referat af stiftende gf - Hjerneskadeforeningen

hjerneskadeforeningen.dk

referat af stiftende gf - Hjerneskadeforeningen

Stiftende generalforsamling i Lokalforeningen, Hjerneskadeforeningen Skive

Onsdag den 19.januar 2011, kl.18.30,

CKU-Skive, kantinen, Arvikavej 1.

Referat.

8 medlemmer mødte op til generalforsamlingen

Ad.1 Valg af dirigent

Vagn Solberg Pedersen blev valgt.

Ad. 2 Valg af referent

Liza Bach blev valgt

Ad. 3 Beretning fra Tracy Pedersen om fordele, argumentation for løsrivelse.

Fordele: mindre er bedre, derfor vil en forening i hver kommune styrke foreningen

og udnytte

• Bedre lokalkendskab

• Bedre sammenhold

• Mindsker omkostninger til transport.

Alt sammen til gavn for lokalforeningernes medlemmer.

Alle fremmødte støtter forslaget – der er i alt indsamlet 9 underskrifter for

løsrivelse og dannelse af lokalforening, Skive.

Det besluttes at Tracy arbejder videre med løsrivelse, så vi kan iværksætte

arbejdet i Hjerneskadeforeningen, Skive

Ad. 4 Økonomi

Tracy foreslår at der arbejdes med opdeling af den store forenings aktiver efter en

fordelingsnøgle i forholdet til antallet af medlemmers bopælskommune.

Godkendt.

Ad. 5 Gennemgang og lokalforeningens vedtægter,

Der er Hjerneskadeforeningens standardvedtægter. Navnet bliver

Hjerneskadeforeningen, Skive”, hvis man på generalforsamlingen i Viborg den

27. januar træffer beslutning om at slette Skive i den store forenings navn.


Ad. 6 Drøftelse af lokalforeningens arbejde i det kommende år.

Følgende udflugtsmål er nævnt:

• Rododendron haven

• Jesperhus blomsterpark

• Kjellerup gl. biograf

• Mariager saltcenter

• Sejle på Silkeborgsøerne

• Sandskulpturerne i Søndervig evt. med spisning

Etablering af pårørendegruppe evt. i samarbejde med hjerneskadekoordinator

Hanne Sandgård

Oplægsholdere der kan fortælle om forløb og de gode historier om liv der

leves.

Gøre os mere synlige i lokalområdet både på behandlings og

genoptræningsområdet.

Ad. 7 Valg

Valg af formand Tracy Fleur Pedersen blev valgt med applaus for en 2 årig

periode.

Til bestyrelsen blev foretaget følgende valg:

Poul Erik Evers 1 år

Finn Berg, 2 år

Liza Bach, 1 år

Dora Troelsgaard, 1 år.

Følgende suppleanter blev valgt:

Vagn Solberg Pedersen og Bent Nørgaard

Valg til repræsentantskabs møde:

Tracy, Poul-Erik og Finn blev valgt til at repræsentere HJSF.

Ad. 8 Eventuelt.

Ingen punkter

More magazines by this user
Similar magazines