„Update“ om selvejende - Elbo

infolink.elbo.dk

„Update“ om selvejende - Elbo

SELVEJEN

„Update“ om selvejende

Hvordan kan livet som selvejende gøres lettere Og hvad gør

DLO i forhold til de mange problemer

AF MORTEN KYST, SEKRETARIATSCHEF I DLO

om omtalt flere gange i Børns måned og i et brev til DLO præciserer, at • Selvejende institutioner foretrækkes

hverdag er (alt for) mange selvejende

daginstitutioner igennem ejende daginstitutioner findes – som et alnale

.

hun betragter det som vigtigt, at de selv-

usagligt nedlagt til fordel for de kommu-

det sidste års tid bragt ud i en eksistentiel ternativ til kommunale. Hun har således • Sammenlægning af institutioner eller

krise. Mange har allerede måttet lade livet fra øverste sted udsendt klare positive fælles ledelse, hvilket ikke kan gennemføres

ved en blanding af selvejende/-

– enten helt eller „bare“ som selvejende, signaler, men siger samtidig, at hun umiddelbart

ikke kan gøre noget konkret for at kommunal.

fordi institutionen er blevet kommunaliseret.

Andre er midt i en krise – eller fase komme de selvejende institutioner i møde • Kommunen accepterer ikke bestyrelsens

kompetence som driftsherre.

– hvor kommunen måske har opsagt

driftsoverenskomsten, eller på anden måde

i ord eller gerning har signaleret at in-

DLO vil senere på efteråret fremlægge med lederen uden om bestyrelsen.

Problemernes karakter

• Kommunen ønsker at indgå kontrakter

stitutionens dage som selvejende er talte. nogle konkrete bud på, hvordan rammer • Administrationshonorar nedsættes eller

I nogle tilfælde er det et faldende børnetal og vilkår omkring de selvejende institutioner

kan ændres, så de selvejende dag-

administrere gratis.

fjernes. Ofte påstår kommuner de kan

eller et kommunalt ønske om institutionssammenlægninger,

fælles ledelse eller andre

kommunale strukturændringer, der er styrket. Som et led i dette arbejde har vi „hjemtage“ administration uden forinstitutioners

eksistensmuligheder bliver • Kommuner ønsker at overtage – eller

baggrunden. Andre gange skal baggrunden

findes i, at kommunen simpelthen øn-

oplever rundt omkring. Hér et par udpluk fornøden begrundelse og/eller doku-

listet op, hvilke typer problemer det er, vi handling eller behørigt varsel og uden

sker den selvejende institution kommunaliseret,

hvilket kan udstyre forvaltningerne

• Tilbageholdelse eller „tyveri“ af syge-

fra listen:

mentation.

med ledelsesretten over personalet og give

kommunen mulighed for frit og fra dag pådutter institutionerne kommunale po-

selvejende institutions.

• Kommunerne vil „adfærdsregulere“ og dagpenge-refusion, der rettelig er den

til dag, at ændre på virksomhed, normering,

administrativ ledelse osv.

vedr.: Personalepolitik, sygdom, indkøb, get – hvilket er i strid med indgået

litikker for dette og hint. Eksempelvis • Diktering af besparelser i udmeldt bud-

En opgørelse DLO lavede for knap et års IT, rengøring etc.

driftsoverenskomst.

tiden viste, at flere hundrede selvejende • Kommunen indfører Job-bank, der begrænser

den selvejende institutions mu-

som lån.

• Ønske om at udmeldt budget betragtes

institutioner havde alvorlige „eksistentielle“

problemer. Listen er desværre ikke lighed for selv at vælge hvem man vil • Kommunen mener uretsmæssigt at en

blevet kortere siden.

ansætte.

privatejet bygning er kommunens.

• Kommunen tiltager sig arbejdsgiverbeføjelser

sig overfor personalet, giver ikke er kommunale.

• Manglende vedligehold, da bygningerne

Hvad siger landspolitikerne

I bestræbelserne for at dæmme op for f.eks. advarsler.

• Vil overtage bygningerne gratis mod

denne udvikling, har DLO været i dialog • Kommunen udfærdiger ansættelsesbrev løfter om renovering.

med socialministeren, vi har været til foretræde

hos socialudvalget og har udført se i kommunen – med ansættelse „for engagements betydning i en selvejende

på kommunens brevpapir med ansættel-

• Manglende forståelse for det frivillige

lobbyarbejde i forhold til nøglepersoner i tiden“ i den selvejende institution.

institution.

Folketinget. På landspolitisk plan møder • Kommuner griber ind ansættelsesretten

vi stor forståelse. Ikke mindst hos socialminister

Henriette Kjær, der både fra ta-

udlicitering af hele området incl. de – Hvis vi på landspolitisk plan møder stor

• Fælles rengøringsordning – evt. efter Det vil hjælpe

lerstolen på en DLO-konference i juni selvejende.

interesse for at bevare de selvejende dag-

BØRNS HVERDAG NR. 6 – OKTOBER 2003¥


DE

institutioner som en del af viften af

mangfoldige dagtilbud, vil naturligvis

være meget positivt. Problemet er bare,

at den kommunale hverdag og virkelighed

er en anden. Der mangler sammenhæng

mellem det landpolitiske lovgivningsmæssige

niveau og det kommunalpolitiske.

DLO har indenfor de senere år,

af flere omgange, gennemført informationskampagner

overfor kommunalpolitikerne

i alle landets kommuner. Men desværre

og tilsyneladende uden effekt.

Derfor må det være Folketinget og regeringen,

vi først og fremmest prøver at få

til at gøre noget.

Mulighederne for en ændret lovgivning

eller regeldannelse på området kunne

være mange. I DLO arbejder vi pt. med

en bruttoliste over potentielle tiltag:

• At kommunerne ikke bliver finansielt

belastet (ved deponering eller begrænsning

af låneramme), når kommunen indgår

lejemål eller giver kommunale garantier

i forbindelse med, at private

bygger eller lejer bygninger til daginstitutionsformål.

• At der i højere grad lægges op til bedre

mulighed for at give bestemte børn en

fortrinsstilling (f.eks. lokalt, ideologisk,

arbejdsmæssigt eller religiøst betinget).

Dette er – i modsætning til udelukkelse

– i bedre overensstemmelse med hidtidig

tradition og lovgivning).

• At der – ligesom på friskoleområdet –

indenfor visse rammer gives mulighed

for, at forældrene kan betale lidt mere i

forældrebetaling end de nuværende

30/33 %.

• At en initiativtagende forældrekreds –

ligesom på højskole- og (måske) friskoleområdet

– gives visse rettigheder (til at

etablere sig og til fremover at modtage

kommunalt driftstilskud på niveau med

det).

• At kommunerne via lovgivning tvinges

til i sit udbud af daginstitutioner at sørge

for mangfoldighed og forskellige

driftsformer.

• At bureaukratiet omkring driftsaftaler,

detaljerede driftskrav og kommunal

administration minimeres – men til

gengæld erstattes af en mere effektiv

kvalitetskontrol og indholdsmæssigt

tilsyn.

• At der – af „lovgivningens vej“ – bliver

gjort endeligt op med de evindelige

slagsmål omkring administration og administrationshonorarerne.

Dette kunne

eksempelvis gøres ved: At der lovgives

om, at administrationsopgaven skal ligge

decentralt hos en selvejende institution

(med mindre bestyrelsen egenhændigt

og frivilligt har bedt kommunen om

at klare denne opgave), subsidiært, eller

at budgettet til en selvejende institution

skal gives som en samlet bevilling (en

pose penge), svarende til hvad der gennemsnitligt

afsættes til kommunale institutioner,

med tillæg af en „statsautoriseret“

administrationsprocent“.

• At det i vejledning, cirkulæreskrivelser

og fremtidig lovgivning (incl. betænkninger

og bemærkninger) præciseres, at

man i dette land ønsker at selvejende

(dag)institutioner er selvstændige enheder.

Som – når blot de overholder lovgivning

og kommunens børnepolitikker

– kan tilrettelægge sin egen selvstændige

virksomhed, og på „sin egen

måde“ levere nogle gode resultater

(= „glade og godt udviklede børn og en

økonomi, hvor budgettet holdes“).

• At der etableres en instans/myndighed/-

ombud, som kan afgøre tvister mellem

kommunerne og selvejende institutioner,

så man ikke skal opleve negative, komplicerede

(og udgiftstunge) retssager

mellem kommuner og selvejende institutioner,

der jo gerne skulle være samarbejdspartnere

og ikke modstandere.

Ikke kun daginstitutionsområdet

Det er absolut ingen trøst, men problemerne

for selvejende daginstitutioner gør

sig også gældende på andre institutionsområder,

hvor de frivillige organisationer

er vigtige aktører. Der er således – under

socialministerens „Kontaktudvalg til det

frivillige sociale arbejde“ nedsat et dialogforum

for alle frivillige organisationer

der har med selvejende institutioner at

gøre (plejehjem, døgninstitutioner, væresteder,

etc.). Formålet er at gøre en tværsektoriel

og tvær-organisatorisk lobbyindsats

for at bedre forholdene. DLO

er indtrådt i dialogforum’s styregruppe,

og vi vil også på denne front gøre en indsats

for de selvejende.

BØRNS HVERDAG NR. 6 – OKTOBER 2003

More magazines by this user
Similar magazines