Download særnummeret her. - Søfartens Ledere

soefartensledere.dk

Download særnummeret her. - Søfartens Ledere

DIS-søfolk:

Vi har også ret til

skattelettelser!

Rederne:

Nej! Vi beholder pengene.

Søfartens Ledere:

Vi går til ministre

og Folketing.

DIS-søfolk

snydes for

skattelettelser

Søfartens Ledere har sendt hele sagen med

dokumentation til erhvervsministeren og

skatteministeren med krav om

politisk handling.

Læs brevet og alle bilagene

i dette særnummer.

Særnummer | August | 2011


Bilag 7

7. juni, 20 1

Brev fra: Søfartens Ledere.

Til: Danmarks Rederiforening.

Bilag 7 – fortsat

9. juni, 20 1

Bilag 1

21. april, 2 09

Brev fra: Søfartens Ledere, MF,

CO Søfart og Sømændenes

Forbund.

Til: Danmarks Rederiforening,

Rederiforeningen for Mindre Skibe

og Rederiforeningen af 1895.

Bilag 7 – fortsat

9. juni, 20 1

Bilag 2

26. juni, 2 09

Brev fra: Danmarks Rederiforening,

Rederiforeningen for

Mindre Skibe og Rederiforeningen

af 1895.

Til: Søfartens Ledere, Maskinmestrenes

Forening, CO Søfart

og Sømændenes Forbund.

… ska telettelsernes betydelige

omfang i en tid med økonomisk

nedgang er en særlig tion, der må te blive fremsat

… De krav om kompensa-

udfordring for rederier med for søfarende beskæftiget

skibe i DIS og danske DISsøfolk.

På den anden sid er Internationalt Skibsregister

på skibe registreret i Dansk

vores medlemmer ansat i i anledning af Forårspa ken,

DIS også samfunds- og skatteborgere

… Vores forslag er, opfattelse, i tråd med aftale-

bør efter Rederiforeningernes

at Danmarks Rederiforening mode len, drøftes under de

giver tilsagn om at ville honorere

deres danske søfarende handlinger.

forestående overenskomstfor-

i DIS med en kompensation

Se side: 15

svarende til de ska tele telser,

som sammenlignelige bruttoindkomster

i land får.

Se side: 14

Bilag 7 – fortsat

16. juni, 20 1

Mail fra: Danmarks Rederiforening.

Til: Danmarks Rederiforening. ening.

Mail fra: Søfartens Ledere. Brev fra: Danmarks Rederifor-

Til: Søfartens Ledere.

Til: Søfartens Ledere.

Svar på overenskoms tilbud.

… Da lønudviklingen for vores

… Jeg skal hermed me dele, at OK 2010 – DIS overenskomst medlemmer i det samlede … Det kan sammenfa tende

v i ke kan tiltræde tilbu det for navigatører.

overenskoms tilbud li ger i opsummeres:

og ej he ler vil sende tilbu det

underkanten af det centrale • at Søfartens Ledere siden

i vejledende urafstemning, da … På vor side har vi, med transportforlig, må det være efteråret 2009 har efterlyst

tilbu det gansk enke li ger tilbud der blev fremsat den klart for begge parter, at der en aftale om implementering

af ”Forårspa ke 2.0”

for langt fra vores medlemmers

ønsker.

budte lønstigninger, tryghed i nogen kompensation for skat-

• At Danmarks Rederifor-

3. maj 20 1, fundet, at de til-

i ke umiddelbart er givet

ansættelsen m.m. er udtryk for tele telser i Danmarks Rederiforenings

tilbud.

kendegivet, at v i ke ser

ening vedholdende har til-

… Vores medlemmer har ét en forsvarlig økonomisk løsning,

der også tager højde for Vi vil derfor gerne vide, om ”Skattekompensation” og

stort ønske til forhandlingsresultatet

– en varig og langsigtet

aftale om regulering af for ”Forårspa ken 2.0”.

vi lige til at optage nye for-

dem som to af elementerne

jeres krav om ”kompensation” Danmarks Rederiforening er ”løn” isolerede, men at vi ser

ne tolø ningerne i takt med

Se side: 26

handlinger … og siden aftale i en samlet løsning på fornyelse

af vore DIS overens-

ændringerne i beskatningen

de påviste ne tolønsforbedringers

implementering.

komster.

af arbejdsindkomst i Danmark.

Se side: 24 - 25

Se side: 27

Se side: 28

Bilag 3

1. januar 2010

Brev fra: Søfartens Ledere,

Brev fra: Skatteminister Kristian

Jensen.

Maskinmestrenes Forening,

Brev fra: Søfartens Ledere,

Maskinmestrenes Forening,

CO Søfart og 3F Sømændene Til: Søfartens Ledere.

CO Søfart og 3F-Sømændene

Til: Ska teminister Kristian

Til: Ska teminister Kristian

Jensen.

… arbejdsgiveren skal over for Jensen.

told- og skatteforvaltningen

… Det betyder, at vores medlemmer

vil blive omfa tet af tohyren er beregnet. Dett er i arbejdsgiverne over for told-

ku ne godtgøre, hvordan net-

… Du skriver i dit brev, at

de tiltag, der skal være med til al korthed reglerne. Inden for og ska teforvaltningen skal

at finansiere skattele telserne di se rammer er det op til parterne

at forhandle sig frem til tohyren er beregnet. Er det

ku ne godtgøre, hvordan net-

på arbejdsindkomst, som fx

mindskelse a fradragsværdier en løsning – ganske som på det noget, told- og skatteforvaltningen

af egen drift og ruti-

og nye grø ne afgifter som øvrige arbejdsmarked …

vedtages ved lov – uden selv at

nemæ sigt kontro lerer hos

få del i ska tele telserne.

… Det, som I beder mig om, rederier, som udbetaler ne toløn

under DIS Og i givet fald

er i realiteten, at jeg sku le

… Problemet er, at vores beordre arbejdsgiverne til at hvor ofte

arbejdsgivere, de danske rederier

og rederiforeninger, med har jeg hverken mulighed for

give jer noget mere i løn. Det

Se side: 21 - 2

deres egne ord ikke ser grund e ler ønske om at gøre.

til at give unødvendige ska telettelser

til folk, som i forvejen … Jeg har ingen planer om

er ska tefrie.

at søge DIS-ordningen ændret.

Se side: 16 - 19

Se side: 20

Bilag 8

10. juni, 1988

Brev fra: Danmarks Rederiforening.

Til: Folketingets Ska te- og

afgiftsudvalg.

Notat om kompensation for

værdien af mistede fradrag for

søfolk i DIS-skibe.

… Mode len forudsæ ter tilslutning

fra de søfarende, men

også aktiv medvirken fra skattemyndighederne.

De te gælder i forbindelse

med udstedelse af skattekort

med oplysninger om de søfarendes

negative ne toindkomst

i land, som skal danne

basis for kompensationstillæ

get.

Se side: 29 - 37

Bilag 4

26. januar, 2010

Bilag 9

12. januar, 2 01

Presseme delelse fra Danmarks

Rederiforening

Bilag 10

juni, 19 8

Bilag 5

1. februar, 2010

mellem de berørte rederier er

utvivlsomt omfa tet af forbud-

Svar fra: Ska teministeriet

Til: Folketingets Ska te- og

Afgiftsudvalg.

Hera fremgår af ’Fakta om

DIS’:

… Direkte stø te til rederne

… Dansk Internationalt i form af tilbage- /viderebetaling

af den opkrævede

Skibsregister, DIS, blev etableret

i 19 8 for at gøre danske sømand ska til fordeling

rederier og søfarende konkurrencedygtige

i forhold til andre

lande og skibsregistre.

det mod stat stø te i art. 92,

stk. 1.

… DIS indebærer, at de søfarend

er fritaget for skat. Til

Se side: 40 - 41

gengæld aflønnes de med en

såkaldt ne toløn, der svarer til

det beløb, der tidligere udbetaltes

til den søfarend efter

skat.

Se side: 38 - 39

Bilag 6

9. marts, 2010

Brev fra: Ska teminister

Troels Lund Poulsen.

Til: Søfartens Ledere.

… Jeg forstår på dit brev, at det

endnu i ke er ly kedes at nå til

enighed me lem de søfarendes

organisationer og arbejdsmarkedes

parter.

… DIS-ordningen er en af de

grundlæ gende forudsætninger

for, at v i det hele taget

har en søfart sektor i Danmark.

Det er hidti ly kedes

at finde løsninger på det problemer,

der er opstået undervejs,

og jeg kan kun opfordre

parterne til, at det også sker

denne gang …

…Jeg vil til slut gerne tilføje,

at jeg lige så lidt som min forgænger

har planer om at søge

DIS-ordningen ændret.

Se side: 23

Bilag 1

30. marts, 20 1

Svar fra: Skatteministeriet

Til: Medlem af Søfartens

Ledere

… Meningen er, at søfolk aflønnes

med en ne tohyre, som

svarer til det, som sømanden

vi le have til sin rådighed, hvis

han blev beska tet efter de

almindelige regler. Skatten

tilfalder hermed rederierne i

stedet for statskassen.

… Hvis ne tolø nen skal

afspejl et lø niveau efter

skat, vil nedsæ telsen af skatten

alt andet lige betyde,

at DIS-sømanden skal have

højere hyre.

Se side: 42

LEDER

INDHOLD

SNYDT SØMAND!

Jens Naldal

Formand og ansvarshavende

redaktør

… derfor er det

både urimeligt

og strid med

gældende regler,

at vi ikke får

udbetalt vores

skattelettelser

igennem vores

nettoløn ...

Dette særnummer af Søfartens Ledere handler

i al sin enkelthed om, at danske søfolk

i DIS skal have deres skattelettelser fra Forårspakke

2.0 – på linje med alle andre borgere i dette

land.

Siden DIS blev indført i 1988, har der været

talrige justeringer af den danske skattelovgivning.

Justeringer, der i henhold til intentionerne i

DIS lovgivningen og i praksis siden hver gang har

afspejlet sig i DIS-sømandens nettoløn.

Som det fremgår af materialet i dette særnummer,

har det ikke altid været let at få vores

nettolønninger justeret, men det er – indtil Forårspakke

2.0 blev vedtaget af Folketinget – altid

lykkedes i den sidste ende.

Som det også fremgår, har Skatteministeriet

tydeligt tilkendegivet to vigtige spilleregler

for DIS:

For det første, at DIS-ordningen er en nettolønsordning.

Meningen er, at søfolk aflønnes med

en nettoløn, som svarer til det, som sømanden

ville have til rådighed, hvis han blev beskattet

efter de almindelige regler.

Skatten tilfalder hermed rederierne i stedet

for statskassen.

For det andet, at DIS-ordningen er en statsstøtteordning

til rederne. En støtte, der ifølge EUlovgivningen

højst må andrage søfolkenes skat

og sociale bidrag.

Op til 1. januar 2010 var DIS-statsstøtten altså

på det maksimale niveau for statsstøtte i henhold

til EU’s regler.

Da så personskatteniveauet i Danmark sænkedes

d. 1. januar 2010, skulle søfolkenes nettoløn

have været justeret op – svarende til den stigning

i nettolønnen på 7-10 pct., som resten af Danmark

har fået som følge af Forårspakken.

Det skal ses i lyset af, at skattesystemet i Danmark

er under forandring; beskatningen flyttes

fra arbejdsindkomst til bolig og forbrug.

Med Forårspakken kommer vi søfolk derfor

til at betale mere i skat i form af mere brugerbetaling

og flere afgifter, mv.

Og det har vores arbejdsgivere – rederierne

– ikke været villige til at ændre på. De har valgt

at beholde pengene fra skattelettelserne i deres

egne pengekasser.

Derfor er det helt urimeligt, at vi ikke får vores

indkomstskattelettelser igennem nettolønnen.

Efter halvandet års resultatløse forhandlinger

med rederiforeningerne, har Søfartens Ledere

nu afsendt enslydende breve til hhv. skatteministeren

og økonomi- og erhvervsministeren for

at bede om politikernes hjælp til at få løst vores

problem.

brevene har vi indgående beskrevet kronologien

i vores forsøg på at få implementeret For-

I

årspakke 2.0 for danske søfolk – dette indbefatter

bilag helt tilbage til 1988, hvor loven blev vedtaget.

Vi har – naturligvis – lagt alt materialet ud på

vores hjemmeside (og www.snydtsoemand.dk),

men vi har valgt at udgive materialet i hard-copy

også, da vi er klar over, at ikke alle skibe endnu er

på nettet.

Ind til nu har vi i erhvervet forsøgt at forhandle

os frem til en løsning med rederne - men

det har ikke været muligt.

Vi håber, at vi med denne særudgave af Søfartens

Ledere kan gøre det klart, at politikerne

bliver nødt til at gå ind i sagen.

I næste nummer af Søfartens Ledere vil vi

afkræve partiernes ordførere deres holdning – og

høre, hvad de vil gøre ved sagen.

4

DIS-søfolkene skal, som den

eneste gruppe i Danmark, forhandle

skattelettelserne med

deres arbejdsgivere som et

tillæg til nettolønnen.

Står det til Søfartens Ledere,

er der ikke tvivl om, at danske

søfolk i DIS skal have del i skattereformen

på lige fod med alle

andre danske skatteborger.

Se side 4

Læs mere i Søfartens

Ledere nr. 5

I næste regulære nummer

af Søfartens Ledere

spørger vi erhvervs- og

skatteordførerne om

deres holdning til, at søfolk, der sejler under

DIS, ikke får udbetalt skattelettelserne fra

Forårspakke 2.0. samtidig med at de – som

resten af landets borgere – underlægges de

øgede afgifter.

Vi spørger også om deres holdning til, at det

strider imod EU’s konkurrencelovgivning, når

rederne ikke betaler det, der svarer til den

reelle nettoløn til DIS-søfolkene.

Søfartens Ledere nr. 5 udkommer 12. september.

6

8

Bilagene

- Her får du

overBlikket

1

12

9 10

7 7 7 7

SKATTE

LETTELSE

2 3 4 5 6

12 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNU MER / 20 1 SØFARTENS LEDERE / SÆRNU MER / 20 1 • 13

8

Bilag 1

14

21. APRIL, 2009

11

snydtsømand.dk.

Siden 1. januar 2010 har rederne

stukket DIS-søfolkenes skattelettelser

i lommen. Det løber nu

op i over 82 mio. kr.

Brev til skatteministeren

… Rederierne løber fra aftalen nu, hvor

der begynder at komme lettelser i skatten

på arbejde. Hvilket øger nettolønningerne

i DIS og dermed egentligt reducerer den

statsstøtte, der gives til rederierne.

Skattesagen – i korte træk

Bilagene til brevet til ministeren

– i den korte form.

Se alle bilag

Alle bilag i deres fulde længde.

God læselyst!

Udgiver:

Søfartens Ledere

Havnegade 55

DK-1058 København K

Tlf.: + 33 45 55 65

mail@soefartens.org

www.soefartensledere.dk

Formand/ansvarshavende

redaktør:

Jens Naldal

jensnaldal@gmail.com

Redaktionen:

Redaktør, Lise Mortensen Høy (DJ)

Telefon: 33 45 55 65

Mail: lise@mortensen.mail.dk

Journalist, Pia Elers (DJ)

Mail: pia.elers@gmail.com

Journalist, Jakob Wandel (DJ)

Telefon: 33 45 55 74

Mail: jw@soefartens.org

Annoncer: Peter Friis Jespersen

Telefon: 33 45 55 73

Layout og tryk:

KLS Grafisk Hus A/S

Udgivelser 2011:

Uge: 18, 25, 35, 42, 51

Deadline:

Tre uger før udgivelse

Oplag:

6648 stk.

Kontrolleret af FMK/DK

Forsideillustration:

Camilla Thyrring Ludvigsen

Manglende levering til skibe m.v.

meddeles udgiveren. Manglende

eller uregelmæssig levering

på hjemmeadressen meddeles

Søfartens Ledere.

Abonnement:

Kr. 500,- årligt inkl. moms

Distribution:

Søfartens Ledere sendes til alle

medlemmers hjemmeadresse i

ind- og udland, alle dansk disponerede

skibe, vel færds institutter,

sømands kirker, rederier og

myndigheder. Manglende levering

til skibe m.v. meddeles udgiveren.

Manglende eller uregelmæssig

levering på hjemmeadressen meddeles

til Søfartens Ledere.

Artikler i Søfartens Ledere kan citeres

med kildeangivlse jf. loven om

ophavsret. Søfartens Lederes politik

udtrykkes i lederen og i artikler,

hvoraf dette direkte fremgår.

Meld dig ind i Søfartens Ledere og deltag i kampen

for retfærdig beskatning af søfolk.

Indmeldingsblanketten finder du på bagsiden.


Af Jakob Wandel | Illustration: Camilla Thyrring Ludvigsen.

DIS er en fed fidus

– men kun for rederne

Vi er ved en skillevej

Mange danske søfolk betaler ikke en krone i

indkomstskat.

Det lyder forjættende, men skattefriheden

er i virkeligheden det stik modsatte.

For når andre danskere får skattelettelser,

får vi søfolk en lang næse!

Skattesystemet i Danmark er under

forandring. Beskatningen flyttes fra

arbejdsindkomst til bolig og forbrug, og

det kan man sige mange gode ting om.

Men søfolk som os får ingen indkomstskattelettelse.

Som loven er nu, kommer

vi derimod til at betale mere i skat.

Det er ikke rimeligt.

Søfartens Ledere har nu i mere end et år og med stor tålmodighed forsøgt at nå en forhandlingsmæssig

løsning med rederiforeningerne.

Vi er gået efter en aftale, der viderefører den intention, tradition og tillid, erhvervet siden 1988

har udvist til systemet omkring DIS ved at beregne nettoværdien af lettelser og stigninger i indkomstskatten

og regulere nettolønningerne tilsvarende.

Vi har ved forhandlingsbordene også sagt til rederierne, at regulering af nettolønningerne i overensstemmelse

med ændringerne i det danske skattesystem er vigtigere, end de almindelige lønstigninger

og overenskomstforhandlinger.

Det har vi gjort, fordi vi ikke er blinde for, at kompensation for skattelettelserne er en udgift for

rederierne.

Rederierne har afvist alt om en krone for krone kompensation for skattelettelserne i det

danske samfund og har tilbudt nogle beskedne almindelige overenskomstmæssige lønstigninger,

som man siger, er tilstrækkelig kompensation – også for skattelettelserne.

Derfor er der endnu ikke indgået overenskomster for 2010 med hverken Danmarks Rederiforening

eller Rederiforeningen af 2010.

Vi har – modsat Maskinmestrenes Forening – valgt ikke at indgå en overenskomst, som godt

nok giver lidt lønstigning, men også giver skibsrederne mulighed for overfor ministre og Folketing

at sige, at man har givet kompensation.

Uden overenskomst holder vi fast i en skarp adskillelse mellem skattemæssige justeringer af

netto lønnen og almindelige lønstigninger.

Vi er ved en skillevej i flere henseender:

For det første (og det er vi nu i gang med) bliver vi nødt til at bede ministre og folketing om

at tage stilling til, hvordan man sikrer danske søfolk i DIS samme rettigheder som andre danske

skatteborgere. Vi kaster al kraft ind og håber på politisk gehør og medvind henover efteråret,

som en gang for alle kan lægge sammenhængen mellem indkomstskat og nettoløn i mere faste

rammer.

Skattefritagelsen for danske søfolk er ikke for vores

skyld. Det er derimod en direkte statsstøtte til de

danske rederier, der nøjes med at udbetale nettoløn

og beholder skattekronerne i pengeskabet.

Det er en fed fidus – men kun for rederne.

Selvom krisen er afløst af rekordoverskud

hos rederierne, er vores

forhandlinger med rederne om regulering

af skibsofficerernes nettoløn

endt uden resultat. Vi har gentagne

gange appelleret til skatteministeren,

men han nægter at se problemet.

Dermed er vi efterladt med redernes

hænder dybt i vores lommer.

Vil ministre og folketing ikke gøre noget aktivt, vil vi dernæst gå til domstolene for at høre deres

fortolkning af reglerne i DIS. Ligesom vi også må tage vores støtte til DIS og dansk skibsfart op

til vurdering. Forsvinder retfærdigheden i og tilliden til nettolønssystemet, forsvinder det sidste

aktiv for danske søfolk.

Endelig vil denne sag i sidste ende betyde et opgør med vores nuværende aftalesystem, således

at vi ikke længere har generelle hovedoverenskomster men i stedet må forsøge at få aftaler

med de rederier, som vil honorere deres medarbejdere med en fair og retfærdig nettoløn.

Der er meget på spil. Derfor er vi i bestyrelsen meget glade for den opbakning, tillid og tålmodighed

medlemmerne har givet os til den nuværende kurs. Det er med til at vise, at skibsofficererne

i Søfartens Ledere står sammen og ikke vil finde sig i, at deres nettoløn er et ”tag selv bord” i

statsstøtte for danske rederier.

Jens Naldal, formand for Søfartens Ledere

4 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 5


Af Jakob Wandel

Deltag i debatten og læs meget

mere på snydtsoemand.dk

Tæt på 20.000 gange har interesserede allerede besøgt www.snydtsoemand.dk og fulgt

debatten om skattelettelserne, som danske søfolk snydes for. Både dækningen og

debatten fortsætter, så følg med på hjemmesiden, og giv din mening til kende.

Hvad mener du

- deltag i debatten på snydtsoemand.dk

Udvalgte artikler fra

snydtsoemand.dk

Søfolk snydes for 144.958

kroner – hver eneste dag

Søfartens

Ledere har

cirka 1.853

medlemmer,

der sejler

under DIS. De bliver snydt for

144.958 kroner – hver eneste

dag, vel at mærke. Og den

slags løber op. Siden 1. januar

2010 er det blevet til mere end

svimlende 82.000.000 kroner,

som rederne har stukket i

egne lommer.

Venstre: ”Det er en

mærkelig situation”

På Christiansborg

anerkender

ledende

politiker, at

skattereformen

i 2010 satte danske søfolk

i en besynderlig situation.

Mads Rørvig, der er skatteordfører

i Venstre, kalder det ”en

mærkelig situation”, at søfolkene

ikke per automatik får

samme skattelettelser som

alle andre danske lønmodtagere.

Skatteministeriet: Når

skatten sættes ned, skal

søfolkenes hyre op

”Nettohyren

fastsættes ved

forhandling

af kollektive

overenskomster

mellem arbejdsgiver og

arbejdstager. Tankegangen er,

at nettohyren herved vil finde

et niveau, som kan sammenlignes

med lønnen efter skat på

det almindelige arbejdsmarked.”

Det skriver specialkonsulent

Ivan Nielsen fra Skatteministeriet.

Scan koden med din

mobiltelefon og gå direkte

til snydtsoemand.dk

Rederne snupper

søfolks skattelettelser

Skibsrederne

i Danmarks

Rederiforening

har

kategorisk

afvist et krav fra Søfartens

Ledere om at kompensere

skibsofficererne på DIS for den

skattelettelse, som andre danskere

fik med virkning fra 1.

januar 2010.

Rederne er på kant

med loven

Når søfolk

under DIS

ikke betaler

skat, er det

ikke for deres

skyld. Det er derimod en statsstøtte

til de danske rederier.

Den skat, søfolkene skulle have

betalt, kan rederne beholde og

nøjes med at udbetale nettolønnen.

Rederne snupper

også kirkeskatten

Man tror det

er løgn. Men

når søfolk

betaler kirkeskat,

går pengene

ikke til kirken. De går ikke

engang til sømandskirkerne.

De lander derimod i redernes

dybe lommer, ligesom skatten

til både stat og kommune.

Dansk skattesystem

under omlægning

Velfærdskommissionen

anbefaler

en markant

omlægning

af det danske skattesystem.

Målet med reformen er klart:

Vi skal lette skatten på den

aktivitet, som er helt nødvendig

for, at vi kan finansiere

velfærdssamfundet fremover.

Det skal simpelthen være

mere økonomisk attraktivt at

uddanne sig og arbejde i Danmark,

skriver kommissionen i

sin rapport.

Sådan stiger din

skat sømand

Skattereformen

– Forårspakke

2.0 – er

gennemført i

2010 og videreføres

i år. Den del af skattereformen,

der indebærer en

reduktion af skatteværdien af

rentefradraget og de ligningsmæssige

fradrag, starter i 2012

og gennemføres gradvist over

otte år frem til 2019. Se skattereformens

væsentligste

betydning for indkomstskat

og afgifter her.

Op og ned om skatten i

Overenskomst 2010

Danmarks

Rederiforening

har

udsendt forvirrende

informationer

om skattereformen.

Det sker efter, at Søfartens

Ledere har modtaget endnu

et ”endeligt tilbud” til overenskomst

2010.

OK 2010: Rederierne tør

ikke sige ”Nej”

Selvom det

er åbenlyst

for enhver, at

overenskomsttilbuddet

fra

Danmarks Rederiforening ikke

på nogen måde tager højde for

skattelettelserne i Forårspakken,

så fortsætter rederne med

at påstå det modsatte. De er

simpelthen bange for at miste

deres statsstøtte. Og derfor tør

de ikke sige klart ’Nej’ til Søfartens

Ledere.

”Jeg kunne som godt tænke mig en gennemgribende

revision af DIS lovgivningen

samt af den danske skattelovgivning

omhandlende søfolk. Således at der

skrues på nogle instrumenter, som tager

højde for, at globaliseringen også kommer

til at fremme danske arbejdspladser i skibene.

For som det ser ud lige nu, er den

danske sømand ikke ’globaliseret’ men

stavnsbundet til at sejle under dansk flag.”

- Lars Wendelboe Hansen

”Jeg regner da med som givet, at samtlige

ansatte på rederikontorene i Danmark, fra

rederen og nedefter, frivilligt har doneret

hele deres skattelettelse til rederierne.

Det er jo det, vi søfolk har gjort. Bare ikke

specielt frivilligt.”

- Ole Toudal Pedersen

”Vi, de søfarende, vil egentlig bare gerne

behandles som alle andre i Danmark og

vil derfor have den samme skattelettelse,

som alle andre borgere har fået. Udligningen

er naturligvis til forhandling begge

veje, og derfor også hvis skatten skulle

blive sat op.”

- Steen Møller

”At mange søfarende har haft reallønsnedgang

de seneste år, er vel efterhånden

et faktum. I det lys er det vel rimeligt, at

den skattelettelse, som samfundets øvrige

skatteydere er blevet tildelt, også kommer

de danske søfolk til gode. Alt andet er urimeligt.

Var det for øvrigt ikke intentionen

med indførelsen af DIS i sin tid, at når

skatten sættes op, reduceres nettolønnen

og omvendt, når skatten faldt, skulle nettolønnen

stige Det viser sig nu, at sådan

er sammenhængen slet ikke.”

- Lars Wendelboe Hansen

”Hvis jeg blev snydt for skattepenge i et job

i land, kunne jeg gå til alle mulige instanser

og klage min nød. Der ville oven i købet

være en lov, der beskyttede mig, men det

er ikke tilfældet, som det ser ud nu.”

- Jens Lundgaard

Få nye artikler direkte

i din indbakke

– tilmeld dig snydtsoemand’s

e-mailabonnement på forsiden

6 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 7


Enslydende breve er sendt den 5. juli, 2011 fra Søfartens Ledere til økonomi- og erhvervsminister

Brian Mikkelsen og skatteminister Peter Christensen.

Kære økonomi- og erhvervsminister

Brian Mikkelsen

5. juli, 2011

Søfartens Ledere organiserer skibsførere,

styrmænd, maskinmestre og

duale skibsofficerer, hvoraf langt den

største del er beskæftiget i danske

rederier på skibe indregistreret i

Dansk Internationalt Skibsregister

(herefter benævnt DIS).

Alle disse medlemmer er ansat på

kontrakter, hvor lønnen er aftalt og

udbetales som nettoløn i henhold til

Lov om beskatning af søfolk.

Begrebet nettoløn for danske søfolk

ansat i DIS er defineret i lovens § 5,

stk. 3, hvoraf det fremgår, at en betingelse

for nettoløn under DIS er, at

lønnen er fastsat under hensyntagen

til skattefritagelsen.

I forbindelse med regeringens Forårspakke

2.0 vedtog Folketinget

en større skattereform i Danmark,

som indeholder skattelettelser på

arbejdsindkomst, reduktion af ligningsmæssige

fradrag, øgede afgifter

og meget mere.

Søfartens Ledere tog derfor i 2009

(bilag 1) kontakt til vores arbejdsgivere

for at forhandle en implementering

af Regeringens Forårspakke

2.0 i vores erhverv og en justering

af nettolønningerne som følge af de

… Rederiforeningerne tilbyder toårige overenskomster

med samlede omkostningsstigninger på 2 til 3 procent

over to år, hvori man fastholder, at der er givet kompensation

i nettolønningerne for skattelettelserne i Forårspakke

2.0.

Da vores beregninger viser, at værdien af skattelettelserne

ligger mellem 7,5 til 10 procent på løn efter skat i

Danmark i 2010 for sammenlignelige indkomstniveauer,

er det klart for alle, at rederiernes overenskomsttilbud

til søfolk på nettoløn i DIS ikke indeholder kompensation

for skattelettelserne i Forårspakken …

bebudede skattelettelser. Således at

nettolønningerne i DIS blev justeret

samtidig med skattelettelsernes

ikrafttræden den 1. januar 2010.

Sådanne forhandlinger ønskede

Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen

af mindre Skibe og

Rederiforeningen af 1895 ikke at

indlede (bilag 2). Arbejdsgiversiden

afslog vores ønske og tilkendegav, at

spørgsmålet kunne drøftes ved overenskomstforhandlingerne.

Fra Søfartens Lederes side skrev vi til

daværende skatteminister Kristian

Jensen og siden Troels Lund Poulsen

(bilag 3 og 4), som begge svarede

(bilag 5 og 6), at de havde tillid til, at

erhvervets parter ville løse spørgsmålet

ved overenskomstforhandlingerne

i 2010.

Søfartens Ledere har nu siden april

måned 2010 forhandlet med Danmarks

Rederiforening og senere i

forløbet også med Rederiforeningen

af 2010 (samlingen af Rederiforeningen

af mindre Skibe og Rederiforeningen

af 1895) uden på nogen

måde at nå til enighed.

Derfor skriver vi til jer, som de

ansvarlige og relevante ministre på

området, for at bede om jeres stillingtagen

og assistance.

Kort kan det konstateres at rederiforeningerne

tilbyder toårige

overenskomster med samlede

omkostningsstigninger på 2 til 3 procent

over to år, hvori man fastholder,

at der er givet kompensation i nettolønningerne

for skattelettelserne i

Forårspakke 2.0.


Kære søfarts- og erhvervsordførere

Tak for jeres lydhørhed overfor at finde en fornuftig og afvejet løsning overfor søfarten, i forbindelse med den nyligt

vedtagne lovpakke L189.

Vi er nu på banen med en ny sag, som i grundsubstansen handler om DIS og nettoløn.

Kort fortalt

Det drejer sig om, at de danske rederier ikke ønsker at regulere nettolønningerne for søfolk i DIS i

overensstemmelse med skattelettelserne i regeringens Forårspakke 2.0.

Da vores beregninger viser, at værdien

af skattelettelserne ligger

mellem 7,5 til 10 procent på løn efter

skat i Danmark i 2010 for sammenlignelige

indkomstniveauer, er det

klart for alle, at rederiernes overenskomsttilbud

til søfolk på nettoløn i

DIS ikke indeholder kompensation

for skattelettelserne i Forårspakken,

og at en tiltrædelse af overenskomsttilbuddene

vil gøre, at nettolønningerne

ikke længere vil være fastsat

under hensyntagen til skattefritagelsen,

jfr. lov om beskatning af søfolk

§ 5, stk. 3.

Vi synes, vi har strakt os langt i forsøget

på at nå en aftalemæssig

løsning. Det kan nævnes, at vi har

indgået overenskomst med Bilfærgernes

Rederiforening og for deres

skibe/ruter i DIS aftalt fuld implementering

af Forårspakke 2.0. Det

skete godt nok først efter varsling af

konflikt og med forlig, hvor skibsofficererne

gav afkald på de almindelige

lønstigninger mod at indgå en aftale

om implementering af skattelettelserne.

Men vi må konstatere, at vi ikke

kommer videre med Danmarks

Rederiforening. Vi har forsøgt at tilbyde

Danmarks Rederiforening nye

forhandlinger, hvor man i det mindste

påbegynder en implementering

af skattelettelserne i Forårspakke 2.0

på nettolønningerne i DIS. Vi vedlægger

den seneste korrespondance

(bilag 7),

Det er siden etableringen af DIS i

1988 lykkedes at forhandle og indgå

aftaler, der har sikret, at ændringer

i personskatten i Danmark er blevet

justeret i nettolønningerne i DIS. Kun

én gang har der været problemer,

hvilket var i forbindelse med den

første Forårspakke i 2004, hvor der

først i 2005 blev indgået en aftale.

De seneste skattelettelser i 2008 blev

håndteret uden problemer.

Her i 2011 er det dog klart, at man

fra arbejdsgiver ønsker at bryde med

enigheden omkring nettolønnens

påvirkning/sammenhæng til beskatningen

af arbejdsindkomst i Danmark.

I det seneste svar til Søfartens

Ledere skriver Danmarks Rederiforening

den 16. juni 2011 (se bilag 7)

følgende:

”Specifikt om ”forårspakken” skal det

på den givne foranledning understreges,

at vi ikke ser den ”matematiske”

sammenhæng mellem denne og de

oprindelige DIS lønningerne, der som

bekendt blev aftalt tilbage i 1988,

hvor skattesystemet så ganske anderledes

ud end det gør i dag.”

Vi er enige i, at vores skattesystem

har undergået ændringer. Kort fortalt

er der siden 1988 blevet indført

flere grønne afgifter, skatteværdien

af fradrag er blevet reduceret, lejeværdien

af egen bolig er udskiftet

med en ejendomsværdibeskatning,

der er indført et arbejdsmarkedsbidrag

(bruttoskat) og et beskæftigelsesfradrag,

ligesom der er sket en

opsplitning af den personlige indkomst

i arbejdsindkomst og kapitalindkomst.


Brevet inkl. alle bilag er

desuden mailet til alle

søfarts- og erhvervsordførere

i Folketinget.

Umiddelbart lyder det fornuftigt, da søfolk i manges øjne er skattefrie, men sandheden er, at de er ansat på nettoløn

og fuldt omfattet af Forårspakkens øvrige skatteændringer.

Mange af ændringerne har påvirket

søfarende i DIS på fuldstændig

samme måde som andre danskere

fx grønne afgifter, ejendomsbeskatning

og reduktionen af skatteværdien

af fradrag. Særligt det sidste har

rederierne nydt godt af gennem den

konstruktion, der i 1989 blev etableret

på rederiernes initiativ med

en udligningsordning på den del af

skattesystemet, der vedrører fradrag,

og som blev spillet ind fra Danmarks

Rederiforening i forbindelse med

tilblivelsen af DIS loven i 1988 (se

bilag 8).

Derfor har vi i går sendt enslydende breve til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Skatteminister Peter

Christensen. Brevet er vedhæftet sammen med dokumentation for den enighed, der siden etableringen af DIS har

været for sammenhængen mellem skattetryk og nettoløn.

DIS og nettoløn er en erhvervsstøtteordning. Derfor vælger vi i første omgang at henvende os til jer og håber, at vi

kan få et konstruktivt samarbejde, og finde frem til en løsning, der er til gavn for både DIS, erhvervet og danske

søfolk.

Vi vender tilbage i starten af august og håber, at I internt i jeres partier vil tage kontakt til jeres skatteordførere.

God sommer.

Venlig hilsen

f/ direktør Fritz Ganzhorn

Jakob Wandel

Kommunikationsmedarbejder

Søfartens Ledere

Havnegade 55

1058 København K

mob.: +45 2989 0098

jw@soefartens.org

www.soefartensledere.dk

Af Danmarks Rederiforenings eget

notat fra 1988 (bilag 8) fremgår det

klart, at DIS nettolønnen fremkommer

ved, at den månedlige bruttoløn

fratrækkes skat uden fradrag.

Udover løn efter skat skulle man i

1988 tage stilling til de ligningsmæssige

fradrag. De blev, som Danmarks

Rederiforening foreslog det (bilag

8), holdt adskilt fra nettolønnen i en

selvstændig ordning, senere navngivet

Udligningskontoret, som sikrede

fuld ”matematisk” sammenhæng

mellem DIS-systemet og skattesystemet.

Så fra1988 til 2010 har en DISsømands

samlede nettoløn været

fastsat som en løn afhængig af

skatten på arbejdsindkomst og et

kompensationsbeløb fastsat efter

skatteværdien af personlige fradrag.

Dette har indtil nu gjort, at nettolønningerne

i DIS er og har været

fastsat under hensyntagen til skattefritagelsen.

Danmarks Rederiforening har siden

1988 indgået konstruktivt i forhand-

8 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 9


linger om justering af nettolønnen,

når der er sket ændringer i skattesystemet.

Det har fungeret godt – med

undtagelse at et enkelt tilfælde i

2004, hvor det trak ud med at opnå

enighed.

Systemet har fungeret så godt, at

Danmarks Rederiforening i en pressemeddelelse

den 12. januar 2001

(bilag 9), i forbindelse med sager,

hvor rederierne fejlagtigt havde

ansat rejsende teknikere, inspektører

mv. på nettoløn, skrev følgende i sin

forklaring i ”Fakta om DIS”:

”Dansk Internationalt Skibsregister,

DIS, blev etableret i 1988 for at gøre

danske rederier og søfarende konkurrencedygtige

i forhold til andre lande

og skibsregistre. DIS indebærer, at

de søfarende er fritaget for skat. Til

gengæld aflønnes de med en såkaldt

nettoløn, der svarer til det beløb, der

tidligere udbetaltes til den søfarende

efter skat. Regelsættet er baseret på

en videreudvikling af det traditionelle

sømandsskattesystem, som betød,

at de ansatte havde specielle skatteregler,

blandt andet som følge af den

særlige beskæftigelsessituation med

perioder hjemme og perioder til søs.”

Vi må nu efter et langstrakt forløb

konstatere, at rederierne, ved ikke at

ville justere nettolønningerne som

følge af Forårspakke 2.0, ønsker at

bryde det system, der blev præsenteret

for Folketinget i forbindelse

med tilblivelsen af DIS i 1988, og

som vi har kunnet forvalte i enighed

gennem forhandlingsmæssige løsninger

og tilpasninger i erhvervet.

Man kan med andre ord sige, at

rederierne løber fra aftalen nu, hvor

der begynder at komme lettelser

i skatten på arbejde. Hvilket øger

nettolønningerne i DIS og dermed

egentligt reducerer den statsstøtte,

der gives til rederierne.

Vi står fuldt ud ved, at vi som organisation

for arbejdstagersiden skal

værne om vores konkurrencekraft,

og at den seneste skattereform gør

vores arbejdskraft dyrere. Vi har tilbudt

rederierne, at vi er parate til at

forhandle om løntilbageholdenhed

eller andet med konkrete virksomheder

og rederier, der er økonomisk

presset.

Men da der siden 1988 har eksisteret

en matematiske sammenhæng

… Senere er det i EU’s nugældende retningslinjer for

statsstøtte til rederierhvervet præciseret, at statsstøtten

maksimalt kan udgøre den sparede skat.

Alene af den grund, mener vi, at ministrene burde være

interesserede i, at det danske rederierhverv får justeret

nettolønningerne og dermed deres statsstøtte i takt

med ændringerne i personbeskatningen i Danmark …

mellem det almindelige skattesystem

og nettolønssystemet, og

da søfolkenes i DIS påvirkes af alle

andre skatte- og afgiftstiltag i Danmark

på lige fod med ”almindelige”

skatteborgere, må det være klart, at

nettolønningerne også skal følge

ændringerne i skatten på arbejdsindkomst,

og det vil være helt urimeligt,

hvis rederierhvervet med generel

henvisning til konkurrencesituation

og verdensmarkedet kan nægte at

regulere nettolønningerne for alle

danske søfarende i DIS..

For så vidt angår statsstøtten svarede

daværende skatteminister

Anders Fogh Rasmussen i 1988 til

Folketinget (bilag 10), at lempelse af

personbeskatning givetvis ikke stred

mod forbuddet mod statsstøtte i

EØF-traktatens art. 92, stk.1. Senere

er det i EU nugældende retningslinjer

for statsstøtte til rederierhvervet

præciseret, at statsstøtten maksimalt

kan udgøre den sparede skat.

Alene af den grund, mener vi, at

ministrene burde være interesserede

i, at det danske rederierhverv

får justeret nettolønningerne og

dermed deres statsstøtte i takt med

ændringerne i personbeskatningen

i Danmark.

Afslutningsvis vil vi henvise til Skatteministeriets

svar til et af vores

medlemmer (bilag 11). Her bekræfter

ministeriet den model og enighed,

der har været i DIS. Ministeriet

skriver blandt andet:

”Meningen er, at søfolk aflønnes

med en nettohyre, som svarer til det,

sømanden ville have til sin rådighed,

hvis han var beskattet efter de almindelige

regler. Skatten tilfalder hermed

rederierne i stedet for statskasse.”

”DIS-ordningen er i EU-retlig forstand

en statsstøtteordning og er godkendt

som sådan af EU-kommissionen.

Efter statsstøttereglerne udgør den

den maksimale statsstøtte for så vidt

angår arbejdsrelaterede omkostninger

til søfolkenes skat og sociale bidrag.

Skattefritagelsen efter DIS-ordningen

er hermed den højst tilladte statsstøtte

til lønomkostningerne”.

”Statskassen kan ikke udbetale et

beløb svarende til skattelettelsen til

DIS-søfolkene, da dette EU-retligt vil

være ulovlig statsstøtte til rederierne.”

”Der er kun ét sted, DIS-søfolkene kan

hente skattelettelsen, og det er hos

arbejdsgiverne. Hvis nettohyren skal

afspejle et lønniveau efter skat, vil

nedsættelsen af skatten alt andet lige

betyde, at DIS-sømanden skal have

en højere hyre. Omvendt burde DISsømandens

hyre sættes ned, hvis skatten

sættes op”.

”Det er naturligvis et spørgsmål, der

må forhandles mellem arbejdsmarkedets

parter.”

Vi kan som sagt kun være enige i

ministeriets bekræftelse af, hvordan

nettolønsystemet fungerer og skal

fungere.

Vores problem er imidlertid, at vi

efter mere end 1 års forhandlinger er

blevet afvist af rederierne og derfor

ikke har kunnet finde en forhandlingsmæssig

løsning.

Vi noterer os, at skatteministeriet

afslutningsvis skriver, at regeringen

overfor skatteministeriet har oplyst,

man hverken kan eller vil blande sig

i, hvordan arbejdsmarkedets parter

løser dette spørgsmål.

Hvis vi skal følge dette råd, vil et

muligt næste og sidste skridt være

at varsle konflikt på rederiområdet.

Det kan dog i vores øjne ikke være

meningen, at danske søfolk skal

varsle konflikt mod deres arbejdsplads

og sætte deres ansættelsesforhold

på højkant for at opnå en

ligestilling i forhold til andre skatteborgere

i Danmark. Desuden er vores

muligheder for at gennemføre en

effektiv konflikt meget begrænsede.

Det skyldes paradoksalt

nok også vilkårene i

DIS, som giver arbejdsgiversiden

eneret til

at ansætte, overenskomstdække

og beskæftige

billigere udenlandsk

arbejdskraft,

uden at danske

fagforeninger gives

mulighed for at organisere

og søge overenskomst

for vores udenlandske kolleger i

danske skibe. Senest er der vedtaget

en ny lovpakke for søfarten, hvor

man udvider rederiernes adgang til

at ansætte billige udenlandsk skibsførere.

Vi skal derfor anmode om, at regeringen

nu overvejer, hvordan man

vil hjælpe søfolkene i DIS. At den

endelige implementering af skattelettelser

i nettolønsystemet i DIS

er delegeret til arbejdsmarkedets

parter kan efter vores opfattelse

ikke betyde, at den ene part, i dette

tilfælde rederierne, kan vælge ikke

at ville medvirke til en implementering.

DIS og nettolønnen er en hjørnesten

i dansk skibsfart, som, vi er enige i,

bør bevares til gavn for Danmarks

udvikling som søfartsnation. Men

hvis regering og folketing ikke tager

initiativ til at sikre, at rederierne

respekterer de oprindelige forudsætninger

for DIS, er det klart, at vi som

organisation for de danske skibsofficerer

har svært ved fortsat at give

DIS vores støtte og opbakning.

SKATTE

LETTELSE

Med venlig hilsen

Fritz Ganzhorn

Direktør

10 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 11


Bilagene

- Her får du

overblikket

1 2 3 4

Bilag 1

21. april, 2009

Brev fra: Søfartens Ledere, MF,

CO Søfart og Sømændenes

Forbund.

Til: Danmarks Rederiforening,

Rederiforeningen for Mindre Skibe

og Rederiforeningen af 1895.

… skattelettelsernes betydelige

omfang i en tid med økonomisk

nedgang er en særlig

udfordring for rederier med

skibe i DIS og danske DISsøfolk.

På den anden side er

vores medlemmer ansat i

DIS også samfunds- og skatteborgere

… Vores forslag er,

at Danmarks Rederiforening

giver tilsagn om at ville honorere

deres danske søfarende

i DIS med en kompensation

svarende til de skattelettelser,

som sammenlignelige bruttoindkomster

i land får.

Se side: 14

Bilag 2

26. juni, 2009

Brev fra: Danmarks Rederiforening,

Rederiforeningen for

Mindre Skibe og Rederiforeningen

af 1895.

Til: Søfartens Ledere, Maskinmestrenes

Forening, CO Søfart

og Sømændenes Forbund.

… De krav om kompensation,

der måtte blive fremsat

for søfarende beskæftiget

på skibe registreret i Dansk

Internationalt Skibsregister

i anledning af Forårspakken,

bør efter Rederiforeningernes

opfattelse, i tråd med aftalemodellen,

drøftes under de

forestående overenskomstforhandlinger.

Se side: 15

Bilag 3

11. januar 2010

Brev fra: Søfartens Ledere,

Maskinmestrenes Forening,

CO Søfart og 3F Sømændene

Til: Skatteminister Kristian

Jensen.

… Det betyder, at vores medlemmer

vil blive omfattet af

de tiltag, der skal være med til

at finansiere skattelettelserne

på arbejdsindkomst, som fx

mindskelse af fradragsværdier

og nye grønne afgifter som

vedtages ved lov – uden selv at

få del i skattelettelserne.

… Problemet er, at vores

arbejdsgivere, de danske rederier

og rederiforeninger, med

deres egne ord ikke ser grund

til at give unødvendige skattelettelser

til folk, som i forvejen

er skattefrie.

Se side: 16 - 19

Bilag 4

26. januar, 2010

Brev fra: Skatteminister Kristian

Jensen.

Til: Søfartens Ledere.

… arbejdsgiveren skal over for

told- og skatteforvaltningen

kunne godtgøre, hvordan nettohyren

er beregnet. Dette er i

al korthed reglerne. Inden for

disse rammer er det op til parterne

at forhandle sig frem til

en løsning – ganske som på det

øvrige arbejdsmarked …

… Det, som I beder mig om,

er i realiteten, at jeg skulle

beordre arbejdsgiverne til at

give jer noget mere i løn. Det

har jeg hverken mulighed for

eller ønske om at gøre.

… Jeg har ingen planer om

at søge DIS-ordningen ændret.

Se side: 20

5 6

Bilag 5

11. februar, 2010

Brev fra: Søfartens Ledere,

Maskinmestrenes Forening,

CO Søfart og 3F-Sømændene

Til: Skatteminister Kristian

Jensen.

… Du skriver i dit brev, at

arbejdsgiverne over for toldog

skatteforvaltningen skal

kunne godtgøre, hvordan nettohyren

er beregnet. Er det

noget, told- og skatteforvaltningen

af egen drift og rutinemæssigt

kontrollerer hos

rederier, som udbetaler nettoløn

under DIS Og i givet fald

hvor ofte

Se side: 21 - 22

Bilag 6

9. marts, 2010

Brev fra: Skatteminister

Troels Lund Poulsen.

Til: Søfartens Ledere.

… Jeg forstår på dit brev, at det

endnu ikke er lykkedes at nå til

enighed mellem de søfarendes

organisationer og arbejdsmarkedes

parter.

… DIS-ordningen er en af de

grundlæggende forudsætninger

for, at vi i det hele taget

har en søfartssektor i Danmark.

Det er hidtil lykkedes

at finde løsninger på det problemer,

der er opstået undervejs,

og jeg kan kun opfordre

parterne til, at det også sker

denne gang …

…Jeg vil til slut gerne tilføje,

at jeg lige så lidt som min forgænger

har planer om at søge

DIS-ordningen ændret.

Se side: 23

7 7

7 7 8 9 10 11

Bilag 7

7. juni, 2011

Brev fra: Søfartens Ledere.

Til: Danmarks Rederiforening.

Svar på overenskomsttilbud.

… Jeg skal hermed meddele, at

vi ikke kan tiltræde tilbuddet

og ej heller vil sende tilbuddet

i vejledende urafstemning, da

tilbuddet ganske enkel ligger

for langt fra vores medlemmers

ønsker.

… Vores medlemmer har ét

stort ønske til forhandlingsresultatet

– en varig og langsigtet

aftale om regulering af

nettolønningerne i takt med

ændringerne i beskatningen

af arbejdsindkomst i Danmark.

Se side: 24 - 25

Bilag 7 – fortsat

9. juni, 2011

Mail fra: Danmarks Rederiforening.

Til: Søfartens Ledere.

OK 2010 – DIS overenskomst

for navigatører.

… På vor side har vi, med

tilbud der blev fremsat den

3. maj 2011, fundet, at de tilbudte

lønstigninger, tryghed i

ansættelsen m.m. er udtryk for

en forsvarlig økonomisk løsning,

der også tager højde for

jeres krav om ”kompensation”

for ”Forårspakken 2.0”.

Se side: 26

Bilag 7 – fortsat

9. juni, 2011

Mail fra: Søfartens Ledere.

Til: Danmarks Rederiforening.

… Da lønudviklingen for vores

medlemmer i det samlede

overenskomsttilbud ligger i

underkanten af det centrale

transportforlig, må det være

klart for begge parter, at der

ikke umiddelbart er givet

nogen kompensation for skattelettelser

i Danmarks Rederiforenings

tilbud.

Vi vil derfor gerne vide, om

Danmarks Rederiforening er

villige til at optage nye forhandlinger

… og siden aftale

de påviste nettolønsforbedringers

implementering.

Se side: 27

Bilag 7 – fortsat

16. juni, 2011

Brev fra: Danmarks Rederiforening.

Til: Søfartens Ledere.

… Det kan sammenfattende

opsummeres:

• at Søfartens Ledere siden

efteråret 2009 har efterlyst

en aftale om implementering

af ”Forårspakke 2.0”

• At Danmarks Rederiforening

vedholdende har tilkendegivet,

at vi ikke ser

”Skattekompensation” og

”løn” isolerede, men at vi ser

dem som to af elementerne

i en samlet løsning på fornyelse

af vore DIS overenskomster.

Se side: 28

Bilag 8

10. juni, 1988

Brev fra: Danmarks Rederiforening.

Til: Folketingets Skatte- og

afgiftsudvalg.

Notat om kompensation for

værdien af mistede fradrag for

søfolk i DIS-skibe.

… Modellen forudsætter tilslutning

fra de søfarende, men

også aktiv medvirken fra skattemyndighederne.

Dette gælder i forbindelse

med udstedelse af skattekort

med oplysninger om de søfarendes

negative nettoindkomst

i land, som skal danne

basis for kompensationstillægget.

Se side: 29 - 37

Bilag 9

12. januar, 2001

Pressemeddelelse fra Danmarks

Rederiforening

Heraf fremgår af ’Fakta om

DIS’:

… Dansk Internationalt

Skibsregister, DIS, blev etableret

i 1988 for at gøre danske

rederier og søfarende konkurrencedygtige

i forhold til andre

lande og skibsregistre.

… DIS indebærer, at de søfarende

er fritaget for skat. Til

gengæld aflønnes de med en

såkaldt nettoløn, der svarer til

det beløb, der tidligere udbetaltes

til den søfarende efter

skat.

Se side: 38 - 39

Bilag 10

juni, 1988

Svar fra: Skatteministeriet

Til: Folketingets Skatte- og

Afgiftsudvalg.

… Direkte støtte til rederne

i form af tilbage- /viderebetaling

af den opkrævede

sømandsskat til fordeling

mellem de berørte rederier er

utvivlsomt omfattet af forbuddet

mod statsstøtte i art. 92,

stk. 1.

Se side: 40 - 41

Bilag 11

30. marts, 2011

Svar fra: Skatteministeriet

Til: Medlem af Søfartens

Ledere

… Meningen er, at søfolk aflønnes

med en nettohyre, som

svarer til det, som sømanden

ville have til sin rådighed, hvis

han blev beskattet efter de

almindelige regler. Skatten

tilfalder hermed rederierne i

stedet for statskassen.

… Hvis nettolønnen skal

afspejle et lønniveau efter

skat, vil nedsættelsen af skatten

alt andet lige betyde,

at DIS-sømanden skal have

højere hyre.

Se side: 42

12 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 13


Xx … Vores forslag er, at Danmarks Rederiforening giver tilsagn om at ville

honorere deres danske søfarende i DIS med en kompensation svarende

til de skattelettelser, som sammenlignelige bruttoindkomster i land får Xx

afledt af Forårspakken.

Søfartsorganisationerne til rederiforeningerne.

Xx … De krav om kompensation, der måtte blive fremsat for søfarende

beskæftiget på skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister i

anledning af Forårspakken, bør efter Rederiforeningernes opfattelse, i Xx

tråd med aftalemodellen, drøftes under de forestående overenskomstforhandlinger.

Rederiforeningerne til søfartsorganisationerne.

Bilag X 1

21. XX. APRIL, MD, 2010 2009

Bilag X 2

XX. 26. MD, JUNI, 2010 2009

14 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 15


… Det må være din opgave som skatteminister at sikre, at DIS ikke mister

sin sammenhæng med det øvrige danske skattesystem og reformer af

det danske velfærdssamfund med skattemæssigt indhold.

Søfartens Ledere til skatteministeren

Bilag X

XX. MD, 2010

Bilag 3

11. JANUAR, 2010

16 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 17


18 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 19


… DIS-søfolk aflønnes med en nettohyre, som skal være fastsat under

hensyn til skattefritagelsen, og arbejdsgiveren skal over for told- og skatteforvaltningen

kunne godtgøre, hvordan nettohyren er beregnet.

Skatteminister Kristian Jensen til Søfartens Ledere

… Du skriver i dit brev, at arbejdsgiverne overfor told- og skatteforvaltningen

skal kunne godtgøre, hvordan nettohyren er beregnet. Er det

noget, told- og skatteforvaltningen af egen drift og rutinemæssigt kontrollerer

hos rederier, som udbetaler nettoløn under DIS Og i givet fald

hvor ofte

Søfartens Ledere til skatteministeren

Bilag 5

11. februar, 2010

Bilag 4

26. januar, 2010

20 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 21


… DIS-ordningen er en af de grundlæggende forudsætninger for, at vi i

det hele taget har en søfartssektor i Danmark. Det er hidtil lykkedes at

finde løsninger på de problemer, der er opstået undervejs, og jeg kan kun

opfordre parterne til, at det også sker denne gang.

Skatteminister Troels Lund Poulsen til Søfartens Ledere

Bilag 6

9. marts, 2010

22 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 23


… Vores medlemmer har ét stort ønske til forhandlingsresultatet – en

varig og langsigtet aftale om regulering af nettolønningerne i takt med

ændringerne i beskatningen af arbejdsindkomst i Danmark.

Søfartens Ledere til Danmarks Rederiforening

Bilag 7

7. juni, 2011

24 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 25


… På vor side har vi med det tilbud, der blev fremsat den 3. maj 2011,

fundet, at de tilbudte lønstigninger, tryghed i ansættelsen m.m. er

udtryk for en forsvarlig økonomisk løsning, der også tager højde for jeres

krav om ”kompensation” for ”Forårspakken 2.0”.

Danmarks Rederiforening til Søfartens Ledere

… Da lønudviklingen for vores medlemmer i det samlede overenskomsttilbud

ligger i underkanten af det centrale transportforlig, må det være

klart for begge parter, at der ikke umiddelbart er givet nogen kompensation

for skattelettelser i Danmarks Rederiforenings tilbud.

Søfartens Ledere til Danmarks Rederiforening

Bilag 7

fortsat

9. juni, 2011

Bilag 7

fortsat

9. juni, 2011

26 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 27


… Danmarks Rederiforening har vedholdende tilkendegivet, at vi ikke ser

”Skattekompensation” og ”løn” isolerede, men at vi ser dem som to af

elementerne i en samlet løsning på fornyelse af vore DIS overenskomster.

Danmarks Rederiforening til Søfartens Ledere

Bilag 7

fortsat

16. juni, 2011

28 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 29


… Modellen forudsætter tilslutning fra de søfarende, men også aktiv

medvirken fra skattemyndighederne. Dette gælder i forbindelse med

udstedelse af skattekort med oplysninger om de søfarendes negative

nettoindkomst i land, som skal danne basis for kompensationstillægget.

Danmarks Rederiforening til Folketingets Skatte- og afgiftsudvalg

Bilag 8

10. juni, 1988

30 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 31


32 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 33


34 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 35


36 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 37


… DIS indebærer, at de søfarende er fritaget for skat. Til gengæld aflønnes

de med en såkaldt nettoløn, der svarer til det beløb, der tidligere

udbetaltes til den søfarende efter skat.

Pressemeddelelse fra Danmarks Rederiforening

Bilag 9

12. januar, 2001

38 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 39


… Direkte støtte til rederne i form af tilbage- /viderebetaling af den

opkrævede sømandsskat til fordeling mellem de berørte rederier er

utvivlsomt omfattet af forbuddet mod statsstøtte i art. 92, stk. 1.

Skatteministeriet til Folketingets Skatte- og Afgiftsudvalg

Bilag 10

juni, 1988

40 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 41


… Meningen er, at søfolk aflønnes med en nettohyre, som svarer til det,

som sømanden ville have til sin rådighed, hvis han blev beskattet efter

de almindelige regler. Skatten tilfalder hermed rederierne i stedet for

statskassen.

Skatteministeriet til medlem af Søfartens Ledere

Bilag 11

30. marts, 2011.

Meld dig ind i Søfartens Ledere og deltag i

kampen for retfærdig beskatning af søfolk

Indmeldelsesskema

Personnummer:

Navn:

(samtlige for- og efternavne)

Evt. c/o navn:

Hjemmeadresse:

Postnummer og by:

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-mail:

Stillingsbetegnelse:

Ansat (dato):

Arbejdsgiver:

Uddannelse som:

Dato for bestået uddannelse:

Tidligere medlem Fra dato: Til dato:

Dato:


Underskrift:

Udfyldes og postes til Søfartens Ledere, Havnegade 55, DK-1058 København K.

42 • SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 SØFARTENS LEDERE / SÆRNUMMER / 2011 • 43


Al henvendelse til: Søfartens ledere, havnegade 55, 1058 københavn k, tlf. 33 45 55 65, mail@soefartens.org

Magasinpost MMP

ID-nr. 42147

Meld dig ind i Søfartens Ledere og deltag i

kampen for retfærdig beskatning af søfolk

Som aktivt medlem kan optages enhver skibsofficer: styrmænd, skibsførere, duale skibsofficerer,

maskinmestre, lodser, ledere og funktionærer, der har en skibsofficersuddannelse,

og som arbejder inden for søfartserhvervet. Ved søfartserhvervet forstås rederier, virksomheder,

institutioner og myndigheder med relation til skibsfart, herunder skibe og off-shore

virksomhed.

Efter bestyrelsens bestemmelser kan personer, der uden en skibsofficersuddannelse, er

beskæftiget som f.eks. funktionær, leder eller chef, inden for søfartserhvervet, optages som

aktive medlemmer.

Endvidere kan personer, som er blevet arbejdsløse efter at have været beskæftiget i stillinger,

hvor aktivt medlemskab kunne være opnået, optages som aktive medlemmer.

Indmeldelse: Blanket på forrige side – eller på www.soefartensledere.dk

More magazines by this user
Similar magazines