Datablad - Aart de Vos

aartdevos.dk

Datablad - Aart de Vos

MAIMERI S.p.A.

MAIMERI ACRILICO

09060 MARS ORANGE

Revision nr.3

Revisionsdato 29/11/2011

Udgivet den 29/11/2011

Side 4 / 5

9.2. Andre oplysninger.

Tørstof: 35,33 %

VOC (Direktiv 1999/13/CE) : 0

VOC (flygtigt kulstof) : 0

10. Stabilitet og reaktivitet.

10.1. Reaktivitet.

Der er ikke specifik fare for reaktion med andre stoffer under normale anvendelsesforhold.

10.2. Kemisk stabilitet.

Produktet er stabilt i normale brugs- og lagringsomgivelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner.

Der forventes ingen farlige reaktioner under normal brug og opbevaring.

10.4. Forhold, der skal undgås.

Ingen specifikke forhold. Anvend de sædvanlige forsigtighedsforanstaltninger overfor kemiske produkter.

10.5. Materialer, der skal undgås.

Oplysninger ikke tilgængelige.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter.

Ved termisk nedbrydning eller i brandtilfælde, kan der dannes dampe der muligvis er sundhedsfarlige.

11. Toksikologiske oplysninger.

Man kender ikke til episoder med skade for helbredet, der kan tillægges eksponering for produktet. Det anbefales under alle

omstændigheder at overholde reglerne for god arbejdshygiejne. Præparatet kan, i stærkt modtagelige personer, foraarsage lette

virkninger paa helbredet, ved udsættelse ved indaanding og/eller penetration i huden og/eller kontakt med øjnene og/eller slugning.

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12. Miljøoplysninger.

Undgaa at udlede produktet i miljøet. Meddel til de kompetente myndigheder, hvis produktet er kommet i kloaksystemet eller vandafløb,

eller om det har forurenet jord eller vegetation.

12.1. Toksicitet.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12.4. Mobilitet i jord.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering.

Oplysninger ikke tilgængelige.

12.6. Andre negative virkninger.

Oplysninger ikke tilgængelige.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse.

13.1. Metoder til affaldsbehandling.

Genbrug, hvis det er muligt. Produktresterne skal betragtes som ufarligt specialaffald.

Bortskaffelse skal foretages af et autoriseret firma i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

FORURENET EMBALLAGE

De forurenede emballager skal sendes til genbrug eller bortskaffelse i overensstemmelse med lokal og national lovgivning.

MSDS EPY 1002

More magazines by this user
Similar magazines