså bedre behandlet,

end omverdenen tror, og branchens ry er dermed dårligere, end

branchen fortjener.

Forbrugerne kan ikke gennemskue processen

En bolighandel er den største privatøkonomiske investering, som

en typisk forbruger foretager sig i løbet af sit liv. Samtidig er det

et kompliceret område

med et utal af love

og regler og dermed

også et marked, som

de færreste forbrugere

kan gennemskue.

Og når forbrugerne

ikke kan gennemskue

processen, kan de ikke

vurdere, om ejendomsmægleren

yder den

rigtige rådgivning. De

har derfor behov for at

følge sig trygge i valget

af mægler og føle, at

de træffer valget på et

oplyst grundlag.

I de senere år er

boligmarkedet og

ejendomsmæglerbranchen

blevet mere

gennemsigtige. I dag

er det blevet muligt for

kommende sælgere at

se salgstider, gennemsnitlige

nedslag,

salgspriser og mange

flere informationer om

boligmarkedet.

Gennemsigtigheden

bidrager til at gøre

forbrugeren bevidst

om, hvad han eller

hun kan forvente, når

boligen skal sælges. I

det nuværende marked

har det også givet

ejendomsmæglerne en

mulighed for at dokumentere,

hvordan det

går på boligmarkedet,

og dermed hjælpe

boligsælgerne med at

blive mere afklarede

med hensyn til forventninger

til pris og liggetid. Nu er det ikke kun ejendomsmægleren,

som er skyld i det manglende salg – det kan

også være det sløve boligmarked.

I foråret blev der på Boligsiden.dk lanceret en forbedret

version af ”Find mægler”, som har givet forbrugerne

mulighed for at se disse informationer på det enkelte

forretningssted. Dermed har den kommende boligsælger

et udgangspunkt for at vurdere de enkelte ejendomsmæglerforretninger

og kan træffe beslutningen om valg

af mægler på et mere oplyst grundlag. Samtidig har det

givet branchens virksomheder et redskab til at dokumentere

deres evner.

Vægt på professionalisme og ærlighed

Ejendomsmæglerbranchen har ikke som andre ugennemsigtige

brancher, som f.eks. tandlæger og dyrlæger, et

kontinuerligt kundeforhold, hvor kunden ofte handler med

den næringsdrivende og opbygger et tillidsforhold. Det

skyldes, at en villa i gennemsnit handles sjældnere end

hvert 20. år og en lejlighed sjældnere end hvert 10. år.

Handel på nettet har haft tilsvarende problemer med

tilliden til internetbutikker, da forbrugerne ofte bruger

forskellige butikker, og derfor ikke har nogen erfaring

med den enkelte internetbutik. Løsningen på internettet

har været at indføre evalueringer fra forbrugerne, som

eksempelvis Trustpilot. Resultatet er, at trygheden ved at

handle på nettet er steget markant, og internethandlen

vokser år efter år.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop udgivet

en rapport om forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling.

En af konklusionerne i rapporten er, at 97

pct. af forbrugerne vurderer ejendomsmæglerens professionalisme

og ærlighed som vigtig eller meget vigtig. Det

er den faktor, som flest forbrugere vægter højt. Til sammenligning

giver ”blot” 76 pct. udtryk for, at ejendomsmæglerens

salærer er vigtige for valget. Altså vægter

forbrugerne en tryg bolighandel vigtigere end størrelsen

af salæret.

Nyt tiltag i foråret 2013

Til foråret kommer der tilfredshedsundersøgelser i ”Findmægler”-funktionen

på Boligsiden.dk, hvor både sælgere

og købere bliver spurgt om, hvor tilfredse de har været

med forløbet af bolighandlen. Det vil netop give forbrugerne

en større tryghed i deres valg af mægler, da de

træffer valget på et mere oplyst grundlag.

En øget tryghed i valget af ejendomsmægler kan hjælpe

branchen til at kravle højere op i ForbrugerForholdsIndekset

og forhåbentligt hjælpe til med at fjerne fokus fra

de uheldige enkeltsager, synliggøre branchens resultater

og reducere myterne om ejendomsmæglerbranchen.

Den dag branchens kunder og resten af befolkningen har

den samme opfattelse af branchen, ville vi være nået langt.

18 / EJENDOMSMÆGLEREN


Bak op om branchens egen avis - det betaler sig!

DANMARKS STØRSTE BOLIGAVIS!

Læs mere om BOLIGMARKEDET på

www.boligm.dk

Vi udgiver avis på Sjælland, Fyn, i Østjylland,

Nordjylland, Vestsjælland, Sydfyn/Langeland,

Ringkøbing-Skjern samt vores landsdækkende

Fritidshusavis.

sælger din bolig - ring til os og

hør nærmere om jeres muligheder for at annoncere

i avisen... Se kontakt på www.boligm.dk

Sådan booster du

dit boligsalg

“Nytænkning på boligmarkedet

og udvikling til mæglerne!”

RealMæglerne er en landsdækkende kæde af

selvstændige ejendomsmæglere med mod og

evner til at drive markedet og løse de opgaver,

som vores kunder giver os.

RealMæglerne tilbyder lavt årligt kontingent,

løbende produktudvikling, central markedsføring,

IT- og webløsning, individuel rådgivning,

sparring, support og frihed til at handle.

Scan koden og læs mere om

RealMæglerne eller find os på

realmaeglerne.dk

Ring til Direktør Niels Brandt på Tlf. 36 34 08 00

for en uforpligtende snak om et fremtidigt samarbejde

EJENDOMSMÆGLEREN / 19


Er du brikken vi man

DE 100

2012 har været et travlt år for EDC Poul

Erik Bech. Vi har åbnet 4 boligbutikker

i Roskilde, Greve, Solrød og Tune. Vi har

ligeledes åbnet to erhvervscentre i Vejle og

Sønderborg. Derudover har vi

styrket vores lokale teams over

hele landet med ansættelse af

flere end 30 mæglere, hvoraf 3

har partnerandel.

Flid, etik og købmandskab

EDC Poul Erik Bech har altid

fokus på værdierne flid, etik og

godt købmandskab. Organisationen

er bygget på engagerede mennesker,

der sammen brænder for at skabe en

god arbejdsplads.

Loyalitet over for vores grundpiller har gjort

EDC Poul Erik Bech til Danmarks største

og eneste landsdækkende ejendomsmæglervirksomhed.

Vi har pt. 37 boligbutikker

og 12 erhvervscentre, samt afdelinger i

Sverige og Frankrig.

Har du en idé, som

kun kan gennemføres i

en virksomhed i konstant

udvikling, så kontakt os,

og fortæl hvad du kunne

tænke dig

Vi søger f lere dygtige medarbejdere

En helt essentiel brik i vores positive og

dynamiske udvikling er medarbejderne.

Vores filosofi er klar: „Vi ønsker at have minimum

en lokal partner med

ejerandel på til og med 50%

i hver af vores butikker“. Vi

har derfor brug for flere dygtige

medarbejdere og ledere

med partnerambitioner. Har

du ønsker om at være med i

ejerskabet af boligbutikker,

erhvervscentre, ejendomsadministration

eller i udlandet,

hører vi meget gerne om det.

Flere nye aktiviteter i 2013

Vi arbejder fortsat på at styrke vores position

i branchen, og dette forventer vi også

vil ske i 2013, hvor vi påregner at oprette et

større antal stillinger samt etablere os på

flere positioner i Danmark og dermed yderligere

udbygge vores position som Danmarks

førende ejendomsmæglervirksomhed.

20 / EJENDOMSMÆGLEREN


gler

Nye partnere

Følgende mæglere har i 2012 indgået partnerskab med

EDC Poul Erik Bech:

Asbjørn Bech

Partner, Allerød Bolig

Telefon: 58 58 71 24

E-mail: asb@edc.dk

Jeppe Ertman

Partner, Køge Bolig

Telefon: 55 35 55 54

E-mail: jep@edc.dk

Søren L. Pedersen

Partner, Aarhus Erhverv

Telefon: 87 30 99 48

E-mail: slp@edc.dk

Kontakt en af os, hvis du har spørgsmål til det at være

partner i virksomheden – din henvendelse behandles

selvfølgelig helt fortroligt.

Ledige stillinger

Her ser du de stillinger vi i øjeblikket søger at besætte:

Partner (Bolig)

København K • Gentofte • Frederikssund • Silkeborg

Boligmægler

Frederiksværk • Vordingborg • Aalborg

Boligmægler, andelsboliger

København S

Sagskoordinator

København Ø (Bolig) • Silkeborg (Erhverv)

Partner (Erhverv)

Haderslev • Vejle • Esbjerg • Randers

Erhvervsmægler

København (Investering) • Hillerød • Næstved

Regionsdirektør (Erhverv)

København • Kolding

Administrerende direktør (Erhverv)

København

Vi tilbyder en dagligdag med en meget høj grad af personlig

frihed, et fagligt netværk, som er unikt, og en yderst attraktiv

lønpakke med blandt andet garantiløn, pensionsordning

med sundhedsforsikring, 5 ugers ferie, 5 ferie-fridage og

flere andre goder.

Besøg www.poulerikbech.dk/job og læs mere om de

ledige stillinger. Du kan også kontakte HR-konsulent

Mette Hvilsom Forsbøl på telefon 38 77 05 20 og høre

mere. Endelig kan du lægge dit CV ind på vores CVdatabase,

så kontakter vi dig, når der kommer et job, der

passer til dig.

EJENDOMSMÆGLEREN / 21


Startskud

for den digitale bolighandel

Inden for det nærmeste halve år begynder nogle af Danmarks bolighandler

at foregå på EHP − en fælles digital platform for ejendomsmæglere,

pengeinstitutter og advokater.

Tekst: Sandy Thornland / Foto: e-nettet

Digital bolighandel

DDer skrives Danmarkshistorie, når platformen EHP

(EjendomsHandelsProcesser) går i test her i november

og lanceres i foråret 2013.

EHP er integreret i boligsystemerne, samler data

og giver mulighed for videndeling mellem alle professionelle

aktører i en bolighandel − det skaber en forventning om, at

aktørerne kommer til at spare mange arbejdsgange og masser

af tid. Derudover har EHP indbygget overblik, der viser

aktørerne, når der er sket nyt i en sag. Opfølgning og kontrol

kan i mange tilfælde udføres af EHP og boligsystemet.

Det er e-nettet, der står bag udviklingen af EHP, og her

ser adm. direktør Jørn Knudsen med spænding frem til at

søsætte et af organisationens hidtil mest ambitiøse projekter:

”Alle professionelle aktører inden for bolighandel har gode

IT-systemer, men de er optimeret inden for de respektive

brancher. Hvis vi kan nedbryde grænserne mellem systemerne,

så data flyder ubesværet, kan vi spare en masse

papir, porto og ikke mindst genindtastning. e-nettet leverede

finanssektorens tekniske løsning bag den digitale tinglysning,

og vi så det som en naturlig forlængelse af dette projekt at

åbne systemet mod bolighandelens øvrige aktører,” siger han

og oplyser, at de gennem de seneste to år har arbejdet med

udviklingen af EHP i dialog med de involverede brancher.

”Lige nu er vi i pilotdrift, hvor ejendomsmæglere har

adgang til at lægge deres salgsopstillinger op på systemet,

og Nordea tester på pengeinstitut-siden. Den endelige

idriftsættelse sker i foråret 2013 − her er mæglersystemerne,

ifølge systemleverandørerne C&B og Plass Data, parate, og

alle pengeinstitutter er klar til at stille garantier ud fra EHP’s

data.”

For øjeblikket er e-nettet i færd med at tilpasse og fintune

systemerne. De pengeinstitutter, der ved lanceringen endnu

ikke har integreret til egne systemer, kan gøre brug af en

webportal, hvilket er samme løsning som bruges af advokater.

Naturlig forlængelse af digital tinglysning

e-nettet ser den digitale bolighandel som en naturlig del af

de trends, der i de seneste år er blevet observeret i det offentlige

og i finanssektoren. Jørn Knudsen uddyber:

”Digitaliseringsstrategi 2015 forandrer principperne for,

hvordan det offentlige arbejder. I fremtiden er digitale brugergrænseflader

fuldt ud accepteret som ’offentlig service’.

Helt i tråd hermed ligger DIADEM, hvor bl.a. de kommunale

oplysningsskemaer fødes og leveres digitalt.

Tilsvarende har finanssektoren igennem længere tid

arbejdet massivt på at digitalisere sine berøringsflader både

internt og i forhold til offentlige myndigheder, idet de digitale

løsninger kræver væsentligt mindre håndtering, går hurtigere

og genererer færre fejl,” siger Jørn Knudsen.

Han påpeger, at ejendomsmæglernes informationsudveksling

med pengeinstitutter og advokater allerede i dag i stor

udstrækning sker digitalt, men hovedsageligt som binære dokumenter,

f.eks. pdf’er. Mailen fungerer som et hurtigt brev

med kvittering, men oplysningerne skal stadig tastes − og her

giver EHP mulighed for at spare arbejde og tid.

Ejendomsmæglerne som omdrejningspunkt

”Eftersom det offentlige er i fuld gang med digitaliseringen,

og både mæglere og pengeinstitutter i stor udstrækning arbejder

digitalt, er alle tekniske forudsætninger til stede. Ved

at udforme EHP sådan at vi lader ejendomsmæglerne generere

og distribuere data, så snart der foreligger en købsaftale,

hjælper vi mæglerne med at sikre deres plads i førersædet.

EHP lægger hverken op til rolleskift eller brancheglidning,”

understreger Jørn Knudsen.

EHP giver let adgang til en mængde informationer, hvad

med anvendelse og ejerskab

”De data, som mægleren lægger op på EHP, kan og må

udelukkende anvendes i den konkrete bolighandel, dvs.

bruges i forbindelse med rådgivning og sagsbehandling for

sælger og potentielle købere. Til e-nettets produkter baseret

22 / EJENDOMSMÆGLEREN


Sådan kommer EHP ind i

ejendomsmæglernes hverdag:

Al interaktion med EHP sker via ejendomsmæglerens

boligsystem med udgangspunkt

i de processer, som mægleren

kender i dag.

Jørn Knudsen, adm. direktør i e-nettet ser med

spænding frem til at søsætte et af

organisationens hidtil mest

ambitiøse projekter:

på udbudsdata, f.eks. boligmarkedsstatistikken, køber vi data af bl.a.

Boligsiden. Informationer fra EHP indgår ikke i disse produkter,” siger

Jørn Knudsen.

Hvad koster det at være med

Udviklingsomkostningerne for EHP dækkes ifølge Jørn Knudsen af

Finanssektoren alene, hvorimod driftsudgifterne til EHP deles mellem

aktørerne, således at hver aktør kommer til at betale cirka 40 kr. pr.

gennemført handel.

EHP giver e-nettet en monopolposition. Når ejendomsmæglerne nu

entrerer med jer − hvor sikre kan de så være på, at I ikke skruer priserne

i vejret, så snart systemet er etableret og vanskeligt at undvære

”Formålet med EHP er at realisere digitaliseringsgevinsterne for

aktørerne i ejendomshandelsprocessen. Vi mener, at vi stiller en meget

attraktiv pris, der er ens for alle. Priserne kan stige med den almindelige

prisudvikling, men det at alle betaler det samme, vil der ikke blive

lavet om på.

Vores forundersøgelser viser, at fordelene for såvel ejendomsmæglere,

pengeinstitutter og advokater langt overstiger de 40 kr. pr. handel.

Prisen afspejler de rene driftsomkostninger ved EHP – digitaliseringsgevinsten

tilfalder aktørerne, ikke e-nettet,” siger Jørn Knudsen.

e-nettet har – oplyser han – arbejdet for at tilpasse sine produkter

og ikke mindst prissætning til mæglernes behov. Derfor introducerede

de ’Til salg eller gratis’, hvor mægleren kun betaler, hvis ejendommen

kommer i udbud.

”Jeg vil ikke lægge skjul på, at den beslutning har kostet e-nettet

penge, men vi er overbeviste om, at det er den rigtige vej, da mæglerne

kan få endnu mere ud af e-nettet, uden at betale mere. Vi er

opmærksomme på, at der er forskellige synspunkter omkring betalingsspørgsmålet,

og vi har aldrig forventet, at det skulle været let at gøre

alle tilfredse. Faktum er, at vi til foråret står med et system, der er klar

til at binde ejendomsmæglere, pengeinstitutter og advokater sammen

omkring den digitale bolighandel,” siger han og afslutter:

”Vi tror på, at langt de fleste mæglere vil se og drage nytte af mulighederne

og fordelene i EHP.”

Fase 1: Salgsforberedelse

Sælger underskriver formidlingsaftalen og

giver samtykke til udveksling af oplysninger.

Ejendomsmægleren udarbejder salgsopstilling

og gør den tilgængelig i EHP

for sælgers pengeinstitut – yderligere kan

der gives adgang til formidlingsaftale og

salgsbudget. Det er helt op til den enkelte

ejendomsmægler at vælge, om han vil

give adgang til formidlingsaftale og salgsbudget.

Sælgers pengeinstitut adviseres,

når der er adgang til dokumenterne.

Fase 2: Salgsproces

Købers pengeinstitut og rådgivere kan

trække salgsopstillingens data på baggrund

af f.eks. adresse eller matrikelnummer.

Når salgsopstillingen opdateres i

boligsystemet, sker der opdatering i EHP.

Alle øvrige involverede får automatisk

adgang til de opdaterede oplysninger.

Fase 3: Købsaftale

Efterhånden som ejendomsmægleren

fremskaffer sagens dokumenter, lægger

han dem ind i EHP. Køber og sælger

underskriver købsaftalen; foreløbig er det

endnu sådan, at kundernes underskrifter

i forbindelse med købsaftalerne scannes

ind. På sigt er målet, i samarbejde med

systemleverandørerne, at indføre den

signerede digitale købsaftale. Mægleren

gør via sit boligsystem købsaftalen

og handlens underliggende dokumenter

tilgængelige i EHP.

Fase 4: Garantiproces

Garantiprocessen initieres af købers pengeinstitut.

Købers pengeinstitut udarbejder

garantien og leverer den til sælgers pengeinstitut.

Garantien leveres udelukkende

som strukturerede data. Ejendomsmægleren

får et eksemplar af garantien via sit

boligsystem.

Fase 5: Afslutning

Ejendomsmægleren lægger slutafregning

ind i EHP forud for ejendomshandlens afslutning.

Når provenu er frigivet til sælger,

afslutter mægleren processen.

Du kan læse mere på

http://www.e-nettet.dk/de

EJENDOMSMÆGLEREN / 23


Digital bolighandel

Vejen fra

lapper

gule

Tekst: Sandy Thornland

Både Dansk Ejendomsmæglerforening,

Finansrådet

og Danske BO-

LIGadvokater tager godt

imod EHP. ”Indførelsen af

nye systemer og dermed

nye rutiner medfører altid

lidt modstand, men vi

regner med, at medlemmerne

relativt hurtigt vil

tage systemet til sig,”

lyder det bl.a. fra DE.

AAnders Palmkvist, juridisk og mæglerfaglig chef,

DE, har i de seneste måneder været med til at sætte

EHP på skinner. Han fremhæver, at digitaliseringsprocessen

er i fuld gang i den offentlige sektor samt i

finanssektoren, og at det derfor er vigtigt for branchen at være

med – med henblik på at sikre nemme og effektive forretningsgange

til gavn for ejendomsmæglerne og deres kunder.

”Indførelsen af nye systemer og dermed nye rutiner medfører

altid lidt modstand, men vi regner med, at medlemmerne

relativt hurtigt vil tage systemet til sig og kun helt undtagelsesvist

vælger at ekspedere en sag på den gammeldags

manuelle måde. Det er i denne forbindelse væsentligt at

fremhæve, at den enkelte mægler, der tilslutter sig EHP, frit

kan vælge, om systemet skal bruges i en konkret sag,” siger

han.

EHP er som udgangspunkt et it-projekt, og udviklingen er

ifølge Anders Palmkvist derfor primært sket i et samarbejde

mellem e-nettet og softwarehusene. Men DE er involveret i

processen både på det politiske plan og på det praktiske plan

med det formål at sikre branchens interesser.

”Politisk har det for DE bl.a. været afgørende at sikre, at

EHP er med til at cementere ejendomsmæglernes rolle som

det centrale omdrejningspunkt i ejendomshandel. Uden dette

ville DE ikke støtte projektet. Det har også været afgørende

til digital advisering

at sikre, at der ikke kan ske misbrug af de data medlemmerne

leverer til systemet,” siger han.

Ifølge Anders Palmkvist har det herudover også været

meget vigtigt for DE at sikre, at medlemmerne ikke risikerer

at blive pålagt yderligere byrder eller ansvar. Ejendomsmæglernes

ansvar skærpes ikke, selvom det er deres indtastninger,

der ligger til grund for bankernes og køberrådgivernes

beregninger:

”Når ejendomsmæglerne indgår en tilslutningsaftale om

brug af EHP, sker der ingen ændringer i det forbrugeransvar,

som de også har nu, og de får heller ikke et større ansvar

over for bankerne – en bank vil ikke kunne forlange erstatning

af en ejendomsmægler, der måtte have begået en fejl,

udover hvad der allerede følger af de eksisterende regler.”

At der skulle opstå forsinkelser i et omfang, som man oplevede

det ved indførelsen af den digitale tinglysning, anser

Anders Palmkvist i øvrigt for usandsynligt: ”Hvis der skulle

opstå tekniske problemer, kan ejendomsmæglerne ekspedere

manuelt.”

Digitaliseringschef Thomas Nørby Dahl fra Finansrådet håber,

at EHP kan hjælpe bolighandlens aktører med at opfylde

de stigende krav, de møder hos forbrugerne om hurtigere og

mere effektiv sagsbehandling.

”Mit udgangspunkt er, at EHP er skabt for at give en

bedre kundeoplevelse. Det har taget mange arbejdstimer at

etablere en infrastruktur og et samarbejde om vores fælles

kunder – boligsælgerne og køberne – og nu kan vi alle høste

en gevinst ved at kunne arbejde bedre og mere effektivt om

den samlede bolighandel,” siger han og fortsætter:

”Sammen med ejendomsmæglere og advokater vil vi servicere

vores fælles kunder bedre, hurtigere, mere effektivt og

med mindre risiko for fejl. Og det er nødvendigt, for kunderne

har en klar forventning om, at digitaliseringen skal komme

dem til gode.”

24 / EJENDOMSMÆGLEREN


Netop det brede samarbejde mellem ejendomsmæglere,

advokater og finanssektoren finder Thomas Nørby Dahl spektakulært

i EHP-projektet, som han kalder ”en omkalfatring

af måden at handle bolig på”. Omkalfatringen, altså selve

omstillingen fra relativt analog til digital bolighandel, anser

han så også for en af projektets risikofaktorer:

”Hidtil har vi gennemført bolighandler ved at sende post,

mail eller fax − og ved at ringe. Vi har kendt hinanden og

samarbejdet med hinanden på medier, der forudsætter, at

mennesker udfører mange trin i processen analogt. Når

processen nu digitaliseres, skal vi gentænke måden at samarbejde

på. Og det skal vi gøre hurtigt, for at vi kan få det til

at fungere. Alle vores medarbejdere skal tage det til sig og

omfavne digitaliseringen.”

Som en landvinding ved EHP fremhæver Thomas Nørby

Dahl adviseringerne: ”I stedet for at sætte små gule lapper

overalt i den analoge verden, har vi nu et system, der gør

det for os. Mange mennesker skal på én gang tage den nye

teknologi i brug og kommunikere med hinanden ad den vej.

Det kræver tilvænning og en stor omstillingsparathed − men

i princippet er det ikke anderledes end dengang, man skulle

vænne sig til at bruge en telefon eller senest e-mailen.”

Jan Schøtt-Petersen, advokat (H), formand for Danske BOLIGadvokater,

vil have fokus på forbrugerbeskyttelse:

”For vores medlemmer forbliver rutinerne indholdsmæssigt

de samme, det vil sige gennemgang og kontrol af foreliggende

oplysninger. Men jeg forventer, at medarbejderne får en

lettere hverdag ved at informationerne bliver systematiseret

og reguleret,” lyder den umiddelbare holdning herfra.

Hidtil modtager advokaterne bolighandlens oplysninger på

papir, som pdf-filer i mails og via databaser, som ejendomsmæglerne

giver dem adgang til:

”EHP vil gøre informationsflowet mere ensartet. Så alt i alt

skal systemet give tidsbesparelser og en lettere hverdag for

at man kan sige, at det har opfyldt sit formål.”

Formanden fortæller, at Danske BOLIGadvokater i udviklingsprocessen

er blevet involveret ”på informationsniveau,

således at vi har kunnet fremføre vores ønsker og synspunkter.”

Og de er med i en brugerfokusgruppe sammen med

systemudviklerne.

Under henvisning til den digitale tinglysning fortsætter Jan

Schøtt-Petersen:

”Vi har ikke i de senere år haft de bedste erfaringer med

digitalisering. Men i forbindelse med EHP kommer det til at

foregå sådan, at vi ikke skal ændre de systemer, vi arbejder

med til daglig − vi får en portal-adgang. Så jeg forventer, at

EHP afprøves grundigt, inden det søsættes, og hilser velkommen,

at de hidtidige systemer bibeholdes i baggrunden −

modsat tinglysningen, hvor det gamle system bortfaldt, inden

det nye system kørte efter hensigten.”

Det kan godt være, at platformen skal gøre kommunikationen

mellem ejendomsmægleren og banken, respektive

realkreditinstituttet, nemmere − men selve faciliteten forbedrer

ikke nødvendigvis input, påpeger advokaten, der ikke

forventer, at alle handler med ét bliver smertefrie.

De adviseringer, der er lagt ind i EHP-systemet, giver sikkerhed

i sagsopfølgningen, men indeholder ifølge Jan Schøtt-

Petersen også en professionel udfordring: ”Det er ikke nok at

vente på, at alarmklokken ringer. Det er altid nødvendigt at

tænke selvstændigt og kritisk − og man skal selv ringe med

klokken, hvis noget ikke fungerer som det skal.”

Planen om, at købsaftalen på sigt skal kunne indgås digitalt,

kan koste boligkøbere det, advokaten kalder ”tid til eftertænksomhed”.

Fra det øjeblik, hvor køber sætter sin digitale

signatur, koster det ham 1 pct. af handelsprisen at fortryde:

”Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet indtænker forbrugerbeskyttelse,

herunder fortrydelsesret og et fortsat behov

for rådgivning. Vi skal opretholde dialogen med og informationen

til den, det her handler om: forbrugeren,” slutter Jan

Schøtt-Petersen.

Anders Palmkvist,

juridisk og mæglerfaglig chef, DE.

Thomas Nørby Dahl,

digitaliseringschef, Finansrådet.

Jan Schøtt-Petersen, advokat (H), formand

for Danske BOLIGadvokater.

EJENDOMSMÆGLEREN / 25


Tekst: Sandy Thornland

Hvad mener de professionelle

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til fem professionelle

aktører på boligmarkedet – og deres svar

viser, at der er stor enighed om, at EHP vil kunne

betyde hurtigere og smidigere bolighandler. Men der

hersker også en del skepsis, hvad angår rettigheder til

og regler for brug af data samt utilfredshed med den

betalingsstruktur, e-nettet har lagt op til.

Digital bolighandel

Flemming Haahr Vesterbrandt,

direktør, Nykredit Mægler

Hvad kommer EHP til at betyde for ejendomsmæglerbranchen

som helhed

”Det kommer til at betyde, at vi kan tilbyde kunderne hurtigere,

sikrere, billigere og mere overskuelige bolighandler – samtidig

med at vi som branche kan øge vores egen lønsomhed.”

Hvad kommer EHP til at betyde for jeres medlemmer

”Sammen med vores systemleverandør, C&B, og vores

mange pengeinstitutpartnere vil vi sikre, at vores mæglere

i Nybolig og Estate effektivt kan udnytte alle de store

forbedringsmuligheder, som EHP tilbyder. De tætte samspil,

vi overalt i landet har med både Nykredit og de mange pengeinstitutter

i Totalkredit-samarbejdet, giver os ekstra mange

gevinstmuligheder, når der bliver sat strøm til sagsgangen

mellem mæglerne og kundernes pengeinstitut.”

Hvilke fordele/gevinster ser du

”Vi får muligheden for at gennemføre langt smidigere og

hurtigere bolighandler uden de nuværende mange ’stop and

go’s’ og tilbageløb. Vi undgår ganske enkelt noget af det ressourcespild,

der ligger i den gammeldags sagshåndtering.”

tilbage til en

gammeldags

papirbaseret

håndtering i

den næste.

Dertil kommer,

at vi bliver

ekstremt afhængige

af de

nye elektroniske

motorveje.

Derfor skal løsningen bare være 100 pct. effektiv og driftssikker.

Vi har i den efterhånden lange forberedelsesproces lagt

meget vægt på, at de nye muligheder skal kunne udnyttes

af alle ejendomsmæglere uanset tilknytningsforhold. Men en

af fordelene ved at være i en kæde er selvfølgelig, at vores

mæglere ikke behøver bekymre sig så meget om, hvordan

de nu bedst kan udnytte de nye muligheder. Hvad kræver det

af hardware og software Hvordan skal det indarbejdes i de

eksisterende systemer og processer, osv. Det har de jo os

til.”

Hvor ser du de største udfordringer/risici

”At nogle ikke er hurtige nok, eller slet ikke når at komme

med, når det nye tog begynder at køre. Fordelen for alle

parter vil være størst, hvis vi alle stiger på toget samtidig. Vi

opnår ikke den fulde gevinst, hvis det f.eks. kun er halvdelen

af vores partnere i pengeinstitutterne, der er klar til at

udnytte de nye muligheder. Det er jo ikke effektivt for os at

gøre arbejdet smart og moderne i den ene sag, for så at gå

Hvad skal I opnå med EHP, for at du synes, det er en succes

”Når vi om to-tre år kigger tilbage og undres over, at nogen overhovedet

kunne være i tvivl om, at det nu var den rigtige vej.”

Fordelen for alle parter vil

være størst, hvis vi alle

stiger på toget samtidig.

26 / EJENDOMSMÆGLEREN


aktører

EHP vil give en højere grad

af ensartethed på tværs

af branchen.

Uffe Drejer, adm. direktør, home

Hvad kommer EHP til at betyde for ejendomsmæglerbranchen

som helhed

”Alle initiativer, der kan være med til styrke kundeoplevelsen

og give os administrative lettelser, hilser jeg velkommen.

Visionen i EHP har elementer af begge dele, og derfor forventer

jeg mærkbare fordele for branchen og forbrugerne.

Derudover vil EHP give en højere grad af ensartethed på

tværs af branchen. Vi får alle mulighed for at opnå højere

kvalitet og færre fejlrisici ved at man kan genbruge data, der

er indtastet i købsaftalen, i stedet for at skulle taste disse

data ind i et nyt system. Samtidig bliver det endnu et step i

digitaliseringen af den samlede ejendomshandel.”

Hvad kommer EHP til at betyde for jeres medlemmer

I home har vi fire servicecentre, der håndterer al eftersalgsbehandling

og berigtigelse for vores forretninger. Vi er derfor

allerede langt med at håndtere korrespondance og bilag

digitalt, så ændringen bliver nok ikke så voldsom for vores

medarbejdere. Det, vi prøver at opnå, er, at EHP bliver en

naturlig integreret del af sagsbehandlingen i vores forretninger

og servicecentre.”

Hvilke fordele/gevinster ser du

”At sagsbehandlingen tager kortere tid, fordi dokumenterne

fremsendes automatisk til handlens parter. Og at vi får en administrativ

lettelse i forhold til garantistillelsesprocessen. I dag

skal vi for eksempel ofte ringe og rykke et pengeinstitut for garantien,

og der er opfølgning. Vi forventer, at EHP gør det mere

synligt for rådgiver og pengeinstitut, hvad deres opgaver er, og

hvilke frister m.v. de skal overholde. Og det bliver nemmere for

mægler at se og dokumentere, at tingene er på plads.

Desuden forventer vi at få mindre dobbeltarbejde med at

eftersende dokumenter eller besvare spørgsmål fra rådgivere

osv., fordi de selv kan finde informationerne i et ensartet

dokumentsæt.”

Hvor ser du de største udfordringer/risici

”Implementeringen, hvor alle skal lære deres roller, ansvar og

opgaver i forhold til den digitale proces, kommer til at kræve

ekstra opmærksomhed hos alle parter. For nogle vil det være

en udfordring at komme i gang med at bruge EHP. Men hvis

kun få bruger det, kommer det aldrig til at fungere optimalt.

Så vi finder det vigtigt, at så mange som muligt tager det

til sig hurtigt. Og jeg ved, at systemleverandørerne gør en

stor indsats for, at det skal være muligt for alle i branchen at

komme i gang.”

Hvad skal I opnå med EHP, for at du synes, det er en succes

”Det er en succes, når det giver værdi for vores kunder samt

øger kundetilfredsheden, og når vi opnår nogle administrative

lettelser og kan se, at handlerne bliver ekspederet hurtigere.

I home ser vi EHP som endnu et skridt på vejen mod en

næsten 100 pct. digital løsning, inklusive digital underskrift på

købsaftaler osv.”

Per Bie, adm. direktør, danbolig

Hvad kommer EHP til at betyde for ejendomsmæglerbranchen

som helhed

”At kunderne oplever en mere smidig ejendomshandel. At

vi får et værktøj, der gør det nemmere at sikre kvaliteten i

processerne mellem de bolighandlende parter. Og at vi får en

bedre datadisciplin, fordi input er lig med output. De fleste

kender nok til det at rette standarddokumentet lidt til, når

de sidder hos kunden − overtagelsesdatoen ændres, noget

løsøre følger med i handlen osv. Når vi har EHP, tastes disse

justeringer ind ét sted, og

så er alle handlens øvrige

parter orienteret. Herudover

forventer jeg også generelt

et mere struktureret workflow

i ejendomshandlen.

Alle kæder arbejder med

på at gøre arbejdet mere

standardiseret.”

r

EJENDOMSMÆGLEREN / 27


Hvad kommer EHP til at betyde for jeres medlemmer

”Alle parter har en forventning om bedre organiserede og

strukturerede arbejdsgange. Denne forventning har vi og

vores bagland, Nordea, også.”

Hvis branchen er enig, og alle

er med, forventer jeg at se en

markant tidsbesparelse og

effektivisering.

Hvilke fordele/gevinster ser du

”Mens mange taler om den hurtigere ekspedition af bankgarantier

som den store gevinst, ser jeg også muligheden

for effektiviseringsgevinster inden for ejendomsmæglernes

arbejdsgange. Det manuelle tastearbejde bliver der mindre

af, og en række af de situationer, hvor vi har måttet følge op

telefonisk eller på mail, bortfalder, fordi vi får automatiske

adviseringer. Den tid, vi sparer, kan vi bruge på at rådgive og

servicere vores kunder. På markedet har omsætningen som

bekendt været vigende i en periode, og mange mæglere har

tilpasset deres organisation. Samtidig har de været nødt til

at bruge mange ressourcer på at sætte sig ind i og overholde

nye lovkrav og normer. EHP giver vores medlemmer

mulighed for at frigøre flere ressourcer til at kunne tage sig af

deres kunder.”

Hvor ser du de største udfordringer/risici

”Dels på det tekniske område − vi er opmærksomme på, at

vores softwareleverandører skal kunne understøtte EHP. Og

dels på det ressourcemæssige område − selvfølgelig koster

det noget at komme i gang med systemet, men vi ser det

snarere som en investering end som en udgift.”

Hvad skal I opnå med EHP, for at du synes, det er en succes

”Mit ønske er, at en samlet branche tilslutter sig projektet.

EHP er et standardiseret system, en fælles platform. Sådan

en informationsmotorvej fungerer bedst uden lappeløsninger

til enkelte. Hvis branchen er enig, og alle er med, forventer

jeg at se en markant tidsbesparelse og effektivisering.”

Digital bolighandel

Poul Erik Bech, formand, EDC

Hvad kommer EHP til at betyde for ejendomsmæglerbranchen

som helhed

”EHP er en del af digital bolighandel. I EHP-delen opnår

ejendomsmæglerbranchen ikke de store fordele. Største fordel

for ejendomsmæglerbranchen opnås i den offentlige del

af processen omkring dokumentindsamling via det såkaldte

DIADEM-projekt.”

Hvad kommer EHP til at betyde for deltagerne i EDC

”Projektet er som bekendt primært drevet af e-nettet, der

ifølge det seneste regnskab er 53 pct. ejet af Danske Bankkoncernen

(home) og 40 pct. af Nordea-koncernen (DanBolig).

Formand for selskabet er også formand for Nykreditmægler

(Nybolig og Estate).

Selskabet har et de facto monopol omkring datasiden i forhold

til mæglerbranchen med levering af restgældsoplysninger,

der sælges i forhold til deres reelle indhold til en voldsom

overpris. E-nettet a/s præsterer da også hvert år tocifrede

millionbeløb i overskud i sidste ende betalt af boligsælgerne.

Her er virkelig et oplagt felt for en yderligere billiggørelse af

bolighandlen.

Når vi i ejendomsmæglerbranchen skal søge at nå til

enighed omkring hele håndteringen, regler for brug af data og

betalingsstrukturen, så er det noget af en udfordring for den

del af ejendomsmæglerbranchen, der ikke er ejet af Danmarks

tre største finanskoncerner. Det har da også været en

helt speciel oplevelse at deltage i drøftelserne herom.

I første delprojekt er der lagt op til en håndtering via e-nettet

af de garantier, som bankerne stiller i den enkelte bolighandel.

Om vi får en garanti som i dag sendt via en e-mail

eller via e-nettet fremadrettet,

ser vi ikke som nogen

væsentlig ændring. Derimod

er der lagt op til, at vi som

ejendomsmæglere skal

levere en række informationer

og data, som vi gennem

mange timers mægler- og

sagsbehandlerarbejde har

betalt for, til e-nettet og

dermed til bankerne. Derved

kan bankerne naturligvis i

deres processer på garantiog

rådgivningsområdet og

ved omprioriteringer spare

megen tid.

Disse data er der lagt op

til, at ejendomsmæglerbranchen skal betale for at få lov til at

afgive til e-nettet og bankerne. Nej, det er ingen spøg, men

det vi er blevet præsenteret for! Når man tænker på, at det

er de selvsamme aktører, der gladeligt tager flere hundrede

kroner for at overføre en restgæld på et lån til ejendoms-

Når man tænker på, at det

er de selvsamme aktører, der

gladeligt tager flere hundrede

kroner for at overføre en restgæld

på et lån til ejendomsmæglerne,

så må vi naturligvis takke nej til

at medvirke til processen.

28 / EJENDOMSMÆGLEREN


mæglerne, så må vi naturligvis takke nej til at medvirke til

processen.”

Hvad skal I opnå med EHP for, at du synes, det er en succes

”Der bør være én samlet aftale mellem ejendomsmæglerbranchen

og e-nettet eller i det mindste for dem, der har

mulighed for at optræde selvstændigt i forhold til finanssektoren.

Her skal fastsættes bestemmelser for tidspunktet for

levering af data, omfanget og brugen af data samt e-nettets

betaling til leverandøren af data.

Der skal opnås reelle tidsbesparelser for ejendomsmæglerbranchen,

og der skal ikke ske en yderligere konkurrencemæssig

forvridning fra ejendomsmæglerbranchen til fordel

for finanssektoren eller andre medvirkende aktører i EHPprocessen.”

Langt de største fordele for ejendomsmæglerbranchen

og dens kunder vil ligge i en forenklet lovgivning gennem

fjernelse af en række af de detailreguleringer, der er lagt over

branchen. Endvidere skulle garantistillelsen omkring bolighandlerne

afskaffes til fordel for en større kontant deponering,

ligesom man har det i udlandet.

Jeg kender ikke et eneste land, der som Danmark har så

besværlig en håndtering omkring finansiering og garantistillelse.

Fjernede vi som mange andre lande garantistillelsen,

behøvede vi ej heller EHP-processen herom. Så det handler

i langt højere grad om at forenkle bolighandlen end at bygge

store systemer op til at håndtere bureaukratiet.”

Christian Møller Andersen, direktør for

LokalBolig, næstformand for Danske

Selvstændige Ejendomsmæglere (DSE)

Hvad kommer EHP til at betyde for ejendomsmæglerbranchen

som helhed

”Generelt har branchen længe været i gang med den udvikling,

der skal gøre ejendomshandel nemmere og mere

digital. Mange mæglere er for længst gået fra traditionel til

digital lagring af dokumenter og deler links til køberrådgivere

og banker i stedet for at sende sagen manuelt. Det, der sker

nu, er næste skridt − og i et større perspektiv.”

Hvad kommer EHP til at betyde for jeres medlemmer

”Vi har i DSE fra starten ment, at branchen skulle have sit

eget datacenter, hvor vi ejede og styrede data. Så DSE er

med på den overordnede idé om digital bolighandel – men

vi er nervøse for, at en monopolvirksomhed har vores data;

vi ved ikke, hvad vores data bruges til, og vi skal − som det

ser ud nu − både betale for at aflevere data og for at få dem

retur. Det synes vi ikke er rimeligt. Derfor har vi drøftet sagen

i DSE’s bestyrelse og besluttet, at vi ikke ønsker at være

med i EHP, medmindre vi får en fair kontrakt med e-nettet

om ejerskab og betaling. Og sådan en kontrakt har jeg endnu

ikke set et udkast til.”

Hvilke fordele/gevinster ser du

”Jeg kan godt se, at det er en fordel for pengeinstitutterne,

at de får de informationer, der gør det muligt for dem at

sagsbehandle elektronisk, og at de f.eks. hurtigt kan stille

bankgarantier. Men jeg har svært ved at se en reel fordel for

lige præcis vores medlemmer. På sigt, når systemet er fuldt

udrullet, vil man kunne oprette en sag med et enkelt klik

på matrikelnummeret, og så sendes data direkte ind i vores

boligsystemer. Så bliver det nemt at oprette og gennemføre

sager, og så bliver fordelene synlige for mæglerbranchen.

Vi skal både betale for at

aflevere data og for at få

dem retur igen.

Det synes vi ikke er rimeligt.

Den digitale bolighandel er

en fordel for alle parter, hvis

data og betaling flyder på en

fair måde.”

Hvor ser du de største udfordringer/risici

Hvis vi skulle være med i

EHP, ville de største udfordringer

være dels økonomi

– at finde frem til, hvordan

vi kan få honoreret, at vi

bidrager med data. Og dels rettigheder – at bevare ejerskab

til vores data og have kontrol over, hvad e-nettet må bruge

vores data til.”

Hvad skal I opnå med EHP, for at du synes, det er en succes

”Der skal være ret og rimelighed i de økonomiske aspekter.

Der skal tages udgangspunkt i, hvad data er værd for modtageren,

og så skal afgiveren honoreres derefter. Desuden skal

der være aftaler om, hvad e-nettet bruger data til – hvilke

statistikker og datafangster laver de ud fra vores data, og

hvem videregiver de dem til Og så skal vi opnå synlige

fordele, der kan mærkes i det daglige.”

EJENDOMSMÆGLEREN / 29


Antallet af handler i årets første ti måneder er større end i samme periode

sidste år. Huspriserne har haft en lille pil opad, og ejerlejlighedspriserne er

steget pænt. Det er status her mod slutningen af året – og der er positive

forventninger til 2013 både blandt DE’s medlemmer og i befolkningen.

DE analyse

Fremgang på bolig

Tekst: Cheføkonom Troels Theill Eriksen

2

2012 lakker mod enden, og vi kan så småt begynde at

gøre status over udviklingen på boligmarkedet i år og

samtidig kigge fremad mod endnu et udfordrende år.

Mens udviklingen i dansk økonomi generelt har

været noget sløj i år, har der ifølge tal fra boligsiden.dk indtil

videre været fremgang i boligsalget. Antallet af indberettede

handler med enfamiliehuse i årets første ti måneder er 6 pct.

større end i samme periode sidste år. Ejerlejlighedssalget er

steget med 19 pct., og det helt store lyspunkt er sommerhussalget,

der er steget med 28 pct. i forhold til samme periode

sidste år.

Priserne på såvel parcelhuse som sommerhuse er steget

en kende indtil videre i år, og ejerlejlighedspriser er steget

pænt. Markedet har i høj grad været begunstiget af lave

realkreditrenter.

Udsigt til lave renter

Kigger vi ind i næste år, er der heldigvis udsigt til fortsat lave

renter. De økonomiske udfordringer i Europa er stadig meget

store, så den Europæiske Centralbank vil sørge for at holde

renterne nede. Rentestigninger i den sikre havn Danmark kan

ikke udelukkes, men selvom renten skulle stige, er det svært

at få øje på andet end fortsat lave realkreditrenter.

Banker og realkreditinstitutter har strammet deres kreditstandarder

i løbet af 2011 og 2012. Det viser Danmarks

Nationalbanks udlånsundersøgelse, der foretages blandt de

finansielle institutters øverste kreditchefer. Det er naturligvis

noget, der kan mærkes på boligmarkedet. De meldinger, der

er kommet fra sektoren på det seneste, peger på, at langt de

fleste stramninger har fundet sted.

Det vil sige, at det forhåbentligt bliver langt mere beskedent,

hvad vi får af modvind til boligmarkedet fra den front til

næste år.

Skattelettelser i sigte

Vi har en skattereform på tapetet, der træder i kraft til næste

år. Den er positiv for boligmarkedet på to planer. Dels er der

nu ro om boligbeskatningen, dels er der lettelser i indkomst-

30 / EJENDOMSMÆGLEREN


FREMGANG I SALGET I ÅR

Børnefamilien har råd til mange boliger

Andel boliger en LO-familie med to børn har råd l nu

Så stor en andel af de boliger, der er til salg, har en børnefamilie råd til

OPTIMISME AT SPORE

Forventninger til salget om et år

Færre handler

Samme antal handler

Flere handler

Thisted

Morsø

Skive

Hjørring

Frederikshavn

Brønderslev

Jammerbugt

Aalborg

Rebild

Vesthimmerland (

Mariager Fjord

Læsø

Under 30 pct.

30 – 60 pct.

60 – 80 pct.

80 – 90 pct.

Over 90 pct.

Parcelhuse

Ejerlejligheder

Sommerhuse

0 20 40 60 80 100

Lemvig

Struer

Viborg

Randers

Norddjurs

Parcelhuse

Holstebro

Favrskov

Syddjurs

Ejerlejligheder

Herning

Silkeborg

Århus

Ringkøbing-Skjern

Skanderborg

Ikast-Brande

Odder

Horsens

Samsø

Vejle Hedensted

Billund

Varde

Fredericia

Nordfyns

Esbjerg

Vejen Kolding Middelfart

Kerteminde

Fanø

Odense

Gribskov Helsingør

Halsnæs

Hillerød

Fredensborg

Frederikssund

Odsherred

Egedal

Kalundborg

Holbæk

Lejre Roskilde

Greve

Solrød

Sorø Ringsted Køge

Slagelse

Stevns

Parcelhuse

Sommerhuse

Ejerlejligheder 0 20 40 60 80 100

Forventninger til priserne om et år

Sommerhuse

Lavere

0 20 40 60 80 100

Uændrede

Højere

Haderslev

Assens

Nyborg

Faaborg-Midyn

Næstved

Faxe

Parcelhuse

Tønder

Svendborg

Vordingborg

Chrisansø

Ejerlejligheder

Aabenraa

Sønderborg

Ærø

Langeland

Lolland

Guldborgsund

Bornholm

Sommerhuse

0 20 40 60 80 100

Kortet viser, hvor stor en andel af de boliger, der var til salg på boligsiden.dk den 3/10

2012, som skatteministeriets LO-modelfamilie med 2 børn havde råd til at købe.

Beregningerne er foretaget af Dansk Ejendomsmæglerforening og boligsiden.dk

Tallene er fra Dansk Ejendomsmæglerforenings

tendensundersøgelse 4. kvartal 2012

markedet

skatten i sigte til næste år, og det er i høj grad potentielle

boligkøbere, der bliver begunstigede af indkomstskattelettelserne.

Træerne vokser desværre ikke helt ind i himlen, og det

skyldes især, at udviklingen på arbejdsmarkedet stadig har

noget tilbage at ønske. Hvis vi ser på udviklingen de seneste

par år, har vi set en sivende tendens i beskæftigelsen. Fremgang

i beskæftigelsen skaber øget efterspørgsel efter boliger

og er en vigtig ingrediens til fremgang på markedet. Særligt

fremgang for beskæftigelsen blandt unge er gunstigt for

boligmarkedet, da det giver god næring til boligfødekæden.

Desværre er udsigterne ikke alt for lyse på den korte bane,

og det er ikke fra den front, at vi skal forvente den store medvind

til næste år.

Den såkaldte tekniske insolvens kan vi heller ikke komme

uden om. Her kan man håbe, at der kan komme lidt mere

konkurrence blandt bankerne, så det bliver muligt at opnå en

mere attraktiv rente på den gæld, der ikke har pant i boligen.

Der sker så småt flere spændende ting på bankområdet med

bl.a. pensionskasser, der entrerer, og udenlandske banker,

der stiller attraktive priser.

Lav boligbyrde og positive forventninger

Næste år bliver altså endnu et udfordrende år både for dansk

økonomi og for boligmarkedet. Det bliver et år, hvor der er

udsigt til en fortsat lav boligbyrde og et boligdanmark, som er

mere økonomisk tilgængeligt, end vi har set det i mange år.

Ifølge vores egen tendensundersøgelse er der optimisme

at spore. Der er således flere af deltagerne i DE’s tendensundersøgelse,

der forventer flere handler, end der er deltagere,

der forventer færre handler. Forventningerne til priserne på

parcelhuse og ejerlejligheder hælder også til den positive

side. Og det er i den grad værd at bemærke, at det overvejende

optimistiske syn på priserne det kommende år deles af

den danske befolkning.

EJENDOMSMÆGLEREN / 31


Dialog med kredsene

Tekst: Troels Theill Eriksen

Her mens året stille og roligt er ved at rinde ud, er DE’s bestyrelse og sekretariat

på turné i landet for at mødes med de enkelte kredsbestyrelser. Et af formålene

er at evaluere på den nye rådsmodel.

nyt fra din kreds

Det er ikke lang tid siden, at vi gik over til den nye rådsmodel,

hvor samarbejdet blev bredt ud til et langt større netværk

af DE’s medlemmer end tidligere. Et væsentligt formål med

besøgene i de enkelte kredse er at stikke fingre i jorden i alle

dele af landet for at evaluere den nye rådsmodel med henblik

på at gøre den endnu bedre fremadrettet.

Et andet hovedsigte med besøgene er at lytte til de

udfordringer og succeser, som præger de enkelte kredse, og

at svare på spørgsmål om det daglige arbejde i DE – f.eks. i

forhold til den politiske og pressemæssige indsats.

Plads og vilje til forbedringer

I skrivende stund har der været afholdt tre gode og engagerede

møder i henholdsvis 5. kreds, 6. kreds og 7. kreds, og

der tegner sig et klart billede af, at kredsbestyrelserne er i

god gænge, og at de har taget den nye struktur til sig. Men

også et billede af, at der fortsat er plads til forbedringer, som

der samtidig er vilje og energi til at føre ud i livet.

Der blev drøftet mange interessante emner på møderne.

Bl.a. hvordan vi kommer bredere ud til medlemmerne, og

5. kreds

hvordan vi hjælper hinanden med at finde de gode lokale

historier, som har interesse for både pressen og andre kredse

og medlemmer.

Der var også stor interesse for at høre nærmere om det

daglige politiske arbejde i DE. To af de overordnede temaer,

der indtil videre er gået igen på møderne, er behovet for at

styrke dialogen med og mellem kredsene samt muligheden

for at hjælpe den enkelte kreds til at få medieomtale baseret

på lokale udfordringer og succeser via sekretariatets kommunikationsafdeling.

Møderne fortsætter året ud, og når de alle er afholdt,

samler vi op på dialogen med et konkret idékatalog, så de

enkelte kredse kan finde inspiration fra andre kredse, og vi får

en base at arbejde videre på i det kommende år.

DE’s næstformand, Torben Strøm, flankeret af Ove Andersen, kredsformand

Hans Skovgaard og Hanne Møldrup Lauritsen fra 5. kreds.

Medlemmer af kredsbestyrelsen i 5. kreds Jesper

Ejlertsen og Claus Pedersen.

32 / EJENDOMSMÆGLEREN


6. kreds

Alex Mandrup, medlem af DE’s bestyrelse,

Lars Kvist fra 6. kreds og DE’s

cheføkonom Troels Theill Eriksen.

7. kreds

Medlemmer i kredsbestyrelsen i 6. kreds: Fra venstre

kredsformand Jesper Andersen, Benny Andersen og Helle

Pedersen.

Medlemmer i kredsbestyrelsen i 7. kreds: Peder Riishøj, kredsformand

Jan Larsen og Carsten B. Sandgrav.

MÅlreTTeDe Kurser

Due Diligence

Bliv klogere på den økonomiske del af due diligence.

Den 23. april 2013 i København

undervisere

Direktør Lars Frederiksen, Cura Management A/S

og markedsdirektør Peter Frische, Ejendomsselskabet

Norrporten.

inTroDuKTion Til ejenDoMsinvesTering

Få et indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved

investering i ejendomme.

Den 14. MarTs 2013 i København

underviser

Cheføkonom, ph.d. Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen

Danmark.

PriS Pr. hALvDAgSkurSuS: 2.300 kr. For MEDLEMMEr AF DANSk EjENDoMSMægLErForENiNg. 2.875 kr. For ikkE-MEDLEMMEr.

ed-logo-hus.pdf 07-10-2011 14:24:54

EJENDOMSMÆGLEREN / 33


Ny og nem adgang til

MÆGLERFAGLIGT

Nu kan du gå på nettet og i

én arbejdsgang hente offentlige

ejendomsoplysninger.

Det drejer sig om de oplysninger,

du hidtil har været

vant til at indhente via det

kommunale ejendomsoplysningsskema,

og det drejer

sig derudover om oplysninger

som f.eks. BBR-meddelelse,

vurderingsmeddelelse og

energimærkning.

Den 31. oktober lancerede Ministeriet for

By, Bolig og Landdistrikter det nye digitale

produkt Ejendomsdatarapport, som samler

mere end 40 forskellige ejendomsoplysninger

i et ensartet format. Ejendomsdatarapporten

indhenter oplysninger fra offentlige

registre og leverer dem online på bestilling.

Rapporten er brugerfinansieret og koster

325 kr. i gebyr, som skal dække udviklingsog

driftsomkostninger.

Sådan kommer du i gang

Ejendomsdatarapporten kan bestilles og

købes online med betalingskort. Som ejendomsmægler

kan du imidlertid have brug

for at købe mange rapporter, og her kan

det være en fordel at indgå en fastkundeaftale,

som giver mulighed for betaling via

fakturering og brug af fuldmagterklæringer

– f.eks. i en formidlingsaftale. Du kan se

en oversigt over alle ejendomsoplysninger

i rapporten og finde yderligere produkt- og

baggrundsinformation på Ejendomsdatarapport.dk/om-ejendomsdatarapporten,

og

du kan læse mere om fastkundeaftalen på Ejendomsdatarapport.dk/fastkundeoprettelse.

Oplysningerne kan integreres i dit eksisterende

IT-system

Der er udviklet en bagvedliggende infrastruktur, som gør det

muligt at lave en system til systemløsning. Fordelen er, at du

med en system til systemløsning kan få integreret ejendomsdatarapportens

oplysninger med de oplysninger, du har i dit

eksisterende IT-system. På den måde kan du få samlet alle

dine informationer ét sted og tilgå dem i én arbejdsgang.

Kommunerne optages løbende

Landets kommuner bliver løbende optaget i systemet bag

ejendomsdatarapporten, og ved lancering af ejendomsdatarapporten

er mere end 70 kommuner optaget. Det betyder, at

der i opstartsfasen vil være ejendomme, som ligger i en kommune,

hvorfra du ikke kan bestille ejendomsdatarapporter. På

Ejendomsdatarapport.dk kan du løbende se en opdateret liste

over de kommuner, som er optaget.

Om ejendomsdatarapportens baggrund

Ejendomsdatarapporten er resultatet af DIADEM, som står

for DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel.

DIADEM blev som projekt igangsat i 2009 på

baggrund af en politisk beslutning om, at det skal være lettere

både for borgeren og ejendomsbranchen at få adgang til

offentlige oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel.

34 / EJENDOMSMÆGLEREN


DE KURSER 2. halvår 2012

Efteruddannelse

Erhvervslejekontrakter 29. november Skanderborg

11. deccember København

Andelsbolig introduktion 10. december Aalborg

Andelsbolig udvidet 29. november København

11. december Skanderborg

Formidlingsaftale og salgsbudget 13. november København

22. november Randers

Kursusindhold, pris mv. kan

ses på DE’s hjemmeside

www.de.dk,

hvor du ligeledes tilmelder dig.

Yderligere information

kan fås ved henvendelse

til sekretariatet: Betty Post

tlf. 70 25 09 99

eller e-mail: bp@de.dk

Tinglysning i praksis 5. december København

6. december Randers

Salg af mindre landbrug 4. december Greve

12. december Herning

Basisuddannelse

Før salg 18. december København

DE KURSER 2012

Købsaftale

Markedsføring

Fremvisning

Ren E-læring

Ren E-læring

Ren E-læring

EJENDOMSMÆGLEREN / 35


PERSONALIA

1. KREDS

Nye medlemmer

Ansatte

Robin Scott Rasmussen,

Greve

Aino Petersen, København

Helene Marie Sten-

Knudsen, Lyngby

Brian Trane, København

Torben Holritz, Albertslund

Marianne Lütken Baun,

København

Brian Teglgaard, København

Karina Kjærsgaard Jensen,

Frederiksberg

Claus Haagensen,

København

Peter Trebbien Larsen,

Bagsværd

Udmeldt af foreningen

Kim Søndergård,

Charlottenlund

Jean Chrestoft, Albertslund

Flemming Hansen,

Frederiksberg C

Fødselsdage

Anne Halvor Jensen,

Frederiksberg, fylder 50 år

den 4. december.

Kent Raphael Jensen,

Charlottenlund, fylder 50 år

den 23. december.

Jesper Faurholm, Søborg,

fylder 50 år den 17.

december.

Helle Nielsen, København,

fylder 50 år den 31.

december.

2. KREDS

Nye medlemmer

Filialbestyrere

Peter Budde, Hundested

Ansatte

Rasmus Dybdal, Roskilde

Kitt Søndergaard, Allerød

Sascha Michella Holmstrøm,

Værløse

Thomas Lyngvold Nielsen,

Roskilde

Fra aktivt til associeret

medlem

Helle Demant, Farum

Fødselsdage

Dorte Mollerup, Birkerød,

fylder 50 år den 8.

december.

Kredsen ønsker tillykke.

3. KREDS 4. KREDS

Nye medlemmer

Ansatte

Annemette Jacobsen,

Svinninge

Nikolaj Fænø Skarbye,

Køge

Ole Bang, Kalundborg

Maj-Britt Saxe Jensen,

Slagelse

Fra aktivt til associeret

medlem

Poul Erik Sandberg, Nykøbing

Sj.

Udmeldt af foreningen

Rikke Pedersen, Viby

Sjælland

Dennis Holmen, Slagelse

Jesper Sandberg, Nykøbing

Sj.

Fødselsdage

Kai Kronborg, Nysted, fylder

75 år den 8. december.

Kjeld Nielsen, Tølløse, fylder

60 år den 9. december.

Kredsen ønsker tillykke.

Nye medlemmer

Ansatte

Simone Madsen, Søndersø

Simon Mørk Sørensen,

Odense

Camilla Voigt Kristiansen,

Marslev

Bjarne Lykke Peter,

Tommerup

Charlotte Nakel, Ringe

Kim Finsen, Odense

Casper Schjoldager, Odense

Udmeldt af foreningen

Bo Verner Hansen,

Odense C

Kredsen ønsker tillykke.

Rettelse

Tre medlemmer blev fejlagtigt nævnt i Personalia

som udmeldt ved eksklusion i sidste

nummer af ”Ejendomsmægleren”. De skulle

blot have været nævnt under overskriften

”Udmeldt af foreningen” under 1. kreds.

Det drejer sig om:

Anette P. Nielsen, København K

René Foli, Købehavn NV

Rikke Krygermeyer, Søborg

DE’s medlemsafdeling beklager fejlen.

HOTLINE

70 25 39 99

Få svar på mæglerfaglige spørgsmål:

mandag-fredag kl. 10-15

36 / EJENDOMSMÆGLEREN

Kun for DE-medlemmer


5. KREDS

6. KREDS

7. KREDS 8. KREDS

Nye medlemmer

Nye medlemmer

Nye medlemmer

Nye medlemmer

Ansatte

Anja Dorthe Hansen,

Aalborg

Palle Andersen, Blokhus

Anja Maria Holmgren

Mikkelsen, Terndrup

Mette Krogsgaard

Thomsen, Blokhus

Mads Jespersen, Aalborg

Fra aktivt til associeret

medlem

Kjeld Sørensen, Løgstør

Freddy Nielsen, Skagen

Udmeldt af foreningen

Helle Mieth, Aalborg

Fødselsdage

Torben Mølgaard Andersen,

Vodskov, fylder 65 år den

26. december.

Lynge Nielsen,

Brønderslev, fylder 50 år

den 30. december.

Ansatte

Thomas Islin Sørensen,

Viborg

Kent Damgaard Jensen,

Skjern

Henriette Riis Madsen,

Holstebro

Fra aktivt til associeret

medlem

Jette Løvengren Sørensen,

Kjellerup

Ansatte

Gert Nielsen, Hinnerup

Mads W. Christensen,

Silkeborg

Rasmus Kastberg Nielsen,

Auning

Kim Folsted-Christiansen,

Århus

Pernille Mejsen Nielsen,

Århus

Udmeldt af foreningen

Erik Jensen, Hadsten

Morten Meldgaard,

Silkeborg

Jan Nyhuus, Hornslet

Ansatte

Bjørn Vest Hansen, Esbjerg

Connie Olesen, Vejen

Rune Larsen, Ribe

Flemming Asger Dreyer,

Bramming

Henning Kristensen, Kolding

Fra aktivt til associeret

medlem

Kim Northoff Jensen, Kolding

Udmeldt af foreningen

Didde Rohr, Nordborg

Fødselsdage

Niels Henry Andersen,

Fredericia, fylder 60 år den

15. december.

Helle Jacobsen, Tørring,

fylder 50 år den 7. december.

Kredsen ønsker tillykke.

Kredsen ønsker tillykke.

personalia

Ejendomsmæglerforretning i

Nordsjælland sælges.

SYNKER DIT

GULV ELLER

FUNDAMENT

- Så kontakt Uretek.

Vi stabiliserer og

løfter hurtigt dit gulv

eller fundament -

uden opgravning

og fraflytning.

Aktiv forretning med god central beliggenhed

sælges til rimelig pris grundet særlige

forhold. Forretningen er flot indrettet og fuldt

udstyret med det nyeste i vinduesudstilling.

Kontakt Adm. Direktør Christian Møller

Andersen på 48283401 og hør nærmere.

Tlf. 70 20 33 01

Fax 70 20 33 06

info@uretek.dk

www.uretek.dk

Vi har den hensynsfulde

løsning.

Gulvrenovering - Fuger - Slidlag - Jordbundsanalyse

EJENDOMSMÆGLEREN / 37


JYLLAND

Frederikshavn: Nybolig - Bolig- og

Erhvervscenter, Søndergade 15A

9900 Frederikshavn

Bolig: Tlf. 98 42 67 00

Erhverv: Tlf. 98 42 64 00

Fax 98 43 90 61

Salg og vurd. af villaer, sommerhuse,

landbrug og er hverv samt udlejning

Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer.

Herning: Nybolig Erhverv Midtjylland

Dalgas Plads 6, 7400 Herning

Tlf. 70 25 40 52, Fax 70 25 40 51

Aalborg: Nybolig Erhverv

Skibbrogade 3, 3. 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 40 00, Fax 98 16 44 08

KØBENHAVN

Danbolig Niels Hald

– Valuar CDV DS ISO 9002

Sundbyvester Plads 2, 2300 København S

Tlf. 32 59 14 07 · Fax 32 59 14 99

Dag Hammarskjölds Allé 37,

2100 København Ø

Tlf. 35 38 14 50, Fax 35 38 14 99

Smallegade 2, 2000 Frederiksberg

Tlf. 38 14 05 00, Fax 38 14 05 01

Torvegade 52, 1400 København K

Tlf. 32 83 06 00, Fax 32 83 06 01

Gl. Kongevej 37 A, 1610 København V

Tlf. 33 78 25 00, Fax 33782501

Øresundsvej 124, 2300 København S

Tlf. 32 34 04 00, Fax 32590505

Dragør: Tlf. 32 53 80 80

Villaer, ejerlejligheder, erhvervsejendomme,

salg, vurdering, udlejning.

www.danbolig.dk – amager@danbolig.dk

ØSTDANMARK

Hornbæk/Dronningmølle/

Gilleleje/Rågeleje:

Brix Westergaard

Ndr. Strandvej 339 A, 3100 Hornbæk

Tlf. 49 76 00 00, Fax 49 76 00 01

Al fast ejendom sælges.

Roskilde: home Roskilde v/Erik Svendsen

Statsaut. ejendomsmæglere MDE.

Ringstedgade 32, 4000 Roskilde

Tlf. 46 37 22 00, Fax 46 32 00 38

Alle former for fast ejendom i Roskilde

og omegn.

Roskilde: Danbolig Roskilde ApS

Bredgade 34, boks 602, 4000 Roskilde

Tlf. 46 32 79 13, Fax 46 32 72 63

mobil 40 78 76 15

statsaut. ejendomsmægler, valuar, MDE

Alle former for fast ejendom i Roskilde og

omegn.

MDE STATSAUT. MÆGLERE

ASNÆS, VIG-LYNGEN, BRAMSNÆS

& HOLBÆK:

home ASNÆS: tlf.: 59 65 01 65

home VIG-LYNGEN: tlf.: 59 32 86 20

home BRAMSNÆS: tlf.: 46 40 00 84

home HOLBÆK: tlf.: 59 43 59 59

Specialister i BOLIG- og FRITID.

Asnæs/Odsherred:

EDC Svend Olsen & Søn

Storegade 20, 4550 Asnæs

Tlf. 59 65 12 72, Fax 59 65 10 00

Valuar. Bolig, fritid, landbrug, erhverv,

vurd. & råd givning.

Bornholm/Nexø/Rønne

DanBolig v/Ole og

Martin W. Kok-Hansen – valuarer

Torvet 13, 3730 Nexø: Tlf. 56 49 12 95

Fax 56 49 13 95

Nørregade 6, 3700 Rønne:

Tlf. 56 95 19 95, Fax 56 95 65 95

E-mail: ole.kok-hansen@danbolig.dk

martin.kok-Hansen@danbolig.dk

Bolig Fritid Erhverv Projektsalg Vurdering

Bornholm: Nexø/Rønne – Nybolig

Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer

Palle Nielsen & Kim Moore-Kofod

Nexø: Tlf. 56 49 78 28

E-mail: 3730@nybolig.dk, Fax 56 49 78 29

Rønne: Tlf 56 95 78 28

E-mail: 3700@nybolig.dk, Fax 56 95 78 29

Vil du også annoncere i

“Ejendomsmægleren”

Kontakt venligst:

Jesper Johansen

Salgs- og udviklingschef

Boligmarkedet A/S

Islands Brygge 43

2300 København S

Tlf. 3264 4532

Mobil 2337 0504

Mail jesper@boligm.dk

38 / EJENDOMSMÆGLEREN


1. kreds

Steen Winther-Petersen / Formand

RED · Palægade 6 · 1261 København K

Tlf.: 33 36 10 48 · E-mail: maegler@mail.dk

DE BESTYRELSE

Kim Holm

DanBolig · Frederikssundsvej 208 · 2700 Brønshøj

Tlf.: 38 89 14 44

E-mail: kim.holm@danbolig.dk

(Albertslund, Ballerup, Bornholm, Brøndby, Dragør,

Frederiksberg, Gentofte, Greve, Gladsaxe, Glostrup,

Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København,

Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Solrød, Tårnby og Vallensbæk

kommuner)

Arne Madsen · EDC · Jernbane Allé 77 · 2720 Vanløse

Tlf. 2630 8880 · E-mail: am.297@edc.dk

Flemming Bentzon

Nybolig · Algade 36 · 4760 Vordingborg

Tlf.: 55 34 05 34 · E-mail: ffb@nybolig.dk

Torben Strøm · Nybolig · Bispebroen 2F · 6100 Haderslev

Tlf.: 74 52 10 21 · E-mail: tst@nybolig.dk

Lone Bøegh Henriksen · home · Jernbanevej 4 · 2800 Lyngby

Tlf.: 20 19 77 88 · E-mail: lobh@home.dk

Alex Mandrup Paulsen · EDC Ejendomscentret Horsens A/S

Strandkærvej 30 · 8700 Horsens

Tlf. 20 20 91 94 · E-mail: amp.870@edc.dk

2. kreds

Lene Pedersen

EDC Tisvildeleje

Hovedgaden 46

3220 Tisvildeleje

Tlf.: 48 70 84 12

E-mail: lp.336@edc.dk

(Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund,

Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør,

Hillerød, Hørsholm, Roskilde og Rudersdal kommuner)

3. kreds

Helle Lynge

DanBolig Helle Lynge ApS

Hovedgaden 28A · 4140 Borup

Tlf.: 57 52 11 60

E-mail: helle.lynge@danbolig.dk

(Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre,

Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø,

Stevns og Vordingborg kommuner)

4. kreds

1. kreds

2. kreds

3. kreds

4. kreds

5. kreds

6. kreds

7. kreds

8. kreds

Jan Mortensen

Estate mæglerne Jan Mortensen A/S

Bogensevej 5 · 5270 Odense N

Tlf.: 66 18 32 32

E-mail: mts@estate-maeglerne.dk

(Assens, Nordfyn, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde,

Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg

og Ærø kommuner)

5. kreds

DE KREDSFORMÆND

Hans Skovgaard

Nybolig Frederikshavn

Søndergade 15A · 9900 Frederikshavn

Tlf.: 98 42 64 00

E-mail: hss@nybolig.dk

(Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn,

Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord,

Rebild, Vesthimmerland og Aalborg kommuner)

6. kreds

Jesper Andersen

DanBolig · Vestergade 31 · 7620 Lemvig

Tlf.: 97 82 29 00

E-mail: jesper.andersen@danbolig.dk

(Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø,

Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer, Thisted og Viborg

kommuner)

7. kreds

Jan Larsen

EDC · Viby Ringvej 5, 8260 Viby J.

Tlf.: 86 11 88 44

E-mail: jl.822@edc.dk

(Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder,

Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs

og Århus kommuner)

8. kreds

Stig Aaes Jensen

Nybolig Vojens · Rådhuscentret 43 · 6500 Vojens

Tlf.: 74 59 10 21

E-mail: saj@nybolig.dk

(Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding,

EJENDOMSMÆGLEREN / 39

Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa

kommuner)


Selvstændig i Nybolig

med stærkt koncept i ryggen

Vi søger franchisetagere i:

Farsø

Lønstrup, Løkken og Blokhus

Ikast

Ølstykke, Farum og Birkerød

Kerteminde

Læs mere på nybolig.dk (Klik på Om Nybolig)

Kontakt:

Markedschef Per Aarrup

Tlf. 4455 6325

paar@nykredit.dk

Områdedirektør Henning Forsberg

Tlf. 4455 6373

hfj@nykredit.dk