SUNDHEDSPOLITIK 2012 - 2015 - Struer kommune

wss.struer.dk

SUNDHEDSPOLITIK 2012 - 2015 - Struer kommune

SUNDHEDSPOLITIK 2012 - 2015


2

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3

Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik 4

Sundhedspolitisk vision 5

Bærende principper 6

1. Forebyggelse tidligt i livet 8

2. Røgfri kommune 9

3. Aktiv forebyggelse 11

4. En sund hverdag trods sygdom 12

5. Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet 13

6. Trivsel og livsglæde 14

Struer Kommunes sundhedsbegreber 16

Sundhedspolitikken er godkendt af Struer Byråd den 20. december 2011. Fotos: Struer Kommune, Tilsted Com og Colourbox


Fra visionære ord til sund handling

3

Sundhed dækker over meget. Det afhænger helt af,

hvem man spørger.

Nogle vil mene, at det handler om trivsel, altså at

sundhed er lig med at have det godt. Andre vil sige at

sundhed har noget med sund kost og motion at gøre.

Begge dele er rigtigt. Sundhed drejer sig nemlig både

om livskvalitet - det at kunne leve et godt og meningsfuldt

liv - og om at vælge en livsstil, der forebygger

sygdom og ulykker.

Det vil sige, at vi er nødt til at prioritere ressourcerne

til de indsatser, som vi ved helt sikkert virker.

Nu er det så alles opgave at omsætte politikken til

handling.

Borgmester

Niels Viggo Lynghøj

Indsatser der virker

Sundhedspolitikken er et fælles anliggende for alle

i Struer Kommune. Derfor har mange parter også

været involveret i at udarbejde politikken.

I fællesskab og med afsæt i den nyeste nationale og

internationale viden har vi udpeget de områder,

som kan gøre en positiv forskel for sundheden i

Struer Kommune.

Kun et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerne

i lokalsamfundet, virksomheder, foreninger,

organisationer - og selvfølgelig hospitalerne og de

praktiserende læger - kan sikre den rette indsats.


Sundhedspolitikken

er et fælles anliggende for alle i Struer Kommune.


4

Hvad skal vi med en ny

sundhedspolitik

I Struer Kommune ønsker vi at sundhedspolitikken

bliver et redskab til at

arbejde med sundhed og helbred.

Helhed og koordinering i og imellem

kommunens fagområder er nødvendig

for at sundhedsindsatsen giver en hensigtsmæssig

og dokumenteret effekt på

borgernes sundhedstilstand.

En sundhedspolitik viser vejen for den

løbende prioritering og styring af indsatser

og ressourcer.

Denne sundhedspolitik afløser kommunens

første sundhedspolitik for årene

2007-2010, som byggede på Region Midtjyllands

sundhedsprofil ”Hvordan har du

det 2006”.

Med en ny sundhedsprofil fra 2010 har

Struer Kommune igen aktuel viden om

borgernes helbred, sygdom og sundhedsvaner.

Sundhedsprofilen gør det

muligt for kommunen at målrette indsatserne

hvor behovet er størst, og hvor der

er muligheder for at fremme folkesundheden.

Siden udarbejdelse af den første sundhedspolitik

er vi blevet endnu mere opmærksomme

på værdien af at inddrage

borgerne i folkesundhedsarbejdet.

Sundhedsprofilen beskriver helbred, sygdom og

sundhedsvaner i den voksne befolkning.

Desuden beskriver den demografiske og sociale

forhold i region og kommuner. I profilen indgår

befolkningens vaner med hensyn til kost, rygning,

alkohol og motion – de såkaldte KRAM-faktorer.


Sundhedspolitisk vision

5

”Vi trives godt”

Struer Kommunes sundhedspolitiske vision kan

siges meget kort. For hvad er summen af alle ønsker,

mål og forskellige sundhedstilstande

Svaret er: ”At vi trives godt”. Den sundhedspolitiske

vision kan uddybes i seks ønskede tilstande:

ÂÂ

I Struer Kommune lever borgerne et sundere liv

end i mange andre dele af Danmark.

ÂÂ

ÂÂ

Den enkelte borger tager i høj grad hånd om sin

egen sundhed – bruger de eksisterende sundhedstilbud

og er med til at udvikle nye gennem

efterspørgsel, initiativer og fællesskaber.

Struer Kommune er kendt for at prioritere sundhed

og trivsel blandt børn og unge meget højt.

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Vi arbejder naturligt på tværs af organisatoriske

skel og faglige grænser for at forbedre det sunde

liv. Et liv hvor borgene føler sig sunde, et liv hvor

alle borgere får redskaber til bedre trivsel, og

et liv hvor sundhedstilbuddene matcher den

enkeltes ressourcer.

Det sunde liv er både en fælles samfundsopgave

og den enkeltes ansvar.

Kommunen og andre offentlige sundhedsaktører

samarbejder med private, lokale og frivillige

kræfter samt private virksomheder om at løfte

sundheden i kommunen og skabe målrettede

rammer for det sunde liv.


nye

Borgerne bruger de eksisterende sundhedstilbud og er med til at udvikle

tilbud gennem efterspørgsel, initiativer og fællesskaber.


6

Bærende principper

Struer Kommunes sundhedspolitik bygger på

følgende principper:

Borgerinddragelse

Sundhedsindsatserne hviler på respekt for den enkelte

borgers ret til at blive medinddraget i forhold,

der har betydning for sundheden, samt til selv at

definere egen sundhed og livskvalitet.

Sikker viden

For at sikre størst mulig effekt på lang sigt i forhold

til udvalgte målgrupper og indsatsområder skal

sundhedspolitikken implementeres overvejende på

baggrund af dokumenteret viden - og med brug af

blandt andet folkesundhedsvidenskabelige metoder

til sundhedsfremme og forebyggelse.

Lighed i sundhed

Kommunens indsatser skal i størst muligt omfang

målrettes socialt udsatte og særligt sårbare borgere.

Derudover skal der fokuseres på at etablere strukturelle

ændringer, som kan nå bredt ud blandt borgerne.

Organisatorisk forankring

Sundhedsindsatsen skal løftes til det strategiske

niveau, så alle i Struer Kommune tænker i sundhed.

Sundhed indgår i ledelsesmæssige beslutninger og i

organisationens daglige drift - og er en obligatorisk

del af Struer Kommunes formelle aftalestyring.

Økonomisk ansvarlighed

Sundhedsindsatserne i Struer Kommune skal være

omkostningseffektive. Derfor prioriterer kommunen

ressourcerne til sundhedsindsatser og vælger

de metoder, som man ved virker.

Etiske overvejelser

Ethvert sundhedstiltag, der griber ind i eksisterende

strukturer og vilkår har betydning for borgeren.

Det er dog ikke altid ’sundhed for enhver pris’, der

baner vejen. I udviklingen af sundhedsindsatser

overvejer vi derfor hver gang konsekvenserne for

den enkelte borger.


Den

Struer Kommune vælger de indsatser, som man ved virker

enkelte borger har ret til at blive inddraget


7

”VI TRIVES GODT MED...”

et liv hvor borgene føler sig sunde

et liv hvor alle borgere får redskaber til bedre trivsel

et liv hvor sundhedstilbuddene matcher den enkeltes

ressourcer


8

1. Forebyggelse tidligt i livet

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

at der fastholdes og udvikles sunde rammer og

gode rollemodeller bredt i kommunens institutioner,

for at sikre god trivsel og godt helbred

blandt børn og unge

at der bliver større fokus på tidlig opsporing af

helbreds- og sundhedsrelaterede problemer hos

børn og unge

at der iværksættes målrettede indsatser med

sundhedsfremme og forebyggelse for familier

med børn, som har særlig risiko for dårlig sundhed

og helbred

Overvægt blandt børn medfører ofte problemer af

psykisk og social karakter, som f.eks. isolering og

manglende social tilpasning, samt psykiske effekter

af mobning og nederlag.

Senere i livet vil overvægten øge risikoen for blandt

andet hjertekarsygdomme og type-2 diabetes.

Daglig fysisk aktivitet er med til at mindske risikoen

for overvægt. Det er i sig selv også med til at mindske

risikoen for en række kroniske sygdomme.

Men tendensen er at børn og unge bliver mere og

mere inaktive og får derfor slet ikke den nødvendige

motion, som der skal til for at forebygge sygdom og

overvægt.


”En

indsats tidligt i livet

grundlægger et sundt

voksenliv.”

Aase Nielsen

Sundhedschef

SundhedscenterStruer

Andelen af overvægtige børn og unge stiger markant,

og i dag er hvert femte barn overvægtig.

Det antages at 70 % af de overvægtige børn fortsat

er overvægtige som voksne.


2. Røgfri kommune

9

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

at alle, der ønsker hjælp til rygestop, kan få en

hurtig og professionel støtte og vejledning

at kommunens borgere ikke begynder at ryge

at mindske den passive røg i det offentlige og

private rum, specielt i private hjem med børn


”Vi vil arbejde for at

være blandt de første

røgfrie kommuner i

Danmark”

Danskerne ligger i toppen blandt de mest rygende

folkefærd, og rygningen koster hvert år samfundet

milliarder af kroner.

Det svarer til at sundhedsudgifter forbundet med tobak

hvert år koster Struer Kommune ca. 12 mio. kr.

Anna Marie Brix Poulsen

Formand for Sundhedsudvalget

i Struer Kommune

Rygning skader ikke kun lungerne. Det øger også

risikoen for hjerte-kar sygdomme og kræft, ligesom

det nedsætter muligheden for at blive gravid.

Desuden har rygere et større sygefravær end ikkerygere.


Statistikken viser at hvert fjerde dødsfald i dag skyldes

rygning, og at 2.000 dødsfald hvert år skyldes

passiv røg.

I Struer er 24 % af borgerne over 18 år dagligrygere.

Det er mere end landsgennemsnittet og mere end

gennemsnittet i Region Midtjylland.


10


”Sundhed er noget, som vi sikkert vil høre om altid.

Det er nogen gange træls, men det er nødvendigt.

Men det behøves ikke altid at være kedeligt”

Citat fra en dansk stil med overskriften ”Hvad er sundhed for dig”,

skrevet af en elev i 7. klasse på Thyholm Skole.

”Sundhed for mig er ro, fred, rimelig godt helbred, god sund mad,

HVAD ER SUNDHED FOR DIG


ophold i naturen, ved stranden. Godt spændende arbejde.

En vægt der ikke overstiger det normale alt for meget.

En rask og glad familie.”

En borgers beskrivelse af ”Hvad er sundhed for dig” på borgermøde på Thyholm


3. Aktiv forebyggelse

11

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

at flere borgere er fysisk aktive hver dag

at flere borgere dyrker idræt eller regelmæssig

motion i fritiden

at der er let adgang for alle til at være fysisk

aktiv og dyrke motion

Den danske befolkning dyrker generelt for lidt motion.

17% af borgerne over 25 år i Struer Kommune

er fysisk inaktive.

Er man ikke fysisk aktiv øges risikoen for blandt andet

hjertekar-sygdom, type-2 diabetes, faldulykker

og knogleskørhed.

Samtidig er fysisk aktivitet med til at mindske risikoen

for flere kræftformer, rygsmerter og slidgigt.

Fysisk aktivitet kan også forebygge og forkorte

depressionsforløb samt delvis hindre forringelse i

fysisk og kognitiv funktionsevne blandt ældre.

Fysisk aktivitet er den mest effektive forebyggende

aktivitet der findes, hvis den udføres i rigelig

mængde og med nok intensitet.

Voksne skal være fysisk aktive 30 minutter om dagen

alle ugens dage – helst i fritiden. Derudover skal

voksne dyrke motion med høj intensitet to gange om

ugen i 20 – 30 minutters varighed.


48 % af borgerne over 25 år i Struer Kommune dyrker

idræt eller anden regelmæssig motion i fritiden.

Det placerer Struer på en 14. plads ud af de 19 kommuner

i regionen. I Holstebro er andelen 57 % og i

hele Region Midtjylland er andelen 53 %.


12

4. En sund hverdag trods sygdom

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

at borgere med kronisk sygdom får støtte og vejledning

til at håndtere hverdagen samt øge deres

egenomsorg

at forebygge kronisk sygdom blandt borgere, der

har en forhøjet risiko

at forebygge forværring af sygdom blandt

borgere, der allerede har en eller flere kroniske

sygdomme

Rigtig mange borgere i Struer Kommune har en

eller flere kroniske sygdomme. Det gælder både

de potentielt livstruende sygdomme såsom forhøjet

blodtryk, sukkersyge, kræft og KOL, samt de

ikke-livstruende sygdomme så som allergi, slidgigt,

migræne, diskusprolaps og psykisk sygdom.

Mange borgere med kronisk sygdom har, i større

eller mindre grad, nedsat arbejdsevne, nedsat

livskvalitet og et stort forbrug af offentlige midler i

form af behandling, medicinforbrug, indlæggelse,

hjemmehjælp, hjemmepleje og træning.

Struer Kommune kan gøre en forskel for de mange

kronisk syge borgere, dels ved at hjælpe dem til at

mestre hverdagens udfordringer, dels ved at lære

borgerne selv at tage hånd om deres sygdom og livssituation,

dels forebygge at deres sygdom forværres

eller at de får flere kroniske sygdomme.

Kun 33 % af kommunens borgere mellem 25 og 79

år har ingen kroniske sygdomme.

10.000 borgere i Struer har mindst én kronisk sygdom.

Heraf har 6.500 borgere to eller flere (multisygdomme)

og 2.400 af disse borgere har fire eller

flere samtidige kroniske sygdomme.


5. Arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet

13

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

at skabe et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt

arbejdsmiljø på de kommunale arbejdspladser

Det gælder både i forhold til et højt stressniveau,

forekomsten af kronisk sygdom og en risikabel

sundhedsadfærd.

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

at udvikle og forbedre det fysiske og psykiske

arbejdsmiljø

at understøtte medarbejdernes muligheder for

at mestre hverdagens og arbejdslivets udfordringer

- herunder forebygge stress

at ansatte oplever arbejdsglæde og arbejdslivskvalitet.

Hver dag er 150.000 danskere fraværende fra arbejdet

på grund af sygdom, og de årlige omkostninger

beløber sig til ca. 37 mia. kroner.

Arbejdspladsen vurderes som en vigtig arena for

sundhedsfremmende indsatser, da man her møder

en bred repræsentation af hele befolkningen. Sundhedsfremme

på arbejdspladsen omfatter livsstil,

arbejdsmiljø og virksomhedens sociale ansvar.

Struer Kommunes vision for sundhedsfremme på

arbejdspladsen er, at ansatte skal blive mere sunde

af at gå på arbejde, end hvis de blev derhjemme.

Arbejdslivet skal i fremtiden bidrage til borgernes

sundhed, og dermed bidrage til at samfundet får

flere ressourcer.

Ifølge sundhedsprofilen for Struer Kommune har

borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet en

ringere sundhed end borgere med tilknytning til

arbejdsmarkedet.

I Struer Kommune er 4,2 % ansatte syge hver dag

ud af 2000 kommunale medarbejdere.

Størst er sygefraværet på plejeområdet.

Tal fra Det fælleskommunale løndatakontor, 2010


14

6. Trivsel og livsglæde

Struer Kommune vil arbejde for:

ÂÂ

ÂÂ

at flere borgere trives godt med det liv, de har

at flere borgere oplever, at de selv kan handle på

de udfordringer hverdagen byder

Struer Kommunes vision er at forbedre folkesundheden.

Folkesundhed handler både om helbred og

livskvalitet, og derfor vil kommunens sundhedspolitik

også prioritere trivsel og livsglæde, som et

politisk fokusområde.

Ikke alle borgere har denne oplevelse. Selvom helbred

og den fysiske sundhed er i top, kan stress eller

ensomhed påvirke ens trivsel og livsglæde.

Omkring 20 % af borgerne i Struer - i alderen 18 år

og derover - føler sig ofte eller ind i mellem ensomme.

Og 21 % af borgerne i Struer Kommune - i alderen

25–79 år - har et højt stressniveau, viser folkesundhedsundersøgelsen

”Hvordan har du det 2010”.

Trivsel og livsglæde er et vigtigt element i alles hverdag

- og dermed også for Struer Kommune.

Det er sundt når mennesker oplever hverdagen som

meningsfuld, og når de kan håndtere dagligdagens

små og store udfordringer.

Det er primært kvinder, lavt uddannede, personer

der bor til leje, borgere som bor alene samt mennesker

uden arbejde, der har et højt stress-niveau,

viser folkesundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du

det 2010”.


15


ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

ÂÂ

Sundhed er ren luft

Sundhed er at have tid, minus stress og jag

Sundhed er nogen at få sin kaffe med

Sundhed er at vide, at naboerne holder øje

med en

Sundhed er at føle sig som en del af

lokalsamfundet

Sundhed er at have mange oplevelser,

hvor vi griner og ler og hygger

Sundhed er at have venner og familie

tæt på

Sundhed er harmoni i hverdagen

– alt skal ikke være for besværligt

Sundhed er muligheder for at udvikle sig

personligt

Sundhed er at opleve, at andre har brug for

de ting jeg kan, selvom jeg for længst er

pensioneret

Sundhed er at hjælpe andre

”Hvad er sundhed for dig”

Udvalgte citater fra borgermøder i Struer Kommune


Struer 16 Kommunes sundhedsbegreber

Sådan ser vi ...

Sundhed = oplevelsen af at trives i og med sit liv, samt oplevelsen af at have mulighed

for at håndtere sin dagligdag og de udfordringer, man møder

Helbred = den lægelige vurdering af om man har - eller er i særlig risiko for - en

fysisk eller psykisk sygdom

Forebyggelse = at mindske risikoen for sygdom eller risikoen for forværring af

allerede opdaget sygdom gennem livsstil og adfærd

Sundhedsfremme = at støtte og vejlede borgere til selv at finde løsninger på

forskellige sundhedsrelaterede forhold i livet

More magazines by this user
Similar magazines