Hent bind 1 som alm. PDF - Aalborg Kommune

aalborgkommune.dk

Hent bind 1 som alm. PDF - Aalborg Kommune

Budget 2013-2016

Bind 1


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 3

Indholdsfortegnelse

Forord.............................................................................................. 5

Budget 2013-2016 i hovedtræk........................................... 7

Hensigtserklæringer godkendt i budget 2013-16........9

Udgifter og indtæger i Aalborg Kommune.................. 12

Resultatopgørelse - Skattefinansieret område......... 13

Finansiering................................................................................ 15

Renter, afdrag og låneoptagelse....................................... 24

Lønudvikling og personaleforbrug................................... 31

Udviklingen i arbejdsløsheden 2011-2012.................... 32

Befolkningsudviklingen 2012-2017................................. 33

Borgmesterens Forvaltning............................................... 35

Fokusområder budget 2013-16............................................... 37

Fælles kommunale udgifter m.m............................................ 38

Beredskab..................................................................................... 43

Parkeringskontrol....................................................................... 46

Resultatcentre m.v..................................................................... 48

Administration............................................................................. 50

Teknik- og Miljøforvaltningen........................................... 55

Fokusområder budget 2013-16............................................... 57

AaK-Arealer.................................................................................. 59

Byfornyelse.................................................................................. 61

Parker og fritidsområder.......................................................... 62

Kirkegårde.................................................................................... 65

Skadedyrsbekæmpelse............................................................. 67

Miljø................................................................................................ 69

Veje................................................................................................. 74

Færgedrift..................................................................................... 77

Entreprenørenheden................................................................. 80

Støttet Boligbyggeri.................................................................... 82

Administration.............................................................................. 83

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen .................. 85

Fokusområder budget 2013-16............................................... 87

Børn og Unge................................................................................ 89

Voksen - Familie- og Socialudvalget....................................... 96

Voksen - Beskæftigelsesudvalget........................................ 101

Borgerrettede rådgivnings- og

vejledningsfunktioner samt administration...................... 105

Områder med 100 % refusion ............................................... 108

Ældre- og Handicapforvaltningen................................. 111

Fokusområder budget 2013-16............................................. 112

Serviceydelser for ældre......................................................... 116

Tilbud for mennesker med handicap................................... 120

Myndighedsopgaver og administration.............................. 123

Skole- og Kulturforvaltningen......................................... 125

Skoler........................................................................................... 126

Fritid............................................................................................. 134

Bibliotek...................................................................................... 139

Kultur........................................................................................... 142

Administration........................................................................... 146

Forvaltning for

Sundhed og Bæredygtig Udvikling................................ 149

Fokusområder budget 2013-16............................................. 150

Sundhed...................................................................................... 151

Bæredygtig udvikling og landdistrikter............................... 155

Kollektiv trafik............................................................................ 158

Administration........................................................................... 161

Forsyningsvirksomhederne............................................. 163

Fokusområder budget 2013-16............................................. 165

Gasforsyningen......................................................................... 166

Fjernvarmeforsyningen.......................................................... 168

Renovationsvæsenet............................................................... 172

Administration........................................................................... 176

Investeringsoversigt.............................................................182

Personaleoversigt.................................................................203

Takstoversigt...........................................................................214

Bind 2 - elektronisk udgave

Hovedoversigt til budget ...............................................................

Tværgående artsoversigt ..............................................................

Bevillingsoversigt ............................................................................


Side 4

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 5

Forord

Aalborg Kommunes budget er igen i år vedtaget i enighed mellem alle byrådets

partier og medlemmer.

Budgettet er udarbejdet med høj grad af deltagelse af hele byrådet, og den

brede opbakning er med til at sikre et fælles ansvar og godt fundament for

budgettet.

Budgetlægningen har båret præg af de store økonomiske udfordringer, som

kommunen står overfor i de kommende år. Det er efter min opfattelse en stor

styrke, at byrådet i fællesskab tager ansvar for den fremtidige udvikling i kommunen

i en situation, hvor der skal træffes vanskelige beslutninger. Med hele

byrådets opbakning sikres de bedste muligheder for at indfri de forventninger,

byrådet er sat til at varetage. Jeg vil derfor takke mine kollegaer i byrådet for

den gode og konstruktive proces i forbindelse med budgetlægningen for 2013.

Langt de fleste kommuner har i disse år store økonomiske udfordringer med at få tilpasset udgiftsbehovene med de indtægter,

der er til rådighed. Det skyldes flere faktorer, herunder de statslige rammer for såvel udgifternes og indtægternes

størrelse, udgiftspres på store velfærdsområder og dermed et løbende krav om effektiviseringer. Kommunerne begynder

desuden at mærke et øget udgiftspres som følge af et fortsat stigende antal ældre medborgere.

Det er også udfordringer, som vi i Aalborg står midt i og må forholde os til. Det gør vi bl.a. ved løbende at justere budgetterne

med henblik på fremadrettet at sikre kommunen en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet. Det bidrager til en ansvarlig

styring af kommunens økonomi.

Midt i de store økonomiske udfordringer har budgetlægningen også været kendetegnet ved en optimisme og tro på en

positiv udvikling for Aalborg Kommune i årene fremover – blandt andet kendetegnet ved tydelig befolkningstilvækst til

kommunen. Væksten er især markant blandt de unge, hvor mange søger til Aalborg bl.a. for at uddanne sig på vores forskellige

uddannelsesinstitutioner.

Netop forholdene for de unge er noget, som byrådet de seneste år har prioriteret højt – således også ved vedtagelsen af

dette års budget. Med etablering af 1.500 ungdomsboliger i perioden 2013-2015 fortsætter byrådet den store satsning

med at gøre Aalborg til en af landets mest attraktive byer for unge studerende.

Byrådet har med vedtagelsen af et stort anlægsprogram samtidig ønsket at understøtte aktivitet, vækst og beskæftigelse

i hele kommunen. Desuden understøtter budgettet for 2013 Aalborg Kommune som en grøn kommune med fokus på

energibesparende foranstaltninger i forhold til kommunens bygningsmasse og solcelleprojekter.

Det er min klare opfattelse, at byrådet - under de nuværende omstændigheder - har vedtaget et rigtig godt budget. Det er

et økonomisk ansvarligt budget, der fortsat indeholder et klart perspektiv og en tro på fremtiden. Budgettet overholder

desuden aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening på alle punkter, herunder uændrede skatteprocenter.

God læselyst.

Henning G. Jensen, borgmester

december 2012


Side 6

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 7

Budgettet 2013-2016 i hovedtræk

De overordnede rammer - aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes

økonomi for 2013

Udgangspunktet for budgettet har været de meget store økonomiske og likviditetsmæssige udfordringer, der blandt

andet følger af:

• en reduktion i statens bloktilskud til Aalborg Kommune på 90 mio. kr.,

• virkningen af den ændrede mellemkommunale udligning - inklusiv overgangsordninger - på i alt 44 mio. kr.

• stigende udgifter til overførselsindkomster og forøgede nettoudgifter vedrørende forsikrede ledige,

• kommunens tab som følge af etablering af Udbetaling Danmark på 12,6 mio. kr. på driften og netto 132 mio. kr. på den

løbende gennemsnitlige likviditet (brutto 237 mio. kr. minus delvis kompensation over bloktilskuddet på 105 mio. kr.),

• et demografisk pres som følge af stadigt flere ældre borgere,

• meget begrænsede indtægter ved grundsalg og

• betaling af statsafgifter som følge af salg indenfor el-sektoren.

Udgangspunkt og hovedtal for Aalborg Kommunes budget 2013.

I Aalborg Byråd er der enighed om, at budgettet for 2013 skal tilpasses de samfundsøkonomiske forhold og dermed sikre

en forsvarlig kommunal økonomi inden for de eksisterende rammer. Og der er også enighed om, at der i hele budgetperioden

skal sikres en forsvarlig og tilstrækkelig likviditet.

For at overholde disse mål har det været nødvendigt at gennemføre driftsbesparelser indenfor alle udvalgenes budgetter

– et beløb svarende til i alt ca. 128 mio. kr. i 2013. Derudover har de enkelte udvalg omprioriteret flere udgiftsposter for at

få budgettet for 2013 til at hænge sammen.

Budgettet medfører en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle udvalgenes områder, og den overordnede

fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen – svarende til en reduktion på ca. 330

normeringer. Reduktionen vil i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang og omrokeringer. Der er ved rammefordelingen

taget højde for, at rammereduktioner, der vedrører folkeskoler, DUS og specialskoler, kun kan have 5/12-delsvirkning

i budgetåret. Der er endvidere taget højde for de særlige forhold vedr. de takstfinansierede tilbud indenfor Ældre- og

Handicapforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen.

Aalborg Kommune er en vækstkommune. Der lagt op til, at der stadig skal være plads til udvikling og der er derfor planlagt

et anlægsprogram på 351,6 mio. kr. plus et fortsat stort støttet boligbyggeri på 1.500 nye ungdomsboliger over de næste

tre år. I de sidste år er der blevet opført mange nye og spændende boliger i Aalborg Kommune, som er blevet understøttet

af kommunale tilskud, og der har været en meget stor interesse og efterspørgsel på samtlige nyopførte boliger. Budgettet

lægger op til, at den videre udbygning i de kommende år sker via private investeringer i såvel erhvervsbyggeri, som i

ejerboliger og private udlejningsboliger.

Hermed vil der ikke blive givet kvote til yderligere ungdoms- og familieboliger i perioden 2013 - 2015.


Side 8

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Desuden er budgettet med til at understøtte Aalborg Kommune som en grøn kommune, idet der vil blive lagt vægt på

både vedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger i forhold til kommunes bygningsmasse.

Med budget 2013-2016 overholder Aalborg Kommune aftalen mellem regeringen og KL. Det har bl.a. resulteret i uændrede

skatteprocenter, overholdelse af målene i Moderniseringsaftalen samt overholdelse af kommunens fastsatte servicevækstramme.

Hovedtal for budget 2013:

De centrale hovedtal for det vedtagne budget 2013 er følgende

• Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 8.059,4 mio. kr. ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets

definition

• Budgetgaranterede udgifter på 3.194,1 mio.kr., incl. forsikrede ledige samt refusion på særlig dyre enkeltsager på det

specialiserede socialområde

• Nettoanlægsudgifter på 351,6 mio.kr. på det skattefinansierede område

• Skatteindtægter på 8.381,5 mio. kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.146,2 mio.kr., inklusive

kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud, men eksklusive engangsstatstilskud vedr. Udbetaling Danmark.

• 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på 6.381 mio.kr. i alt for det skattefinansierede område.

Anlægsudgifter

Det høje anlægsniveau fra de seneste år er fortsat i budget 2013. Der er i budgettet for 2013 afsat 437,8 mio. kr. til

anlægsinvesteringer. Der er budgetteret med anlægsindtægter på 86,2 mio. kr. Det samlede nettoanlægsbudget udgør

351,6 mio. kr.

Statstilskuddet på kvalitetsfondsområderne udgør 72,5 mio. kr. i 2013, hvilket forudsætter et anlægsprogram indenfor

disse områder på mindst 145 mio. kr. for at udnytte tilskuddet fuldt ud. Med et budgetteret anlægsprogram på kvalitetsfondsområderne

i 2013 på i alt 172,0 mio. kr. er der taget højde herfor.

Skatteprocenter

De kommunale skatteprocenter holdes fortsat uændret og overholder dermed også den indgåede aftale mellem Regeringen

og KL. Skatteprocenterne er

• udskrivningsprocent for indkomstskat, 25,4 %

• grundskyldspromille, 26,95 ‰

• grundskyldspromille på produktionsjord, 7,2 ‰

• dækningsafgift af offentlig ejendommes grundværdi, 13,475 ‰

• dækningsafgift af offentlig ejendommes forskelsværdi, 8,75 ‰

• erhvervsdækningsafgift, 5,35 ‰


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 9

Hensigtserklæringer godkendt i Budget 2013 - 2016

Frit-valg på Genoptræningsområdet

Budgetforligspartierne har drøftet mulighederne for frit-valg på Genoptræningsområdet i relation til Sundhedslovens §

140. Det er aftalt, at Ældre- og Handicapforvaltningen skal udarbejde et oplæg til budgetforligspartierne med henblik på

en drøftelse af, hvordan borgerne kan få frit-valg i forhold til valg af leverandør.

Sygeplejefaglige opgaver på plejehjem

Der afsættes en pulje på 3,0 mio. kr. til opkvalificering af sygeplejefaglige opgaver på plejehjemmene. Timerne fordeles

mellem plejehjemmene efter størrelse og efter behov for den sygeplejefaglige indsats. Behovet vurderes og fastsættes

af sygeplejersker.

Kapacitetstilpasning for ældreboliger

Det er konstateret, at et mindre antal kommunalt ejede ældreboliger for tiden ikke er udlejet. Disse søges i videst muligt

omfang udlejet til andre formål. Ældre- og Handicapforvaltningen skal udarbejde en analyse til drøftelse i budgetforligspartierne

med henblik på at sikre kapacitetstilpasning på området.

Udvikling af Aalborg Kommunes skolevæsen

Budgetforligspartierne ønsker at igangsætte et pilotprojekt, der sætter fokus på at skabe større helhed i børn og unges

hverdag, inspireret af bl.a. Ny Nordisk Skole. Forsøget skal starte fra årgang 0 og dermed involvere dagpleje/vuggestue,

børnehave, skoler, fritidscentre, og vi der indtænkes sundhedsplejersker og socialrådgivere i projektet. Det er en mulighed,

at der i første omgang indledes med et område/skole i Aalborg Øst - det samme i Nørresundby/Lindholm og 1-2

skoler i landdistrikt/opland.

Projektet skal gennemføres som en åben proces med plads til dialog, der skal involvere elever, forældre, skoler/DUS, men

også boligselskaber, beboerforeninger, dagplejere, børnehaver, fritidscentre, sportsklubber, foreninger, ungdomsskolen,

ungdomsuddannelserne, mm. - med andre ord, alle de aktører som er involveret i børnenes/ de unges liv, for at skabe det

bedste fundament for projektet.

Målet skal være en ny måde at tænke børne- og ungeliv - leg og læring på, som er inkluderende. Der skal være plads til det

enkelte barn - tid til faglig fordybelse. Der skal skabes gode overgange i hele barnets liv, herunder fra daginstitution til

skole, og fra skole videre til ungdomsuddannelse. Formålet er hermed at give dem kompetencer til at udvikle sig gennem

hele voksenlivet.

To-sprogsområdet

Besparelsen på to-sprogsområdet reduceres med 2 mio. kr. og udmøntes efter en omorganisering og bl.a. efter socioøkonomiske

kriterier med det formål, at de mest udsatte områder berøres mindst.

DUS-området

Besparelser på DUS-området udmøntes efterfølgende af Skole- og Kulturudvalget.

Teknologieffektiviseringer

Der afsættes et rammebeløb på en nettomindreudgift på 2,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år,

som følge af indførelse af ny teknologi – herunder velfærdsteknologi – generelt i kommunen. Direktørgruppen skal udarbejde

forslag til udmøntning af rammebeløbet til drøftelse i budgetforligspartierne.


Side 10

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Gensidigheds-/Moderniseringsaftalen

Direktørgruppen skal udarbejde forslag vedrørende de endnu ikke udmøntede initiativer under Moderniseringsaftalen.

Beløbet er 12,6 mio. kr. i 2013 og 21,4 mio. kr. de følgende år.

Direktørgruppen skal endvidere udarbejde forslag til udmøntning af restbeløbet på 8,096 mio. kr. vedrørende Gensidighedsaftalen

i 2013.

Jobrotation

Jobcenteret udarbejder til drøftelse i budgetforligspartierne et konkret forslag til en investeringsmodel for jobrotation på

private og offentlige arbejdspladser, der gør det muligt at fastansatte medarbejdere kommer på uddannelse, og dermed

giver ledige mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

OPP-projekt på hjælpemiddelområdet

Det analyseres, om der med fordel kan arbejdes videre med etablering af et Offentligt Privat Partnerskab vedr. indkøb og

administration af hjælpemidler. Analyseresultatet forelægges budgetforligspartierne til drøftelse.

Ungdomsboliger

Ungdomsboligprojektet i Østre Havnegade (Sørwi) udvides med 32 boliger indenfor den samme flerårige økonomiske

ramme til ungdomsboliger.

STAY – Jobskabelse i partnerskab

Aalborg Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for jobskabelse i partnerskab med alle interessenter på området, idet

målet hermed er at skabe øgede muligheder for udvikling, vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland og dermed at

fastholde en større andel af de højtuddannede.

Aalborg har over de senere år investeret massivt i at gøre det attraktivt for unge at studere i Aalborg - nye ungdomsboliger,

spændende bymiljø, bredt kulturliv mv., – og det er lykkedes. Hvert år flytter mange unge til Aalborg i forbindelse med

studiestart. Denne tilflytning er den væsentligste årsag til Aalborg Kommunes positive befolkningsudvikling, og er af stor

betydning både for kommunens og samfundets økonomi.

En del unge bliver i landsdelen efter endt uddannelse, men mange rejser herfra igen. Det gælder i særlig grad de mange

internationale studerende. En del af investeringen kan derfor miste værdi, hvis det ikke lykkes at fastholde flere nyuddannede

via en reel jobskabelse. Aalborg Kommune ønsker at løfte indsatsen i et nyt fokuseret partnerskab imellem

erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder.

Året 2013 anvendes til analyse af initiativer og virkemidler med henblik på igangsættelse af en langsigtet og bæredygtig

handlingsplan fra 2014. Analysen tænkes løbende drøftet og kvalificeret i Erhvervsrådet og Aalborg Samarbejdet.

Finansieringen af analysen sker ved omprioriteringer i Borgmesterens Forvaltning.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 11

Center for Arktisk Samarbejde

Aalborg Kommune ønsker markant at styrke samarbejdet med Grønland og det arktiske område som helhed. Derfor forslås

etableret et nyt center: Center for Arktisk Samarbejde. Centeret skal markere en kraftigt styrket strategisk satsning,

der samler de mange samarbejder, der allerede er etableret imellem Grønland og Nordjylland, og skabe en ny og synlig

platform for samarbejdet imellem Danmark og Arktis.

Det er ønsket, at centeret etableres i partnerskab imellem centrale aktører i Grønland og Danmark: det grønlandske selvstyre,

de grønlandske kommuner, den danske stat, Region Nordjylland, Aalborg Samarbejdet og Aalborg Kommune samt

erhvervsliv og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i Grønland og Danmark.

I første omgang etableres centeret som et 2-årigt pilotprojekt i 2013-2014 med en centerdirektør. Centeret placeres i

Erhvervsafdelingen i Aalborg Kommune med henblik på etablering af et egentligt selvstændigt Center for Arktisk Samarbejde

fra og med 2015.

Pilotprojektet tænkes løbende drøftet og kvalificeret i et tæt samarbejde med de grønlandske partnere, Aalborg Havn,

Aalborg Universitet, Arctic Business Network, Region Nordjylland samt øvrige interessenter på området.

Finansieringen af pilotprojektet sker i et samarbejde mellem Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Havn samt andre

centrale partnere.

Arbejdsmiljø og sygefravær

Budgetforligspartierne har med tilfredshed noteret sig, at det af HMU og Ledelsen højt prioriterede arbejde med arbejdsmiljøet

og ”Social Kapital” samt ikke mindst fokuseringen på at nedbringe det arbejdsbetingede sygefravær synes at

bære frugt. Det samlede sygefravær i årets første 8 måneder er således nedbragt med gennemsnitlig 3/4 dag for alle ansatte

i forhold til samme periode i året før. Hvis denne tendens fortsætter året ud, vil det samlede sygefravær i 2012 være

nedbragt med mere end 1 dag for alle ansatte i forhold til 2011 svarende til en øget arbejdsmængde på ca. 75 stillinger.

Budgetforligspartierne anbefaler HMU og Ledelsen at fortsætte arbejdet med arbejdsmiljøet og ”Social Kapital” samt

ikke mindst fokuseringen på det arbejdsbetingede sygefravær, idet en reduktion i det arbejdsbetingede fravær er til gavn

for alle parter.

I det kommende år vil der som konsekvens af reduktioner i budgettet være behov for omlægninger og ændringer i

arbejdsopgaverne på en lang række områder. For at imødegå, at dette påvirker det arbejdsbetingede sygefravær håber

Budgetforligspartierne på et fortsat godt og åbent samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne.


Side 12

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Udgifter og indtægter i Aalborg Kommune

Hvor bliver pengene brugt i 2013 - Bruger- og skattefinansieret område

Drifts- og Anlægsudgifter Mio. kr. Pct.

Borgmesterens Forvaltning 256,2 1,6%

Teknik- og Miljøforvaltningen 613,4 3,9%

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 6.541,8 41,4%

Ældre- og Handicapforvaltningen 3.041,8 19,3%

Skole- og Kulturforvaltningen 2.826,8 17,9%

Sundhed og Bæredygtig udvikling 1.044,4 6,6%

Forsyningsvirksomhederne 1.125,9 7,1%

Rammebeløb 145,1 0,9%

Moms, afdrag, renter og

balanceforskydninger m.m. 195,5 1,2%

I alt 15.790,9 100%

Hvor kommer pengene fra i 2013

Indtægter Mio. kr. Pct.

Tilskud og udligning, inkl. bidrag til regioner 3.251,2 20,6%

Refusioner 1.193,6 7,6%

Skatter 8.381,5 53,1%

Lånoptagelse, renter og frigivelse

af el-deponeringer m.m. 333,0 2,1%

Drifts- og anlægsindtægter 2.631,6 16,7%

I alt 15.790,9 100%


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 13

Resultatopgørelse - Skattefinansieret område

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Årets priser

Skattefinansieret område

Skatter (statsgaranti i 2013) -8.381,5 -8.647,3 -8.913,7 -9.160,2

Tilskud og udligning, eksklusive kvalitetsfond,

beskæftigelsestilskud og udviklingsbidrag samt

engangstilskud i 2013 -2.539,7 -2.506,1 -2.477,7 -2.468,9

Tilskud fra kvalitetsfonden -72,5 -72,7 -72,8 -72,8

Beskæftigelsestilskud, 2013 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9

Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7

Udviklingsbidrag til regionen 25,2 25,6 26,1 26,6

Huslejemoms 2,0 2,0 2,0 2,0

Nettorente, ekskl. ældreboliger -12,0 -15,0 -15,5 -15,0

Renter på ældreboliger 12,0 15,0 15,5 15,0

A. Indtægter i alt -11.525,8 -11.773,4 -12.011,0 -12.248,3

Driftsvirksomhed (udgifter)

Driftsvirksomhed forvaltningerne 11.176,0 11.159,5 11.165,8 11.160,3

Rammebeløb (se side ), ekskl. rammebeløb serviceudgifter

til overførsler fra 2012 77,5 129,1 171,9 224,0

Lønfremskrivning fra 2014-2016 90,8 211,9 337,3

Sats-/takstregulering og øvrige prisstigninger fra 2014-2016 73,1 147,5 223,1

B. Drift i alt (udgifter) 11.253,5 11.452,4 11.697,1 11.944,8

C. Resultat af ordinær drift (A+B) -272,3 -320,9 -313,9 -303,5

Anlægsvirksomhed (incl. jordforsyning)

Bruttoanlægsudgifter 437,7 354,8 218,6 62,4

Anlægsindtægter -86,2 -70,2 -9,7 0,0

D. Anlægsvirksomhed i alt 351,6 284,6 208,9 62,4

E. Resultat af skattefinansieret område (C+D) 79,3 -36,3 -105,0 -241,1

fortsættes...


Side 14

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Årets priser

Finansieringsposter

Indskud i landsbyggefonden 75,0 58,0 58,0 0,0

Kassekredit til finansiering af ældreboliger -50,7

Frigivelser, el-deponeringer, netto -89,5 -89,5 -89,5 -89,5

Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Resterende betaling Nordjysk Elhandel -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

Diverse øvrige balanceforskydninger 5,3 5,7 5,7 5,7

Lånoptagelse skattefinansieret område -50,8 -31,0 -31,0 -6,0

Afdrag på skattefinansieret langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3

Nettoafdrag på ældreboliger 9,8 9,8 9,4 9,5

F. Finansieringsposter i alt -58,1 -4,8 -6,2 -39,4

G. Resultat 21,2 -41,1 -111,2 -280,5

Rammebeløb serviceudgifter til overførsler fra 2012 67,6

H. Resultat efter rammebeløb serviceudgifter 88,8

Heraf finansieret af overførsler fra 2012 -32,9

Hertil kommer AAK’s andel af engangsstatstilskud vedr.

Udbetaling Danmark -105,0


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 15

Finansiering

Kommunens indtægter på finansieringssiden består af skatteindtægter, tilskud og udligning samt lånoptagelse. Herudover

består finansieringssiden af poster som renter, afdrag, moms og bidrag til Region Nordjylland.

Skatteindtægter

De kommunale skatteindtægter i 2013 kommer primært fra beskatning af indkomst jf. personskatteloven. Herudover er

de væsentligste indtægtskilder beskatning af grundværdier og beskatning af aktieselskaber mv.

Nedenfor oplistes de forskellige kommunale skatteindtægter og den forventede udvikling i kommunens skatteindtægter.

Oversigt over samtlige skatter i perioden 2012-2016

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Indkomstskat (forskudsbeløb) -7.110,0 -7.566,3 -7.811,4 -8.031,7 -8.235,7

Selskabsskat -88,5 -108,8 -98,1 -113,7 -125,4

Grundskyld -565,1 -580,0 -611,3 -641,9 -672,7

Dækningsafgifter -117,5 -117,0 -117,0 -117,0 -117,0

Øvrige skatter -6,6 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4

Skatteindtægter i alt -7.887,7 -8.381,5 -8.647,2 -8.913,7 -9.160,2

Indkomstskat

I lighed med tidligere år (2009-2012) har Aalborg Kommune i budget 2013 valgt at budgettere indkomstskatterne på det

statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens overslagsårene 2014-16 er fremskrevet med KL’s vækstskøn fra juni 2012

for væksten på landsplan.

Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er nærmere beskrevet under afsnittet ”Tilskud og udligning” nedenfor.


Side 16

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Udskrivningsgrundlaget i Aalborg Kommune - statsgaranti

• I 2010 er udskrivningsgrundlaget opgjort til 26,9 mia. kr. (korrigeret grundlag).

• Den statsgaranterede vækst i udskrivningsgrundlaget fra 2010 til 2013 er på 10,8 pct.

• Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag bliver dermed 29,8 mia. kr. i 2013.

• Statsgarantien bygger på senest tilgængelige skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget inden udmeldingen den

29. juni 2012.

Udskrivningsprocenten er uændret på 25,4 pct.

Vækst i udskrivningsgrundlaget for indkomstskat

KL har samlet set valgt at fastholde sit skøn over udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag, der blev udmeldt i

juni 2012, selvom Økonomi- og Indenrigsministeriet i Økonomisk Redegørelse fra august 2012 sænker vækstskønnet for

2010-11 og hæver det for 2011-12 og 2012-13.

Vækst i udskrivningsgrundlaget i pct.

Procent 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

KL-skøn juni 2012 3,7 2,8 5,6 3,2 2,8 2,5

Grundskyld og dækningsafgift

Der er loft over grundskylden, idet denne opkræves som den laveste af følgende værdier:

1. Ejendommens grundværdi – efter fradrag for forbedringer – som fastsat ved seneste vurdering

2. Den afgiftspligtige grundværdi, der dannede grundlag for grundskyldsberegningen det foregående skatteår, forhøjet

med reguleringsprocenten (skønnet stigning i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt 3 pct. – maksimalt 7 pct.)

I beregningsgrundlaget for grundskyld og dækningsafgift er der taget højde for nedslag som følge af klagesager vedrørende

fradrag for forbedringer og klager over ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 17

Beregningsgrundlag, provenu og promiller for grundskyld m.v.

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Afgiftspligtige grundværdier, Aalborg -20.611,2 -21.666,5 -22.836,5 -23.978,3 -25.129,3

Grundskyldspromille 26,95 26,95 26,95 26,95 26,95

Provenu grundskyld, excl. produktionsjord -555,5 -583,9 -615,4 -646,2 -677,2

Grundskyld, tilbagebetaling 16,0 19,9 21,0 22,0 23,1

Afgiftspligtige grundværdier, produktionsjord -2.086,5 -2.218,3 -2.338,1 -2.455,0 -2.572,8

Grundskyldspromille produktionsjord 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

Provenu produktionsjord -15,0 -16,0 -16,8 -17,7 -18,5

Tilskud produktionsjord (nedsat grundskyldspr.) -10,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Samlet provenu produktionsjord -25,6 -16,0 -16,8 -17,7 -18,5

Reguleringsprocent/skønnet vækstpct. grundværdier 7,0 5,4 5,0 4,8

I alt provenu grundskyld -565,1 -580,0 -611,3 -641,9 -672,7

Dækningsafgifter

Nedenfor ses Aalborg Kommunes forventede indtægter fra dækningsafgift.

Udvikling i indtægter fra dækningsafgift

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Offentlig dækningsafgift, grundværdi -5,1 -5,2 -5,2 -5,2 -5,2

Offentlig dækningsafgift, forskelsværdi -24,4 -24,1 -24,1 -24,1 -24,1

Erhvervsdækningsafgift -88,0 -87,8 -87,8 -87,8 -87,8

I alt -117,5 -117,0 -117,0 -117,0 -117,0


Side 18

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Selskabsskat

Den forventede udvikling i selskabsskatterne ses i følgende tabel:

Forventet indtægt fra selskabsskatter

Mio. kr. / pct. 2012 2013 2014 2015 2016

Selskabsskat, endeligt 3 år før -88,5 -108,8 -98,1 -113,7 -125,4

Stigning ifht. året før 22,9% -9,8% 15,9% 10,3%

For 2013 er provenuet kendt, idet det er endelig afregning for indkomståret 2010. Udviklingen i overslagsårene er beregnet

på baggrund af KL’s landsskøn for hele perioden 2014-16 (indkomstår 2011-13).

Øvrige skatter

Nedenstående tabel viser den forventede udvikling i øvrige skatter.

Øvrige skatter, mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Dødsboskat -4,6 -6,4 -6,4 -6,4 -6,4

Forskerskat -3,0 -4,0 -4,0 -4,0 -4,0

Medfinansiering skrå skatteloft 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

I alt -6,6 -9,4 -9,4 -9,4 -9,4


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 19

Tilskud og udligning m.v.

Af nedenstående tabel fremgår Aalborg Kommunes indtægter i tilskud og udligning 2012-2016. Indtægterne i overslagsårene

2014 – 2016 er beregnet ved anvendelse af KL´s tilskudsmodel og Aalborg Kommunes befolkningsprognose.

Tilskud og udligning mv.

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Landsudligning -2.106,3 -1.981,3 -1.860,5 -1.859,1 -1.870,5

Statstilskud, ordinært, ekskl engangstilskud i 2013 -590,5 -258,9 -346,5 -311,0 -284,7

Statstilskud, betinget serviceudgifter -107,9 -108,7 -109,0 -109,1 -109,2

Statstilskud, betinget anlægsudgifter -36,2 -36,4 -36,4 -36,4

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud -131,4 -82,1 -92,4 -96,3 -98,9

Overudligning, korrektion -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

Nettotilskud vedr. indvandrere og flygtninge 32,1 33,6 34,6 35,3 35,9

Tilskud til øer -1,2 -1,2

Statstilskud vedr. ældreområdet -22,8 -23,0 -23,4 -23,8 -24,2

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen (fra 2007) -30,5 -30,9 -31,4 -32,0 -32,5

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -17,4 -17,7 -18,0 -18,3

Udligning af selskabsskat -30,9 -25,4 -23,2 -27,1 -30,1

Tilskud fra den sociale særtilskudspulje -8,0

Tilskud og udligning i alt , ekskl.

Beskæftigelsestilskud og kvalitetsfond -2.989,5 -2.539,7 -2.506,1 -2.477,7 -2.468,9

Kvalitetsfond -72,0 -72,5 -72,7 -72,8 -72,8

Beskæftigelsestilskud 2013 -562,0 -574,9 -574,9 -574,9 -574,9

Beskæftigelsestilskud, efterregulering 2011 15,7

Engangsstatstilskud i 2013 vedrørende

Udbetaling Danmark -105,0

Udviklingsbidrag til regionen 24,7 25,2 25,6 26,1 26,6

Samlet tilskud og udligning -3.598,8 -3.251,2 -3.128,1 -3.099,3 -3.090,0

- = indtægter


Side 20

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Det fremgår, at de samlede indtægter fra tilskud og udligning, eksklusive beskæftigelsestilskud, kvalitetsfond og engangsstatstilskud,

i budget 2013 er 2.539,7 mio. kr., hvor de i oprindeligt budget 2012 var 2.989,5 mio. kr. Dette skyldes,

at de højere skatteindtægter i 2013 medfører et lavere balancetilskud i 2013 og lavere indtægter i landsudligning m.m.

Endvidere er bloktilskuddet til Aalborg Kommune reduceret med 90 mio. kr. som følge af aftale 2013 i forhold til aftale

2012.

I 2013 er der betinget statstilskud vedrørende både serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, hvor der i 2012 kun var

betinget statstilskud vedrørende serviceudgifter. De betingede statstilskud udbetales, hvis finansministeren vurderer,

at kommunernes budgetterede service- og bruttoanlægsudgifter svarer til de forudsætninger, der har ligget til grund

for fastsættelsen af tilskuddet. KL forudsætter, at der årene 2014-2016 vil være betinget statstilskud vedrørende både

serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.

Fra 2013 er den sociale særtilskudspulje indført. Puljen giver tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale

problemer. I 2013 modtager Aalborg Kommune 8,0 mio. kr. fra puljen.

Tilskuddet vedrørende kvalitetsfonden er på 72,5 mio. kr. i 2013, hvor det var 72,0 mio. kr. i 2012. Stigningen skyldes, at

Aalborg Kommune har en højere andel af hele landets indbyggertal.

Beskæftigelsestilskuddet er steget fra 562,0 mio. kr. i 2012 til 574,9 mio. kr. i 2013. Kommunens udgifter er forudsat at

stige svarende til tilskuddet.

I aftalen mellem regeringen og KL er det besluttet, at udviklingsbidraget til regionerne i 2013 er 124 kr. pr. indbygger. De

forventede bidrag i 2014-2016 er pris- og lønreguleret

Huslejemoms

Udgift vedrørende huslejemoms, mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Egne huslejeindtægter, tilbagebetaling af moms 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

I alt 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Statsgaranti eller selvbudgettering

Aalborg Kommune har i 2013 valgt statsgaranti af udskrivningsgrundlag m.v. Af nedenstående model fremgår indtægterne

ved statsgaranti – som ikke efterreguleres - og de forventede indtægter ved selvbudgettering, som efterreguleres.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 21

Statsgaranti vs. selvbudgettering af udskrivningsgrundlaget

Mio. kr. Statsgaranti Selvbudgettering Forskel

Indkomstskatteprovenu -7.566,3 -7.555,5 -10,7

Foreløbig tilskud og udligning -2.904,5 -2.914,0 9,5

Nettoprovenu i 2013 -10.470,8 -10.469,5 -1,3

Skøn over efterregulering i 2015 0,0 8,9 -8,9

I alt, inkl efterreguleringer -10.470,8 -10.460,7 -10,1

Beregningsparametre

Folketal pr. 1/1 203.017 203.017 0

Udskrivningsgrundlag i mio. kr. 29.788 29.746 42

Skatteprocent 25,4 25,4 0

Grundværdier i mio. kr. 23.851 23.851 0

- = indtægter

Det fremgår, at Aalborg Kommune i 2013, inkl. de efterreguleringer der ville være en følge af selvbudgettering, vil have

merindtægter på 10,1 mio. kr. ved valget af statsgaranti. Ved beregningen af efterreguleringen ved selvbudgettering er

forudsat, at Aalborg Kommunes indbyggertal vil svare til det statsgaranterede indbyggertal. Det er endvidere forudsat, at

væksten i hele landets udskrivningsgrundlag og Aalborg Kommunes udskrivningsgrundlag vil svare til KL’s skøn september

2012:

Vækst i pct. 2010-2011 2011-2012 2012-2013 I alt 2010-2013

Statsgaranti 3,7 2,8 5,6 12,57

KL september 2,1 3,4 6,5 12,43

Ramme for serviceudgifter i 2013

I nedenstående tabel vises serviceudgifterne i det vedtagne budget 2013.

Mio. kr.

KL’s beregnede ramme for Aalborg Kommune 8.059,4

Serviceudgifter i vedtaget budget 8.059,4

heraf rammebeløb til overførsler 2012-13 67,6


Side 22

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Ifølge aftalen mellem regeringen og KL er definitionen af serviceudgifter ændret fra 2013, hvor aktivitetsbestemt medfinansiering

og drift af ældreboliger ikke indgår i opgørelsen af serviceudgifter.

Anlæg

Anlægsbudgettet i 2013 på det skattefinansierede område indeholder anlægsudgifter på i alt 437,8 mio. kr. og indtægter

på i alt 86,2 mio. kr., svarende til et nettobudget på 351,6 mio. kr.

Anlægs budget 2013-2016, mio kr. 2013 2014 2015 2016

Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt. Udg. Indt.

Borgmesterens Forvaltning 39,5 -5,0 26,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen 45,5 0,0 189,2 -30,2 190,4 -9,7 60,3 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen overført fra B2012 107,5 -74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen 76,5 -6,6 7,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0

Skole- og Kulturforvaltningen 96,0 0,0 91,9 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 39,8 0,0 30,1 0,0 26,1 0,0 0,0 0,0

I alt 437,8 -86,2 354,8 -70,2 218,6 -9,7 62,4 0,0

Netto 351,6 284,6 208,9 62,4

Heraf finansieres ved overførsel fra budget 2012 -32,9

I anlægsbudgettet for 2013 er indregnet en budgetlagt overførsel af ikke forbrugte anlægsbudgetter indenfor Teknik- og

Miljøforvaltningens område på netto 32,9 mio. kr.

Kvalitetsfond

Regeringens kvalitetsfond blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for 2009. Formålet med kvalitetsfonden er, via

det statslige tilskud, at øge og forbedre de fysiske rammer indenfor følgende 4 områder: skoler, daginstitutioner, ældre og

fritidsfaciliteter for børn og unge.

Der er for 2013 afsat i alt 2 mia. kr., hvilket medfører et tilskud på 72,5 mio.kr. til Aalborg Kommune. En forudsætning for at

kunne anvende tilskudsmidlerne er, at den enkelte kommune bidrager med en egenfinansiering, der modsvarer tilskuddet

(dvs.50/50 finansiering). I modsat fald skal der foretages deponering af den del af tilskuddet, der ikke modsvares af

tilsvarende egenfinansiering.

For at anvende tilskuddet fuldt ud i 2013 skal Aalborg Kommune anvise kvalitetsfondsprojekter på i alt 145,0 mio. kr.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 23

Kvalitetsfond, mio. kr. 2012 2013 2014 2015

Statstilskud i alt 2.000 2.000 2.000 2.000

Statstilskud, Aalborg 72,0 72,5 72,7 72,8

Måltal for at undgå deponering 144,0 145,0 145,4 145,6

I forslaget til anlægsbudget for 2013 er der indarbejdet kvalitetsfondsprojekter på i alt 172,0 mio. kr., hvilket betyder, at

måltallet på 145 mio. kr. er opfyldt og at der i 2013 er kvalitetsfondsprojekter på yderligere 27,0 mio. kr. Eventuelle ikkeforbrugte

Kvalitetsfondsprojekter i 2012 overføres til 2013 i forbindelse med den ordinære budgetoverførsel i foråret

2013.

Kvalitetsfondsområdets fordeling på forvaltninger fremgår af nedenstående oversigt.

Kvalitetsfondsprojekter budget 2013-2016, mio kr. 2013 2014 2015

Borgmesterens Forvaltning 12,0 15,0 0,0

Teknik- og Miljøforvaltningen 0,0 0,0 0,0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33,0 10,0 0,0

Ældre- og Handicapforvaltningen 14,1 4,1 0,0

Skole- og Kulturforvaltningen 84,6 45,5 0,0

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 28,3 21,2 20,0

I alt 172,0 95,8 20,0

Måltal for at undgå deponering 145,0 145,4 145,6

Krav til yderligere investering -27,0 49,6 125,6

Deponeringskrav med nuv. projekter 0,0 24,8 62,8

Sikring af likviditetsstyringen

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives enkelte anlægsprojekter (prioritet 2) ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Projekterne optages på anlægsbudgettet som rådighedsbeløb. I forbindelse med Byrådets behandling af Regnskab

2012 i maj 2013 tages der stilling til, om følgende projekter (eller dele af projekter) på i alt 85 mio. kr. skal frigives ved

afgivelse af anlægsbevillinger:

(BF) Udvendig vedligeholdelse af bygninger

(TM) Byggefelt vest for Musikkens Hus

(FB) Ekstraordinær renovering af institutioner

(ÆH) Lundbyesgade Plejehjem

(SK) Vedligeholdelsesplan, skoler

(SBU) Byfornyelse/mindre landsbyer

15 mio. kr.

18 mio. kr.

3 mio. kr.

28 mio. kr.

20 mio. kr.

1 mio. kr.


Side 24

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Renter, afdrag og lånoptagelse

Forventet udvikling i renteindtægter og renteudgifter, 2013 - 2016

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Netto renteindtægter likvide aktiver -37,6 -37,3 -37,9 -38,0

Renteudgift vedr. langfristet gæld 26,2 25,0 24,0 23,0

Renteudgift, dækningsafgift og grundskyld samt

mellemregningsforholdet med Resultatcentre m.v. 8,0 8,0 8,0 8,0

Renteudgift, mellemregningsforholdet med

med Forsyningsvirksomhederne 3,0 3,7 4,0 4,2

Nettorente, excl. rente af deponeringer vedr. el -0,4 -0,6 -1,9 -2,8

Rente af deponering vedr. ELSAM-pengene -3,5 -4,4 -4,1 -3,7

Rente af deponering vedr. AKE-NET -7,4 -9,2 -8,7 -7,7

Rente af deponering vedr. salg af Nordjysk Elhandel -0,7 -0,9 -0,8 -0,7

Renter af skattefinansieret virksomhed i alt -12,0 -15,0 -15,5 -15,0

Renter på ældreboliglån 12,0 15,0 15,5 15,0

Renter i alt, inklusive ældreboliglån 0,0 0,0 0,0 0,0

- = indtægt

Nettolåneoptagelse 2013 – 2016 (ekskl. afdrag på ældreboliger)

Nettolån, 2011-2015

Mio. kr. 2013 2014 2015 2016

Skattefinansieret virksomhed

Afdrag på langfristet gæld 53,2 52,6 51,6 51,3

Låneoptagelse i 2013-2016 -50,8 -31,0 -31,0 -6,0

Nettolåneoptagelse på skattefinansieret virksomhed 2,4 21,6 20,6 45,3

- = indtægt


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 25

I 2013 låneoptages der 36,8 mio. kr., som er øremærket til henholdsvis energibesparende foranstaltninger i kommunale

bygninger og belysningsanlæg samt solcelleprojekter. I lånebeløbet er der indregnet 5,8 mio. kr. i låneoptagelse vedrørende

2012.

Hertil kommer låneoptagelse på 14,0 mio. kr. til 17 oplyste kvalitetsfondsprojekter på baggrund af den lånedispensation

for 2013, som Økonomi- og Indenrigsministeriet den 31. august 2012 har meddelt Aalborg Kommune.

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld forventes den 1. januar 2013 at udgøre 1.359,8 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger

udgøre 356,6 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 1.003,2 mio. kr.

Ved udgangen af 2013 forventes den samlede langfristede gæld at udgøre 1.430,7 mio. kr. Heraf vil gælden vedr. ældreboliger

udgøre 439,4 mio. kr. og den skattefinansierede gæld vil udgøre 991,3 mio. kr.

Likviditetens udvikling

Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.:

• Udviklingen i drifts- og anlægsudgifter/-indtægter på henholdsvis det skattefinansierede område og det brugerfinansierede

område (Forsyningsvirksomhederne)

• Ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld

• Låneoptagelse og afdrag på lån

• Ændringer i refusioner, skatter, tilskud og udgifter til moms

Den samlede likviditet i Aalborg Kommune er opdelt i en skatte- og en brugerfinansieret del, hhv. kasse 1 og 2.

Kasse 1 opgøres på baggrund af kontantbeholdning, indestående/træk på konti i pengeinstitutter og kursværdien af

obligationsporteføljer.

Kasse 2 opgøres på baggrund af indestående/træk i pengeinstitutter på konti tilhørende forsyningsvirksomhederne.

Den gennemsnitlige skattefinansierede likviditet har i perioden fra 1. november 2011 til 31. oktober 2012 været på 846,3

mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 369,5 mio. kr. sammenlignet med den tilsvarende periode i 2010-2011.

Baggrunden for stigningen i den skattefinansierede likviditet er afhændelsen af kommunens elforsyning mv. Således

er den skattefinansierede kassebeholdning frem til december 2013 midlertidigt forøget som følge af salget af AKE-Net,

Nordjysk Elhandel A/S, NV-Net og på grund af ELSAM-pengene. I perioden fra oktober 2012 til december 2013 skal der

således afregnes statsafgifter på i alt 660 mio. kr.

De deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med

start i 2012. Primo 2013 frigives ca. 90 mio. kr., mens der i august frigives yderligere ca. 8,2 mio. kr.


Side 26

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forventningen til den gennemsnitlige likviditet i perioden 2013-2015

Som nævnt ovenfor er der flere faktorer, som er afgørende for likviditetens udvikling. Imidlertid er der tre faktorer, som i

særlig grad påvirker likviditeten i årene 2013-2015:

1. Afregning af statsafgift vedr. afhændelsen af Aalborg Kommunes elforsyning mv. I perioden fra oktober 2012 til december

2013 afregnes 660 mio. kr. til staten.

2. Engangstilskud til kommunerne som kompensation for likviditetsvirkningen af Udbetaling Danmark i 2013. Aalborg

Kommune andel af kompensationen udgør ca. 105 mio. kr.

3. Indførelsen af Udbetaling Danmark og afskaffelsen af den forskudsvise refusion. Med virkning fra 1. marts 2013 afskaffes

den forskudsvise refusion, hvilket indebærer et likviditetstab på ca. 237 mio. kr.

Den samlede likviditetseffekt af ovenstående tre faktorer slår fuldt igennem ultimo 2014, hvor den gennemsnitlige likviditet

jf. nedenstående diagram når sit lavpunkt. Stigningen til ultimo 2015 skyldes en forventning om kasseopbygning i

budgetåret 2015.

Endelig skal det bemærkes, at forsyningsvirksomhederne i 2013 forventeligt påbegynder realiseringen af en række anlægsprojekter,

hvorved der trækkes på likviditeten i kasse 2.

I diagrammet nedenfor illustreres den forventede udvikling i den gennemsnitlige likviditet i årene 2012-2015.

Forventet gennemsnitlig likviditet 2012-2015

1.200

1.000

800

Mio. kr.

600

400

200

0

Ulmo 2012 Ulmo 2013 Ulmo 2014 Ulmo 2015

Kasse 1 841 279 65 150

Kasse 2 186 100 100 100

Samlet likviditet 1.027 379 165 250


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 27

Balanceforskydninger

I følgende oversigt vises den skønnede udvikling i en række balanceforskydninger. Det er bl.a. kommunens indskud i landsbyggefonden,

aktier og andelsbeviser, deponerede beløb, kassekreditter, udlån til beboerindskud og ejendomsskatter,

pantebreve og tilgodehavender m.v.

Oversigt over udvikling i en række balanceforskydninger - budgettal

Mio. kr. 2012 2013 2014 2015 2016

Rammebeløb til indskud i Landsbyggefonden:

Ungdomsboliger, almene familieboliger samt

renovering af almene boliger 88,1 75,0 58,0 58,0 0,0

Kirkelig ligning *)

Afdrag på pantebreve -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Udlån beboerindskud 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Udlån til ejendomsskatter 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Forudbetalt gebyr - ny Gistrup hal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Kunsten - tilbagebetaling af underskudsdækning

for 2009 -0,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri -90,4 -50,7 0,0 0,0 0,0

Frigivelse, el-deponeringer, netto -76,8 -89,5 -89,5 -89,5 -89,5

Frigivelse af deponering NV Net -8,2 -8,2 -8,2 -8,2

Resterende betaling Nordjysk Elhandel 2012-2016 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2

I alt -73,8 -70,3 -36,2 -36,2 -94,2

- = indtægt

*) Den kirkelige ligning er ikke indregnet i totalen, idet beløbet

er en mellemregning, der reelt ikke vedrører kommunens skattefinansierede virksomhed.


Side 28

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Indskud i Landsbyggefonden

Der afsættes 75 mio. kr. i 2013 til indskud i Landsbyggefonden (grundkapitalindskud) vedrørende ungdomsboliger, familieboliger

samt renovering af støttet byggeri. I overslagsårene 2014 og 2015 er der afsat 58 mio. kr.

Hermed fortsætter det store ungdomsboligprogram, der blev iværksat med vedtagelsen af budget 2011. I perioden 2013

– 2015 er der afsat grundkapitalindskud til opførelse af ca. 1500 nye ungdomsboliger. I løbet af budgetperioden vil Aalborg

Kommune dermed råde over 7000 kollegie- og ungdomsboliger.

Kirkelig ligning

Valget af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2013 i Aalborg Kommune og en kirkeskatteprocent på uændret

0,98% resulterer i et provenu fra kirkeskat på 249, 3 mio. kr. Landskirkeskatten er i 2013 fastsat til 39,1 mio. kr. og ligningsbeløbene

til de fire provstier i Aalborg Kommune er på 211,2 mio. kr. Hermed forventes kirkernes samlede tilgodehavende

hos Aalborg Kommune ved udgangen af 2013 at udgøre 1,4 mio. kr.

Udlån til ejendomsskatter

Der budgetteres årligt med et udlånsbeløb på netto 5 mio. kr. Beløbet kan lånefinansieres og er medregnet i opgørelsen

over kommunens lånemulighed.

Ny Gistruphal

I forbindelse med opførelse af ny Gistruphal er der forudbetalt gebyr på 5,5 mio. kr., som er placeret på en mellemregningskonto,

hvorefter der overføres 110.000 kr. årligt til fritidsforvaltningens driftsbudget.

Kunsten

På grund af et driftsunderskud for regnskabsåret 2009, tilbagebetaler Kunsten 350.000 kr. årligt til kommunekassen i

perioden 2010-2013.

Kassekredit til finansiering af ældreboligbyggeri

På Ældre- og Handicapforvaltningens investeringsoversigt for 2012-2016 er der opført 3 kommunale ældreboligprojekter:

Ny Engbo, Kastanjebo og Lundbyesgades boligdel.

Disse projekter finansieres under byggeriets opførelse af kassekreditter i pengeinstitutter.

Når boligerne ibrugtages vil der blive opkrævet 2% i beboerindskud, og der optages lån på 91% af anlægsudgiften, hvorefter

kassekreditten udgår.

Frigivelser, el-deponeringer, netto

De deponerede beløb vedrørende salg af Elforsyningen AKE Net, ELSAM-aktier og Nordjysk Elhandel frigives i perioden

2012-2021.

Frigivelse af deponering NV Net

De deponerede beløb vedrørende salg af NV Net frigives i perioden 2013-2022.

Resterende betaling Nordjysk Elhandel 2012-2016

Af den samlede salgssum for Nordjysk Elhandel skal 10,8 mio. kr. afdrages over 5 år.

Første afdrag forfalder i 2012.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 29

Sektor Rammebeløb

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Udgifter

Hensat til budgetgaranti 0 0 49.200 95.600 150.200

Lønpuljer (AKUT) 600 600 600 600 600

Lønfremskrivning i 2013 0 87.000 115.000 115.000 115.000

Trepartsinitiativer 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500

Efteruddannelse af offentlige ledere 357 357 357 357 357

Væksthuse

(flyttet til sektor Fælles Kommunale Udgifter) 3.375 0 0 0 0

Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalens

rammebeløb -13.500 -20.020 -40.910 -40.910 -40.910

Husleje - yderligere finansiering -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Lov- og cirkulære - digitalisering 0 -930 -1.183 -2.204 -2.204

Teknologieffektiviseringer 0 -2.000 -4.000 -4.000 -4.000

Prisstigninger, takster i institutioner m.m. 0 0 -2.500 -5.000 -7.500

Rammebeløb drift til overførsler 0 67.612 0 0 0

Sektor i alt, nettodrift 3.332 145.119 129.064 171.943 224.043

Sektorens budget og formål

Under sektoren er afsat beløb til udgifter og indtægter, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres

til formål der vedrører hele kommunen.

Budgetgaranti

Der hensættes et rammebeløb til budgetgaranti i 2014 – 2016 med henblik på at skabe sammenhæng mellem udgifter og

indtægter. I KL’s tilskudsmodel er et tilsvarende beløb på indtægtssiden indarbejdet under generelle tilskud.

Trepartsinitiativer

Til seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling afsættes 17,5 mio. kr. i perioden 2013-2016.

Teknologieffektiviseringer

Der afsættes et rammebeløb på en nettomindreudgift på 2,0 mio. kr. i 2013 og 4,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år, som

følge af indførelse af ny teknologi - herunder velfærdsteknologi – generelt i kommunen. Direktørgruppen skal udarbejde

forslag til udmøntning af rammebeløbet til drøftelse i budgetforligspartierne.

Lov - og cirkulære program - Offentlig digital post

Lov - og cirkulæreprogrammet om offentlig digital post. I alt et rammebeløb på 0,9 mio. kr. i 2013 hvortil portefølgeledelsesgruppen

udarbejder forslag til hvordan beløbet skal udmøntes i Borgmesterens Forvaltning.


Side 30

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i budget 2013-2016

Med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2013 erstattes Gensidighedsaftalen af en Moderniseringsaftale for perioden 2013-

2014.

I alt skal aftalen i 2013 udmøntes med 49,2 mio. kr. Det er sammensat af 35,7 mio. kr. i budget 2013 og af det resterende

ikke udmøntede beløb fra 2012 på 13,5 mio. kr.

Konkret er regnestykket vedrørende gensidighedsaftalen/moderniseringsaftalen i 2013:

Mio. kr.

Rammebeløb til udmøntning 49,2

Beløbet udmøntes således:

Lejemål (Magistratens møde den 27. august 2012) 5,0

AER bidrag 1,5

Moderniseringsaftalens effekt (1. år) 12,6

Lånefinansiering – kvalitetsfondsprojekter 14,0

Tilskud – særtilskudspuljen 8,0

I alt 41,1

Herefter mangler der en udmøntning på 8,1 mio. kr. (afventer en fornyet

ansøgning til særtilskudspuljen). 8,1

I alt 49,2

I budget 2013 er der udmøntet 22 mio. kr. af den budgetlagte ramme på 49,2 mio. kr., via særtilskud på 8 mio. kr. og hjemtagelse

af lån på 14 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter. Herudover er Moderniseringsaftalens effekt 1. år på i alt 12,6 mio.

kr. realiseret med 7,2 mio. kr. og beløbet fordelt ud på forvaltningerne som vist nedenfor. Resten (5,4 mio. kr.) fordeles af

Byrådet efter forslag fra Direktørgruppen.

Fordeling af moderniseringsaftalens effekt 1. år:

1.000 kr. 2013 2014-16

Teknik- og Miljøforvaltningen 1.210 2.320

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 870 870

Ældre- og Handicapforvaltningen 5.060 5.060

Forsyningsvirksomhederne 40 40

I alt 7.180 8.290


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 31

Lønudvikling og personaleforbrug

Lønbudgettering

Principperne for lønsumstyring og fremskrivning af løn er uændrede i forhold til sidste år.

Lønbudgetterne fremskrives med de udmeldte fremskrivningsprocenter i KL’s budgetvejledning.

Nye overenskomster i 2013

De nuværende overenskomster udløber pr. 31. marts 2013. Det forventes, at der indgås nye overenskomster med virkning

pr. 1. april 2013.

Lønstigninger i 2013

KL har i budgetvejledning af 27. juni 2012 udmeldt nedenstående skøn over lønstigninger i 2013 - budgetårsvirkningen.

Procent

Lønstigninger

- Skøn over overenskomstelementer i 2013 1,33

- Overhæng fra 2012 *) 0,11

I alt 1,44

*) var indregnet i budget 2012, budgetoverslagsår 2013-2015.

Der er ikke indregnet lønstigning fra 2012 til 2013 (bortset fra det indregnede overhæng fra 2012 på 0,11%).

KL har vedrørende budgetoverslagsårene 2014, 2015 og 2016 skønnet en lønstigning (budgetårs-virkning) på 1,8 procent

pr. år.

Rammebeløb til overenskomstfornyelsen 2013 og fremefter

Der er indregnet et rammebeløb i resultatopgørelsen for 2013-2016 til dækning af de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen

2013 på det skattefinansierede område (inklusive regulering af tilskud vedrørende de selvejende

institutioner). I 2013 er der indregnet 87 mio. kr., i 2014 på 205,8 mio. kr., i 2015 på 326,9 mio. kr. og 452,3 mio. kr. i 2016.

Rammebeløbet på 87 mio. kr. i 2013, vil umiddelbart efter de økonomiske konsekvenser af overenskomstfornyelsen er

beregnet, blive fordelt til forvaltningerne via en tillægsbevillingssag i byrådet.

Selvejende institutioner

Lønbudgetterne vedrørende de selvejende institutioner, jfr. ovenstående.

Personaleforbruget

Det samlede budgetterede personaleforbrug for Aalborg Kommune i 2013 er på 16.782,80 heltidsstillinger og en lønsum

på 6.517 mio. kr. På det skattefinansierede område er der budgetteret med 16.483,08 heltidsstillinger og en lønsum på

6.381 mio. kr.

De personalemæssige ændringer fremgår af de forvaltningsopdelte budgetter.


Side 32

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Udviklingen i antal bruttoledige 2011-2012

I perioden fra januar til september af 2012 har antallet af bruttoledige i Aalborg Kommune været faldende ligesom i samme

periode i 2011. Dog lå niveauet for ledigheden lavere ved begyndelsen af 2012 i forhold til starten af 2011, hvor der

var hhv. 6.525 og 6.988 ledige. I 2012 ses et fald i ledigheden fra januar til juni, hvor antallet af bruttoledige faldt fra 6.525

til 5.814 lidt under niveauet for samme periode i 2011. Men niveauet i antallet af bruttoledige har været højere i perioden

juli-september 2012 sammenlignet med niveauet i samme perioden 2011.

Omregnet til fuldtidsansatte var antallet af ledige i Aalborg Kommune pr. 1. september 2012 på 5.919 mod 5.851 i 1.september

2011.

Dermed var 6,3 pct. af arbejdsstyrken i Aalborg Kommune ledige den 1. september 2012, mens landsgennemsnittet for

samme periode var på 5,8 pct. Forskellen mellem den gennemsnitlige arbejdsløshed i hhv. Aalborg Kommune og hele landet

været nogenlunde konstant i 2012 i forhold til samme periode sidste år. Således var de tilsvarende tal i 2011 hhv. 6,1 %

for Aalborg og 5,7 % for hele landet.

Udviklingen i antallet af fuldtidsbruttoledige i 2011-2012

7.000

Gennemsnitlig antal ledige

6.500

6.000

5.500

2011

2012

5.000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 33

Befolkningsudvikling 2012-2017

Den forventede udvikling i Aalborg Kommunes befolkningsprognose er baseret på programmet Demografix fra COWI A/S.

Befolkningsprognosen udgør et beslutningsunderstøttende værktøj i forhold til kommunens planlægning vedrørende

børnepasning, skoler og ældrepleje, idet ressourcerne, der skal tilføres disse områder, er særligt afhængige af befolkningsudviklingen

i de relevante aldersgrupper.

Befolkningsprognosen for perioden 2012-2017. Nedenstående tabel viser et uddrag af den aktuelle befolkningsfremskrivning

fra 1. januar 2013 til 1. januar 2017. Tallet for 1. januar 2012 er det faktisk befolkningstal.

Aldersgrupper Faktisk tal pr. 1.1.2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-2 årige 6.581 6.487 6.379 6.401 6.435 6.483

3-5 årige 6.624 6.661 6.687 6.483 6.389 6.286

6-16 årige 23.746 23.664 23.662 23.768 23.786 23.875

17-24 årige 27.140 27.823 28.060 27.674 27.191 26.792

25-66 årige 108.836 109.025 109.357 109.696 110.125 110.590

67-79 årige 20.185 21.190 22.060 22.845 23.500 23.912

80-84 årige 4.134 4.144 4.204 4.221 4.338 4.485

85+ årige 3.898 3.935 4.026 4.103 4.120 4.171

I alt 201.144 202.929 204.434 205.190 205.885 206.595

Aldersgrupper Index 100=2012 2013 2014 2015 2016 2017

0-2 årige 100 98,57 96,93 97,27 97,78 98,51

3-5 årige 100 100,55 100,95 97,86 96,45 94,90

6-16 årige 100 99,65 99,65 100,09 100,17 100,54

17-24 årige 100 102,52 103,39 101,97 100,19 98,72

25-66 årige 100 100,17 100,48 100,79 101,18 101,61

67-79 årige 100 104,98 109,29 113,18 116,42 118,46

80-84 årige 100 100,25 101,69 102,10 104,94 108,50

85+ årige 100 100,95 103,29 105,26 105,70 107,01

I alt 100 100,89 101,64 102,01 102,36 102,71


Side 34

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Overordnede karakteristika for befolkningsprognosen i Aalborg Kommune er

• Det samlede befolkningstal er jævnt stigende i hele perioden 2012-2016

• 0-2 årige forventes at falde i gennem hele perioden 2013-2016, hvorefter det stiger lidt i 2017.

Antallet af nyfødte er faldet markant i de senere år.

• Antallet af 17-24 årige vil være kontinuerligt stigende i perioden fra 2011-2014, hvorefter der forventes et mindre fald

fra 2014-2017.

• Der bliver markant flere ”yngre ældre” (67-79 årige) i hele perioden 2012-2017

• Antallet af ”ældre” ældre (80 + årige) vil være jævnt stigende i hele perioden 2012-2017

• For de øvrige aldersgrupper forventes befolkningstallet at være forholdsvist stabilt i hele perioden 2012-2017

Befolkningsprognosens forudsætninger baserer sig på udviklingen i til- og fraflytninger, antallet af nyfødte, dødelighed

gennem de seneste 6 år samt på kommunens boligprogram for de kommende år.

Læs mere om befolkningsudviklingen på:

www.aalborgkommune.dk/om_kommunen/fakta-om-kommunen/befolkning/


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 35

Borgmesterens Forvaltning

Drifts- og anlægsramme for Borgmesterens Forvaltning

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Fælles Kommunale udgifter 56.940 -6.379 39.500 -5.000

Beredskab 49.238 -6.150 0 0

Parkeringskontrol 7.434 -10.500 0 0

Resultatcentre 9.824 -9.824 0 0

Administration 93.301 -14.550 0 0

I alt 216.737 -47.403 39.500 -5.000

Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. Derfor består en stor del af forvaltningens

arbejde i at samordne kommunens aktiviteter.

Borgmesterens Forvaltning består af seks afdelinger: Borgmesterkontoret, Serviceafdelingen, Økonomisk Afdeling, AaK-

Bygninger og Beredskabscenter Aalborg.

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, borgerservice, kommunikation

og personaleadministrative forhold, IT, erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative

opgaver jf. beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol.

Herudover udbetales tilskud til en række selvejende institutioner bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg.

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Fælles kommunale udgifter

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen, f.eks. drift af ejendomme, tilskud til selvejende institutioner

bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg, vederlag til byråd, valg og afstemninger, kommunal service,

kommunal information samt ikke specificerede tilskud, tjenestemandspensioner og andre fælles personaleforhold, revision,

forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, væksthuse, specificerede tilskud, venskabsbysamarbejde m.m.

Sektor: Beredskab

Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelse, herunder afhjælpende indsats ved brand og ulykker

i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forbyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling

m.m.


Side 36

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Sektor: Parkeringskontrol

Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler samt opkrævning af

afgifter for ulovlige parkeringer.

Sektor: Resultatcentre

Denne sektor omfatter Akprint, IT- Centret og AaK bygninger og varetager følgende opgaver: Akprint producerer alle

former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.

IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er, printere og

telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejderog

borgerportaler.

AaK Bygninger er tværgående rådgiver for Aalborg Kommunes forvaltninger inden for den samlede bygningsportefølje.

Sektor: Administration

Sektoren varetager følgende opgaver: Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration,

IT-strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information, EU-kontor, erhvervsservice

til virksomheder i Aalborg, drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, BorgerService herunder

skatteservice, opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser,

udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 37

Fokusområder budget 2013-16

Reduktion på serviceudgifterne:

I det samlede budget for Aalborg Kommune er der indregnet en reduktion på serviceudgifterne bredt fordelt over alle

udvalgenes områder. Den overordnede fordelingsnøgle har været en reduktionsramme svarende til 2,5 % af lønsummen

svarende til en reduktion på ca. 330 normeringer.

For Borgmesterens Forvaltning betyder 2,5 % reduktionen en besparelse på 3,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere 1 mio. kr.

som besluttet ved budgetforliget – i alt 4,5 mio. kr. som er fordelt på sektorerne Fælles kommunale udgifter, Beredskab og

Administration.

Den samlede personalemæssige reduktion for Borgmesterens Forvaltning skønnes til ca. 10 medarbejdere.

Resultatcentrene bidrag til 2,5 % reduktionen udgør 3,6 mio. kr. og opkræves som ekstra udbytte fra 2013.

Interne huslejekontrakter – hele kommunen:

Ordningen som trådte i kraft fra budget 2011 indebærer, at de omfattede institutioner får tillagt et budgetbeløb til betaling

af husleje for lejemål. Indtægten bogføres hos AaK Bygninger i Borgmesterens Forvaltning under samme funktion,

som det pågældende lejemål hører ind under. Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i 2013, mens

nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne påvirkes således ikke af ordningen.

Anlæg

• Ejendomsanalysen

Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014.

• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i 2013 og anvendes efter

prioriteret liste.

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj 2013 tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af

anlægsbevillinger.

• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center.

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.

• Andet

Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I 2013 afsættes der 1,5 mio. kr. til

projektarbejde.


Side 38

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Sektor Fælles kommunale udgifter m.m.

Budget - Sektor Fælles kommunale udgifter

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 80.970 56.940 57.340 58.115 52.615

Indtægter -8.035 -6.379 -6.379 -6.379 -6.379

Netto 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236

Sektor i alt, nettodrift 72.935 50.561 50.961 51.736 46.236

Anlæg

Udgifter 27.500 39.500 26.500 0 0

Indtægter -15.000 -5.000 -5.000 0 0

Netto 12.500 34.500 21.500 0 0

Sektor i alt, netto 85.435 85.061 72.461 51.736 46.236

Sektorens budget og formål

Formålet er at koordinere en række meget forskellige opgaver som går på tværs i kommunen og som af styringsmæssige

årsager mest hensigtsmæssigt er samlet under ét.

De største poster på sektoren er udgifter til tjenestemandspensioner, vederlag til kommunalbestyrelsen, revision, udgifter

til valg, udgifter til væksthuse, Aalborg Kommunes samlede forsikringer, IT- kontrakter og fastprisaftalen med KMD.

Herudover indtægtsføres de samlede interne huslejebetalinger for hele kommunen.

Under sektoren udbetales der en række tilskud til bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center, Visit Aalborg, Studenterhuset,

Håndværkerhuset, Det grønlandske Hus m.fl.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 39

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Fast ejendom -3.925 -7,8 -2.665 -5,3

Aalborg Kongres og Kultur Center 17.579 34,8 17.036 33,7

Tilskud til Medlodi Grand Prix 2012 1.500 3,0 0 0,0

Til disposition for magistraten/kommunal service 967 1,9 967 100,0

Støtte til politiske partier 518 1,0 518 1,0

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.769 23,3 11.536 22,8

Udgifter til valg 0 0,0 4.700 9,3

Revision 2.142 4,2 2.180 4,3

Fastprisaftalen 75.295 148,9 71.809 142,0

Kontingent til KL 7.084 14,0 6.886 13,6

Informationsudgifter - fælles 993 2,0 756 1,5

Ikke specificerede tilskud 318 0,6 318 0,6

Moppeadministration 2.215 4,4 2.255 4,5

Forsikringsbudget 26.437 52,3 18.980 37,5

IT-kontrakter m.m. 17.229 34,1 16.537 32,7

Øvrige fælles personaleområder -200 -0,4 -200 -0,4

Venskabsbysamarbejde 499 1,0 499 1,0

VisitAalborg 6.977 13,8 6.865 13,6

Husleje VisitAalborg 595 1,2 606 1,2

4. juli komiteen 215 0,4 215 0,4

Aalborg Nørresundby Søfartsservice 292 0,6 0 0,0

Jens Bangs Stenhus 267 0,5 267 0,5

Tilskud til studenterhuset 740 1,5 740 1,5

Tilskud til håndværkerhuset 340 0,7 340 0,7

Tilskud til det grønlandske Hus 1.930 3,8 1.881 3,7

Danmarksindsamlingen 2013 0 0,0 420 0,8

Samarbejde med Grønland 0 0,0 200 0,4

Aalborg Events 1.681 3,3 681 1,3

Kontingent til Aalborg Samarbejdet 5.728 11,3 5.775 11,4

Branding Aalborg 681 1,3 681 1,3

Tilskud til AKU 395 0,8 686 1,4

Tilskud til AKI 25 0,0 25 0,0

Tag over hovedet 100 0,2 100 0,2


Side 40

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Driftsaktiviteter - fortsat 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Kommissioner, råd og nævn 343 0,7 343 0,7

Flådebesøg, danmarksmestre m.m. 143 0,3 143 0,3

Tjenestemandspensioner 162.483 321,4 162.483 321,4

Kontrakt ITC- IP telefoni 1.348 2,7 1.348 2,7

Energimærkning 250 0,5 0 0,0

Separat kloakering 250 0,5 0 0,0

Spidsgatterhal 1.000 2,0 1.000 2,0

Væksthuse 0 0,0 3.385 6,7

Administration af spildevand 0 0,0 200 0,4

Afgift af pølsevogne m.m. -242 -0,5 -242 -0,5

Andre fælles udgifter 554 1,1 383 0,8

Samlede interne huslejekontrakter -273.580 -541,1 -290.076 -573,7

I alt driftsaktiviteter, netto 72.935 100,0 50.561 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -101

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -282

Selvejende institutioners andel af 2,5% reduktion efter foredelingsnøgle -714

Tilskud til Melodi Grand Prix 2012 udgår -1.500

Sats- og takstregulering 1.945

Justering af driftsbudgetter på ejendomme 1.236

Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -7.252

Kommunalvalg 2013 4.700

Regulering af forsikringsbudget 2013 -7.920

Tilskud til Søfartsservice bortfalder fra 2013 -292

Danmarksindsamlingen 2013 420

Regulering af intern husleje i budget 2012 med virkning i 2013 -16.496

Væksthuse overført fra sektor Rammebeløb 3.385

Administration af spildevand overført fra sektor Administration 200

*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget

2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 41

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013:

• Intern husleje er reguleret med 16,5 mio. kr. i merindtægter fra 2012 til 2013.

Omfanget af huslejebetalingerne udgør p.t. 290.076 kr. brutto i 2013, mens nettobudgetvirkningen er neutral. Serviceudgifterne

påvirkes således ikke af ordningen.

• Grundet den femårige aftale på forsikringer, nedskrives det samlede forsikringsbudgettet fra 26,4 mio. kr. til 18,5 mio.

kr. i 2013.

• Som følge af salg/nedrivning af ejendomme og ophør af lejeaftaler bortfalder driftsbudgetterne på følgende ejendomme:

Tingstedet 7, Gasværksvej 43, Jomfru Ane Gade 16-18/Ved Stranden 13, Brinken 6, Budolfi Plads 1-3, Tæppeland

Kjellerupsgade 35. I alt en netto mindre indtægt på 1,3 mio. kr. fra 2013

• Tilskud til Søfartsservice i alt 292.000 kr. bortfalder fra 2013.

• I 2013 gives der et tilskud til Danmarksindsamlingen på 420.000 kr.

• Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012 er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012

med overslagsårene 2013-15. Det betyder at sektorens udgifter til løn (kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter

under ejendomme) reduceres med 101.000 kr. i budget 2013-16.

• Sektorens andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen

– i alt 282.000 kr. som reduceres på lønudgifterne til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt viceværter.

• Budgettet til væksthuse flyttes fra sektor Rammebeløb til sektor Fælles kommunale udgifter fra 2013.

Kommunerne bliver kompenseret for opgaven via en regulering af bloktilskuddet. Regeringen og KL er enige om, at

midlerne skal bruges til væksthusene.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Normeringer:

Fast ejendom, viceværter *) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

KemiLab lønudlæg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


Side 42

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Mål og resultatkrav

• Gennem projekt ”Willis Blue” klarlægges nuværende sikring på alle Aalborg Kommunes bygninger inden for tyveri og

brandsikring. Herved sættes fokus på bedre sikring af Aalborg Kommunes værdier og for at nedbringe skader i forbindelse

med næste udbud.

• Videreudviklingen af det nye IT-værktøj ”Aalborg Kuben” fortsætter for hermed at styrke informationen på forsikringsområdet.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Ejendomsanalysen 2012 -5.000

Rammebeløb til vedligeholdelse, opretning m.m. *) 30.000

Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center 4.500

Om- og tilbygningsprojekt Aalborg Kongres og Kultur Center 3.500

Erhvervsafdelingen projektarbejde 1.500

*) Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000

• Ejendomsanalysen

Forventet salg af ejendomme på 5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014.

• Rammebeløb til udvendig vedligeholdelse

Rammebeløbet til udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger hæves til 30 mio. kr. i 2013 og anvendes efter

prioriteret liste.

For at sikre likviditetsstyringen i 2013 frigives dog kun halvdelen, altså 15 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Ved byrådets behandling af Regnskab 2012 i maj 2013 tages der stilling til, om resten skal frigives ved afgivelse af

anlægsbevillinger.

• Anlægstilskud til Aalborg Kongres og Kultur Center.

Til vedligeholdelse og forbedringer er der til ydelser på lån afsat 8 mio. kr. årligt.

• Andre projekter

Erhvervsafdelingens projekter afvikles af styringsmæssige årsager under anlæg. I 2013 afsættes 1,5 mio. kr. til projektarbejde.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 43

Sektor Beredskab

Budget - Sektor Beredskab

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 50.361 49.238 49.238 49.238 49.238

Indtægter -6.150 -6.150 -6.150 -6.150 -6.150

Netto 44.211 43.088 43.088 43.088 43.088

Anlæg

Udgifter 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 0 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 44.211 43.088 43.088 43.088 43.088

Sektorens budget og formål

Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunes myndigheds- og operative opgaver jr. Beredskabslovens

bestemmelser. For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver

som indtægtsdækket virksomhed.


Side 44

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Udgifter

Myndighedsområder:

Forebyggende indsats gennem lovpligtige brandsyn samt

brandteknisk byggesagsbehandling herunder beredskabsrelevant

rådgivning og information teknisk og

taktisk forebyggelse 5.066 11,5 5.066 11,8

Beredskabsplanlægning herunder koordinering af

kommunesn civile beredskab 1.500 3,4 1.500 3,5

Andre områder:

Afhjælpende indsats ved brand og ulykker i hverdagen,

ved katastrofer og under krig samt udgifter til

serviceområdet m.m. 43.795 99,1 42.672 99,0

Indtægter

Interne serviceopgaver internt i Aalborg Kommune

og offentlig regi -6.150 -13,9 -6.150 -14,3

I alt driftsaktiviteter 44.211 100,0 43.088 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -377

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -1.061

Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 226

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med

overslagsårene 2013-15. For Beredskabscenter Aalborg betyder dette en reduktion af lønbudgettet på 377.000 kr. i 2013

og fremover. Andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen

– i alt 1.061.000 kr.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Side 45

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Normeringer

Beredskabs- og serviceområdet 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3

Mål og resultatkrav

• På beredskabsområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes borgere og virksomheder en

optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd.

• På serviceområdet er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, fleksibel og faglig høj

service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris.

• Personalemæssigt er det Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle velkvalificerede og veluddannede

medarbejdere.

Anlægsprojekter i 2013

Beredskabscenter Aalborg har ingen anlægsprojekter i 2013.


Side 46

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Sektor Parkeringskontrol

Budget - Sektor Parkeringskontrol

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 7.499 7.434 7.434 7.434 7.434

Indtægter -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

Netto -3.001 -3.066 -3.066 -3.066 -3.066

Sektor i alt, netto -3.001 -3.066 -3.066 -3.066 -3.066

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de pågældende regler og at opkræve

afgifter for ulovlige parkeringer.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 47

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Parkeringskontrol i Aalborg Kommune -3.001 100,0 -3.066 100,0

I alt driftsaktiviteter -3.001 100,0 -3.066 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -65

Lønfremskrivning - for meget indregnet i 2012-2015 -23

Regulering (netto 0) 23

Sektor Parkeringskontrols andel af reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5

% af lønsummen – i alt 65.000 kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Antal normeringer:

Parkeringsvagter 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Mål og resultatkrav

• Medvirke til en god og afbalanceret parkeringskultur i Aalborg Kommune.


Side 48

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Sektor Resultatcentre

Budget - Sektor Resultatcentre

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 11.627 9.824 9.824 9.824 9.824

Indtægter -11.627 -9.824 -9.824 -9.824 -9.824

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0

Sektorens budget og formål

Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser beregnes ud fra de omkostningstyper,

der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene dermed kan konkurrere med private udbydere

ud fra bedst - og billigst - princippet.

• Akprint producerer alle former for tryksager, digitaltryk og storformatprint.

• IT- Centret er Aalborg Kommunes centrale driftscenter, og driver det administrative netværk, servere, pc’er printer

og telefoni. Herudover udvikler og drifter IT- Centret diverse administrative løsninger, herunder kommunens medarbejder-

og borgerportaler.

• AaK Bygninger hvis formål er at sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den

tværgående kommunale anvendelse af bygningerne.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personaleforbrug 2012 2013 2014 2015 2016

IT-Centret 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

AkPrint 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

AaK Bygninger 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Fælles (Akprint) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 49

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

Mio. kr.

Serviceændringer

EU-kontorets opgaver flyttes til sektor Administration (netto 0 kr.) 0

Andel i besparelse - 2,5% jf. fordelingsnøgle:

IT-Centret -382

Akprint -105

AaK Bygninger -184

I alt 670

Resultatcentrenes andel reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af

lønsummen – i alt 671.000 kr. Besparelsen realiseres med den forholdsvise andel på lønudgifterne og/eller reduktion på

øvrige udgifter og/eller forøgelse af indtjeningen. Beløbet opkræves som yderligere administrationsbidrag/udbytte.

Mål og resultatkrav

Akprint:

Bibeholde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og højt serviceniveau, der gør at virksomheden er konkurrencedygtig.

Dette sikres ved en fortsat udbygning af akPrints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard

gennem udvikling af personale og investeringer i ny teknologi.

IT-centret:

Være en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificerer og troværdigt optræder som rådgiver og sparringspartner.

Levere let og prisbillig adgang til udvikling og integration af it-løsninger på et kvalitetsmæssigt højt niveau.

Være en attraktiv arbejdsplads for at fastholde den nødvendige viden.

AaK Bygninger

Sikre en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse, herunder optimere den tværgående kommunale anvendelse

af bygningerne, så bygningsmassen anvendes mest hensigtsmæssigt rent økonomisk og set i forhold til det samlede

opgavesæt.


Side 50

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 97.078 93.301 93.301 93.301 93.301

Indtægter -13.050 -14.550 -14.550 -14.550 -14.550

Netto 84.028 78.751 78.751 78.751 78.751

Sektor i alt, nettodrift 84.028 78.751 78.751 78.751 78.751

Sektorens budget og formål

Sektorens hovedformål er at varetage opgaver i forbindelse med byrådets og magistratens virke.

Sektoren varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver indenfor Borgmesterens Forvaltning

som organisatorisk omfatter Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling og Serviceafdelingen.

Under sektoren hører driften af kommunale administrationsbygninger under Borgmesterens Forvaltning.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 51

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter er angivet med nettobudget i 2012 og 2013.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Administrationsbygninger 10.845 12,9 10.445 13,3

Budget til interne huslejekontrakter 8.592 10,2 8.592 10,9

Lønninger Administrationscentret 77.442 91,9 73.601 93,5

AER refusioner -2.877 -3,4 -2.877 -3,7

Dagpengerefusioner -136 -0,2 -118 -0,1

Andre personaleudgifter, uddannelse, kørsel m.m. 1.860 2,2 1.633 2,1

Rådgivning bygningsvedligeholdelse 2.254 2,7 2.254 2,9

Erhvervssamarbejde 3.350 4,0 1.950 2,5

Erhvervsinitiativer:

Etablering af center for Arktisk Samarbejde 0 0,0 500 0,6

Stay - Jobskabelse i partnerskab 0 0,0 500 0,6

Markedsføring af sport 0 0,0 1.700 2,2

Kompetence- og lederudvikling 610 0,7 0 0,0

Trepartsinitiativer fra 2010 355 0,4 0 0,0

Pas, fingetouch (IT-system) 144 0,2 84 0,1

Kontorhold, IT-udstyr, inventar, rejser, møder

og repræsentation, tryksager, annoncering, edoc,

licenser, udvikling af styringsværktøjer m.m. 7.474 8,9 5.790 7,4

Kontrakt med EU-kontor udgår 1.800 2,1 0 0,0

EU-kontor flyttet til sektor Administration 0 0,0 1.800 2,3

Kontrakt Aak Bygninger 483 0,6 483 0,6

Fælles portobudget 381 0,5 381 0,5

Fælles fotokopiering 370 0,4 370 0,5

Rammebesparelse E-handel m.m. -1.500 0,0 -1.500 0,0

Administrationsbidrag fra Resultatcentre -14.141 0,0 -14.287 0,0

Administrationsbidrag fra Forsyningsvirksomhederne -6.347 -7,5 -5.847 -7,4

Administrationsbidrag Kunsten, SBU og Historisk Museum -498 -0,6 -498 -0,6

Rykkergebyrer -5.355 -6,4 -5.355 -6,8

Folkeregisterattester m.m. -550 -0,7 -550 -0,7

Andre indtægter -300 -0,4 -300 -0,4

I alt driftsaktiviteter -netto udgifter 84.256 100,0 78.751 100,0


Side 52

Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Lønfremskrivning - for meget indregnet i budget 2012-2015 -735

2,5% reduktion efter fordelingsnøgle -2.039

Yderligere rammebesparelse -1.000

1 stilling overført til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen -324

Nedsættelse af udbytte Entreprenørenheden fra vedtaget budget 2012 3.000

Udbytte/administrationsbidrag fra Resultatcentrene (andel i 2,5% reduktion) -3.585

Garantiprovision flyttes til renter 500

Overførsel fra 2010 indregnet i budget 2012 udgår *) -1.257

Administration af spildevand til sektor Fælles kommunale udgifter -200

*) Ved budgetlægningen for 2012 blev overførsler fra 2010 indregnet i det oprindelige budget

2012 til formål som anført i overførselssagen fra 2010.

Efter KL’s nye skøn over lønudviklingen for 2012, er der indregnet for meget til lønstigninger i vedtaget budget 2012 med

overslagsårene 2013-15. For sektor Administration (Administrationsbygninger og Administrationscentret) betyder dette

en reduktion af lønbudgettet på 735.000 kr. i 2013 og fremover.

Reduktion på serviceudgifterne er indregnet med en fordelingsnøgle svarende til 2,5 % af lønsummen – i alt 2.039.000

kr. Hertil kommer yderligere reduktioner på 1 mio. kr. Den samlede besparelse er fordelt på såvel løn som øvrige udgifter

under de forskellige kontorer.

Administrationsbidraget fra resultatcentrene opkræves med yderligere 3.585.000 kr. fra budget 2013 og er resultatcentrenes

andel i 2,5 % reduktionen. Fordelt på resultatcentrene således:

• Entreprenørenheden

• Indkøbsfunktionen

• IT-Centret

• Akprint

• Aak Bygninger

2.825.000 kr.

89.000 kr.

382.000 kr.

105.000 kr.

184.000 kr.

EU-kontoret ophører som resultatcenter med udgangen af 2012 og kontorets opgaver og normeringer flyttes til sektor

Administration - uændret under Erhvervsafdelingen.


Budget 2013-2016 • Borgmesterens Forvaltning Side 53

STAY - Jobskabelse for Arktisk Samarbejde:

Aalborg Kommune ønsker at gøre en særlig indsats for jobskabelse i partnerskab med alle interessenter på området og

der afsættes til formålet 500.000 kr. som anvendes til analyse af initiativer og virkemidler med henblik på igangsættelse

af en langsigtet og bæredygtig handlingsplan fra 2014.

Center for Arktisk Samarbejde:

For markant at styrke samarbejdet med Grønland og det arktiske område etableres et nyt center for Arktisk Samarbejde.

Til formålet afsættes 500.000 kr. I første omgang etableres centeret som et 2 årigt pilotprojekt i 2013-2014 i Erhvervsafdelingen

med henblik på etablering af et egentligt selvstændigt Centrer for Arktisk Samarbejde fra og med 2015.

Finansieringen af begge projekter sker ved omprioriteringer i Borgmesterens Forvaltning.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personaleforbrug 2012 2013 2014 2015 2016

Administrationsbygninger 12,23 11,50 11,50 11,50 11,50

Administrationscentret 184,39 189,81 189,81 189,81 189,81

Mål og resultatkrav

• Forvaltningen tager initiativ til og koordinerer samarbejde på tværs i kommunen.

• Forvaltningens faglige kompetencer skal løbende udvikles således at en faglig og professionel rådgivning, leverer gode

og brugbare løsninger såvel internt som eksternt.

• Der skal på de borgerrettede funktioner ydes en professionel og korrekt betjening - baseret på faglig kompetence og

personlig service og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

• Samtidig er det en vision, at Aalborg Kommunes hjemmeside skal være borgernes og virksomhedernes primære og

foretrukne indgang til den offentlige sektor i overensstemmelse med strukturreformens målsætninger og der skal

derfor indføres yderligere digitale serviceløsninger og skabes integration til borger.dk.


Side 54

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 55

Teknik- og Miljøforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Teknik- og Miljøforvaltningen

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

AK-Arealer 1.069 -4.238 52.700 -36.375

Byfornyelse 5.900 0 0 0

Parker og fritidsområder 82.337 -2.030 2.000 0

Kirkegårde 16.931 -13.157 0 0

Skadedyrsbekæmpelse 1.350 -1.350 0 0

Miljø 29.271 -3.649 2.500 0

Veje 150.085 -37.297 95.800 -38.229

Færgedrift 10.634 -7.085 0 0

Entreprenørenheden 32.331 -32.728 0 0

Støttet Boligbyggeri 10.826 -105 0 0

Administrationen 119.616 -7.241 0 0

I alt 460.350 -108.880 153.000 -74.604

Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg Kommune bl.a. på

områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, byplanlægning mv., hvor forvaltningen via

planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder.

Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen

AK-Arealer

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle arealer ejet af

Aalborg Kommune herunder arealdelen af Ejendomsanalysen. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration,

udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens samlede arealportefølje.

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning

Byfornyelse

Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen grundlag for at

træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering af usunde

boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret planlægning og som en del af den samlede bypolitik,

der medvirker til at give forsømte byområder et løft.


Side 56

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Parker og fritidsområder

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunens grønne arealer i byen og

i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne overholdes. Herudover

er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn

og drift af fredede arealer – fortidsminder, § 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper.

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages efter kontrakt

som en del af Resultatcenteret AK-Arealer.

Kirkegårde

Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. kapel og krematorium og planlægning og udvikling

– herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene.

Skadedyrsbekæmpelse

Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse.

Miljø

Myndigheds- og bæredygtighedssektor. Forudsætningen for at kunne drive en virksomhed eller landbrug, er en meddelt

miljøtilladelse. Sektoren meddeler disse tilladelser, fører miljøtilsyn og samarbejder via Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

og Grønne butikker med erhvervslivet om fremme af en Grøn vækst.

Veje

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens miljøgener, skabe

en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, sikre optimal levetid og

genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af

ressourcer.

Færgedrift

Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og

Egense.

Entreprenørenheden

Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver omkostningseffektivt og på markedsmæssige

vilkår i størst muligt omfang.

Støttet Byggeri

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt ydelsesstøtte til almene

familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger og til ungdomsboligbidrag.

Administration

Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende serviceniveau i

forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter gennem den bedste

anvendelse af ressourcerne.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 57

Fokusområder i Budget 2013-16

Driftsbudgettet

Teknik- og miljøforvaltningen har konstant fokus på at effektivisere og frigøre ressourcer til flere borger rettede ydelser –

eller uændrede borger rettede ydelser for færre penge!

Med budgettet for 2013-16 gøres dette fokus endnu mere aktuelt. Samlet set rummer budgetforslaget besparelser på

Teknik- og miljøforvaltningens driftsbudget på 5,9 mio. kr. (ekskl. budget til nye lovpligtige opgaver) svarende til knap 2

procent af det samlede nettodriftsbudget.

Helheds Orienteret Drift (HOD)

I forlængelse af forvaltningens arbejde med organiseringen af Helheds Orienteret Drift (HOD) udnyttes et opnået effektiviseringspotentiale

til at udmønte den samlede rammebesparelse i Teknik- og miljøforvaltningen.

Det betyder, at der på Park og Natur området sker en reduktion (0,5 mio. kr.) som udmøntes ved bl.a. øget offentligt privat

samarbejde.

Tilsvarende sker der på Trafik og veje en effektivisering via HOD (0,8 mio. kr.).

På den administrative front effektiviseres også under HOD (0,4 mio. kr.) på miljøadministration.

Veje – drift og vedligeholdelse

En del af rammebesparelsen på Teknik- og miljøforvaltningens drift findes ved en reduktion på vejområdet indenfor drift

og vejvedligeholdelse (0,7 mio. kr.). Hertil kommer en reduktion på asfaltarbejder (1,0 mio. kr.).

På vejområdet vil der dog også i 2013 være en forøget aktivitet (anlæg) som følge af de ekstraordinære midler byrådet

afsatte i 2011 og frem til 2014 til genopretning af veje, stier og gågader.

Miljø – vand- og naturplaner

Miljøområdet vil i 2013 være præget af det videre arbejde med vandplaner i form af en række projekter i samspil med

staten.

Driften skal optimeres for at realisere en samlet driftsbesparelse på 0,4 mio. kr. Det vil bl.a. betyde mindre omfang af faglig

bistand til øvrige forvaltninger i forbindelse med krav om økologi i forbindelse med udbud (0,1 mio. kr.) og en effektivisering

af vandplanarbejdet (0,3 mio. kr.).

Center for Grøn Omstilling

Fra 2013 etableres et Center for Grøn Omstilling.

Baseret på et Grønt vækst katalog indenfor områderne Grøn omstilling, Grøn Kommune, Grøn Viden og Økologi, gennemfører

Centeret for Grøn Omstilling, efter en årlig prioritering af Teknik- og miljøudvalget/SBU, aktiviteter, der sikre, at

kommunen aktivt fremmer en grøn vækst i tæt samarbejde med erhvervsliv, Universitet, borgere og øvrige forvaltninger

baseret på de styrkepositioner som findes i kommunen.


Side 58

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Grønne områder – Natura 2000

De statslige Natura 2000-planer, der fastlægger de overordnede rammer for naturforvaltningsindsatsen i 246 danske

Natura 2000-områder udmøntes til 2013 i handleplaner, som også kræver kommunal indsats. Planerne beskriver, hvordan

man stopper tilbagegangen for naturtyper og arter i de enkelte områder.

Herudover er der på driftsbudgettet krav om en optimering af driften af havnebadet (0,3 mio. kr.) og en reduktion på naturgenopretning

(0,3 mio. kr.).

Øget krav om udbytte fra resultatcenteret Entreprenørenheden

På resultatcenteret i Teknik- og miljøforvaltningen – Entreprenørenheden – stilles der herudover fra 2013 krav om øget

udbytte på 2,8 mio. kr. Det stiller krav om omkostningseffektivisering.

Anlæg

Det samlede anlægsbudget i 2013 er i budgettet på 153 mio. kr. i udgifter og 75 mio. kr. i indtægter.

Anlægsbudgettet er fokuseret om to hovedområder:

1. Havnefront og arealer omkring Musikkens Hus

I forslaget til anlægsbudget for 2013 er der afsat 75 mio. kr. til færdiggørelse af arealer på havnefronterne og omkring

Musikkens Hus, der skal følge arbejdet med og færdiggørelsen af huset.

2. Anlæg af Egnsplanvej

Arbejdet med forberedelse og anlæg af Egnsplanvej, der skal sikre forbindelsen mellem det sydlige Aalborg - og vejnettet

der – med det kommende sygehus i Aalborg Øst, går i gang for alvor i budgetperioden efter afsluttet licitation.

Herudover er der på anlægsbudgettet i budgetforslaget fundet plads til bl.a.;

Cykelstihandlingsplan

Der er opnået statstilskud til – cykelpendlerrute til Bouet, cykelstier langs Tranholmvej og cykelpendlerrute til lufthavnen.

For den samlede anlægsprioritering henvises til Investeringsoversigten.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 59

Sektor AaK-Arealer

Budget - Sektor AaK-Arealer

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.928 1.069 1.069 1.069 1.069

Indtægter -4.238 -4.238 -4.238 -4.238 -4.238

Netto -2.310 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169

Anlæg

Udgifter 49.600 52.700 46.800 9.045 4.300

Indtægter -40.375 -36.375 -20.000 0 0

Netto 16.325 26.800 9.045 4.300

Sektor i alt, netto 13.156 23.631 5.876 1.131

Sektorens budget og formål

Resultatcenteret AK Arealer har på byggemodningsområdet (anlæg) ansvaret for, at der føres en aktiv jordforsyningspolitik,

som udmøntes i forbindelse med budgetlægningen og sikrer:

• At efterspørgslen efter byggegrunde til boligformål til stadighed er dækket

• At byggemodningen er et aktivt element i byudviklingen og erhvervsudviklingen

• At de langsigtede mål om tilstrækkeligt udbud af byggemodnede erhvervsgrunde sikres gennem langsigtet planlægning

og opkøb af udviklingsarealer

• At byggemodningsdelen som udgangspunkt ”hviler i sig selv” i form af økonomisk balance over en 4-årig periode (valgperiode)

• At finansieringsbidrag fra byggemodningen aftales som en del af budgetvedtagelsen

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning af kommunens

ubebyggede arealportefølje (drift) herunder:

• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord,

• Lejeaftaler vedr. grundarealer,

• Vederlangsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer.

Endelig er der på sektoren afsat anlægsmidler til varetagelse af en del af de kommunale grundejerforpligtelser, der er

henført til resultatcenteret.


Side 60

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Byggemodning 2012 2013

Udgift pr. byggegrund ekskl. jordkøb og tilslutningsafgifter, ca. 200.000 200.000

Mål og Resultatkrav

Færdiggørelse af igangsatte byggemodninger med henblik på salg.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Maratonvej, Svenstrup 2.000

Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000

Byggefelter vest for Musikkens Hus 38.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for 2013-2016.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 61

Sektor Byfornyelse

Budget - Sektor Byfornyelse

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900

Anlæg

Udgifter 1.735 0 0 0 0

Indtægter -2.022 0 0 0 0

Netto -287 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 5.613 5.900 5.900 5.900 5.900

Sektorens budget og formål

Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer medvirke

til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem attraktive for bosætning og private investeringer.

Der kan iværksættes initiativer inden for områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring og kondemnering.

Driftsaktiviteter i 2013

• Ydelsesstøtte til gamle indekslån

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Ydelsesstøtte 5.900 100 5.900 100

I alt driftsaktiviteter 5.900 100 5.900 100


Side 62

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor Parker og fritidsområder

Budget - Sektor Parker og fritidsområder

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 82.133 82.337 82.337 82.337 82.337

Indtægter -2.030 -2.030 -2.030 -2.030 -2.030

Netto 80.103 80.307 80.307 80.307 80.307

Anlæg

Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000

Indtægter 0 0 0 0

Netto 2.000 2.000 2.000 2.000

Sektor i alt, netto 82.307 82.307 82.307 82.307

Sektorens budget og formål

Sektoren Parker og fritidsområders formål er:

• At varetage planlægning, anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, havnebade, vejplantninger

og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne ved de kommunale børneinstitutioner

og skoler.

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede arealer.

• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen.

• At vedligeholde fortidsminder og fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne.

• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven.

For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg skal der løbende ske en udvikling af disse områder

i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud.

Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse af støvpartikler, rent

grundvand og læ i bymiljøet.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 63

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne anvendes til drift og vedligeholdelse af ca. 3.125 kommunalt ejede ha grønne områder, bygninger, skulpturer

og springvand, 1 friluftsbad, 2 havnebade, pleje af ca. 8.400 ha fredede arealer samt naturformidling m.m.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Grønne områder og naturpladser 57.243 71 56.737 71

Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 14.737 18 14.435 18

Andre fritidsfaciliteter -184 0 -184 0

Naturforvaltningsprojekter 2.000 2 3.013 4

Skove 2.110 3 2.109 3

Vintertjeneste 1.300 2 1.300 2

Lystbådehavne 870 1 870 1

Museer 1.530 2 1.530 2

Andre kulturelle opgaver 497 1 497 1

I alt driftsaktiviteter 80.103 100 80.307 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Øget offentligt/privat samarbejde -500

Naturgenopretning, effektivisering Natura 2000 -300

Optimering af driften på Havnebadet -300

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -62

Natura 2000 handleplaner 1.313

Fælles HOD-ramme 0,948 mio.kr. - netto 0 0


Side 64

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Resultatcenter AK-Arealer

Opgaverne vedr. grundejerforpligtelser er en del af Resultatcenter AK-Arealer med selvstændigt budget og udføres af

Park & Natur efter kontrakt med de berørte forvalt-ninger. I 2011 overtog Ældre- og Handicapforvaltningen alle grundejerforpligtelser

vedr. ældreinstitutionerne med undtagelse af institutionerne i Hammer Bakker.

Vedligeholdelsesaftaler for udearealer på institutioner under forvaltningerne for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

og Skole- og Kulturforvaltningen samt Administrations-bygninger baseres på en standardaftale med en kvalitetsbeskrivelse

for drift af grønne områder i Aalborg Kommune.

AaK-Arealer - Kontraktsummer grundejerforpligtelser

1.000 kr.

Institutioner under:

Ældre- og handicapforvaltningen - Hammer Bakker 1.200

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen 2.405

Skole- og kulturforvaltningen 4.240

Administrationsbygninger 470

I alt 8.315

Med oprettelsen af resultatcentrene AK-Arealer og AK-Bygninger påhviler ansvaret for den grundejerforpligtelse, der

naturligt hører til en kommunal bygning, lejeren af bygningen.

Mål- og Resultatkrav

• Der skal være fokus på at sikre og udvikle den grønne/blå struktur

• Der skal være varierende og tidssvarende aktivitetsmuligheder i de grønne områder

• Der skal være varierede levesteder for dyr og planter og de skal bevares, beskyttes og udvikles

• Der skal arbejdes for, at der er nærhed og nem adgang til de grønne områder

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Skovrejsning og drikkevandsbeskyttelse 2.000

Der er i 2013 afsat 2,0 mio. kr. til skovrejsning og grundvandsbeskyttelse.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for 2013-2016.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 65

Sektor Kirkegårde

Budget - Sektor Kirkegårde

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 16.932 16.931 16.931 16.931 16.931

Indtægter -13.157 -13.157 -13.157 -13.157 -13.157

Netto 3.775 3.774 3.774 3.774 3.774

Sektor i alt, netto 3.774 3.774 3.774 3.774

Sektorens budget og formål

Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde – Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård med kapel og krematorium

og Søndre Kirkegård med kapel.

Kirkegårdene skal, udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens borgere, være et

attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede grønne områder.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de bygninger, der er knyttet

hertil – herunder krematorium.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kirkegårde 3.775 100 3.774 100

I alt driftsaktiviteter 3.775 100 3.774 100


Side 66

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Der er sket mindre justeringer på taksterne i forhold til pristalsindekset. Forventet merindtægt og tilsvarende merudgift.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -8

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Kirkegårde 2009 2010 2011 2012 2013

Kremeringer 2.244 2.228 2.215 2.230 2.220

Højtideligheder 468 477 500 490 500

Kistebegravelser 119 147 115 115 115

Tendensen med færre kremeringer hænger sammen med fald i antal døde i Aalborg kommune

Mål og Resultatkrav

• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer, der tilgodeser borgernes ønsker og behov. I 2013 forventes

et nyt gravrum på Østre Kirkegård taget i brug.

• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via hjemmesiden.

• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer jf. perspektivplanerne, der blev godkendt af Teknik- og

miljøudvalget i 2012


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 67

Sektor Skadedyrsbekæmpelse

Budget - Sektor Skadedyrsbekæmpelse

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350

Indtægter -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350

Netto 0 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 0 0 0 0

Sektorens budget og formål

Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012.

Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle henstillinger og påbud om udførelse

af inspektion og reparationer på private ledningsanlæg.

Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget til Mortalin A/S, efter udbud ultimo 2007. Der er nu serviceharmoneret for

hele kommunen.

Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. Gebyret opkræves

sammen med de kommunale ejendomsskatter. Gebyret er for 2013 af Byrådet fastsat til 0,0091 promille.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Skadedyrsbekæmpelse 1.350 100 1.350 100

I alt driftsaktiviteter 1.350 100 1.350 100

Kontrakt og indkøring af ny samarbejdspartner i 2013, som følge af licitation i efteråret 2012. Udarbejdelse af handlingsplan

for rottebekæmpelsen, samt planlægning af indsatsen for etablering af rottespærre.


Side 68

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal rotteanmeldelser 2010 2011 2012

Antal rotteanmeldelser 2.635 2.495 2.900

Mål- og Resultatkrav

Ensartet serviceniveau i hele kommunen.

Måltal: 2.500 anmeldelser.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 69

Sektor Miljø

Budget - Sektor Miljø

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 27.997 29.271 29.264 29.271 29.271

Indtægter -3.649 -3.649 -3.649 -3.649 -3.649

Netto 24.348 25.622 25.615 25.622 25.622

Anlæg

Udgifter 4.500 2.500 2.000 1.000 1.000

Indtægter -4.000 0 0 0 0

Netto 500 2.500 2.000 1.000 1.000

Sektor i alt, netto 24.848 28.122 27.615 26.622 26.622

Sektorens budget og formål

Kerneydelserne i Miljø udgøres af følgende opgaver:

• Implementering af vandplanerne

• Miljøregulering af virksomheder

• Miljøregulering af landbruget

• Jordforurening og grundvandsbeskyttelse

• Beskyttelse af vandløb og søer

• Spildevandsrensning i det åbne land

• Implementering af bæredygtighedsstrategien

• Klimaplanlægning

• Miljøregulering af dambrugene

• Miljøvagt og stormberedskab

• Bæredygtighedsvurderinger af planer og anlægsprojekter

• Miljøstyring internt incl. grønne indkøb

• Drift af Center for Grøn Omstilling

Dertil kommer et lovpligtigt krav om, at varetagelsen af alle opgaverne skal være forankret i et kvalitetsstyringssystem.

Systemet blev certificeret første gang i 2009. Igen i nov. 2013 blev systemet auditeret af uvildigt certificeringsorgan.


Side 70

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Kvalitetsmålsætninger

Nedenstående målsætninger, som afspejler de politisk vedtagne mål af byrådet, udgør grundlaget for varetagelsen af

Miljø’s opgaver.

• Vi er medansvarlige for udformning og implementering af bæredygtighedsstrategien, og Miljø sikrer i alle myndighedsafgørelser,

planlægningsopgaver og samarbejdsprojekter, at strategiens mål bliver tilgodeset i muligt og relevant

omfang.

• Miljø fremmer aktivt udviklingen og implementeringen af bæredygtige boliger og en bæredygtig byudvikling med fokus

på klima, natur, ressourceforbrug og miljø (kemi) og sundhed.

• Vi vil understøtte en natur- og miljørigtig udvikling af virksomheder og landbrug ved at gøre det attraktiv ”at være

grøn”. Miljøreguleringen og samarbejdet er baseret på vugge til vugge tankegangen med fokus på klima, ressourceforbrug,

miljø (kemi), sundhed og natur.

• I kommune- og lokalplanlægningen identificeres de væsentligste bæredygtighedstemaer, som søges fremmet i den

specifikke plan. Derudover scores alle planer i forhold til bæredygtighedsmålene med henblik på en TMUaccept af planens

score.

• I myndighedsafgørelserne i det åbne land skabes der løsninger som styrker den biologiske mangfoldighed, beskyttelse

af grundvandet og bæredygtig produktion/forbrug.

• Via myndighedsafgørelse, planlægning og eksternt samarbejde prioriteres og fremmes en beskyttelse og styrkelse af

naturindholdet i områderne omfattet af den grøn-blå struktur.

• Vandhandleplanen udarbejdes hvert 6. år og udgør et bærende grundlag for samarbejde og miljøregulering af alle aktiviteter,

som kan belaste vandmiljøet.

Tværkommunale samarbejder

Da Miljø udgør den største faglige og ressourcemæssige kapacitet i nærområdet, er det afgørende, at Miljø indgår i

samarbejde med nabokommunerne om varetagelse af store nye lovpligtige opgaver, som bl.a. implementeringen af den

statslige vandplan og Grøn vækst aftalen indebærer. Derfor er det aftalt med nabokommunerne, at følgende opgaver er

forankret i Miljø:

• Limfjordsrådet, bistand til vandplanarbejdet

• Miljøvagtordningen

• Sekretariat for landdistrikt støtte

Udgifterne til varetagelsen af opgaverne fordeles mellem de deltagende kommuner i overensstemmelse med aftalte

fordelingsnøgler.

Driftsaktiviteter i 2013

Da sektorens opgaver primært omfatter myndighedsvaretagelse, planlægning og samarbejde om fremme af en bæredygtig

udvikling, udgøres den altovervejende del af driftsbudgettet af lønudgifter.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 71

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Vandløbsvæsen 7.887 32,4 7.462 29,1

Miljøbeskyttelse 16.461 67,6 18.160 70,9

I alt driftsaktiviteter 24.348 100,0 25.622 100,0

Som opfølgning på Teknik- og miljøudvalget´s kvalitetsmål og Byrådets bæredygtighedsstrategi, er der markant fokus

på at videreudvikle driften til også at omfatte frivillige samarbejder om en bæredygtig udvikling med de virksomheder og

landbrug som kommunen i forvejen er miljømyndighed for. Samarbejdet er forankret i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

som fra 2013 vil blive ledet af en politisk styregruppe med repræsentanter fra Teknik- og Miljøudvalget.

Da myndighedsopgaver er delvist brugerfinansieret er indtægtskravet i budgettet ligeledes bestemmende for prioriteringer

af opgaverne indenfor driften.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Ændringerne i driften skyldes et øget bloktilskud til varetagelse af de lovpligtige kommunale opgaver forbundet med

gennemførsel af statens vandplaner. Opgaverne omfatter vandløbsprojekter, forbedret rensning, formindskes overløb fra

kloaksystemet, ændret vandløbsvedligeholdelse og etableringen af vådområder.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion af faglig bistand økologi ifm udbud -100

Effektivisering af vandplanarbejdet -333

Moderniseringsaftale -20

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -154

Lov- og cirkulæreprogrammet 2.118


Side 72

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Nye initiativer finansieret indenfor sektorens budgetramme

1.000 kr.

Omfordeling af personaleressourcer til Vandplanprojekter 900

idet det øgede budget ikke sikrer tilstrækkelig ressourcer

Derudover vil der i 2013 være særlig fokus på

• Implementering af klimastrategi

• Implementering af bæredygtighedsstrategi

• Øget grøn service til erhvervsvirksomhederne via Netværk for bæredygtig erhvervsudvikling og grønne udviklingsplaner

for landbruget.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Miljø 2012 2013

Vand/naturprojekter 4 25

Tilsyn 750 stk. 750

Godkendelser/tilladelser/spildevand 110 stk. 110

Klager over miljøgener 425 stk. 400

Miljøpositive erhvervsaktiviteter 80 stk. 85

Miljønegative erhvervsaktiviteter 75 stk. 80

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 1.965 1.970

Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder = 50% 140 140

Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder = 25 % 376 376

Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug = 17% 190 190

Brugerbetaling pr. time fastsat ved 295,22 300,25

Indtægt pr. godkendelse 31.000 32.000

Indtægt pr. tilsyn 4.000 4.000

Mål- og Resultatkrav

Her henvises til de af Teknik- og Miljøudvalgets vedtagne kvalitetsmål for Miljø´s arbejde.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 73

Brugertilfredshed

Der er ikke gennemført nogen brugertilfredshedsundersøgelser i 2012, og der er ikke planlagt en undersøgelse i 2013.

Det forhold at Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling løbende vokser i antal af deltagende virksomheder, giver dog en

indikation af at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Miljø.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter 2012

1.000 kr.

Halkær Sø 1.000

Hals/Hou - klimakortlægning 500

Center for Grøn Omstilling 1.000

Vandprojekter - overførte midler fra 2012

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.

Halkær sø

Naturgenopretningsprojektet ved Halkær sø, opstartet af amtet, forventes afsluttet i 2012. Derved pålægges kommunen

en merudgift til vedligeholdelse på i gennemsnit 200.000 kr. årligt. Det er aftalt med lodsejere og Staten, at der i stedet

skal søges gennemført et bedre projekt, som sikrer endnu mere natur og ingen stigning i kommunens driftsudgifter. Der

er indgået aftale med Lodsejerne i 2012 om at igangsætte et nyt projekt.

Hals/Hou – klimakortlægning

For at sikre at den planlagte kloakering af sommerhusområdet i Hals/Hou er klimasikret gennemføres der en forprojektering

som skal sikre at de kommende klimaændringer er imødekommet i det endelige kloakprojekt.

Vandprojekter

Kommunen skal - delvist finansieret af staten - som entreprenør gennemføre en stribe af konkrete anlægsprojekter i

vandløbene for at sikre, at der kan opnås god økologisk tilstand. Disse projekter finansieres via projektmidler / EU midler,

og der vil derfor være udlæg der strækker sig over årsskiftet. Kontoen kan derfor i perioder frem til 2016 være negativ ved

årsskiftet, men vil gå i nul inden udgang af 2016.

Center for Grøn Omstilling

Baseret på et Grønt vækst katalog indenfor områderne Grøn omstilling, Grøn Kommune, Grøn Viden og Økologi, gennemfører

Centeret for Grøn Omstilling, efter en årlig prioritering af Teknik- og miljøudvalget/SBU, aktiviteter, der sikre, at

kommunen aktivt fremmer en grøn vækst i tæt samarbejde med erhvervsliv, Universitet, borgere og øvrige forvaltninger

baseret på de styrkepositioner som findes i kommunen.


Side 74

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor Veje

Budget - Sektor Veje

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 158.345 150.085 149.865 149.865 149.865

Indtægter -42.897 -37.297 -37.297 -37.297 -37.297

Refusion

Netto 115.448 112.788 112.568 112.568 112.568

Anlæg

Udgifter 146.451 95.800 138.400 178.326 53.000

Indtægter -1.027 -38.229 -10.190 -9.744 0

Netto 145.424 57.571 128.210 168.582 53.000

Sektor i alt, netto 260.872 170.359 240.778 281.150 165.568

Sektorens budget og formål

Målet er, at

• Skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter,

• Minimere trafikkens miljøgener,

•Skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby,

• Bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg,

• Optimere det offentlige parkeringsudbud – herunder betalingsparkering,

• Sikre optimal levetid og genanvendelse for fysiske anlæg, og

• Koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer.

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift, tilsyn med veje,

broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 75

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsudgifterne bruges til drift og vedligeholdelse, inkl. vintervedligeholdelse, af 1.925 km offentlige veje og stier i Aalborg

Kommune.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Fælles funktioner -22.988 -20 -22.990 -20

Kommunale veje 138.436 120 135.778 120

I alt driftsaktiviteter 115.448 100 112.788 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion af vejvedligeholdelse og diverse projekter -700

Helhedsorienteret drift (HOD) - optimering -800

Tilpasning - eksterne konsulenter -1000

Justering - asfalt (vejsektoren) -1000

Sikkerhedsforanstaltninger - Havnefronten 500

Administration - bycykler 600

Moderniseringsaftale -220

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning: Fælles - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -13

Lønfremskrivning: Veje - for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -68

Punkt 66 Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje -18

Punkt 67 Ændring af lov om havne -11

Justering af indtægts- og udgiftsbudget vedr. parkering. 5,6 mill (netto 0) 0

Fælles HOD ramme. 1,8 mill. kr. (netto 0) 0


Side 76

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Mål- og Resultatkrav

• Sikker drift - udlægning af ca. 180.000 m2 slidlag

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekommende

• Rensning af rendestensbrønde pr. år ca. 45.000 stk.

• Skadespoint på

• Trafikveje = 3

• Lokalveje = 6

• Renhold (afventer arbejde vedr. kvalitetsmålinger).

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Vejtilførsel City Syd, Egnsplanvej 38.000

Renovering, Nibe Midtby 1.000

Tilslutning parkeringsanlæg, Nyhavnsgade 13.500

Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000

Genopretning af veje, stier og gågader 8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigt for 2013-2016.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 77

Sektor Færgedrift

Budget - Sektor Færgedrift

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 10.642 10.634 10.634 10.634 10.634

Indtægter -7.085 -7.085 -7.085 -7.085 -7.085

Netto 3.557 3.549 3.549 3.549 3.549

Sektor i alt, netto 3.549 3.549 3.549 3.549

Sektorens budget og formål

Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune og formålet med den er at sørge for forbindelse for biler, passagerer

og gods mellem Aalborg og Egholm, samt mellem Hals og Egense.

Aalborg Kommune råder over fire færger: Egholm, Egholm II, Hals-Egense og Egense.

Der arbejdes med at udvikle samarbejdet mellem de to overfarter og drage fordele ved fælles tilgang til organisering og

opgaveløsning

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Egholmfærgen 3.698 35 3.698 35

Hals-Egensefærgen 6.944 65 6.936 65

I alt driftsaktiviteter 10.642 100 10.634 100

Hals - Egense Færgerne

Hals - Egense overfarten besejles af 2 færger, ”Hals-Egense” og ”Egense”, med den ene i normal drift og begge i spidsbelastninger

og ferieperioden efter behov. Begge færger er tomandsbetjente.

Begge færger har i 2006 fået isat nye motorer, men det forventes at færgen ”Hals-Egense” i ca. 2015 igen skal have disse

fornyet, mens der for færgen ”Egense”, der indsættes i spidsbelastning og ferieperioder, ikke skal ske udskiftning inden-


Side 78

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

for 10 års perioden. Disse arbejder blev tidligere finansieret af færgeselskabets reservefond, idet de afsatte driftsmidler

alene kun kan klare den årlige normale drift.

Færgelejerne har tidligere været løbende vedligeholdt af Nordjyllands Amt. Denne opgave påhviler nu kommunen.

Egholm-færgen

Medio 2010 købte Aalborg Kommune færgen Egholm II.

Passagerkapaciteten er 96 passagerer. Totalvægten for køretøjer er ca. 60 tons med max. 10 tons akseltryk, hvoraf et

køretøj er maks. vægten 39,5 tons.

Færgen går fra at være enmandsbetjent til at være tomandsbetjent, hvor den ene skal være skipperuddannet og den

anden dæksmandsuddannet.

Med budgetvedtagelsen for 2011 er det besluttet at finansiere købet af færgen ved låneoptagelse med en låneperiode

på 25 år. Renter og afdrag finansieres fremadrettet indenfor Teknik- og Miljøforvaltningens samlede driftsramme. Den

endelige økonomi på sektor færger, skal derfor justeres, når de samlede omkostninger er opgjort. Denne tilpasning vil få

konsekvenser for driftsbudgettet i 2013.

Færgen er ikke i drift som følge af verserende syns- og skønssag i forhold til defekte færgelejer.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning: Egholm, for meget indregnet i budget 2012-15 (2012-niveau) -20

Lønfremskrivning: Hals-Egense, for meget indr. i budget 2012-15 (2012-niveau) -43


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 79

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Færger 2012 2013 2014 2015 2016

Passagerer

Egholmfærgen 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000

Hals-Egensefærgen 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Biler

Egholmfærgen 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000

Hals-Egensefærgen 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Mål og Resultatkrav

Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods mellem Aalborg og Egholm

som ø-færge samt mellem Hals og Egense som genvejsfærge.

Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunernes færger. Det forventes, at

Egholm-overfarten i 2013 vil få en passager- og bil fremgang.

Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i sommermånederne. Ø-boerne repræsenterer ca.

32.000 passagerer årligt.

Energi, færgernes forbrug af brændstof (dieselolie).

Brugertilfredshed

For at yde en bedre service overfor Egholms beboere anvendes der SMS til orientering om forestående arbejde og opgaver

på Egholmfærgen, som bevirker at færgen sejler uregelmæssigt. Det er en hurtig og effektiv måde at sende informationer

til medlemmer.

Tilmelding til systemet sker via Aalborg Kommunes hjemmeside og er en web-tilmelding.

Der har kun være t positive tilbagemeldinger om systemet.

Der er indført dankortbetaling og selvbetjeningsautomat ved Egholm-overfarten.


Side 80

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor Entreprenørenheden

Budget - Sektor Entreprenørenheden

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 33.472 32.331 32.331 32.331 32.331

Indtægter -32.869 -32.728 -32.728 -32.728 -32.728

Netto 603 -397 -397 -397 -397

Sektor i alt, netto 603 -397 -397 -397 -397

Sektorens budget og formål

Grundlaget for Entreprenørenheden er defineret i en Selvforvaltningsaftale, senest godkendt af byrådet d. 10. jan 2011.

• Det overordnede formål med Teknik- og Miljøforvaltningens Entreprenørenhed er at sikre, at løsningen af Teknik- og

Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige

hensyn til udvikling, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø samt socialt ansvar.

• Samtidig skal Entreprenørenheden være med til at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan

løses til priser, der ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked.

• Selvforvaltningsaftalen er herudover et vigtigt element til at skabe nye relationer mellem Entreprenørenheden og de

private aktører. Entreprenørenheden får ikke mulighed for at byde på udbudte opgaver, hvilket åbner mulighed for at

udnytte Entreprenørenhedens kompetencer til at udbyde og kontrollere kontrakter med private aktører.

• De opgaver Entreprenørenheden kan og skal løse for Teknik- og Miljøforvaltningen opdels i 4 kategorier, som specificeres

nærmere i en Virksomhedskontrakt.

Siden 1. april 2011 har Teknik- og Miljøforvaltningen været organiseret efter en ny organisationsmodel, som betegnes

Helheds Orienteret Drift (HOD). Den bygger på en stabil grundstruktur, som skal sikre driften – og et dynamisk og fleksibelt

tværfagligt samarbejde. Samtidig skal udvikling og læring styrkes med henblik på øget værdiskabelse for borgerne.

Erfaringerne fra BUM-modellen viser, at det er vigtigt, at der er klarhed omkring roller og ansvar. Derfor den stabile

grundstruktur.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 81

Det fleksible tværfaglige samarbejde er det, som medvirker til at følgende forhold kan fremmes:

• Forenklet administration

• Videndeling

• Helhedsorientering

• Initiativ og medindflydelse

• Tillid

• Læring

• OPS/P (offentlig/privat samarbejde/partnerskab)

• Borgerfokusering

Entreprenørenheden er fortsat et resultatcenter.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønbudget, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -1.004

Nøgletal

Årets medarbejderantal forventes at blive nogenlunde uændret ca. 220 omregnet til helårsbeskæftigede.

Antal

Beskæftigelse omregnet til årsværk

350

300

250

200

150

100

50

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Side 82

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor Støttet Boligbyggeri

Budget - Sektor Støttet Boligbyggeri

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 10.826 10.826 10.826 10.826 10.826

Indtægter 0 0 0 0

Refusion -105 -105 -105 -105 -105

Sektor i alt, nettodrift 10.721 10.721 10.721 10.721 10.721

Sektorens budget og formål

Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger opført før 1998.

Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde støtten.

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet betaler

kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 1998 betales hele støtten af staten. Kommunens

udgifter vil derfor være lidt faldende fremover.

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – det såkaldte ungdomsboligbidrag

– hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens udgifter i 2013 anvendes til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af driftsstøtten til det støttede

boligbyggeri.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 pct.

Serviceudgifter

Driftssikring af boligbyggeri 10.700 100 10.721 100

I alt driftsaktiviteter 10.700 100 10.721 100

Fra 2013 vil udgifterne til ungdomsboligbidrag øges betydeligt som følge af færdiggørelsen af de første af mange nye

ungdomsboliger. Finansiering i 2013 findes indenfor den samlede ramme i budgettet, inkl. rammen til indskud i Landsbyggefonden.


Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Side 83

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 123.427 119.616 118.632 118.397 118.397

Indtægter -7.241 -7.241 -7.241 -7.241 -7.241

Netto 116.186 112.375 111.391 111.156 111.156

Sektor i alt, netto 112.375 111.391 111.156 111.156

Sektorens budget og formål

Administrationen skal sikre at myndighedsopgaver, planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende

serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter

gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.

Driftsaktiviteter i 2013

Myndighedsudøvelse, byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og geokoder

samt GIS, it-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og personaleopgaver, kundecenter

samt drift af administrationsbygning m.m.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kommisioner råd og nævn 80 0,1 80 0,1

Administrationsbygninger 5.054 4,3 5.051 4,5

Sekretariater og forvaltninger 102.233 88,0 88.446 78,7

Fælles IT og telefon 4.452 4,0

Naturbestyttelse 4.376 3,8 4.371 3,9

Miljøbeskyttelse 4.443 3,8 4.438 3,9

Byggesagsbehandling 5.537 4,9

I alt driftsaktiviteter 116.186 100,0 112.375 100,0


Side 84

Budget 2013-2016 • Teknik- og Miljøforvaltningen

Aalborg Byråd har pr. 22. marts 2010 godkendt revision af gebyrvedtægt. Taksterne ændres med nettoprisindekset og

justeres pr. 1. oktober i året inden budgetåret.

Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til finansiering af personale til byggesagsbehandling.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Andel af driftsbesparelse, effektivisering byggesagsbehandling -433

Andel af driftsbesparelse, HelhedsOrienteret Drift, miljøadministration -400

Reduktion - administration -1.000

Moderniseringsaftalen -970

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning, for meget indregnet i budget 2012-2015 (2012-niveau) -976

Lov- og Cirkulæreprogram -215

Mål- og Resultatkrav

• At give borgerne den størst mulige behovsopfyldelse indenfor de gældende regler

• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser

• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udvikling i Aalborg Kommune

• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 85

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Serviceudgifter

Sektor Børn og Unge 1.967.717 327.069 33.000 0

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 175.448 30.456

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 178.317 43.207

Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner 435.956 0

Serviceudgifter i alt 2.757.438 400.732 33.000 0

Budgetgaranterede udgifter

Sektor Børn og Unge 100.590 96.696

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalg 1.104.280 169.543

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.871.072 703.194

Områder med 100 % refusion 773.006 773.006

Budgetgaranterede udgifter i alt 3.848.948 1.742.439 0 0

Beskæftigelsestilskud

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalg 675.398 100.454

Beskæftigelsestilskud 675.398 100.454

I alt 7.281.784 2.243.625 33.000 0

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er, at skabe et godt hverdagsliv for borgerne i Aalborg Kommune, herunder

at yde en særlig indsats for personer med svære livsbetingelser.

Familie og Beskæftigelsesforvaltningens kerneydelse er primært inden for områderne dagpasning af børn før skolealderen,

børn og unge med særlige behov, børn og unge med handicap, forskellige sundhedsopgaver, beskæftigelsesområdet,

udbetaling af offentlige forsørgelsesudgifter, hjælp til at borgerne i størst muligt omfang kan klare deres eget liv og yde

støtte og hjælp til borgere med svære problemstillinger.


Side 86

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektorer og driftsområder i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Børn og Unge

Børne- og Familieområdets kerneydelser er dagpasning 0-5 år, børn og unge med særlige behov samt sundhedsfremme

og forebyggelse. Sektorens ydelser udføres bl.a. gennem daginstitutioner, dagpleje, fritidscentre, Ungdomscentret, Familiecentret,

Specialcentret, Tandplejen, rådgivere og sundhedsplejersker.

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom

misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget

Denne sektor omfatter udgifter i forbindelse med integration, aktivering og revalidering, løntilskud til forsikrede ledige,

revalidender og aktiverede samt forsørgelse til personer på sygedagpenge, kontanthjælp og starthjælp, revalidering og

ledighedsydelse, og fra august 2009 også til forsikrede ledige

Sektor Områder med 100 % refusion

Kommunen administrerer en række ydelser, som refunderes med 100 % statsrefusion. Sektorens driftsaktiviteter er opdelt

i følgende områder, Pension, Børnetilskud og Dagpenge.

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration

Sektoren omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt øvrige

udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 87

Fokusområder Budget 2013-16

Dagpasningsområdet

Aalborg Kommune garanterer pasning af børn i førskolealderen i dagpasningstilbud. Pladsgarantien betyder, at forældre

kan få tilbudt plads til deres barn i det geografiske område, hvor de bor: Nord, Centrum, Øst eller Sydvest.

Der stiles efter, at 90 % af forældrene får opfyldt et af deres tre ønsker til en plads. De fleste forældre ønsker, at deres

børn passes tæt på, hvor de bor. Kommunen tilstræber derfor at tilbyde pasning i nærmiljøet. Når det gælder 3-5årige,

skal pasningen om muligt være i barnets kommende skoledistrikt.

Antallet af 0-2 årige falder markant og det giver store udfordringer i dagplejen i form af opsigelse af op til 100 dagplejere,

hvoraf 40-50 dagplejere forventes at stoppe ved naturlig afgang. Det faldende børnetal forventes at slå igennem på

antallet af 3-5 årige fra 2015.

Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske udvikling

af området i Aalborg Kommune frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for daginstitutionerne

og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens krav

om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet.

For at sikre pladsgarantien udbygges børnehavekapaciteten i Nørresundby. Der er afsat 8 mio. kr. i 2013 til færdiggørelse

af en børnehave i Nørresundby. Der opføres en ny institution i Nibe som delvis erstatning for Lunden og en eksisterende

institution udvides. I alt er der afsat 15 mio. kr. Den samlede bygningsmæssige kapacitet er uændret.

Børn og Unge med særlige behov - Optimering af den forebyggende indsats

Tidlig og forebyggende indsats er et væsentlig fokusområde blandt andet fordi vi fra forskning ved, at jo tidligere der sættes

ind, jo mere effektfuld bliver indsatsen. Vi ved også, at hvis vi er dygtige til at forebygge kan vi sikre en bedre indsats

for børnene/de unge. Derfor sætter vi fokus på yderligere indsatser og handlinger, der vil kunne sikre en endnu tidligere

opsporing af sociale problemer i familien, således at barnet/den unge i langt højere grad end nu hjælpes og støttes i

inkluderende fællesskaber i de almene tilbud (daginstitutioner, skoler mv.).

Samarbejde på tværs af fagområder

I en stor kommune som Aalborg er det væsentligt, at man er ekstra opmærksom på, at de opdelinger, som er lavet organisatorisk

ift. barn, voksen, job osv. ikke kommer til at gå ud over en helhedsorienteret sagsbehandling. De borgere, som er i

kontakt med vores kommune skal opleve denne som en samlet enhed og ikke 10 forskellige afdelinger, som hver især kun

ser på et lille stykke af virkeligheden. Der skal således være fokus hele borgerens livssituation og inddragelse af alle de

relevante parter.

Tilpasning og udvikling af tilbudsviften

Alle børn, unge og familier i Aalborg Kommune skal have de bedst mulige betingelser for et godt liv. Derfor skal der gives

helhedsorienterede tilbud, der tilgodeser den enkeltes behov. Barnet/den unge/familie/netværket skal ikke blot inddrages

og høres, men være aktive samarbejdspartnere i den enkelte sag. For at kunne give de bedst mulige helhedsorienterede

tilbud er det vigtigt, at det tværfagligt drøftes, hvordan indsatsen kan sammensættes.

Kvalitet i myndighedsarbejdet

Aalborg Kommune vil styrke myndighedsfunktion på børne- og ungeområdet. For at sikre, at alle rådgivere kan udfylde

rollen som myndighedsperson. Det er vigtigt, at myndighedsrollen er klart defineret, og der er fælles lærings- og udviklingsprocesser

på tværs af medarbejderne. Værdierne, som der arbejdes efter, skal italesættes, der skal arbejdes med

mål, og det skal sikres at der arbejdes systematisk i sagerne.


Side 88

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Forstærke indsatsen overfor unge ledige

Antallet af unge ledige har de senere år været stigende. Det er derfor en stor udfordring og et væsentligt mål, at få de

unge i arbejde eller i gang med en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og virksomhederne.

Jobcenter Aalborg indgår som en central aktør i arbejdet med Aalborg Kommunes ungestrategi.

Særligt i 2013 vil der være fokus på, at få de unge, der har komplekse personlige og psykiske problemer i gang med uddannelsesrettede

aktiviteter. Sammen med skolerne og UU skal der kigges på, hvordan frafald kan forebygges. Der er for

mange unge, der står uden en praktikplads efter grundforløbet. Erhvervsskolerne gør allerede en stor indsats, men det

skal undersøges, hvordan jobcentret kan understøtte denne indsats. Endelig vil et tema være, at hjælpe ledige med en

videregående uddannelse i gang på arbejdsmarkedet

Færre på førtidspension

Centralt i den førtidspensionsreform, der forventes at træde i kraft i 2013, er at unge under 40 år som udgangspunkt

ikke tilkendes førtidspension. Kun de personer, hvor det er helt åbenbart, at de aldrig kan blive i stand til at arbejde, kan

fortsat få førtidspension. I stedet skal de henvises til tværfaglige rehabiliteringsteams, og efterfølgende have et tilbud et

eller flere ressourceforløb. Reformen vil give nye muligheder. Det er samtidig en udfordring, at fastholde styring i forhold

til et effektivt sagsforløb. Forebyggelse er fortsat den mest effektive måde at mindske tilgangen til førtidspension. Ressourceforløbene

skal alene skal være for de personer, hvor andre muligheder er udtømte.

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mange er truet af at miste forsørgelsesgrundlaget, når dagpengeperioden fra 2013 er beskåret til to år. Jobcenter Aalborg

vurderer, at mellem 500 og 1000 ledige vil miste dagpengeretten i 2013. Jobcenter Aalborg er derfor gået sammen med LO

sammen om at strategi og en handleplan for bekæmpelse af langtidsledighed. Strategien videreføres i 2013. I strategien

indgår bl.a. makkerskaber mellem medarbejdere i jobcentret og a-kasserne, ekstra jobkonsulent-indsats, særlig vejledning

af 40 - 55 årige i løntilskud og særlig vejledning af ufaglærte unge under 30 år om uddannelse. Strategien falder i

tråd med den akut-pakke, som regeringen har udmeldt til hjælp for de udfaldstruede.

Holde fast i resultaterne på sygedagpengeområdet

Aalborg har haft succes med en effektiv og helhedsorienteret indsats for at bringe sygemeldte hurtigere tilbage til

arbejdsmarkedet. Det er lykkedes at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengeforløb, men Aalborg Kommune har

fortsat en større andel af andel af arbejdsstyrken i Aalborg, der er sygemeldt over 26 uger end landsgennemsnittet. Forskellen

er dog indsnævret i de seneste år. Strategien er i 2013 fortsat at holde fast i en effektiv og rettidig indsats med en

bred vifte af tilbud til de sygemeldte

Center for Misbrug og Socialt Udsatte

Misbrugsafsnittet integrerer børne- og familieperspektivet i alkoholbehandlingen og arbejder ud fra en helhedsorienteret

tilgang, hvor behandling, familiearbejde, beskæftigelse og øvrige sociale indsatser integreres, så der opnås de mest

optimale faglige og økonomiske løsninger for borgere med misbrugsproblemer. Misbrugsafsnittet arbejder med faglig

udviklingsplan i 2012, som implementeres i 2013.

Voksne med handicap - Tilpasning af organisationen og udnyttelse af tekniske løsninger/hjælpemidler

Der sker i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen løbende en tilpasning ud fra nye regler på området, nye muligheder ift.

digitalisering osv. Der er opmærksomhed på at holde fast i højfaglighed og kvalitet også når økonomien på området er under

pres. Et af redskaberne er organisatoriske tilpasninger således der bliver bedst mulige rammer ift. at kunne yde den service,

der er nødvendig på området. Et andet redskab er fortsat at arbejde med at lette, forenkle og effektivisere selve sagsbehandlingen.

Digitalisering, nye tekniske løsninger og hjælpemidler osv. vil være et klart opmærksomhedspunkt i 2013.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 89

Sektor Børn og Unge

Budget - Sektor Børn og Unge

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.987.675 1.967.717 1.963.822 1.963.814 1.963.814

Indtægter -327.722 -324.011 -323.989 -323.989 -323.989

Refusion -2.521 -3.058 -3.058 -3.058 -3.058

Netto 1.657.433 1.640.649 1.636.775 1.636.767 1.636.767

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 97.303 100.591 100.095 100.563 100.563

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -86.652 -96.695 -96.447 -96.681 -96.681

Netto 10.652 3.895 3.647 3.881 3.881

Sektor i alt, nettodrift 1.668.085 1.644.544 1.640.422 1.640.648 1.640.648

Anlæg

Udgifter 23.500 33.000 10.000

Indtægter

Netto 23.500 33.000 10.000 0 0

Sektor i alt, netto 1.691.585 1.677.544 1.650.422 1.640.648 1.640.648

Sektorens budget og formål

Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige,

sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund.

Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og Ungepolitik, der danner den

overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og unge.

Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke indsatsen for særligt udsatte

børn, unge og deres familier.

Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. småbørns- og skoleområdet), den

forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn

og unge med et specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).


Side 90

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kommunale ejendomme -192 0,0 -192 0,0

Genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.444 0,4 6.594 0,4

Kommunal tandpleje 68.098 4,1 70.598 4,3

Kommunal sundhedspleje 36.145 2,2 35.619 2,2

Dagpleje og daginstitutioner 978.170 58,6 963.077 58,6

Børn og unge med særlige behov 551.427 33,1 547.451 33,3

”Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring” 13.470 0,8 13.571 0,8

”Botilbud for personer med særlige

sociale problemer (Krisecentret)” 2.928 0,2 2.987 0,2

Øvrige sociale formål 944 0,1 944 0,1

Budgetgaranterede udgifter

Central refusionsordning -38.000 -2,3 -46.400 -2,8

Sociale formål 48.652 2,9 50.294 3,1

I alt driftsaktiviteter 1.668.085 100,0 1.644.544 100,0


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 91

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Dagplejen - udgifter ifm. ophør af ansættelse 4.500

Ledelsesstruktur daginstitutioner. Reduceres med 6 dagtilbudsledere -2.900

Vurdering: Færre tilmeldes frokostordningen -5.000

Reduktion i tilskud til privat børnpasning.Basisdagpleje indgår ikke i beregning -1.700

Takstforhøjelse børn- og ungeområdet -1.500

Besparelse på det takstfinansierede område (udsatte børn og unge) -2.000

Udsatte børn og unge centrene - reduktion i ledelse mv. -1.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -10.864

Befolkningsudvikling -13.216

Lov- og cirkulæreprogram 15.942

Sats- og takstfremskrivning 8.092

Tillægsbevilling og tekniske justeringer -1.455

Moderniseringsaftale -0,140

Der er en teknisk overførsel på 3,4 mill. kr. vedrørende myndighedspersonale fra området for udsatte børn og unge til

sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner.

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Forhøjelse af ydelsesloft tabt arbejdsfortjeneste 1.862

Tekniske ændringer

Ændrede refusionsgrænser særligt dyre enkeltsager -8.400

Sats- og takstfremskrivning 763


Side 92

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Befolkningsprognose 2012 2013 2014 2015 2016

Antal børn

0-2 år 6.751 6.487 6.379 6.401 6.435

3-5 år 6.594 6.661 6.687 6.483 6.389

0-17 år 39.546 39.227 39.091 38.968 38.913

Dækningsgrad og antal pladser 2012 2013

0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

Dagplejen 2.851 0 2.610 0

Institutioner 863 6.226 863 6.293

Puljeordninger 32 95 32 104

Private institutioner 24 104 64 95

Frit valg ordningen 1.070 0 1.070 0

Landsbyordninger 12 295 12 295

Antal pladser i alt 4.852 6.720 4.651 6.787

Forventet antal 6-årige i børnehaver 213 213

Dækningsgrad 71,9% 101,9% 71,7% 101,9%

Dækningsgrad (inkl. de 6-årige) 98,7% 98,7%

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 2013

Forventet antal anbragte primo 2013: Døgnpleje Døgninst.

Børn og unge med sociale adfærdsproblemer 460 70

Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 20 40


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 93

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner: 2012 2013

Belægning

Belægning

Pladser Aalborg Pladser Aalborg

Specialinstitutioner:

Stampe 15 14 15 15

Specialgrupper 30 30 30 30

Bøgen 34 17 34 19

Danahus 15 11 15 10

Stjernehusene 18 14 19 14

Familiecentret

Børneinstitutionen Vesterlund 8 8 8 8

Døgninstitutionen Vokseværket 8 8 8 8

Familieinstitutionen Bisgaard (dag) 35 35 35 35

Familiehuset Victoria 30 30 30 30

Krisecentret 6 3 6 3

Udslusningsprojekt 2 2 2 2

Døgncentrene:

Nibe 6 6 6 6

Saxogade (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 9 9 - -

Skinnely (sammenlagt 1/10-12 til Sulsted Landevej) 6 6 - -

Sulsted Landevej - - 12 12

Mål og resultatkrav

Opretholdelse af pasningsgarantien for pædagogiske dagtilbud.

• Alle 0-5 årige kan tilbydes pasning indenfor de fire fastlagte geografiske områder. Dog ses centrale byområder i Aalborg

under ét for 0-2 års området

Udviklingsplan for 0-5 års området

• Der er udarbejdet en samlet udviklingsplan for 0-5 års området, som vil være retningsgivende for den pædagogiske

udvikling af området i Aalborg Kommune frem til 2014. Udviklingsplanen beskriver tre centrale udviklingsområder for

daginstitutionerne og dagplejen i kommunen. Et af udviklingspunkterne er ’inklusion’, med henblik på at dagtilbudslovens

krav om, at alle børn har ret til at indgå i inkluderende fællesskaber i højere grad kan opfyldes indenfor normalområdet.

De to andre punkter er ’læring og læringsmiljøer’ og ’forældreinddragelse’.

Belægningsprocenten i dagplejen

• Det har i flere år været vanskeligt af forskellige årsager at nå en belægning på 95 %, som var målet. Belægningsprocenten

er justeret til 90.


Side 94

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Børn og unge med særlige behov

Implementering af udviklingsstrategien

• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fortsætter i 2013 omsætningen af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier

med særlige behov, herunder også børn og unge med handicap. Udviklingsstrategien, som blev udarbejdet i 2012

bygger på Aalborg Kommunes vision om at skabe en god og bæredygtig indsats – en indsats der er helhedsorienteret

og tværgående.

Fortsat fokus på fleksible foranstaltningstyper

• I den forbindelse skal opmærksomheden mod familiegruppernes anvendelse af hjemme-hos og kontaktpersoner som

fleksible foranstaltningstyper fortsat øges. Familiegrupperne skal samtidig skærpe opmærksomheden og anvendelsen

af råd og vejledning som foranstaltning til udsatte børn, unge og familier.

Opfølgning på kvalitetsprojektet

• Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever et stadigt stigende pres på det specialiserede socialområde til trods

for kapacitetstilpasninger, afvikling af eksisterende tilbud og fokus på brug af alternative og billigere foranstaltninger.

Dette har gjort det nødvendigt at tilføre rådgiverressourcer til myndighedsområdet for børn og unge således, at Aalborg

Kommune kan opfylde lovens krav, sikre børn/unge de nødvendige indsatser og en effektiv brug af ressourcerne

på området.

Opbygningen af modtagelser

• Der er gennem 2012 arbejdet med modtagerafsnit i familiegrupperne. Modtagelserne skal modtage alle nyhenvendelser

og i det omfang det er muligt afslutte sagen i Modtagelsen.

Valg af nyt It-værkstøjer til styring og disponering af sager

• Den nuværende it-understøttelse i familiegrupperne til at styre og disponere sagerne er ikke tilstrækkelig. Det er i

Kommunernes Økonomiaftale besluttet, at kommunerne senest i 2014 skal have anskaffet sig DUBU eller et tilsvarende

it-system. I løbet af 2013 skal mulighederne for styring og disponering af sager i familiegrupperne drøftes, og der

skal ligeledes træffes et valg i forhold til fremtidigt it-system.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 95

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser 3.000

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler 4.000

Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000

Ny børnehave Nørresundby 8.000

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500

Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og legepladser:

Rammebeløb til mindre bygningsmæssige ændringer, sikkerhed på legepladser og alarm- og brandværnsudgifter, samt

filtre til ventilationsanlæg.

Rammebeløb, myndighedskrav, renovering i egne og lejede lokaler:

Rådighedsbeløbet anvendes til opfyldelse af myndighedskrav fra arbejdstilsynet, AK Arbejdsmiljø, Beredskabscentret og

Fødevareregionen, samt konstaterede forhold i forbindelse med institutionernes arbejdspladsvurdering (APV)

Ekstraordinær renovering af institutioner:

Rådighedsbeløbet anvendes til renovering af institutioner.

Ny børnehave, Nørresundby:

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny 80 børns børnehave i Nørresundby

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe:

Rådighedsbeløbet anvendes til opførelse af ny institution i Nibe, som erstatning for Børnehuset Lunden. Institutionen vil

blive normeret til 20 vuggestuepladser (0-2 år) og 40 børnehavepladser (3-5 år)

Tilbygning Nibe, Solsikken:

Rådighedsbeløbet anvendes til udvidelse af eksisterende institution med 20 børnehavepladser (3-5 år) til i alt 60 pladser.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.


Side 96

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget

Budget - Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 164.787 175.448 175.440 175.410 175.410

Indtægter -18.669 -18.677 -18.677 -18.677 -18.677

Refusion -11.563 -11.779 -11.779 -11.779 -11.779

Netto 134.555 144.992 144.984 144.954 144.954

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 1.701.220 1.104.280 971.394 973.655 973.655

Indtægter -1500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

Refusion -812.649 -168.043 -32.896 -32.896 -32.896

Netto 887.071 934.737 936.998 939.259 939.259

Sektor i alt, nettodrift 1.021.626 1.079.729 1.081.982 1.084.213 1.084.213

Sektor i alt, netto 1.021.626 1.079.729 1.081.982 1.084.213 1.084.213

Sektorens budget og formål

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse samt omsorgsforanstaltninger.

Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe

det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt omsorgsforanstaltninger såsom

misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, bo-former og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder.

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner

samt administration.

De overordnede strategiske mål for sektoren er:

• Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet

• Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere

• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer

• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet

• Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer

• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 97

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens netto driftsaktiviteter er opdelt i serviceudgifter og budgetgaranterede udgifter

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

mio. kr. pct. mio. kr. pct.

Serviceudgifter

Midlertidig botilbud, personlig støtte 46.261 4,5 55.893 5,2

Misbrugsbehandling og forbyggelse 37.524 3,7 37.738 3,5

Udstødteområdet 44.929 4,4 45.276 4,2

Andre sundhedsudgifter 5.279 0,5 5.358 0,5

Øvrige sociale formål 716 0,1 727 0,1

Serviceudgifter i alt 134.709 13,2 144.992 13,4

Budgetgaranterede udgifter

Sociale formål, refusion midlertidig botilbud §107 -537 -0,1 -537 0,0

Personlige tillæg m.v. 23.025 2,3 22.893 2,1

Førtidspension med 50 % refusion 91.160 8,9 84.618 7,8

Førtidspension med 35 % refusion 148.234 14,5 142.806 13,2

Førtidspension, Ny lov 433.218 42,4 480.949 44,5

Sociale formål 12.300 1,2 11.497 1,1

Boligydelse 94.075 9,2 95.565 8,9

Boligsikring 85.596 8,4 96.946 9,0

Budgetgaranterede udgifter i alt 887.071 86,8 934.737 86,6

I alt driftsaktiviteter 1.021.780 100,0 1.079.729 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Sats- og takstregulering 1.437

Lov- og cirkulæreprogram -49

Lønregulering -479

Forventede merudgifter for servicelovens voksenbestemmelser 9.000

Tilskud TUBA 300


Side 98

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Satsregulering 14.225

Budgetgaranti - Personlige tillæg -500

Budgetgaranti - Førtidspension, Ny lov 25.000

Budgetgaranti - Sociale formål -1.000

Budgetgaranti - Boligsikring 9.982

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Belægning

Belægning

borgere fra

borgere fra

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner Aalborg Aalborg

for misbrugs- og udstødteområdet: Pladser Kommune Pladser Kommune

Svenstrupgård

Forsorgs-/sygeafdeling 74 41 74 41

Det alternative bofællesskab/plehjehjem 10 5 10 5

Kirkens Korshær

Herberget 18 13,5 18 13,5

Befællesskab 5 5 5 5

Natvarmestue 25 25 25 25

Forventet forbrug af dag- og døgnpladser

Dagbehandling Alkohol 53 53 53 53

Ekstern døgnbehandling alkohol 10 10 10 10

Dagbehandling stofmisbrug 40 40 40 40

Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 20 20 20 20

Dag/døgnbehandling efterbehandling 10 10 10 10

Substitutionsbehandling 108 108 108 108


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 99

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Førtidspension

Under 60 årige tilkendt 1/1 1992 - 31/12 1998

Forhøjet almindelig førtidspension 285 248

Mellemste førtidspension 577 522

Højeste førtidspension 246 222

Tilkendt efter 1. januar 1999

Forhøjet almindelig førtidspension 278 251

Mellemste førtidspension 665 624

Højeste førtidspension 426 399

Sag rejst efter 1. januar 2003

Ny førtidspension 3.756 4.142

Boligstøtte

Boligydelse

Lejere, almindelige 10.246 10.393

Lejere i ældreboliger 2.433 2.468

Andelshavere 791 802

Ejere 35 36

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 28.676 29.135

Boligsikring

Antal modtagere 14.286 16.180

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 11.983 12.174


Side 100

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Mål- og Resultatkrav

• Alkoholbehandling

Implementering af nyt alkoholkoncept i Misbrugsafsnittet. Implementering starter op i 2012/2013.

• Forsorgsområdet

Nedbringelse af opholdstiden på Svenstrupgård. Kommunen ønsker at nedbringe opholdstiden for de borgere, der opholder

sig på forsorgshjem. Det skal ske ved at have fokus på borgernes muligheder for så tidligt som muligt at komme

i egen bolig med eventuel støtte.

• Nye måder at møde borgeren på

Der skal i 2013 være fokus på de muligheder, som en øget digitalisering giver, og tankerne ift. digitaliseringen skal ses i

sammenhæng med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens kanalstrategi.

• Helhedsorienteret sagsbehandling

I forhold til indsatser rettet mod sårbare unge i alderen 16-23 år er det vigtigt, at de unge sikres en god overgang til

voksenlivet. Efter det fyldte 18. år får de unge en række rettigheder og pligter, som det er vigtigt, at de unge introduceres

til. Det være sig i forhold til fx boligsituation, uddannelse og job, men også bedre overgang til tilbud og indsatser på

voksenområdet.

• Snitflader til Udbetaling Danmark

I løbet af 2013 skal antallet af henvendelser fra borgere uden særlige problemstillinger være faldende for Udbetaling

Danmark starter for fuld kraft i marts 2013 frem til december 2013.

• Tilbud til voksne med handicap

Med udgangspunkt i at nyeste forskning fremskaffes, skal der opnås overblik over, hvad der virker på handicapområdet.

I 2013 vil Socialafdelingens fokus i høj grad være på at sikre en skærpet opfølgning i de mest effektive indsatser

på handicapområdet. I den forbindelse bliver en væsentlig brik ansættelsen af en studentermedhjælper, som vil få

opgaver omkring forskning på voksenområdet (indsatser der virker, § 85 støttekontaktpersoner og §107 midlertidig

botilbud).


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 101

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget

Budget - Sektor Beskæftigelsesudvalget

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 231.540 178.317 178.317 178.317 178.317

Indtægter -324 -44 -44 -44 -44

Refusion -42.685 -43.163 -43.163 -43.163 -43.163

Netto 188.531 135.110 135.110 135.110 135.110

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 2.081.421 1.871.072 1.875.520 1.882.858 1.882.858

Indtægter

Refusion -904.834 -703.194 -705.418 -709.293 -709.293

Netto 1.176.587 1.167.878 1.170.102 1.173.565 1.173.565

Beskæftigelsestilskud

Udgifter 662.486 675.398 675.398 675.398 675.398

Indtægter

Refusion -100.454 -100.454 -100.454 -100.454 -100.454

Netto 562.032 574.944 574.944 574.944 574.944

Sektor i alt, netto 1.927.150 1.877.932 1.880.156 1.883.619 1.883.619

Sektorens budget og formål

Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse bliver selvforsørgende gennem

bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at

skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie.

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger som f.eks. aktivering,

revalidering & løntilskud, og forskellige former for forsørgelsesudgifter til bl.a. kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse,

ledighedsydelse og sygedagpenge.

Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner

indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.


Side 102

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige, samt udgifter til beskæftigelsesrettede

indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til

centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver.

Udgifterne til løntilskud og forsørgelsen af forsikrede ledige finansieres af et særligt beskæftigelsestilskud.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Frit optag på produktionskoler 9.378 0,5 9.528 0,5

Forrevalidering og aktivering 57.754 3,0 58.025 3,1

Jobkonsulenter m.m. 43.685 2,3 0 0,0

Jobtræning, centralt finansierede fleksjob og servicejob 77.714 4,0 67.556 3,6

Serviceudgifter i alt 188.531 9,8 135.110 7,2

Budgetgaranterede udgifter

Passiv forsørgelse 347.649 18,0 360.639 19,2

Aktiv forsørgelse 169.543 8,8 175.240 9,3

Sygedagpenge 332.801 17,3 323.462 17,2

Integration/introduktionsydelse 37.433 1,9 5.754 0,3

Aktivering/revalidering 136.332 7,1 138.511 7,4

Ledighedsydelse, Fleks- og skånejob 151.934 7,9 154.365 8,2

Seniorjob 895 0,0 9.907 0,5

Budgetgaranterede udgifter i alt 1.176.587 61,1 1.167.878 62,2

Finansieret af beskæftigelsestilskud

Aktivering - Forsikrede ledige 72.837 3,8 75.837 4,0

Forsørgelse - forsikrede ledige 489.195 25,4 499.107 26,6

Beskæftigelsestilskud i alt 562.032 29,2 574.944 30,6

I alt driftsaktiviteter 1.927.150 100,0 1.877.932 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Der er en teknisk overførsel på 27,2 mill. vedr. myndighedspersonale fra integrationsområdet over til sektor Borgerrettede

vejlednings- og rådgivningsfunktioner.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 103

Vedr. Jobkonsulenter er der en ændring på 41,9 mill. kr. Her spares der 1,2 mill. kr. på Myndighedsenheden, mens der sker

en teknisk overførelse på 40,7 mill. kr. til sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner.

Der er vedtaget en ekstra indsats på sygedagpengeområdet som betyder forventede besparelser på 8 mill kr.

På sygedagpengeområdet blev der i forbindelse med budget 2012 pga. ny lov vedr. beskæftigelseskravet (øget fra 13 uger

til 26 uger) indarbejdet en reduktion på 3,2 mill. kr for 2012 og 9,5 mill. kr. for 2013 og årene fremover.

Serviceudgifter

Serviceændringer

Nedlæggelse af Myndighedsenheden -1.200

Besparelse vedr. centralt fiansierede fleksjob, pga højere tilskudsgrad -4.000

Besparelse vedr. løntilskud til forsikredere ledige (jobtræning) -6.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -2.095

Sats og takstfremskrivning 349

Lov og cirkulærerprogram -338

Teknisk overførsel - Jobkonsulenter -40.734

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Sats og takstfremskrivning 18.724

Overførsel af udgifter fra sektor Beskæftigelse til sektor Borgerrettede vejledningsog

rådgivningsfunktioner -27.213

Budgetgaranti I alt 14.095

Budgetgarantien er fordelt på nedenstående områder

Aktiv kontanthjælp 3.000

Integration -5.000

Passiv kontanthjælp 6.963

seniorjob 9.000

Sygedagpenge 95

Ændring i Beskæftigelsestilskud 12.912

Serviceændringer

Besparelse på sygdagpengeområdet pga ekstra indsats -8.000


Side 104

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Personer på ledighedsydelse 300 330

Antal personer på fleksjob 1.900 1.900

Antal centralfinansierede fleksjob 335 335

Mål og resultatkrav

Målene for Jobcenter Aalborg i 2013 fremgår af beskæftigelsesplanen for 2013, der i juni 2012 blev drøftet i Beskæftigelsesudvalget

og i august 2012 blev drøftet i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesplanen for 2013 bliver endeligt

behandlet i Beskæftigelsesudvalget og Byrådet i løbet af september-november.

Centralt i beskæftigelsesplanen er jobcentrets indsats i forhold til udmøntningen af beskæftigelsesministerens mål for

2013:

• Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse

• Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

• Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

• Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen

Desuden er der i planen fokus på, at forsætte den gode udvikling med at reducere sygefraværet både af hensyn til den

enkelte sygemeldte, virksomhederne og kommunens økonomi. Her er der ikke mindst fokus på at reducere det langvarige

sygefravær gennem en aktiv og tidlig indsats.

I forlængelse af Aalborg Kommunes integrationspolitik understreges beskæftigelsesindsatsen særlige rolle til at sikre

integration på arbejdsmarkedet.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 105

Sektor Borgerrettede vejledningsog

rådgivningsfunktioner samt administration

Budget - Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 344.342 435.956 437.832 436.623 436.623

Indtægter -721 0 0 0 0

Refusion 0 0 0 0 0

Netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623

Sektor i alt, netto 343.621 435.956 437.832 436.623 436.623

Sektorens budget og formål

Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige lægeerklæringer samt

øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave:

• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og økonomiske ydelser i relation

til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen på de forskellige områder. Der lægges vægt

på forebyggelse og indsats, der aktiverer den person, der har behov for hjælp.

• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige grundlag for politiske og

administrative beslutninger.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Råd, nævn og kommissioner 92 0,0 92 0,0

Administrationsbygninger 30.285 8,8 34.805 8,0

Myndighedsudøvelse 0 0,0 68.134 15,6

Øvrig Administration 313.244 91,2 58.481 13,4

Fælles IT og telefoni 0 0,0 15.238 3,5

Jobcentre 0 0,0 157.171 36,1

Det specialiserede børneområde 0 0,0 70.547 16,2

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 0,0 31.488 7,2


Side 106

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Arbejdsgruppen om ”Kommunernes administration og den autoriserede kontoplan” har anbefalet at hovedkonto 6 gøres

mere gennemskuelig. Den autoriserede kontoplan udmøntes i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i ovenstående

opdeling pr. 1. januar 2013.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Reduktion med 8 konsulenter/administration i centrale funktioner -4.000

Besparelser ifm. Tidligere strukturændringer (antal områder) -2.100

Nedlæggelse af Fagforeningsrådgivningen -400

Ledelsesstruktur i Børne- og familieafdelingen -700

Tab ved etablering af Udbetaling Danmark (Administrationsbidrag) 12.600

Øgede normeringer til kommunal Sygedagpengeenhed 3.000

Tekniske ændringer

Lov- og cirkulæreprogram 2013-16 -1.388

Husleje 478

Takstfremskrivning af lovpligtige lægeerklæring 103

Lønfremskrivning, for meget indregnet 2012-2015 (2012 niveau) -2.701

Overførsel af myndighedspersonale fra Integrationsområdet 27.213

Overførsel af myndighedspersonale fra Drift - Jobkonsulenter m.m. 40.734

Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge 3.387

Overførsel af myndighedspersonale fra Kræftrehabilitering 1.200

Tilførelse af rådgiverressourcer, Byråd punkt 22 af 18. juni 2012 8.000

Overflytning af stilling fra Borgmesterensforvaltning 324

Overførsel af myndighedspersonale fra Børn og Unge -734

Ændringerne i den autoriserede kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning.

Der er overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i

alt 72,534 mio. kr.


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Side 107

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Sektorens personalenormering er sammensat af følgende områder

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00

Administrationsbygninger 21,78 24,78

Myndighedsudøvelse 545,43 164,44

Øvrig administration (heraf 25,81 elever) 134,44 141,05

Fælles IT og telefoni 0,00 12,00

Jobcentre 0,00 336,75

Det specialiserede børneområde 0,00 157,57

I alt 701,65 836,59

Udviklingen i normeringer på hovedkonto 6 er en stigning på i alt 134,94 normeringer. Ændringerne i den autoriserede

kontoplan på hovedkonto 6 har afledt en række tekniske ændringer i Familie- og Beskæftigelsesforvaltning. Der er

overført myndighedspersonale fra Integrationsområdet, Jobkonsulenter samt Børn og Unge, i alt 172,18 normeringer.

Herudover kommer der en samlet reduktion på 37,24 normeringer, der er en følge af Lov- og cirkulæreprogram 2013-16,

overdragelse af personale til Udbetaling Danmark og administrative besparelser.

Mål og resultatkrav

• At nettodriftsudgifterne pr. indbygger til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens opgaver er de laveste sammenlignet

med 6-byerne.

• At Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens ansatte optræder professionelt og serviceorienteret overfor borgerne.

• Forvaltningen bestræber sig på at udvikle og forbedre metoder, der sikrer rekruttering af kvalificerede ledere og medarbejdere

samt styrke fastholdelsen af kvalificerede ledere og medarbejdere.


Side 108

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor Områder med 100 % refusion

Budget - Sektor Områder med 100 % refusion

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Budgetgaranterede udgifter

Udgifter 4.321.057 773.006 158.240 158.240 158.240

Indtægter -64.716 0 0 0 0

Refusion -4.256.341 -773.006 -158.240 -158.240 -158.240

Netto 0 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 0 0 0 0 0

Sektorens budget og formål

Målet er at Kommunen administrerer en række opgaver for Staten, der refunderes med 100 pct. Opgaverne medfører et

væsentligt administrativt arbejde og dermed kommunale udgifter til rådgivning, vejledning og administration.

Sektorens områder er præget af hyppige lovændringer. Dens ydelser prioriteres højt og omfatter korrekt udbetaling til

rette tid til ca. 40.300 pensionister, til ca. 23.000 modtagere af syge- og barselsdagpenge i løbet af et år, samt til ca. 37.000

modtagere af børne- og andre familieydelser.

Med Lov nr. 324 af 11/04/2012 om Udbetaling Danmark, det betyder at Udbetaling Danmark 1. marts 2013 vil overtage

udbetalingen af ydelser og tilskud indenfor følgende områder:

• Folkepension

• Højeste og mellemste førtidspension

• Alm. og forhøjet alm. Førtidspension

• Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

• Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

• ATP-bidrag førtidspension

• Delpension

• Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension

• ATP-bidrag barselsdagpenge


Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Side 109

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Budgetgaranterede udgifter

Pensioner 3.662.955 88,4 647.731 83,8

Dagpenge 479.831 11,6 125.275 16,2

I alt driftsaktiviteter 4.142.786 100,0 773.006 100,0

Driftsaktiviteterne i 2013, er reduceret med:

Overgår til Udbetaling Danmark 1. marts 2013

• Folkepension

• Højeste og mellemste førtidspension

• Alm. Og forhøjet alm. Førtidspension

• Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister

• ATP-bidrag førtidspension

• Delpension

• Tillægsydelse for pensionister med alm. eller forhøjet alm. førtidspension

Overgået til Udbetaling Danmark 1. december 2012

• ATP-bidrag barselsdagpenge

• Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Overgået til Udbetaling Danmark 1. oktober 2012

• Forskudsvise udlagte underholdsbidrag

• Børnetilskud

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Satsregulering 12.173


Side 110

Budget 2013-2016 • Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Kommunen varetager udbetalingen af ydelser med 100 % refusion til modtagere indenfor 2 hovedområder – Pensioner

og Dagpenge. Nøgletallene er opdelt i antal modtagere og antal udbetalingsuger.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2013

Antal modtagere

Pension

Folkepension 32.571

Heraf ældrechecken 9.834

Højeste og mellemste førtidspension 1.493

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 208

Invaliditetsydelse 99

Delpension 11

Daggpenge

Sygedagpenge hos forsikrede arbejdsgivere:

* antal modtagere 2.900

* antal udbetalingsuger 3.750

Sygedagpenge de første 4 uger:

* antal modtagere 16.500

* antal udbetalingsuger 21.000

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption:

* antal modtagere 4.600

* antal udbetalingsuger 94.500

Mål- og Resultatkrav

• Borgerne får deres lovbestemte ydelser rettidigt.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 111

Ældre- og Handicapforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Ældre- og Handicapforvaltningen

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Sektor Serviceydelser for ældre 1.811.716 -238.812 69.902 -4.400

Sektor Tilbud for mennesker med handicap 1.065.257 -425.742 6.550 -2.160

Sektor Myndighedsopgaver og administration 88.295 0 0 0

I alt 2.965.268 -664.554 76.452 -6.560

Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række serviceydelser til

mennsker med handicap og ældre. Styringsmæssigt er forvaltningens budget opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i en

række service- og budgetområder.

Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen

Serviceydelser for ældre

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på plejehjem, hjemmepleje,

hjemmesygepleje, aktivitetstilbud, madservice, optræning, samt hjælpemidler mm.

Tilbud til mennesker med handicap

Denne sektor omfatter tilbud/støtte, der er rettet mod voksne med handicap, herunder udviklingshæmmede, døve, mennesker

med fysisk handicap, mennesker med autisme, sindslidende og særlige tilbud mm.

Myndighedsopgaver og administration

Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt andet visitationsog

rådgivningsfunktioner.


Side 112

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Fokusområder budget 2013-16

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejdes der målrettet på at realisere Vision 2015 og de fem strategiske mål. Dette

arbejde forudsætter en målrettet indsats, hvor der anvendes innovative og forebyggende løsninger. Med budget 2013

styrkes dette arbejde.

På ældreområdet er der som følge af det stigende antal ældre afsat 6,8 mio. kr. fra 2013.

Ældre- og Handicapforvaltningen har en vision om at gøre ældre og mennesker med handicap mere selvhjulpne. Derfor

intensiveres arbejdet med at give borgerne træning, sådan at funktionsevnen styrkes og behovet for at skulle have hjælp

af andre bliver mindre. Forvaltningen forventer, at denne indsats kan frigøre ressourcer i hjemmeplejen svarende til omkring

15 mio. kr. om året.

Inden for hjemmeplejen gennemføres der desuden en servicetilpasning som medfører en reduktion i udgifterne på 1,5

mio. kr. næste år.

Moderniseringsaftalen indebærer, at der som følge af bedre muligheder for at lave udbud på frit valgs området kan frigøres

ressourcer for 5,1 mio. kr.

Ældre- og Handicapforvaltningen satser meget på velfærdsteknologiske løsninger. Et forsøg med robotstøvsugere udvides

til alle plejehjem og botilbud. Dette forventes at kunne reducere udgifterne til rengøring med 2,8 mio. kr. det første år.

Desuden etableres der loftslifte på alle plejehjem. Dette initiativ forventes at frigøre 5 mio. kr. årligt.

De budgetmæssige rammer betyder, at forvaltningen skal være endnu mere effektiv. Forventningen er, at der kan frigøres

ressourcer på kommunens mange plejehjem og botilbud, svarende til hhv. 8 og 9 mio. kr.

På genoptræningsområdet skal der arbejdes med effektiviseringer/udbud som i 2013 forventes at give en gevinst på 1,5

mio. kr.

Som led i styrkelsen af den forebyggende indsats på sundhedsområdet bruges der i 2013 1,9 mio. kr. til at supplere det

planlagte akuttilbud med rehabiliteringspladser.

Der tilføres yderligere 3,7 mio. kr. med det formål, at styrke indsatsen vedrørende forebyggelige indlæggelser og dermed

reducere udgifterne til medfinansiering af sundhedsvæsnet.

Som følge af den budgetmæssige situation er der på de øvrige dele af ældreområdet gennemført tilpasninger af budgetterne

i størrelsesordnen 2-3 pct. Det drejer sig bl.a. om hjemmesygeplejen og aktivitetsområdet. Der er dog samtidig

skabt mulighed for at styrke de sygeplejefaglige opgaver på kommunens plejehjem med en målrettet budgetudvidelse på

3 mio. kr.

Også administrationen skal være mere effektiv. Her skal der ske besparelser for i alt 5,5 mio. kr. om året.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 113

Mål og resultatkrav for hele forvaltningen

Forvaltningen har i forbindelse med arbejdet med Vision2015 formuleret en række mere konkrete resultatmål. I dette

budgetdokument gennemgås de i forkortet form og den fulde længde kan ses på www.aalborgkommune.dk under Ældreog

Handicapforvaltningen.

1: En nem, kendt og enkel indgang

Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med forvaltningen. Borgerne skal opleve, at vores forskellige ydelser

hænger sammen og supplerer hinanden. Tilgængelighed og åbenhed er nøgleord i både administrationen og på vores

arbejdspladser ude ved borgerne.

Nyt kontaktcenter

Vi arbejder med muligheden for at oprette et centralt beliggende kontaktcenter i 2013, hvor borgerne kan få afklaret

hovedparten af deres spørgsmål og behov.

Digitale selvbetjeningsløsninger

Vi opretter som minimum følgende selvbetjeningsløsninger i 2013: Afbud til træning, Bestilling og afbestilling af madservice,

samt Remindere på sms om aftaler med forvaltningen.

Adgang til egne journaler

Borgerne får fremover digital adgang til egne journaler. Vi implementerer adgangen i etaper fra begyndelsen af 2013 til

begyndelsen af 2014.

2: De rigtige tilbud

I tæt dialog med borgerne udvikler, tilpasser og afvikler vi løbende vores tilbud efter borgernes behov.

Misbrugere med én eller flere diagnoser

Vi vil i første halvår af 2013 gennemføre en analyse af området. Analysen vil afdække behovet og indeholde klare anbefalinger

til konkrete indsatser på området.

Borgere med selvskadende eller selvmordtruende adfærd

I 2013 vil vi indsamle og formidle viden om området og samtidig sikre, at der sker en opkvalificering af medarbejderne.

Mental sundhedsfremme

Vi vil i 2013 gennemføre et pilotprojekt til udvikling af en rådgivningsfunktion, hvor medarbejdere i Aalborg Kommune

anonymt kan henvende sig, hvis de ikke oplever at kunne håndtere de udfordringer, livet byder på.

Borgere med erhvervet hjerneskade

Vi arbejder i 2013 på at kortlægge behovene og på at afklare mulighederne, så vi fremadrettet kan sikre borgere med

erhvervet hjerneskade et mere målrettet tilbud.


Side 114

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre med behov for socialpædagogisk støtte

Vi styrker indsatsen ved i større omfang at opdyrke det tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne.

Borgere med demens

Vi arbejder i øjeblikket på at implementere en større demensudbygningsplan og vi vil i slutningen af foråret 2013 gennemføre

de enkelte delanalyser.

Udskrivningsenhed

Myndighedsafdelingen etablerer fra 1. januar 2013 en central udskrivningsenhed,

der modtager og videreformidler alle meddelelser fra sygehusene om indlæggelse og udskrivning samt visiterer alle § 140

genoptræningsplaner.

3: En handlekraftig organisation

Vi er en handlekraftig og åben forvaltning. Vi træffer klare og meningsfulde beslutninger på alle niveauer, og vi er fleksible.

Vi udvikler vores kerneopgaver gennem dialog med borgerne og vores interne og eksterne samarbejdspartnere.

Frihedsbrevet

Sammen med vores arbejdspladser udvikler vi i 2013 forskellige værktøjer til at udbrede og understøtte anvendelsen af

Frihedsbrevet.

Intern kommunikation

Vi vil i 2013 arbejde med udvikling af god kommunikation på alle arbejdspladser, danne netværksgrupper, professionalisere

ledelse, etablere en dynamisk side på KLIK, oprette tværfaglige fora på KLIK, fortælle de gode historier og informere

om aktuelle emner på KLIK.

Social kapital

Vi vil med respekt for lokale forskelle i MEDudvalgene arbejde målrettet på at øge tillid, oplevelse af retfærdighed og

styrke samarbejdet om kerneopgaven.

Indsatserne foregår på arbejdspladsen, tværfagligt og mellem niveauerne.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 115

4: Innovation og ny teknologi

Vi lægger vægt på at tilgodese borgernes ønsker og behov og at gøre den enkelte borger mere selvhjulpen. Vi er på forkant

med udviklingen og anvender nye faglige metoder og nye teknologiske hjælpemidler. Vi frigør hermed ressourcer,

som vi kan anvende til en bedre service.

Bedre udnyttelse af kendt teknologi

Vi vil eksempelvis i 2013 have fokus på spiserobotter, robotstøvsugere, talegenkendelse, loftslifte, toiletstole, intelligente

plejesenge, toiletter med skylle-, tørre-, sænke og løftefunktion, TeleCare Nord og online Velfærd.

Hjælpemidler og bevillinger

Vi arbejder med en model for leje af hjælpemidler og etablerer et showroom med rådgivning i velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Analysearbejdet begynder

første kvartal 2013.

Aalborg på forkant (innovationsstrategi)

Vi etablerer en central innovationsenhed pr. 1. januar 2013, der understøtter og samler op på lokale initiativer.

Fra mere til bedre

Vi tænker innovativt og bruger Frihedsbrevet til at imødekomme fremtidens udfordringer.

5: Rollemodeller for kvalitet og faglighed

Vi er stolte af vores arbejde, og både ledere og medarbejdere er rollemodeller. Vi har fokus på faglighed og leverer service

af høj kvalitet. Vi anvender og deler viden til gavn for borgerne.

Kvalitet

Vi er i dialog om kvalitet med borgere, kolleger, pårørende og andre samarbejdspartnere. Vi vil afdække kvalitetsbegrebet

og sætte det i spil på den enkelte arbejdsplads.

Faglighed

Vi formidler i 2013 inspiration og værktøjer til at understøtte ledere og medarbejderes afvikling af konstruktive udviklingssamtaler

på arbejdspladserne. Vi udarbejder og implementerer i 2013 en strategi for brug af e-learning.

Tværfaglighed

Vi udvikler netværk ved i 2013 og 2014 at gennemføre pilotprojekter med fokus på en tværfaglig tilgang. Vi formidler

vores læring og erfaringer herfra.

Rollemodeller

For at udvikle vores velfærdsledere anvender vi i 2013 og 2014 aktivt erfaringer fra projekt ”Tværgående ledelse på Ældreområdet”

på vores øvrige arbejdspladser.


Side 116

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor Serviceydelser for ældre

Budget - Sektor Serviceydelser for ældre

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter *)

Udgifter 1.822.451 1.811.716 1.796.379 1.796.107 1.796.107

Indtægter -231.842 -234.512 -234.512 -234.512 -234.512

Refusion 0 0 0 0 0

Netto 1.590.609 1.577.204 1.561.867 1.561.595 1.561.595

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 0 0 0 0 0

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

Netto -4.300 -4.300 -4.300 -4.300 -4.300

Sektor i alt, nettodrift 1.586.309 1.572.904 1.557.567 1.557.295 1.557.295

Anlæg

Udgifter 75.378 69.902 7.100 2.100 2.100

Indtægter -10.420 -4.400 0 0 0

Netto 64.958 65.502 7.100 2.100 2.100

* Inkl. budget vedr. ældreboliger på netto -16,9 mio. kr. i indtægter, som ikke indgår i servicerammen.

Sektorens budget og formål

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger har

mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.

På Ældreområdet kompenserer vi for den nedsatte funktionsevne gennem en række tilbud, der også indeholder et forebyggende

sigte.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektoren serviceydelser for ældres budget omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre. Dette er

opdelt på forskellige serviceområder med angivelse af nettobudget i 2013.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Side 117

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

Serviceudgifter

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Hjemmepleje* 480.065 30,3 483.105 30,7

Madservice 7.343 0,5 7.159 0,5

Serviceydelser på plejehjem 624.457 39,4 605.870 38,5

Hjemmesygepleje 141.661 8,9 148.027 9,4

Aktivitetstilbud 47.168 3,0 43.749 2,8

Træningstilbud 36.940 2,3 43.977 2,8

Hjælpemidler og kørsel 114.015 7,2 123.066 7,8

Øvrige områder 138.960 8,8 122.251 7,8

Budgetgaranterede udgifter

Refusion -4.300 -0,3 -4.300 -0,3

I alt driftsaktiviteter 1.586.309 100,0 1.572.904 100,0

* ”Borgerstyret personlig assistance ” er placeret under serviceområdet ”Hjemmepleje”

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Befolkningsudviklingen 6.784

Moderniseringsaftalen -5.060

Træning før pleje -15.000

Servicejustering personlig pleje -1.500

Effektivisering/udbud på genoptræning -1.500

Robotstøvsugere på fællesarealer på plejehjem -2.100

Reduktion hjemmesygepleje -3.500

Aktivitetscenteranalyse -3.400

Effektivisering på plejehjem -8.000

Effektivisering af administration og ledelse på ældreområdet -2.000

Sundhedsindsats - forebyggelige indlæggelser 3.700

Øget sundhedsindsats på ældreområdet 1.900

Loftlifte på plejehjem -5.000

Sygeplejesker på plejehjem 3.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -12.990

Sats- og takstregulering 4.167

Flytning af Fysioterapien Hammer Bakker 8.200


Side 118

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Befolkningsudvikling 67+ 2012 2013 2014 2015 2016

67-74 årige 14.284 15.105 15.828 16.465 16.950

Indeks 94,6 100,0 104,8 109,0 112,2

75-84 årige 9.968 10.230 10.436 10.601 10.888

Indeks 97,4 100,0 102,0 103,6 106,4

85+ 3.909 3.935 4.026 4.103 4.120

Indeks 99,3 100,0 102,3 104,3 104,7

I alt 67+ årige 28.161 29.270 29.175 30.132 30.968

Indeks 96,2 100,0 99,7 102,9 105,8

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antal brugere af praktisk hjælp* 8.450 7.511

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 2.925 2.725

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 0,72 0,72

Antal brugere af personlig pleje 3.560 3.541

-heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 480 579

Gennemsnitligt antal leverede timer pr. uge pr. brugere 4,86 4,83

Antal modtagere af madservice 1.650 1.350

- heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 350 375

Brugerbetaling for udbragt mad (hovedret+biret), kr. 52,00 53,00

Brugerbetaling for døgnkost (plejehjemsboliger), kr. 97,00 98,75

Antal plejehjem(ultimo året) 42 42

Antal plejehjemsboliger(ultimo året) 1.717 1.719

Helhedsstillinger pr. plejehjemsbolig 1,0 1,0

Antal brugere af hjemmesygeplejen** 5.000 4.800

Antal aktivitetscentre 40 38

Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven §86 + Sundhedsloven §140) 3.950 4.200

* Efter budgetvedtagelsen i 2012 er der ændret opgørelsesmetode, det korrigerede antal brugere af praktisk hjælp er

7.635.

** Faldet i antal brugere skyldes en mere præcis opgørelsesmetode.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 119

Mål og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Ældreområdet. Disse målsætninger kan

læses i indledningen.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Fremtidens plejehjem, 75 boliger - serviceareal 3.900

Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - serviceareal 3.366

Lundbyesgades plejehjem, 60 boliger - boligdel 50.692

Plejehjem i Vest, 50 boliger - serviceareal -2.000

Aktivitetscentret Beltoften - tilbygning 1.500

Indretning Skipper Klement til demente 5.000

Loftlifte på plejehjem 2.100

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Side 120

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor Tilbud for mennesker med handicap

Budget - Sektor Tilbud for mennsker med handicap

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 1.141.223 1.060.827 1.074.682 1.074.388 1.074.388

Indtægter -435.926 -369.227 -369.227 -369.227 -369.227

Refusion -3.200 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

Netto 702.097 688.400 702.255 701.961 701.961

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430

Indtægter 0 0 0 0 0

Refusion -53.315 -53.315 -53.315 -53.315 -53.315

Netto -48.885 -48.885 -48.885 -48.885 -48.885

Sektor i alt, nettodrift 653.212 639.515 653.370 653.076 653.076

Anlæg

Udgifter 95.321 6.550 0 0 0

Indtægter -24.437 -2.160 0 0 0

Netto 70.884 4.390 0 0 0

Sektor i alt, netto 724.096 643.905 653.370 653.076 653.076

Sektorens budget og formål

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger

har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.

På Handicapområdet tilbyder vi rådgivning, behandling og pædagogisk støtte til udvikling af færdigheder, der styrker den

enkelte i at leve et liv med samme muligheder som alle andre

Driftsaktiviteter i 2013

Sektoren tilbud for mennsker med handicap omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen mennesker med

handicap. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper med angivelse af nettobudget.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Side 121

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Bevillingsenhed Voksen/Handicap 606.097 92,8 609.606 95,3

Handicapafdelingen 96.000 14,7 78.794 12,3

Budgetgaranterede udgifter

Merudgifter SEL § 100 4.430 0,7 4.430 0,7

Refusion -53.315 -8,2 -53.315 -8,3

* Afventer endelig fordeling

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Borgerstyret Personlig Assistance 10.000

Effektivisering på botilbud -9.000

Robotstøvsugere i botilbud -700

Uvisiterede dagtilbud -300

Masterplan døve -2.000

Samling af behandlingscentret -1.000

Flytning Børne-ungecenter Ranum -500

Masterplan 2 3.687

Besparelse på administration i Handicapafd. -750

Tekniske ændringer

Fysioterapien i Hammer Bakker overført til sektor Serviceydelser for ældre -8.200

Overført til sektor myndighedsopgaver og administration -5.200

Lønregulering -43

Sats- og takstregulering 214

Lov- og cirkulæreprogram 209


Side 122

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal 2012 2013 2014 2015 2016

Køb af pladser internt*1

Dagtilbud 411 460 460 460 460

Botilbud 453 466 466 466 466

Støttetilbud 827 843 843 843 843

Køb af pladser ekstrent

Dagtilbud 197 186 186 186 186

Botilbud 257 261 261 261 261

Støttetilbud 20 24 24 24 24

Salg af pladser

Dagtilbud 191 196 196 196 196

Botilbud 274 268 268 268 268

Støttetilbud 271 291 291 291 291

*1 Køb vedr. ÆH-borgere

Mål- og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Handicapområdet. Disse målsætninger

kan læses i indledningen.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Døveområdet, serviceareal -960

Violen ombygges til børn og unge fra Ranum 2.550

Limfjordsværkstedet - ny placering 4.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen Side 123

Sektor Myndighedsopgaver og administration

Budget - Sektor Myndighedsopgaver og administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 85.287 88.295 88.291 88.277 88.277

Sektorens budget og formål

Vi fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Vi anerkender og fremmer, at den enkelte borger

har mulighed for at tage ansvar for eget liv og egen livskvalitet.

Driftsaktiviteter i 2013

Myndighedsfunktionerne sikrer at der er en fælles og ensartet serviceniveau på tværs af kommunen.

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings-, udviklings- og planlægningsopgaver

inden for økonomi, byggeri, IT og personale. Hertil kommer analyse- og sekretariatsopgaver.

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

mio. kr. pct. mio. kr. pct.

Serviceudgifter

Myndighedsafdelingen 61,1 71,5 62,8 71,2

Administrationsafd. og sekretariat 24,2 28,5 25,5 28,8

I alt driftsaktiviteter 85,3 100,0 88,3 100,0

*Afventer endelig fordeling.


Side 124

Budget 2013-2016 • Ældre- og Handicapforvaltningen

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

mio. kr.

Serviceændringer

Administrativ besparelse -4,0

Tekniske ændringer

Ændret kontering 7,5

Lønfremskrivning m.v. -0,1

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Normeringer 168,6 174,7

- heraf myndighedsopgaver 121,4 124,6

- heraf administration, sekretariat mv. 47,2 50,1

* Ændret kontering har betydet overførsel af 14,5 stilling.

Opdeling på afdelinger afventer endelig fordeling

Mål og resultatkrav

Forvaltningen har fælles målsætninger for hele forvaltningen, som også gælder Myndighed og administration. Disse målsætninger

kan læses i indledningen.


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 125

Skole- og Kulturforvaltningen

Drifts- og anlægsramme for Skole- og Kulturforvaltningen

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Skoler 2.282.767 -257.214 63.900 0

Fritid 179.204 -21.023 20.700 0

Bibliotek 109.448 -15.403 0 0

Kultur 112.580 -3.177 11.386 0

Administration 46.775 0 0 0

I alt 2.730.774 -296.817 95.986 0

Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren. Derudover er en række af

kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Skole- og Kulturforvaltningen. Styringsmæssigt er forvaltningens

budget opdelt i 5 sektorer.

Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen

Skoler

Sektoren omfatter Folkeskoler, Skolepsykologisk Rådgivning, Skolefritidsordning, Specialskoler, Specialpædagogisk bistand

for voksne, Kulturskole, Ungdomsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Fritid

Sektoren omfatter Folkeoplysning og tilskud til idrætsforeninger m.v.

Bibliotek

Sektoren omfatter Biblioteksvæsen.

Kultur

Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner.

Administration

Sektoren omfatter administrative opgaver.


Side 126

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor Skoler

Budget - Sektor Skoler

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 2.295.120 2.279.110 2.263.013 2.264.346 2.263.785

Indtægter -249.458 -252.112 -252.390 -252.798 -252.236

Refusion -3.712 -3.712 -3.712 -3.712 -3.712

Netto 2.041.950 2.023.286 2.006.911 2.007.836 2.007.837

Budgetgaranterede udg.

Udgifter 3.659 3.657 3.657 3.657 3.657

Indtægter -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390

Netto 2.269 2.267 2.267 2.267 2.267

Sektor i alt, nettodrift 2.044.219 2.025.553 2.009.178 2.010.103 2.010.104

Anlæg

Udgifter 63.900 27.500 0 0

Netto 63.900 27.500 0 0

Sektor i alt, netto 2.089.453 2.036.678 2.010.103 2.010.104

Sektorens budget og formål

Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed for at udvikle sig til

selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk samfund i stadig forandring. Derfor lægges

der vægt på oplysning om tilværelse, om samfundets indretning, naturen og historiens gang.

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at de kan udvikle holdninger

og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier.

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, at alle elever kan erhverve

sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv og et aktivt fritidsliv.

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, der svarer til det niveau den

enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe eller kompensere for det handicap den enkelte måtte

have.


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 127

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens aktiviteter kan opdeles i følgende hovedgrupper:

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Folkeskolen 1.311.082 64,1 1.311.741 64,7

Serviceforanstaltninger 2.223 0,1 2.223 0,1

Sygehusundervisning 3.896 0,2 3.140 0,2

Skolopsykologisk Rådgivning 27.240 1,3 26.598 1,3

Skolefritidsordninger (DUS) 255.004 12,5 247.367 12,3

Befordring af skoleelever 24.414 1,2 24.768 1,2

Specialundervisning i regionale tilbud 22.570 1,1 22.678 1,1

Kommunale specialskoler 135.507 6,6 126.751 6,3

Betaling til private skoler 95.160 4,7 97.196 4,8

Elevtilskud til efterskoleophold 24.172 1,2 24.710 1,2

Ungdommens Uddannelsesvejled. 13.803 0,7 13.764 0,7

Specialpædagogisk bistand til

førskolebørn 14.066 0,7 14.069 0,7

Specialpædagogisk bistand - voksne 26.963 1,3 26.641 1,3

Ungdomsuddannelse for unge

med særlige behov 14.547 0,7 12.532 0,6

Aalborg Kulturskole 19.789 1,0 18.968 0,9

Ungdomsskolen 51.514 2,5 50.140 2,5

Budgetgaranterede udgifter

Erhvervsgrunduddannelser 2.269 0,1 2.267 0,1

I alt driftsaktiviteter 2.044.219 100 2.025.553 100


Side 128

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

IT i undervisningen 4.000

Ekstra lektioner (2 timer) 1.400

Profilskoler - breddeidræt 1.000

To sprogsområdet -2.917

Pædagogiske opgaver -750

Hospitalsundervisning -750

PPR -625

DUS -1.667

Special DUS -625

Landsbyordning -313

Specialundervisning -6.775

Kompenserende voksenundervisning -500

STU - færre elever -2.000

Kulturskolen -313

Ungdomsskolen -1.250

Takststigning DUS 2 -898

Takststigning DUS -1.200

Takststigning Kulturskolen -51

Takststigning Ungdomsskolen -38

Tekniske ændringer

Lønfremskrivninger -14.956

Demografi 2.965

Lov- og cirkulæreændringer -673

Sats- og takstregulering 3.053

Intern husleje - Mou skole 64

Lokaleudgifter Nordkraft - Kulturskolen 464

Rengøring i haller flyttes fra Fritid 502

Svømning DUS flyttes til Fritid -458

Budgetgaranterede udgifter

1.000 kr.

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -12


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 129

Magistraten har i forbindelse med rammerne for budget 2013-16 fastsat en netto spareramme for Skole- og Kulturudvalget

på 29,9 mio. kr., der dog først får fuld virkning fra 2014, idet dele af besparelsen på sektor Skole kun har 5/12 virkning i

2013.

Sektor Skole reduceres med ca. 23,9 mio. kr. når besparelsen slår fuldt igennem og med 13,0 mio. kr. i 2013.

Selvom der samlet er en reduktion sker der et løft af undervisningen gennem en bevilling på yderligere 2 lektioner pr.

skole årligt; udgiften hertil er 3,2 mio. kr. (1,4 mio. kr. i 2013) samt et tiltag med breddeidrætsskoler. Sidstnævnte tiltag

vedrører Tornhøjskolen og Sønderbroskolen med fokus på såvel flere idrætstimer såvel som inddragelsen af idræt og

bevægelse i skolens øvrige fag og DUS-ordningen. Der bevilges 1 mio. kr. i 2013 til dette tiltag, stigende til 2 mio. kr. årligt i

de følgende år.

Skole- og Kulturudvalget har desuden prioriteret 4,0 mio. kr. til IT i undervisningen, mens yderligere 4,5 mio. kr. prioriteres

til IT i undervisningen gennem omprioritering fra skolernes undervisningsmidler.

Udover den fastsatte spareramme skal der yderligere ske omprioriteringer på 7,0 mio. kr. inden for skolesektorens ramme

til dækning af de stigende udgifter til energi (forbrugsafgifter) samt 0,230 mio. kr. til BGK som omprioriteres inden for

Kulturskolens ramme.

På tosprogsområdet spares der 7,0 mio. kr. (2,917 mio. kr. i 2013) som indtænkes i en omorganisering af området, hvor

tilgangen fra inklusionsopgaven overføres hertil. Dermed lægges en større del af ressourcerne ud til skolerne/DUS, der

varetager opgaven, mens ressourcerne til modtageklasser, to-kulturelle klasser og modersmålsundervisning bibeholdes

centralt.

Specialundervisningen reduceres med 8,0 mio. kr. (6,775 mio. kr. i 2013). Reduktionen opnås dels ved færre elever der

benytter sig af tilbuddet om ekstra skoleår jf. Statsforvaltningens afgørelse, dels ved færre elever i tilbud uden for kommunen

og endelig færre specialpladser som følge af den demografiske udvikling.

Som følge af forskydning i stigningen i antallet af elever spares der også 2,0 mio. kr. på STU.

PMC nedlægges og der sker omlægning af dele af Dramacentrets tilbud, hvilket beløber sig til 2,5 mio. kr. (0,750 mio. kr. i

2013).

Hospitalsundervisningen reduceres med 0,750 mio. kr., som kan opnås uden ændring i serviceniveauet, da en større del af

eleverne kommer fra andre kommuner.

PPR’s organisation tilpasses i sammenhæng med evaluering af inklusionsindsatsen, hvilket indebærer en besparelse på

1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2013).

DUS-området reduceres med 4,0 mio. kr. (1,667 mio. kr. i 2013). Skole- og Kulturudvalget træffer senere afgørelse om den

konkrete udmøntning af besparelsen.

For Special DUS nedsættes normeringen med en time, da hovedparten af børnene afhentes før kl. 17, som der hidtil er

normeret til. Reduktionen er på 1,5 mio. kr. (0,625 mio. kr. i 2013)


Side 130

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

DUS 2 taksterne stiger med 100 kr. pr. måned, hvilket giver en merindtægt på 0,898 mio. kr. Taksten vil i 2013 så være 611

kr. pr. måned i 10 måneder.

På de 9 landsbyordninger fjernes minimumsnormeringen på 30 børn, hvorved der spares 0,750 mio. kr. årligt (0,313 mio.

kr. i 2013).

Den kompenserende voksenundervisning reduceres med 0,5 mio. kr., som fordeles ligeligt mellem Voksenskolen for Undervisning

og Kommunikation og centrale køb af pladser uden for kommunen.

Endelig tildeles Ungdomsskolen og Kulturskolen hver især en rammebesparelse på henholdsvis 3,0 mio. kr. (1,250 mio. kr.

i 2013) og 0,750 mio. kr. (0,313 mio. kr. i 2013) hvor de respektive bestyrelser kommer med indstilling til udmøntningen af

besparelsen.

På anlægsområdet er der skabt mulighed for et løft på vedligeholdelsen af skolerne, hvor der i 2013 afsættes 39 mio. kr.

sammenlignet med 25 mio. kr. i 2012. Derudover prioriteres renoveringen af Gug Skole, Nibe Skole og Stolpedalsskolen

med henholdsvis 10,3 mio. kr., 4,1 mio. kr. og 8,0 mio. kr. Endelig fastholdes niveauet fra tidligere vedr. tilgængelighed (1,5

mio. kr.) og legepladsrenoveringer (1,0 mio. kr.).

Hensigtserklæring vedr. folkeskolen

Budgetforligspartierne ønsker at igangsætte et pilotprojekt, hvor vi sætter fokus på at skabe større helhed i børn og unges

hverdag, ins pireret af bl.a. Ny Nordisk Skole.

Forsøget skal starte fra årgang 0 og dermed involvere dagpleje/vuggestue, børnehave, skoler, fritidscentre, og vi ønsker

at indtænke sundhedsplejersker og socialrådgiver i projektet.

Vi forestiller os, at vi i første omgang starter med et område/skole i Aalborg Øst - det samme i Nørresundby/Lindholm og

1-2 skoler i landdistrikt/opland.

Projektet skal gennemføres som en åben proces med plads til dialog, der skal involvere elever, forældre, skoler/DUS, men

også boligselskaber, beboerforeninger, dagplejere, børnehaver, fritidscentre, sportsklubber, foreninger, ungdomsskolen,

ungdomsuddannelserne, mm. - med andre ord, alle de aktører som er involveret i børnene/ de unges liv, for at skabe det

bedste fundament for projektet.

Målet skal være en ny måde at tænke børne- og ungeliv - leg og læring på, som er inkluderende. Der skal være plads til det

enkelte barn - tid til faglig fordybelse. Vi vil skabe gode overgange i hele barnets liv, herunder fra daginstitution til skole,

og fra skole videre til ungdomsuddannelse. Formålet er hermed at give dem kompetencer, til at udvikle sig gennem hele

voksenlivet.


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 131

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Folkeskoler 2012 2013

Antal elever:

Børnehaveklasse 1.928 1.976

1.-7. klasse 12.602 12.718

8.-9. klasse 3.352 3.411

10. klasse 568 420

I alt 18.450 18.525

Serviceforanstaltninger - 1.000 kr. 2012 2013

Tilskud til feriekolonier:

Børnenes Kontor 873 873

Hasserisskolernes Lejrhytte 85 85

Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 237 237

Syge- og hjemmeundervisning 2012 2013

Gennemsnitligt antal elever årligt 200 200

Skolefritidsordninger 2012 2013

Antal:

DUS 6-9 årige 6.540 6.599

DUS 2 1.171 1.171

Landsbyordning 309 294

Mennesker med handicap (Aalborg Kommune) 215 215

Mennesker med handicap (Andre kommuner) 84 84

Flygtninge 370 370

Vuggestuepladser 12 12


Side 132

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Kommunale Specialskoler 2012 2013

Aalborg Andre Aalborg Andre

Kommune kommuner Kommune kommuner

Antal elever:

Specialklasser i folkeskolen 373 49 350 41

Godthåbskolen 16 0 16 0

Titanskolen 16 0 16 0

Egebakken 32 41 26 40

Kollegievejens skole 47 14 41 13

I alt 484 104 449 94

Bidrag til statslige og private skoler 2012 2013

Takst Antal Takst Antal

Elever i private skoler 34.016 2.604 34.053 2.618

Elever i private skolefritidsordninger 10.826 906 10.967 920

Tilskud efterskoler og ungdomskostskoler 2012 2013

Takst Antal Takst Antal

Elever på efterskole 34.432 736 34.880 707

Elever med specialtilskud 4.000 60 4.000 60

Specialpædagogisk bistand til børn i forskolealderen 2012 2013

Antal:

Børn, der modtager talepædagogisk bistand 510 522

Børn i specialbørnehaver 37 48

Børn i forskellige former for regionale tilbud 48 48

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2012 2013

Gennemsnitligt antal elever årligt 70 70


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Side 133

Aalborg Kulturskole 2012 2013

Elevantal Venteliste Elevantal Venteliste

Musikgrundskolehold/legestue 1.159 113 1.130 181

Instrumentalundervisning 2.543 606 2.660 539

Billedkunst 664 124 647 191

Drama 296 56 221 71

Kor/sammenspil 350 20 350 90

I alt 5.012 919 5.008 1.072

Ungdomsskolevirksomhed 2012 2013

Antal elever:

Holdelever 9.000 9.000

Cpr.-elever 5.800 5.900

Klubmedlemmer 3.400 3.500

Ung Aalborg Uddannelsescenter 240 300

Mål og resultatkrav

• Det er målet, at alle skoler, fritidsordninger og øvrig virksomhed inden for sektoren arbejder for at gennemføre byrådets

vedtagne Børn og Unge politik.

• Det er målet, at samtlige skoler i Aalborg Kommune lever op til målene i ”Fælles Skolebeskrivelse”.

• Det er målet, at samtlige fritidsordninger i Aalborg Kommune lever op til intentio-nerne i ”DUS indholdsplan”.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Vedligeholdelsesplan, skoler 39.000

Tilgængelighed, skoler 1.500

Legepladsrenovering, skoler 1.000

Gug Skole 10.300

Nibe skole 4.100

Stolpedalsskolen 8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Side 134

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor Fritid

Budget - Sektor Fritid

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 172.190 179.204 179.416 180.313 180.314

Indtægter -20.561 -21.023 -21.023 -21.023 -21.023

Netto 151.629 158.181 158.393 159.290 159.291

Sektor i alt, nettodrift 151.629 158.181 158.393 159.290 159.291

Anlæg

Udgifter 20.700 18.000

Indtægter

Netto 20.700 18.000 0 0

Sektor i alt, netto 178.881 176.393 159.290 159.291

Sektorens budget og formål

Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende

voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v. 93.986 62,0 101.130 63,9

Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v. 55.796 36,8 55.204 34,9

Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven 1.847 1,2 1.847 1,2

I alt driftsaktiviteter 151.629 100 158.181 100


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 135

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Afledt drift Atletikhal 200

Gigantium, drift 500

DUS svømning flyttes fra Skoler 578

Takststigning svømmehaller -97

Besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse -600

Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, foreninger -97

Besparelse Folkeoplysningsudvalgets område, aftenskoler 20

Tekniske ændringer

Lønjustering - art 1.1 -234

Intern husleje, Gigantium 6.800

Rengøring i skolehaller flyttes til Sektor Skoler -502

Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft 60

Sats- og takstreguleringer 102

Fritidsområdet skal spare 1,124 mio. kr. som finansieres ved besparelse på idræts- og svømmehaller og klubhuse, folkeoplysningsområdet

herunder foreningsområdet, selvejende haller – med den undtagelse at Nørresundby Idrætscenter

friholdes.

Nye initiativer finansieriet indenfor sektorens budgetramme

1.000 kr.

SMIL-projektet. Sund mad i idrætslivet 150

DIF - Frikommune forsøg. Kortlægning/analyse af arbejdsgang mellem foreninger og forvaltningen 50

Atletikhal, der er øremærket 1 mio.kr fra Prioriteringskataloget til Atletikhal 1.000


Side 136

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Tilskudsberettigede foreninger 2008 2009 2010 2011

Antal foreninger

Idrætsforeninger 260 264 272 279

Børne- og ungdomskorps 68 66 64 63

Øvrige foreninger 180 179 176 184

Antal medlemmer under 25 år

Idrætsforeninger 30.146 30.709 31.432 31.365

Børne- og ungdomskorps 2.747 2.761 2.773 2.699

Øvrige foreninger 3.437 2.923 3.374 3.983

Antal medlemmer over 25 år

Idrætsforeninger 33.081 33.144 34.587 34.377

Børne- og ungdomskorps 822 851 879 898

Øvrige foreninger 10.197 9.678 10.714 12.298

Antal aftenskoler 34 34 30 29

Antal undervisningstimer 63.534 62.722 63.526 67.653

Antal foredrag 562 547 439 526

Antal deltagere (undervisning) 27.966 29.387 30.748 35.192

Antal deltagere (foredrag) 14.727 13.289 11.893 9.734

Antal årselever - daghøjskoler

AOF Daghøjskole 120 55 54 40

Kvindedaghøjskolen 44 59 57 79

Sind Daghøjskole 74 91 76 74

Daghøjskolen Fokus 129 143 206 180


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 137

Haller 2012 2013

Kommunale haller:

Svømmehaller- og sale 6 7

Idrætshaller 26 27

Idrætshal (Gigantium) 1 1

Storhal (Gigantium) 1 1

Isarena (Gigantium) 1 1

Skøjtehal (Gigantium) 1 1

Gymnastikhaller 1 1

Ridehaller 2 2

Gymnasium haller 3 4

Kommunale haller, i alt 42 45

Selvejende / private haller:

Idrætshaller 18 18

Svømmehaller 2 2

Bowlinghaller 1 1

Squashhal 1 1

Tennishaller 3 3

Ridehaller 9 9

Selvejende / private haller, ialt 34 34

Haller, i alt 76 79


Side 138

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Mål og resultatkrav

Målene for Fritidspolitikken i Aalborg Kommune tager udgangspunkt i følgende fo-kuspunkter:

Kvalitet

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik fremme kvaliteten i fritidstilbuddene for derved at skabe flere aktive borgere i

foreninger og aftenskoler.

Miljø og Rammer

Aalborg kommune vil sikre fritidslivet egnede rammer og skabe en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter.

Sundhed

Aalborg kommune vil med sin fritidspolitik opnå, at flere borgere bliver fysiske aktive.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Medfinansiering af lokale initiativer 1.000

Rammebeløb til større løbende indvendig og udvendig

vedligeholdelse af idræts- og svømmehaller 4.000

Atletikhal 3.000

Skalborggårdhallen 1.700

Vodskov hallen 3.000

Nørresundby Idrætscenter 8.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Side 139

Sektor Bibliotek

Budget - Sektor Bibliotek

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 110.770 109.448 109.430 109.358 109.358

Indtægter -15.403 -15.403 -15.403 -15.403 -15.403

Refusion

Netto 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955

Sektor i alt, nettodrift 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955

Anlæg

Udgifter

Indtægter

Netto 0 0 0 0

Sektor i alt, netto 95.367 94.045 94.027 93.955 93.955

Sektorens budget og formål

Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier,

internetadgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed.

Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral lokalbiblioteksstruktur med lokalbiblioteker og bogbusser.

Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især ebøger og netlydbøger samt musik og film på

nettet. Også bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser og andre e-ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud.

Driftsaktiviteter i 2013

Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed indeholder hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne,

bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt

placeret for sig selv.


Side 140

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Biblioteksvirksomhed 91.982 96,5 90.666,0 96,4

Administration 3.385 3,5 3.379,0 3,6

I alt driftsaktiviteter 95.367 100 94.045,0 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

I forbindelse med budget 2013 foretages lønsumsreduktionen ved at undlade at igangsætte planlagte tiltag vedrørende

fleksible bibliotekstilbud. I forhold til den sti-gende benyttelse af digitale medier og licencer afsættes der yderligere kr. 0,2

mio. til formålet.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Undlade igangsættelse af fleksible bibliotekstilbud -1.400

Digitale medier 163

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning -616

Sats- og takstregulering 74

Lov om offentlig digital post -66

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal (mio. enheder) 2012 2013 2014 2015 2016

Antal årlige udlån 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9

Antal årlige besøg 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1

Antal besøg på hjemmesiden 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2

Udlånet fra bibliotekerne skifter i høj grad karakter i disse år. Der lånes fortsat mange bøger og andre fysiske materialer

ud, her kan der kun spores en meget svag tilbagegang. De digitale bibliotekstilbud supplerer i større og større grad den

fysiske materialesamling og går ind og erstatter et fysisk udlån. Det betyder at bibliotekets statistik undergår en forandring,

såvel de fysiske udlån som de digitale udlån bliver registreret og talt med i statistikken.


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 141

Borgerne i Aalborg benytter bibliotekerne til mange forskellige formål. Mange kommer for at låne materialer, eller hente

bestilte mateialer. Mange bruger biblioteket som mødested, som det sted, hvor der er adgang til det offentlige Danmark

og der, hvor det er muligt at få hjælp til at navigere og benytte det digitale Danmark. Desuden betyder den lange åbningstid

på lokalbibliotekerne, at borgerne kan benytte bibliotekets tilbud, når det passer dem bedst. Derfor forventes en

stadig stigning i besøgstallet på bibliotekerne. Fra 2013 etableres der selvbetjening på det sidste af de 13 lokalbiblioteker,

nemlig biblioteket i Storvorde.

Aalborg Bibliotekernes hjemmeside er indgangen til alle bibliotekets tilbud, både de fysiske såsom lån af materialer, deltagelse

i aktiviteter og lokalebooking og de mange digitale bibliotekstilbud.

Mål og resultatkrav

Skole- og Kulturudvalget har i december 2011 godkendt flg. visioner for perioden 2012-2014:

Aalborg Bibliotekerne vil

• udvikle bibliotekstilbuddet i takt med samfundsudviklingen, teknologi- og medieudviklingen og det ændrede brugermønster

• fastholde den brede biblioteksbenyttelse og udvikle nye tilbud til brugerne

• udnytte teknologiens muligheder for at nå nye brugergrupper

• eksperimentere med nye formidlingsformer, der er mere relationelle, og som inddrager og aktiverer brugerne

Fire temaer skal i perioden underbygge visionen

Viden og oplevelser

Borgernes behov for overblik og sammenhæng i forhold til de store mængder af information skal understøttes.

Det enkelte bibliotek skal være et foretrukket rum for inspiration, fordybelse, læring, kultur og oplevelse.

Bibliotekerne skal gennem partnerskaber internt i kommunen bidrage til at gennemføre Aalborg Kommunes tværgående

politikker.

Inspiration og læring

Bibliotekerne skal gennem attraktive, inspirerende og involverende tilbud understøtte borgernes livslange læring og

kompetenceudvikling.

Bibliotekerne skal gennem målrettede tilbud styrke borgernes it-kompetencer.

Bibliotekerne skal bidrage til at fremme læsefærdigheder for børn, unge og voksne.

Medier og medieudvikling

Der skal tilbydes et bredt udvalg af traditionelle materialer (bøger, musik og film) og nye medieformer (netmedier), som i

form og indhold appellerer til mange forskellige målgrupper.

Der skal gennem aktiviteter og arrangementer arbejdes med forskellige måder at formidle medieindholdet på.

Aalborg Bibliotekerne vil indgå i etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek.

Biblioteksindretning

Bibliotekernes indretning skal i sig selv give overraskelser, oplevelser og læring – både i det fysiske og det digitale rum.

Aalborg Bibliotekerne skal kunne genkendes i farver og indretning og i fysisk og digital præsentation.


Side 142

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor Kultur

Budget - Sektor Kultur

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 112.128 112.580 112.277 112.261 112.261

Indtægter -502 -502 -502 -502 -502

Refusion -2.675 -2.675 -2.675 -2.675 -2.675

Netto 108.951 109.403 109.100 109.084 109.084

Sektor i alt, nettodrift 108.951 109.403 109.100 109.084 109.084

Anlæg

Udgifter 11.386 46.386

Indtægter 0 -35.000

Netto 11.386 11.386 0 0

Sektor i alt, netto 120.789 120.486 109.084 109.084

Sektorens budget og formål

Med baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, Lov om zoologiske haver, Lov om offentlige arkiver

m.fl. åbnes der muligheder for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud til kulturel virksomhed med eller uden statstilskud.

Kulturen omfatter dels tilskud til de store kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer, kulturelle

aktiviteter samt et ikke disponeret rammebeløb, der bevilges af Skole- og Kulturudvalget efter ansøgning.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Museer 17.394 16,0 16.369 15,0

Teatre 7.995 7,3 7.797 7,1

Musikarrangementer 41.627 38,2 42.377 38,7

Kulturelle opgaver i øvrigt 41.935 38,5 42.860 39,2

I alt driftsaktiviteter 108.951 100 109.403 100


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Side 143

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Den Vestdanske filmpulje 610

Udvandrerarkivet 180

Kulturpuljen 796

Besparelse, Kulturnatten -100

Besparelse, MUSAM -100

Besparelse, Aalborg kammermusikforening -60

Besparelse, Nørresundby/Sundby Hvorup lokalhistorisk forening -19

Besparelse, lønfremskrivning af statstilskud -600

Besparelse, Sundbysamlingerne -600

Besparelse, Kulturelle institutioner -363

Besparelse, Selvejende institutioner -2.234

Teater Nordkraft 150

Julekalender 2013 300

Ordkraft 150

Tekniske ændringer

Lønjustering - art 1.1 -91

Flytning af rengøring fra Kunsthal Nord til Nordkraft -60

Sats- og takstregulering 10

Tilskuddet til Kulturnatten og Aalborg kammermusikforening bortfalder. Tilskud til Sundbysamlingerne nedsættes, det

resterende tilskudsbeløb afsættes til dækning af nødvendige ejendomsudgifter. Tilskuddet til MUSAM nedsættes. Nørresundby/Sundby

Hvorup lokalhistorisk forening sidestilles med andre arkiver. Teater Nordkraft får forhøjet deres tilskud.

Der afsættes midler i 2013 til Ordkraft og Udvandrerarkivet. I 2013 ydes et ekstraordinært tilskud til Julekalenderen som

finansieres af puljen til Kulturelle aktiviteter som samtidigt forhøjes og skifter navn til Kulturpuljen. Aalborg Kommune

har igen meldt sig ind i den vestdanske filmpulje.

I forhold til besparelsen på den statslige lønfremskrivning er der er tale om teknisk regulering af tilskuddet til Aalborg

Symfoniorkester. De kommunale kulturelle institutioner (Aalborg Stadsarkiv, Trekanten, Kunstværket og Nordkraft Event)

reduceres med samme procent som de selvejende institutioner. De selvejende institutioner bespares forholdsvis efter

driftstilskud.


Side 144

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i 2013

1.000 kr.

Museer:

KUNSTEN 6.621

Nordjyllands Historiske Museum 8.932

SPRINGEREN - Maritimt Oplevelsescenter 559

Teatre

Teater Nordkraft 10.034

Musikarrangementer

Aalborg Symfoniorkester 27.440

Rytmisk musik (MUSAM) 388

Aalborggarden 166

Musikforeningen Skråen 2.530

Studenterhuset 882

Tusindfryd 408

Huset som rytmisk spillested 415

Den Blå Festival 110

Aalborg Internationale Guitarfestival 70

Musikkens Hus 9.813

Vendsyssel Festival 25

Nordjyllands Unge Tonekunstnere 40

Nordjysk Sangselskab 25

Musik foreningen Nordboerne, Kelterne og Økologerne 130

Metal Festival 100

Nibe Festival 250

Andre kulturelle opgaver

Aalborg Stadsarkiv (inkl. huslejeordning) 6.554

Aalborg Zoologiske Have 13.510

Huset 4.680

Kino Nibe 48

Nibe Museum 154

Utzon-Centret 1.950

Vikingegruppen på Lindholm Høje 39

Urania observatorium 139

Karneval i Aalborg 250

Kunstpavillonen 54

Nørresundby/Sundby Hvorup Lokalhistoriske Forening 15

Kulturpuljen 1.715


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen Side 145

Der ydes driftstilskud til følgende institutioner i 2013 (fortsat)

1.000 kr.

Det hemlige teater 1.263

Godthåb hammerværk 140

Biffen i Nordkraft 148

Trekanten (inkl. huslejeordning) 6.453

Aalborg Operafestival 399

Kunsthal Nord 1.661

Dunkelfolket 30

Den Vestdanske filmpulje 610

Kulturaftale Nordjylland 635

Julekalender 300

Ordkraft 150

Mål og resultatkrav

Mål og resultatkrav er inkluderet i kontrakterne, der er indgået med de enkelte kulturinstitutioner.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

Musikkens hus 10.986

ZOO Vedligeholdelse 400

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Side 146

Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683

Indtægter 0 0 0 0 0

Netto 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683

Sektor i alt, netto 48.279 46.775 46.756 46.683 46.683

Sektorens budget og formål

Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. der hører under Skoleog

Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, Godthåbsgade 8, Nørresundby.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Udvalg og råd 475 1,0 474 1,0

Administrationsbygning 5.906 12,2 5.904 12,6

Sekretariat og forvaltninger 41.898 86,8 40.397 86,4

I alt driftsaktiviteter 48.279 100 46.775 100


Budget 2013-2016 • Skole- og Kulturforvaltningen

Side 147

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Lønsumsreduktion -2.102

Tekniske ændringer

Lønfremskrivninger -391

Lov om offentlig digital post -66

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Personalenormering 2012 2013

Antal normeringer:

Administrationsbygning 5,35 5,35

Administration incl. elever 78,59 74,59

Mål og resultatkrav

• Det er målet, at borgerne skal opleve, at de får en kompetent og uvildig rådgivning og vejledning, der gør dem i stand til

at udnytte de tilbud og valgmuligheder, forvaltningen stiller til rådighed.

• Det er målet, at de udmeldte frister for sagsbehandling på de forskellige serviceområder overholdes.

Kommunens leverandører skal opleve en kompetent, uvildig og smidig samarbejdspartner.

• Forvaltningens decentrale enheder skal opleve en kompetent rådgiver og sparringspartner, der kan støtte enhederne i

deres opgaveløsning.


Side 148

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Side 149

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Drifts- og anlægsramme for Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Sektor: Sundhed 670.276 6.800

Sektor: Bæredigtig Udvikling og Landdistrikter 9.416 -25 32.500

Sektor: Kollektiv trafik 299.076 -131.984 500

Sektor: Administration 25.824

I alt 1.004.592 -132.009 39.800

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, kollektiv trafik,

udvikling af landdistrikter, bæredygtighed og arbejdsmiljø.

Sektorer og driftsområder i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sundhed

Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til

ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter til vederlagsfri fysioterapi, samt sundhedsfremme

og forebyggelse herunder Sundhedscenter Aalborg.

Bæredygtig udvikling og landdistrikter

Denne sektor omfatter udgifter til udvikling af landdistrikter, bæredygtighed, energibesparende foranstaltninger, støtte

til frivilligt socialt arbejde, samt kvarterværkstedet.

Kollektiv trafik

Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik samt trafikplanlægning.

Administration

Denne sektor omfatter sekretariatsbetjening af råd, AK arbejdsmiljø, HR, kørselskontor og administration.


Side 150

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Fokusområder Budget 2013-16

På sundhedsområdet er der i økonomiaftalen for 2013 afsat midler til en styrket sundhedsindsats. Aalborg kommune har

i alt fået tildelt 10,5 mio. kr. hvoraf de 5,6 mio. kr. skal udmøntes af forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.

Disse midler vil kunne styrke indsatsen rettet mod borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed for nye

tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt, sukkersyge og forskellige lungesygdomme. Samtidig er det aftalt, at

der skal igangsættes udvikling af integrerede løsninger på tværs af sundhedsområdet således at patienten og den bedste

mulige brug af de samlede ressourcer sættes i centrum.

Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger

fra lægerne. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger og terapeuter, være fokus på at få

bremset den vækst der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.

På grund af stigende operatøromkostninger til den kollektive trafik er det ikke muligt at opretholde den nuværende busdrift.

Derfor skal der reduceres i serviceniveauet med 4,8 mio. kr.

I forbindelse med letbaneprojektet er der i budgettet afsat 2,25 mio. kr. til kommunens andel af udgifterne til en VVM

redegørelse i 2014-15.

Stigning i udgifterne på blandt andet specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi har desuden medført, at forvaltningen

har måttet gennemføre en reduktion på samlet 4,5 mio. kr.. Det har blandt andet betydet reduktion af midlerne

til administration, trafikplanlægning samt sundhedstilbud.

I 2013 vil der fortsat blive sat fokus på de energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger som f.eks.

institutioner, skoler og haller. Bevillingen til foranstaltningerne forøges med 10 mio. kr. årligt, idet den årlige ramme til

solcelleanlæg hæves fra 5 til 15 mio. kr. fra 2013. Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at

opnå yderligere energibesparelser ved at bruge ESCO-modellen, som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne

i solceller lånefinansieres og tilbagebetalingen sker via de opnåede besparelser. Samtidig sikrer investeringerne,

at Aalborg kommune kan opnå de ønskede reduktioner i CO2 udledningen. Derudover kan det bidrage til at opnå CO2

neutrale skoler indenfor en kort årrække.


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 151

Sektor Sundhed

Budget - Sektor Sundhed

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 661.950 670.276 671.715 671.715 671.715

Indtægter

Netto 661.950 670.276 671.715 671.715 671.715

Anlæg

Udgifter 6.800 -4.000

Indtægter

Netto 6.800 -4.000

Sektor i alt, netto 677.076 667.715 671.715 671.715

Sektorens budget og formål

Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering af de regionale

sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning

og vederlagsfri fysioterapi.

Herudover er det et formål at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde

med fagforvaltningerne og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes

sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland.

Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens vision om, at ”Aalborg Kommunes har de bedste rammer og

betingelser for, at alle borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv”. Herudover indeholder sundhedspolitikken en

række konkrete 3 årige mål i forhold til selvvurderet helbred, genindlægger samt KRAM-faktorerne, fordi disse har den

største betydning for de fleste folkesygdomme.

I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes det målrettet med at få koordineret indsatsen med sygehus og praktiserende

læger, når det gælder kronikergrupper, hjælpemidler, sindslidende, sundhedsfremme og forebyggelse.


Side 152

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Aktivitetsbestemt medfinansiering* 592.293 89,5 593.857 88,6

Specialiseret genoptræning 6.952 1,1 7.554 1,1

Vederlagsfri fysioterapi 36.300 5,5 39.738 5,9

Sundhedsfremme og forebyggelse 22.590 3,4 25.340 3,8

Forebyggende hjemmebesøg 3.815 0,6 3.787 0,6

I alt driftsaktiviteter 661.950 100 670.276 100

*Mer/-Mindre forbrug kan ikke overføres mellem budgetårene.

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

I økonomiaftalen for 2013 er der afsat midler til en styrket sundhedsindsats. Midlerne vil styrke indsatsen rettet mod

borgere med muskel og skelet sygdomme og give mulighed for nye tilbud til borgere der er langvarigt syge med slidgigt,

sukkersyge og forskellige lungesygdomme.

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Styrket sundhedsindsats - Økonomiaftale 2013 5.600

Specialiseret genoptræning 1.000

Vederlagsfri fysioterapi 2.500

Aktivitetsbestemt medfinansiering 3.086

Tilpasning af ramme - Sundhedsfremme pulje -1.000

Tilpasning af ramme - Sundhedscenter -1.000

Forebyggelse af indlæggelser med ÆH -3.700

Tekniske ændringer

Lov og cirkulæreprogram - medfinansiering 4.676

Lov og cirkulæreprogram - Kræftplan III (50% ÆH) 569

Lov og cirkulæreprogram - specialiseret genoptræning -564

Lønfremskrivning - regulering 2012 -88

Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration 565

Sats- og takstregulering 655

Demografi 449


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 153

Udgifterne til specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi stiger fortsat med 8-10 % årligt p.g.a. af flere henvisninger

fra lægerne. Det medfører at der, udover demografi og satsregulering, tilføres 1,0 mio. kr. til specialiseret genoptræning

og 2,5 mio. kr. til den vederlagsfri fysioterapi. Der vil i det kommende år fortsat, gennem aktiv dialog med læger

og terapeuter, være fokus på at få bremset den vækst, der ligger udover den almindelige demografiske tilvækst.

Sundhedsfremme puljen og Sundhedscenteret tilføres 2,0 mio. kr. mindre i budget 2013 og overslagsårene, som følge

af tilpasning til den overordnede budgetramme. På medfinansieringsudgifterne til sundhedsvæsnet er der indarbejdet

en besparelse på 3,7 mio. kr. som følge af igangsættelse af telemedicin for borgere med KOL, samt Ældre og Handicap

forvaltningens indsats for at forebygge indlæggelser. Besparelsen er overført til Ældre og Handicap forvaltningen til

finansiering af indsatsen.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I budgettet er det forudsat, at antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning vil

ligge på niveau med det forventede antal modtagere i 2012, dog korrigeret for den demografiske udvikling.

KL skønner at medfinansieringsudgiften stiger i 2013 sammenlignet med 2012, hvilket vil øge udgiften pr. borger med ca.

50 kr. til 2.954 kr. pr. år. I 2013 er udgiften pr. borger til sammenligning 3.432 kr. på landsplan.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning 1.240 1.255

Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.590 2.620

Medfinansieringudgifter pr. borger 2.903 2.954

Antal forløb kræftrehabilitering 200 300

Antal forløb hjerterehabilitering 270 400

Antal forløb KOL- rehabilitering 300 400

Antal forløb type-2-diabetes-rehabilitering 450 500

Mål- og Resultatkrav

Målene på sundhedsområdet fremgår bl.a. af Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune 2012 – 2014. Sundhedspolitikken

sætter rammen for de ansattes arbejde med sundhed i Aalborg Kommune og fastsætter konkrete 3-årige mål på en

række områder:

• Andelen af borgere (16+) der er fysisk aktive i deres fritid skal stige fra 82% til 88%. For gruppen uden erhvervsuddannelse

er målet at stige fra 69% til 75%.

• Andelen af elever i 8. klasse, der er fysisk aktive mindst en time om ugen uden for skoletiden, skal stige fra 85% til 90%.

• Andelen, der ikke ryger dagligt (16+) skal stige fra 81% til 85%. Specielt for de 16-19 årige er målet en stigning fra 85%

til 90% mens målet for de ikke erhvervsaktive er en stigning fra 71% til 75%.

• Andelen af elever i 6.-10. klasse, der ikke ryger dagligt, skal stige fra 90% til 95%.

• Andelen af borgere, der drikker under genstandsgrænserne på 14/21 skal stige fra 89% til 92%.

• Der skal ske en udskydelse af de unges alkoholdebut.

• Andelen af overvægtige og svært overvægtige må ikke stige i forhold til 2011.


Side 154

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Opgaven for Sundhed- og Bæredygtig Udvikling er at understøtte opfyldelsen af målene dels gennem at være politikformulerende

og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at være

igangsættende omkring aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle tilbud primært på Sundhedscentret.

Forvaltningen skal desuden koordinere arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt i kommunen.

I de foregående år er der igangsat en lang række aktiviteter og projekter, mange med Sunhedscenter Aalborg som udfører.

Langt de fleste af disse aktiviteter fortsætter i 2013 og frem, ofte med egne mål- og resultatkrav.

Der er afsat 6,8 mio. kr. til indkøb af telemedicinsk udstyr i TelecareNord projektet. Det medfører at op mod 700 borgere i

Aalborg kommune får mulighed for at blive hjemmemonitoreret, hvilket kan være med til at lette hverdagen, øge trygheden,

og undgå indlæggelser. Det nye udstyr kan måle borgerens helbredstilstand og gøre denne viden tilgængelig for

egen læge, sygehus og ældreplejen. Projektet er et nordjysk samarbejde imellem praktiserende læger, sygehuse, Region

Nordjylland og alle 11 kommuner.

Som tidligere nævnt enedes Regeringen og KL i økonomiaftalen om, at der skulle ske en styrkelse af kommunernes

arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt indsatsen overfor mennesker med kronisk sygdom.

Som følge heraf afsættes 5,6 mio. kr. til:

• Forlængelse af eksisterende muskel/skelet tilbud

• Nye tilbud til borgere med slidgigt i knæ og hofter, prædiabetes, kronisk lungesyge og multisyge

• Udmøntningen af forebyggelsespakkerne inden for tobak, alkohol, klamydiaopsporing og mental sundhed.

I forbindelse med Kræftplan III og forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation for kræftramte er Sundhed og Bæredygtig

Udvikling blevet tilført knap 0,6 mio. kr. til at varetage rehabiliteringsopgaven.

Som en del af det borgernære sundhedsvæsen er der etableret et samarbejde mellem Sundhed og Bæredygtig Udvikling

og Ældre og Handicapforvaltningen med henblik på strategisk udvikling af det nære sundhedsvæsen. Der arbejdes endvidere

på at udvide samarbejdet til også at omfatte Familie og Beskæftigelsesforvaltningen.

Indsatserne indenfor den borgerrettede forebyggelse udvikles forsat, herunder tilpasning af Sundhedscentrets ydelser

til særligt udsatte grupper i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Forvaltningen er også medspiller i kvarterløftprojekter

i kommunen og har bl.a. indhentet midler fra satspuljen i perioden 2010-2014 til et projekt om sundhedsskabende

aktiviteter i Aalborg Øst.

Forvaltningen anvender og arbejder fortsat med at udvikle monitorering og dokumentation af sundhedsaktiviteterne på

Sundhedscenter Aalborg og i forhold til de enkelte projekter.

Anlægsprojekter i 2013

1.000 kr.

TelecareNord 6.800

Anlægsmidlerne er afsat til indkøb af udstyr der skal anvendes til TelecareNord projektet for borgere med KOL. Fra 2014

er der regnet med en samlet besparelse af investeringen på 4 mio. kr. årligt som primært opnås ved mindsket udgift til

medfinansiering af sygehusudgifterne.


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 155

Sektor Bæredygtig udvikling og landdistrikter

Budget - Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 11.260 9.416 9.416 9.416 9.416

Indtægter -25 -25 -25 -25 -25

Netto 11.235 9.391 9.391 9.391 9.391

Sektor i alt, nettodrift 11.235 9.391 9.391 9.391 9.391

Anlæg

Udgifter 32.500 32.500 25.000

Indtægter

Netto 32.500 32.500 25.000

Sektor i alt, netto 41.891 41.891 34.391 9.391

Sektorens budget og formål

igangsætte indsatser med henblik på fortsat udvikling af landdistriktsområderne. Omdrejningspunktet for dette arbejde

er landdistriktspolitikken og udmøntningen heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og lokale interessenter.

Der blev i 2010 vedtaget en ny Landdistriktspolitik gældende for perioden 2010-2013. Derfor vil der blive arbejdet med en

implementering af de fokusområder, der er gældende i denne politik. Landdistriktspolitikkens fokusområder er:

• Hverdagslivet – gode rammer for et sammenhængende hverdagsliv skal bevares.

• Sundhed – Gode muligheder for en sund og aktiv livsstil og adgang til sundhedstilbud i landdistrikterne.

• Tilgængelighed – Infrastruktur og fremkommelighed.

• Adgang til naturen – en kilde til livskvalitet.

• Bosætning – gode fysiske rammer giver gode bosætningsmiljøer.

• Oplevelsesprojekter – mulighed for oplevelser og arbejdspladser.

Der gives støtte til både små og store eksterne projekter, samt en række interne projekter lavet i samarbejde med lokale

ildsjæle og de øvrige forvaltninger. Der vil være et særligt fokus på udarbejdelse af udviklingsplaner for mindre landsbyer,

samt byfornyelse i andre. Dog vil det blive i mindre omfang i 2013, da landdistriktsområdets driftsbudget er reduceret

med 1 mio. kr. til 2,1 mio.kr.

Kvarterværkstedet har til opgave, at understøtte igangsætningen af mange forskelligartede projekter i Aalborg Øst for på

den måde at udvikle boligområderne i Aalborg Øst.

Derudover indgår bæredygtighedsstrategien og klimastrategien som en del af sektorens ansvarsområder sammen med

energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, vedligeholdelse af tekniske installationer og energiledelse.

Endelig går halvdelen af sektorens budget til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse. Budgettet er uændret

i forhold til 2012.


Side 156

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Kvarterværkstedet 1.459 13,0 1.458 15,5

Støtte til frivilligt socialt arbejde 6.388 56,9 5.614 59,8

Landdistrikter 3.188 28,4 2.119 22,6

Bæredygtighedsstrategi 200 1,8 200 2,1

I alt driftsaktiviteter 11.235 100 9.391 100

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Tilpasning af ramme - landdistriktsudvikling -1.000

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning - regulering 2012 -13

På grund af stigende driftsudgifter reduceres driftsudgifterne til landdistriktsudvikling med 1,0 mio. kr.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I forbindelse med klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening og klimastrategien har Aalborg Kommune

vedtaget en målsætning om at reducerer energiforbruget med 2% i året frem til år 2020. Nøgletallene i nedenstående

tabel angiver måltal for 2012 og 2013.

Udvalgte nøgleta 2012 2013

Måltal elforbug (kWh/m2/år) 37 36

Måltal varmeforbrug (kWh/m2/år) 114 111

Måltal vandforbrug (m3/m2/år) 0,34 0,33


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Side 157

Mål- og Resultatkrav

Rammerne for arbejdet med klima- og energiindsatserne i Aalborg Kommune er Aalborg Commitments, Bæredygtighedsstrategien

og Klimastrategien. I 2013 vil der blive arbejdet videre med energibesparende projekter og udbredelse af

energiledelse i kommunens bygninger vil fortsætte og blive styrket i de kommende år. Kommunalt nybyggeri vil overholde

nye lavenergikrav og andelen af vedvarende energi på kommunens bygninger, vil stige i de kommende år. Kommunens klimastrategi

er vedtaget, og denne lægger op til at kommunen senest i 2050 skal have en stabil og effektiv energiforsyning

baseret på fossilfri energi.

Det samlede energiforbrug i kommunale bygninger skal senest i 2050 reduceres med 45 %, og frem til 2020 skal energiforbruget

minimeres med minimum 2 % om året. Inden 2030 skal alle bygninger være energirenoverede, og ved nybyggeri

og renovering skal der fra 2015 om muligt integreres solceller, der dækker bygningens elforbrug. Desuden skal der inden

udgangen af 2014 implementeres energiledelse i samtlige af kommunens bygninger.

Samtidig vil der også være øget fokus på at udnytte mulighederne for at opnå yderligere energibesparelser ved at bruge

ESCO-modellen som er en offentligt – privat samarbejdsmodel. Investeringerne lånefinansieres og tilbagebetalingen sker

via de opnåede besparelser og samtidig sikrer investeringerne, at Aalborg kommune kan opnå de ønskede reduktioner

i CO2 udledningen. Desuden er der også et ønske om at de øgede midler vil kunne være med til at opnå CO2 - neutrale

skoler indenfor en kort årrække.

Der arbejdes p.t. med en ny Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 som forventes vedtaget af Byrådet inden udgangen af

2012.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Puljen til forskønnelse og udvikling 4.000

Renovering af fysiske forhold i de mindre bysamfund, herunder gadekær 1.000

Opfølgning på landdistriktspolitikken 1.000

Vedligeholdelse af tekniske installationer i kommunens ejendomme 1.500

Energibesparende foranstaltninger 10.000

Solcelleprojekt 15.000

Som det fremgår af ovenstående anlægsskema er der afsat 15,0 mio. kr. til solceller på kommunale bygninger. Det er en

stigning på 10,0 mio. kr i forhold til 2013.

Ligeledes er der afsat 4,0 mio. kr. både i 2013 og 2014 til puljen til forskønnelse og udvikling. Øvrige anlæg er uændret i

forhold til 2012.

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.


Side 158

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sektor Kollektiv trafik

Budget - Sektor Kollektiv Trafik

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 298.989 299.076 299.076 299.076 299.076

Indtægter -128.189 -131.984 -131.984 -131.984 -131.984

Netto 170.800 167.092 167.092 167.092 167.092

Anlæg

Udgifter 500 1.625 1.125

Indtægter

Netto 500 1.625 1.125

Sektor i alt, netto 167.592 168.717 168.217 167.092


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 159

Sektorens budget og formål

Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafik Selskab for den kørsel, der har været på de lokale

ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter.

Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning passagertællinger, køreplanlægning, publikumskøreplaner,

internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel.

Formålet med sektoren er især, at;

• Få flest til at benytte den kollektive trafik

• Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne

• Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af de samlede personkørselsordninger i Aalborg Kommune

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

NT afregning 164.254 96,2 162.054 97,0

Trafik planlægning 6.546 3,8 5.038 3,0

I alt driftsaktiviteter 170.800 100,0 167.092 100,0

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Finansiering af PL stigninger - Rute nedlæggelse / køreplanstilpasning -4.800

Tilpasning af ramme - trafikplanlægning -500

Tekniske ændringer

Lønfremskrivning - regulering 2012 -24

På grund af stigende operatøromkostninger har det været nødvendigt, at reducere i driften af Aalborg Kommunes busnet

fra 2013 svarende til i alt 4,8 mio. kr. årligt. Derudover reduceres trafikplanlægningen med 0,5 mio. kr.


Side 160

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

I overensstemmelse med NT’s budgetforslag er der indarbejdet en stigning i antallet af passagerer på 1% årligt, men pga.

af reduktion i kørslen med forventes det samlede passagerantal at være uændret i 2013 sammenholdt med 2012.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Passagertal i mio. Aalborg Kommune 15,2 15,2

Mål og resultatkrav

Busvej

I slutningen af 2012 åbner busvejen til Universitetet. Herefter kan den kollektive trafik køre i eget tracé fra Grønlands

Torv til nuværende busvej i Universitetsområdet. Busvejen anlægges så den er forberedt til en kommende letbane.

Letbane foranalyse

I 2012-13 udarbejder Regionen, NT og Aalborg kommune en foranalyse for en kommende letbane i Aalborg. Foranalysen

vil belyse potentialet for en letbane, herunder pege på mulige ruteforløb.

Letbane VVM

Næste skridt efter foranalysen vil være en VVM. Regeringen, Enhedslisten, Dansk Folkeparti har i 2012 aftalt, at afsætte 6

mio. kr. til en VVM i 2014-15 til en kommende letbane i Aalborg. Der forudsættes lokal finansiering på 6 mio. kr. Byrådet har

afsat 2,25 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af VVM.

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Anlægsprojekter vedr. kollektiv trafik, herunder læskærme 500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-2016.


Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Side 161

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746

Indtægter

Netto 27.443 25.824 25.809 25.746 25.746

Sektor i alt, netto 25.824 25.809 25.746 25.746

Sektorens budget og formål

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor sundhed, arbejdsmiljø,

HR, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og kollektiv trafik.

Sektor administration har arbejder ud fra følgende mission og vision:

• Mission: Forvaltningen er en tværgående forvaltning, der koordinerer og samarbejder med relevante aktører og derved

bidrager til at håndtere de kommunale opgaver på tværs af kommunen.

• Vision: Forvaltningen sætter nye og tværgående opgaver på dagsordenen. Vi arbejder innovativt med opgaveløsningen

i tæt samarbejde med såvel eksterne som interne samarbejdspartnere i kommunens forvaltningsområder.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Råd og udvalg 1.470 5,4 1.970 7,6

Administration 25.973 94,6 23.854 92,4

I alt driftsaktiviteter 27.443 100,0 25.824 100,0


Side 162

Budget 2013-2016 • Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Serviceændringer

Tilpasning af ramme -458

Finansiering af ældrerådsvalg 2013 -500

Ældrerådsvalg 500

Tekniske ændringer

Overflytning af medarbejdere til Sundhedscenter fra administration -565

Lov og cirkulæreprogram (digital post) -57

Lønfremskrivning - regulering 2012 -213

Der er på grund af kommunens stramme økonomi ikke tilført 0,5 mio. kr. til afholdelse af ældrerådsvalget i 2013 og derfor

findes midlerne til valget i administrationsbudgettet for 2013. Derudover betyder den stramme økonomi en yderligere

reduktion af administration på ca. 0,5 mio. kr. i 2013 og overslagsårene.

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 2012 2013

Antal fuldtidnormeringer 45,6 43,6

Lønsum (mio. kr.) 23,9 22,9

Mål og resultatkrav

For at opfylde forvaltningens mission og vision arbejdes der med følgende målsæt-ninger:

• Sætte nye og tværgående opgaver på dagsordenen

• Skabe sammenhæng og synergi i kommunens aktiviteter

• Være synlige og vise vejen gennem netværksdannelse

• Være nyskabende, omstillingsparate og fleksible i arbejdet samt være ambas-sadører for det gode samarbejde

• Inddrage borgere og brugere tidligt i gennemførelsen af projekter og aktiviteter

Vi gør det konkret ved at arbejde:

• Innovativt i opgaveløsningen

• Med udviklingen af værktøjer, processer og metoder

• Med dokumentation og evaluering af aktiviteter ved fagligt og kompetent kon-sulentarbejde

• Med fokus på bæredygtighed ved udmøntning af politikker og strategier

• Med opgaverne professionelt og med høj faglig kvalitet

• Tværgående med fagforvaltningerne og eksterne samarbejdspartnere

• Fagligt og vidensmæssigt opdateret


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Side 163

Forsyningsvirksomhederne

Drifts- og anlægsramme for Forsyningsvirksomhederne

Beløb i 1.000 kr. Drift 2013 Anlæg 2013

Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Aalborg Forsyning, Gas 14.877 14.770

Aalborg Forsyning, Varme 701.999 719.638 84.860

Aalborg Forsyning, Renovation 239.409 230.980 6.750

Aalborg Forsyning, Administration 59.044 53.395 19.000

I alt 1.015.329 1.018.783 110.610

Missionen for Aalborg Forsyningkoncernen, som Forsyningsvirksomhederne er en del af, er at forsyne kunderne i Aalborg

med energi og vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø.

Visionen er, at Aalborg Forsyningkoncernen vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern

med en klar miljøprofil.

Koncernens værdi er udtrykt således: Forsyning - med sund fornuft.

Det kommunale budget for Forsyningsvirksomhederne omfatter ikke længere Elforsyningen – AKE El-Net, Vandforsyningen

og Kloakforsyningen. Derudover er væsentlige dele af Administrations opgaver overført til Aalborg Forsyning, Service

A/S.

Som en konsekvens af salget af AKE El-Net er der oprettet særskilt bevillingsniveau med egen bankkonto under Administration,

hvor den af AKE El-Net opsparede tjenestemandspensionsforpligtelse er indsat, idet de løbende pensionsudbetalinger

til afgåede tjenestemænd, der har været ansat i AKE El-Net, finansieres fra denne opsparing.

Nærværende budget bygger endvidere på administrationsbidragsaftalen fra 2010, ligesom de kommunale forsyningsvirksomheder

betaler for administrations- og serviceydelser via indgået ydelseskøbsaftale med Aalborg Forsyning, Service

A/S.

Samlet omfatter Forsyningsvirksomhedernes drifts- og anlægsbudget ca. 1,1 mia. kr., hvilket sikrer den nødvendige vedligeholdelse

og udbygning af kapitalapparatet og samtidig giver en betydelig beskæftigelseseffekt. Derudover forventes

det, at der i de kommunaltejede vandselskaber vil blive realiseret et ikke-ubetydeligt drifts- og anlægsbudget, ligeledes til

gavn for beskæftigelsen og miljøet.

Forsyningsvirksomhederne har i lighed med tidligere år - og helt i tråd med koncernens miljøprofil udarbejdet miljø- og

ressourcemæssige målsætninger samt grønne nøgletal med henblik på fortsat udarbejdelse af grønt regnskab for 2013

og efterfølgende år.


Side 164

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektorer og driftsområder under Forsyningsvirksomhederne pr. 01.01.2013

Aalborg Forsyning, Gas

• Bygas

• Naturgas Net

• Naturgas Salg

Aalborg Forsyning, Varme

• Varmeforsyning

• Decentrale kraftvarmeværker

Aalborg Forsyning, Renovation

• Bærbare batterier - bloktilskudsfinansieret

• Generel administration

• Dagrenovation - restaffald

• Storskrald og haveaffald

• Glas, papir og pap - erhverv

• Farligt affald - erhverv

• Genbrugsstationer

• Øvrige ordninger og anlæg

Aalborg Forsyning, Administration

• Varmeplanlægning - skattefinansieret

• Vandplanlægning - skattefinansieret

• Indsatsplanlægning - skatte-/bloktilskudsfinansieret

• Spildevandsplanlægning - skattefinansieret

• Energicenter Aalborg - brugerfinansieret

• Det åbne land - finansieret af de deltagende

vandværker

• Grundvandsbeskyttelse - finansieret af de deltagende

vandværker

• Administration - brugerfinansieret

• Tjenestemandspensioner og -lønninger

- AKE El-Net - brugerfinansieret

• Indkøbsaftalefunktionen - skattefinansieret


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 165

Fokusområder budget 2013-16

På energiområdet – Aalborg Forsyning, Gas og Varme - sikrer budgetforslaget en fortsat konkurrencedygtig og driftsikker

energiforsyning samt en intensiveret energi-besparelsesindsats via Energicenter Aalborg.

For Aalborg Forsyning, Varme er der bl.a. indregnet anlægsmidler til et nyt reserve-produktionsanlæg nord for fjorden,

opgradering af pumpestation ved Voerbjergvej samt transmissionsledning fra Vestbjerg til Tylstrup.

På renovationsområdet sikrer budgetforslaget en færdigudbygning og modernisering af genbrugspladserne i henhold til

Affaldsplan 2008-16

Arbejdet med revision af varmeplanen fortsætter og forventes afsluttet i 2014. I 2012 påbegyndes revision af vandforsyningsplanen

og spildevandsplanen med henblik på færdiggørelse i 2013. Affaldsplanen planlægges revideret i 2013.

På grundvandsbeskyttelsesområdet vil delindsatsplanen for Sydøst-området snart være færdigt-realiseret. Realiseringen

af indsatsplanerne for Hvorup-, Vadum- og Hammer Bakker-området fortsættes i 2013 samtidig med, at der udarbejdes

indsats-planer for Sydøst/Sejlflod og Sydvest/Drastrup.

Forsyningsvirksomhederne fortsætter opfølgningen på Vandforsyningsplan 2009-2020 samt fortsætter revision af vandforsyningsplanen

og udstedelse af de vandind-vindingstilladelser til almene vandværker, der udløber i 2013 – et år efter

vedtagelsen af den første kommunale vandhandleplan.

Øvrige budgetbemærkninger

Fælles servicegebyrer mv., såsom flytteaflæsningsgebyrer, rykkergebyrer, morarenter mv., opkræves på lige fod med

øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer. Uanset om der opkræves takster for

kommunale forsyningsvirksomheder eller for selskaber, sker dette via fælles regninger, hvilket bl.a. indebærer, at der

eksempelvis kun pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.eksempelvis kun

pålignes ét rykkergebyr pr. samlet restance eller ét flytteaflæsningsgebyr pr. flytning.


Side 166

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektor Aalborg Forsyning, Gas

Budget - Sektor Gasforsyningen

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Udgifter 15.390 14.877 14.782 14.782 14.782

Indtægter -15.613 -14.770 -14.785 -14.785 -14.785

Netto -223 107 -3 -3 -3

Sektor i alt, netto 107 -3 -3 -3

Sektorens budget og formål

Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, projektering, drift og

vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning.

Driftsaktiviteter i 2013

De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2013 anvendes til, er:

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Produktion 4.409 28,7 3.897 26,2

Distribution 5.832 38,0 6.442 43,3

Øvrigt 5.114 33,3 4.538 30,5

I alt driftsaktiviteter 15.355 100,0 14.877 100,0

Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 4.123 26,9 4.185 28,1

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansieret drift

1.000 kr.

- Andel af administrationsudgifter - andel af administrationsbidrag og

ydelseskøbsbetaling til Aalborg Forsyning, Service A/S -218

- Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet 647


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 167

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Gasforsyningen 2012 2013 2014 2015 2016

Salg af gas (1.000 m3) 2.794 2.232 2.212 2.212 2.212

Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Anlægsaktiver (mio. kr.)

- Bygas 69,8 69,6 69,9 70,1 70,4

- Naturgas Net 5,7 6,3 6,0 5,9 5,6

I alt 75,5 75,9 75,9 76,0 76,0

Mellemregning (mio. kr.)

- Bygas -0,6 0,4 1,3 2,2 3,1

- Naturgas Net 4,9 4,2 3,4 2,7 1,9

- Naturgas Salg -3,5 -3,6 -3,7 -3,9 -4,0

I alt 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Mål- og resultatkrav

Gasforsyningens mål er at:

• producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste

teknologi, der er til rådighed,

• sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning,

• udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes

med gas,

• fastholde eksisterende kunder,

• yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand,

• deltage i Energicenterets arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan

anvendes,

• tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne,

• vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt,

• ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas,

• 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.


Side 168

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektor Aalborg Forsyning, Varme

Nøgletal Aalborg Forsyning, Varme

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Varmeforsyning:

Udgifter 660.331 674.490 677.115 659.533 659.975

Indtægter -705.874 -695.913 -690.896 -696.692 -702.630

Netto -45.543 -21.423 -13.781 -37.159 -42.655

Decentrale kraftvarmeværker:

Udgifter 21.712 27.509 21.123 21.139 21.153

Indtægter -23.822 -23.725 -23.663 -23.675 -23.668

Netto -2.110 3.784 -2.540 -2.536 -2.515

Sektor i alt, nettodrift -47.653 -17.639 -16.321 -39.695 -45.170

Anlæg

Udgifter 84.860 14.500 7.500 7.500

Indtægter 0 0 0 0

Netto 84.860 14.500 7.500 7.500

Sektor i alt, netto 67.221 -1.821 -32.195 -37.670


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 169

Sektorens budget og formål

Aalborg Forsyning, Varme skal være og opfattes som:

• En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser billigst muligt til flest mulige.

• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, der sætter kunden i centrum.

• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø.

• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele og specialviden.

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Brugerfinansieret drift

Køb af varme 468.655 68,7 477.332 68,0

Produktion - central 61.490 9,0 63.852 9,1

Produktion - decentral 21.712 3,2 27.509 3,9

Distribution 89.377 13,1 90.769 12,9

Øvrigt 40.809 6,0 42.537 6,1

I alt driftsaktiviteter 682.043 100,0 701.999 100,0

Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 44.670 6,5 44.018 6,3

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

Salg af varme, mindreindtægt -11.692

Køb af varme samt produktionsomkostninger, merudgift 11.039

Ledningsrenovering, merudgift 2.310

Etablering af stik, mindreudgift -3.900

Udskiftning af motor i Hou, merudgift 6.800


Side 170

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Aalborg Forsyning, Varme 2012 2013 2014 2015 2016

Salg af fjernvarme (mio. m3) 33,8 35,9 36,2 36,6 36,9

Køb og produktion - 1.000 GJ 6.746 6.760 6.766 6.771 6.776

Antal normeringer, heltidsansatte 89,0 86,0 86,0 86,0 86,0

Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.243,9 1.270,7 1.239,1 1.186,0 1.132,9

Mellemregning (mio. kr.)

- Varmeforsyning 17,6 39,2 39,9 10,3 -24,9

- Decentrale Kraftvarmeværker 2,2 7,7 5,1 2,6 0,1

I alt 19,8 46,9 45,0 12,9 -24,8

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune

Mål og resultatkrav

• Sikre kunden mulighed for en bedre udnyttelse af fjernvarmen gennem service og rådgivning vedrørende varmeanlæg.

• Udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af restmarked og tilslutning

af nyt byggeri.

• Købe mest muligt varme baseret på overskudsvarme og kraftvarme.

• Opbygge kernekompetencer og samtidig være åben over for opgaver, der kan løses eksternt.

• Fremme et godt arbejdsmiljø.

Fjernvarmeselskaberne i Danmark er i lighed med gas- og elselskaberne pålagt at gennemføre væsentligt flere energibesparelser

end tidligere. I energiaftalen fra marts 2012 skærpes sparekravene yderligere, så kravene i perioden 2013-2014

øges med 75% og i 2015-2020 med 100% i forhold til indsatsen i 2010-2012.


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Side 171

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Projekt 5201:

Diverse byggemodninger 7.000

Projekt 5204:

Opgradering af pumpestation Voerbjergvej 3.000

Projekt 5205:

Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 2.500

Projekt 5208:

Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 24.100

Projekt 5209:

Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.200

Projekt 5210:

Planlægning - udbygning af centralt område 500

Projekt 5211:

Udvidelse af fibernet - basisnet 500

Projekt 5273:

Reservecentral Nord 38.310

Projekt 5295:

Central kraftvarmeforsyning til institutionerne i Hammer Bakke 750

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Side 172

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektor Renovationsvæsenet

Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Renovation

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Udgifter 691 691 322 322 322

Indtægter

Netto 691 691 322 322 322

Brugerfinansieret drift

Udgifter 234.778 238.718 234.708 233.958 233.958

Indtægter -229.548 -230.980 -231.150 -231.320 -231.490

Netto 5.230 7.738 3.558 2.638 2.468

Brugerfinansieret anlæg

Udgifter 30.950 6.750 3.200

Indtægter

Netto 30.950 6.750 3.200

Sektor i alt - netto 36.871 15.179 7.080 2.960 2.760

Sektorens budget og formål

Målet er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på en miljømæssig forsvarlig måde.

Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler på følgende værdigrundlag:

” Grøn og dynamisk - med respekt for dig”.

For de ansatte er formuleret følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”.


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 173

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Indsamling af bærbare batterier 691 0,3 691 0,3

Brugerfinansierede udgifter

Generel administration 35.103 14,9 35.221 14,7

Dagrenovation - restaffald 91.380 38,8 90.112 37,6

Storskrald og haveaffald - private 19.854 8,4 19.337 8,1

Glas, papir og pap - erhverv 237 0,1 349 0,1

Farligt affald - erhverv 1.018 0,4 753 0,3

Genbrugsstationer - private og erhverv 52.751 22,4 56.223 23,5

Øvrige ordninger og anlæg - erhverv 34.435 14,6 36.723 15,3

I alt driftsaktiviteter 235.469 100 239.409 100,0

Lønningernes andel af de samlede drifts- og anlægsudgifter

ekskl. udgifter til indvejning ved Reno-Nord og Renovest 59.443 29,4 57.264 31,4

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

Generel nedjustering af lønbudget -2.179

Vedligeholdelse af fast ejendom på Over Bækken, asfaltering af terræn og nye porte 793

Drift af vognparken - forøgede omkostninger til vedligeholdelse og brændstof 816

IT-systemudvikling 560

Anskaffelser af maskiner og vogne 1.800

Drift af indsamlingsordninger for dagrenovation - mindre omkostninger til

indsamling af dagrenovation i distrikt 6 og i distrikt 7 -1.711

Drift af ordninger for indsamling af storskrald mv. - mindre omkostninger til afhentning af storskrald mv. -517

Drift af genbrugspladser - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel samt indvejning af affald mv. 3.472

Drift af storcontainerordningen - forøgede omkostninger til overført løn og kørsel

samt indvejning af dagrenovation mv. 1.807

Drift af genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg - omkostninger til overført løn og

kørsel samt leje af materiel 1.140


Side 174

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Renovationsvæsenet 2012 2013 2014 2015 2016

Samlet affaldsmængde i ton 444.900 449.000 449.000 449.000 449.000

Husholdningsaffald i ton 130.200 135.000 135.000 135.000 135.000

Genbrug af husholdningsaffald i % 42,5 44,2 44,2 44,2 44,2

Antal normeringer/heltidsansatte 143,4 143,4 143,4 143,4 143,4

Antal renovationskunder 55.150 55.200 55.250 55.300 55.350

Anlægsaktiver (1.000 kr.) 92.800 134.700 127.200 120.000 112.500

Mellemregning (mio. kr.)

Generel administration -9,1 -3,9 -3,6 -3,6 -3,7

Dagrenovation - restaffald 5,4 3,8 2,3 0,8 -0,8

Storskrald og haveaffald -16,1 -14,6 -13,1 -11,7 -10,2

Glas, papir og pap -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5

Farligt affald - erhverv 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9

Genbrugsstationer 1,6 7,0 8,2 8,8 9,3

Øvrige ordninger - administrationsgebyr

og vægtydelse 0,5 -0,2 -0,8 -1,6 -2,4

Øvrige ordninger - i øvrigt -37,8 -33,1 -27,1 -24,2 -21,2

I alt -54,8 -40,3 -33,5 -30,9 -28,4

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune

+ = Gæld til Aalborg Kommune

Mål og resultatkrav

Renovationsvæsenet vil arbejde for:

• Opnåelse af ensartet serviceniveau

• Øget genbrug og derved at nedbringe affaldsmængderne til forbrænding

• Miljømæssig og økonomisk optimal indsamling og behandling af affald med størst mulig ressourceudnyttelse

• Indførelse af arbejdsmiljøvenlige og fremtidssikrede affaldssystemer, som samtidig kan indpasses arkitektonisk

i bybilledet

• Kildesortering for at sikre korrekt affaldsbehandling og størst muligt genbrug


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 175

Anlægsprojekter i 2013

Anlægsprojekter

1.000 kr.

Følgende anlægsprojekter forventes gennemført:

Projekt 5552:

Administrationsbygning - asfaltering af eksisterende forplads, udvidelse af

parkeringsareal og solafskærmning mv. 150

Projekt 5596:

Administrationsbygning - etablering af solcelleanlæg på den nye administrationsbygning 500

Projekt 5588:

Ændret arealanvendelse på eksisterende genbrugsplads i Nibe - færdiggørelse 100

Projekt 5589:

Etablering af ny genbrugsplads i Gandrup - færdiggørelse 100

Projekt 5590:

Modernisering af eksisterende genbrugsplads i Hou - færdiggørelse 4.100

Projekt 5592:

Etablering af alternative deponeringspladser 300

Projekt 5593:

Forbedring af komposteringsanlæg mv. på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal 1.500

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16


Side 176

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektor Administration

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Serviceudgifter

Varmeplanlægning

Udgifter 1.062 594 594 629 629

Indtægter

Netto 1.062 594 594 629 629

Vandplanlægning

Udgifter 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677

Indtægter

Netto 8.182 4.627 3.677 3.677 3.677

Indsatsplanlægning

Udgifter 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963

Indtægter

Netto 5.378 1.963 1.963 1.963 1.963

Spildevandsplanlægning

Udgifter 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062

Indtægter

Netto 2.034 2.062 2.062 2.062 2.062

Indkøbsaftalefunktionen

Udgifter 1.800 2.195 2.195 2.195 2.195

Indtægter -2.350 -2.350 -2.350 -2.350 -2.350

Netto -550 -155 -155 -155 -155

Serviceudgifter i alt 16.106 9.091 8.141 8.176 8.176


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 177

Budget - Sektor Administration

Beløb i 1.000 kr. 2012-p/l 2013-p/l

2012 2013 2014 2015 2016

Brugerfinansieret drift

Energicenter Aalborg

Udgifter 6.003 5.951 5.951 5.951 5.951

Indtægter -6.003 -5.951 -5.951 -5.951 -5.951

Netto

Det åbne land

Udgifter 27 36 36 36 36

Indtægter -762 -800 -800 -800 -800

Netto -735 -764 -764 -764 -764

Grundvandsbeskyttelse

Udgifter 4.687 4.832 4.832 4.832 4.832

Indtægter -10.750 -11.720 -11.720 -11.720 -11.720

Netto -6.063 -6.888 -6.888 -6.888 -6.888

Administrationen

Udgifter 29.201 30.427 30.527 30.527 30.527

Indtægter -29.201 -30.427 -30.527 -30.527 -30.527

Netto

Tjenestemandspensioner og

-lønninger - AKE El-Net

Udgifter 6.085 6.357 6.357 6.357 6.357

Indtægter -2.699 -2.147 -2.147 -2.147 -2.147

Netto 3.386 4.210 4.210 4.210 4.210

Brugerfinansierede udgifter i alt -3.412 -3.442 -3.442 -3.442 -3.442

Sektor i alt, nettodrift 12.694 5.649 4.699 4.734 4.734

Anlæg

Udgifter 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000

Indtægter

Netto 21.000 19.000 11.000 11.000 11.000

Sektor i alt, netto 33.694 24.684 15.734 15.734 15.734


Side 178

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Sektorens budget og formål

Administrationens overordnede mission er, at vi skal skabe helhedsløsninger i Aalborg Forsyningkoncernen.

Visionen er, at vi skal være bedst på strategi og administration, hvilket betyder, at vi skal være en konkurrencedygtig serviceorganisation

med fokus på koncernbevidsthed, miljø og kundeservice. Det betyder ligeledes, at der skal være en høj

faglighed i Administrationens udviklingsprojekter, langsigtede planlægning samt administrative ydelser.

Efter opdelingen i to administrationsenheder: Administration og Aalborg Forsyning, Service A/S, jfr. byrådets møde den

27. september 2010, punkt 10, varetager Administration støtte- og stabsfunktionerne i forhold til rådmandens og direktørens

ansvar for og ledelse af Forsyningsvirksomhederne samt bestiller-/køberrollen over for Service A/S. Administration

varetager endvidere bl.a. betjeningen af Forsyningsudvalget, sekretariatsopgaver, myndigheds- og planlægningsopgaver,

koordineringsopgaver og støttefunktioner mv. inden for kommunikation, jura, IT, personale og økonomi.

Myndighedsområderne består af Varmeplanlægning, Vandplanlægning, Indsatsplanlægning samt Spildevandsplanlægning,

som alle er skattefinansierede. Endvidere er Indkøbsaftalefunktionen ligeledes skattefinansieret. Derudover varetager

Administration affaldsplanlægningen i Aalborg Kommune, som er takstfinansieret.

For vandsamarbejderne er formålet at samarbejde med de private vandværker om at realisere Vandforsyningsplanen

for Aalborg Kommune og Indsatsplanerne for Grundvandsbeskyttelse, herunder at udføre ledningsanlæg i det åbne land

samt forebyggende grundvandsbeskyttelse i henhold til samarbejdsaftalerne herom.

Administrationsområderne og Energicenter Aalborg under Sektor: Administration finansieres via administrationsbidrag

fra driftsvirksomhederne under Forsyningsvirksomhederne, jfr. den vedtagne finansieringsmodel på byrådets møde den

13. december 2010, pkt. 2.

Forsyningsvirksomhederne betaler Aalborg Forsyning, Service A/S for udførelse af administrations- og serviceydelser i

henhold til indgået ydelseskøbsaftale.


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne Side 179

Driftsaktiviteter i 2013

Driftsaktiviteter 2012 2013

2012-p/l

2013-p/l

1.000 kr. pct. 1.000 kr. pct.

Serviceudgifter

Varmeplanlægning 1.062 1,6 594 1,1

Vandplanlægning 8.182 12,7 4.627 7,8

Indsatsplanlægning 5.378 8,3 1.963 3,3

Spildevandsplanlægning 2.034 3,2 2.062 3,5

Indkøbsaftalefunktionen 1.800 2,8 2.195 3,7

Brugerfinansierede udgifter

Energicenter Aalborg 6.003 9,3 5.951 10,1

Det åbne land 27 0,0 36 0,0

Grundvandsbeskyttelse 4.687 7,3 4.832 8,2

Administration 29.201 45,3 30.427 51,5

Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net 6.085 9,4 6.357 10,8

I alt driftsaktiviteter 64.459 100 59.044 100

Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter 30.749 47,7 30.344 51,4

Væsentlige budgetændringer fra 2012 til 2013 (drift)

Serviceudgifter

1.000 kr.

Vandplanlægning

Tillægsbevilling godkendt af Aalborg Byråd 12.12.2011 950

Spildevandsplanlægning

Lov og cirkulæreprogrammet 350


Side 180

Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Brugerfinansierede udgifter

1.000 kr.

Energicenter Aalborg

Indtægter fra driftsvirksomhederne, mindreindtægt 63

Værktøj og instrumenter, mindreudgift -134

Administrationsomkostninger, merudgift 82

Administration

Indtægter fra driftsvirksomhederne, merindtægt -3.242

Midlertidige ansættelser mv., merudgift 2.160

Personale, normeringsreduktion -400

Ydelseskøbsbetalinger, konsulenter m.m., merudgift 511

Omsætning kantinedrift, merindtægt -342

Omkostninger kantinedrift som følge af stigende råvarepriser, merudgift 331

Tjenestemandspensioner og -lønninger - AKE El-Net

Fakturerede lønninger og pensioner, mindreindtægt 552

Udbetalte pensioner og lønninger, merudgift 272

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger

Nøgletal Administrationen 2012 2013 2014 2015 2016

Antal normeringer, heltidsansatte 102,5 45,2 45,2 45,2 45,2

Antal normeringer, heltidsansatte 45,2 49,1 46,1 46,1 46,1

Udlånte tjenestemænd i alt 18,0 13,0 13,0 13,0 13,0

Indkøbsvolumen 320.000 320.000 320.000 320.000 320.000

Mellemregning (mio. kr.)

Indkøbsaftalefunktionen -11,2 -11,4 -11,5 -11,7 -11,9

Det åbne land -2,1 -1,9 -1,7 -1,4 -1,2

Grundvandsbeskyttelse 32,5 43,6 42,7 49,8 52,9

”Tjenestemandspensioner og

-lønninger - AKE El-Net” -83,7 -79,5 -75,3 -71,0 -66,9

I alt -64,5 -49,2 -45,8 -34,3 -27,1

- betyder tilgodehavende hos Aalborg Kommune


Budget 2013-2016 • Forsyningsvirksomhederne

Side 181

Mål og resultatkrav

Administrations værdier er udtrykt på følgende måde:

Vi er stærke sammen – også i morgen.

De detaljerede målsætninger fremgår af Administrations strategiplan 2013-24.

Administration vil medvirke til at ændre og sikre arealanvendelsen i vore vandindvindingsområder – herunder specielt i

indsatsområderne og nærområderne til kildepladserne – så det grundvand, der dannes, er af så god kvalitet, at det kan

anvendes uden videregående behandling.

Anlægsprojekter i 2013

Serviceudgifter

1.000 kr.

Det åbne land - Ledningsanlæg 1.000

Grundvandsbeskyttelse - Arealsikring 18.000

Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for 2013-16.


Side 182

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Sammendrag

1.000 kr. 2013

Skattefinansieret område Udgift Indtægt

Borgmesterens Forvaltning 39.500 -5.000

Teknik - Miljø Forvaltningen 153.000 -74.604

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 33.000

Ældre- og Handicap Forvaltningen 76.452 -6.560

Skole- og Kultur Forvaltningen 95.986

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 39.800

I alt skattefinansieret område 437.738 -86.164

Netto

Brugerfinansieret område

Forsyningsvirksomhederne 110.610

Netto 110.610

Aalborg Kommune 548.348 -86.164

Netto 462.184


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 183

2014 2015 2016

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

26.500 -5.000

189.200 -30.190 190.371 -9.744 60.300

10.000

7.100 2.100 2.100

91.886 -35.000

30.125 26.125

354.811 -70.190 218.596 -9.744 62.400

28.700 18.500 18.500

28.700 18.500 18.500

383.511 -70.190 237.096 -9.744 80.900

313.321 227.352 80.900


Side 184

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Borgmesterens Forvaltning

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Fælles kommunale udgifter

00.25.15Andre faste ejendomme

Rammebeløb - udvendig vedligeholdelse *) 30.000 11.10.12 48.500 30.000 18.500 0

Heraf kvalitetsfondsprojekter, anslået 12.000 27.000 12.000 15.000 0

Ejendomsanalysen Indtægt -5.000 11.10.12 -10.000 -5.000 -5.000 0

0 11.10.12 0 0 0

Andre faste ejendomme 30.000 48.500 30.000 18.500 0 0

bevilling i alt Indtægt -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0

03.35.64 Andre kulturelle opgaver

Anlægstilskud, bygningsændringer 4.500 11.10.12 9.000 4.500 4.500

Om- og tilbygningsprojekt 3.500 11.10.12 7.000 3.500 3.500

Aalborg Kongres og Kulturcenter

bevilling i alt 8.000 16.000 8.000 8.000 0 0

Projektarbejde

06.45.51 Sekretariat og forvaltning

Erhvervsafdelingen

Rammebeløb til projektarbejde 1.500 11.10.12 1.500 1.500 0 0 0

EU-kontoret

Projektarbejde 0 11.10.12 0 0 0 0 0

Sektor Fælles Kommunale

udgifter i alt 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0

Projektarbejde i alt 0 0 0 0 0 0

Borgmesterens Forvaltning

i alt Udgifter 39.500 66.000 39.500 26.500 0 0

Indtægter -5.000 -10.000 -5.000 -5.000 0 0

Af styringsmæssige årsager afvikles Erhvervsafdelingens og EU-kontorets projekter som anlægsprojekter.

Projekterne er flerårige og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 185

Investeringsoversigt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: AaK-Arealer

00.22.02 Boligformål

Udbygning/færdiggørelse af

eksisterende boligområder 2.264 30.05.12 6.264 1.264 1.000 1.000 1.000 1.000

Godthåb, Sportsvænget 1.000 30.05.12 5.550 1.000 0 2.500 0 0

Indtægt -2.925 30.05.12 -13.925 -2.925 0 0 0 0

Nyt projekt

Maratonvej, Svenstrup 5.000 6.000 5.000 0 1.000 0

Indtægt -3.000 -3.000 -3.000 0 0 0

Gug Øst, Metisvej (incl. Zeusvej) 21.415 30.05.12 25.905 21.415 0 4.000 245 0

Indtægt -17.305 30.05.12 -35.720 -14.305 -3.000 0 0 0

Aalborg Øst, Universitetsparken 86.102 30.05.12 86.102 85.102 1.000 0 0 0

frigørelsesafgift 2.750 05.10.00 2.750 2.750 0 0 0 0

Indtægt -40.950 15.06.09 -40.950 -40.950 0 0 0 0

Nyt projekt

Lindholm Høje 0 10.000 0 0 8.500 1.500 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Langholt, Kidholm 5.212 30.05.12 8.212 5.212 0 0 2.000 0

Indtægt -4.487 30.05.12 -8.487 -3.737 -750 0 0 0

Hals Nord v/Søhesten 6.074 30.05.12 6.074 6.074 0 0 0 0

Indtægt -6.401 30.05.12 -6.401 -5.401 -1.000 0 0 0

Vester Hassing v/Nåleøjet 8.462 30.05.11 8.462 8.462 0 0 0 0

Indtægt -5.272 13.10.11 -5.272 -4.772 -500 0 0 0

00.22.02 Boligformål bevilling i alt 138.279 165.319 131.279 7.000 16.000 5.745 1.000

Indtægt -80.340 -113.755 -72.090 -8.250 0 0 0


Side 186

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

00.22.03 Erhvervsformål

Udbygning af eksisterende

erhvervsarealer 5.573 30.05.12 13.573 3.573 2.000 2.000 2.000 2.000

Nyt projekt

Flødalen, ny rundkørsel på Hobrovej 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.22.03 Erhvervsformål bevilling i alt 7.573 15.573 3.573 4.000 2.000 2.000 2.000

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

00.22.05 Ubestemte formål

AaK-Arealer, grundejerforpligtelser 5.606 30.05.12 10.806 4.306 1.300 1.300 1.300 1.300

Areal- og bygningserhvervelser,

ubestemte formål 6.663 30.05.12 51.663 5.663 1.000 1.000 0 0

Salg af grunde m.v., ubestemte

formål -714 30.05.12 786 -2.114 1.400 1.500 0 0

Indtægt -117.719 30.05.12 -137.719 -89.594 -28.125 -20.000 0 0

00.22.05 Ubestemte formål

bevilling i alt 11.555 63.255 7.855 3.700 3.800 1.300 1.300

Indtægt -117.719 -137.719 -89.594 -28.125 -20.000 0 0

Sektor: Aak-Arealer i alt 157.407 244.147 142.707 14.700 21.800 9.045 4.300

Indtægt -198.059 -251.474 -161.684 -36.375 -20.000 0 0

Sektor AK-Arealer i øvrigt

003.102.2895

Byggefelter vest for Musikkens Hus 47.800 30.05.12 72.800 9.800 38.000 25.000 0 0

Indtægt -72.800 30.05.12 -72.800 -72.800 0 0 0 0


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 187

Investeringsoversigt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Parker og Fritidsområder

00.38.53 Skove

Skovrejsnings- og

drikkevandsbeskyttelse 5.000 30.05.12 11.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Sektor: Parker og Fritidsområder i alt 5.000 11.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Sektor: Miljø

00.48 Vandløbsvæsen

Halkær Sø 1.500 13.10.11 2.500 500 1.000 1.000 0 0

Center for Grøn omstilling 1.000 4.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Nyt projekt

Forundersøgelse til kloakering af Hals/Hou

sommerhusområdet - Klimasikring 500 500 0 500 0 0 0

Sektor: Miljø i alt 3.000 7.000 500 2.500 2.000 1.000 1.000

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

Sektor: Veje

02.28.22 Vejanlæg

Nørresundby Havnefront 22.186 30.05.12 41.686 20.186 2.000 14.000 5.500 0

Havnefronten, etape II, Musikkens Hus

og udbygning af havnearealer mellem

Limjordsbroen og Nordkraft,

Østerågade NORD, Karolinelundsvej,

Strandvejen, Nyhavnsgade

og Slotspladsen 258.514 30.05.12 279.714 253.514 5.000 21.200 0 0


Side 188

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Midtbyplan, i øvrigt 20.688 30.05.12 48.888 17.388 3.300 3.000

Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende

foranstaltninger 10.820 30.05.12 24.820 7.320 3.500 3.500

Opfølgning på trafiksikkerhedsplanen 22.666 30.05.12 47.647 17.333 5.333 7.981

Cykelstihandlingsplan 60.933 30.05.12 77.278 51.766 9.167 10.519 5.826 0

Indtægt -12.470 30.05.12 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344 0

- Østre Alle 10.171 10.171 10.171 0

- Kg. Christians Allé 8.072 8.072 8.072 0

- Dannebrogsgade 27 1.527 27 0

- Annebergvej - ØST 7.876 7.876 7.876 0

- Annebergvej - VEST 0 10.000 0 0

Del af ARCHIMEDES OG GRØN

TRANSPORTPOLITIK 0

- Hadsundvej (Humlebakken - T.H.Sauers Vej 6.746 6.746 6.746 0

- Hadsundvej (Riishøjvej - Humlebakken) 0 0 0 0

GRØN TRANSPORTPOLITIK:

-Aalborg som cykelby 6.151 6.151 6.151 0

- Riishøjvej (Midtbyen - AAU) 200 200 200 0

- Fyensgade/Bonnesensgade 1.781 1.781 1.781 0

- Hobrovej (Midtbyen - Aalborg Syd) 6.400 6.400 6.400 0

- Vissevej (Midtbyen - Gug) 4.342 4.342 4.342 0

- Cykelpendlerrute til Bouet 9.167 18.090 9.167 8.923 0 0

- Cykelpendlerrute til Lufthavnen 1.596 1.596

- Cykelsti langs Tranholmvej 5.826 5.826

Indtægt -12.470 -19.004 -8.800 -3.670 -4.190 -2.344

ARCHIMEDES* 45.080 30.05.12 49.780 45.080 0 0 0 0

Indtægt -36.674 30.05.12 -36.674 -32.215 -4.459 0 0 0

Viadukten over Vesterbro (garageanlæg) 1.000 13.10.11 37.000 1.000 0 10.000 26.000 0

Indtægt -13.400 -6.000 -7.400


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 189

Investeringsoversigt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Genopretning af veje, stier og gågader 42.000 30.05.12 52.000 34.000 8.000 10.000 0 0

Egnsplanvej og ny vejtilførsel E45 58.201 30.05.12 283.201 20.201 38.000 31.000 141.000 53.000

Universitetskorridor, 1. etape 60.100 30.05.12 60.100 60.100 0 0 0

Indtægt -30.100 30.05.12 -30.100 0 -30.100 0 0

Nyt projekt

Gug Boldklub - erstatningsbaner 0 17.000 0 0 17.000 0 0

Renovering, Nibe Midtby 1.000 11.10.07 8.000 0 1.000 3.000 0

Energibesparende foranst. i

belysningsanlæg 18.000 30.05.12 36.000 12.000 6.000 6.000

Nyt projekt

Tilslutning parkeringsanlæg,

Nyhavnsgade 13.500 13.500 0 13.500 0 0 0

Nyt projekt

Kryds Nyhavnsgade/Hørfrøgade 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0

Nyt projekt

Kryds Dag Hammerskjøldsgade 0 1.200 0 0 1.200 0 0

Sektor: Veje i alt 590.608 981.034 494.808 95.800 138.400 178.326 53.000

Indtægt -79.244 -99.178 -41.015 -38.229 -10.190 -9.744 0

Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 803.815 1.315.981 650.815 153.000 189.200 190.371 60.300

Indtægt -350.103 -423.452 -275.499 -74.604 -30.190 -9.744 0

*) Af styringsmæssige årsager afvikles EU-projektet Archimedes som anlægsprojekt.

Projektet er flerårigt og mer- og mindreforbrug overføres mellem årene.


Side 190

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Sektor: Børn og Unge

05.25 Dagtilbud til børn og unge

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 42.995 11.10.12 45.995 39.995 3.000 3.000

legepladser -10 -10 -10

Rammebeløb, myndighedskrav, 89.000 11.10.12 93.000 85.000 4.000 4.000

renovering i egne og lejede lokaler

Ekstraordinær renovering af institutioner 3.000 6.000 3.000 3.000

Ny børnehave Nørresundby 12.000 11.10.12 12.000 4.000 8.000 0

Ny 0-5 års institution, Lunden, Nibe 10.500 11.10.12 10.500 10.500 0

Tilbygning Nibe, Solsikken 4.500 11.10.12 4.500 4.500 0

05.25 Dagtilbud til børn og unge,

bevilling, ialt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000

Sektor: Børn og Unge i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

i alt 161.995 171.995 128.995 33.000 10.000


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 191

Investeringsoversigt

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Serviceydelser for ældre

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Fjordparken 6 nye boliger, serviceareal 5.114 08.10.12 5.114 5.114

Indtægt -5.749 -5.749 -5.749

Fremtidens plejehjem 75 boliger

- Serviceareal 17.560 09.01.12 17.560 13.660 3.900

Indtægt -2.800 -2.800 -2.800

Etablering af gangforbindelse

ved plejehjemmet 1.000 11.10.10 1.000 1.000

Solsiden

Bøgemarkscentret, 10 nye boliger for 1.119 09.01.12 1.119 1.119

misbrugere - serviceareal

Indtægt -862 -862 -862

Smedegården - Rokade inkl. 3 nye boliger 638 14.10.10 638 638

Indtægt -570 -570 -570

Servicearealer på Fremtidens plejehjem

til aktivitetscenter og hjemmesygepleje 11.359 08.10.12 11.359 11.359

Indtægt -6.500 -6.500 -6.500

Lundbyesgades plejehjem 60 boliger

- Serviceareal 7.598 08.10.12 7.598 1.832 5.766

Indtægt -27.581 -27.581 -25.181 -2.400

Plejehjem Vest 50 boliger - Serviceareal 6.273 13.10.11 6.273 6.273

Indtægt -2.000 -2.000 -2.000

00.18 Driftssikring af boligbyggeri i alt 50.661 50.661 40.995 9.666 0 0 0

Indtægt -46.062 -46.062 -41.662 -4.400 0 0 0


Side 192

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

05.30 Ældreboliger

Lundbyesgade plejehjem,

60 boliger - Boligdel 106.296 08.10.12 109.296 55.604 50.692 3.000

05.30 Ældreboliger, bevilling i alt 106.296 109.296 55.604 50.692 3.000 0 0

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

05.32 Pleje og omsorg mv. af

ældre og mennsker med handicap

Rammebeløb - Ældreområdet 5.376 09.01.12 5.376 5.291 85 0

Inventar til servicearealer på ældreområdet 1.702 13.10.11 1.702 1.293 409

Til- og ombygning af

aktivitetscentret Beltoften 2.355 13.10.11 4.355 855 1.500 2.000

Indretning af Skipper Klement

Plejehjem til demente 5.000 11.10.12 5.000 5.000

Loftslifte på plejehjem 2.100 11.10.12 8.400 0 2.100 2.100 2.100 2.100

05.32 Pleje og omsorg mv. i alt 16.533 24.833 7.439 9.094 4.100 2.100 2.100

Indtægt 0 0 0 0 0 0 0

05.33 Forebyggende indsats

for mennesker med handicap og ældre

Myndighedskrav vedr. kloranlæg

i fysioterapien 450 11.10.12 450 0 450

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 173.940 185.240 104.038 69.902 7.100 2.100 2.100

-46.062 -46.062 -41.662 -4.400 0 0 0


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 193

Investeringsoversigt

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Tilbud for mennesker med handicap

00.18 Driftssikring af boligbyggeri (servicearealer)

Ryesgade, 20 almene boliger

til sindslidende 2.740 08.10.09 2.740 2.740

Indtægt -800 -800 -800

Rebildparken 30 boliger 5.800 25.06.07 5.800 5.800

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Engbo - 30 boliger serviceareal 6.400 25.06.07 6.400 6.400

Indtægt -1.200 -1.200 -1.200

Ombygning af ”bananen”

- Engbo servicearealer 7.015 13.10.11 7.015 7.015

Enghuset Gistrup, 36 boliger 7.240 08.10.12 7.240 7.240

Indtægt -2.161 -2.161 -2.161

Masterplan byggerier

- Flytteudgifter 3.047 09.01.12 3.047 3.047

Indtægt -355 -355 -355

B2-Toftehaven, 21 boliger

- servicearealer 3.440 25.06.07 3.440 3.440

Indtægt -840 -840 -840

Inventar til servicearealer

på handicapområdet 5.790 13.10.11 5.790 5.790

Sonjavej 61, 10 almene boliger

- servicedel 2.800 14.10.10 2.800 2.800

Indtægt -400 -400 -400

Døveområdet, 18 boliger

- Serviceareal 7.203 09.01.12 7.203 7.203

Indtægt -6.117 -6.117 -5.157 -960


Side 194

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Ny Violen og ungdomshøjskolen 1.217 13.10.11 1.217 1.217

Indtægt -15.200 -15.200 -14.000 -1.200

Pladsgaranti på handicapområdet,

Kastanjebo m.m.(MP2): 14.278 13.10.11 14.278 14.278

Indtægt -1.280 -1.280 -1.280

00.18 Driftssikring af

boligbyggeri i alt 66.970 66.970 66.970 0 0 0 0

Indtægt -29.553 -29.553 -27.393 -2.160 0 0

05.30 Ældreboliger

Sonjavej 61, 10 almene boliger

- boligdel 10.476 08.10.09 10.476 10.476

Indtægt (inkl. salg) -5.200 -5.200 -5.200

Ny Engbo - Boligdel 49.668 14.10.10 49.668 49.668

Ny Kastanjebo - Boligdel 53.702 14.10.10 53.702 53.702

05.30 Ældreboliger i alt 113.846 113.846 113.846 0 0 0 0

Indtægt -5.200 -5.200 -5.200 0 0 0 0


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 195

Investeringsoversigt

Ældre- og Handicapforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

05.50 Botilbud for længerevarende ophold

Salg af øvrige ejendomme,

indtægt -5.038 09.01.12 -5.038 -5.038

Fjernvarme i Hammer Bakker 15.000 08.10.09 15.000 15.000

Rammebeløb - Handicapområdet 6.829 08.10.12 6.829 6.829

Behandlingscentret

Hammer Bakker 5 boliger 5.800 13.10.11 5.800 5.800

Violen ombygges til børn og unge

fra Ranum 2.550 11.10.12 2.550 2.550

Limfjordsværkstedet – ny placering 4.000 11.10.12 4.000 4.000

05.50 Botilbud til længerevarende

ophold i alt 34.179 34.179 27.629 6.550 0 0 0

Indtægt -5.038 -5.038 -5.038 0 0 0 0

Sektor: Tilbud for mennesker

med handicap i alt 214.995 214.995 208.445 6.550 0 0 0

Indtægt -39.791 -39.791 -37.631 -2.160 0 0 0

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 388.935 400.235 312.483 76.452 7.100 2.100 2.100

Indtægt -85.853 -85.853 -79.293 -6.560 0 0 0

Der indgåes lejeaftale for servicearealerne i forbindelse med Violen


Side 196

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Skoler

03.22.01 Folkeskoler

Alle skole, vedligeholdelsesplan 196.185 19.04.04 221.185 157.185 39.000 25.000

Alle skoler, tilgængelighed 9.769 11.10.07 11.269 8.269 1.500 1.500

Alle skoler, legepladsrenovering 5.000 11.10.07 6.000 4.000 1.000 1.000

Alle Skoler, arbejdstilsynsprojekter 39.036 15.06.09 39.036 39.036 0 0

Farstrup Skole, renovering 2. etape 12.800 11.10.07 12.800 12.800 0 0

Gistrup Skole, fleksible læringsmiljøer 23.700 11.10.07 23.700 23.700 0 0

Nyt projekt

Gug Skole 10.300 11.10.12 10.300 0 10.300 0

Klarup Skole, fleksible læringsmiljøer 22.200 11-10-07 22.200 22.200 0 0

Løvvangskolen, indretn. til Paraplyen 3.000 06.03.10 3.000 3.000 0 0

Nibe Skole, normalklasser 13.000 14.05.07 13.000 8.900 4.100 0

Nyt projekt - Stolpedalsskolen 8.000 11.10.12 8.000 0 8.000 0

Tofthøjskolen, fleksible læringsmiljøer 23.000 11.10.07 23.000 23.000 0 0

Vadum Skole, fleksible læringsmiljøer 18.000 11.10.07 18.000 18.000 0 0

Sektor: Skoler i alt 383.990 411.490 320.090 63.900 27.500

Sektor: Fritid

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Aalborg Stadion nyt lysanlæg 9.800 14.10.10 9.800 9.800

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg

og svømmehaller 9.800 9.800 9.800


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 197

Investeringsoversigt

Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Frejlev Hallen 6.000 08.10.09 6.000 6.000 0 0

Haraldslund Svømmehal, welness center 6.046 19.05.08 6.046 6.046 0 0

Tornhøjsprojektet 6.000 08.10.09 6.000 6.000 0 0

Medfinansiering af lokale initiativer 11.200 11.10.07 12.200 10.200 1.000 1.000

Prioriteringskatalog 2.500 13.05.08 2.500 2.500 0 0

Rammebeløb til større løbende indv.

og udv. vedligehold i idrtæs- og

svømmehaller 30.850 19.04.04 34.850 26.850 4.000 4.000

Svømmehal v/Gigantium 85.000 09.10.08 85.000 85.000 0 0

Multibaner 250 13.10.11 250 250 0 0

Atletikhal 5.500 13.10.11 15.500 2.500 3.000 10.000

Nyt projekt - Skalborggårdhallen 1.700 11.10.12 1.700 0 1.700 0

Nyt projekt - Vodskov Hallen 3.000 11.10.12 6.000 0 3.000 3.000

Nyt projekt - Nørresundby Idrætscenter 8.000 8.000 0 8.000 0

03.22.18 Idrætsfaciliteter for

børn og unge 166.046 184.046 145.346 20.700 18.000

Sektor: Fritid i alt 175.846 193.846 155.146 20.700 18.000

Sektor: Biblioteker

03.32.50 Folkebiblioteker

Ventilation og indeklima lokalbiblioteker 1.500 1.500 1.500 0 0

Sektor: Biblioteker i alt 1.500 1.500 1.500 0 0


Side 198

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Skole- og Kulturforvaltningen

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Kulturområdet

03.35.60 Museer

Magasin Bygning OPP-projekt 1.450 31.08.09 1.450 1.450 0 0

-1.450 -1.450 -1.450

03.35.60 Museer 1.450 1.450 1.450 0 0

-1.450 -1.450 -1.450 0 0

03.35.63 Musikarrangementer

Musikkens Hus 112.143 24.06.02 123.129 101.157 10.986 10.986

03.35.63 Musikarrangementer i alt 112.143 123.129 101.157 10.986 10.986

03.35.64 Andre kulturelle formål

Nordkraft P-fond 6.000 24.08.06 6.000 6.000 0 0

Nordkraft, byggeafsnit A.B.C 417.742 24.08.06 417.742 417.742 0

indtægter -263.782 24.08.06 -263.782 -263.782 0 0

Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb

til anlægsarbejder (incl. prisfremskrivning) 11.184 09.10.03 11.584 10.784 400 400

Nyt projekt - Kunsten 0 35.000 0 0 35.000

-projektet forventes lånefinansieret 0 -35.000 0 0 -35.000

Rovdyranlæg i Zoo 2.000 2.000 2.000 0 0

03.35.64 Andre kulturelle formål i alt 436.926 472.326 436.526 400 35.400

Indtægter -263.782 -298.782 -263.782 0 -35.000

Sektor: Kulturområdet i alt udgift 550.519 0 596.905 539.133 11.386 46.386

Indtægter -265.232 0 -300.232 -265.232 0 -35.000

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 1.111.855 0 1.203.741 1.015.869 95.986 91.886

Indtægter -265.232 -264.993 -265.232 0 -35.000


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 199

Investeringsoversigt

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Sundhed

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og mennesker med handicap

Telemedicin/borgere over 65 år

(TelecareNord) 6.800 02.09.11 2.800 0 6.800 -4.000

Sektor: Sundhed 6.800 2.800 0 6.800 -4.000

Sektor: Bæredygtig Udvikling og landdistrikter

00.28.20 Grønne områder og naturpladser

Renovering af gadekær og fysiske

forhold i mindre bysamfund

Rammebeløb til vedligeholdelse* 2.000 14.05.12 3.000 1.000 1.000 1.000

06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter

Opfølgning på landdistriktspolitikken* 4.019 14.05.12 5.019 3.019 1.000 1.000

00.25.15 Byfornyelse

Byfornyelse, mindre landsbyer 4.000 02.09.11 8.000 0 4.000 4.000

Tekniske installationer projekt 1390* 2.969 14.05.12 4.469 1.469 1.500 1.500

Heraf 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 300

Heraf 03.22.01 Folkeskoler 1.500 1.200


Side 200

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Solcelleprojekter 15.000 02.09.11 45.000 0 15.000 15.000 15.000

Heraf

00.25.13 Andre faste ejendomme

Solcelleprojekt 2013 3.000 3.000 0 3.000

Solcelleprojekt 2014 0 3.000 0 3.000

Solcelleprojekt 2015 0 3.000 0 3.000

03.22.01 Folkeskoler

Solcelleprojekt 2013 12.000 12.000 0 12.000

Solcelleprojekt 2014 12.000 0 12.000

Solcelleprojekt 2015 0 12.000 0 12.000

Energibesparende foranstaltninger 10.000 02.09.11 30.000 0 10.000 10.000 10.000

Heraf

00.25.13 Andre faste ejendomme

Energibesparende foranstaltninger 2013 2.000 2.000 2.000

Energibesparende foranstaltninger 2014 0 2.000 2.000

Energibesparende foranstaltninger 2015 0 2.000 2.000

03.22.01 Folkeskoler

Energibesparende foranstaltninger 2013 8.000 8.000 8.000

Energibesparende foranstaltninger 2014 0 8.000 8.000

Energibesparende foranstaltninger 2015 0 8.000 8.000

Sektor: Bæredygtig Udvikling 37.988 95.488 5.488 32.500 32.500 25.000

Sektor: Kollektiv trafik

00.25.13 Andre faste ejendomme

Anlægsprojekter vedr kollektiv trafik 4.000 14.05.12 4.500 3.500 500 500

VVM redegørelse letbane 0 11.10.12 0 0 0 1.125 1.125

Sektor: Kollektiv Trafik 4.000 4.500 3.500 500 1.625 1.125

Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 48.788 102.788 8.988 39.800 30.125 26.125

*) Anlægsprojekter vedr puljer, afsluttes med endeligt anlægsregnskab hvert år.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 201

Investeringsoversigt

Forsyningsvirksomhederne

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Sektor: Fjernvarmeforsyningen

01.22.03.01 Varmeforsyning

Diverse byggemodninger 7.000 11.10.12 35.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000

Opgradering af pumpestation 3.000 11.10.12 3.000 0 3.000 0 0 0

Voerbjergvej

Forstærkningsledning - Østhavnen etape II 4.342 11.10.12 4.342 1.842 2.500 0 0 0

Transmissionsledning Vestbjerg-Tylstrup 25.011 11.10.12 26.011 911 24.100 1.000 0 0

Transmissionsledning Svenstrup-Ellidshøj 8.700 11.10.12 8.700 500 8.200 0 0 0

Planlægning - Udbygning af det centrale

kraftvarmeområde 1.000 11.10.12 1.000 500 500 0 0 0

Udvidelse af fibernet - basisnet 500 11.10.12 2.500 0 500 500 500 500

Installering af kedel på

Højvang varmecentral 0 11.10.12 5.500 0 0 5.500 0 0

Reservecentral Nord 63.100 11.10.12 63.600 24.790 38.310 500 0 0

Udbygning af reserveanlæg Gasværksvej 0 11.10.12 35.000 0 0 0 0 0

Central kraftvarmeforsyning af

institutionerne i Hammer Bakker 10.050 11.10.12 10.050 9.300 750 0 0 0

Sektor: Fjernvarmeforsyningen i alt 122.703 194.703 37.843 84.860 14.500 7.500 7.500

Sektor: Renovationsvæsenet

01.38.60 Fælles formål

Administrationsbygning - om- og tilbygning,

asfaltering af eksisterende forplads

samt udvidelse af parkeringsareal

samt solafskærmning m.v. 14.406 11.10.12 14.406 14.256 150 0 0 0


Side 202

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Investeringsoversigt

Forsyningsvirksomhederne

Sektor/projektnummer/navn

Beløb i 1.000 kr.

Ajourført bevilling

Beløb

Dato

Ajourført

anlægssum

Afholdt

før 2013

Årets priser

2013 2014 2015 2016

2013 - p/l

Administrationsbygning - etablering af

solcelleanlæg på den nye adm.bygning 500 11.10.12 500 0 500 0 0 0

01.38.65 Genbrugsstationer

Genbrugsplads, Nibe - ændret areal-

anvendelse på eksisterende plads 10.800 11.10.12 10.800 10.700 100 0 0 0

Genbrugsplads, Gandrup - etablering af

ny plads 13.100 11.10.12 13.100 13.000 100 0 0 0

Genbrugsplads, Hou - modernisering af

eksisterende plads 7.800 11.10.12 7.800 3.700 4.100 0 0 0

01.38.66 Øvrige ordninger

Indretning af alternativ deponeringsplads 300 11.10.12 3.500 0 300 3.200 0 0

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal,

Forbedring af komposteringssareal og

areal for modtagelse af bygge- og haveaffald 1.500 11.10.12 1.500 0 1.500 0 0 0

Sektor: Renovationsvæsenet i alt 48.406 51.606 41.656 6.750 3.200 0 0

Sektor: Administrationen

01.22.06 Vandforsyning til Det åbne land

Ledningsanlæg - Det åbne land 1.000 11.10.12 5.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

01.22.06 Grundvandsbeskyttelse

Arealsikring 18.000 11.10.12 76.000 0 18.000 10.000 10.000 10.000

Sektor: Administrationen i alt 19.000 81.000 0 19.000 11.000 11.000 11.000

Forsyningsvirksomhederne i alt 190.109 327.309 79.499 110.610 28.700 18.500 18.500


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 203

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Borgmesterens Forvaltning i alt 356,94 166.205 356,94 356,94 356,94

Teknik- og Miljøforvaltningen 643,23 263.180 641,23 641,23 641,23

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.018,19 1.789.754 5.029,03 5.030,97 5.031,97

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.055,38 2.300.045 6.028,56 6.028,56 6.028,56

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.330,70 1.823.825 4.280,72 4.274,58 4.275,98

Forsyningsvirksomhederne i alt 299,72 135.841 296,72 296,72 296,72

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 78,64 37.997 78,64 78,64 78,64

I alt Aalborg Kommune i alt 16.782,80 6.516.847 16.711,84 16.707,64 16.710,04

Skattefinansieret område 16.483,08 6.381.006 16.415,12 16.410,92 16.413,32


Side 204

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Borgmesterens Forvaltning

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m.

AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 883 2,00 2,00 2,00

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 8.625 0,00 0,00 0,00

Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.493 3,00 3,00 3,00

Sektor: Fælles kommunale udgifter m.m. i alt 5,00 11.001 5,00 5,00 5,00

Sektor: Beredskab

Redningsberedskab 95,30 42.420 95,30 95,30 95,30

Sektor: Parkeringskontrol

Parkeringskontrol 8,33 2.598 8,33 8,33 8,33

Sektor: Resultatcentre m.v.

IT-Centret 24,00 15.286 24,00 24,00 24,00

AK-Print 7,00 4.212 7,00 7,00 7,00

AaK Bygninger 16,00 7.338 16,00 16,00 16,00

Sektor: Resultatcentre m.v. i alt 47,00 26.836 47,00 47,00 47,00

Sektor: Administration

Administrationsbygninger 11,50 3.659 11,50 11,50 11,50

Myndighedsudøvelse 38,10 14.760 38,10 38,10 38,10

Øvrig administration 138,04 57.792 138,04 138,04 138,04

Fælles IT og telefoni 13,67 7.139 13,67 13,67 13,67

Sektor: Administration i alt 201,31 83.350 201,31 201,31 201,31

Borgmesterens Forvaltning i alt 356,94 166.205 356,94 356,94 356,94


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 205

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Teknik- og Miljøforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Parker og fritidsområder

Parker og legepladser 12,50 5.099 12,50 12,50 12,50

Skove og naturområder 1,00 429 1,00 1,00 1,00

Stadions og idrætsanlæg og svømmerhaller 7,50 2.064 7,50 7,50 7,50

Andre Kulturelle opgaver 1,00 392 1,00 1,00 1,00

Sektor: Parker og fritidsområder i alt 22,00 7.984 22,00 22,00 22,00

Sektor: Kirkegårde

Kirkegårde 2,00 859 2,00 2,00 2,00

Sektor: Miljø

Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 35,50 17.549 35,50 35,50 35,50

Sektor: Veje

Fælles Funktioner 3,21 1.430 3,21 3,21 3,21

Kommunale veje 14,00 7.646 14,00 14,00 14,00

Sektor: Veje i alt 17,21 9.076 17,21 17,21 17,21

Sektor: Færger

Egholm Færgen 5,16 2.242 5,16 5,16 5,16

Hals-Egense Færgen 10,90 4.862 10,90 10,90 10,90

Sektor: Kollektiv trafik i alt 16,06 7.104 16,06 16,06 16,06

Sektor: Entreprenørenheden

Fælles Funktioner 326,00 112.997 326,00 326,00 326,00

Sektor: Administration

Kommissioner, råd og nævn 0,00 22 0,00 0,00 0,00

Administrationsbygninger 7,90 2.604 7,90 7,90 7,90

Øvrig administration 169,56 84.140 167,56 167,56 167,56

Fælles IT og telefoni 4,00 1.680 4,00 4,00 4,00

Naturbeskyttelse 10,00 4.360 10,00 10,00 10,00

Miljøbeskyttelse 10,00 4.438 10,00 10,00 10,00

Byggesagsbehandling 23,00 10.367 23,00 23,00 23,00

Sektor: Administration i alt 224,46 107.611 222,46 222,46 222,46

Teknik- og miljøforvaltningen i alt 643,23 263.180 641,23 641,23 641,23


Side 206

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Børn og unge

Dagpleje og daginstitutioner i alt 2.563,11 919.317 2.564,95 2.566,89 2.566,89

- Fælles formål 110,01 42.084 110,01 110,01 110,01

- Dagpleje 814,83 269.672 815,67 816,16 816,16

- Vuggestuer 122,25 46.058 122,25 122,25 122,25

- Børnehaver 952,50 347.989 952,90 953,45 953,45

- Integrerede institutioner 359,40 133.643 359,50 359,50 359,50

- Særlige dagtilbud og klubber 38,15 14.985 38,15 38,15 38,15

- Legesteder og klubber 165,97 64.886 166,47 167,37 167,37

Døgninstitutioner for børn og unge, døgnpleje

samt forebyggende foranstaltninger i alt 441,07 185.551 441,07 441,07 441,07

- Forebyggende foranstaltninger 75,69 32.395 64,69 64,69 64,69

- Døgninstitutioner for børn og unge

samt svangre- og mødrehjem 235,31 97.008 246,31 246,31 246,31

- Ungdomscenteret 130,07 56.148 130,07 130,07 130,07

Kommunal Sundhedstjeneste 74,00 33.979 74,00 74,00 74,00

Kommunal tandpleje 127,08 58.699 127,08 127,08 127,08

Frivilligt socialt arbejde 7,73 3.360 7,73 7,73 7,73

Sektor: Børn og unge i alt 3.212,99 1.200.906 3.214,83 3.216,77 3.216,77

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg

Udstødteområdet 81,83 34.822 81,83 81,83 81,83

Misbrugsbehandling og forebyggelse 33,50 15.331 33,50 33,50 33,50

Midlertidig botilbud/støttekontakt 9,95 3.800 9,95 9,95 9,95

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg ialt 125,28 53.953 125,28 125,28 125,28

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg

Revalideringscenter Aalborg 38,33 16.587 38,33 38,33 38,33

Centralt finansierede fleks- og skånejob -

Oprindelig pulje (Aalborg og Hals) 160,00 16.288 160,00 160,00 160,00

Ny pulje af centralt finaniserede fleksjob

på 150 stillinger, nettovirkning 75 stillinger *) 335,00 48.055 335,00 335,00 335,00

Jobtræningsordningen 200,00 61.902 200,00 200,00 200,00

Beskæftigelsesordninger 110,00 46.524 110,00 110,00 110,00

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg i alt 843,33 189.356 843,33 843,33 843,33


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 207

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Bogerrettede rådgivnings- og

vejledningsfunk. samt administration

Administrationsbygninger 24,78 7.244 24,78 24,78 24,78

Myndighedsudøvelse 164,44 66.876 164,44 164,44 164,44

Øvrig administration 142,05 57.626 151,05 151,05 152,05

Fælles IT og telefoni 12,00 5.746 12,00 12,00 12,00

Jobcentre 336,75 138.645 336,75 336,75 336,75

Det specialiserede børneområde 156,57 69.402 156,57 156,57 156,57

Sektor: Borgerrettede funktioner i alt 836,59 345.539 845,59 845,59 846,59

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.018,19 1.789.754 5.029,03 5.030,97 5.031,97

*) Lønsum er inklusive løntilskud.


Side 208

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Ældre- og Handicapforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Serviceydelser for ældre

Hjemmepleje 1.335,69 483.076 1.184,17 1.162,10 1.161,17

Madservice 40,78 13.710 40,78 40,78 40,78

Serviceydelser på plejehjem 1.707,16 649.356 1.822,62 1.844,69 1.845,62

Hjemmesygepleje 328,27 146.409 328,32 328,32 328,32

Aktivitetstilbud 127,62 45.476 127,74 127,74 127,74

Træningstilbud 90,15 36.606 87,09 87,09 87,09

Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.963 10,00 10,00 10,00

Øvrige serviceområder 222,54 83.885 224,67 224,67 224,67

Sektor: Serviceydelser for ældre i alt 3.862,20 1.462.481 3.825,39 3.825,39 3.825,39

Sektor: Tilbud til mennesker med handicap

Udviklingshæmmede 556,44 209.159 556,50 556,50 556,50

Døve 75,36 28.327 75,37 75,37 75,37

Mennesker med fysisk handicap 41,85 15.729 41,85 41,85 41,85

Særlige tilbud 352,90 132.649 352,93 352,93 352,93

Erhvervet hjerneskade 200,12 75.221 200,14 200,14 200,14

Sindslidelse 339,28 127.529 344,21 344,21 344,21

Autisme 414,64 155.856 419,58 419,58 419,58

ADHD 26,66 10.020 26,66 26,66 26,66

Fællesfunktioner 11,24 4.226 11,24 11,24 11,24

Sektor: Tilbud til mennesker

med handicap i alt 2.018,47 758.717 2.028,47 2.028,47 2.028,47

Sektor: Myndighedsopgaver og administration

Myndighedsudøvelse 124,56 56.138 124,56 124,56 124,56

Øvrig administration 42,36 18.834 42,36 42,36 42,36

Fælles IT og telefoni 7,78 3.875 7,78 7,78 7,78

Sektor: Myndighedsopgaver og administration i alt 174,70 78.847 174,70 174,70 174,70

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 6.055,38 2.300.045 6.028,56 6.028,56 6.028,56


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 209

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Skole- og Kulturforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Skoler

Folkeskoler 2.379,91 1.034.309 2.351,08 2.343,03 2.344,43

Forskellige serviceforanstaltninger 1,00 374 1,00 1,00 1,00

Syge- og hjemmeundervisning 11,30 5.142 11,30 11,30 11,30

Skolepsykolog 52,48 25.596 51,71 51,71 51,71

Skolefritidsordninger (DUS) 892,98 317.475 886,27 885,44 885,44

Kommunale specialskoler 383,28 167.514 374,55 377,29 377,29

Ungdomsuddannelsesvejledning 24,28 14.137 24,28 24,28 24,28

Erhvervsgrunduddannelser 1,25 1.308 1,25 1,25 1,25

Specialpædagogisk bistand til børn

i førskolealderen. 25,60 10.920 25,60 25,60 25,60

Specialpædagogisk bistand til voksne 36,41 14.670 36,41 36,41 36,41

Ungdomsuddannelse for unge med særlig behov 28,88 11.826 28,88 28,88 28,88

Musikarrangementer 61,53 30.404 60,64 60,64 60,64

Ungdomsskolevirksomhed 94,17 40.670 90,12 90,12 90,12

Sektor: Skoler i alt 3.993,07 1.674.345 3.943,09 3.936,95 3.938,35

Sektor: Fritidsområdet

Stadions, Idrætsanlæg og Svømmerhaller

primært for voksne 6,32 1.850 6,32 6,32 6,32

Idrætsfaciliteter for børn og unge 68,83 28.986 68,83 68,83 68,83

Andre fritidsfaciliteter 1,89 687 1,89 1,89 1,89

Sektor: Fritidsområdet i alt 77,04 31.523 77,04 77,04 77,04

Sektor: Biblioteker

Aalborg Bibliotekerne 147,72 61.969 147,72 147,72 147,72

Administration 7,91 3.379 7,91 7,91 7,91

Sektor: Biblioteker i alt 155,63 65.348 155,63 155,63 155,63

Sektor: Kulturområdet

Museer 0,14 52 0,14 0,14 0,14

Aalborg Stadsarkiv 11,00 5.054 11,00 11,00 11,00

Trekanten 11,58 4.598 11,58 11,58 11,58

Kunsthal Nord 1,23 443 1,23 1,23 1,23

Nordkraft 1,00 550 1,00 1,00 1,00

Sektor: Kulturområdet i alt 24,95 10.697 24,95 24,95 24,95


Side 210

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Skole- og Kulturforvaltningen

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Administration

Kommissioner, råd og nævn 0,00 214 0,00 0,00 0,00

Administrationsbygninger 5,35 1.788 5,35 5,35 5,35

Øvrig administration 55,66 31.334 55,66 55,66 55,66

Fælles IT og telefoni 19,00 8.576 19,00 19,00 19,00

Sektor: Administration i alt 80,01 41.912 80,01 80,01 80,01

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 4.330,70 1.823.825 4.280,72 4.274,58 4.275,98


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 211

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Selvejende institutioner

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Selvejende institutioner

Nordjyllands Kunstmuseum 19,00 7.650 19,00 19,00 19,00

Aalborg Historiske Museum inkl.

Vikingemuseet Lindholm Høje 27,00 9.706 27,00 27,00 27,00

Sundby-Samlingerne 1,65 677 1,65 1,65 1,65

Teater Nordkraft 22,80 7.700 22,80 22,80 22,80

Aalborg Symfoniorkester 75,00 40.209 75,00 75,00 75,00

Aalborg Zoologiske Have 55,00 24.380 55,00 55,00 55,00

Huset, Hasserisgade 11,80 5.064 11,80 11,80 11,80

Det hem’lige Teater 3,50 1.841 3,50 3,50 3,50

Skråen 10,00 3.697 10,00 10,00 10,00

Studenterhuset 5,00 1.673 5,00 5,00 5,00

Selvejende institutioner i alt 230,75 102.597 230,75 230,75 230,75

* Tallene er afhængig af formen for videreførsel


Side 212

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Sundhed

Sundhedscenter Aalborg 26,00 10.986 26,00 26,00 26,00

Sektor: Sundhed i alt 26,00 10.986 26,00 26,00 26,00

Sektor: Bæredygtig udvikling og landistrikter

Kvarterværksted i Aalborg Øst 3,00 1.088 3,00 3,00 3,00

Støtte til frivilligt socialt arbejde 0,75 293 0,75 0,75 0,75

Sektor: Bæredygtig udvikling og

landdistrikter i alt 3,75 1.381 3,75 3,75 3,75

Sektor: Kollektiv trafik

Kollektiv trafikplanlægning og styring 5,25 2.716 5,25 5,25 5,25

Sektor: Administration

Myndighedsudøvelse 10 5.331 10 10 10

Øvrig administration 33,64 17.583 33,64 33,64 33,64

Sektor: Administration i alt 43,64 22.914 43,64 43,64 43,64

Forvaltningen for Sundhed og

Bæredygtig Udvikling i alt 78,64 37.997 78,64 78,64 78,64


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 213

Personaleoversigt - Heltidsansatte

Forsyningsvirksomhederne

Lønsum i 1.000 kr. / Prisniveau i 2013 Budget 2013 2014 2015 2016

Bevillingsniveau Normering Lønsum Forventet normering

Sektor: Gasforsyningen

Gasforsyningsvirksomhed 8,25 4.185 8,25 8,25 8,25

Sektor: Fjernvarmeforsyningen

Varmeforsyningsvirksomhed 86,00 44.018 86,00 86,00 86,00

Sektor: Renovationsvæsenet

Renovation m.v. 143,38 57.294 143,38 143,38 143,38

Sektor: Administration

Indkøbsaftalefunktionen 7,20 3.633 7,20 7,20 7,20

Energicenter, Aalborg 7,00 3.915 7,00 7,00 7,00

Administrationen 34,89 16.592 31,89 31,89 31,89

Administrationen,

udlån af tjenestemænd, Vand A/S 6,00 2.850 6,00 6,00 6,00

Administrationen,

udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,00 1.188 3,00 3,00 3,00

Administrationen,

udlån af tjenestemænd, Service A/S 2,00 1.100 2,00 2,00 2,00

Administrationen,

udlån af tjenestemænd, HEF 2,00 1.066 2,00 2,00 2,00

Sektor: Administration i alt 62,09 30.344 59,09 59,09 59,09

Forsyningsvirksomhederne i alt 299,72 135.841 296,72 296,72 296,72


Side 214

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Borgmesterens Forvaltning - Takstoversigt

Sektor Administration 2012 2013

Gebyr for udsendelse af rykker 250,00 250,00

Gebyr for rykkerskrivelser (regningskrav uden udlægsret) 100,00 100,00

Beboerklagenævn

Indbringelse af sag 136,00 139,00

Pr. sag 3.000,00 3.000,00

Pr. husordenssag 4.000,00 4.000,00

Huslejenævnet

Indbringelse af sag 136,00 139,00

Vielsesgebyr

Kun når begge har fast bopæl i udlandet 500,00 500,00


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 215

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Parker og fritidsområder

Sektor Parker og fritidsområder 2012 2013

00.28.24 Kolonihaver

Taksterne reguleres med 50 % af stigningen i nettoprisindexet hvert år. 1,062 kr. pr. m2 1,075 kr. pr. m2

Bakkegårdshaverne, 14 haver, 8.100 kvm. 8.602,20 8.707,50

Bakkegården af 1974, 27 haver, 16.610 kvm. 17.639,82 17.855,75

Bartholine Jørgensens Minde, 160 haver, 101.200 kvm. 108.536,40 109.865,00

Brixlund, 38 haver, 15.404 kvm. 16.359,05 16.559,30

Budumvang, 177 haver, 101.180 kvm. 1) 107.453,16 108.768,50

Draget, 135 haver, 85.607 kvm. 90.914,63 92.027,53

Engen, 191 haver 110.800 kvm. 2) 117.669,60 119.110,00

Fjordglimt, 88 haver, 58.100 kvm. 61.702,20 62.457,50

Fritiden, 89 haver, 50.300 kvm. 53.418,60 54.072,50

Højbogård, 72 haver, 41.716 kvm. 44.302,39 44.844,70

Højvang Vest, 47 haver, 29.235 kvm. 31.047,57 31.427,63

Højvang Øst, 62 haver, 38.060 kvm. 40.419,72 40.914,50

Junior, 26 haver, 9500 kvm. 10.089,00 10.212,50

Jørgen Berthelsens Minde, 170 haver, 106.715 kvm. 113.331,33 114.718,63

Dalen, 133 haver, 60.124 kvm. 3) 63.851,69 64.633,30

Kongelunden, 51 haver, 26.476 kvm. 28.117,51 28.461,70

Norden, 48 haver, 25640 kvm. 27.229,68 27.563,00

Sofiedal, 70 haver, 48.902 kvm. 51.933,92 52.569,65

Strøybergsminde, 72 haver, 46.000 kvm. 48.852,00 49.450,00

Vesterkær, 208 haver, 113.400 kvm. 120.430,80 121.905,00

Voerbjerglund, 130 haver, 118.756 kvm. 126.118,87 127.662,70

Åblink, 181 haver, 113.010 kvm. 4) 119.220,12 120.679,50

Ådalen, 56 haver, 41.480 kvm. 5) 44.051,76 44.591,00

Åen, 26 haver, 13.500 kvm. 6) 12.956,40 13.115,00

Ålykke, 50 haver, 29.900 kvm. 31.753,80 32.142,50

Lejeafgift for 1 pensionisthave 150,00 150,00

1) Heraf leje, 20 pensionisthaver 3.000,00 3.000,00

2) Heraf leje, 23 pensionisthaver 3.450,00 3.450,00

3) Heraf leje, 16 pensionisthaver 2.400,00 2.400,00

4) Heraf leje, 4 pensionisthaver 600,00 600,00

5) Heraf leje, 2 pensionisthaver 300,00 300,00

6) Heraf leje, 6 pensionisthaver 900,00 900,00

Endelig administrerer kommunen en del småhaver med 1 års opsigelse.

Disse arealer kan senere anvendes til forskellige kommunale formål.


Side 216

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Kirkegårde 2012 2013

Kister - fredningstid 20 år

Traditionelle kiste- barne- og urnegrav

Erhvervelse af kistegrave pr. gravplads pr. år, uden moms 125,00 150,00

Erhvervelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år., uden moms 85,00 100,00

Erhvervelse fællesgrave pr. gravsted pr. år 45,00 50,00

Fornyelse pr. gravplads pr. år., uden moms 125,00 150,00

Fornyelse af urne- barnegrave pr. gravsted pr. år, uden moms 85,00 100,00

Kistegrave i græs med plantemuligheder

Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 8.100,00 8.720,00

Fornyelse inkl. græsslån. af 1 græsplads pr. år 405,00 436,00

Kistegrave i græs

Erhvervelse inkl. græsslån. af 1 gravplads i 20 år 7.100,00 7.680,00

Fornyelse inkl. græsslån. af 1 gravplads pr. år 355,00 384,00

Kistegrave børn - fredningstid 10 år (Max 120 cm kiste)

Traditionelle kistegrave - Børn

Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.330,00 4.548,00

Fornyelse af 1 barnegrav inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00

Kistegrav i græs - Børn

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.000,00 2.180,00

Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 200,00 218,00

Kiste-fællesgrav - Børn

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 1.060,00 1.176,00

(kan ikke fornyes)

Urner - fredningstid 10 år

Traditionelle urnegrave

Erhvervelse inkl. renholdelse i 10 år og tilplantning første gang 4.330,00 4.548,00

Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00

Urnegrave med plantemuligheder

Erhvervelse inkl. renholdelse m.m. i 10 år 3.030,00 3.220,00

Fornyelse inkl. renholdelse pr. år 303,00 322,00


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 217

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Kirkegårde 2012 2013

Urnegrave i græs med plantemuligheder

Erhvervelse inkl. græsslåning m.m. i 10 år 3.030,00 3.220,00

Fornyelse inkl. græsslåning m.m. pr. år 303,00 322,00

Urnegrave i græs

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år 2.250,00 2.440,00

Fornyelse inkl. græsslåning pr. år 225,00 244,00

Anonyme fællesgrave

Erhvervelse inkl. græsslåning i 10 år ( kan ikke fornyes) 1.110,00 1.176,00

Urnemuren

Erhvervelse inkl. mindeplade af 1 enkeltpl. i 10 år 1.120,00 1.184,00

Erhvervelse inkl. Mindepl. af 1 dobbeltpl. i 10 år 1.775,00 1.890,00

Fornyelse af 1 enkeltplads pr. år, uden moms 55,00 60,00

Fornyelse af 1 dobbeltplads pr. år, uden moms 110,00 120,00

Ligbrænding

Voksen 2.650,00 2.750,00

Barn u. 12 år 1.325,00 1.375,00

Gravning, dækning og udsmykning

(mandag-fredag kl. 9,30-14 )

Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 5.070,00 5.180,00

Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.630,00 1.670,00

Gravning, dækning og udsmykning

(lørdag kl. 9,30-14 )

Kistegrav, alm. dybde - voksen, uden moms 7.300,00 7.450,00

Kistegrav, alm. dybde - barnekiste max. 120 cm, uden moms 1.850,00 2.910,00

Urnenedsættelse

Nedsættelse (mandag-fredag kl 9-14), uden moms 650,00 670,00

Nedsættelse (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.300,00 1.340,00

Indsættelse i muren (mandag-fredag kl. 9-14), uden moms 480,00 490,00

Indsættelse i muren (lørdag kl. 9-14), uden moms 1.300,00 1.340,00

Nedsættelse i anonym fællesgrav 260,00 270,00


Side 218

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Kirkegårde 2012 2013

Forsendelse, emballage

Forsendelse og emballage 400,00 450,00

Opbevaring af kister

Uden højtidelighed/nedsættelse på Aalborg kirkegårde, uden moms 325,00 330,00

Opbevaring på Frys - første dag, uden moms 114,00 116,00

Opbevaring på Frys - efterfølgende dag, uden moms 32,00 34,00

Opbevaring af urner

Over 2 mdr. pr. påbegyndt måned, uden moms 156,00 160,00

Fremvisning af kister,

uden moms 315,00 320,00

Benyttelse af kapel,

uden moms 520,00 530,00

Renholdelse af gravsteder

pr. m2 154,00 158,00

Granpyntning

pr. m2 138,00 142,00

Anm.: Taksterne er oplyst ekskl. moms

Sektor Miljø 2012 2013

Virksomhedstilsyn og godkendelser

Brugerbetaling pr. time ekskl. moms 295,22 300,25


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 219

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Veje 2012 2013

02.28 Kommunale veje

Parkeringsafgift

I den indre by pr. time ekskl. moms 16,00 16,00

I randomr. t.indre by, pr. time 10,00 10,00

Yderområder 7,00 7,00

Parkeringsafgift for opstilling af containere, skurvogne på afgiftsbelagte p-pladser

I den indre by pr. bås pr. påbegyndt uge 250,00 250,00

I randområdet til den indre by, pr. bås pr. påbegyndt uge 150,00 150,00

Vestbyen 150,00 150,00

Abonnementskort

Pr. år 2.800,00 2.800,00

Pr. kvartal 800,00 800,00

Pr. måned 300,00 300,00

P-licens

Pr. p-plads/år 500,00 500,00

Kanalen

Åbningstid:

Tirsdag fra kl. 8:00 til 10:00

Fredag fra kl. 8:00 til 10:00

Havneafgift:

Både under 10 m længde 35,00 35,00

Både over 10 m længde 50,00 50,00

Tilkald udenfor åbningstid på hverdage ml. kl. 8:00 - 14:30 200,00 200,00

AFA JCDecaux-toiletter inkl. moms

pr. besøg 2,00 2,00

Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer

ved etablering af fortovsrestauranter.

Periode 1. april til 1. november

Zone 1 - pr. m2 / pr. år 1.020,00 1.020,00

Zone 2 - pr. m2 / pr. år 255,00 255,00


Side 220

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Veje 2012 2013

Periode 1. november til 1. april

u/ afgift betalt for perioden 1. april til 1. november

Zone 1 - pr. m2 / pr. år 728,00 728,00

Zone 2 - pr. m2 / pr. år 182,00 182,00

Zone 1 - pr. m2 / pr. måned 145,00 145,00

Zone 2 - pr. m2 / pr. måned 36,00 36,00

Forretningsdrivendes råden over kommunale vejarealer ved etablering af

lejlighedsvis udeservering på udvalgte pladser

Perioden 1. april til 31. marts

Zone 1 - pr. m2 / pr. måned 145,00 145,00

Zone 2 - pr. m2 / pr. måned 36,00 36,00

Foreningers anvendelse af kommunale vejarealer i forb. med afholdelse

af arrangementer af kommerciel karakter.

Pr. m2/døgn 20,00 20,00

Etablering/ fjernelse/ reparation af asfaltrampe

På offentlig vej anlægges de første 4 meter uden beregning

(gælder ikke, hvor der er kansten med skrå kant).

På private fællesveje og ved byggemodninger betaler bestilleren for asfaltrampe.

Etablering af ejendommens 2. rampe, startgebyr 600,00 600,00

Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00

Forlængelse af eksisterende rampe, startgebyr 600,00 600,00

Plus beregning pr. løbende meter 150,00 150,00

Fjernelse af eksisterende rampe, minimumpris * 3000,00 3000,00

Reparation af eksisterende rampe på privat fællesvej, minimumpris * 400,00 400,00

Ændring af eksisterende vandrette rendestensrist til skrårist, minimumpris * 2.500,00 2.500,00

Flytning af eksisterende rendestensrist, minimumpris * 7.500,00 7.500,00

Flytning af andre vejelementer, f.eks. kabelskabe eller elmaster. * *

*) Betales efter regning

Midtbyplankoncept, renhold af midtbyen:

Renhold, løbende meter facade/år 289,00 326,00

(takst ekskl. moms)


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 221

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Veje 2012 2013

AK Belysning

Timepriser for:

Montør, normaltimer 330,00 330,00

Montør, overtid 50% tillæg 410,00 410,00

Montør, overtid 100% tillæg 490,00 490,00

Overmontør, normaltimer 352,00 352,00

Overmontør, 50% tillæg 435,00 435,00

Overmontør, 100% tillæg 533,00 533,00

Mester/arbejdsleder, normaltimer 610,00 610,00

Mester/arbejdsleder, 50% tillæg 760,00 760,00

Mester/arbejdsleder, 100% tillæg 900,00 900,00

Elinstallatør, normaltimer 480,00 480,00

Elinstallatør, 50% tillæg 595,00 595,00

Elinstallatør, 100% tillæg 720,00 720,00

Service- /tilsynsvogn 55,00 55,00

Lille kassevogn 65,00 65,00

Lastvogn med lift 270,00 270,00

Tavlevogn, timer 37,00 37,00

Tavlevogn, pr. døgn 225,00 225,00

Sektor Færgedrift 2012 2013

02.32.33 Færgedrift

Egholmfærgen:

Personbefordring

Børn, 4 til og med 15 år incl. cykel/knallert 8,00 10,00

Børn, klippekort, 10 ture incl. cykel/knallert 63,00 65,00

Voksne incl. cykel/knallert 18,00 20,00

Voksne, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 126,00 125,00

Pensionist incl. cykel/knallert 9,00 10,00

Pensionist, kl.kort, 10 ture incl. cykel/knallert 50,00 65,00

Personbefordring for personer bosat på Egholm foretages uden beregning


Side 222

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Færgedrift 2012 2013

Ekstragebyr for tilkald af færgen uden for fartplanen

Tilkald uden for normal fartplan 600,00 600,00

Tilkald pga. overfart af udrykningskøretøj er uden beregning.

Tilkald pga. sygdom/lægebesøg er uden beregning

Ekstra sejlads ved vagtskifte (plus alm. takst) 300,00 300,00

Motorkøretøj + anhænger, samlet under 6 m, ekskl. fører

Tur/retur 66,00 66,00

Klippekort, 10 ture 468,00 468,00

Klippekort, 50 ture 1.333,00 1.333,00

Motorkøretøj + anhænger, samlet over 6 m, ekskl. fører

Tur/retur 80,00 90,00

Klippekort, 10 ture 533,00 660,00

Klippekort, 50 ture 1.650,00 1.650,00

Motorcykel u/sidevogn, ekskl. fører

Tur/retur 42,00 42,00

Klippekort, 10 ture 245,00 310,00

Klippekort, 50 ture 1.050,00 1.050,00

Store køretøjer

Minibus inkl. fører, max 8 passagerer 79,00 95,00

MX bus inkl. fører, max 25 passagerer 94,00 115,00

Stor bus inkl. fører, over 25 passagerer 208,00 208,00

Lastbil 3500-6000 kg, inkl. gods og fører 94,00 97,00

Lastbil over 6000 kg, inkl. gods og fører 108,00 135,00

Lastbil inkl. hænger, inkl. gods og fører 208,00 275,00

Rendegraver/gummiged 80,00 97,00

Øvrigt gods

Indtil 10 kg 7,00 15,00

Herefter for hvert efterfølgende 10 kg 2,00 5,00

Pladsreservation

Motorkøretøj + anhænger under 6 m 304,00 304,00

Motorkøretøj + anhænger over 6 m 767,00 767,00

Lastbil/traktor med vogn 1.150,00 1.150,00


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 223

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Færgedrift 2012 2013

Hals - Egensefærgen:

Personbefordring

Personbillet (under 7 år, gratis) 12,00 12,00

Person inkl. cykel eller knallert 18,00 20,00

Motorkøretøj, inkl. fører

Motorcykel 30,00 30,00

Biler indtil 2.000 kg. (og 1 passagerer) 44,00 45,00

Biler indtil 2.000 kg. (og 2 passagerer) 56,00 55,00

Biler indtil 2.000 kg. (og 3 passagerer) 68,00 70,00

Biler 2.000-6.000 kg. 65,00 65,00

Biler 6.000-10.000 kg. 108,00 108,00

Biler Over 10.000 kg. 155,00 155,00

Bus inkl. passagerer, max. 320,00 320,00

Anhængere*

Campingvogn/trailer 44,00 44,00

Små trailere 22,00 22,00

*) Anhængere over 6 m afregnes som alm. køretøj

Combi-billetter

10 ture inkl. max. 4 personer 320,00 320,00

50 ture inkl. max. 4 personer 1.150,00 1.150,00

Rabat i øvrigt

10 ture ÷ 30% *

50 ture ÷ 50%

Personbiler inkl. passagerer, max. 75,00 75,00

*) Der sælges ikke 10-tures personrabatkort

Ekstrafærge uden for normal sejltid (plus alm. takst) 1.200,00 1.200,00

Anm: Alle takster er inkl moms. Dog er personbefordring ikke momsbelagt.

Rådmanden for Teknik- og Miljøforvaltningen er bemyndiget til at fastsætte

nærmere retningslinier vedrørende billetrefusion i forbindelse med ændringer

af takststrukturen og/eller taksterne.


Side 224

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Administrationen 2012 2013

Behandling af ansøgning om bevilling 651,00 461,00

Bevilling til taxikørsel 1.424,00 1.516,00

Erstatningsdokumenter 105,00 0,00

Førerkort, ansøgning/fornyelse 248,00 112,00

Påtegning af toldattest 148,00 158,00

Trafikbog: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 25,00 27,00

Bevillingsnummerplade: Gebyr til dækning af administrationsomkostninger 38,00 40,00

Beløbene svarer til de i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 405 af 8/5-2012

fastsatte maksimumbeløb. Taksterne reguleres efter forbrugerprisindekset.

Plan & Byg*

Støttesagsgebyr:

Promille af anskaffelsessummen ved Skema B 2,55 promille 2,55 promille

Gebyrer for byggesagsbehandling:

Mindstegebyr pr. sag 655,00 671,20

Simple konstruktioner

Garager, carporte og udhuse - pr.sag/bygning 655,00 671,20

Byggetilladelse til garager carporte, udhuse større end 50 m2 pr. m2 16,20

Boligbebyggelse, enfamiliehuse og sommerhuse - pr. m2 etageareal 15,80 16,20

Industri og lagerbygninger samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af

begrænset kompleksitet gebyr efter rumfang

- for de første 30.000 m3 4,10 4,20

- over 30.000 m3 2,10 2,15

Tankanlæg, kraner, gittermaster og andre konstruktioner gebyr efter rumfang

- for de første 30.000 m3 4,10 4,20

- over 30.000 m3 2,10 2,15

Øvrige erhvervs- og etagebyggeri, Bl.a. institutioner og landbrugsbygninger større

end 2.000 m2 med dyrehold

- for de første 30.000 m3 6,90 7,10

- over 30.000 m3 4,00 4,10

Ombygninger/forandringer m.v. pr. m2 15,80 16,20


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 225

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Administrationen 2012 2013

Nedrivninger m.v. areal større end 100 m2 655,00 671,20

Øvrige tilladelser og dispensationer 655,00 671,20

Naboorientering

For de første 30 - pr. stk. 151,00 154,75

Yderligere - pr. stk. 75,50 77,35

(bemærk de særlige regler herfor)

Vindmøller - pr. kW generatoreffekt 13,05/kW 13,40/kW

Individuel måling af el, gas, vand og varme 655,00 671,20

*) Taksterne for 2012 er jf. gebyrvedtægterne godkendt af Aalborg Byråd

den 22. marts 2010. Takster for 2012 ændres i efteråret 2011 efter

nettoprisindekset, og der henvises derfor til det altid gældende takstblad,

som findes på Aalborg Kommunes hjemmeside under Bolig og Byggeri.

Nettoprisindekset:

oktober 2009 = 122,6

oktober 2010 = 125,2 + 2%

Digitale kortværk

Løssalg

Grundtakst 476,00 492,00

- By, pr. ha (OP3) 40,25 40,25

- Land, pr ha (OP3) 40,25 40,25

- Land, pr. ha (OP1) 7,50 7,50

- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m., pr. time 552,00 571,00

Digital højdemodel pr. ha. 11,00 11,00

Abonnement

- By, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05

- Land, pr. ha interesseomr. (OP3) 8,05 8,05

- Land, pr. ha interesseomr. (OP1) 1,50 1,50

- Medgået tid til formatkonvertering, kopiering og materialeforbrug m.m. , pr. time 552,00 571,00


Side 226

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Teknik- og Miljøforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Administrationen 2012 2013

Kommunale forsyningsselskaber

(on-line tilkobling)

- Fordelingsnøgle:

- gas 0,3 andel

- vand 0,5 andel

- varme 0,8 andel

- kloak 1,0 andel

- antenne 0,3 andel

1 andel svarer til fuld kortdækning pr. år 219.347,00 219.347,00

Ortofoto

Medleveres ved køb/abonnement i nyeste version. Ny version hvert 3. år

Kan også erhverves særskilt (min. 100 ha)

Grundtakst 476,00 492,00

20 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 0,50 0,50

10 cm pixelopløsning pr. ha interesseomr. 1,00 1,00

Geokoder

- Vej koder, pr. vejnavn 1,39 1,39

- Adresser, pr. adresse 0,33 0,33

- Medgået tid til formatkonvertering, CPU-tid kopiering og materialeforbrug, pr. time 552,00 571,00

Plot:

Teknisk kort eller oversigtskort i valgfrit udsnit: pr. m2 (min. 0,5 m2) 208,00 215,00

hertil lægges medgået tid til databearbejdning og tematisering: pr. time 552,00 571,00

Standard oversigtskort:

Oversigtskort Aalborg-Nørresundby, farver 1:10.000 (ca. cm 110 x 110) 275,00 285,00

Oversigtskort Storaalborg, farver 1:10.000 (ca. cm 130 x 125) 350,00 360,00

Revision af kortgrundlag for ekstern leverandør/producent

Grundtakst 5.000,00 5.000,00

Timetakst 552,00 571,00


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 227

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

- Takstoversigt

Sektor Børn og unge 2012 2013

05.25.11 Dagplejen

Over 32 timer ugentligt (max. 48 timer) 2.520 2.550

32 timer ugentlig 2.000 2.025

Overtid efter aftale pr. time 70 70

05.25.12 Vuggestuer

Heldags inkl. frokost 3.825 3.870

35 timer ugentligt inkl. frokost 3.440 3.480

25 timer ugentligt inkl. frokost 3.070 3.105

Heldags ekskl. frokost 3.145 3.190

35 timer ugentligt ekskl. frokost 2.760 2.800

25 timer ugentligt ekskl. frokost 2.390 2.425

05.25.13 Børnehaver

Heldags inkl. frokost 2.170 2.235

35 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 2.000 2.060

25 timer ugentlig 3 år inkl. frokost 1.815 1.870

Heldags ekskl. frokost 1.700 1.765

35 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.530 1.590

25 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.345 1.400

05.25.14 Integrerede institutioner

Heldags 0-2 år inkl. frokost 3.825 3.870

35 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.440 3.480

25 timer 0-2 år ugentligt inkl. frokost 3.070 3.105

Heldags 0-2 år ekskl. frokost 3.145 3.190

35 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.760 2.800

25 timer 0-2 år ugentligt ekskl. frokost 2.390 2.425

Natplads inkl. dagtilbud og weekend 5.195 5.255

Natplads inkl. dagtilbud 4.645 4.700

Aftenplads inkl. dagtilbud 4.155 4.200

Heldags 3- 5 år inkl. frokost 2.170 2.235

35 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 2.000 2.060

25 timer ugentlig 3-5 år inkl. frokost 1.815 1.870

Heldags ekskl. frokost 1.700 1.765

35 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.530 1.590

25 timer ugentlig 3 år ekskl. frokost 1.345 1.400

Natplads inkl. dagtilbud og weekend 2.660 2.740


Side 228

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

- Takstoversigt

Sektor Børn og unge 2012 2013

Natplads inkl. dagtilbud 2.350 2.430

Aftenplads inkl. dagtilbud 2.055 2.130

Natplads inkl. dagtilbud og frokost 2.820 2.900

Aftenplads inkl. dagtilbud og frokost 2.525 2.600

Pr. nat for søskende m.v. 160 170

05.25.16 Legesteder og klubber

Fritidsklubber 645 650

Aftentilbud for unge mennesker med handicap pr. år 50 50

Ungdomsklubber 20 20

Feriekoloni: Grønhøj/Fasanhuset

1 dag 1.260 1.260

1 dag med overnatning 1.635 1.635

Afbestillingsgebyr pr. gang 250 250

Elforbrug 2,50 kr. pr. kwh

Weekend-åbne pladser (pr. dag) 155 160

04.62.83 Kommunal Tandpleje

Brugerbetaling i omsorgstandplejen (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 465 470

Specialtandpleje (maks. betaling fastsættes af ministeriet) pr. år 1.725 1.750

Sektor Voksen - Beskæftigelsesudvalget 2012 2013

Haveprojektet og snerydning (priser inkl. moms)

Snerydning for pensionister Betaling årligt 400

Haveprojektet for pensionister små haver (grundstørrelse mindre end 500 m2) 400

Mellemstore haver (grundstørrelse 500 - 1000 m2) 800

Store haver (grundstørrelse over 1000 m2) 1250

Sektor Voksen - Familie- og Socialudvalget 2012 2013

Egenbetaling på forsorgsområdet:

Kost pr. dag SL §110 51

Logi pr. dag SL §110 69


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 229

Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Serviceydelser for ældre 2012 2013

I. Takster, mad (servicelovens §83, visiterede brugere)

Madudbringningsordningen

Hovedret og biret 52,00 53,00

Hovedret 47,00 48,00

Andet

Madpakke 20,50 21,00

Proteindrik 11,00 11,50

Mad uden udbringning

Mad i caféen

Hovedret og biret 52,00 53,00

Hovedret 47,00 48,00

Plejehjemsboliger

Døgnkost 97,00 98,75

Døgnkost med fravalg af biret 92,50 94,25

Dagens middag kan leveres som diætmad til samme pris

Øvrige tilbud i caféen (servicelovens §79, ikke-visiterede brugere)

Øvrige tilbud i caféen takstfastsættes i den enkelte café.

Priserne skal dække de faktiske omkostninger

II. Plejehjemsboliger (SEL §192)

El, varme beregnes efter faktisk forbrug, dog max. 637,00 647,19

Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen)

Tilbudspakke, pris pr. måned 4.050,00 4.101,29

(Gælder alene beboere der d. 1/7-87 valgte tilbudsordn.)

Specifikation af tilbudspakken:

Mad, inkl. borddækning m.v.(ved fravalg af biret falder prisen med 4,50 kr. pr. døgn) 2.969,00 3.003,50

Vask (Specifik beregning på plejehjemsboligen)

Personlig pleje (beklædning,toiletartikler, hår- og fodpleje, medicin m.m.) 890,00 904,24

Aktiviteter og transport 190,50 193,55

Der er 25% rabat for ægtepar i samme plejehjem, hvor begge er pensionister

(dog ikke førtidspensionister)


Side 230

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Ældre- og Handicapforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Serviceydelser for ældre 2012 2013

III. Øvrige plejehjemsboliger

Som hovedregel afholder beboere selv udgifter til daglige fornødenheder.

Men udover husleje og forbrugsafgifter betales der for husholdningsartikler m.m.

til boligfællesarealerne, i det omfang udgifterne i forvejen ikke er indeholdt i huslejen.

Betalingen fastsættes lokalt, men kan max. udgøre 168 kr. pr. måned.

IV. Botilbud SEL §107 (Bøgen)

Beboerens betaling for logi pr. døgn 97,00 98,75

Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)

V. Midlertidige ophold (selvindskriv-ningspladser, aflastningspladser o.lign.)

Beboerens betaling for mad pr. døgn 97,00 98,75

Vask (Specifik beregning på opholdsstedet)

VI. Egenbetaling - kørsel SEL §117

Egenbetaling ved bevilget taxakørsel til aktiviteter m.v. pr. måned 363,00 368,81


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 231

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Skoler 2012 2013

03.22.01 Folkeskoler

Leje pr. time af:

Gymnastiksale 273,00 273,00

Faglokaler 314,00 314,00

03.22.02 Den frivillige musikunderv.

Sang, spil og bevægelse 130,00 132,00

Rytmisk musik 130,00 132,00

Solo 282,00 287,00

Hold 3 - 4 elever 210,00 214,00

Sammenspil for elever, der ikke deltager i musikskolens undervisning 72,00 74,00

Instrumentalundervisning - elever o. 25 år 424,00 431,00

Taksterne pr. 1/8-for 2012 afviger i forhold til det oprindelige budget,

idet der senere er effektueret en takstforhøjelse på området.

03.22.02 Billedskolen

Elevbetaling pr. måned 192,00 195,00

Billedkunst - 2. klasse 163,00 166,00

Drama 192,00 195,00

Taksterne pr. 1/8-for 2012 afviger i forhold til det oprindelige budget,

idet der senere er effektueret en takstforhøjelse på området.

03.22.05 Skolefritidsordning

DUS-plads (6-9 årige) 1546,00 1569,00

Morgenmodul 370,00 376,00

DUS II (4. - 5. klasse) 504,00 611,00

Børnehaveplads (3-5 årige) 1700,00 1750,00

”Mini-DUS” 1700,00 1765,00

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Ungdomsklubber (Vejl.takst pr. måned) 39,00 40,00

Betaling pr. år:

Betaling pr. måned:

Visse Juniorklub 242,00 246,00

Godthåb Juniorklub 183,00 186,00

Fjellerad Juniorklub 344,00 349,00

Gudumhom Juniorklub 150,00 152,00

Kongerslev Juniorklub 275,00 279,00


Side 232

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Skoler 2012 2013

Multihuset - 4. klasse 504,00 611,00

Multihuset - 5. og 6. klasse 404,00 511,00

Skatehal 112,00 114,00

Knallertkørekort 100,00 420,00

Sektor Fritidsområder 2012 2013

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

Vadumhallen

Svømmesal, børn under 15 år og pensionister

Enkeltbillet 15,00 15,00

10-turskort 122,00 122,00

Svømmesal, voksen

Enkeltbillet 26,00 26,00

10-turskort 225,00 225,00

Svømmeundervisning m.v.

Svømmeundervisning; kort 10 gange ekskl. billet til svømmehal 128,00 128,00

Babysvømmeundervisning; kort 5 gange inkl. billet til svømmehal 189,00 189,00

Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.

Nibe Svømmebad

Børn under 15 år og pensionister

Enkeltbillet 10,00 10,00

Månedskort 90,00 90,00

Årskort 825,00 825,00

Voksne

Enkeltbilletter 20,00 20,00

10-turs kort 195,00 195,00

Månedskort 260,00 260,00

Årskort 2.300,00 2.300,00

Pensionisttakster forudsætter forevisning af pensionsbrev.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 233

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Fritidsområder 2012 2013

Haraldslund

Enkeltbilletter - voksne:

Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 33,00 34,00

Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 38,00 39,00

Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 48,00 49,00

Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 61,00 62,00

Enkeltbilletter - Barn/pensionist:

Enkeltbillet i tidspunktet 7 - 14 22,00 23,00

Enkeltbillet i tidsrummet 14 – 20.45 26,00 27,00

Enkeltbillet motion + svømning 7 – 14 33,00 34,00

Enkeltbillet motion + svømning 14 – 20.45 43,00 44,00

Publikumsbillet, ledsager m.v. 13,00 14,00

Turkort:

Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 – 20.45 (lørdag og søndag 15.45)

Svømmehal - voksen:

10 ture 308,00 314,00

20 ture 531,00 542,00

40 ture 911,00 930,00

Svømmehal - barn/pensionist:

10 ture 172,00 175,00

20 ture 297,00 303,00

40 ture 485,00 495,00

Svømmehal og Motionscenter - voksen:

10 ture 485,00 495,00

20 ture 849,00 866,00

40 ture 1.342,00 1.368,00

Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist:

10 ture 339,00 345,00

20 ture 599,00 611,00

40 ture 869,00 886,00


Side 234

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Fritidsområder 2012 2013

Turkort alle ugens dage i tidsrummet 7 - 14

Svømmehal - voksen:

10 ture 235,00 240,00

20 ture 412,00 420,00

40 ture 631,00 644,00

Svømmehal - barn/pensionist:

10 ture 152,00 155,00

20 ture 235,00 240,00

40 ture 391,00 399,00

Svømmehal og Motionscenter - voksen:

10 ture 386,00 394,00

20 ture 677,00 690,00

40 ture 1.077,00 1.099,00

Svømmehal og Motionscenter - barn/pensionist:

10 ture 251,00 256,00

20 ture 433,00 442,00

40 ture 729,00 744,00

Fastsættelse af øvrige takster m.v. er delegeret til svømmehalsinspektøren

i henhold til byrådsbeslutning den 9. september 2002, punkt 6.

Gigantium - vand & wellness

Hverdage før kl 14

Barn/pensionist 25,00 26,00

Voksen 37,00 38,00

Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

Barn/pensionist 31,00 32,00

Voksen 41,00 42,00

Wellness - hverdage før kl 14

Voksen 52,00 53,00

Pensionist 40,00 41,00

Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

Voksen 68,00 64,00

Pensionist 57,00 58,00


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 235

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Fritidsområder 2012 2013

Turkort barn - Hverdage før kl 14

10 ture 225,00 234,00

30 ture 525,00 546,00

40 ture 600,00 624,00

Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

10 ture 279,00 288,00

30 ture 651,00 672,00

40 ture 744,00 768,00

Turkort Voksen - Hverdage før kl 14

10 ture 333,00 342,00

30 ture 777,00 798,00

40 ture 888,00 912,00

Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

10 ture 369,00 378,00

30 ture 861,00 882,00

40 ture 984,00 1.008,00

Wellness - hverdage før 14

10 ture 468,00 477,00

30 ture 1.092,00 1.113,00

40 ture 1.248,00 1.272,00

Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

10 ture 612,00 621,00

30 ture 1.428,00 1.449,00

40 ture 1.632,00 1.656,00

Turkort Pensionist - Hverdage før kl 14

10 ture 225,00 234,00

30 ture 525,00 546,00

40 ture 600,00 624,00

Hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

10 ture 279,00 288,00

30 ture 651,00 672,00

40 ture 744,00 768,00


Side 236

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Fritidsområder 2012 2013

Wellness - hverdage før 14

10 ture 360,00 369,00

30 ture 840,00 861,00

40 ture 960,00 984,00

Wellness - hverdage efter kl 14 og weekend/helligdage

10 ture 513,00 522,00

30 ture 1.197,00 1.218,00

40 ture 1.368,00 1.392,00

Gigantium Skøjtehal

Voksenbillet 22,00 22,00

Børnebillet (under 15 år) 10,00 10,00

Takster i Gigantium forhandles af instítutionen for hvert enkelt arrangement

Institutioner uden for Aalborg Kommunes regi:

Leje pr. time af:

Svømmehaller 725,00 725,00

Skøjtehallen (inklusive skøjter):

0 - 10 personer 160,00 160,00

11 - 50 personer 370,00 370,00

51 - 100 personer 525,00 525,00

101 personer og derover 790,00 790,00

Udlejning af kommunale haller med kommercielle formål:

Pr. time 465,00 465,00

Øvrige takster i forbindelse med udlejning af kommunale lokaler med kommercielle

formål eller lign. vurderes i hvert enkelt tilfælde af forvaltningen.

Udlejning af kommunale haller m.v. til

ikke-godkendte foreninger i Aalborg Kommune:

Takst fastsættes af forvaltningen i forhold til brugen/udnyttelsen Ingen fast takst Ingen fast takst

Herudover kan skolen opkræve rengøringsafgift efter forbrug:

pr. time på hverdage 100,00 100,00

pr. time på helligdage 200,00 200,00

Taksten for ikke-tilskudsberettigede foreninger, organisationer

udenfor Aalborg kommune vurderes i de enkelte tilfælde af forvaltningen.


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 237

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Biblioteker 2012 2013

03.32.50 Biblioteker

Lånetiden overskredet med :

1-7 dage 20,00 20,00

8-14 dage 60,00 60,00

15-30 dage 120,00 120,00

Over 30 dage 230,00 230,00

Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00

Påmindelser via sms 0,00 0,00

Påmindelser via e-mail 0,00 0,00

Specielt for børn under 14 år:

1-7 dage 10,00 10,00

8-14 dage 30,00 30,00

15-30 dage 55,00 55,00

Over 30 dage 120,00 120,00

Takst for regningsudskrivning 140,00 140,00

Påmindelser via sms 0,00 0,00

Påmindelser via e-mail 0,00 0,00

Reserveringsafgift pr. reservering pr. brev :

Voksne : Gældende brevtakster 6,00 6,00

Børn under 14 år 0,00 0,00

Via e-mail og sms 0,00 0,00

Afsendelse af telefaxkopi pr. side :

Indenrigs 15,00 15,00

Udenrigs 15,00 15,00

plus gældende minuttakst fra Danmark

til modtagerland

Modtagelse af telefaxkopi pr. side 15,00 15,00

Fotokopiering/EDB-udprintning pr. side :

-sort/hvid A4-størrelse 1,00 1,00

-sort/hvid A3-størrelse 2,00 2,00

-farver A4 størrelse 5,00 5,00

-farver A3 størrelse 10,00 10,00


Side 238

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Skole- og Kulturforvaltningen - Takstoversigt

Sektor Biblioteker 2012 2013

Lokaleudleje, kommercielle formål

Lokaleleje pr. time, hovedbiblioteket :

Mødelokale 1-3 100,00 100,00

Ved afbestilling 50,00 50,00

Mødelokale 4 150,00 150,00

Ved afbestilling 50,00 50,00

Foredragssalen 200,00 200,00

Ved afbestilling 100,00 100,00

Lokaleleje, lokalbibliotekerne :

Samtlige lokaler 100,00 100,00

Ved afbestilling 50,00 50,00

AV-udstyr:

Specielt AV-udstyr, der ikke findes i de enkelte lokaler udlejes til markedsprisen


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 239

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Gasforsyningen 2012 2013

01.22 Forsyningsvirksomheder

01.22.01 Gas

Bygas

Forbrug til og med 200 m3, se note 1)

Abonnement 775,00 800,00

Pr. m3 bygas 4,50 4,50

FastPris for ”kogekunder”

Fast Pris inkl. afgifter 825,00 825,00

F-gasforbrug

Pr. m3 bygas (F-gas) 4,48 4,48

Forbrug over 200 m3, se note 1)

Bygas

Abonnement 1.175,00 1.200,00

Pr. m3 bygas 2,50 2,50

F-gas (Erhverv)

Abonnement 1.500,00 1.500,00

Pr. m3 bygas 5,02 5,02

Naturgas Net, se note 2)

Abonnement 1.300,00 1.325,00

Abonnement u/200 m3 pr. år 775,00 800,00

Nettarif:

Forbrug 1-20.000 m3 - pr. m3 1,365 1,365

Forbrug 20.001-75.000 m3 - pr. m3 1,279 1,279

Forbrug 75.001 m3-150.000 pr. m3 0,733 0,733

Forbrug 150.001-300.000 m3 - pr. m3 0,410 0,410

Forbrug > 300.000 m3 - pr. m3 0,310 0,310

Foranstående takststruktur indebærer, at måneds-afregnede kunder - tillige nye

månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - fremover månedsafregnes

a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret

på den nye takststruktur. Da de månedsafregnede kunder løbende àconto-faktureres,

skal de i henhold til tidligere takststruktur slutafregnes ud fra faktisk forbrug pr. 30/4.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 240

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Gasforsyningen 2012 2013

Naturgas Salg, se note 2)

Abonnement 100,00 100,00

Pr. m3 naturgas 2,95 2,95

FastPris-kunder Indgåelse af Indgåelse af

kontrakt

kontrakt

Fælles for Bygas og Naturgas Net

Fjernaflæsningsudstyr

Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 -

Impulsudstyr

Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00

PANDA-drift

Abonnement pr. bimåler eller telefonforbindelse pr. år 460,00 -

Kørsel

Forgæves kørsel (pr. gang) 310,00 310,00

Afprøvning

Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%:

Størrelse G4 600,00 600,00

Øvrige størrelser

Efter regning

Ophør

Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00

Afbrydelse af gasstik

Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør 8.400,00 8.200,00

Bortkommen måler

Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden 1.000,00 1.000,00

Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 241

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Gasforsyningen 2012 2013

Valgfrie betalingsterminer

Acontokunder, Abonnement

Pr. halvår - rabat 1,10 %

Pr. år - rabat 2,00 %

Acontokunder, m3

Pr. halvår - rabat 0,25 %

Pr. år - rabat 0,75 %

Øvrige forhold

Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om

senere betaling end sidste rettidige betalingsdato:

14 dages senere betalingsdato + 0,85%

30 dages senere betalingsdato + 0,90%

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret

vurdering, herunder eventuel indhentet kreditvurdering.

Afgifter

Bygas:

M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1673 kr./m3,

CO2-afgift p.t. 0,1803 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0195 kr./m3.

Bygas (F-gas):

Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,1672 kr./m3, CO2-afgift p.t. 0,2056 kr./m3

og NOx-afgift p.t. 0,0197 kr./m3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m3 bygas.

Naturgas:

M3-forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,3950 kr./m3,

CO2-afgift p.t. 0,3700 kr./m3 og NOx-afgift p.t. 0,0400 kr./m3.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 242

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Gasforsyningen 2012 2013

Note 1)

Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1.

Al bygas, der leveres, afregnes som m3 med en nedre brændværdi

på 19,3 MJ/m3, der er den faktiske brændværdi for bygas.

For takst B4 gælder:

F-gas omregnes til m3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m3,

ved at gange målervisningen med 4,686.

Note 2)

Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m3.

Fælles servicegebyrer mv.

Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Service A/S

via de fælles afregningssystemer.

Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 160,00 180,00

Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00

Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -

Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00

Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 65,00

Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt 65,00 65,00

Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 180,00

Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00

Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. kontrakt pr. år 28,00 32,00

Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler

for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 243

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Gasforsyningen 2012 2013

Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00

Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00

Lukkebesøg*) 375,00 375,00

Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning

Genoplukning

Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00

Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00

Inkassobesøg*) 230,00 230,00

Betalingsaftale*) 100,00 100,00

Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst

Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning

*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsenscirkulære af 02.07.2004

Morarenter:

Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,

Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 244

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

01.22 Forsyningsvirksomheder

01.22.03 Varmeforsyning

Abonnement

Pr. måler pr. år 1.000,00 1.000,00

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 1,10 %

Pr. år - rabat 2,00 %

Effekt

Fælles

Pr. m2-beregningsareal 11,00 12,50

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kraftvarmetillæg for Langholt

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 37,28 -

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 27,05 -

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2-beregningsareal

Bortfaldsdato 08.03.2012

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Langholt uanset betalingstidpunkt i budgetåret:

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 7,20 -

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 5,22 -

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes

individuelt pr. m2-beregningsareal.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 245

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned

efter anmodning om kapitalisering.

Kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 23,50 24,09

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbruger 23,26 23,84

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2-beregningsareal

Bortfaldsdato 09.03.2014

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Grindsted/Uggerhalne uanset

betalingstidspunkt i budgetåret:

Meromkostningselement pr. m2-beregningsareal 47,12 27,11

Tilslutningselement pr. m2-beregningsareal for standardforbrugere 46,64 26,83

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes

individuelt pr. m2-beregningsareal.

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter

anmodning om kapitalisering.

Kraftvarmetillæg for Tylstrup

Pr. m2-beregningsareal

Bortfaldsdato 01.02.2018 17,54 17,98

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Tylstrup uanset betalingstidspunkt i budgetåret:

Kraftvarmetillæg pr. m2-beregningsareal.. 87,45 77,04

Det løbende kraftvarmetillæg betales frem til næstfølgende måned efter anmodning

om kapitalisering

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 246

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Kraftvarmetillæg for Hou

Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 50,28 51,54

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 9,76 10,01

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2 - beregningsareal

Bortfaldsdato 01.12.2020

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Hou uanset betalingstidspunkt i budgetåret:

Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 391,29 360,79

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 75,95 70,07

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2 beregningsareal.

Kraftvarmetillæg for Farstrup/Kølby

Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 54,98 56,36

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbruger 10,41 10,67

Tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2 - beregningsareal

Bortfaldsdato 01.05.2021

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Kapitalisering af kraftvarmetillæg for Farstrup/kølby uanset betalingstidspunkt

i budgetåret:

Meromkostningselement pr. m2 - beregningsareal 444,74 412,30

Tilslutningselement pr. m2 - beregningsareal for standardforbrugere 84,21 78,06

Kapitalisering af tilslutningselement for øvrige forbrugere fastsættes individuelt

pr. m2 beregningsareal.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 247

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Kraftvarmetillæg for Hammer Bakker

Pr. m2-beregningsareal 30,65 31,42

Bortfaldsdato 01.12.2024

Valgfrie betalingsformer, acontokunder

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

M3-forbrug

Pr. m3 11,00 12,50

Valgfrie betalingsterminer, acontokunder ekskl. statslig afgift

Pr. halvår - rabat 0,25%

Pr. år - rabat 0,75%

Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for fjernvarmen

end sidste rettige betalingsdato:

14 dages senere betalingsdato +0,85%

30 dages senere betalingsdato +0,90%

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelte tilfælde baseret på en konkret

vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering.

Investeringsbidrag

Grundtakst

Grundtakst - maks. 500 m2 - beregningsareal 10.000,00 10.000,00

Tillæg for større arealenheder end 500 m2 - beregningsareal, pr. m2 20,00 20,00

Byggemodningsrabat -5.000,00 -5.000,00

Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger i områder, hvor der er betalt

byggemodningsbidrag - maks. 500 m2-beregningsareal

Rabat ved større arealenheder end 500 m2-beregningsareal, pr m2 -10,00 -10,00

Lavenergirabat -3.000,00 -3.000,00

Rabatten ydes ved tilslutning af bygninger, der er opført efter

Lavenergiklasse 2015-standard i henhold til Bygningsreglement 2010

- maks. 500 m2-beregningsareal.

Rabat ved større arealenheder end 500 m2-beregningsareal, pr m2 -6,00 -6,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 248

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Varmebeholderrabat -2.000,00 -2.000,00

Varmebeholderrabatten ydes ved tilslutning af bygninger med

varmtvandsbeholdere - dog kun bygninger med maks. 500 m2-beregningsareal

Energisparerabat -3.000,00 -3.000,00

Energisparerabatten ydes ved konvertering fra olie/el til fjernvarme

og inden for udmeldte ”kampagneområder”, hver af en varighed

op til 3 mdr. Konvertering skal ske senest 3 mdr. efter en konverteringskampagne

er afsluttet.

Rabat ved tilslutning i forbindelse med ledningsarbejder og

slidlagsarbejder - udbygning eller renovering ud for kundens ejendom -3.000,00 -3.000,00

Betaling

- Kontant eller

- Over 8 kvartaler startende 2 kvartaler efter tilslutning.

Investeringsbidraget kan maksimalt udgøre følgende beløb pr. bolig:

- etageboliger og almene familieboliger: 9.000 kr.

- Ældreboliger: 7.200 kr.

- Ungdomsboliger: 3.600 kr.

Byggemodningsbidrag

Byggemodningsbidrag, 85% af Fjernvarmeforsyningens beregnede udgifter

ved etablering af ledningsnet i det enkelte udstykningsområde Efter regning Efter regning

Stikledningsbidrag

Ved rørdimensioner mindre end DN 25 mm (pr. lb. m.) 650,00 650,00

Ved rørdimensioner mellem DN 25 mm og DN 40 mm (pr. lb.m.) 800,00 800,00

Ved rørdimensioner mellem DN 50 mm og DN 80 mm betales pr. lb. m.:

DN 50 mm til DN 65 mm i ubefæstet areal 1.000,00 1.000,00

DN 80 mm i ubefæstet areal 1.100,00 1.100,00

Tillæg flisebelægning DN 25 - DN 80 260,00 270,00

Tillæg asfaltbelægning DN 25 - DN 80 550,00 560,00

Større dimensioner Efter regning Efter regning

Sokkelgennemføring m.m. - (pr. stk.):

Mindre end DN 25 mm 2.500,00 3.000,00

Mellem DN 25 mm og DN 40 mm 6.500,00 6.800,00

Mellem DN 50 mm og DN 65 mm 9.500,00 10.000,00

DN 80 mm 14.000,00 15.500,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 249

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Rabat ved selvgravning, inkl. retablering 270,00 270,00

Rabatten ydes, ved konvertering fra anden opvarmning til fjernvarme og hvis hovedparten af ejendommens stikledninger

kan anlægges med flexrør - gælder kun for rørdimensioner mindre end DN 25 mm.

I særlige tilfælde kan merudgifter til stikledninger og hovedledninger forlanges betalt efter regning, f.eks. i forbindelse

med særlige miljøforhold, særligt vanskelige lægningsforhold, ærkæologiske undersøgelser m.m.

Tilbagekøb

Kedeleffekt mindre end 0,05 MJ/s

Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder (pr. stk)* -3.000,00 -3.000,00

Tilbagekøb af olietank (pr. stk.)* -1.000,00 -1.000,00

Tilbagekøb af komplet kalorifereanlæg* -8.000,00 -8.000,00

Tilbagekøb af elradiatorer m.m.* -9.000,00 -9.000,00

Kedel-/eleffekt mellem 0,05 MJ/s og 0,25 MJ/s

Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges som

nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af nyværdien

Nyværdi, kedeleffekt 0,05 MJ/s * -60.000,00 -60.000,00

Nyværdi, kedeleffekt 0,24 MJ/s * -220.000,00 -220.000,00

For kedeleffekter mellem de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt

Tillæg ved fueloliefyring 33%

Kedeleffekt større end eller lig 0,25 MJ/s

- Tilbagekøb af kedel, inkl. brænder m.m. eller elradiatorer m.m., fastlægges

som nyværdi korrigeret for alder ved liniær afskrivning over 20 år, dog min. 10% af ny værdien

- Nyværdi, kedeleffekt 0,25 MJ/s * -800.000,00 -800.000,00

- Nyværdi, kedeleffekt 3,00 MJ/s * -1.400.000,00 -1.400.000,00

- Nyværdi, kedeleffekt 6,00 MJ/s * -2.200.000,00 -2.200.000,00

- For kedeleffekter mellem og over de angivne beregnes prisen forholdsmæssigt

- Tillæg ved fueloliefyring 33%

For anlæg større end 0,05 MJ/s må tilbagekøbsværdien maks. udgøre

Fjernvarmeforsyningens dækningsbidrag ved salget til kunden i 10 år.

Tilskud til energibesparelser

Udskiftning af varmtvandsanlæg* -500,00 -500,00

Udskiftning af cirkulationspumpe til selvregulerende pumpe* -300,00 -300,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 250

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Ændring af veksleranlæg til direkte anlæg*. -500,00 -500,00

Ombygning af et-strengsanlæg til to-strengsanlæg* -5.000,00 -5.000,00

* Ved køb fra ikke-momsregistrerede beregnes ikke moms.

Serviceordning for varmeanlæg

Tilmeldingsgebyr pr. kunde 440,00 440,00

Introduktionsrabat pr. kunde -440,00 -440,00

Introduktionsrabatten bortfalder 28.02.2013

Servicegebyr pr. kunde pr. år. 288,00 288,00

Afprøvning

Målerafprøvning, inkl. nedtagning og opsætning, pr. måler 725,00 925,00

Nedtagning

Målernedtagning ved endeligt leveringsophør pr. måler 380,00 380,00

Effektbegrænser

Motorventil og styreboks

- Under 0,25 MJ/s pr. år 875,00 875,00

- 0,25 MJ/s til 1,0 MJ/s pr. år 1.750,00 1.750,00

- 1,0 MJ/s til 1,8 MJ pr. år 2.100,00 2.100,00

- Over 1,8 MJ pr. år Efter regning Efter regning

Udlejning af anlæg til indbygning i opvarmningsanlæg

- El-units eller oliekedel med brænder, årlig leje, pr. stk. 600,00 600,00

- Olietank årlig leje, pr. stk. 300,00 300,00

- Elvandvarmer/varmvandsbeholder, årlig leje, pr. stk. 300,00 300,00

Fjernaflæsningsudstyr

- Abonnement for teletilslutning pr. år 450,00 -

Impulsudstyr

- Abonnement for impulsudtag, pr. måler 200,00 200,00

PANDA-drift, fjernaflæsning

- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse pr. år 460,00 -

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 251

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Fjernvarmeforsyningen 2012 2013

Målerdataudtag

Udtag af målerdata fra den elektroniske fjernvarmemålers hukommelse, pr. måler 1.050,00 1.050,00

Kørsel

Forgæves kørsel, pr. gang 310,00 310,00

Fælles servicegebyrer mv.

Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster

af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer

Flytteaflæsningsgebyr (inkl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 160,00 180,00

Flytteaflæsningsgebyr (ekskl. måleraflæsningsbesøg), pr. kontrakt 65,00 65,00

Internetrabat ved inddatering af flyttedata pr. kontrakt -15,00 -

Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. kontrakt 35,00 35,00

Skønnet måleraflæsning, pr. kontrakt 60,00 65,00

Rykker for måleraflæsning, pr. kontrakt. 65,00 65,00

Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. kontrakt 150,00 180,00

Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00

Faktureringsgebyr for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år. 28,00 32,00

Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler

for a`contokunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00

Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00

Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00

Lukkebesøg*) 375,00 375,00

Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning

Genoplukning

Rekvireret mandag-torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 375,00 375,00

Rekvireret uden for ovenstående tider 675,00 675,00

Inkassobesøg*) 230,00 230,00

Betalingsaftale*) 100,00 100,00

Fogedforretning - Staten, herunder låsesmed Statens takst Statens takst

Fogedforretning - Advokat, herunder låsesmed Efter regning Efter regning

*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004

Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,

Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 252

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

01.38 Renovation mv.

Dagrenovation

Abonnement:

Abonnement, bolig:

- Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde),

abonnementstakst pr. år, pr. bolig 825,00 850,00

Heraf bidrag til:

- 01.38.60 Generel administration:

- 2012 275,00 kr.

- 2013 250,00 kr.

- 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald (henteordninger):

- 2012 100,00 kr.

- 2013 125,00 kr.

- 01.38.65 Genbrugsstationer (genbrugspladser):

- 2012 450,00 kr.

- 2013 475,00 kr.

Abonnement, sommerhuse:

- Abonnementstakst pr. år, pr. hus 412,50 425,00

Administrationsgebyr, erhverv 575,00 575,00

- I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal alle virksomheder som udgangspunkt betale.

Fritagelsesbestemmelser er fastsat i bekendtgørelsen.

Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder

- Pr. halvår - rabat ..................... 1,10 %

- Pr. år - rabat ............................ 2,00 %

Tømningstakst - sække og minicontainere:

- Tømningstakst (100 l pr. uge pr. år) 800,00 800,00

- Tømningstakst, huse i landområde

(200 l pr. hver 14. dag pr. år) 800,00 800,00

Minicontainere større end eller lig med 240 l fratrækkes 40 l pr.14. dag ved beregning

af tømningstaksten som kompensation for manglende henteordning af småt brændbart affald.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 253

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

- Tømningstakst, sommerhuse (100 l pr. uge/14 dag pr. år) 480,00 480,00

Tømningen foretages fra og med uge 18, til og med uge 35 - resten af året hver 2. uge.

- Tømningstakst, kolonihaveforeninger (100 l pr. uge pr. år) 400,00 400,00

(tømningen foretages i sommerhalvåret, fra og med 1. april, til og med 30. september)

- Plastiksæk til foring af minicontainere, pr. gang, pr. sæk 12,00 12,00

Storcontainere - dagrenovation - bolig

- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)

- Afhentning pr. gang 425,00 425,00

- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok 225,00 225,00

- Kørselsudligning mv. pr. ton 17,00 17,00

Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sækkecontainere - molok, der er placeret inden

for manøvreradius og uden kørselsafstand

- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00

- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 425,00 425,00

- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang 625,00 625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.

Underjordisk sækkecontainer - molok - installeres af selskab eller forening for egen regning

Rengøring og vask:

- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00

- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00

- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00

Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder

- Pr. halvår - rabat 0,25 %

- Pr. år - rabat 0,75 %

Gebyrtilæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling for dagrenovation

end sidste betalingsdato:

14 dages senere betalingsdato +0,85%

30 dages senere betalingsdato +0,90%

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en

konkret vurdering, herunder evt. indhentet kreditvurdering

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 254

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

Containerens Containerens

Ekstra tømning størrelse i størrelse i

- Minicontainer pr. gang liter x 0,36 kr. liter x 0,36 kr.

- Sække pr. 100 l pr. gang 36,00 36,00

Nøglepenge pr. lås, pr. år 370,00 370,00

Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder

- Pr. halvår - rabat 0,25 %

- Pr. år - rabat 0,75 %

Lørdagstømning i sommerhusområder

Takster for lørdagstømning for udlejningsbureauer mv.:

(Min. 25 enheder pr. udlejningsbureau og pr. renovationsdistrikt)

25-49 afhentninger, pr. enhed 140,00 140,00

50-99 afhentninger, pr. enhed 105,00 105,00

Over 100 afhentninger, pr. enhed 85,00 85,00

Salg af stativer, sække mv. Efter regning Efter regning

Specialydelse

- Specialafhentning pr. gang 350,00 350,00

- Ekstra tømning (se under ekstra tømning - dagrenovation - AT-regler ikke fulgt)

Storcontainere - dagrenovation - erhverv

- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)

- Afhentning pr. gang 425,00 425,00

- Afhentning pr. gang, vippecontainer og underjordisk sækkecontainer - molok . 225,00 225,00

- Kørselsudligning mv, pr. ton 17,00 17,00

Takst vedr. 1,3 m3 underjordiske sække-containere - molok, der er placeret inden

for manøvreradius og uden kørselsafstand

- Afhentning af indtil 2, pr. gang 225,00 225,00

- Afhentning af 3 eller 4, pr. gang 425,00 425,00

- Afhentning af 5 eller 6, pr. gang 625,00 625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til I/S Reno-Nord.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 255

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

Rengøring og vask:

- 2- og 4-hjulede containere, pr. stk. 100,00 100,00

- Stor- og vippecontainere, pr. stk. 380,00 380,00

- Underjordiske containere - molok, pr. stk. 1.300,00 1.300,00

Leje - containere mv.

Containere til dagrenovation

600 l glasfibercontainer - sort - pr. år 350,00 340,00

660 l plastcontainer - sort - pr. år 350,00 340,00

Salg af containere Efter regning Efter regning

Containere til papir, kommunale institutioner

600 l container - rød - pr. år 340,00 340,00

660 l container - rød - pr. år 340,00 340,00

Containere til flasker, kommunale institutioner

Fancy container - pr. måned 75,00 75,00

Cube container - pr. måned 95,00 95,00

Storcontainere

Storcontainer - pr. dag 9,00 9,00

Vippecontainer - pr. dag 7,00 7,00

Bure til elektronik, erhverv og kommunale institutioner

Bur - pr. måned 60,00 60,00

Valgfrie betalingsterminer, a conto kunder

- Pr. halvår - rabat 0,25 %

- Pr. år - rabat 0,75 %

Indsamling af klinisk risikoaffald

Indlevering hos Renovationsvæsenet 400,00 425,00

Afhentningstakst:

- 14-dages afhentning, årligt 14.400,00 15.000,00

- Månedlig afhentning, årligt 7.200,00 7.500,00

- Kvartalsvis afhentning, årligt 2.400,00 2.500,00

- Årlig afhentning, årligt 600,00 625,00

Sække, inkl. destruktion pr. 1 l pr. gang pr. stk. 1,00 1,00

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 256

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

Kanylebokse, ekskl. destruktion pr. stk. Efter regning Efter regning

Ekstra afhentning pr. gang 600,00 625,00

Medicinaffaldsindsamling - apoteker

Børnesikker miljøboks GENBOX 30 liter pr. stk. 175,00 175,00

Storcontainere - industriaffald mv.

- Leje af container pr. dag (se under leje - containere mv.)

- Afhentning pr. gang 425,00 425,00

- Afhentning pr. gang, vippecontainer … 225,00 225,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton til

deponerings- og behandlingsanlæg.

Papirindsamling for kommunale institutioner

Fortroligt papir

Sikkerhedsmakulering:

Individuel aftale med ekstern leverandør . Efter regning Efter regning

Øvrigt papiraffald

- Tømning pr. gang, 100 l sæk 10,00 10,00

- Leje af container pr. år. (se under leje - containere mv.)

- Afhentning pr. gang, 600 l/660 l container 30,00 30,00

Herudover afregnes den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton genbrugspapir.

Udgår p.g.a. manglende mulighed for vejning. Indgår indirekte i afhentningspris.

Farligt affald - erhverv, indsamlingsordning for mindre mængder (under 50 kg)

- Afhentning pr. gang 500,00 525,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris

pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.

Olie- og kemikalieaffald - erhverv, ringeordning

- Afhentning pr. gang 600,00 625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris

pr. ton til destruktions- og deponeringanlæg.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 257

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

Elektronik - erhverv, ringeordning

- Leje af bur pr. måned (se under leje - containere mv.)

- Afhentning pr. gang (uanset antal bure) 600,00 625,00

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton for sortering af elektronikaffald.

Specialkørsel/specialydelser

Transport, (chauffør og vogn) pr. time 510,00 515,00

Renovationsarbejder, ekskl. vogn, pr. time 285,00 290,00

Ekstern konsulent

Ekstern konsulentbistand pr. time 725,00 750,00

Genbrugspladser, rådighedsordning, erhverv *)

Øvrige virksomheder 450,00 -

Håndværk og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 3.600,00 -

Håndværk og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 5.400,00 -

Håndværk og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 7.200,00 -

Genbrugsplads, tilmeldeordning, erhverv **)

Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere erhvervsaffald på Genbrugsplads

Sundsholmen

- Varevogn/personbil, pr. gang 170,00 170,00

- Varevogn/personbil med trailer, pr. gang 340,00 340,00

- Kassevogn, pr. gang 340,00 340,00

- Kassevogn med trailer, pr. gang 510,00 510,00

- Ladvogn, pr. gang 510,00 510,00

- Ladvogn med trailer, pr. gang 680,00 680,00

Genbrugsplads, erhverv **)

Virksomheder, der gør brug af adgangen til at aflevere farligt affald på

Genbrugsplads Sundsholmen, betaler en gennemsnitlig indvejningspris, pr. kg 8,00 8,00

Genbrugsplads, erhverv **)

- Særgebyr ved fejlaflevering, hvor virksomheden ikke er tilmeldt, pr. gang 625,00 650,00

*) Gebyrerne opkræves, forudsat at Bekendtgørelse om affald

nr. 224 af 7.marts 2011 fortsat er gældende. Udgår

**) Gebyrerne opkræves, forudsat at ny Bekendtgørelse om affald

er gældende og indeholder en hjemmel. Udgår

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 258

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

AFFALDS- OG GENBRUGSCENTRE

Affalds- og Genbrugscenter Rørdal

Kompostering - have- og grenaffald

Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 85,00 100,00

Salg af kompostjord pr. ton - 10,00

Jorddepot

Renjordsdepot (kategori 1-jord)

- Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton 10,00 12,00

- Modtagelse af mindre mængder rent ler og kridt pr. ton 30,00 30,00

Specialdepot (kategori 2-jord)

- Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton 12,00 15,00

- Modtagelse af vejjord pr. ton 12,00 15,00

- Modtagelse af lettere forurenet ler og kridt pr. ton 30,00 30,00

- Modtagelse af vejjord, bestående af ler og kridt pr. ton 30,00 30,00

Salg af jordarter pr. ton 10,00 -

Salg af muldjord pr. ton 35,00 -

Større mængder af uforurenet eller lettere forurenet ler og kridt modtages ikke.

Fyldplads

Aflæsning af fyld pr. ton 40,00 40,00

Herudover betales den til enhver tid gældende statslige affaldsafgift.

Kartering/Jordhotel

- Sortering af jord med brokker pr. ton . 10,00 10,00

- Modtagelse af jord til oplagring og senere udlevering pr. ton 10,00 10,00

- Undersøgelse af særskilte jordpartier efter medgået tid Efter regning Efter regning

Herudover betales den til enhver tid gældende indvejningspris pr. ton

for jord, hvis det skal deponeres på Rørdal.

Ovenstående kan ske efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation.

Genbrugsaktivitet, Rørdal

Private i køretøjer indtil 3.500 kg totalvægt, kan gratis aflæsse til kompostering og til

fyldplads. Køretøjet kan have påmonteret en trailer, der ikke tæller med i de 3.500 kg.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 259

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Renovationsvæsenet 2012 2013

Aflæsning af sne, private vognmænd

Aflæsningsgebyr, modtagelse af sne, pr. ton. 15,00 15,00

Fejlaflæsning

Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 625,00 650,00

Genbrugscenter, Hou

Kompostering - have- og grenaffald

Modtagelse af have- /parkaffald pr. ton 85,00 100,00

Salg af kompostjord pr. ton - 10,00

Fejlaflæsning

Fejlaflæsningsgebyr, pr. læs 625,00 650,00

Genanvendelsesprojekt for jord, Stigsborg

Renjordsdepot (kategori 1-jord) - Modtagelse af jord, grus, sand mv. pr. ton - 0,00

Specialdepot (kategori 2-jord) - Modtagelse af lettere forurenet jord pr. ton - 0,00

Ovenstående kan for større mængder kategori 1- og 2-jord ske

efter aftale med Aalborg Forsyning, Renovation.

Fælles servicegebyrer mv.

Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af

Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer

Flytteopgørelsesgebyr, pr. kontrakt 65,00 65,00

Internetrabat ved inddatering af flyttedata, pr. kontrakt -15,00 -

Regningskopi, pr. faktura 25,00 35,00

Faktureringsgebyr for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år 28,00 32,00

Rabat ved opkrævning via PBS eller andre elektroniske betalingsmidler

for a conto kunder, pr. kontrakt pr. år -28,00 -32,00

- Rykkerskrivelse *) 250,00 250,00

- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2) *) 250,00 250,00

- Inkassobesøg *) 230,00 230,00

- Betalingsaftale *) 100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004.

Morarenter:

Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.2012 = 7,45 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Side 260

Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Administration 2012 2013

Administration

Regningskopi, pr. faktura 25,00 Afventer MB

Aflæsning og opkrævning af de statslige vand- og kloakafgifter

efter målt forbrug pr. år. 110,00 Afventer MB

Energicenter, Aalborg

Seniorkonsulent, pr. time 850,00 875,00

Energirådgiver, pr. time 700,00 725,00

Ekstern husholdningskonsulent, pr. time 875,00 -

Ekstern konsulent - specialopgaver - inden 1.000,00 1.025,00

for miljø og energi, pr. time

Energy-Key

- Ingen kontrakt omkring energibesparelser

- Oprettelse af måler i Energy-Key, pr. måler, pr. år 375,00 400,00

- Serviceabonnement på Energy-Key, pr. måler, pr. år 415,00 415,00

- Opfølgning på forbrug/alarmer via Energy-Key, pr. time 750,00 800,00

Panda-drift, fjernaflæsning

- Abonnement pr. bimåler eller pr. telefonforbindelse, pr. år - 490,00

Termofotografering, pr. bolig 800,00 800,00

Myndighed

Vandforsyning til ”Det åbne land”

Bidrag (pr. m3) 0,06 0,06

Tillæg landzone

- Ejendomme uanset grundareal og stikledningsdimension, inkl. sløjfning af boring. 33.000,00 34.000,00

- For ejendomme, der tilsluttes i forbindelse med anlæg af Åben-land ledninger,

ydes der 20 % rabat

Grundvandsbeskyttelse

Bidrag (pr. m3) 1,10 1,20

Vandplanbidraget, bidrag til vandforsyning af ”Det åbne land” og Grundvandsbeskyttelse

opkræves som en m3- betaling af årets solgte/slutafregnede vandsalg.

Bidragene opkræves halvårligt bagud hos værker i kommunen.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Budget 2013-2016 • Aalborg Kommune

Side 261

Forsyningsvirksomhederne - Takstoversigt

Sektor Administration 2012 2013

Øvrige forhold

Gebyrtillæg i forbindelse med konkret aftale om senere betaling

end sidste rettidige betalingsdato:

14 dages senere betalingsdato: +0,80%

30 dages senere betalingsdato: +1,00%

Aftale om senere betalingsdato er i hvert enkelt tilfælde baseret på en konkret vurdering, herunder evt. indhentet

kreditvurdering.

Gebyrer:

- Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00

- Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00

- Inkassobesøg*) 230,00 230,00

- Betalingsaftale*) 100,00 100,00

*) Gebyret er momsfritaget iht. Told- og Skattestyrelsens cirkulære af 02.07.2004

Morarenter:

Beregnes iht. rentelovens bestemmelser,

Nationalbankens udlånsrente + 7 %, pr. 01.07.12 = 7,45 % p.a.

Anm.: Alle priser er ekskl. moms


Aalborg Kommune

Boulevarden 13

9000 Aalborg

Tlf. 99 31 31 31

www.aalborgkommune.dk

akprint.dk

More magazines by this user
Similar magazines