11.01.2015 Views

psykologisk institut ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

psykologisk institut ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

psykologisk institut ruspjece 2011 - For Studerende - Aarhus ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PSYKOLOGISK

INSTITUT

RUSPJECE 2011

AU UNIVERSITET

AARHUS

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

PSYKOLOGISK INSTITUT


Forsidefoto; au-foto

Rus-pjecen 2011 er redigeret af

Anne Smed, Eva Damgård Nielsen og

Sidsel Tornhøj

Tak til alle, der gennem årene har bidraget

til indhold og billeder.

Tryk: SUN-tryk 2011


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 3

INDHOLDSFORTEGNELSE

INTRODUKTION

Forord ............................................................. 4

Velkomst ved Tutorerne ........................................... 5-7

Intermezzo ........................................................ 8

Velkomst ved Underviserne ........................................ 9-11

HER FÅR DU HJÆLP

Hvad - og hvem - er Studievejledningen .......................... 12-13

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ................... 14

Biblioteket på PI.................................................... 15

Studieadministrationen ............................................ 16

Teknikvagten ...................................................... 16

Psykrådet og mange andre Og hvad kan du bruge dem til ...... 17-22

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Studiets A til Å...................................................... 23-25

Nyttige links........................................................ 26

Hvad er hvor...................................................... 27

EDB ved PSY ....................................................... 28-29

Til Nordmenn fra Nordmann ....................................... 30

Til studerende med børn ........................................... 31

Til fjernstuderende ................................................. 32

FORENINGER VED PI

Fapia, Kein Cortex og mange flere................................. 33-47

DEN SOCIALE KALENDER

Et år ved PI......................................................... 48-51

PROGRAM FOR RUSUGEN

Program ........................................................... 52-53

Hytteturen Hvad er det............................................ 54

Rusprogrammet ................................................... 55

Kort over Universitetsparken ....................................... 56


4

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

INTRODUKTION

FORORD TIL PJECEN

Som kommende studerende ved Psykologisk Institut

på Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet

(AU) har du uden tvivl en masse spørgsmål til,

hvad der skal ske, når du begynder i slutningen af

august. Ruspjecen er udarbejdet for at give dig så

mange svar som muligt, inden du begynder. Der vil

naturligvis stadig være spørgsmål, du må lade stå

ubesvaret hen, men dem skulle du gerne få svar på

i løbet af rusugen, som du i øvrigt kan læse mere

om på de følgende sider.

Du sidder højst sandsynligt begravet i pjecer og

reklamer fra diverse studenterforeninger og deslige,

alt sammen til stor forvirring. Læg dem væk for en

tid, og koncentrer dig i første omgang om det, der

står i denne pjece. Her vil du få et indtryk af, hvad

det vil sige at være Psykologi-studerende.

Pjecen er opbygget således, at du indledningsvis vil

blive introduceret til, hvad der skal ske den næste

tid - rusugen og undervisningen er de første og

største milestene i enhver studerendes liv.

Vi har gemt informationen om hytteturen og selve

programmet for rusugen til de sidste sider i pjecen,

således at de altid er nemme at finde og have

ved hånden.

Denne pjece kan altså (og bør) medbringes i selve

rusugen, hvor den kan fungere som opslagsværk,

skulle man glemme, hvor mange tegn en normalside

består af - og hvornår det lige var, man skulle

mødes igen.

Det er i rusugen, at du vil stifte bekendtskab med

Psykologisk Institut (PI), nogle af underviserne, dine

tutorer, der er ældre studerende, samt dine medstuderende.

Den næste sektion af pjecen har vi spækket med

informationer om, hvor man søger hjælp med alt fra

kærestesorger, klager over sin karakter til opfyldning

af sin print-konto.

Herefter kommer en masse praktiske informationer

samt informationer til sidefagsstuderende, fjernstuderende,

udenlandske studerende og studerende

med børn - denne del kan med fordel bruges som

opslagsværk.

De forskellige foreninger - alt fra fredagsbar over

festudvalg til julerevy og studenterforening introduceres,

inden der endelig bringes en oversigt over de

sociale arrangementer, der finder sted på et typisk

år ved Psykologisk Institut.

Du overvældes måske af alle de udvalg, tilbud,

grupper og tiltag, som du bliver præsenteret for.

Det kan være svært at vurdere, hvilke tilbud man

vil benytte sig af, og hvad man skal engagere sig

i. Men overblikket melder sig med tiden, og man

begynder at forstå, at man er privilegeret at studere

et sted med så mange muligheder.

God fornøjelse,

Redaktionen


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 5

VELKOMST OG INTRODUKTION

Tillykke med optagelsen på

psykologistudiet!

Psykologisk Institut uden at have alt for mange andre

ting i hovedet.

Du går en spændende tid i møde med nyt studie

og nye medstuderende.

Til at sørge for, at du får den perfekte start, er vi

en flok tutorer, der siden maj har planlagt et fedt

rusuge-program, som vi glæder os utroligt meget

til at præsentere for jer.

Formålet med rusugen er at få rystet jer godt sammen,

så du lærer dine medstuderende at kende,

samtidig med at du kan danne dig et billede af,

hvordan det både fagligt og socialt er at læse på

universitetet.

Udover dine tutorer og medstuderende vil du også

stifte bekendtskab med undervisere, repræsentanter

fra diverse udvalg samt din kommende instruktor.

Sæt derfor gerne dit normale liv på standby

i rusugen

Rusugen indebærer både arrangementer i løbet af

dagen, men ligeledes tilbud om bar, musik, byture,

konkurrencer og fest om aftenerne.

Glem bøger og læsning i rusugen

Ro på! - Du kommer tids nok i gang med at læse, så

fokuser på at lære dine medstuderende at kende

og få et indblik i, hvad der venter dig.

Du skal derfor heller ikke tage din computer med

i rusugen, medmindre dine tutorer fortæller dig

andet i løbet af ugen.

Hold tungen lige i munden

Gør dig klar til at blive bombarderet med informationer

af både social, faglig og teknisk karakter.

Du har nok også selv en masse spørgsmål og vi

en masse svar.

Fortvivl ikke – det vigtigste skal nok side fast, resten

kommer af sig selv - ellers har du en evig dejlig tutor,

der nok skal hjælpe dig.

Bring cash

Du skal regne med, at du i løbet af rusugen bliver

nødt til at tage tegnebogen op af lommen, hvis du

vil være med til de frivillige arrangementer.

Det er selvfølgelig et frivilligt tilbud at deltage i rusugen,

men vi vil gerne opfordre dig til at deltage så

meget som muligt.

Så tag fri fra arbejde, få fyldt køleskabet op og vask

dit tøj, inden rusugen går i gang, for så er du klar

til at opleve en uge, hvor du kan nyde starten på

Fællesspisning og pubcrawl koster ca. 200 kr. plus

drikkevarer; fredagsfesten koster 100-130 kr., hvilket

dækker entré og spisning plus drikkevarer. Desuden

koster hytteturen (9.-11. september) ca. 250 kr. i

deltagergebyr.

Du skal regne med, at beløbene opkræves allerede


6

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

tirsdag, så medbring kontanter, da vi ikke tager

dankort.

Kontanter er også nødvendigt, hvis du vil nyde en øl

eller sodavand i baren Kein Cortex i løbet af ugen.

Kantinen modtager dankort og er et godt alternativ,

hvis man ikke har energien til at smøre madpakke

om morgenen.

så I behøver derfor ikke være på forkant med dette.

Universitetet har sin egen boghandel, Stakbogladen,

som I vil blive introduceret til i løbet af programmet

(man kan alternativt købe bøger online, NB: vær

opmærksom på evt. lang leveringstid).

I 2010 kostede det ca. 2000 kr. at købe bøger til 1.

semester (inkl. leksikon).

Mht. køb af bøger

Når man læser på universitetet, skal man selv købe

sine bøger. I skal dog ikke bruge bøgerne i rusugen,

Foruden bøger så læser vi på Psykologisk Institut en

masse artikler, som bliver trykt i samarbejde med

FAPIA (Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus).


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 7

I løbet af rusugen vil der blive sat tid af til, at I både

kan få set boghandlen og købe det kompendium,

I skal bruge på 1. semester. Jeres tutorer informerer

nærmere om dette mandag.

Rasmus Urth

Tlf.: 2537 6939 myreq@hotmail.com

Meimei Claudi Mikkelsen

Tlf.: 2067 2110 meiseclaudi@hotmail.com

Fagligt på 1. semester

Det første halve år modtager du undervisning i

Social & Personlighedspsykologi (SP), Psykologiens

Filosofi & Videnskabsteori samt Studieintroduktion.

Der er også planlagt to temaweekender i S&P,

hvor der frivilligt er mulighed for at fordybe sig lidt

mere i et emne. Sidste år var temaerne: Selvet og

kriminologi.

Vi glæder os til en sjov uge!

Med venlig hilsen

Tutorgruppen 2011

De første fire semestre tilbydes du desuden at deltage

i hjælpelærer-/instruktorundervisning 3 timer

ugentligt (Arbejds- og Organisationspsykologi dog

kun 1 time pr. uge). Din instruktor er en (eller to)

ældre studerende, der fungerer som hjælpelærer

og kan hjælpe dig til fagligt at falde til på studiet.

Sidefagsstuderende:

30 af jer nye vil være sidefagsstuderende og har

således allerede studeret 2 år. Sidefaget er tilrettelagt

således, at I følges ad med de hovedfagsstuderende.

Derfor vil vi også råde jer 30 til at deltage

i rusugen.

Har du spørgsmål angående rusugearrangementet,

er du velkommen til at henvende

dig til en af de to tutorsekretærer:


8

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

INTERMEZZO


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 9

FØRSTE SEMESTER

VED UNIVERSITETET

Kære nye generation Psykologistuderende

Mange slags folk byder jer indenfor i denne tid.

Vi vil gøre det som nogle af de undervisere, I skal

møde fra starten af jeres studium. Velkommen til

universitetet, velkommen på Psykologi-studiet og

velkommen på studiets første semester.

På første semester skal I have tre fag, der sammen

fungerer som byggestene på studiet og skal bidrage

til, at I fra første færd får en fornemmelse af, hvad

faget Psykologi som helhed går ud på. Jeres hovedfag

vil være Social- og Personlighedspsykologi

(SP). Og de to øvrige fag er Studieintroduktion (SI)

og Psykologiens Filosofi (PF).

FAGOMTALE

Studieintroduktion

Studieintroduktion består af tre elementer:

• Psykologiens historie

• Psykologiens metode

• Psykologien som integration

Faget bestås ved en prøve i hvert element.

Derudover vil Studieintroduktion også bevæge sig

omkring psykologien som videnskab og universitetet

som institution.

Psykologiens Filosofi

Psykologiens Filosofi skal ligesom Studieintroduktion

medvirke til, at I fra starten af jeres studium får en

begyndende mulighed for at gennemskue, hvilke

basale tanke- og forståelsesformer, der ligger til

grund for psykologisk videnskabelig forskning, indsigt

og erkendelse.

Social- og Personlighedspsykologi

Social- og Personlighedspsykologi er som nævnt

jeres hovedfag på 1. semester og det, der omfangsmæssigt

fylder mest. Men det betyder ikke, at de

andre fag er mindre vigtige. Det er vigtigt at komme

godt fra start i alle tre fag.

Social – og Personlighedspsykologi regnes som

en almenpsykologisk disciplin, hvormed menes

en disciplin, der handler om det ”almindelige”, det

generelle, det grundlæggende psykologiske. Derfor

kaldes Social- og Personlighedspsykologi også

en grunddisciplin. Det samme gør Kognitions- og

Indlæringspsykologi (andet semester) og Udviklingspsykologi

(tredje semester), som I også vil blive introduceret

til ved studieintroduktionsundervisningen.

Undervisningen i Social- og Personlighedspsykologi

tilbydes dels som forelæsninger - med to indlagte

tema-weekender, som vi ikke skal komme nærmere

ind på her – og dels som gruppeundervisning.

På forelæsningerne vil I møde de fagligt ansvarlige

for SP-grundkurset bestående af Henrik Høgh-

Olesen, Jan Tønnesvang og Benedicte Madsen.

Som universitetsansatte er vi ikke først og fremmest

”lærere”, men ”forskere-der-også-underviser”. Det

er vigtigt for universitetsfolk at fremhæve denne


10

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

rollekombination for at holde den fane højt, at hovedparten

af al universitetsundervisning er og skal

være forskningsbaseret. Hvad betyder så det Ja,

det spørgsmål må I gerne tage med jer gennem

de næste mange år.

Gruppeundervisningen varetages derimod af ældre

Psykologi-studerende ansat som instruktorer. Den

enkelte instruktor tilrettelægger selv undervisningen

i dialog med sit hold. Der er tradition for, at holdet

og instruktoren følges ad gennem studiets første

tre semestre.

Forelæsningerne er fagligt set den centrale del

af undervisningen i både SP, SI og PF, og de er

mastodontforetagender. Jeres årgang tæller ca.

200 indskrevne studerende, inklusive 30 sidefagsstuderende,

og selv om ikke alle kommer fra gang til

gang, bliver det til mere end hundrede studerende

på den ene side af katederet og en enkelt underviser

på den anden side.

SLARAFFENLAND ELLER MARERIDT

Sammenlignet med gymnasiet og lignende

uddannelsessteder med 117 parallelt løbende fag

får I nu tre fag, som I kan koncentrere jer om gennem

et helt halvt år. Der er også ”kun” to større eksamener

(på SP og PF) i forbindelse med det første semester.

Det kunne lyde som en fed tjans, især hvis man

holder af at fordybe sig snarere end at sprede sig

på mange forskellige aktiviteter. Men sådan vil det

nu alligevel kun blive oplevet af de færreste! I vil

sandsynligvis støde på en anden type reaktioner

hos jer selv eller naboen:

• Hvorfor er der så ustyrligt mange nye begreber,

teorier og navne

• Hvordan skal man nogensinde finde hoved og

hale i alt dette

• Hvorfor får man ikke bedre hjælp fra bøgerne

og undervisningen

• Hvorfor kan vi ikke få flere timer

• Hvorfor er det hele så tørt og teoretisk, handler

psykologien da ikke om levende mennesker

• Hvorfor får man ikke lektier for fra gang til gang

• Skal man virkelig huske alle de mange pensumsider

• Hvorfor er der ingen, der kan give klar besked om,

hvad man skal kunne til eksamen

Nå - før man ved af det, er semestret gået, og man

synes kun, man nåede at kradse overfladen. Hvor

ofte har vi ikke i forbindelse med januareksamen i

Social – og Personlighedspsykologi hørt studerende

sige: Det var først i forbindelse med eksamenslæsningen,

at jeg begyndte at se de større linjer og

forstå, hvad det hele handlede om - allerhelst ville

jeg også bruge det næste halve år på SP.

Sådan er det, når man for alvor skal tilegne sig

kundskab. Og det er jo det, man skal på et universitet.

Man skal fordybe sig, men man skal også

videre til de næste fagområder. Man skal arbejde

med fagets dele og fagets helhed, ikke i en jævnt

fremadskridende progression, men i en spiralbevæ-


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 11

gelse. Man skal have en masse viden indenbords,

men man skal også lære en metode til løbende

at skaffe sig indblik og overblik både før og efter

det punkt, hvor man formelt set er færdig med at

være studerende. Russerne, de ældre studerende,

underviserne, forskerne, psykologerne ude i praksis

- alle er vi del af samme store kundskabsproces,

blot befinder vi os i forskellige faser.

Vi ses –

Underviserne på grundkurset i

Social- og Personlighedspsykologi

OVERGANG OG ANSVAR

Tilbage til jeres situation lige nu. For mange vil starten

på universitetet blive noget af et chok. En voldsom

overgang, som tærer på selvtilliden. Man må tage sin

tvivl alvorligt, for den første tid skal jo også bruges til

at finde ud af, om man hører hjemme her, og om det

nu også er det fag og den fremtidige beskæftigelse,

man skal bruge sit liv til. Kast jer ud i kaos. Tro på, at

tingene gradvist vil samle sig. Lev med alle de løse

ender i starten. Vid, at det ikke kan undgås at blive

frustreret. Pas på ikke at tage for meget af skylden

på jer selv, a la ”jeg duer heller ikke til noget, alle de

andre er kloge, jeg er bare dum”. Og pas såmænd

også på med at kaste hele skylden på Psykologisk

Institut og underviserne, ikk’å’!

Læring og kundskabstilegnelse sker ikke lineært

og additivt, men cirkulært og niveauforskudt. Det

første niveau må nødvendigvis blive noget flimrende.

Og hovedansvaret for at få det til at samle

sig er jeres eget. Grib ansvaret, men tag også godt

vare på jer selv.


12

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

HER FÅR DU HJÆLP

STUDIEVEJLEDNINGEN

På de følgende sider beskrives

kort, hvilke instanser der

kan hjælpe dig med stort og

småt i din hverdag.

Hvad kan du bruge

studievejledningen til

ALLE spørgsmål af studiemæssig, økonomisk og

social art er velkomne. Du kan bl.a. komme til os med

studiemæssige spørgsmål vedrørende eksamen,

SU, orlov, studieplanlægning, udlandsophold, dispensationer

og meget mere. Du kan også henvende

dig, når du er løbet ind i et problem. Problemerne

kan være af faglig, personlig, økonomisk eller social

karakter, og de kan synes store eller små. Uanset

størrelse og indhold giver vi gerne vejledning, støtte,

råd, opbakning og en trøstende skulder, hvis det

hele ramler og studiet bliver uoverskueligt. Kom,

før dit problem vokser sig for stort eller ender i en

uløselig knude. Hellere én gang for meget end én

gang for lidt, er vores erfaring.

• du får stress og eksamens-/præstationsangst

• studiekammeraterne er nogle idioter, og pensum

ligeså godt kunne være på kinesisk – altså hvis

det hele er noget hø

• MEN lad være med at henvende dig, hvis du

påtænker eller har snydt ved eksamen. Her har

vi nemlig indberetningspligt!

Det er en særlig god idé at kontakte studievejledningen,

hvis...

• du bliver forsinket i studiet pga. sygdom, barsel,

dumpede eksaminer etc. Her kan vi hjælpe med

studieplanlægning, da flere fag skal tages i en

bestemt rækkefølge, og flere fag kan kun tages

på bestemte tidspunkter

• du vil søge dispensation, merit eller fravalg

• du ’glemmer’ at tilmelde dig undervisning og

eksamen

• du ønsker at klage over undervisning eller

eksamen

• du overvejer at droppe ud. I nogle tilfælde er det

ikke studievalget, der er noget galt med, men

en række andre faktorer, som måske kan ændres

Tavshedspligt

Din henvendelse til studievejledningen kan være

anonym, og vi har tavshedspligt overfor ALLE, dvs.

mor og far, undervisere, instruktorer, studienævnet,

studieadministrationen, studiekontoret, socialkontorer

mm.

Studievejlederne er ansat af Studielederen, men

er ikke studielederens, studienævnets eller instituttets

’redskab’. Vi er udelukkende ansat til at støtte


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 13

og hjælpe dig med at gennemføre studiet på en

måde, som er tilfredsstillende for dig – selvfølgelig

inden for lovens rammer.

Hvem er studievejledere

Vi er tre studievejledere på Psykologisk Institut;

Bettina Dürr Thomassen

Nanna Houkjær Lassen og

Jakob Eiríksson

Mail:

studvej@psy.au.dk

Studievejledningen har kontor i bygning 1481,

lokale 446.

Tillykke med dit nye studium, og velkommen

på Studievejledningen!

Mvh. Bettina, Nanna & Jakob

Vi er alle studerende på kandidatuddannelsen og

kender derfor til studielivet ’på egen krop’.

Hvordan og hvornår kan du træffe os

Telefon:

8942 4918

Mandag-onsdag kl. 9-12

Torsdag kl. 13-16

Personlig henvendelse:

Mandag-onsdag kl. 13-16

Torsdag kl. 9-12

Gerne efter aftale, men du er også velkommen til

at stikke hovedet ind uden forudgående aftale.


14

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

DET SAMFUNDSVIDEN-

SKABELIGE FAKULTETES-

BIBLIOTEK

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek på

Business and Social Sciences byder dig velkommen

som ny studerende på AU. Det Samfundsvidenskabelige

Fakultetsbibliotek dækker fagene: økonomi,

jura, statskundskab og psykologi. Vi glæder os til

at se dig på biblioteket, hvor du har adgang til en

lang række faciliteter.

Vores adresse er:

Bartholins Allé 9

Bygning 1351

Telefon: 8942 1515

Mandag-torsdag: 8-17 og fredag: 8-14

E-mail: sam-bib@sam.au.dk

Web: www.sam.au.dk/bibliotek

Vejledning

Du kan altid få hjælp i åbningstiden eller booke en

biblioktekar til individuel vejledning.

Kopiering

Biblioteket giver adgang til kopi/printfaciliteter.

Betaling for print/kopi er netbaseret.

Der er indgang fra hovedindgangen, fra solterassen

i bygning 1351 eller fra foreningsgangen i bygning

1350.

Døgnåbent

Udenfor åbningstiderne kan du få adgang til

biblioteket ved brug af dit studiekort/nøglekort.

Studiekortet aktiveres automatisk ved studiestart.

Registrering som bruger på AU’s biblioteker

Du bliver oprettet som bruger via et link på bibliotekets

hjemmeside og bliver samtidig bruger

på Statsbiblioteket og de øvrige biblioteker ved

Aarhus Universitet.

Kurser

Vi tilbyder løbende kurser i informationssøgning

inden for dit fagområde samt i referencehåndtering.

Materiale

Biblioteket giver adgang til den nyeste faglitteratur

og en lang række databaser og tidsskrifter. Desuden

er dagens aviser placeret i caféområdet.

Semesterhylder

På semesterhylderne er opstillet bøger fra pensumlisten.

Materialet er ikke til udlån men til brug

på biblioteket.

Læsepladser

Biblioteket stiller et stort antal læsepladser til rådighed.

Der er pladser, som kan dække alle behov,

såvel gruppearbejdspladser som individuelle

stillearbejdspladser, og der er mulighed for at benytte

storskærm på 1. etage.


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 15

BIBLIOTEKET PÅ PI

Biblioteket på Psykologisk Institut er en del af Det

Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

På PI’s bibliotek finder du alle de samlinger, der er

særligt relevante for dig som Psykologi-studerende.

Udenfor åbningstiderne kan du få adgang til

biblioteket ved brug af dit studiekort/nøglekort.

Studiekortet aktiveres automatisk ved studiestart.

Biblioteket ligger i bygning 1483.

Åbningstider:

Mandag- torsdag: 9 - 15

Fredag: 9 - 14

Fælles e-mail:

Telefon:.

sam-bib@sam.au

8942 4946

Fælles webside:

Adresse:

www.sam.au.dk/bibliotek

Filial for Psykologi

Psykologisk Institut

Jens Chr. Skous Vej 4, bygning 1483


16

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

STUDIE-

ADMINSTRATIONEN

TEKNIKVAGTEN

Studieadministrationen er et sekretariat under Studielederen.

Studieadministrationen forvalter det

administrative regelsæt for undervisning og eksamen.

Her kan du få svar på spørgsmål til studieordningen

eller læseplanen. Uden for Studieadministrationen

finder du relevante opslag om holdfordeling,

eksamensresultater samt oplysning om tider og

frister mv. Desuden er Studieadministrationen der,

hvor du afleverer dine eksamener.

Studieadministrationen har kontor i bygning 1481,

lokale 442.

Har du spørgsmål vedrørende EDB på PI, så

kontakt teknikvagten.

Telefon:

8942 4915

E-mail:

support@psy.au.dk

Teknikvagten har kontor i bygning 1481, lokale 660.

Personlig henvendelse:

Alle hverdage kl. 9.00-14.00.

Dog er kontoret lukket kl. 10.00-10.30 og 12.00-12.30.

Telefonisk henvendelse:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-12.00.

Telefon:

8942 4900


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 17

PSYKRÅDET

Psykrådet er et forum af studerende på tværs af

semestrene, der varetager de studerendes

interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende

gennem deltagelse, hvad der er vigtigt at arbejde

for.

forenings Studentersektion, FAPIA og selvfølgelig

studentersekretæren.

Læs mere om Psykrådet og -møder på www.fapia.

dk --> Psykrådet

I Psykrådet arbejdes ”op”, ”ud” og ”ind”

OP: Her besluttes, hvad de studerendes holdning er

opadtil - dvs. i forhold til studienævnet, instituttet etc.

UD: På Psykrådsmøderne diskuteres, hvor PI’s studerende

stiller sig i forhold til den generelle politik

ved AU og politikken for Psykologi-studerende på

landsplan.

IND: Psykrådet har til opgave at varetage de studerendes

interesser i forhold til vedligeholdelse af

studenterrummet, fordeling af læsesalsskabe og

specialepladser.

Studentersekretæren

...er eneste permanente medlem af Psykrådet og

er ansvarlig for indkaldelse til møderne samt udarbejdelse

af referaterne fra disse.

Psykrådet er frem for alt en god mulighed for at

møde andre studerende.

Mvh.

Psykrådssekretæren

Line Rettig Lauritzen

fr.pi.au@gmail.com

Psykrådsmøder

...er åbne for alle interesserede, og alle fremmødte

har en stemme. Møderne bliver afholdt en gang i

måneden i Psykrådslokalet (lokale 344, ved siden

af FAPIA-kontoret). Normalt vil der være et tema for

mødet, men du kan altid komme med nye idéer, vi

skal tage op. Deltagelse er ikke bindende, så tøv

ikke med at bidrage med din mening. Psykrådet

er din mulighed for indflydelse!

Psykrådsmøderne er også din chance for at finde ud

af, hvad der foregår bag kulisserne på Psykologisk

Institut. Der vil hver gang være nyt fra Studienævnet,

Akademisk Råd, Fællesrådet, Dansk Psykolog-


18

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

STUDIENÆVNET

Hvad er studienævnet

Studienævnet (SN) er det øverste studiemæssige

organ på Psykologisk Institut. Det er sammensat af

fire læremedlemmer og fire studerende. De studerende

er valgt demokratisk i november og består af:

Hvis du ønsker indsigt i de vigtige beslutninger, som

bliver truffet i Studienævnet, så læs referater fra

mødet på:

www.psy.au.dk/uddannelse/studienaevn

Mikkel A. Auning-Hansen, Line Munch Pedersen, Per

Frederiksen, Thorsten Iversen (SN-næstformand) og

Kaare Bro Wellnitz (suppleant)

I studienævnet træffes en lang række vigtige beslutninger,

som vedrører dit studie. Studienævnets

opgave består f.eks. i at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse

og udvikling af uddannelse og undervisning,

herunder bl.a. kvalitetssikre og kvalitetsudvikle.

Det er således studienævnet, der i sidste

ende bestemmer, hvilke eksamensformer som

anvendes, og hvilke fag der udbydes. Endvidere

er det studienævnet, der behandler eventuelle

klagesager.

Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj grad takke

nogle Psykologi-studerende for, som i 1968 gjorde

oprør mod professorvældet - og herved sørgede for,

at de studerende fik en slags tillidsmænd/-kvinder

til at være medbestemmende på professorernes

gamle reelle myndighedsområde. Dette er blevet

mere aktuelt end nogensinde, efter at Aarhus Universitets

organisatoriske struktur er ændret, og i og

med fusioner med andre uddannelsesinstitutioner.

... eller kom til Psykrådsmøderne, hvor der altid

vil være en studienævnsrepræsentant til stede.

Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i studienævnet,

kan du henvende dig skriftligt på:

sn_stu@psy.au.dk

... eller du kan henvende dig til studienævnets næstformand

(Thorsten Iversen) eller de øvrige studentermedlemmer,

der efter aftale med studielederen

vil tage sagen med på dagsordenen.

Velkommen på et studie i bevægelse.

Studienævnet Psykologi 2011


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 19

INFORMATIONS-

CENTRET

STUDENTERPRÆSTEN

Som studerende på AU, Business and Social

Sciences, Psykologisk Institut vil du opleve at blive

henvist til både Studiekontoret og SU-kontoret.

Samlet kaldes Studiekontoret og SU-kontoret for

Registraturen. Registraturen består af 3 hovedsektioner:

indskrivning, optagelse og SU.

Studiekontoret

Studiekontoret behandler sager inden for

optagelsesområdet, ansøgning om orlov, studieskift

og universitetets generelle regler for uddannelse

og eksamen mv.

Studenterpræsten er et tilbud til studerende, der har

brug for en fortrolig at tale med. Studenterpræsten

er ansat af kirkeministeriet og har tavshedspligt. Al

henvendelse er anonym og gratis.

Samtalerne behøver ikke handle om religion, men

om alt mellem himmel og jord. Det, den studerende

kommer med, er i centrum for samtalerne. Det kan

være præstations - og eksamensangst, sorg og

modløshed, lavt selvværd, ensomhed, kærestesorg,

usikkerhed og alle de andre ting, der kan være

medvirkende til, at du ikke er rigtig glad.

SU-kontoret

SU-kontoret hjælper dig, hvis du som studerende

Aarhus Universitet har brug for konkret hjælp til

ansøgning eller ændring af din SU, eller hvis du har

spørgsmål om din SU-situation.

Registraturens adresse er:

Frederik Nielsens Vej 5, bygn. 1448, 8000 Aarhus C.

Kontakt:

Studenterpræst Jens Munk

Kontor i Studenternes Hus:

Nordre Ringgade 3, lok. 122, 8000 Aarhus C.

Telefon: 6020 2640

E-mail: studenterpraest@au.dk

Telefon:

8942 1000

E-mail:

su@au.dk

http://studieguide.au.dk/su/kontaktinformation/


20

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

RÅDGIVNINGS- OG

STØTTECENTRET

STUDENTER-

RÅDGIVNINGEN VED AU

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder rådgivning

og støtte til studerende, som har en funktionsnedsættelse

eller et særligt behov for støtte. RSC

er for alle studerende på Aarhus Universitet (AU).

Du kan få støtte, hvis du har:

- Læse-/skrivevanskeligheder (ordblind)

- En psykisk lidelse

- En neurologisk lidelse

- En fysisk lidelse

- Anden sproglig baggrund end dansk

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.

Der skal være tale om varige lidelser, og man skal

have formel dokumentation for sin funktionsnedsættelse

fra speciallæge, psykolog eller psykiater.

Ved læse-/skrivevanskeligheder foretager RSC test

for ordblindhed.

Psykologer, socialrådgivere og psykiatere hjælper

dig gratis med at komme godt gennem dit studieliv.

Studenterrådgivningen tilbyder gratis rådgivning og

behandling til studerende på lange og mellemlange

videregående uddannelser.

I Studenterrådgivningen kan du få samtaler med

en psykolog, psykiater eller socialrådgiver med

psykoterapeutisk efteruddannelse.

Ring og få en tid til samtale, eller brug

vores telefonrådgivning:

Adresse:

Ryesgade 23, 1

8000 Århus C

Telefon:

7026 7500

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele studieforløbet

og telefonisk rådgivning til alle, som

ønsker oplysninger om Specialpædagogisk støtte.

For nærmere information besøg RSC’s hjemmeside:

www.dpu.dk/rsc

eller ring på telefon:

8942 2375


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 21

INTERNATIONALT

CENTER

KOLLEGIEKONTORET

På Internationalt Center (IC) kan du få råd og vejledning,

hvis du ønsker at tage på studieeller

praktikophold i udlandet.

Her administreres udvekslingsprogrammer og aftaler,

der er indgået mellem Aarhus Universitet og

udenlandske universiteter i hele verden.

Nordhavnsgade 1, 1.th. 8000 Aarhus C

Telefon:

8613 2166

E-mail:

info@kollegiekontoret.dk

Du kan også få vejledning her, hvis du ikke vil rejse

ud via eksisterende programmer eller aftaler, men

i stedet ønsker at arrangere opholdet selv.

Kontaktinformation:

Høegh-Guldbergs Gade 4

8000 Århus C

Telefon:

8942 2320

E-mail:

ic@au.dk

Web :

www.au.dk/ic


22

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

BORGERSERVICE

BOLIGSTØTTE

Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde din

flytning eller skifte læge.

Opgaverne vedrørende boligstøtte er delt mellem

Borgerservice og Boligstøttekontoret:

Rådhuset (tårnindgangen)

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Telefon:

8940 2222

E-mail:

borgerservice@aarhus.dk

(For borgerservice, se information til venstre.)

Boligstøttekontoret

Søren Frichs Vej 36G

8230 Åbyhøj

Telefon:

8940 4191


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 23

PRAKTISKE OPLYSNINGER

STUDIETS A-Å

I denne del finder du en

quick guide til studiet,

nyttige links, hvad er

hvor, edb, m.m..

Afmelding fra eksamen:

Afmelding fra eksamen sker via universitetets

studenterselvbetjeningsportal. Reglerne om afmelding

fra eksamen findes i ”Eksamen, Regler og

frister”, som udgives hvert semester samtidigt med

læseplanen.

Aula:

Aula er Aarhus Universitets E-læringsplatform, hvor

underviserne giver information videre til deres studerende.

Det er her, du finder pensumlister, oversigt

over forelæsningsrækken, forelæsningsnoter og her,

du i enkelte fag afleverer opgaver.

Bogkøb:

Bøgerne købes i Stakbogladen, der ligger på Nordre

Ringgade 3. Der vil i løbet af rusugen blive sat tid

af til bogindkøb, og du vil i den forbindelse få vist

Stakbogladen.

Busser:

Linje 1A, 12, 14, 18, 100 og 200 kører mellem Banegården

og Nobelparken.

Eksamen:

Det enkelte fags eksamensform fremgår af studieordningen.

Regler og frister for aflevering af eksamensopgaver

fremgår ligeledes af studieordningen

samt af ”Regler og frister for eksamen” for det

aktuelle semester. ”Regler og frister for eksamen”

udgives i tilknytning til semestrets læseplan og kan

ses på http://psy.au.dk.

Eksamenssnyd:

Opdages eksamenssnyd, indberettes dette til studielederen.

På baggrund af indberetningen indkaldes

den studerende til samtale hos studielederen om

indberetningen. Studielederen vurderer, om opgaven

skal antages.

Feedback:

Alle studerende har mulighed for at få feedback

på deres opgaver.

Festudvalget:

Fuld Fontex arrangerer flere fester hvert semester -

glæd jer! Der vil være fire fester i løbet af året: semesterstartsfest,

julefest, fastelavnsfest og sommerfest.

Forelæsninger:

Forelæsninger foregår i Psykologisk Instituts auditorium

i bygn. 1481. Det er her den primære undervisning

foregår.

Fredagsbar:

Kein Cortex er fredagsbaren på Psykologi. Den har

hjemme i De Studerendes Lokale. Der er åbent hver

fredag (så godt som i hvert fald) fra 14.00-20.00, men

vi har også længere barer fra enten 14.00-22.00

eller 14.00-02.00.

Holdtimer:

Ved optagelse på bacheloruddannelsen i Psykologi

samt sidefag i Psykologi bliver den studerende

placeret på et instruktorhold, der er knyttet til hvert

af de fire fag SP, KI og U samt AO. Her vil en med-


24

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

studerende fra en ældre årgang hjælpe dig og

vejlede dig igennem pensum.

Indkøbsmuligheder:

Du finder Rema 1000 og Løvbjerg Centeret lige om

hjørnet, under 200 meter væk.

Kapsejlads:

Kapsejlads er Aarhus Universitets største begivenhed,

hvor mere end 15.000 mennesker deltager i

festligheden. 12 studieretninger dyster i at være de

hurtigste i en alternativ stafetform. Det gælder om

at sejle over søen i uniparken, bunde en øl og sejle

tilbage og give båden videre til den næste på holdet.

om faget, dets domæne, hvor mange ects-point

faget består i, antal undervisningstimer, og hvilke

undervisere der står for faget m.m.

Læsesalen:

På PI er der en læsesal, som du kan benytte dig

af hele døgnet rundt. Der er mulighed for at gøre

denne til sin arbejdsplads og beholde bøgerne

her i et af læsesalsskabene, som befinder sig inde

på læsesalen.

Normalside:

En normalside består af 2.400 tegn med mellemrum.

En opgave bliver altid stillet med et loft på, hvor

mange sider man må skrive (nogle gange +/- 20%).

Overskrides dette antal, kan opgaven ikke antages

til bedømmelse.

Pensum/pensumlister:

Underviserne stiller eksamensspørgsmålet i de

enkelte fag på baggrund af pensum, og derfor

er det vigtigt altid at fokusere på de tekster, der er

på pensum.

Kompendier:

Dem kan du købe på FAPIA-kontoret (bygn. 1481

3. sal).

Læseplan:

Læseplanen finder du på PI’s hjemmeside, http://psy.

au.dk, under kursuskataloget. Her får du oplysninger

Praktik:

På Psykologi-studiet er der mulighed for at komme

i praktik, dog først på 8. eller 9. semester dvs. på sit

fjerde eller femte år.

Semester:

Hvert akademisk år består af 2 semestre. Efterårssemesteret

går fra september til december, med

december/januar som eksamensmåneder. Forårssemesteret

starter i februar og slutter i maj, med


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 25

maj/juni som eksamensmåneder.

De Studerendes Lokale:

Findes på 2. sal i bygning 1483 over biblioteket og

under læsesalen. Her kan du lave gruppearbejde,

slappe af, hyggesnakke, gå i fredagsbar og meget

meget mere.

giver rabatfordele mange steder f.eks. på museer,

i biografer osv.

SU:

At studere på universitetet giver studieunderstøttelse,

og det er man berettiget til i 6 år, derefter skal

regningen betales fra egen lomme. En vigtig ting

at have i baghovedet er, at SU sætter et krav om,

hvor stor en indtjening man må have ved siden af

sit studie, før man skal betale penge tilbage i skat.

Tilmelding til eksamen:

Det er vigtigt, at man hvert semester tilmelder sig

eksamen, da dette ikke sker automatisk!

Studieordning:

Studieordningen er de enkelte fags grundlov. I studieordningen

har studienævnet fastlagt reglerne

for uddannelsen, og du finder oplysninger om fx,

hvor stort et pensum der kræves for det enkelte

fag. Reglerne er absolutte, dvs. en lærer kan ikke

gå ind og lave en eksamenslængde om, hvis der

står i studieordningen, at eksamenen skal vare 4

timer. Du finder studieordningen på PI’s hjemmeside.

Studiekort:

Dette får du tilsendt med posten, men det bliver først

aktiveret i rusugen. Studiekortet er et bevis på, at

du er studerende, og giver dig adgang til PI uden

for instituttets åbningstider. Det er også et kort, som

Almindeligvis er seneste tilmelding i hhv. oktober for

efterårssemesterets eksamener og i marts for forårssemesterets

eksamener. Tilmelding til eksamen sker

via universitetets studenterselvbetjeningsportal på

http://mit.au.dk. Reglerne om tilmelding til eksamen

findes i ”Eksamen, Regler og frister”, som udgives

hvert semester samtidigt med læseplanen.

Udenlandsophold:

Udenlandsophold sker typisk på 8. eller 9. semester.

Kontakt studievejledningen for nærmere information.

Universitetsbaren:

Unibaren er en selvstændig bar, der ligger i De

Studerendes Hus på Nordre Ringgade 3. Her mødes

studerende fra forskellige studier til øl, kaffe

eller et spil kort.


26

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

NYTTIGE LINKS

http://psy.au.dk

Her finder du Psykologisk Instituts hjemmeside, hvor

al information omkring instituttet bliver lagt ud. Det

er også på denne side, du finder dit kursuskatalog.

www.fapia.dk

Her finder du Foreningen Af Psykologistuderende

I Aarhus’ hjemmeside.

http://mit.au.dk

Her finder du selvbetjeningen, hvor du får din egen

side med fx eksamensresultater, en AU-mailadresse,

og det er her, du tilmelder dig eksamenen. Du finder

også din indskrivningsbekræftelse her.

www.aula.au.dk

Det er universitetets e-læringsplatform, hvor underviserne

kommunikerer med deres studerende.

Det er også her, du finder dine forelæsningsnoter

fx slides fra forelæsningen.

www.dp.dk

Her finder du Dansk Psykologforening. Dette er en

fagforening og en standsforening for psykologer

i Danmark.

http://psy.au.dk/studier/undervisning-ogeksamen/studieordninger-og-bekendtgoerelser/

Dette er et link til de forskellige studieordninger.

www.dp.dk/Netvaerk/Sektioner/Studentersektionen

Her finder du DPS (studentersektionen). DPS arbejder

for at fremme de Psykologi-studerendes faglige og

studiepolitiske interesser og støtte medlemmernes

faglige udvikling.

Facebook-links

Disse links er gode at tilmelde sig, hvis man vil vide,

hvad der sker på PI både socialt, men nogle gange

også rent fagligt. Evt. kan der også komme jobopslag

omkring relevant studiearbejde. Du logger

ind på din konto, søger derefter på grupper ved

de navne, som står herunder:

- Psykologi Aarhus universitet

- Kein Cortex

- Fuld Fontex

- Hyggocampus, caféudvalget på PI

- FAPIA

- Kursusgruppen

- DPS - Studentersektionen i Dansk Psykologforening

- Smøringsudvalget

- FAPIA’s skitur

http://psy.au.dk/studier/undervisning-ogeksamen/undervisning/kursuskatalog/

Det er her, du finder din læseplan, som egentlig

bliver kaldt kursuskatalog. Klik på Bachelor til venstre

på siden, og gå derefter ind under det semester, du

er i gang med, for derefter at trykke på det fag, du

gerne vil vide noget om.


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 27

HVAD ER HVOR

Bygning 1481

6. etg.

5. etg.

4. etg.

Bygning 1483

Indgang

3. etg.

2. etg.

Indgang

1. etg.

Bygning 1482

Bygning 1481

2. etg.: Undervisningslokaler, computerlokaler,

printerrum

3. etg.: FAPIA-kontoret, undervisningslokaler,

Fagrådslokalet

4. etg.: Studieadministrationen, Studievejledningen

5. etg.: Kontorer

6. etg.: Kontorer, Teknikvagten

Bygning 1483

1. etg.: PI’s bibliotek, kopirum

2. etg.: De Studerendes Lokale (plads til

gruppearbejde + fredagsbaren)

3. etg.: Læsesalen

4. etg.: Kontorer, mødelokaler

5. etg.: Kontorer, mødelokaler

6. etg.: Kontorer, mødelokaler

Bygning 1482

1. etg.: Kantinen, toiletter,

Auditorium


28

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

EDB ved PSY

Når dørene er låst

Dit studiekort giver dig adgang til instituttet. Du får

aktiveret dit studiekort ved at udfylde og underskrive

en blanket, som du kan få i receptionen og aflevere

samme sted.

Trådløst netværk

Du kan komme trådløst på nettet med din bærbare

computer på institutområdet. Forudsætningen er

dog, at din bærbare har trådløs adgang (indbygget

eller som USB-stik eller indstikskort), og at denne

adgang er aktiveret (se evt. din manual).

derfor kræver særskilt brugernavn/kodeord). Du vil i

løbet af en uges tid efter semesterstart modtage en

ticket på din AU-mailadresse års-kortnummer@post.

au.dk. Følg vejledningen, og du er oprettet.

Printkonto

For at benytte dig af instituttets printere og kopimaskiner

kræver det, at du opretter en printkonto (dette

virker kun, hvis du har oprettet ovenstående).

SÅDAN KOMMER DU I GANG

Registrering af kopikonto/indsættelse af beløb:

SÅDAN GØR DU

• Tænd for din computer (og evt. for din trådløse

adgang, hvis den ikke er tændt).

• Opret forbindelse til det netværk, som har navnet

AU-Gadget.

• Start din browser (f.eks. Explorer eller Firefox).

• Vent til der dukker et skærmbillede op, der fortæller,

hvad du videre skal gøre for at logge ind.

INSTITUTTETS COMPUTERE

I computerrummet på Psykologisk Institut står en

række computere til de studerendes rådighed. Men

først skal du ind i rummet, og for at kunne åbne døren

skal du sørge for, at dit studiekort giver dig ret til at

åbne instituttets yderdør og hermed også ret til at

åbne døren ind til computerrummet.

Når du er kommet ind i rummet og skal bruge en

computer, får du brug for en netværkskonto (og bemærk,

at Psykologisk Instituts computersystem er

et andet system end Aarhus Universitets, og at det

1. Vælg adressen www.sam.au.dk/safecom.

2. Indtast brugernavn og PINkode.

Første gang du logger på, er PIN koden

1234, men den skal laves om i forbindelse med

første login (ændres under punktet ”Opsætning”).

3. Vælg derefter punktet ”ePay”.

4. Angiv det beløb, der ønskes overført til printkonto,

og tryk ”Godkend”.

5. Vælg betalingskort (Dankort/VISADankort, MasterCard,

VISA, VISA Electron, JCB).

6. Indtast kortoplysninger til validering og tryk ”Udfør

betaling”.

7. Bliver overførslen godkendt, opdateres printkontoen,

og der sendes en kvittering til den

valgte e-mailadresse (du kan se din valgte

e- mailadresse under punktet ”ePay”).

8. Log ud.

AKTIVERING AF KORT TIL PRINT OG KOPI

Dit sygesikringsbevis skal bruges som printkort. For


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 29

at du kan bruge dit sygesikringsbevis som gyldigt

printkort, skal det først registreres i kortlæseren. Dette

er teknikvagterne behjælpelige med.

PRAKTISK INFORMATION

Printkortet kan anvendes på alle printere og kopimaskiner

på Psykologisk Institut samt alle printere

og kopimaskiner på Business and Social Sciences

(men indtil videre ikke på Fuglesangsallé).

PSY.AU.DK

På http://psy.au.dk finder du Psykologis hjemmeside,

hvor du bl.a. kan finde kursuskataloget (også kaldet

læseplanen), opslagstavle for studerende, links til

forskernes hjemmesider, kalenderen for instituttet mv.

VED PRINT FRA PC

Du skal nu bruge dit nye brugernavn og kodeord for

at kunne printe fra Psykologisk Instituts printere. Ved

print fra PC køres printkortet gennem kortlæseren

ved printeren, og du er hermed klar til at printe.


30

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

TIL NORDMENN FRA NORDMANN

Kjære nordmann!

Du er heldig som får oppleve mange år fremover

på Psykologi-studiet i Aarhus. Det er like dejligt å

være norsk i Danmark som ordtaket (reklamen) sier.

For det er mest fordeler knyttet til å studere i et annet

land, selv om bekymringene kanskje står noe i

sentrum den første tiden; Hvordan er det å bo i

Danmark vekk fra mitt norske nettverk, og

vil jeg forstå språket

For det første er det i luftlinje like langt fra Oslo til

Trondheim som fra Oslo til Aarhus, og Ryanair sørger

for en (nogenlunde) trygg, rask og billig flyvning

direkte til Oslo.

Dessuten er du ikke den eneste som ikke kjenner

noen - det er også mange dansker som kommer

tilflyttende alene fra andre byer.

instituttet er det gode muligheter for å stifte

bekjentskaper, i første omgang i rus-uken, men

også ellers. Du kan melde deg inn i for eksempel

barutvalget, festutvalget, julerevyen osv.

Meld deg også inn i ANSA, en organisasjon for

nordmenn i utlandet, som i løpet av året arrangerer

en rekke forskjellige arrangementer bla. pubcrawl

og 17. mai-feiring.

En god idé for å utvide sine bekjentskapskretser er

også å flytte inn i bofellesskap. Da blir man raskt

kjent med dansker og vant til språket.

For når det gjelder dansk språk, er dette noe mange

nordmenn lurer på hvordan fungerer. Jeg kan med

en gang si at det å lese pensum er helt uproblematisk,

og det meste er uansett på engelsk. Det er

derimot litt vanskelig å henge med på forelesningene

i starten, men etter ca to måneder går det greit.

Det å kommunisere med dansker er verre, fordi de

ofte ikke forstår og 1. Begynner og snakke engelsk,

eller 2. Tror du er svensk og synes det er kjempegøy

å si ”jättebra grabbar” til deg. For å unngå dette,

snakk derfor sakte, tydelig og en anelse høyt.

Den største utfordringen er allikevel at ord

som tilsynelatende skrives likt, har vidt forskjellige

meninger, noe som kan føre til misforståelser av

ulik art. Bytt derfor ut de typisk norske ordene med

danske. F.eks. rar – merkelig, frokost – morgenmad,

lunsj – frokost, flink –dyktig (flink betyr nemlig snill

på dansk), og til sist, bytt for all del ut ordene lag/

gruppe/team/etc. med hold (et ord som brukes i

alle sammenhenger her på instituttet). Hvis dere

putter på litt ”jæmmeneeh asså” foran hver setning,

er dere godt på vei til å lære flytende dansk (les:

bli en del av holdet).

Jeg er helt sikker på at dere vil ha stor glede av

studietiden deres her i Aarhus og falle for dansk

kultur, for ved hvilket norsk universitet kan du ta deg

en kold bajer etter forelesning til 15 kr. i instituttets

egen bar

Vennlig hilsen Cecilie


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 31

TIL STUDERENDE MED BØRN

10 punkter om min oplevelse af at være

studerende mor

(nu på 3. semester med en søn på 17 måneder)

7. Det sociale: studiet er fyldt med dejlige mennesker,

som man med lidt prioriteringssnilde godt

kan få tid til at være sammen med udenfor studiet.

1. Selvom dette ikke er en hit-liste, vil jeg nu alligevel

sætte prioriteringsevne, effektivitet og planlægning

under nr. 1. Som mor synes jeg, jeg har erhvervet mig

en fantastisk evne til at være effektiv og planlæggende

og til at vide, hvad der er vigtigt og mindre

vigtigt.

2. Fleksibilitet: med min (nyerhvervede) mor-selvdisciplin

er studielivets fleksibilitet en gave, især

med et vuggestuebarn, der tildrager sig mange

vintervirusser, og som desuden kan blive hentet

forholdsvist tidligt.

3. Det lyder overlegent, men når man har ’prøvet’

at have et spædbarn, kan man altså ikke lade sig

slå ud af stort pensum m.v.

8. Økonomi: nu er jeg jo vant til SU’en, men jeg vil

sige, at man med så lav en indkomst kan få en

række fordelagtige tilskud til vuggestue, bolig og

forsørgelse.

9. Tidligere i arbejde og flere børn: til denne gruppe

kan jeg ikke henregne mig selv, men den eksisterer,

og jeg ved, at det med lidt studieteknisk træning

godt kan lade sig gøre.

10. Som det sidste og opsummerende punkt i min

ti-punkts-raket: jeg kan kun anbefale at være

studerende med barn!

4. I sammenhæng hermed: hvor er det bare dejligt

at sidde på læsesalen med sin kop kaffe og en

spændende psykologibog og være sin helt egen

arbejdsgiver. Jeg sætter som travl familiemor stor

pris på denne studiero.

5. Og udover roen: jeg har fået et afslappet, men

stadig sundt forhold til mit studie.

6. Større forståelse for stoffet: at være forældre giver

klart større forståelse for temaer med fokus på børn

og unge.


32

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

TIL FJERNSTUDERENDE

Jeg er fjernstuderende og har ca. 1½ times transport

til og fra universitetet, men har forsøgt at komme til

de fleste forelæsninger og undervisningstimer. Set

fra mit hjørne af verden skaber det ikke nogen særlige

problemer at være fjernstuderende, hvis man

blot indstiller sig på, at det ikke må blive et problem.

Alt efter, hvor ofte man kommer på instituttet, kræver

det, at man selv er aktiv i forhold til at opsøge den

information, der er nødvendig for at føle sig som en

del af studiemiljøet. Der er også visse arrangementer,

det kan være svært at deltage i uden for studietiden,

da transporttiden er lang.

Med andre ord gælder det om at beslutte sig for, at

det at bo langt væk fra universitet ikke må blive til en

belastning, men derimod en fordel. Jeg har vendt

det til noget positivt ved at bruge transporttiden til

at læse, skrive eller tænke over tekster og problemstillinger,

og på den måde betragtet transporttiden

som en del af den samlede arbejdsdag.

Men efter min mening er den fysiske afstand til

instituttet ikke en udfordring, med mindre man gør

det til det. Man skal selv gøre en indsats for at føle

sig knyttet til stedet, men det tror jeg gælder for alle,

lige meget om man bor i Aarhus eller længere væk.

Merete Hein Knudsen


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 33

FORENINGER VED PI

Kære RUS!

Velkommen til FAPIA –

FAPIA

Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus.

I denne sektion er de forskellige

sociale foreninger beskrevet.

Foreningen er dit springbræt

til et netværk, der er større end

de 20 mennesker på dit hold.

Foreningerne optager medlemmer

på forskellige tidspunkter

i løbet af året, så hold øjne og

ører åbne..!

Vi er en forening med det formål at gøre studiet

mere behageligt, bedre, lettere og federe for de

Psykologi-studerende på Psykologisk Institut. Foreningen

består af en bestyrelse, der bliver valgt

ved den årlige generalforsamling, samt forskellige

underudvalg. FAPIA sørger for praktisk information,

kontorartikler, kompendier, massage, bordfodbolde,

egenterapi, julerevy samt økonomisk støtte til en

lang række sociale og faglige arrangementer – kort

sagt alt det, der gør det fedt at være Psykologistuderende

i Aarhus.

Underudvalgene

FAPIA er en paraplyorganisation, der yder økonomisk

støtte til diverse underudvalg på Psykologi,

herunder: Kursusgruppen, Festudvalget, Caféudvalget,

Psyklen, Skituren, Julerevyen og Sommerlejren.

Derudover administrerer vi FapiaFonden, der er

DIN mulighed for at søge penge til afholdelse af

diverse arrangementer, der er til glæde for dine

medstuderende. Fondens kapital er på 10.000 kr. pr.

år, så hold dig ikke tilbage – send os en ansøgning!

Medlemskab

Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer!

Som medlem betaler du et årligt eller halvårligt

kontingent og er dermed med til at sikre et fantastisk

studiemiljø. Derudover kommer desuden en lang

række medlemsfordele, herunder bl.a. rabat på køb

af kompendier, kurser, massage, billetter til fester,


34

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

skitur og sommerlejr.

Medlemskontingentet er på 125 kr. pr. år eller 90

kr. for 1/2 år.

FAPIA er ikke noget uden sine medlemmer -

Psykologistudiet er ikke noget uden FAPIA!

Fapia-kontoret:

Lokale 346, bygn. 1481

Åbningstider:

Mandag-Fredag kl. 12.00-12.45

Venlige hilsner

FAPIA-bestyrelsen, 2011


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 35

KURSUSGRUPPEN

I kursusgruppen på PI er vi en flok studerende, der

har det til fælles, at vi ønsker at give alle de Psykologi-studerende

ved Aarhus Universitet mulighed

for at få mere praktisk erfaring som et supplement

til en ellers meget teoretisk uddannelse. Vi holder

månedlige møder, der både indeholder praktisk

arbejde og hygge.

Psykologisk Institut, og ikke mindst være en del af

et skønt socialt fællesskab.

Vil du vide mere

Facebook:

Søg på gruppen ’Kurser og Foredrag på Psykologisk

Institut’.

Vi arrangerer kurser og foredrag, der oftest omhandler

emner, der ikke bliver synderligt berørt på

studiet. Foredragene kan være patienthistorier eller

praktiserende psykologer, der fortæller om deres

arbejde ’i felten’. Kurserne tilstræbes at indeholde

en stor del praktiske øvelser, så man også får lov

at prøve kræfter med forskellige teoretiske metoder.

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere

på kurser. Arrangementerne finansieres gennem

deltagerbetaling, dog bestræber vi os på at holde

foredrag gratis, hvilket lader sig gøre, da vi modtager

støtte fra FAPIA.

Fapia.dk:

Se under fanen ’Udvalg’.

Kontakt:

Formand

Karen Vedel

(karenvedel@hotmail.com)

Ved starten af hvert semester udarbejder kursusgruppen

en folder, hvor programmet over det følgende

semesters kurser og foredrag præsenteres.

Folderen er altid at finde på FAPIA-kontoret, og for

det meste også på instituttets bibliotek. Desuden

lægges den på nettet – på Facebook og FAPIA’s

hjemmeside.

Som medlem af kursusgruppen har du mulighed for

at opnå organisatorisk erfaring, PR-kendskaber, at

skabe kontakter til det kommende arbejdsmarked,

få medbestemmelse ift., hvilke arrangementer der

arrangeres, et større indblik i, hvad der rører sig på


36

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

PSYKOLOGISK SOMMERLEJR

Hvert år i første halvdel af juli drager en flok Psykologi-studerende

fra Aarhus, Aalborg og København

til Martofte på Nordfyn. Her afholdes Psykologisk

Sommerlejr, som er en fantastisk mulighed for Psykologi-studerende

fra hele landet.

Psykologisk Sommerlejr er 6 dages intensiv hygge

og læring, hvoraf 3 af dagene består af kurser med

færdiguddannede psykologer. Læringsdagene

introducerer til forskellige dele af psykologiens praksis,

et praktisk fokus som kan være tiltrængt efter et

helt år med snuden i bøgerne. Udover kurserne er

sommerlejren en oplagt mulighed for at networke

og hygge med volleyball, guitarspil og fest.

Der er rift om pladserne, så slå til hurtigt, når du

ser opslagene på instituttet, som kommer omkring

april. Det koster ca. 650 kr. at komme med på sommerlejren,

som er en oplevelse for livet - også for

de nye studerende, som gerne vil lære nye folk at

kende og lære mere om psykologien.

Du kan altid læse mere på:

www.fapia.dk -> Udvalg -> Andre grupper -> Sommerlejr.

Med venlig hilsen

Sommerlejrudvalget 2011


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 37

KEIN CORTEX

Kære nye årgang

Fredagsbaren ’Kein Cortex’ er Psykologisk Instituts

største sociale forum og er for mange studerende

et fast holdepunkt gennem hele studietiden. Hver

fredag kl. 14.00 åbner baren og bliver derved

den perfekte afslutning på en hård uge i selskab

med bøgerne. Baren er stedet, hvor du med god

samvittighed kan efterlade alle pensumrelaterede

bekymringer, smide hæmningerne og udfolde dig

socialt. Så kom op i de studerendes lokale på 2.

sal, og oplev den hyggelige atmosfære, hvor snak,

musik, bordfodbold, lækre drinks og kolde øl er på

dagsordenen!

Så kære årgang 2011

Vær med til at fremme studiemiljøet, og gør fredagsbaren

til et ugentligt mødested og centrum

for fest, hygge, sjov og leg for dig og dine studiekammerater!!


38

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

Bar-Arrangementer

Kein Cortex laver som hovedregel fire forskellige

typer barer, som kan være en fordel at kende til

som ny Psykologi-studerende.

De ordinære fredagsbarer finder sted i De Studerendes

Lokale (eller på tagterrassen, når vejrguderne

tilsmiler os) i tidsrummet fra kl. 14-20 hver fredag.

Ligeledes arrangeres der flere gange hvert semester

halvlange barer (kl. 14-22), som typisk er temabarer

(juleølsbaren og bordfodboldbaren).

På hvert semester er der én lang bar (fra kl. 14-

02), der finder sted i kantinen, oftest med tema,

udklædning, fin oppyntning, konkurrencer og dj

eller live musik.

vis portion energi og entusiasme i baren; men når

det er sagt, så giver det så meget mere igen!

Der vil i løbet af rusugen blive informeret om, hvad du

skal gøre, hvis du vil være en del af Kein Cortex. Kom

og hils på os i baren – alle spørgsmål er velkomne.

Alle os fra Kein Cortex glæder os til at se

dig i baren!!

De bedste hilsner,

Formanden:

Rasmus Jølberg

Telefon:

4242 5257

Til sidst, men ikke mindst, afsluttes hvert semester

med afleveringsbarer, hvor I fejrer, at I netop har

overlevet et helt semester og dertilhørende eksamener.

Mail:

keincortex@gmail.com

Barmedlemmer:

Kein Cortex er en frivillig forening som består af ca.

20 medlemmer fordelt på alle semestre og med

nogenlunde ligelig kønsfordeling. Som barmedlem

tager du mindst tre barvagter pr. semester, møder

til barmøde ca. en gang om måneden, påtager

dig diverse kreative og praktiske opgaver, som er

nødvendige, for at baren fortsat kan lave nogle

fede arrangementer, og selvfølgelig tager del i det

sociale fællesskab internt i baren. Der er mere i det

at være barmedlem end blot at lange øl over disken

og shake drinks til barerne, og der skal lægges en


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 39

OPRÅB!!

Hej med dig, kære russer - til lykke med snittet

Du er klar - fit for fight - men du skal nok blive smittet

Med den sygdom, der rammer alle hér på Psykologi

Med symptomer som ugidelighed og træt-indeni

du vil lære om alt fra Freud til anoreksi

det er hul i hovedet - ja, som en laks iført ski

For bøgerne er tunge og kantinemaden dyr

der vil ikke gå længe, så’ du olm som en tyr

træt indeni som en depri uden piller

Klistret som et brugt kondom uden riller

For man sveder som et svin på læsesalen

Og humørmæssigt ender man gerne helt ned’ i dalen

og nej, det’ ik’ kun hér i sommervarmen

det er 24-7-369 - det’ en del af hele ”charmen”

Ved det hårde uni-liv med udkogt pasta og SU

Men HEY! - ved du, hvad du sku’ ta’ og sku’

Gå ned i fredagsbaren - din redningsplanke hver fredag

Vi har dejligt kolde øl, og det er dét, du skal ha’ da

ovenpå en trist uge med neuro-pis og ICD-10

Vi har også chips og musik - det’ dét, du ka’ li’

Vi har en skægget abe, der synger gamle, danske sange

Og lokker med varm Dr. Nielsen - en rigtig farlig slange

Vi har 12000 duer, en høj hat og et æble i munden

Vi har sprut, der kan redde dig, når det hele er bunden

Så står du i kopirummet og gi’r et stille suk -

- Kom ned i Kein Cortex til organiseret hygge-druk

For husk, at du bli’r suicidal og mere end kvalt

Hvis du ikke har tid til sådan lidt socialt


40

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

MASSAGE

Hvad

Jo - den er go’ nok. FAPIA passer på de studerende

og har derfor investeret i en professionel massagebriks,

så der kan tilbydes massage to gange

om ugen.

Her har DU mulighed for endelig at få masseret dine

ømme læse-skuldre og få løsnet op for myoser af

en vaskeægte fysioterapeut-studerende.

Hvad koster det

Som medlem af FAPIA er prisen 60 kr. for en halv

time, mens prisen for ikke-medlemmer er 80 kr. pr.

halve time.

Hvor

På Psykologisk Institut (bygn. 1481) i lok. 344 - lige

ved siden af FAPIA-kontoret.

Hvornår

Massagetiderne bliver løbende slået op på opslagstavlen,

kontoret og på fapia.dk. Tilmelding og

betaling foregår på FAPIA-kontoret i åbningstiden

12.00-12.45.

God fornøjelse!!!


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 41

FULD FONTEX: INSTITUTTETS

FESTFORENING

Fuld Fontex består af ca. 25 studerende fra forskellige

semestre. Festudvalgets vigtigste opgave er - sjovt

nok - at sørge for, at de fester, der afholdes på instituttet,

er nogle man vil slås for at komme med til.

Ja, vi mener starte en kø en dag, inden billetterne

sættes til salg, og skabe episke aftener, som man

aldrig glemmer!

Vi arrangerer fire store fester om året:

• en temafest i februar (tegneserietema i år)

• en sommerfest i juni (med spisning og i år også

sangria)

• en semesterstartsfest i september (don’t miss it!)

• den store julegallafest (også med spisning) i november/december.

• Dertil kommer også en fest med et andet studie

hvert år.

Da det er nødvendigt for festudvalget også at fungere

på det sociale plan, arrangeres der også en del

sociale aktiviteter i festudvalget, ligesom vi deltager

i arrangementer med de andre udvalg på instituttet.

Vi optager løbende nye medlemmer, men altid

når en ny årgang begynder i september, så vi er

sikre på, at der hele tiden er repræsentanter fra de

forskellige årgange.

Vi glæder os til at feste med dig!

Kontakt:

fuldfontex@fapia.dk

Til alle fester er der mulighed for at drikke til SUvenlige

barpriser, hygge med sit hold, møde andre

Psykologi-studerende og danse løs til musikken fra

nogle af Aarhus’ dygtigste DJ’s eller et liveband.

AT VÆRE MEDLEM

Som medlem af Fuld Fontex består opgaverne til

festerne blandt andet i at bestille band/DJ, sælge

billetter, handle ind, pynte op, stå i døren/baren til

festen samt ikke mindst den obligatoriske oprydning,

når festen er slut. Udover festerne er Fuld Fontex også

ansvarlige for Psykologis deltagelse i kapsejladsen,

og hjælper også nogle gange til til fredagsbarens

arrangementer.


42

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

Hyggocampus: CafÉog

Hyggeudvalget

Vi er en flok på ca. 15 glade Psykologi-studerende,

der sørger for hyggelige og sociale hverdagsarrangementer

på Psykologisk Institut.

Hvert semester afholder vi to-tre arrangementer,

der blandt andet har bestået af julebanko, hypnoseshow,

film- og maleraftner og stor fælleslejr med

rundstykker for Psykologi-studerende til kapsejladsen

i uniparken.

Vores intention med dette udvalg er at gøre hverdagen

lidt sjovere og hyggeligere som Psykologistuderende,

og derfor håber vi meget at se jer nye

studerende til vores kommende arrangementer!

Venlige hilsener fra HYGGOCAMPUS

Find os på Facebook:

”Hyggocampus, caféudvalget på PI”

Derudover har vi det seneste år afholdt en månedlig

bezzerwizzer-turnering med stor succes.


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 43

FAPIA SKITURSUDVALG

I 2009 så et nyt udvalg dagens lys på Psykologisk

Institut – FAPIA’s skitursudvalg. Udvalgets formål

giver måske lidt sig selv – at arrangere en årlig skitur

for Psykologi-studerende på Business and Social

Sciences, Aarhus Universitet, hvor første tur var i uge 4

2010. Turen var en succes, og en ny tradition var født.

en ny måde, få en fantastisk oplevelse og har lyst

til at stå på ski eller snowboard – så er FAPIA’s skitur

det, der kan opfylde denne drøm!

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på:

fapiaskitur@gmail.com

Hovedformålet for skitursudvalget er naturligvis

at arrangere en skitur til en overkommelig pris for

de studerende på Psykologi, men det er samtidig

meget mere end det. Det handler i høj grad om at

skabe rammerne for at få nye bekendtskaber på

tværs af årgange og instruktorhold, socialt samvær,

fest og farver – sammenlagt at være et tiltrængt

pusterum efter et langt efterårssemester og afsluttede

eksamener.

Skituren henvender sig til ALLE, uanset om man

er tyk eller tynd, øvet eller begynder, festabe eller

hyggetrold. Udvalget bestræber sig på at lave en

tur, der favner så bredt som muligt, hvor man kan

stå på ski og hygge med ligesindede. Derfor skal

man heller ikke lade sig afskrække af, at man aldrig

har stået på ski før, men i stedet betragte turen som

en sjov og billig mulighed for at blive introduceret

til skiløbets forunderlige (og fantastiske) verden.

Vi håber at se dig på FAPIA’s skitur 2012!

Wush wush - vind i håret og skibriller på

- snehilsener

Kaare Bro Wellnitz, Rasmus Jølberg, Anne Kathrine

Bebe, Janus Krøjgård og Line Winther Nikolajsen

Skituren ligger i sidste uge i januar, hvor de fleste er

færdige med eksamener, og prisen ligger imellem

3500 og 4000 kr. Så hvis du har lyst til at lære en

masse nye spændende mennesker at kende på


44

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

Dansk Psykolog Forenings

Studentersektion

Dansk Psykolog Forening (DP) er danske psykologers

og Psykologi-studerendes fagforening. Omkring

9000 psykologer og 1250 Psykologi-studerende

er medlemmer.

Foreningen varetager de psykologifaglige og psykologipolitiske

interesser og vil i din studietid være

det organ, som kan levere viden og nyheder fra

psykologverdenen uden for universitetets mure. Fx

vil du gennem medlemsbladet Psykolog Nyt kunne

læse artikler om relevante faglige problemstillinger,

som psykologer står over for i denne tid. Dette er

med til at give dig en helt ny dimension til dit studie,

idet du får lov til at få et indblik i den verden, du om

nogle år selv skal ud og være en del af. Teorier og

forskning, som du bliver præsenteret for på studiet,

får du mulighed for at sætte i et praktisk perspektiv.

at være repræsenteret på DP’s bestyrelsesmøder

og i faglige udvalg i foreningen.

På universitetet arrangerer vi faglige og sociale

arrangementer for de studerende som fx foredrag,

filmaftener, frivlligmesse og minikonference.

Der kan endvidere søges støttemidler hos os. Vi har

været med til at betale sofaerne i De Studerendes

Lokale og støttede Psykologisk Sommerlejr i 2010.

Oplysninger:

www.dp.dk/studentersektionen

Facebook:

DPS – Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

Du er som studentermedlem af DP automatisk medlem

af Studentersektionen (DPS). Denne er med til

at sikre Psykologi-studerendes interesser bl.a. ved


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 45

JULEREVYEN

Julerevyen på Psykologisk Institut er et stort og sjovt

event, som rigtig mange kan være en del af. Showet

indeholder både skuespil, sang, dans og musik. Bag

scenen står alle de mange, der har været med til at

sy kostumer og lave scene og teknik.

Ud over at være et stort og flot show er revyen altså

også et sjovt projekt med plads til mange mennesker

med forskellige kreative talenter og lyster.

Og ud over at være sjovt for alle dem, som ser den,

er det en fantastisk oplevelse for alle dem, som er

med i processen.

Showet bliver fyret af en dag i slutningen af efterårssemestret,

men vi er allerede i gang med at

forberede slagets gang. Har du lyst til at være med

til at skabe dette års show og møde en masse dejlig

mennesker fra din egen og andre årgange Så hold

øje med opslag, og spring til, når vi kommer ud til

din forelæsning og fortæller om det!

Vil du have en lille smagsprøve

Sidste års show blev filmet og kan ses her:

Del 1: http://vimeo.com/23270341

Del 2: http://vimeo.com/23275545

Del 3: http://vimeo.com/23275575

Del 4: http://vimeo.com/23308057


46

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

STUDENTERBLADET PSYKLEN

Hvad er Psyklen

Psyklen er institutbladet på Psykologisk Institut. Psyklen

udkommer i semestermånederne og er at finde

online (se fapia.dk), i studenterrummet, i kantinen

og på FAPIA-kontoret.

Redaktionen bestræber sig på at lave et alsidigt

og spændende blad, som rummer alt fra seriøse,

oplysende artikler til farverige anmeldelser af barer

og fester på Psykologisk Institut. Desuden bringer vi

som en service til de studerende kalenderoversigt,

stillingsannoncer mm.

Redaktionen

På redaktionen er vi for tiden en håndfuld stykker.

Vi mødes en gang månedligt op til deadline.

Udover at se redaktionens arbejde i Psyklen kan du

møde os til diverse arrangementer, hvor vi står klar

med vores kamera og en anmeldelse rumsterende

i baghovedet.

Vi forsøger hele tiden at holde fingeren på pulsen,

men mener du alligevel, at vi mangler at skrive

om for eksempel et specielt emne eller en særlig

begivenhed, modtager vi gerne forslag.

Har du selv lyst til at skrive et enkelt indlæg eller to,

er dette meget velkomment! Indlæg sendes som

vedhæftet fil til psyklen@gmail.com

Kontakt

psyklen@gmail.com


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 47

SMØRINGSUDVALGET – TIL GLÆDE

OG TIL GAVN

Som det nok allerede er gået op for dig, så har vi

på Psykologisk Institut rigtigt mange udvalg. Det

er derfor også meget sandsynligt, at du netop nu

sidder og overvejer, hvad vi dog skal med et smøringsudvalg!

Det skal vi her fortælle dig.

Smøringsudvalget blev dannet i efteråret 2010

med det ene formål at glæde de studerende på

Psykologisk Institut og, om muligt, skabe et endnu

bedre studiemiljø for alle jer dejlige mennesker.

Som udgangspunkt smører vi, fordi ”Den der smør’

godt, kør’ godt!”.

Vi smører alt fra den knirkende dør på læsesalen

over stængerne på bordfodboldbordet til din gamle

cykelkæde og dine rustne gear. Men også din tørre

gane og læse-trætte krop får en tur, med saftige

forfriskninger, våde kys og muligheden for fysiske

udfoldelser - kort sagt er det vores mål at smøre jeres

og vores smilemuskler ved sjove, såvel praktiske

tiltag og skøre events.

Vi er et uafhængigt udvalg og hører dermed ikke

under FAPIA. Dette har visse fordele i og med, at vi

har en meget stor bevægelsesfrihed, og altså ikke er

bundet af nogen former for bureaukrati. Det betyder

dog også, at vi er selvfinansierede, og at visse af de

events, vi laver, har en beskeden brugerbetaling.

Vi vil i den forbindelse gerne understrege, at vi er

et non-profit udvalg, og at de penge, I betaler, går

tilbage til jer - krone for krone - igennem andre og

større events.

Meld dig allerede i dag ind i vores Facebook-gruppe

(Smøringsudvalget), og hold øje med, hvad det

næste event bliver, eller giv os en melding hvis du

har opdaget noget, der trænger til at blive smurt,

så skal vi nok få det til at glide.

Smøringsudvalget ønsker dig rigtigt hjerteligt velkommen

på Psykologisk Institut og ser frem til en

masse hyggelige, sjove og fuldstændigt vanvittige

oplevelser i dit selskab.

Sammen kan vi skabe det mest fantastiske

studiemiljø!


48

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

DEN SOCIALE KALENDER

ET ÅR VED PI

Rusuge (aug./sept.)

Jeres semesters start vil I kun opleve en enkelt gang

(medmindre selvfølgelig, at I bliver tutorer). Ugen

indeholder mange højdepunkter - det centrale,

udover at forberede jer til studierne, er at ryste jer

sammen - både som hold, men bestemt også som

årgang. I er over 200 nye studerende på årgangen

og 20 på et hold. Arrangementerne er meget

alsidige - alt fra Sport og Leg over Pubcrawl og

Spilaften er arrangeret for jer.

Hytteturen (sept.)

Hytteturen river jer ud af en netop startet hverdag.

Her er alt fagligt skåret væk, og kun det sociale står

i centrum. Turen er spækket med arrangementer

- både nat og dag, der er arrangeret af jeres meget

engagerede Tutor-Team og hyttetursudvalget

bestående af folk fra jeres midte.

Semesterstartsfest (flere)

Hvert semester starter med et brag: Festudvalget

Fuld Fontex arrangerer en semesterstartsfest,

der altid viser en ny side af de studerende,

altid giver os studerende en ny mulighed for

at komme hinanden ved.


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 49

FAPIA’s Talentaften (okt.)

Finder sted i oktober i den Lille Kantine. FAPIA

indbyder ALL E talentspirer og tilskuere til en aften

i x-factorens tegn. Kan du prutte med hænderne,

imitere din forelæser, stå på et ben, synge eller nå

din næsetip med tungen, er dette din mulighed for

at vise dit talent.

Hygge-arrangementer

Hyggocampus - PI’s caféudvalg - står flere

gange hvert semester for at arrangere flere

forskellige hygge-arrangementer. Siden udvalget

blev startet for et år siden, har der været

Bezzerwizzer, Maleraften, Pub-Quiz, Banko og

meget mere.

Danmarks Største Fredagsbar

(forår & efterår)

Studenterrådet ved Aarhus Universitet arrangerer flere

gange årligt Danmarks Største Fredagsbar, der har som

mål at samle alle studerende ved Aarhus Universitet om

udendørs musik, fest og farver.

Temabarer (flere)

Fredagsbaren Kein Cortex arrangerer mindst en

gang pr. semester tema-barer: Country, Sailor og

Jule-bar er eksempler fra de seneste semestre.


50

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

Julefesten (nov./dec.)

Festudvalget Fuld Fontex sørger for, at semesteret

slutter med et brag! Sidste år var vi i Stakladen til

et brag af en fest, hvor vi spiste lækker mad, drak

overdådig drikkelse og hørte skøn live-musik. På

dette arrangement bliver der virkelig kræset for

gæsten, og i bedste julefrokost-stil kommer man

virkelig hinanden ved.

Juledagen/-revyen

Revy-udvalget laver hvert år en - ja - julerevy. Denne

falder i år i forbindelse med en større jule-hyggedag,

hvor vores visioner er papirsklip, juleøl etc.

FAPIA-skitur (jan.)

For dem af os, der skulle være habile på det kolde,

hvide underlag (eller har en drøm om at blive det),

bliver der årligt arrangeret en skitur i slutningen

af januar. Denne tur er for både eksperter, øvede,

uøvede og helt grønne - det vigtigste er, at vi har

hjertet med.

Konkurrence (flere)

Bordfodbold og Ølbowling er tilbagevendende

konkurrencer arrangeret af fredagsbaren Kein

Cortex. Har du en lille dyster i dig, så meld dig til!


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 51

Kapsejlads

2010 blev det første år i mands minde, hvor

Psykologisk Institut fik et hold roere med til den årlige

kapsejlads. Dette er den største årlige begivenhed i

Universitetsparken, hvor over 15.000 tilskuere samles

omkring søerne for at se deres hold dyste om det

gyldne bækken. Se videoen på youtube ved at

søge på ”kapsejlads 2010”.

Afleveringsbarer (flere)

Fredagsbaren Kein Cortex kanaliserer vores eufori

efter en afleveret eksamen lige lukt ned i øl og sammenhold.

Så tag op på tagterrassen eller ned i studenterrummet,

når du har afleveret din opgave, og

fejr afleveringen i PI’s mest hyggelige omgivelser..!

Sommerfesten (juni)

Hvert sommersemester slutter med manér:

Fuld Fontex kridter banen op, for at vi kan nyde

sommeren, grill og fester til langt ud på natten. Så

tag dit mini-skørt eller dine boardshorts på, og brug

en aften af din ferie på dit institut.


52

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

PROGRAM FOR RUS-UGEN 2011

Mandag 22.08.11

09.00 De låste døre til Psykologisk Institut åbnes, og der sker en opdeling i hjælpelærerhold.

Dette sker i kantinen, som ligger lige inden for hovedindgangen.

09.30 Officiel velkomst ved tutorerne

09.45 Velkomst ved Institutleder Henrik Høgh-Olesen

10.00 Holdene samles

12.30 Frokost

13.15 Rundvisning på PI

14.15 Ministudiestartskursus i auditoriet

15.15 Rådgivningens Hvem Hvad Hvor i auditoriet

16.15 Holdene samles igen

17.00 Hygge i Fredagsbaren (Kein Cortex samt FAPIA’s skitursudvalg underholder)

18.30 Underholdning – Band spiller op til dans

Tirsdag 23.08.11

09.30 Morgenmad på holdene (som I selv køber)

Klargøring til eftermiddagens program

FAPIA kommer rundt og præsenterer sig selv

10.30 Følgende mødes:

- Møde for fjernstuderende

- Møde for studerende med børn

- Møde for udenlandske/norske studerende

- Hyttetursudvalget

- Studievejleder + ældre studerende besøger sidefagsholdet

De, der ikke skal mødes i andre grupper, klargør til Psykologisk Have.

12.00 Frokost

12.30 Møde med venskabsholdet

14.00 Psykologisk Have: sport og leg på plænen

18.00 Hyggocampus arrangerer pubquiz

Herefter åbner Fredagsbaren Kein Cortex


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 53

Onsdag 24.08.11

09.00 Morgenmad på holdene. Faglige oplysninger om grundfag

10.00 Besøg af holdets kommende instruktor

11.15 Introduktion til psykologiens grunddiscipliner i auditoriet

12.45 Frokost

13.15 Præsentation af diverse udvalg i auditoriet

17.30 Om aftenen er der fællesspisning i byen med venskabsholdet kl. 17.30. Senere

pubcrawl og diskotek.

Torsdag 25.08.11

12.00 Brunch med venskabsholdet

13.30 Tour des Campus – Rundvisning i Aarhus Universitets campusområde

15.00 Psykologisk Filmfremvisning i auditoriet

16.00 Fredagsbaren Kein Cortex åbner

Møde for fredagsfest-gruppen

Fredag 26.08.11

09.00 Morgenmad på holdene

09.15 Besøg af underviser fra Psykologisk Institut

11.00 Evaluering og opsamling i grupperne

12.00 Frokost

13.00 Praktiserende psykologer ”fra det virkelige liv” fortæller i auditoriet

18.00 Dørene åbnes til spisning og fest på Psykologisk Institut


54

RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT

HYTTETUREN - HVAD ER DET

Alting har en ende, selv en rusuge.

Derefter starter det virkelige liv på PI med bøger og

forelæsninger. Når først hele ”lavinen ruller”, er vi næsten

100 % sikre på, at du halvsmilende vil drømme

dig tilbage til den festlige rusuge, hvor du havde tid

til og mulighed for at lære dine medstuderende

at kende, feste, hygge og måske bare slappe lidt

af et par dage. Derfor har vi allerede nu planlagt

en hyttetur, hvor I alle sammen kan få et velfortjent

break og lade batterierne op sammen med de

andre nye Psykologi-studerende og jeres hengivne

tutorer.

Det hele kommer til at foregå i

Stendislejren:

Stendisvej 43,

7830 Vinderup,

tæt på Holstebro

Omgivelserne er hyggelige og naturen skøn. Hvad

mere kan man næsten ønske sig…

Prisen pr. næse for hele herligheden er ca. 250 kr,

som vi samler ind i løbet af rusugen.

Vi lover, at det bliver en uforglemmelig oplevelse,

man ikke vil gå glip af, så derfor skal der sættes kryds

i kalenderen fra d. 9 til d. 11. september 2011.

Du vil blive hentet fra PI fredag morgen og kørt

tilbage søndag eftermiddag.

Hytteturen er overordnet arrangeret, men det er

faktisk jeres eget arrangement, som vi tutorer bare

har gjort forarbejdet til: meget af indholdet laves

færdigt af jer. Vi skal derfor i rusugen finde nogle,

som vil være med i Hyttetursudvalget. Her vil du

sammen med andre aktive og herlige mennesker

stå for at planlægge ’fyldet’ på turen. Tænk allerede

nu over, om det kunne være noget for dig. Der

er kun lidt arbejde i det og til gengæld så meget

ekstra socialt.

Så glæd dig allerede nu til at lade bøgerne blive

hjemme og nyde en fantastisk, hyggelig og selvfølgelig

festlig hyttetur sammen med alle dine nye

medstuderende og alle tutorerne.

Vi glæder os til at se dig!


RUSPJECE 2011

PSYKOLOGISK INSTITUT 55

RUSPROGRAMMET

Mandag

22.08

09.00 Dørene

åbnes

09.30 Velkomst

ved

tutorerne

09.45 Velkomst

ved

institutlederen

Tirsdag

23.08

09.30 Morgenmad


holdene

10.30 Møde (se

program) el.

klargøring til

Sport & Leg

på plænen

Onsdag

24.08

09.00 Morgenmad


holdene

10.00 Besøg af

instruktor

Torsdag

25.08

Fredag

26.08

09.00 Morgenmad


holdene

09.15 Besøg af

underviser

10.00 Holdene

samles

11.15 Psykologiens

grunddiscipliner

i

auditoriet

11.00 Evaluering

og

opsamling

12.30 Frokost 12.00 Frokost 12.45 Frokost 12.00 Frokost 12.00 Frokost

13.15 Rundvisning

14.15 Ministudiestartskursus

i

auditoriet

15.15 ”Rådgivningens

Hvem Hvad

Hvor”

i auditoriet

16.15 Holdene

samles

17.00 Hygge i

baren Kein

Cortex +

FAPIA’s

Skitursudvalg

18.30 Underholdning

med band

12.30 Møde

venskabshold

14.00 Sport &

Leg på

plænen

18.00 Hyggocampus,

Pub Quiz

Baren

Kein

Cortex

åbner

13.15 Præsentation

af

udvalg i

auditoriet

17.30 Fællesspisning

i

Aarhus med

venskabsholdet

Pubcrawl

og

diskotek

13.30 Tour des

Campus

15.00 Filmfremvisning

i

auditoriet

16.00 Kein Cortex

underholder +

Møde for

fredagsfestgruppen

13.00 Psykologer

fra ”det

virkelige liv”

i auditoriet

18.00 Dørene

åbnes til

spisning

og fest


KoRT OVER UNIVERSITETSPARKEN

Universitetsparken

Stakbogladen/Unibaren

Psykologisk Institut

Nobelparken

Busstoppesteder

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!