Foreningsarbejde paa idealistisk Grundlag. - Søg i OZ

risby.nu

Foreningsarbejde paa idealistisk Grundlag. - Søg i OZ

E. D. R. er den danske Afdeling af „International Amateur Radio Union“, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse

for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes interesser. Som Medlem optages enhver Kortbølgeinteresseret, saavel

Sender» som Modtageramatører. Kontingentet, Kr. 3.50 pr. Kvartal, kan indbetales paa Postkonto 22116. Foreningen udgiver

Bladet „OZ“, som er Danmarks eneste specielle Kortbølgetidsskrift; det tilsendes Medlemmerne d. 15. i hver Maaned. Alle

Oplysninger gives ved Henvendelse til E.D.R., Postboks 79, København K., eller helst direkte til Sekretæren i Ringsted.

Foreningsarbejde paa idealistisk Grundlag.

Den, der i en længere Aarrække har beskæftiget sig

med Foreningsarbejde, vil som Regel komme i Besiddelse

af en hel Del Menneskekundskab og faa et godt Indblik

i den i forskellige Kredse raadende Mentalitet.

Resultatet er en broget Blanding af store Glæder og

bitre Skuffelser. I saa Henseende danner vor egen

Forening ingen Undtagelse.

Man kan vel sige, at Glæderne er i Overtal indenfor

E.D.R. Vor Forening har i Løbet at faa Aar kunnet

fordoble sit Medlemsantal, og den deraf følgende større

Indflydelse med tilhørende Resultater er da heller ikke

udeblevet. Men lad os aldrig glemme, at alle Fremskridt

er naaet paa Basis af uegennyttigt Arbejde — hovedsagelig

udført af de faa Mennesker, som har bestridt

betydningsfulde Poster i de skiftende Bestyrelser.

Det er altsaa de faa, der har arbejdet Foreningen

frem. Men de, der har muliggjort det — vore gamle

trofaste Medlemmer — maa ikke glemmes i denne Forbindelse.

Det Fællesskab, den Kollegalitetsfølelse, der

er det bærende Princip i en Forening som vor, har

vi stadig i stor Udstrækning kunnet glæde os over.

Normalt staar kun ca. 5 % af de licenserede Amatører

udenfor E.D.R., og det er et Resultat, som næppe

kan opvises i noget andet Land. De faa, der konsekvent

nægter at være med i Samarbejdet, skal vi ikke gaa i

Rette med her. Deres for os uforstaaelige Standpunkt

skyldes formodentlig en Brist i Karakteren, som de

ikke selv kan gøre for.

Vi har indenfor E.D.R. mange menige Medlemmer,

som stadig opmuntrer Ledelsen med Ideer, Forslag og

positiv Kritik, medens Kværulanternes Antal heldigvis

er ringe. Men der er ogsaa en hel Del Medlemmer,

som er „lunkne“ og mener, at det tilfalder Bestyrelsen

at udføre alt Arbejde indenfor Foreningen. Dette er

jo en absolut Misforstaaelse. Bestyrelsen har Ansvaret

for den Kurs, hvori Foreningen ledes, men der staar

ingen Steder, at Medlemmernes Indsats er begrænset til

kun at betale Kontingent. Vi maa alle være besjælet

af den sikre Følelse, at Foreningen er vor — din saavel

som min. Vi har samme Part og de samme Forpligtelser

i vor Forening, hvis Formaal jo er at varetage

fælles Interesser.

Desværre er denne Fællesfølelse med tilhørende Forpligtelser

endnu ikke gaaet op for alle. Et Blik paa

Listen over slettede Medlemmer i dette Nummer viser

det tilstrækkelig tydeligt. Maaske er den lige overstaaede

varme Sommertid Skyld i, at Listen er større end normalt,

men os bekendt staar der ingen Steder skrevet,

at Sommervarme er en gyldig Undskyldning for Sløseri

og svigtende Kollegalitetsfølelse. Undskyldninger gaaende

ud paa, at Kontingentet er for højt, gælder ikke.

1 Kr. og 17 Øre om Maaneden kan enhver skaffe til

det fælles Arbejde — forudsat at den gode Vilje er

tilstede. Vi kan forsikre eventuelt protesterende Medlemmer

om, at Betalingen af nævnte Kontingent er en

latterlig ringe Indsats i Sammenligning med, hvad flere

Bestyrelsesmedlemmer yder i Form af gratis Arbejde

— foruden Kontingentbetaling!

Indenfor E.D.R. kender vi som bekendt ikke Begrebet

„Medlemmer i Restance“. Den, der ikke betaler sit

Kontingent inden det nye Kvartals Begyndelse, bliver

omgaaende sltettet. og Medlemsbladet inddrages. Dette

er et sundt Princip. Vi opererer ikke med en hel Del

„indbildte Medlemmer“ saadan som saa mange andre

141


Foreninger, og ingen fristes til fortsat Slendrian. Men

hvis de uregelmæssige Betalere vidste, hvor stort Ekstraarbejde

deres Magelighed eller Langsomhed foraarsager

hos Kassereren med Udsendelse af Rykkerbreve, Afog

Tilmelding af Medlemsblade o. s, v„ saa vilde de

forhaabentlig lade nævnte hensynsløse Fremgangsmaade

være et overstaaet Stadium. Og „Udmeldelser“ i Form

af uindløste Opkrævninger er jo heller ikke præget af

større Noblesse. Saadanne Mennesker synes virkelig

at have glemt, at Foreningen ogsaa er deres.

Uden Sammenhold kommer vi ingen Vegne. Hvad

E.D.R. hidtil har opnaaet til Forbedring af Amatørernes

Kaar — og det er slet ikke saa lidt — giver det

smukkeste Bevis for Samarbejdets Nytte. Det gælder

ogsaa vort Blad, der som Talerør for vote Interesser

aldrig vilde have faaet sin nuværende Betydning, om

der ikke stod en stærk og handlekraftig Organisation

bag de skrevne Ord. E.D.R. er en effektiv Vogter af

en værdifuld Fritidsbeskæftigelse, hvori der ingen økonomiske

Interesser er impliceret. Indenfor Amatørbevægelsen

kan vi roligt bandlyse Egoismen som noget

os uvedkommende. Som Drivkraft har vi jo Idealismen,

der i alle Livets Forhold sætter de skønneste Blomster*

H. F.

Effektiv 3-Rørs Kortbølge-Super,

Af CARL HANSEN, OZ-DR241.

Den her beskrevne Modtager kan anvendes paa

Frekvenser fra 28 til 1,7 MC. Med Undtagelse af

MF-Transformatoren skal der bruges de samme Dele

som til en almindelig Modtager med afstemt HF og

Detektor. Spoledata er, som der normalt bliver brugt

til de forskellige Baand. Antennespolen har særskilt

Antennevikling med meget løs Kobling.

Det er saaledes efter min Mening en rigtig god

Amatørmodtager, som kan give sin Ejer megen Glæde.

Den besidder god Signalstyrke, lav Støjgrænse, stor

Selektivitet og er billig at anskaffe. De fleste Amatører

har de Rør, som kræves. Modtageren her bruges til

Vekselstrøm. Tilsvarende Rør af andre Fabrikata end

Som Diagrammet viser, er der her ikke brugt særskilt

Oscillator, og HF-Røret er derfor anbragt i en

Opstilling som almindelig elektronkoblet Detektor. MF-

Transformatoren er af Prahns Type med Tilbagekobling

(450-500 KC), og da de normale Baand er under 500

KC brede, slipper man for at faa Spejlrefleks — altsaa

Stationerne 2 Gange.

Vil man have alt paa Højttaler, kan man sætte et

LF-Rør mellem Detektor og Udgangsrør, men saa

faar man ogsaa mere Støj. Bruger man 3 Pentoder

— Oscillator, Detektor og Udgang — skulde der være

Forstærkning nok. Med denne Modtager har jeg ofte

hørt Amatør-Telefoni fra mange Verdensdele paa

Højttaler, skønt min Antenne, der er 20 m lang, ligger

imellem ca. 200 BCL-Antenner.

de paa Diagrammet angivne kan naturligvis ogsaa

bruges.

Vil man bruge en særskilt Oscillator, anvendes AF7

som HF-Indgang. I denne Oscillator bruges ogsaa

Elektronkobling, men med fast Skærmgitterspænding,

saa den svinger konstant hele Tiden. Derfor er det

bedst at prøve forskellige Katodeudtag paa Spolen for

at finde det bedste Punkt.

Oscillatorens Plade gaar til Fanggitteret paa HF-

Røret. Spændingen paa Fanggitteret maa der eksperimenteres

lidt med. Man kan eventuelt lade Signalerne

gaa over en Glimmerblok paa 100-250 cm ind paa

Fanggitteret, men saa maa Fanggitteret ikke staa i direkte

Forbindelse med - Jord.

142


Katode

Amerikanske Rørtyper.

Senderrør.

Type

Max. Anodf

Watt

Volt

Ampère

Max. Plades

ding, Vc

Max. DC P.

strøm, M

Forstærkni

faktor

Betegnelse og Anvendelse

45 10 2,5 1,5 300 40 3,5 Triode, Klasse A, Selvsvinger o, s. v.

46 10 2,5 1,75 300 45 30 Dobbeltgitter Triode, Klasse B og FD-Buffer.

59 10 2,5 2 300 45 30 Pentode i CC-Oscillator og FD-Trin.

47 10 2,5 1,75 300 45 150 Pentode, Klasse A og CC-Oscillator.

6B5 10 6,3 0,8 400 — — CC-Oscillator.

RK15 10 2,5 1,75 400 ~ — Klasse B Modulator og FD-Trin.

RK16 10 2,5 2 400 — 6 Klasse B Driverrør og PA-Trin.

RK17 10 2,5 2 400 — 220 CC-Oscillator og FD-Trin.

53

6A6

10

2,5

6,3

2

0,8

300 40 27 Dobbelttriode, Klasse B, CC-Oscillator, FD-Trin.

RK34 10 6,3 0,8 300 40 27 Ligesom 53 og 6A6, men med Pladen ført ud i Top.

RK23

RK25

12

2,5

6,3

2,

0,8

500 50 X Skærmet HF-Pentode,CC, FD og PA med Fanggitter-Modulation.

802 15 6,3 — 500 50 X Noget lignende som RK23.

WE307A 15 5,5 1 500 50 X Ligesom RK23, men direkte opvarmet.

2A3

6A3

15

2,5

6,3

2,5

1

300 60 4,2 Triode, Klasse A, Selvsvinger o. s. v.

210 15 7,5 1,25 600 75 8 Triode, Klasse B og Klasse C.

841 15 7,5 1,25 600 75 30 Triode, Klasse B og Klasse C.

865 15 7,5 2 750 75 X HF-Tetrode, FD-Trin under 10 MC.

801 20 7,5 1,25 750 75 8 Triode, Kul-Plade, lignende 210.

250 25 7,5 1,25 550 60 3,8 Triode, Klasse A og Klasse AB.

WE254B 25 7,5 3,25 900 90 X HF-Tetrode ligesom 865, men større.

800 35 7,5 3,25 1250 100 15 HF-Triode, kan bruges indtil 200 MC.

RK20 35 7,5 3 1250 85 X HF-Pentode, CC, FD og PA, Fanggitter-Modulation.

RK18 40 7,5 3 1250 85 18 Triode, kan bruges op til 50 MC.

RK30 40 7,5 3,25 1250 90 14 HF-Triode, lignende 800.

RK31 40 7,5 3 1250 85 27 Triode til Klasse B.

RK32 40 7,5 3,25 1250 90 14 Ultrahøj Frekvens Triode.

830 40 10 2 800 75 8 Triode, omtrent ligesom 801.

830B

841A

50 10 2 1250 100 30 Triode, Klasse B og C under 15 MC.

WE304A 50 7,5 3,25 1500 90 11 Ultrahøj Frekvens Triode, kan bruges op til 250 MC.

WE282A 70 10 3 1500 125 X HF-Tetrode, FD-Trin under 15 MC.

50T 75 5 6 3000 125 12 Low-C Triode, kan bruges op til 250 MC.

143


Type

Max. Anodetab

Watt.

ô

Katode

Ampère 1

Max. Pladespænding,

Volt

Max. DC Pladestrøm,

MA

1

Forstærkningsfaktor

Betegnelse og Anvendelse

WE242A 100 10 3,25 1250 175 12 High-C Triode, Klasse A, B og C op til 10 MC.

WE261A 100 10 3,25 1250 175 12 Ligesom 211 og 242A.

WE276A 100 10 3 1250 160 12 Ligesom 211 og 242A.

211 100 10 3,25 1250 175 12 Ligesom WE242A.

203A 100 10 3,25 1250 175 25 Triode, Klasse B og C, kan bruges op til 10 MC.

838 100 10 3,25 1250 175 27 High-C Triode, Klasse B. Klasse C op til 15 MC.

845 100 10 3,25 1250 175 5 High-C Triode, Klasse A, AB og Selvsvinger.

850 100 10 3,25 1250 165 X HF-Tetrode, FD-Trin, kan bruges under 5 MC.

RK28 100 10 5 2000 160 — HF-Pentode, ligesom 803.

WE284A 100 10 3,25 1250 160 4,7 Triode, ligesom 845.

852 100 10 3,25 3000 125 12 Triode til høje og ultrahøje Frekvenser.

860 i 00 10 3,25 3000 125 X HF-Tetrode, FD-Trin, kan bruges under 15 MC.

21 IH 120 10 3,25 1500 175 12 Triode for HF og Ultra-HF.

803 125 10 3,25 2000 160 X HF-Pentode, FD eller PA med Fangg.- eil. Plade-Mod.

HF200 150 10,5 3,4 2000 200 18 Low-C Triode, Klasse B og C, kan bruges til 60 MC.

HK354 150 5 10 4000 300 14 Triode, HF og Ultra-HF, Klasse B og C til 250 MC.

150T 150 5 10 3000 200 12 Low-C Triode, Klasse B og C op til 250 MC.

F108 A 175 10 11 3000 175 12 Triode, Tungsten Glødetraad, Klasse C op til 100 MC.

HF300 200 11,5 4 2500 250 23 Low-C Triode, Klasse B og C op til 60 MC.

WE212D 200 14 6 1500 250 16 High-C Triode, kan ikke bruges over 2 MC.

204A 250 11 3,85 2500 250 24 High-C Triode, Klasse B og C op til 10 MC.

300T 300 7,5 11 4000 300 16 Low-C Triode, Klasse B og C op til 250 MC.

WE270A 300 10 9,75 2500 300 16 Triode, Klasse B og C op til 10 MC.

849 350 11 5 2500 300 19 Triode, Klasse B og C op til 5 MC.

831 400 11 10 3000 300 14,5 Low-C Triode, Klasse C op til 100 MC.

861 400 11 10 3000 300 X HF-Tetrode, FD-Trin op til 15 MC.

HK255 500 14 30 5000 1000 3 Gitterløs Triode med Gamma-Plade.

500T 500 7,5 20 4000 500 14 Low-C Triode, Klasse A, B og C op til 150 MC.

F100 A 500 11 25 4000 300 14 Low-C Triode, Tungsten Glødetraad, Klasse C op til 100 MC.

851 ! 750 11 15,5 2000 500 20 High-C Triode, Klasse A, B og C op til 2 MC.

WE251A 750 10 16 3000 500 10,5 ! Triode, Klasse B og C under 15 MC.

WE279A 1000 10 21 3000 650

10 Lignende Triode som WE251A, men større.

HK254 1500 14 45 5000 2000 20 High-Power luftkølet Triode.

x) Ved alle Tetroder og Pentoder varierer Forstærkningsfaktoren med Skærmgitterspændingen. Forstærk-

ningsfaktoren falder, naar Skærmgitterspændingen vokser, men Input stiger.

144


Kortbølgestaiion OZ7GL,

Vanløse.

Min nuværende Station er indrettet paa en for de

fleste Kortbølgestationer ret sjælden Maade. Hele

Sender-Anlæget befinder sig nemlig paa Loftet, men

bliver betjent nede fra Lejligheden, hvor Modtager,

Nøgle, Mikrofon samt Afbrydere bliver betjent. I Lejligheden

er det til daglig ikke til at se, at det er en

Kortbølgeamatør, der bor der. Paa Bordet staar nemlig

kun en enlig Modtager, der tillige tjener som

BCL-Spille.

som giver 350 Volt. Herfra faas ogsaa HT til sidste

Trin i Serie med en tredie Eliminator paa 400 Volt.

Spændingen paa Output-Trinet bliver 700 Volt, da de

50 Volt gaar fra til automatisk Gitterforspænding.

Hver Eliminator har sit eget Filter, saaledes at Brug

af store Blokke er undgaaet bortset fra en 2 MF Blok

til 1000 Volt Arbejdsspænding, som sidder over den

samlede Spænding fra de to sidste Ensrettere. Som

Ensretterrør benyttes hele Vejen igennem Philips 506

(dobbelt Ensretning). Til CO benyttes 1 Stk., mens

der i hver af de to andre Ensrettere sidder to Rør,

der hver for sig arbejder som enkelt Ensretter, idet

Pladerne er forbundet sammen, saaledes at de kan taale

at afgive større Strøm. Mellemtrinet trækker ca. 75

MA og Udgangstrinet 85 MA.

Skal der bruges Telefoni, tændes en Forstærker i

Lejligheden, og der er draget Omsorg for at undgaa

Induktion fra de paralleltløbende AC-Ledninger til

Transformatoren i Modulatorrørets Gitterkreds. Forstærkeren

bestaar af to Trin med to Pentoder i Pushpull

som Udgangsrør. Mikrofonen er af „Neutrofon“s

Fabrikat. Den har kun en Impedans paa 35 Ohm og

er derfor meget rolig trods en meget lang Mikrofonledning.

OZ7GL ved Modtagerbordet, hvorfra Senderen fjernbetjenes.

Naar Stationen skal i Gang til CW, rulles tre sammensnoede

2-Leder Kabler ud og stikkes ind i de

respektive Stikdaaser, som gennem en 7 m lang Ledning

har Forbindelse med Senderen. Denne bestaar

af tre Trin med to Stk. UX210 i Push-pull i Udgangen.

Den ene Ledning sætter 220 Volt AC paa

Primæren af Glødestrømstransformatoren til de to første

Trin, hvor CO er indirekte opvarmet og derfor maa

have Strøm paa hele Tiden_ for at kunne være klar,

saasnart Senderen skal „worke“. Den anden Ledning

er for 220 Volt AC til Primæren paa HT-Transformatoren,

som samtidig giver Glødestrøm til Type 210

Rørene. Den tredie Ledning er Nøgleledningen, der

gaar til et Relæ, som er installeret paa Senderen.

For at være sikker paa, at Senderen ligger i Baandet,

bliver den altid ved Fjernstyringen benyttet med Krystal

(3538 KC), skønt Styretrinet som ECO arbejder ligesaa

godt m. H. t. Stabilitet og Tone. Styrerøret er E463,

som faar 250 Volt fra separat Eliminator og arbejder

i Tri-tet. 2. Trin, der gaar enten som PA eller FD,

bestaar af et D404 (RE604) samt et tilsvarende Rør

som Modulator ved Fone paa 3,5 MC. Anodespændingen

til disse Rør tages ligeledes fra en Eliminator,

Senderen afstemmes.

Paa Billedet af Senderen ses denne fra „Styreenden“.

Senderen og Eliminatorerne er monteret paa hver sin

Hylde i en lang Reol, men er af Hensyn til Fotografiet

stillet op paa et Bord bag hinanden. Paa det andet

Billede ses Stedet, hvorfra Stationen „workes“. Nøglerne

— en Ericson og en Vibroplex — er monteret

ved Siden af hinanden paa en tung Isolitblok, som staar

godt fast paa Bordet uden at være skruet fast til dette.

Midt for Skrivebordet bag Mikrofonen staar en Kasse,

hvori er indbygget Mikrofontransformator, Volumenog

Tonekontrol samt Mikrofonbatteriet paa 4,5 Volt

— der iøvrigt er det eneste Element, der bruges. Alt

145


andet er lysnetdrevet iflg. omstaaende. Til højre paa

Skrivebordet ligger en lille Ebonitplade, hvorpaa de

Afbrydere, der betjener Senderen, er monteret. Endvidere

findes paa Pladen Bøsninger for Nøglerne (der

naturligvis sidder i Parallel). Til denne Plade er føromtalte

tre Dobbeltledninger monteret.

Der er flere Fordele ved saaledes at have Senderen

staaende et afsides Sted. For det første kan man —

selv med meget stort Output -— betydeligt lettere arbejde

duplex, naar selektiv Modtager benyttes. For det

andet kan man uden at skæmme Lejligheden sidde i

sin allerbedste Stue og alligevel være Kortbølgeamatør.

Og for det tredie — i mit Tilfælde — har det den

Fordel, at Senderen er anbragt lige under Antennen,

saaledes at Feederen er meget kort. Desuden synes

jeg ogsaa, det er en Tilfredsstillelse for En selv at vide,

at man kan lave Senderen saa robust, at den er fuldkommen

driftssikker.

I mit Tilfælde er det samtidig saaledes, at jeg benytter

Loftet til „Værksted“ og derfor ikke behøver

at tage saa meget Hensyn til den sirlige Orden, som

burde præge en Amatørstation, men som desværre saa

sjældent er at finde. Hi! Det er jo mange Gange en

„Fuglerede“, man ser hos os Hams. Men min Samvittighed

er nu langt om længe i Orden, for naar Folk

vil se min Station, viser jeg dem blot mit Skrivebord.

Hi! Forvilder de mest nysgerrige sig op paa Loftet,

har de ikke Lov til at kritisere, for her ligger Pulterkammeret

-— hvorfra der i Nattens Mulm og Mørke

jævnlig lyder Bogstaverne:

OZ7GL.

Poul J. Jensen.

og ved forstemt Kreds, desto større er Kredsens

Resonans-Modstand.

Prøver man nu forskellige Spoler ved den omtrent

samme Kondensatorindstilling, saa giver den bedste

Spole størst Udslag paa instrumentet (Strømmen falder

mest). Man kan bl. a. ved Hjælp af denne Anordning

sammenligne Jernkærnespoler med almindelige Spoler.

(Oversat af OZ7PH).

Direkte ophedede Rør i styrede Sendere

Af Ing. cand. polyt. J. K. Rasmusen, OZ7BR.

Efterhaanden har jeg faaet det Indtryk, at man

normalt anser det for umuligt at bruge ECO med

direkte ophedede Rør. Det er imidlertid en fuldstændig

Fejltagelse. Fig. 1 viser et Diagram, der før har været

i „OZ“, og som OZ9P enqanq har mindét miq om.

Opstilling til Sammenligning af

Kortbølgespolers Godhed.

Efter »CQ-MB«.

En Pentodes Styregitter paatrykkes en Højfrekvensspænding

paa nogle Volt (f. Eks. fra en Frekvensmaaler).

Den negative Gitterforspænding gennem RI og R3

bliver valgt saaledes, at Rørets Arbejdspunkt kommer

til at ligge lige under Karakteristikkens Knæk. Skærmgitterspændingen

bliver indstillet ved Hjælp af R2.

C er Afblokningskondensatorer.

I Anodekredsen har vi en Drejekondensator Cl med

særdeles god Isolation og smaa Tab samt den Spole,

vi skal undersøge. Er Anodekredsen ikke afstemt til

den Frekvens, der bliver tilført Gitteret, vil Anodestrømmen

antage en relativ høj Værdi, men denne

synker skarpt, naar Kredsen bliver afstemt til Resonans.

Jo større Forskellen er paa Anodestrømmen ved Resonans

De to Spoler L1 og L2 vikles saaledes, at Traadene

ligger ved Siden af hinanden paa Formen (de vikles

med andre Ord paa een Gang, som om det var een

Traad). Traaden skal være saa svær, at Tabet i Glødespænding

er forsvindende, men dette spiller nu ikke

megen Rolle ved de smaa Rør. Man maa huske

Kondensatoren C5. Aftapningens Plads og Antallet af

146


Vindinger er som i den lille Sender af Aage Bau Side

22 i Februar „OZ“ 1936.

Herefter er Senderen at behandle som en almindelig

ECO — simpel og medgørlig. Kondensatoren Cl skal

have stor Kapacitet. I min ECO-PA har jeg benyttet

A442 som Styrerør med 120 Volt Anodespænding og

60 Volt SG-Spænding. Det gav tilstrækkeligt til Udstyring

af 4 Watt paa RE134 i PA baade paa 2. og 3.

Harmoniske. Det er da helt godt af en A442, hvor

Input kun var 0,6 Watt! Senderen er saa stabil, at

jeg kan røre ved Anoden paa Røret, uden at Tonen

forandres.

Systemet for specielle PA-Trin, som omtaltes af OZ9P

i sidste „OZ“, bliver paa samme Maade let anvendeligt

for selv store direkte ophedede Rør. Se Fig. 2.

Bemærk, at Spolerne LI og L2 paa ingen af Figurerne

er HF-Drosler, men rigtige Afstemningsspoler.

Fig. 2 maa være meget fin til Gittermodulation, da

man ikke behøver ekstra HF-Drosler. Jeg ved ikke,

hvorfor man altid læser om almindelige Pentoder, at

„de duer ikke til Tri-tet og ECO". Den bedste Tri-tet,

jeg nogensinde har set, benyttede en Philips 9 Watts

Pentode, og jeg har selv brugt en B443 med meget

fint Resultat, saa der er slet ingen Grund til at sige,

at Rørene ikke kan bruges.

Paa Grundfrekvensen duer de ikke, men den skal

man jo heller ikke anvende. Selvfølgelig er det teoretisk

forkert med dette Fanggitter paa HF-Potential, men

det gaar dog godt nok i Praksis. Jeg vil absolut

anbefale saadan en ECO-Sender.

E.D.R.’s 28 MC Test.

I Aprilnummeret af „OZ“ indbød vi vore Medlemmer

til en Test, hvis Formaal var at fremskaffe nogle gode

Beretninger om Forholdene paa dette interessante

Frekvensbaand i Tidsrummet fra 1. Maj til 15. August.

Vi maa desværre meddele, at der ikke er indkommet

eet eneste Bidrag til Testen. Et nyt Bevis paa, at kun

en ganske snæver Kreds af Medlemmer ønsker at delagtiggøre

andre i deres Resultater gennem „OZ“s

Spalter. Eller ogsaa et Bevis paa, at Interesse for en

Sag kun kan holdes vedlige gennem stadige Paamindelser;

Test’en har nemlig kun været omtalt den ene Gang

her i Bladet.

DR-Rubrikken

Redigeret af OZ8T.

Ved Genoprettelsen af Forsøgskreds 1.

Vi har tidligere her været inde paa de Ideer, der

danner Grundlaget for Forsøgskredsenes Eksistens —

dels en Udforskning af visse Foreteelser af de enkelte

Medlemmer og en efterfølgende Bearbejdelse af det

indkomne Materiale og Klarlæggelse af de fundne

Resultater — dels at hvert Medlem ikke gaar af Vejen

for den Del af Arbejdet, der er Gentagelse paa Gentagelse,

men som nu en Gang skal til. Meget andet

er medvirkende til at bære en Forsøgskreds, men det

vil føre for vidt at komme ind paa det her.

E.D.R. er inde i en Vækstperiode, og Interessen for

de lidt mere videnskabelige Sider af Kortbølgearbejdet

er ogsaa voksende. Og den, der gaar lidt paa Eventyr

bort fra den slagne Landevej, vil opdage, at Kortbølgearbejdet

er andet end Bygning af en 0-V-1,

Morsetræning, QSL-Kort m. m.

Og de, der har fælles Interesser, gør vel i at slutte

sig sammen; det giver Styrke og letter Arbejdet, og

Bevidstheden om, at man er et Led i en Kæde af

Undersøgelser, bevirker, at man nødigt svigter de

Pligter, man har paataget sig. Og til DR-Amatørerne

vil vi sige: „Slut jer til Forsøgskredsene! Vis, hvad I

dur til, og at I kan give jeres eget Arbejde Indhold

og ikke blot Overflade!“ B. O.

DR-Certifikatet.

Den ved Indregistrering af Modtagerstationer hidtil

benyttede duplikerede Tryksag er nu blevet afløst af

et DR-Certifikat, der fremtræder i samme Stil som

vort Medlems-Certifikat i smukt mørkegrønt og rødt

Tryk. Amatører, der er Indehavere af DR-Numrene

op til 297, kan ved Henvendelse til DR-Lederen faa

tilsendt deres DR-Certifikat.

Kunstig Antenne.

Har man som Begynder bygget en Sender, vil det

første, man foretager sig, naar den staar færdigbygget,

være en grundig Afprøvning, for at man kan konstatere

Senderens Effektivitet og Tonens Kvalitet. Desværre

147


gør mange sig her skyldig i en grov Forseelse, idet de

blot kobler en Antenne til og begynder at afstemme.

Hvis man blot een Gang selv har været udsat for

at "blive forstyrret af en saadan uvidende eller hensynsløs

Fremgangsmaade, vil man ikke selv gøre sig skyldig

i en saadan, for man maa gaa ud fra, at det udsendte

Signal altid høres et eller andet Sted — Resultatet er

unødig og ofte meget generende QRM.

Man bør indprente sig, at Afstemning af en Sender,

og navnlig en Selvsvinger, med Antenne er en af de

groveste Forsyndelser, en Amatør kan begaa. En Sender

kan altid prøves, uden at man behøver at udstraale,

og man kan alligevel faa Senderen til at arbejde under

Forhold, der vil svare ret nøje til Virkeligheden, d. v. s.

med udstraalende Antenne. Man kan anvende en saa-

kaldt kunstig Antenne. Da en saadan er uhyre simpel

at lave og anvende, er der saa meget mindre Grund

til at forse sig.

her skal anvendes en Modstand, for Eks. en Lyspære,

der kan forbruge Senderens Effekt. Bruger man andet

end en Pære, maa man være klar over, at Modstanden

Naar Belastningen paa Senderen er normal, kan man

indstille, til man finder Baandet med Senderen, og

samtidig kan man ved Hjælp af en Monitor konstatere,

hvordan Tonen er o. s. v. De nødvendige Indstillinger

og Afprøvninger kan nu foretages, uden at nogen bliver

forstyrret.

OZ7Z.

Det er blot en almindelig Lyspære. Spændingen, hvortil

den er beregnet, er underordnet; blot skal dens

Wattforbrug svare til Senderens forventede Output.

Pæren shuntes simpelt hen over Anodespolens midterste

Vindinger, f. Eks. Halvdelen i Begyndelsen. Trykker

man paa Nøglen, og Senderen ellers arbejder rigtigt,

lyser Pæren, jo kraftigere, jo større Output er. Denne

Anvendelse af en Pære kan ligefrem bruges ti! en grov

Maaling af Senderens Effekt.

Efter at man har indstillet Aftapningerne paa Anodespolen

saadan, at Senderens Input, som det ses af et

MA-Meter i Anodekredsen, er normalt, sammenlignes

Pærens Lysstyrke med den normale. Lyser Pæren

svagt, maa man forsøge med en mindre, indtil man har

opnaaet at faa den til at lyse normalt, og Pærens

Wattstørrelse vil da være et ligefremt Maal for Senderens

Output. Det er altsaa 15 Watt, hvis en 15 Watt

Pære lyser klart samtidig med, at Input ogsaa er normalt.

Den kunstige Antenne kan ogsaa kobles induktivt ti^

Senderen. Dette vil for Eks. være naturligt, hvor induktiv

Antennekobling tænkes anvendt, og hvor Afstemningsspole

og Kondensator allerede forefindes. Ogsaa

En virkelig effektiv Anodesikring til Brug i større

Ensrettere er en Osram Autosoffitlampe No. 6424. Den

er paastemplet 5 Watts 24 Volt (d. v. s. 200 MA).

Lampen er forsynet med Pinoler og passer fint i de

gammeldags Gitterafleder- og Modstandsholdere. Anvendelsen

af denne Lampe som Sikring betyder stor

Sikkerhed for, at Strømmen virkelig afbrydes, da Glødetraaden

er meget lang, ca. 20 mm. Sikringen anbringes

som sædvanlig imellem Glødetraaden paa Ensretterrøret

og første Filterdrossel.

Meddelelser fra Bestyrelsen.

For nogle Maaneder siden fremsendte EDR til Justitsministeriet

en Klage over den Maade, hvorpaa Ansøgere

om Sendetilladelse blev forhørt af Politiet.

Klagen var bilagt med Skrivelser til os fra flere Medlemmer

og mundede ud i, at EDR var indforstaaet

med, at saadanne Politiundersøgelser ikke kunde undgaas,

pien at vi mente at kunne kræve, at Undersøgelserne

1) foretoges diskret og uden Gêne for de paagældende,

2) foregik saa hurtigt som muligt, og 3) gennemførtes

paa ensartet Maade overalt i Landet.

Der er nu kommet Svar fra Justitsministeriet. Svaret

beskæftiger sig væsentligst med de enkelte Klager, men

Ministeriet oplyser paa telefonisk Forespørgsel videre,

at de omhandlede Undersøgelser fremtidig vil foregaa

148


gennem Statspolitiet i Stedet for som hidtil gennem

det kommunale Politi.

Herved skulde den ensartede Behandling formodentlig

være sikret, og da Sagen har været Genstand for omhyggelig

Gennemgang hos de forskellige interesserede

Myndigheder, har vi Lov til at haabe, at vore andre

Ønsker ogsaa bliver efterkommet, selv om dette ikke

-direkte fremgaar af Ministeriets Svarskrivelse.

Skulde der oftere blive Anledning til Klage over Politiets

Fremgangsmaade ved disse Undersøgelser, bedes

det meddelt Bestyrelsen.

Opmærksomheden henledes paa Meddelelsen andetsteds

i Bladet om Generalforsamlingen.

Misbrug af Kaldesignal.

Den 29 / 7 havde jeg via PA0ZK QSO med en Station,

der kaldte sig OZ1U (WRT 466u paa 7 MC). Han

opgav QRA „Gødding near Hadersleve“ og hørte mig

godt, indtil jeg paa Dansk spurgte ham, hvornaar han

var flyttet; saa fik han pludselig QRN og forsvandt

meget hurtigt. Morsen var rigtig god, men Tonen daarlig.

Den rigtige OZ1U meddeler, at han paa det Tidspunkt

overhovedet ikke havde haft Senderen i Gang,

og der foreligger derfor et groft Eksempel paa Kalde-

signalsmisbrug ved en ulicenseret udenlandsk Station.

OZ2Q.

Danske Hams.

XLV - OZ9A,

OZ9A fik sin første Kortbølgemodtager i 1927 og

blev Medlem af E.D.R. i 1929. Licensen kom i 1930,

og siden da har 9A udvist konstant Aktivitet paa

Amatørbaandene.

I nogle Aar var 9A eneste aktiv Amatør i Aarhus,

men i den senere Tid er Antallet steget betydeligt, og

det skyldes ikke mindst 9A's gode Arbejde. Han er

som bekendt Formand for vor østjydske Afdeling og

har længe udfoldet en Virksomhed, som er til stor

Gavn for E.D.R.

Hørte ulicenserede Kaldesignaler.

OZ2XK d. 8 /7 2300 GMT, CQ paa 7 MC, WRT 559.

OZ8LB d. 30 / 7 1020 GMT, CQ paa 7 MC, WRT 577c.

OZ2EA d. 31 /t 1425 GMT, QSO med OZ1F paa 7 MC,

WRT 578c.

OZ3A d. a /s 0900 GMT, CQ paa 7 MC, WRT 559.

Alle 4 Rapporter stammer fra Holland.

Dagspressen og Kortbølgeamatørerne.

I mange Aar har Provinspressen været klar over,

at Omtaler af Kortbølgeamatørernes Virksomhed er

godt Stof og har derfor bragt talrige Interviews med

EDR-Medlemmer i Tidens Løb.

Hovedstadspressen har været mere tilbageholdende.

Det var nærmest kun „BT“ og „Ekstrabladet“, der

syntes at være klar over vor Eksistens, og deres Artikler

har endda lejlighedsvis været rigeligt sensationelle.

Fornylig er „Aftenbladet“ begyndt at vise Amatørerne

Interesse. Der har været et Par Interviews med OZ7GL,

dels om Kortbølgearbejde i Almindelighed og dels vedrørende

Amatørernes Samarbejde med Luftværnsforeningen.

Nu til sidst har de Berlingske Aviser vist, at de

kender E.D.R. Den 19. August bragte „Berlingske

Aftenavis“ et Helsides-Interview med mange Billeder.

Ogsaa denne Gang var det OZ7GL, der holdt for.

Endelig den 29. August bragte „Berlingske Tidende“

en Udtalelse af E.D.R.s Formand i Anledning af Formodninger

om, at skjulte Kortbølgesendere skulde have

været i Trotzkis Tjeneste.

Amatørbevægelsen er naturligvis ikke interesseret i

at blive inddraget i sensationelle Affærer, saadan som

„BT“ engang har gjort Tilløb til, men paa den anden

Side er det glædeligt, at Dagspressen har opdaget vor

Forenings Eksistens, saaledes at man ikke længer behøver

at „løbe for en halv Vind“ paa Omraader, der

falder indenfor vort Speciale. Det er ogsaa bedre, at

der staar lidt Blæst om os, end at ingen aner, at vi

er til. At blive tiet ihjel er en krank Skæbne at møde.

Vi beder vore Medlemmer altid at holde os underrettet

om, hvad der staar om Amatørbevægelsen i deres

lokale Blade. Det er særlig nødvendigt, hvis der fremkommer

forkerte Meddelelser af uheldig Art. Ganske

vist abonnerer vi paa Avisudklip, saaledes at vi skulde

modtage alt, hvad der staar om Kortbølge i alle Dan­

149


marks mere end 200 Aviser, men desværre viser det

sig ofte, at man paa Bureauet ikke er saa vaagne som

ønskeligt. Dagspressens Magt er stor, og derfor maa

vi til enhver Tid vide, hvad der skrives om Amatørbevægelsen.

Ulicenseret Senderamatør dømt.

Red.

Generaldirektoratet for P. & T. har tilskrevet os som

følger: „Herved meddeles til Underretning, at Københavns

Byret den 20. August d. A. har idømt en i

Københavns Kommune boende Person en Bøde paa 20

Kr., (subsidiært Hæfte i 3 Dage) for ulovlig Benyttelse

af Radiosender. Den dømte skal desuden betale Sagens

Omkostninger. Ved Dommen blev de ulovligt benyttede

Apparater konfiskeret."

Denne „Amatør“ er kun een af de mange, som har

været i Berøring med Politiet i Anledning af ulovlig

Sendervirksomhed; i langt de fleste Tilfælde afgøres

Sagen dog uden Dom.

Der er endnu alt for mange ulicenserede Amatører

her i Landet, selv om Forholdene er adskilligt bedre

end for et Aar siden. Hvornaar mon det vil gaa op

for alle danske Kortbølgeamatører, at det er ulovligt,

i højeste Grad ukollegialt og dyrt at arbejde som

ulicenseret Senderamatør

Forsøgskreds 1 genopstaar.

For at faa sat Gang i Forsøgskreds 1 igen, indbyder

jeg herved alle interesserede Medlemmer til Medarbejde.

Som bekendt er det FKl’s Opgave at undersøge og

klarlægge de forskellige Naturkræfters Indflydelse paa

Spredningen af Radiokortbølgesignaler, og om muligt

opdage nye Ting, som kan have Interesse i denne

Forbindelse.

Et systematisk Arbejde vil absolut være paakrævet

for at opnaa Resultater. Solpletternes Aktivitet, Luftelektricitet,

Sol- og Maaneskin, Aarstidernes Skiften t

Temperatur, Barometerstand, Tidspunktet paa Dagen

og om muligt ogsaa Jordskælv og Vulkanudbrud skal

undersøges i Forbindelse med de korte Bølgers Udbredelse.

DR-Amatørerne kan her gøre et godt Arbejde.

Nogle Amatører skal aflytte nærmere fastsatte kommercielle

Stationer daglig paa samme Tidspunkt, og

notere QRK, QSB, QRN o. s. v. Andre skal aflytte

Amatørbaandene f. Eks. en halv Time daglig paa

samme Tidrpunkt og notere Call, QRK, QSB, QRN

o. s. v. Atter andre faar til Opgave specielt at undersøge

Fading.

Det hele foregaar paa nærmere fastsatte Tidspunkter

og noteres ned paa nogle af mig udfærdigede Blanketter,

som tilsendes den enkelte Amatør til Udfyldning. Det

stilles saa op i Kurveform og sammenlignes med de

forskellige Naturfænomener.

Dette var kun en Oversigt, og jeg skal senere komme

nærmere ind paa Detaljer. Interesserede bedes venligst

skrive til mig, om paa hvilke Tidspunkter man kan

være QRV med Afhøring, og eventuelle nye Forslag

til Supplering modtages gerne.

Andreas Krøyer, OZ2AK,

Algade 42, Korsør.

Det er med Glæde, vi konstaterer, at OZ2AK vil

paatage sig Ledelsen af FK1, som hermed genopstaar.

2AK’s store Interesse for Astronomi med tilhørende

Kendskab til Solpletter, jordmagnetiske Forhold og

andre Fænomener gør ham velegnet til at staa i Spidsen

for dette Arbejde. Vi maa saa blot haabe, at mange

EDR-Medlemmer vil tage et Nap med i disse Undersøgelser,

der hører til de mest interessante indenfor

Kortbølgevecdenen.

Generalforsamlingen.

Red.

Herved henledes atter Medlemmernes Opmærksomhed

paa Generalforsamlingen, der finder Sted Søndag

d. 27. September Kl. 16 paa Polyteknisk Læreanstalt i

København. Husk at medbringe gyldig Medlemskvittering

for indeværende Kvartal samt „OZ“ for August (af

Hensyn til Drøftelserne om Vedtægter og Regnskab).

Medlemmer, der ikke kan komme til Stede, kan som

bekendt deltage i Afstemninger ved Fuldmagt.

Hvordan man kører en Forening i Grøften.

(Efter „Radio Review", Australien).

For at faa sin Forening ekspederet nedenom og hjem

behøver man blot at iagttage følgende:

1. Kom til saa faa Foreningsmøder som muligt.

2. Naar De møder, kom saa for sent.

3. Regnvejr er altid en god Undskyldning.

4. Udfind saa mange Fejl som muligt i Bestyrelsens

og de andre Medlemmers Arbejde.

5. Udfyld aldrig noget Hverv. Det er altid meget

lettere at kritisere end at arbejde.

6. Bliv fornærmet, hvis De ikke bliver indvalgt i et

Udvalg. Hvis De skulde blive indvalgt, sørg da fremfor

alt for ikke at tage Del i Arbejdet.

7. Hvis man spørger om Deres Mening, svar da, at

De ingen har, men fortæl endelig andre Mennesker

bagefter, hvordan Sagen skulde have været ordnet.

8. Udfør saa lidt Foreningsarbejde som muligt, og

husk, saafremt andre belaster sig hermed, da at beklage

150


Dem over, at det altid er den samme Klike, der afgør

alting.

9. Betal Deres Kontingent saa sent som muligt, og

besvar endelig aldrig noget Brev.

10. Undlad omhyggeligt at hverve nye Medlemmer.

Overlad blot det til andre.

„Rævejagten“s Forløb,

Det var aabenbart, at Ideen med en „Rævejagt“ paa

korte Bølger havde vakt Interesse. 19 Mand (hvoriblandt

enkelte Kvinder) fordelt paa 6 Hold havde meldt sig

til

Deltagelse. Desværre havde man ikke Fornøjelsen

at se dem alle i Løbet af Dagen. Det var jo et

„første Forsøg“, og de fleste af Holdene mødte Vanskeligheder

af forskellig Art.

Ogsaa „Ræven“ havde sine Besværligheder og kom

som Følge deraf først i Luften Kl. 10,06 — 6 Minutter

forsinket. Men allerede Kl. 11,26, efter 3 Pejlinger,

rullede OZ7BO over Marken op til „Ræven“, der

straks erklærede sig fangen uden at yde Modstand af

nogen Art. Kl. 11,41 kom næste Hold bestaaende af

OZ7KL, 7DV, 7KA, 3IK, 7B samt Herr Person. Dette

Hold havde ved Hjælp af 4 Pejlinger fundet frem.

Efter dette ventede man naturligt, at Resten af

Jægerne i Løbet af kort Tid vilde indfinde sig, men

dette skete ikke. OZ7KB var blevet vildledt af nogle

helt misvisende Pejlinger og gjorde som Følge deraf

Horns Herred usikker. Herovre syntes OZ7GL ogsaa

at befinde sig vel i 2NF’s nye DKW. Dette Hold

havde ogsaa haft misvisende Pejlinger og havde paa

flere Lyttepunkter (i ret stor Afstand fra „Ræven“,

hvis QRA var 1 km Syd for Edelgave mellem Nybølle

og Ledøje) overhovedet ikke kunnet høre Stationen.

Det blev siden konstateret, at Signalstyrken i blot 4

km Afstand fra Stationen kun var R2-3. Syd for

Stationen var Signalstyrken derimod i 12-15 km Afstand

endnu ret god. Paa dette Fænomen kan man vanskeligt

finde nogen Forklaring.

Under Beskydning (fotografisk) af OZ2Q overraktes

Præmien til Vinderen OZ7BO, hvis Kone omgaaende

tog den i Forvaring. Om de andre deltagende Hold

vides, mens dette skrives, kun lidt. OZ7KIS havde

Kludder med Modtageren og vendte hjem uden at have

haft den i Funktion. Om OZ4M vides intet. Vi

haaber oprigtigt, at han nu er kommet hjem.

Mange Erfaringer blev indhøstet i Dagens Løb.

Baade 7BO og 6 Mands-Holdet brugte en superregenerativ

Modtager med et LF-Trin. Det viste sig,

at denne Form for Modtager er meget følsom overfor

svage Signaler, men ogsaa, at de vigtigste Ulemper

er : vanskelig Afstemning paa Grund af Haandkapacitet

og Kapacitet til Rammen samt Ubehag paa Grund af

Superregenererings-Hylet, Den aperiodiske Rammekreds

i Forbindelse med et afstemt (balanceret) HF-

Trin blev benyttet af OZ7GL og 7KB. Denne Modtager

gav ret svage Signaler, men var til Gengæld

yderst let i Indstilling.

I Pauserne mellem Udsendelserne fik man fra „Ræven“

QSO med OZ7MP og 5G. 7MP rapporterede Signalstyrken

R6, hvilket tyder paa, at Stationen gik ret

godt ud. Input var 9 Watt paa en CO-PA, og

Antennen var 42 m lang.

Et Bevis paa, at Dagen trods alle Vanskeligheder

blev vellykket, er, at man enedes om at gentage Forsøget

endnu i dette Aar. 7KB har stillet sig til Disposition

som „Ræv“, og Datoen blev fastsat til Søndag

den 4. Oktober. Alle Interesserede bedes sende et

Kort til OZ7T, hvorefter de nærmere Regler vil blive

meddelt.

OZ7T.

Beretning fra QSL-Centralen

I Tidsrummet 1. Januar til 31. August i Aar har

Centralen været benyttet af 196 Amatører med Sendelicens

og 14 DR-Amatører. Kortene er blevet uddelt

den 1. og 3. Tirsdag hver Maaned pr. Breve samt hver

Tirsdag fra E.D.R.s Lokale for dem, der selv ønskede

at afhente deres QSL.

Boks 79, hvortil de fleste Kort bliver sendt, er blevet

tømt Tirsdag og Fredag, og skønt der ofte var op til

200—300 Kort paa een Gang, er de altid naaet at

komme med videre ved første Udsendelse af Brevene.

Ikke alene Tirsdagen i Lokalet er gaaet med QSL-

Arbejdet. Nej — næsten daglig er der gaaet en Times

Tid med at sortere, besvare Breve, Udsendelse af

Prøvenumre, Statistikføring o. s. v. De første 2—3

Aftener efter den 1. Tirsdag er gaaet med Sortering,

Indpakning og Adressering af Kortene til Udlandet,

fordelt paa 44 Lande.

Arbejdet med at sortere de ulicenserede Amatørers

Kort har været ret stort, men aftager stadig fra Maaned

til Maaned. Fordelt paa 31 forskellige Unlis er der

samtidig med Advarselsskrivelserne udsendt 862 Kort.

De 363 af disse Kort burde egentlig have været tilføjet

nedenstaaende Statistik (for Besvarelsesprocentens Skyld),

da 17 af de 31 Unlis senere er blevet licenserede og

derfor har udsendt Kortene gennem Centralen.

Fra danske Amatører er til Viderebefordring modtaget

13.478 Kort ( 1 /1- 30 /8 1936), mens der i Halvaaret

1/ 7 - 31 / 13 1935 kun blev udsendt 8.534. Til Amatørerne

er sendt 10.168 (1/1- 80 / 8 1936) mod 8.280 Kort 1/ 7 - 31 /i2

151


1935. Til Udlandet er sendt 13.696 og i samme Tidsrum

er modtaget 9.520 Kort. DR-Kortene er Senderamatørerne

ikke særlig flinke til at besvare, idet de

har modtaget 522 Kort og kun besvaret de 97. Dog

maa det antages, at en Del DR-Amatører har faaet

deres Rapporter besvaret direkte.

Udregnet i Procent viser det sig, at Senderamatørerne

har faaet 75,4 % af deres Kort besvaret, mens DR-

Amatørerne maa nøjes med 18,6 %. Antallet af de

Kort, vi har modtaget fra Udlandet i Forhold til dem,

vi bar sendt, svarer til 69,5 %.

I Fremtiden er det sikkert umuligt for een Mand at

paatage sig Arbejdet med QSL-Centralen, saafremt han

kun har almindelig Fritid til sin Raadighed. Arbejdet

bliver større Dag for Dag og er blevet det lige siden

Foraaret 1935 paa Grund af de mange nye Licenser.

Arbejdet kunde passende fordeles saaledes, at een

Mand havde med Kortene fra Udlandet til Danskerne

at gøre og en anden med alle Kortene, der skal sendes

til Udlandet. Kort til ulicenserede Amatører bør overdrages

et Bestyrelsesmedlem, der bl. a. varetager de

ulicenseredes Interesser. Det siger sig selv, at QSL-

Arbejdet fordelt paa 2—3 Mand vil være meget mere

interessant, og Kortbølgeamatørerne, som kan være

et meget vanskeligt Folkefærd, vil faa en god QSL-

Service.

Amatørerne ophører sikkert aldrig helt med at sende

Kort ud. Senderamatører af de ældre Aargange gaar

mere og mere over til kun at sende Kort til Hams

udenfor deres respektive Verdensdele. Lytterrapporter

fra England og Tyskland kommer der saa godt som

ingen af mere, idet man i disse Lande har indført en

Begrænsning i Udsendelsen af disse Kort, som ofte

var uden større Interesse for Modtageren. Men da

der stadig kommer nye Amatører til, vil der fremdeles

blive nok at gøre for QSL-Centralerne.

Jeg haaber i Tidsrummet Februar 1935 til 1. Oktober

1936 at have passet E.D.R.s QSL-Central paa en saadan

Maade, at Medlemmerne har kunnet føle sig tilfredse

med det Arbejde, jeg efter bedste Evne har søgt

at udføre saa punktligt og sirligt som muligt. I nævnte

Tidsrum har jeg sendt ca. 800 Breve til Udlandet, ca.

1500 Breve til danske Amatører med ca. 65.000 QSL-

Kort, saa dersom jeg skulde have lavet enkelte Fejl-

sorteringer, bedes disse taget som Undtagelser.

Følgende licenserede Amatører staar for Tiden udenfor

E.D.R., hvorfor QSL ikke ekspederes til dem:

OZ1A, 1P, 1W, IX, 2KR, 2NF, 2SJ, 3H, 31, 3PA,

4AK, 4B, 4N, 5LW, 5TH, 5VS, 7CV, 7L, 7NG,

7TH, 7TK, 7VE, 7VP, 8Q, 9MG, 9VR og 9W.

Poul J. Jensen,

QSL-Manager

til 27. Septbr. 1936.

LA4R paa Vandretur til svenske og danske Amatører.

Græsted, d. 3 /s 1936.

Idet jeg skriver disse Linjer, opholder jeg mig hos

min Ven OZ5CN i Græsted, hvor jeg nu allerede har

været i 5 Dage. I den Tid er jeg saa blevet kendt

med mange af Stedets kække Hams, og ved en Sammenkomst,

vi havde i Gilleleje hos OZ1R, blev det

besluttet, at jeg skulde sende „OZ“ nogle Ord om

mit Ophold i Danmark.

Som det fremgaar af Titlen paa denne Artikel, saa

er det altsaa som Vandrefugl, jeg aflægger Visitten.

Jeg forlod min QRA og LA den 26. Juni og har vandret

gennem Sverige. Jeg har nok taget en stor Omvej for

at komme herned (1300 km), men det var for at kunne

træffe saa mange SM-Hams som muligt. Det lykkedes

mig at faa SM-Distrikterne 4, 5, 6 og 7 med, og jeg

har ialt hilst paa 30 Amatører.

Fra Ludvika i Dalarne til Malmø i Skaane via

Stockholm har været Turens Rute. Da jeg for SM

sender særskilt Artikel til „QTC“, saa skal jeg her

ikke gaa for meget i Detaljer med Indtryk derfra.

Folket paa den anden Side af Øresund er velkendt af

de fleste her. At Svenskerne er gæstfrie, og Amatørerne

i Særdeleshed er kammeratlige, er sikkert. Og man kan

trygt bruge disse Ord: „Ingen Rangsforskel blandt

Amatører“.

I Selskab med SM7YE fra Malmø tog vi over til

København og tog ind til OZ7CV, som var den første

danske Amatør, jeg hilste paa. Her blev jeg hos ham

og hans OW i 4 Dage, og han viste mig Københavns

Herligheder fra Tivoli til Carlsberg (Hi!). Vi hilste

paa mange Hams, og fra OZ7KB fik jeg en ufb

Telefoniforbindelse med SM5TQ i Ørebro, netop fra

den samme Station, som jeg tidligere havde besøgt og

haft Forbindelse med den modsatte Vej — fb, OB!

Fra København tog jeg saa op i Sjælland gennem Lyngby

og Hillerød og standsede altsaa her i Græsted.

Da jeg har brugt saa lang Tid i Sverige, saa faar

jeg desværre ikke Tid til at farte saa meget rundt i

Danmark, men det Indtryk, jeg har faaet af jeres Land

og OZ-Amatørerne vil leve som et evigt Minde for

mig, og det vil altid glæde mig at faa QSO med de

Amatører, jeg har besøgt i Sommerens Løb, naar jeg

kommer hjem og sidder ved min Station deroppe i

Norge blandt høje Bjerge og evig Is og Sne. Vy 73

es tnx fr all.

Cheerio!

LA4R.

Paa Grund af Pladsmangel er dette Indlæg blevet

en Maaned forsinket.

Red.

152


TRAFFIC NOTES.

OZ7T har i sidste Maaned kun brugt Senderen lidt,

da han har haft travlt med at bygge en Katodestraale-

Oscillograf. Det er et virkeligt fb Instrument til at

kontrollere Fone med.

OZ3D.

OZ3FL fik ialt 9 QSO med sin nye Sender med 4

Stk. 802, hvoraf 2 var i Parallel i PA med 52 Watt

Input. Dermed var WAC opnaaet, og Senderen gik

paa „Slagteriet“, da 3FL ikke kunde lide QRP. Opbygning

af ny Sender med Type 211 i PA ventes afsluttet

først i September. Input paa den gamle 211

i PA kommer til at ligge omkring 100 Watt ved 1500

Volt. 802-Røret er det bedste, der endnu er prøvet af

Rør. Skade at det koster ca. 4 Dollars fob.

OZ4LM har i DJDC-Testen haft følgende DX paa

14 MC: K5, Wl-2-3-4-8, LU6-8, CXl, PY2-3, J3,

VE 1-2 og FA3. Der er 73 til OZ2M fra W2IKZ og

til 7Z fra W1DHH.

OZ5U bruger TNT med 12 Watt paa T34 og

Fuchs-Kobling paa 7 MC. Paa 3,5 MC er Senderen

en Push-pull Hartley med 8 Watt Input og Heising-

Modulation med 2 Trin Mikrofonforstærkning. Rapporter

er velkomne. Bedste 3,5 MC Resultat er QSO

med Skibet XGBR. QRB var 1000 km og Rapporten

WRT 558. Begge Stationer brugte BK.

OZ8J har i sidste Maaned været særdeles aktiv paa

14 MC, hvor der er opnaaet Wl-2-3-4-8-9 og VK2.

Der er 73 til alle OZ-Amatører fra W4GRG i Florida.

Han kan lidt Dansk, da hans Bedstemor er fra Norge.

8J begynder nu med Telefoni (Heising) og er interesseret

i at arbejde paa 1,7 MC, naar Radiofonien

lukker Kl. 23.

OZ2B har under DJDC-Testen opnaaet følgende

DX: Alle W-Distrikter, VE 1-2-3-4, FM8, XE, FB,

VQ4, ZE, ZT, SU, XU, J2-3-5, VU, MX, VK2-3-4-5,

ZL2-3, PK2-4, KA, VS1, LU1-6-8-9 og HK. Der er

73 til OZ2M fra LU9AX.

OZ3D har i sidste Maaned haft følgende Resultater

paa 14 MC: Alle W-Distrikter, VEl-4-5, FB8, J2-5,

SU, PK4, ZS, ZT og ZU.

OZ7CC er stadig aktiv paa 14 MC. Resultater i

August: Alle W-Distrikter, VE2-3, K5, LU6-9, PY,

J2-3-5, VU, U9, VS7, SU, FB8, ZE1, PK4 og ZL2-3.

En kort Historie om OZ7

Følgende sandfærdige Tildragelse passerede Søndagen

den 26. Juli for en i vide Kredse kendt Amatør, der i

egen Bil var paa Vej hjem fra E.D.R.s Sommerlejr.

Da vedkommende glad og sorgløs kom kørende ved

Nyborg Statsfængsel sammen med sin unge smukke

Frue og deres Kæledægge Hunden „Habs“, ikke „Hams“,

skete der et „Dæk-Uheld“, som han ikke kunde dække

sig for. Der lød et Brag, og saa sagde OZ7: „Hvad

„Fan“ var det Det var da godt, at det ikke var et

„Krystal“-Glas, der sprang“.

Da han havde smurt sig selv, sin Frue og „Habs“

godt ind i Olie og Støv, bilede de ned til en stor Bilforretning,

hvor der kommer mange fine Folk — Grever

og Baroner — og da det nye Dæk kostede 28 „Krus“,

og OZ7 ikke havde saa mange Penge, og et Tilbud

paa Pant i en fb Dralowid Mikrofon eller et kostbart

Filmskamera ikke blev taget for „gode Varer“, saa var

gode Raad dyre.

Men saa kom han i Tanker om en Amatør i Nyborg,

som er bekendt for den „Særhed“, at han helst vil sige

du til alle „Hams“ og „Fans“, men han kunde ikke

huske Adressen, saa han var nær blevet noteret af

Politiet, da han fartede rundt i Byen og lavede „SOS“-

QRM med Bilhornet, Men til Slut havnede de i en

Blindgade og efter at have kaldt „CQ KK“ blev de

vel modtaget af den omtalte „Ham“ med Ordene „O

Z dig ned“, naar du har vasket dig. Ved en Kop

Kaffe med Knutzens Smørkage blev saa Problemet diskuteret

og en Cigaret røget, ligesom den lille QRP-

Station blev beset.

Da vi blev enige om, at der skulde et nyt Dæk paa

Vognen, bilede vi ned til Bilforretningen igen, og der

traf vi en venlig Mand, der ogsaa havde Ferie, men

ligesom OZ-Hamserne til Tider faar Fingerkløe. Ved

Synet af alle vore Emblemer og en lille kostbar Genstand,

som Fruen satte i Pant for Pengene, forbarmede

han sig over os og fandt et Dæk, som var garanteret

afprøvet med 200 Kilo/Volt, og mere Belastning mente

vi ikke, der var paa EX-BA-PA, saa vi naaede lige

Færgen Kl. 18,15, og det sidste, jeg hørte, var: „Vy

tnx for help, OM ! Cheerio es cuagn es gb“.

So 73 frm

OZ2+2+1 Ugle.

153


Nyt paa alle Frekvenser.

mange Kortbølgeamatører vil sikkert med stor Interesse-

følge hans Forfatterskab ogsaa paa det nye Felt.

Omkring Halvdelen af de danske Sendetilladelser skal

fornyes nu til den 1. Oktober. Vi henleder herved

Medlemmernes Opmærksomhed paa, at Fornyelsen endelig

maa ordnes i Tide, da der ellers nemt kan komme

Ubehageligheder ud af det.

Fra Telefunkens herværende Repræsentant har vi

nu ogsaa modtaget meget udførlige Oplysninger om

alle saavel ældre som nye Rørtyper, saaledes at Medlemmerne

fra Redaktøren kan faa al ønskeligUnderretning.

Fortegnelse over Telefunken Rør er yderligere tilsendt

alle licenserede Amatører. Vore Medlemmer, der ikke

har Licens, kan faa Rørlister tilsendt ved at skrive til

AEG Dansk Elektricitets Aktieselskab, Afdeling Telefunken,

„Ørstedhus“, Vester Farimagsgade 41, København

V.

Den mærkelige „Knurrestation“, der befinder sig paa

ca. 3900 KC med T1 Tone og meget bred Afstemning,

er en belgisk Station, der beskæftiger sig med

videnskabelige Undersøgelser vedrørende Heaviside-

Lagets Højde og i dette Øjemed udsender stadige

Rækker af meget korte Impulser, der i en Kortbølgemodtager

nærmest lyder som en Afledning paa Stærkstrømsnettet.

(Oplyst af PA0ZK via OZ2Q).

I Sommer har der været mange udenlandske Amatører

i København. OZ2Q, OZ7CV og OZ7KB

har haft Besøg af henholdsvis PA-, LA- og G-Hams.

Særlig mange Udlændinge er fundet ud til OZ3D, som

har haft Besøg af G6FB, G2UT, G2UU, G6SW,

OE7JH, LA4R, W1GTW og OK-RP475.

Filmen fra E.D.R.s sidste Sommerlejr er nu færdig

med en Række morsomme Billeder og Tekster. Hele

E.D.R.-Filmen, hvis Eksistens vi udelukkende kan takke

OZ7WH for, er nu paa to hele Ruller, svarende til

en god Times Forevisning. Hele Filmen bestaar af

ca. 50.000 Enkeltbilleder, og var den optaget i normal

Filmsstørrelse, vilde den have haft en Længde af 1,2 km.

OZ7Z er atter i København, idet han var saa heldigat

faa den Stilling, som Western Electric averterede

i sidste „OZ“. Vi kan oplyse, at 7Z nu ogsaa debuterer

som Forfatter i en helt ny Genre. Under Pseudonymet

Henry Scherning udsender han nemlig til Oktober en

Bog med Titlen „Kamo“ paa Hasselbalchs Forlag. Vi

kender alle 7Z som Forfatter af tekniske Artikler, og

Trolitul lader sig opløse i Acetone og danner da en

meget tabsfattig Lak, der er udmærket egnet til at

fastholde Spolevindinger eller lignende. (Oplyst af

PA0ZK via OZ2Q).

De mange Eksperimentatorer indenfor E.D.R. vil

sikkert være interesseret i at faa oplyst, at der findes

et populært Tidsskrift, der hedder „Praktisk Fysik“,

Det

beskæftiger sig hovedsagelig med Skoleforsøg og

er særdeles læseværdigt. „Praktisk Fysik“ gaar endnu

i sin første Aargang, og det udkommer paa Gyldendals

Forlag. Der udkommer 8 16-sidede Hæfter om Aaret.

Tidsskriftet, som fortjener Udbredelse i alle interesserede

Kredse og koster 9 Kr. pr. Aargang, kan bestilles

gennem enhver Boghandel.

I lang Tid har der som bekendt været en ikke ringe

Uro indenfor Radiobranchen. Fabrikanterne kunde

ikke enes, og flere af de mest betydende traadte ud af

„Dansk Radio Union“ samtidig med, at man fra Radio-

Handelsforeningens Side talte om Køberstrejke. Denne

Uenighed var meget skæbnesvanger, eftersom der var

god Brug for Sammenhold, idet de amerikanske Patentindehavere

atter fremsatte ublu Krav. Det ser dog ud

til, at der nu atter kan falde Ro over Sindene, idet

man har faaet gennemført en ny Patentoverenskomst,

saa de store Retssager kan undgaas.

Der er stadig Fremgang i Antallet af licenserede

Amatørstationer i U. S. A. „QST“ fortæller, at Antallet

pr, 30. Juni var 46.850 mod 45.561 forrige Aar.

Det er en Fremgang paa 1289 eller 2,8 %.

Blandt de interessante Komponenter, der kunde ses

paa den store engelske Radioudstilling, var ogsaa

en selvensrettende Vibrator af „Bulgin“s Fabrikat.

Denne Vibrator, som kun koster 20 Shillings, kan

fra en 6 Volts Akkumulator præstere et Output

paa 60 MA udglattet DC ved 250 Volt. Mange af

os vilde være lykkelige over at faa disse 15 Watt til

vor transportable Station og spare de dyre Tørelementer.

Ja — endog mange stationære QRP-Sendere kunde

med Fordel anvende en saadan Vibrator.

Den engelske Udstilling viste ogsaa, at de fra U. S. A.

kendte „Acorn“ Rør til ultrakorte Bølger nu ogsaa

faas i europæisk Fabrikat. Det var Osram, der ud-

154


«tillede dette Specialrør, som har Typebetegnelsen HA1.

Det er en Triode af meget smaa Dimensioner, og den

kan arbejde paa Bølgelængder til ned under 1 m.

Som bekendt maa de tyske Amatører ikke sende

Telefoni. Nu fortæller „The Wireless World“, at de

tyske Amatører længe har følt sig utilfredse med dette

Forhold, og at der er Bestræbelser i Gang for at faa

Telefoni-Forbudet hævet. Det vilde glæde mange danske

Amatører, hvis det lykkes. De sønderjydske Amatører,

som har nær Føling med vore tyske Kolleger, kan

maaske fortælle os, om den engelske Meddelelse er

korrekt

„CQ-NVIR“ fortæller, at en hollandsk Kortbølgeamatør

en Dag overraskedes ved i et Boghandlervindue

at se udstillet et tykt Værk (Pris 15 Gylden) med

Titlen „Festskrift i Anledning af N.V.I.R.’s 25-Aars

Jubilæum“. Titlen viste sig at være rigtig nok —

Jubilaren var imidlertid ikke den „Nederlandske Forening

for international Radioamatørbevægelse“, men den „Nederlandske

Forening for international Ret“!

V2DR har i et Brev til E.D.R. bla. a. skrevet

følgende: „Jeg beder Dem med nogle faa Ord meddele

i Deres Blad, at VE2DR vil være glad for QSO med

danske Amatører paa Svensk. Jeg er født i Stockholm

og vil derfor gerne konversere paa mit Modersmaal.

Forleden Nat havde jeg en rar lille Sludder paa Svensk

med OZ4LM. Jeg sender hermed de bedste Ønsker

over til jer og er glad for at høre saa mange fine

Signaler fra OZ i disse Nætter“.

En Indsender fortæller i „The Wireless World“, at

han har hørt en tysk Fjernsynsudsendelse paa 7,2 m

den 14. August. Signalerne var til Tider ret kraftige,

men med megen Fading. Disse overraskende Eksempler

paa de ultrakorte Bølgers Rækkeevne bliver mere og

mere almindelige, men det kan ikke nytte at basere

Fjernsynets Udvikling paa for megen Optimisme i den

Retning. De gode Forhold paa de ultrakorte Bølger

vil kulminere samtidig med det Solplet-Maksimum, der

oprinder om faa Aar.

De polske Amatørers Organisation, P. Z. K,, sender

os Meddelelse om et for dem sørgeligt Dødsfald. Det

er den kendte Løjtnant Egon Casimir Krulisz, som er

død. Han var den første polske Amatørorganisations

Stifter og Formand (1926), og han genvalgtes i 1933.

I det civile Liv var Løjtnant Krulisz Professor i Radioteknik

ved den tekniske Højskole i Warszawa, og han

har repræsenteret Polen paa mange internationale

radiotekniske Kongresser.

Fra Afdelingerne.

Østjylland.

Mødet den 23. August paa Hotel „Dagmar“ var

ikke særlig godt besøgt, og grundet paa den ringe Tilslutning,

sluttede det allerede Kl. 18. Distriktsrepræsen-

tanten genvalgtes, og det blev vedtaget, at han til enhver

Tid kan opsige sit Hverv, ligesom Medlemmerne

kan opsige ham. Valg af Distriktsrepræsentant her i

Østjylland vil saaledes fremtidig være paa ubestemt Tid.

OZ9A.

Randers.

September-Mødet i Randers afholdes hos OZ5R,

Emil Rostgaard, Bøsbrovej 41, den sidste Lørdag i

Maaneden. Vi havde ved sidste Møde Fornøjelsen at

se udenbys Amatører og haaber næste Gang at møde

endnu flere. Cuagn, OB’s!

OZ5R.

155


OZ1V - EdmundE. Benzon, Søndergade 59,Viby, Sj.

* OZ3Q - S. P. Nielsen, Skolegade 3, Odder.

OZ7D - Arne H. Hammer, Rasmus Andersensvej 12,

Nørre Aaby.

Ændringer: OZ1F maa benytte alle Amatørbaan-

dene, og OZ5Z har faaet Tilladelse til Døgndrift.

OZ-DR294 - J. H. Jørgensen, Grønnegade 7, Horsens.

OZ-DR295 - Chr. Møller Pedersen, Fredensgade 11,

Horsens.

OZ-DR296 - Ejnar Beck, Vinding St.

OZ-DR297 - Leo Jeppesen, Fiolgade 20 B, Helsingør.

OZ-DR298 - Kjeld Sørensen, Edelsbo, Stien,

Espergærde.

OZ-DR299 - Allan Hansen, Torvegade 3, Aakirkeby.

OZ-DR300 - I. Holger Hansen, Set. Jacobsgade 9,2,

København 0.

1027 - A. J. Klærke, Gammelby Andelsmejeri pr. Stouby.

1028 - Th. Nielsen, Vesterbrogade 18,3, Nr. Sundby.

1029 - G. Møller, Sjællandsgade 68, Aarhus.

1030 - E. B. Gladding (W1GTW/W1GTX), 21 Everit

1031 - Ejnar Beck, Vinding St.

St., New Haven, Conn., U. S. A.

1032 - K. P. Jensen, Assendrup Strand, Daugaard St.

1033 - L. Jeppesen, Fiolgade 20 B, Helsingør.

1034 - E. Møldrup, Valdemarsvej 1, Rungsted Kyst.

1035 - H. Chr. Petersen, Fotomagasinet, Hørsholm.

1036 - K. Sørensen, „Edelsbo“, Stien, Espergærde.

1037 - H. Schrøder, Egilsgade 42,1, København S.

1038 - Allan Hansen, Torvegade 3, Aakirkeby.

1039 - E. V. Hansen, Grækenlandsvej 79, Københ. S.

1040 - P. Bent Rasmussen, Bjerre pr. Braaskov.

1041 - I. Holger Hansen, Set. Jacobsgade 9,2, Københ. Ø.

1042"- Ellebjerg, Set. Jørgens Alle 10, København V.

Nye Adresser.

17 - H. Tscherning Petersen, OZ7Z, c/o Skaaning,

St. Thomas Alle 3,1, København F.

885 - J. Kofoed, Chr. Winthersvej 2, Lyngby.

832 - V. Petersen, Hermandsgade, Frederiksværk.

412 - J. K. Rasmusen, OZ7BR, Bernstorffsvej 140,1,

Hellerup.

671 - Børge Jensen, OZ1Q, Ulrikkenborg Alle 43,

Lyngby.

387 - Herluf Hansen, OZ7HB, c/o Inst. O. Petersen,

Vestergade, Haslev.

843 - E. Nielsen, Frederikssundsvej 185 A, Brønshøj..

935 - Peder Beyer, OZ8N, Bulbjergvej 10, Vanløse.

1004 - Harald Olsen, c/o Henry Lumbye, Kirkevej 11

Nr.-Aaby.

Slettet af Medlemslisten fra juli Kvartal.

57 - H. J. Nelborg, OZ7NG, Ejby St.

138 - G. Wørmer, OZ1W, Odense.

230 - H. Hansen, OZ3H, Svendborg.

284 - V. Eithz, OZ7VE, Store Hedinge.

352 - V. Romme, OZ1X, Kartofte.

428 - W. Bodholt, Højsager.

556 - V. Christensen, OZ7CV, København N„

584 - Th. Hansen, OZ7TH, Esbjerg.

602 - P. Andersen, OZ3PA, Struer.

624 - S. Svendsen, OZ1A, Aalborg.

655 - E. Andersen, Lunderskov.

678 - L. H. Weischer, OZ5LW, København K.

742 - J. Lindhardt, OZ7L, Kibæk.

753 - E. Skov, Skævinge.

784 - E. Marrup, OZ8Q, København S.

789 - B. Bjerregaard, København N. (udmeldt)..

816 - P. Svendsen, OZ5VS, Skive.

879 - A. O. Westmark, København F.

904 - A. Christensen, Bjerringbro.

910 - H. Ibsen, Rønne (udmeldt).

919 - Å. Larsson, Sverige.

922 - H. Chr. Jørgensen, København N.

933 - O. Mørck, Hellerup.

941 - V. Haslev, København K.

943 - C. Sørensen, Frederikssund.

944 - P. Kofoed, Lyngby.

954 - B. Sigurd, Aarhus.

980 - J. Schlegel, Charlottenlund.

994 - P. Madsen, Valby (udmeldt).

996 - R. P. Christensen, Horsens.

1000 - F. Fordsmand, København S.

1001 - W. Munck, København Ø.

OZ“ udgives af Landsforeningen „EXPERIMENTERENDE

DANSKE RADIOAMATØRER,“ Postboks 79, København K.

Ansvarshavende Redaktør: Helmer Fogedgaard, pr. Skrøbelev

St. Al Korrespondance vedrørende Bladet sendes hertil.

Ekspedition: Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

Klager vedrørende Tilsendelsen af „OZ“ rettes til Postvæsenet.-

Sekretær: Ahrent Flensborg, Ringsted. Hertil sendes al

Korrespondance vedrørende Foreningsforhold.

Kasserer: O. Havn Eriksen, Banegaardsvej 46, Hobro.

QSL=/Ylanager og Annoncechef: Poul J. Jensen, Jernbane

Allé 9A IV , Vanløse. Kontortid Tirsdag Kl. 20-22 i Foreningslokalet,

Griffenfeldtsgade 7. Telf. Nora 8623

DR=Leder: Børge Otzen, Anchersvej 3, Klampenborg.

Telef. Ordrup 2861. _____________________

Eftertryk af „OZ“s Indhold er tilladt mod tydelig Kildeangivelse-

Afleveret til Postvæsenet Mandag den 14. Septbr.

Trykt i Langelands Centraltrykkeri, Rudkøbing.

156

More magazines by this user
Similar magazines