MERE LIV I PIGEKVARTERET

kk.sites.itera.dk

MERE LIV I PIGEKVARTERET

MERE LIV I PIGEKVARTERET

Tilskudspulje til vejprojekter i Pigekvarteret


Tænk, hvis man kunne...

Vidste du d , at: t t Områdeelsen deese deese deese V V V V V sttede sttede sttede sttede sttede i efter ete ete ete ete

året 2009, v vi i dig med en sse je der i kv

teret, at finde ud hvad I stes ke gøre kvteret til

et bedre sted at Her pegede ge jer p at gadee i

Pigekvteret er meget kedelige og triste, og ønskede at ga

dee ev skøet og gjt mere inddende at færdes i.

De satte deelsen 3 mi k i kvterpen

til en vejpje. Dee pje er udviklet til pjen ’Mere liv i

Pigekvteret’, s du k læse her i katget.


Vision: Mere liv i Pigekvarteret

Kære beboere i Pigekvarteret

Områdefornyelsen Gl. Valby vil gerne hjælpe til med at omdanne de

lange, tomme gader i Pigekvarteret til grønne og hyggelige gader, som er

rare at færdes og opholde sig i.

Men skal forholdene på vejene forbedres, skal I også være med! Næsten

alle vejene i Pigekvarteret er nemlig private fællesveje, og det betyder, at

I som grundejere har mulighed for at forbedre forholdene på vejen

ved jeres ejendom.

Vi ved, at det kan være et uoverskueligt arbejde for en mindre ejendom

at kaste sig ud i en dyr og tidskrævende omlægning af en vej. Derfor har

vi oprettet tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’, som skal gøre det let

og billigt for jer, der bor i Pigekvarteret, at forbedre forholdene på jeres

veje. Puljen giver tilskud til at anlægge et eller flere af de vejprojekter,

som er beskrevet her i kataloget; den støtter både anlægsarbejdet og en

rådgiver, der kan hjælpe jer med at føre projekterne ud i livet.

I dette katalog kan I læse om puljen og se hvilke vejprojekter, I kan søge

tilskud til at anlægge foran jeres ejendom. I kan også få overblik over,

hvordan processen vil se ud, fra I sender en ansøgning, til vejprojektet

står færdigt. Bagerst i kataloget finder I ansøgningsskemaet.

Vi håber, I vil være med til at skabe mere liv i Pigekvarteret!

Venlig hilsen

Områdefornyelsen Gl. Valby


Indhold

Områdefornyelsen Gl. Valby 4

Fakta om tilskudspuljen 6

Vejprojekterne 8

Indgangspartier 10

Hjørnepladser 34

Vejtræer 52

Skråparkering 58

Supplerende elementer 72

Træer og planter 74

Vilkår for tilskudspuljen 88

Processen 92

Ansøgningsskema 97


Områdefornyelsen Gl. Valby

Måske ved du allerede, at der er et områdefornyelsesprojekt

i gang i dit kvarter

Områdefornyelsen Gl. Valby er et seksårigt kommunalt projekt, som

dækker det centrale Valby. Frem til 2015 skal vi sammen med jer, der bor

i kvarteret, bruge 18 mio. kr. til at lave projekter, som gør Gl. Valby til et

sted, hvor det er endnu bedre at bo og opholde sig, end det er i dag.

Vi arbejder bl.a. for, at Gl. Valby får flere indbydende gademiljøer, gode byrum

og grønne oaser, som skal skabe rammerne for et varieret byliv og invitere

til ophold og fysiske aktiviteter året rundt. Vi arbejder også for, at Gl. Valby

får flere trygge sti- og vejforbindelser, som skal binde kvarteret sammen og

invitere flere til at færdes til fods i Gl. Valby. Og vi er allerede godt på vej.

Ved Gadekærvej er en storbyhave på tegnebrættet og ved Langgade

Station har du måske allerede set den nye plads med asfaltbakker og et

bordtennisbord. Før var det blot et sted, man hastede forbi. I dag er der

mange, der stopper op, tager et hvil på bænken, et slag bordtennis eller

kommer forbi med deres børn, som synes det er sjovt at cykle på bakkerne.

Pladsen skaber byliv, og lige nøjagtig bylivet er en vigtig del af den gode

by – og en vigtig del af Gl. Valbys udvikling.

Alle Områdefornyelsens projekter

er beskrevet i vores kvarterplan.

Kvarterplanen er lavet i samar

bejde med beboere og interessen

ter i Gl. V Kom forbi Lang

gade Station og få et eksemplar!


Gl. Valby afgrænses mod nord af kom

munegrænsen til Frederiksberg; mod

syd af banelegemet ved Valby Station

indtil dette krydser Valby Langgade;

mod vest af Skellet og mod øst af

Skovbogårds Allé.

7

Områdefornyelsen er

et 6-årigt kommunalt

projekt finansieret af

Københavns Kommune

og Socialministeriet.

Områdefornyelsens op

gave er at lave projekter

i Gl. V som løfter

kvarteret fysisk, socialt

og kulturelt, i samarbejde

med beboere og interes

senter i kvarteret.

Der er afsat 18 mio. kr. til

projekter og 50 mio. kr. til

bygningsfornyelse og fæl

les gårdhaver i Gl. V

Områdefornyelsen har et lokalt

sekretariat, som har kontor på

Langgade Station. Sekretaria

tet har det overordnede ansvar

for, at Områdefornyelsens pro

jekter bliver ført ud i livet.

Områdefornyelsen har en styre

gruppe, som bl.a. består af bebo

ere fra kvarteret og repræsentan

ter fra kommunens forvaltninger.

Det er styregruppen, som tager

de overordnede beslutninger om

Områdefornyelsens projekter.


Fakta om tilskudspuljen

Tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’ er på 3 mio. kr.

Alle grundejere (andelsforeninger, ejerforeninger, private udlejningsejendomme

og almene boligforeninger) af ejendomme i Pigekvarteret, der

har en mørkegrå farve på kortet til højre, kan søge tilskud fra puljen.

Puljen giver et tilskud på max 30% eller max 75% af anlægsudgifterne

til et vejprojekt afhængigt af, hvilken type vejprojekt I søger støtte til at

anlægge. Desuden giver puljen et tilskud på 35.000 kr. (dog max 50%

af den reelle udgift) til en landskabsarkitekt, der kan hjælpe jer med at

gennemføre projektet.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 1. maj 2012.

De vejprojekter, puljen giver tilskud til, er præsenteret her i kataloget

under fem kategorier: Indgangspartier, Hjørnepladser, Vejtræer, Skråparkering

og Supplerende elementer. Vejprojekterne indeholder træer og planter,

bænke og opholdsmøbler, cykelstativer, skråparkering, fartdæmpende

fortovsudbygninger, belysning og skraldespande.

Vidste du, at: I efteråret 2010 holdt Områdefornyelsen et møde

med bestyrelsesmedlemmer fra ejendommene i Pigekvarteret.

Målet med mødet var at finde ud af, hvordan vi bedst kunne

hjælpe jer, der bor i kvarteret, med at sætte gang i projekter, der

forbedrer forholdene på vejene. Bestyrelsesmedlemmerne ønske

de først og fremmest økonomisk støtte til mindre projekter, som

skulle være lette at gennemføre. Projekterne skulle gøre vejene

grønnere, dæmpe bilernes hastighed, forbedre parkeringsforhol

dene og gøre det mere attraktivt at opholde sig i gaderne.


Vidste du, at: Næsten alle gader i

Pigekvarteret er private fællesveje.

Det betyder, at du som grundejer er

ansvarlig for at vedligeholde den vej,

du bor på, sammen med de andre

grundejere på vejen. Men det betyder

også, at du har mulighed for at for

bedre forholdene på vejen.

9

Cæciliavej

Lauravej

Horsekildevej

Gadekærvej

Lukretiavej

Gåsebæksvej

Beatevej

Blankavej

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade

Vidste du, at: Kvarteret, der er

omkranset af gaderne Gå

sebæksvej, Cæciliavej, Valby

Langgade og Gadekærvej, bli

ver kaldt Pigekvarteret, fordi

mange af gaderne er opkaldt

efter pigenavne.


Vejprojekterne

Inden for hver af de fem kategorier af vejprojekter er der forskellige typer,

I kan vælge mellem.

Vejprojekterne er designet specielt til Pigekvarteret, så de kan være

med til at understrege, at Pigekvarteret er et særligt sted med en særlig

identitet.

Designet tager udgangspunkt i det særlige karakteristika for Pigekvarteret

– teglstensbygningerne. Derfor er teglklinker et gennemgående

materiale i alle projekterne. Ud over at teglklinkerne i vejprojekterne

skal give Pigekvarteret et sammenhængende særkende, så understreger

materialet også kvarterets eksisterende karakter.

Indgangspartier

Supplerende elementer

Læs mere om Supplerende

elementer på s. 72-73.

Områdefornyelsen støtter

Supplerende elementer

med op til 30% af anlægsudgifterne.

Supplerende

elementer kan kun tildeles

støtte som supplement til

et vejprojekt.

Læs mere om Indgangspartier og se de forskellige

typer med tilhørende prisoverslag på s. 10-33.

Områdefornyelsen støtter Indgangspartier med

op til 30% af anlægsudgifterne.


11

Skråparkering

Vejtræer

Læs mere om Skråparkering og se

de forskellige typer med tilhørende

prisoverslag på s. 58-71.

Områdefornyelsen støtter Skråparkering

med op til 75% af

anlægsudgifterne.

Læs mere om Vejtræer og se de forskellige

typer med tilhørende prisoverslag

på s. 52-57.

Områdefornyelsen støtter Vejtræer med

op til 75% af anlægsudgifterne.

Hjørnepladser

Læs mere om Hjørnepladser og se de forskellige typer med tilhørende

prisoverslag på s. 34-51.

Områdefornyelsen støtter Hjørnepladser med op til 75% af anlægsudgifterne.


Indgangspartier

Hvad er Indgangspartier

Et Indgangsparti er et lille grønt sted omkring hoveddøren til en opgang.

Indgangspartierne indeholder et lille træ eller planter og en belægning i

teglklinker, der skiller sig ud fra vejens asfaltarealer. Nogle Indgangspartier

indeholder også en bænk.

Hvad vil Indgangspartier betyde for oplevelsen af Pigekvarteret

Indgangspartierne skal først og fremmest gøre det til en rar og tryg

oplevelse at komme hjem. Derudover bidrager Indgangspartierne til, at

vejene bliver mere indbydende og spændende at færdes i, da de lange,

brede fortove bliver brudt op med grønne bede, træer, nye materialer og

bænke som giver mulighed for at stoppe op og tage et lille hvil på vejen.

Hvor ligger Indgangspartierne

Indgangspartierne placeres i det areal, som ligger mellem fortovets

betonfliser og ejendommens facade.

Hvor stort er tilskuddet til Indgangspartier

Områdefornyelsen støtter Indgangspartier med op til 30% af

anlægsudgifterne.


14

Hvilke Indgangspartier har I mulighed for at anlægge

Hvis farven på jeres fortov fx er • på kortet til højre, har I mulighed for

at søge tilskud til de Indgangspartier, som er markeret med • under

beskrivelsen af de enkelte Indgangspartier på s. 14-33.

Hvad koster Indgangspartier

Farverne på kortet til højre refererer til afstanden mellem facade og

fortovslinje:

• 5 m.

De forskellige afstande betyder, at Indgangspartierne vil få forskellige

størrelser og dermed forskellig anlægspris, afhængigt af hvor de

anlægges. For at I får den mest præcise indikation af udgiften til et

indgangsparti ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et

overslag på priserne for de forskellige størrelser, som I finder under

beskrivelsen af det enkelte Indgangsparti. Priserne er eksklusiv udgiften

til en landskabsarkitekt.

Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Indgangspartier

Hvis jeres ejendom har et grønt mønster, har I med stor sandsynlighed

mulighed for at plante et træ, når I anlægger jeres Indgangsparti. Hvis

jeres ejendom mangler det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke

muligt på grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden.

Men så kan I sætte prydplanter i bedet i stedet for et træ.


15

Cæciliavej

Lauravej

Horsekildevej

Lukretiavej

Gadekærvej

Gåsebæksvej

Beatevej

Blankavej

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade


16

Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #1 anlægges her.

Indgangsparti #1

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder:

• Belægning foran hoveddøren i

teglklinker.

• Et bed i teglklinker med en

klatreplante på wire.

• En muret bænk.

Planter, I kan vælge mellem:

Klatreplanter s. 84-85.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

40.200 kr.

12.050 kr.

28.150 kr.

45.300 kr.

13.600 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 31.700 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 52.900 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 15.900 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 37.000 kr.


17

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Muret bænk

Teglklinkebelægning: 1,9 m.

Højbed i teglklinker med klatreplante: 0,8 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


18

Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #2 anlægges med bunddække her.

Indgangsparti #2

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder:

• Belægning foran hoveddøren i

teglklinker.

• Et bed i teglklinker med bunddække

eller prydplanter og et bed med en

klatreplante på wire.

Planter, I kan vælge mellem:

Klatreplanter s. 84-85 og bunddække

s. 80-81 eller prydplanter s. 82-83.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

43.900 kr.

13.250 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 30.650 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 46.550 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 13.950 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 32.600 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 49.250 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 14.750 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 34.500 kr.


19

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Højbed i teglklinker med bunddække

eller prydplanter: 0,8 m.

Teglklinkebelægning: 1,5 m.

Højbed i teglklinker med klatreplante: 0,8 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


20

Sådan kan et indgangsparti på Lauravej se ud, hvis Indgangsparti #3 anlægges med bunddække her.

Indgangsparti #3

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder:

• Belægning foran hoveddøren i

teglklinker.

• Et højbed i teglklinker med bunddække,

stauder eller prydplanter.

Planter, I kan vælge mellem:

Bunddække s. 80-81 eller

prydplanter s. 82-83.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

36.500 kr.

10.950 kr.

25.550 kr.

46.600 kr.

14.000 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 32.600 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 56.650 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 17.000 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 39.650 kr.


21

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Højbed i teglklinker med bunddække

eller prydplanter: 1,0 m.

Teglklinkebelægning: 1,5 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


22

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #4 anlægges med bed af græsser her.

Indgangsparti #4

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• Et plantebed med 5 cm høj kant i

teglklinker. I bedet er der enten et træ i

slotsgrus eller prydplanter.

• En hæk eller klatreplanter på espalier i

plantebed med 5 cm kant i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Hække s. 86-87 eller klatreplanter s. 84-

85 til det nordvendte bed og små træer

s. 78-79 eller prydplanter s. 82-83 til det

sydvendte bed.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

44.500 kr.

13.350 kr.

31.150 kr.

53.000 kr.

15.650 kr.

37.350 kr.

Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk;

anlæg af espalier med klatreplante vil betyde

en merpris på ca. 6.000 kr. for grundejer.


23

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Kant om bed: Teglklinker

Bed med hæk eller med espalier

og klatreplante: 1,2 m.

Teglklinkebelægning: 1,5 m.

Bed med slotsgrus og et lille træ

eller med prydplanter: 2,3 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


24

ny ill.

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #5 anlægges med et lille træ her.

Indgangsparti #5

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• Et plantebed med 5 cm høj kant i

teglklinker. I bedet er der enten et træ i

slotsgrus eller prydplanter.

• En muret bænk.

Planter, I kan vælge mellem

Små træer s. 78-79 eller

prydplanter s. 82-83.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

43.500 kr.

13.050 kr.

30.450 kr.

51.150 kr.

15.350 kr.

35.800 kr.


25

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

En muret bænk

Teglklinkebelægning: 1,9 m.

Bed med slotsgrus og et lille træ

eller med prydplanter: 2,3 m.

Kant om bed: Teglklinker

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


26

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #6 anlægges med et bed af græsser her.

Indgangsparti #6

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• Et plantebed med 5 cm høj kant i

teglklinker. I bedet er der enten et træ i

slotsgrus eller prydplanter.

• En hæk eller klatreplanter på espalier i

plantebed med 5 cm kant i teglklinker.

• En muret bænk.

Planter, I kan vælge mellem

Hække s. 86-87 eller klatreplanter s. 84-

85 til det nordvendte bed og små træer

s. 78-79 eller prydplanter s. 82-83 til det

sydvendte bed.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

47.900 kr.

14.400 kr.

33.500 kr.

57.850 kr.

17.350 kr.

40.500 kr.

Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk;

anlæg af espalier med klatreplante vil betyde

en merpris på ca. 6.000 kr. for grundejer.


27

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Kant om bed: Teglklinker

En muret bænk

Bed med hæk eller med espalier

og klatreplante: 1,2 m.

Teglklinkebelægning: 1,9 m.

Bed med slotsgrus og et lille træ

eller med prydplanter: 2,3 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


28

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #7 anlægges med et lille træ her.

Indgangsparti #7

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• Et plantebed med 5 cm høj kant i

teglklinker. I bedet er der enten et træ i

slotsgrus eller prydplanter.

• En hæk eller klatreplanter på espalier i

plantebed med 5 cm kant af teglklinker.

• En muret bænk.

Planter, I kan vælge mellem

Hække s. 86-87 eller klatreplanter s. 84-

85 til det nordvendte bed og små træer

s. 78-79 eller prydplanter s. 82-83 til det

sydvendte bed.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

51.200 kr.

15.350 kr.

35.850 kr.

58.800 kr.

17.650 kr.

31.150 kr.

Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk;

anlæg af espalier med klatreplante vil betyde

en merpris på ca. 6.000 kr. for grundejer.


29

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Kant om bed: Teglklinker

Bed med hæk eller med espalier

og klatreplante: 1,2 m.

Teglklinkebelægning: 1,5 m.

Bed med slotsgrus og et lille træ

eller med prydplanter: 2,3 m.

En muret bænk

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


30

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej se ud, hvis Indgangsparti #8 anlægges med et lille træ og bunddække her.

Indgangsparti #8

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• Et højbed i teglklinker. I bedet er der enten

et træ og bunddække eller prydplanter.

• Et træsæde på kanten af højbedet.

• En hæk eller klatreplanter på espalier i

plantebed med 5 cm kant af teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Hække s. 86-87 eller klatreplanter s. 84-

85 til det nordvendte bed og små træer s.

78-79 og bunddække s. 80-81 eller prydplanter

s. 82-83 til det sydvendte bed.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

63.650 kr.

19.100 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 44.550 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 77.400 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 23.200 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 54.200 kr.

Prisoverslag er beregnet for anlæg af hæk;

anlæg af espalier med klatreplante vil betyde

en merpris på ca. 6.000 kr. for grundejer.


31

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

Kant om bed: Teglklinker

Bed med hæk eller med espalier

og klatreplante: 1,2 m.

Teglklinkebelægning: 1,5 m.

Et træsæde på kanten af højbedet

Muret højbed i teglklinker med

bunddække og et lille træ eller med

prydplanter: 2,3 m.

Min. afstand til cykler: 0,8 m.

1 m.

5 m.


32

Sådan kan et indgangsparti på Blankavej Beatevej se se ud, ud, hvis Indgangsparti Træet, højbedet #9 anlægges og hækken her. anlægges

her.

Indgangsparti #9

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• En muret bænk.

• To havearealer med 5 cm høj kant i

teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Små træer s. 78-79 eller prydplanter s.

82-83, hæk s. 86-87 og bunddække s.

80-81 eller græs.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

94.300 kr.

28.300 kr.

66.000 kr.

115.850 kr.

34.750 kr.

81.100 kr.

Prisoverslag er beregnet ud fra en afstand

på 11 m mellem 2 hoveddøre i ejendom.


33

Eksisterende kantsten –

Eksisterende

fortov

– Eksisterende facade

Forhave med hæk, et lille træ og bunddække

/ græs eller prydplanter.

Kant om have: Teglklinker.

Muret bænk

Teglklinkebelægning: 3,5 m.

Evt. cykelparkering: 2,1 m.

Forhave med hæk, et lille træ og bunddække

/ græs eller prydplanter.

Kant om have: Teglklinker.

1 m.

5 m.


34

Sådan kan et indgangsparti på Beatevej se ud, hvis Indgangsparti #10 anlægges her.

Indgangsparti #10

Kan søges til fortove markeret med

på kortet s. 13.

Projektet indeholder

• Belægning foran hoveddøren i teglklinker.

• En muret bænk.

• To havearealer med 5 cm høj kant i

teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Små træer s. 78-79 eller prydplanter s.

82-83, hæk s. 86-87 og bunddække s.

80-81 eller græs.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

115.850 kr.

34.750 kr.

81.100 kr.

Prisoverslag er beregnet ud fra en afstand

på 11 m mellem to hoveddøre i ejendom.

I projektet ændres det eksisterende fortovsareal

til privat have med udgang fra

stuelejligheder. Områdefornyelsen Gl. Valby

yder ikke tilskud til etablering af havedør og

trappe.


35

Eksisterende kantsten –

Eksisterende

fortov

– Eksisterende facade

Privat have med hæk, et lille træ og

bunddække / græs eller prydplanter.

Kant om have: Teglklinker.

Havedør og trappe.

Muret bænk

Teglklinkebelægning: 3,5 m.

Evt. cykelparkering: 2,1 m.

Privat have med hæk, et lille træ og

bunddække / græs eller prydplanter.

Kant om have: Teglklinker.

1 m.

5 m.


Hjørnepladser

Hvad er Hjørnepladser

En Hjørneplads er en lille plads på et hjørne med træer eller bede, bænke

eller et stort møbel, som inviterer til leg og ophold. Hjørnepladsen har

en belægning af teglklinker, så den skiller sig ud fra vejens asfaltarealer,

og den kan enten fylde det samme som hjørnet i dag eller udvides, så

Hjørnepladsen bliver større, vejen smallere og bilisterne må sænke farten.

Hvad vil Hjørnepladser betyde for oplevelsen af Pigekvarteret

Hjørnepladserne skal være de særlige steder i Pigekvarteret, hvor du får

lyst til at standse op i fem minutter, tage et hvil, få en hyggesnak med

naboen eller se barnebarnet klatre på det sjove møbel. De store træer og

planter skal give Pigekvarteret en grøn og levende atmosfære, hvor du

mærker årstidernes skiften, og de anderledes møbler skal gøre Hjørnepladsen

til en lille attraktion i kvarteret.

Hvor ligger Hjørnepladserne

Hjørnepladser placeres på Pigekvarterets eksisterende hjørner, hvor de vil

udfylde hele fortovsarealet fra facade til kantsten.

Hvor stort er tilskuddet til Hjørnepladserne

Områdefornyelsen støtter Hjørnepladser med op til 75% af

anlægssummen.


38

Hvilke Hjørnepladser har I mulighed for at anlægge

Hvis farven på jeres hjørne fx er • på kortet til højre, har I mulighed

for at søge tilskud til de Hjørnepladser, som er markeret med • under

beskrivelsen af de enkelte Hjørnepladser på s. 38-49.

Farverne refererer til mulige placeringer af et vejtræ på hjørnet:

• intet træ • træ i fortov • træ i vej • træ i vej og på fortov

Principielt kan de udvidede Hjørnepladser #4, #5 og #6 anlægges alle

steder i Pigekvarteret. Men hvis jeres vej er markeret med tallet 7 på

kortet til højre, er vejen kun bred nok til, at I kan udvide et hjørne i vejens

ene side. Derfor er det en god idé at snakke sammen med jeres genbo om

deres planer, før I søger tilskud.

Hvad koster Hjørnepladser

Hjørnepladserne vil have forskellig størrelse og dermed forskellig anlægspris

afhængigt af afstanden mellem facade og fortovslinje, som I kan se

på kortet s. 13. For at I har den mest præcise indikation af udgiften til en

Hjørneplads ved jeres ejendom, har Områdefornyelsen beregnet et overslag

på prisen for de forskellige størrelser. Prisoverlagene finder I under

beskrivelsen af den enkelte Hjørneplads. Prisoverslagene er eksklusiv

udgiften til en landskabsarkitekt.


7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

39

Cæciliavej

7

7

7

7

Lauravej

Lukretiavej

Gåsebæksvej

Beatevej

Horsekildevej

Gadekærvej

7

7

Blankavej

7

7

7

7

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade


40

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #1 anlægges med et bed af græsser her.

Hjørne #1

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder

• Et højbed i teglklinker med et lille træ

og bunddække eller prydplanter.

• Et træsæde på kanten af højbedet.

• Belægning på hjørnet i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Små træer s. 78-79 og bunddække s. 80-

81 eller prydplanter s. 82-83.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift:

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

80.250 kr.

60.200 kr.

20.050 kr.

95.600 kr.

71.700 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 23.900 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 136.700 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 102.500 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 34.200 kr.


41

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

– Teglklinkebelægning på hjørnet.

Højbed i teglklinker bunddække og et lille

træ eller prydplanter.

Træsæde.

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

1 m.

5 m.


42

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #2 anlægges med et lille træ her.

Hjørne #2

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder

• Et plantebed med træ i slotsgrus og

5 cm høj kant i teglklinker.

• En muret bænk i kanten af

plantebedet.

• Belægning på hjørnet i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem

Små træer s. 78-79.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms:

Områdefornyelsens tilskud:

58.850 kr.

44.250 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 14.600 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 74.250 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 55.700 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 18.550 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 136.700 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 102.500 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 34.200 kr.


43

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

– Teglklinkebelægning på hjørnet.

Bed med slotsgrus og et lille træ

eller med prydplanter.

Kant om bed: Teglklinker.

Muret bænk.

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

1 m.

5 m.


44

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #3 anlægges her.

Hjørne #3

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder

• Et opholdsmøbel (se s. 50).

• Belægning på hjørnet i teglklinker.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms: 117.400 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 88.000 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 29.400 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 132.750 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 99.600 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 33.150 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 173.850 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 130.350 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 43.500 kr.


45

Eksisterende kantsten – Eksisterende fortov – Eksisterende facade

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

– Teglklinkebelægning på hjørnet.

Opholdsmøbel.

Eksisterende grænse for P.

forbliver uændret

1 m.

5 m.


46

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #4 anlægges her.

Hjørne #4

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder:

• To store træer i plantebede med slotsgrus

og 5 cm høj kant i teglklinker.

• Et opholdsmøbel (se s. 50).

• Udvidelse af eksisterende hjørne med

belægning i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem:

Store træer s. 76-77.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms: 190.700 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 143.000 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 47.700 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 212.900 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 159.700 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 53.200 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 267.650 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 200.750 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 66.900 kr.


47

Eksisterende fortov

Eksisterende facade

Teglklinkebelægning på hjørnet.

Opholdsmøbel.

Eksisterende kantsten

Nye eller genanvendte kantsten

Plantebed med slotsgrus

og et stort træ.

5 cm kant i teglklinker omkring bedet.

Ny grænse for P.

Eksisterende grænse for P.

rykkes fremad.

Udvidelse af hjørnet: 2 m.

1 m.

5 m.


48

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #5 anlægges her.

Hjørne #5

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder:

• To højbede i teglklinker med små træer

og bunddække eller prydplanter

• Et opholdsmøbel (se s. 50).

• Udvidelse af eksisterende hjørne med

belægning i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem:

Små træer s. 78-79 og bunddække s.

80-81 eller prydplanter s. 82-83.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms: 229.050 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 171.800 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 57.250 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 251.300 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 188.500 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 62.800 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 306.000 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 229.500 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 76.500 kr.


49

Eksisterende fortov

Eksisterende facade

Teglklinkebelægning på hjørnet.

Opholdsmøbel.

Træsæde på kanten af bedet.

Eksisterende kantsten

Nye eller genanvendte kantsten

Muret højbed med bunddække og

et lille træ eller prydplanter.

Ny grænse for P.

Eksisterende grænse for P.

rykkes fremad.

Udvidelse af hjørnet: 2 m.

1 m.

5 m.


50

Sådan kan et hjørne på Blankavej og Beatevej se ud, hvis Hjørne #6 anlægges her.

Hjørne #6

Kan søges til hjørner markeret med

på kortet s. 37.

Projektet indeholder:

• Tre plantebede med store træer i slotsgrus

og 5 cm høj kant af teglklinker.

• En muret bænk i kanten af et

plantebed.

• Udvidelse af eksisterende hjørne med

belægning i teglklinker.

Planter, I kan vælge mellem:

Store træer s. 76-77.

Prisoverslag

Farver henviser til størrelser på kortet s. 13.

• Prisoverslag total inkl. moms: 138.350 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 103.750 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 34.600 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 160.600 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 120.450 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 40.150 kr.

• Prisoverslag total inkl. moms: 215.300 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 161.500 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 53.800 kr.


51

Eksisterende fortov

Eksisterende facade

Teglklinkebelægning på hjørnet.

Muret bænk.

Eksisterende kantsten

Nye eller genanvendte kantsten

Plantebed med slotsgrus

og et stort træ.

5 cm kant i teglklinker omkring bedet.

Ny grænse for P.

Eksisterende grænse for P.

rykkes fremad.

Udvidelse af hjørnet: 2 m.

1 m.

5 m.


52

Opholdsmøbler

Hvis I ansøger om tilskud til at anlægge

Hjørnepladserne #3, #4 eller #5 beslutter

I selv hvilket opholdsmøbel, der skal

placeres på hjørnepladsen.

Områdefornyelsen stiller dog visse krav

til møblet, bl.a. at det skal henvende

sig i flere retninger og give mulighed for

ophold og/eller leg – som udfordrer sanserne

lidt mere end en almindelig bænk.

På billederne til højre kan I se eksempler

på møbler, som lever op til kravene.

I skal først tage stilling til, hvilket opholdsmøbel

I ønsker, efter I har modtaget

tilsagn om tilskud. Det betyder, at I har

mulighed for at drøfte valget af møbel

med den landskabsarkitekt, I vælger som

rådgiver på jeres projekt.


53

Balkenbrücke im Lennépark, Britta Aumüller

Playsea, Playscapes

Hemisphere, Formalandscapes

The Rock, Outsider


Vejtræer

Hvad er Vejtræer

Vejtræer er en udbygning på fortovet, der strækker sig ca. 2 m ud i det

eksisterende vejareal, hvori der står et træ. I kanten af udbygningen, ind

mod fortovet er der integreret en muret bænk.

Hvad vil Vejtræer betyde for oplevelsen af Pigekvarteret

Vejtræer skal gøre gaderne grønne og indbydende at færdes i og skabe en

levende atmosfære, hvor man mærker årstidernes skiften. Vejtræerne

skal desuden give nye opholdsmuligheder og lyst til at tage et lille hvil

under trækronen. Desuden skal Vejtræer gøre det mere trygt at færdes på

vejene. Det kan de, fordi udbygningen og træerne gør vejen smallere og

derfor påvirker bilisterne til at sætte farten ned.

Hvor ligger Vejtræer

Vejtræer placeres langs kanten af vejen.

Hvor stort er tilskuddet til Vejtræer

Områdefornyelsen støtter Vejtræer med op til 75% af anlægssummen.


56

Har I mulighed for at anlægge Vejtræer

Principielt kan Vejtræer anlægges alle steder i Pigekvarteret. Men den

præcise placering afhænger af vejens bredde, placeringen af ledninger i

jorden – og selvfølgelig af jeres ønsker til, hvor træet skal stå.

Hvad koster Vejtræer

For at I har en indikation af udgiften til et Vejtræ ved jeres ejendom, har

Områdefornyelsen beregnet et overslag på prisen, som I finder under

beskrivelsen af projektet Vejtræ #1.

Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Vejtræer

Hvis jeres ejendom har et grønt mønster på kortet til højre, har I med stor

sandsynlighed mulighed for at plante et stort træ i udbygningen. Hvis jeres

ejendom ikke har det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke muligt på

grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden. Men så kan

I i stedet anlægge udbygningen som et højbed med et mindre træ.


57

Cæciliavej

Lauravej

Horsekildevej

Lukretiavej

Gadekærvej

Gåsebæksvej

Beatevej

Blankavej

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade


58

Sådan kan vejkanten på Blankavej se ud, hvis Vejtræ #1 anlægges med et stort træ her.

Vejtræ #1

Projektet indeholder

• En 2 m udbygning i vejen.

• Et plantebed i udbygningen med et

stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i

teglklinker. Alternativt et højbed i teglklinker

med et lille træ og bunddække.

• En muret bænk i kanten af bedet.

Træer, I kan vælge mellem

Plantebed: Store træer s. 76-77.

Hvis udbygningen anlægges som et højbed:

Små træer s. 78-79 og bunddække s. 80-81.

(Højbedet vil i princippet se ud som på illustrationen

af Skråparkering #1, s. 65).

Prisoverslag

Ved anlæg af plantebed med et stort træ:

Prisoverslag total inkl. moms: 51.250 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 38.550 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 12.700 kr.

Ved anlæg af højbed med et lille træ og

bunddække:

Prisoverslag total inkl. moms: 50.700 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 38.050 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 12.650 kr.


59

Eksisterende fortov

– Eksisterende facade

Nye eller genanvendte kantsten –

2 m. bredt plantebed med 5 cm

kant i teglklinker, slotsgrus og et

stort træ eller højbed med bunddække

og et lille træ.

Muret bænk.

2 m. udbygning.

Eksisterende kantsten –

1 m.

5 m.


Skråparkering

Hvad er Skråparkering

Skråparkering er udbygninger på fortovet, hvorimellem bilerne kan

parkere på skrå frem for langs med vejen, som de gør de fleste steder i

Pigekvarteret i dag. Udbygningerne strækker sig ca. 2 m ud i det eksisterende

vejareal. I udbygningerne er der træer og bænke. Etablering af

Skråparkering kræver, at den eksisterende kantsten og evt. betonfliserne

i fortovsarealet flyttes ca. 2 m nærmere bygningens facade, så parkeringsarealet

bliver bredt nok til, at bilerne kan holde på skrå.

Hvad vil Skråparkering betyde for oplevelsen af Pigekvarteret

Skråparkering skal gøre gaderne grønnere og mere trygge at færdes i.

Udbygningerne gør vejen smallere og vil derfor påvirke bilisterne til at

sætte farten ned, og desuden skaber udbygningerne små opholdspladser

som gør det sjovere at gå og opholde sig i gaden. Sidst med ikke mindst

vil omdannelsen fra længeparkering til skråparkering skabe flere parkeringspladser.

Hvor der ved længdeparkering kan holde ca. 10 biler pr. 60

m, kan der ved 45 o skråparkering holde ca. 17 biler pr. 60 m.

Hvor ligger Skråparkering

Skråparkering placeres langs kanten af vejen.

Hvor stort er tilskuddet til Skråparkering

Områdefornyelsen støtter udbygningerne Skråparkering #1, #2, #3 og

#4 med op til 75% af anlægssummen. Flytning af kantsten og fortovsfliser

samt ny asfalt på skråparkeringsarealet og evt. øvrige udgifter til

anlæg af dette støtter Områdefornyelsen ikke.


62

Hvordan planlægger I Skråparkering

Hvis I ønsker at anlægge Skråparkering, skal I anlægge projekterne #1,

#2, #3 og #4 parvis ; de kan sammensættes som vist på tegningen

til højre. Mellem projekterne skal den eksisterende kantsten og evt.

betonfliserne i fortovsarealet flyttes ca. 2 m nærmere bygningens facade.

I beslutter selv på hvor lang en strækning kantstenen skal flyttes, og

dermed hvor mange skråparkeringspladser I vil få.

Hvad koster Skråparkering

Udgiften til anlæg af Skråparkering vil være afhængig af:

• Bredden på det eksisterende fortovsareal.

• Om det er nødvendigt at flytte brønde og kloakriste.

• Hvor mange meter kantsten og fortov, der skal flyttes.

For at I har en indikation af udgiften til Skråparkering ved jeres ejendom,

har Områdefornyelsen beregnet et overslag på priserne, som I finder

under beskrivelsen af den enkelte udbygning i Skråparkering, samt for

flytning af kantsten og fortovsbelægning pr. løbende meter, som er

angivet under tegningen til højre. Prisoverslagene er eksklusiv udgiften

til en landskabsarkitekt.

Når I skal beregne et samlet prisoverlag for anlæg af Skråparkering ved

jeres ejendom, skal I lægge prisoverlagene for de to ønskede udbygninger

sammen med prisen for det antal meter fortovsareal, hvor kantsten og

fortov skal flyttes.


63

#3 #1 #3

#1

Xm

Xm

Xm

Xm

#4 #2 #2

#4

Husk, at:

I skal anlægge projekterne Skråparkering

#1, #2, #3 og #4 parvis.

Det er nødvendigt at flytte kantsten og

evt. fortovsfliser ind mod facaden for

at skabe plads til skråparkering. Prisen

for det arbejde er bl.a. afhængig af, om

det er nødvendigt at udskifte bærelaget

under den eksisterende belægning.

Der kan holde ca. 17 biler pr. 60 m. ved

45 o skråparkering.

Ved længdeparkering (parallelt med kantstenen)

kan der holde ca. 10 biler pr. 60 m.

Prisoverslag pr løbende meter

inklusiv flytning af kantsten og fortov

med opbrydning af belægning og anlæg

af nyt bærelag,

pr. løbende meter: 4.000 kr.


64

Har I mulighed for at anlægge Skråparkering

Principielt kan Skråparkering anlægges alle steder i Pigekvarteret.

Men den præcise placering og udformning afhænger bl.a. af vejens og

fortovets bredde. Vil I gerne søge tilskud til at etablere skråparkering

foran jeres ejendom, så kom forbi Områdefornyelsen. Vi vil gerne hjælpe

jer med at kigge på forholdene foran jeres ejendom og med at finde ud af,

hvilke muligheder I har.

Har I mulighed for at sætte et træ, når I anlægger Skråparkering

Hvis jeres ejendom har et grønt mønster på kortet til højre, har I med stor

sandsynlighed mulighed for at plante et stort træ i udbygningen. Hvis jeres

ejendom ikke har det grønne mønster, er det sandsynligvis ikke muligt på

grund af placeringen af kloakledninger, elledninger mv. i jorden. Men så kan

I i stedet anlægge udbygningerne som højbede med små træer.


65

Cæciliavej

Lauravej

Horsekildevej

Lukretiavej

Gadekærvej

Gåsebæksvej

Beatevej

Blankavej

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade


66

Sådan kan vejkanten på Horsekildevej se ud, hvis Skråparkering #1 anlægges med et højbed her.

Skråparkering #1

Projektet indeholder

• En 2 m udbygning i vejen.

• Et plantebed i udbygningen med et

stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i

teglklinker eller et højbed i teglklinker

med bunddække og et lille træ.

Planter, I kan vælge mellem

Plantebed: Store træer s. 76-77.

Hvis udbygningen anlægges som et højbed:

Små træer s. 78-79 og

bunddække s. 80-81.

Prisoverslag

Ved anlæg af plantebed med et stort træ:

Prisoverslag total inkl. moms: 50.715 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 15.250 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 35.465 kr.

Ved anlæg af højbed med et lille træ og

bunddække:

Prisoverslag total inkl. moms: 50.715 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 15.250 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 35.465 kr.


67

Eksisterende fortov

– Eksisterende facade

Nye eller genanvendte kantsten –

Plantebed med 5 cm kant i

teglklinker, slotsgrus og et stort

træ eller højbed med bunddække

og et lille træ.

Skråparkering 45 o

2 m. udbygning.

Eksisterende kantsten –

Fx 2,4 m. indrykning

af kantsten og evt.

fortovsfliser.

1 m.

5 m.


68

Sådan kan vejkanten på Horsekildevej se ud, hvis Skråparkering #2 anlægges med et stort træ her.

Skråparkering #2

Projektet indeholder

• En 2 m udbygning i vejen.

• Et plantebed i udbygningen med et

stort træ i slotsgrus og 5 cm høj kant i

teglklinker eller et højbed i teglklinker

med bunddække og et lille træ.

• En muret bænk i kanten af bedet.

Planter, I kan vælge mellem

Plantebed: Store træer s. 76-77.

Hvis udbygningen anlægges som et højbed:

Små træer s. 78-79 og

bunddække s. 80-81.

Prisoverslag

Ved anlæg af plantebed med et stort træ:

Prisoverslag total inkl. moms: 60.700 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 45.550 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 15.150 kr.

Ved anlæg af højbed med et lille træ og

bunddække:

Prisoverslag total inkl. moms: 89.300 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 67.000 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 22.300 kr.


69

Fx 2,4 m. indrykning

af kantsten og evt.

fortovsfliser.

– Eksisterende facade

2 m. udbygning.

Eksisterende kantsten –

Skråparkering 45 o

Plantebed med 5 cm kant i

teglklinker, slotsgrus og et stort

træ eller højbed med bunddække

og et lille træ.

Nye eller genanvendte kantsten –

Muret bænk.

Eksisterende fortov

1 m.

5 m.


70

Sådan kan hjørnet se ud, hvis Skråparkering #3 anlægges med et højbed her.

Skråparkering #3

Projektet indeholder

• 2 m udvidelse af eksisterende hjørne

med belægning i teglklinker.

• Et stort træ i plantebed med slotsgrus

og 5 cm høj kant i teglklinker eller et

højbed i teglklinker med bunddække og

et lille træ.

• En muret bænk i kanten af bedet.

Planter, I kan vælge mellem

Plantebed: Store træer s. 76-77.

Hvis udbygningen anlægges som et højbed:

Små træer s. 78-79 og

bunddække s. 80-81.

Prisoverslag

Ved anlæg af plantebed med et stort træ:

Prisoverslag total inkl. moms: 176.500 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 132.400 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 44.100 kr.

Ved anlæg af højbed med et lille træ og

bunddække:

Prisoverslag total inkl. moms: 198.900 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 149.150 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 49.750 kr.


71

Ny grænse for P.

Eksisterende grænse for P.

rykkes fremad.

Nye eller genanvendte kantsten –

Eksisterende fortov

– Belægning på hjørne: Teglklinker

Muret bænk.

Plantebed med 5 cm kant i

teglklinker, slotsgrus og et stort

træ eller højbed med bunddække

og et lille træ.

2 m. udbygning.

Skråparkering 45 o

Fx 2,4 m.

indrykning af

kantsten og

evt. fortovsfliser.

Eksisterende kantsten

– Eksisterende facade

1 m.

5 m.


72

Sådan kan hjørnet se ud, hvis Skråparkering #4 anlægges med et stort træ her.

Skråparkering #4

Projektet indeholder

• 2 m udvidelse af eksisterende hjørne

med belægning i teglklinker.

• Et stort træ i plantebed med slotsgrus

og 5 cm høj kant i teglklinker eller et

højbed i teglklinker med bunddække og

et lille træ.

• En muret bænk i kanten af bedet.

Planter, I kan vælge mellem

Plantebed: Store træer s. 76-77.

Hvis udbygningen anlægges som et højbed:

Små træer s. 78-79 og

bunddække s. 80-81.

Prisoverslag

Ved anlæg af plantebed med et stort træ:

Prisoverslag total inkl. moms: 187.800 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 140.900 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 46.900 kr.

Ved anlæg af højbed med et lille træ og

bunddække:

Prisoverslag total inkl. moms: 212.850 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 159.600 kr.

dog max 75% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 53.250 kr.


73

Skråparkering 45 o

Eksisterende kantsten

– Eksisterende facade

Plantebed med 5 cm kant i

teglklinker, slotsgrus og et stort

træ eller højbed med bunddække

og et lille træ.

Muret bænk.

– Belægning på hjørne: Teglklinker

Nye eller genanvendte kantsten –

Eksisterende fortov

2 m. udbygning.

Fx 2,4 m.

indrykning af

kantsten og

evt. fortovsfliser.

Ny grænse for P.

Eksisterende

grænse for P.

rykkes fremad.

1 m.

5 m.


Supplerende elementer

Når I søger om tilskud til at anlægge et vejprojekt, har I mulighed for

samtidig at søge om tilskud til at etablere cykelstativer, skraldespande

og belysning ved jeres ejendom.

Områdefornyelsen støtter indkøb og montering af supplerende elementer

med op til 30% af anlægsprisen.

Cykelstativ

Cykelstativer beskytter facaden mod slid,

giver plads til flere cykler på et mindre

areal og skaber orden langs facaden.

I et cykelstativ kan der stå cirka 5 cykler

pr. 2,5 m.

Da cykelstativer er pladskrævende, har I

kun mulighed for at søge tilskud til cykelstativer,

hvis der er minimum 2,0 meter

mellem facade og fortovslinje ved jeres

ejendom (se farvekoderne

•2 m •3 m •>5 m på kortet s. 13).

De cykelstativer, som Områdefornyelsen

Gl. Valby støtter, skal være robuste. Derfor

vil vi bl.a. stille krav om, at cykelstativerne

monteres på nedstøbte pullerter

eller på facaden.

Prisoverslag på et cykelstativ med 5 pladser

inklusiv opsætning:

Prisoverslag total inkl. moms: 8.000 kr.

Områdefornyelsens tilskud: 2.400 kr.

dog max 30% af anlægsprisen

Grundejers anslåede udgift: 5.600 kr.


75

Skraldespand

Skraldespande giver jer og forbipasserende

mulighed for at komme af med

affaldet på en ordentlig måde, så gaden

holdes ren. På den måde lettes arbejdsbyrden

for jer som grundejere, da I nu kan

tømme skraldespanden frem for at samle

skraldet op fra gaden.

De skraldespande, som Områdefornyelsen

Gl. Valby støtter, skal være robuste.

Derfor vil vi bl.a. stille krav om, at skraldespandende

fastgøres på et fundament

eller monteres på facaden.

Lampe

Lys over hoveddøren skaber større tryghed

i gaden og gør det rart og trygt at komme

hjem til hoveddøren i de mørke timer.

De lamper, som Områdefornyelsen Gl.

Valby støtter, skal være udhængte og

monteres på facaden. De skal placeres

oven over eller umiddelbart ved siden

af hoveddøren, så lyset falder ned mod

ankomstarealet. Desuden skal lamperne

være robuste.


Træer og planter

Træer og planter er smukke at se på og gør os glade. De giver oplevelser

af årstiderne og vejrets skiften gennem farver, bevægelse og lyd. Men

derudover gør træer og planter også luften renere, danner levested for

dyr og fugle, opsuger regnvand og afkøler byen. Derfor indeholder næsten

alle de projekter, du kan søge tilskud til at anlægge, enten træer, klatreplanter,

hække, bunddække eller stauder.

De træer og planter, I kan vælge mellem til jeres vejprojekter, kan I se på

de følgende sider. De er alle hårdføre, trives i byklima og er ikke truede af

sygdomme. Derfor har de optimale muligheder for at vokse sig frodige og

har et begrænset behov for pleje.

I skal være særligt opmærksomme på, om jeres vejprojekt skal anlægges

på et nordvendt areal; her er det nemlig vigtigt at vælge de træer og

planter, som trives i skygge.

I skal først beslutte, hvilke træer og planter I ønsker at anvende, efter I

har modtaget tilsagn om tilskud. Det betyder, at I har mulighed for at

drøfte valget af træer og planter med den landskabsarkitekt, I vælger

som rådgiver på projektet.


78

El

Robinia

Bredbladet

perlerøn

Store træer

De store træer, I kan vælge mellem, bliver

relativt høje og vil derfor fremstå markante

i gaderummet. De er generelt ikke

til gene for allergikere, og de forårsager

ikke skade på belægninger eller biler,

sådan som det ofte opleves med fx lind

og kastanje.

Plejebehov

De første tre år skal de store træer vandes en

gang om ugen fra april til september; hvis I

undlader at vande, er der stor sandsynlighed

for, at træerne vil gå ud. Vandingen bliver

mest jævn og derfor bedst for træerne ved

brug af vandingssække. Efter tre år er det

ikke længere nødvendigt at vande.

Træerne skal beskæres af en gartner cirka

hvert tredje år, så kronen holdes i en højde

af 450 cm over vejens niveau og 280

cm over fortovets niveau, for at træerne

ikke er til gene for bilister og fodgængere.

Beskæringen skal også sikre, at kronen

ikke vokser for tæt på en bygnings facade

og at løsthængende grene fjernes.

Desuden skal træernes blade fejes sammen

ved løvfald.

Udgifterne til pleje af et stort træ beløber

sig til ca. 1.000 kr. pr. år.


79

Fuglekirsebær

Tempeltræ

Tulipantræ

Træer, I kan vælge mellem:

El (Alnus spaethii). H 12-18 m. Frugt:

Brun kogle. Høstfarve: Rødlig. Vokseplads:

Sol/halvskygge.

Robinia (Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’).

H 15-25 m. Blomstring: Juni, hvid. Sætter

næsten ingen frugt. Vokseplads: Sol.

Bredbladet perlerøn (Sorbus latifolia

’Atro’). H 8-10 m. Blomstring: Maj, hvidlig.

Frugt: Rødligbrun. Vokseplads:

Sol/skygge.

Fyldtblomstret fuglekirsebær (Prunus

Avium ’Plena’). H 7-12 m. Blomstring:

Maj, snehvid. Sætter ingen frugt. Høstfarve:

Gul/rød. Vokseplads: Sol.

Tempeltræ (Ginkgo biloba, hanplante).

H 20 m. Høstfarve: Gul. Vokseplads:

Sol-halvskygge.

Tulipantræ (Liriodendron tulipifera,

han-plante). H 15-25 m. Blomstring:

Juni-juli, grønliggul; unge træer blomstrer

ikke. Frugt: Brun koglelignende

stand. Høstfarve: Gul-rødgul. Vokseplads:

Sol-halvskygge.


80

Ildløn

Alm.

bærmispel

Syren

Små træer, flerstammede eller opstammede

De små træer, I kan vælge mellem, bliver

relativt lave og vil fremtræde lette og

luftige. De er typisk ikke til gene for allergikere.

Bærmispel, ildløn og syren sættes typisk

som flerstammede træer. Paradisæble,

blommebladet tjørn og oktoberkirsebær

kan opstammes. Det er nødvendigt at

vælge opstammede træer, hvis de skal

stå i højbede på udbyggede hjørner eller

på udbygninger i vejarealet, for at trafikanternes

udsyn bevares ved at de kan se

under træets grene.

Plejebehov

De første tre år skal de små træer vandes

en gang om ugen fra april til september;

hvis I undlader at vande, er der stor sandsynlighed

for, at træerne vil gå ud. Vandingen

bliver mest jævn og derfor bedst

for træerne ved brug af vandingssække.

Træerne skal beskæres af en gartner ca.

hvert tredje år, så kronen ikke vokser for

tæt på en bygnings facade og løsthængende

grene fjernes.

Desuden skal træernes blade fejes sammen

ved løvfald.

Udgifterne til pleje af et lille træ beløber

sig til ca. 500 kr. pr. år.


81

Oktoberkirsebær

Blommebladet

tjørn

Paradisæble

Træer, I kan vælge mellem:

Ildløn (Acer ginnala). H 5-6 m. Blomstring:

Maj, gul-grøn. Frugt: Lysende

rødlig. Høstfarve: Lysende rød.

Vokseplads: Sol/halvskygge.

Almindelig bærmispel (Amelanchier canadensis).

H 8 m. Blomstring: Maj, hvid.

Frugt: Sort. Høstfarve: Gul. Vokseplads:

Sol/skygge. Særligt attraktiv for fugle.

Syren (Syringa vulgaris). H 5-6 m. Blomstring:

Maj-juni, lilla eller violet. Vokseplads:

Sol.

Blommebladet tjørn (Crataegus prunifolia).

H 4-6 m Blomstring: Maj-juni,

hvid. Frugt: Skarlagenrød. Høstfarve:

Kraftig gul-rød. Vokseplads:

Sol/halv skygge.

Oktoberkirsebær (Prunus sub. autumnalis).

H 5 m. Blomstring: Okt.-dec.

eller mar.-april, sart rosa. Høstfarve:

Gul-orange. Vokseplads: Sol.

Paradisæble (Malus hybr. ’Butterball’).

H 5-6 m. Blomstring: Maj-juni,

hvid. Frugt: Gul. Høstfarve: Gul. Vokseplads:

Sol.


82

Kærmindesøster

Vintergrøn

Storkenæb

Bunddække

De bunddækkeplanter, I kan vælge mellem,

får en god volumen og fremstår frodige

og rige på detaljer, også når de står

for sig selv uden andre planter i et bed.

Plejebehov

Bunddækkeplanterne kræver relativt lidt

pleje. Dog er det vigtigt at luge mellem

planterne og vande de første år, indtil de

har fået godt fat.


83

Krybende enebær

Storbladet efeu

Humle

Arter, I kan vælge mellem:

Kærmindesøster (Brunnera macrophylla).

H 30-40 cm. Blomstring blå, april-maj.

Vokseplads: Sol/halvskygge.

Storkenæb (Geranium endressii ’Rose

Clair’). H 30-40 cm. Blomstring rosa, junisept.

Vokseplads: Sol/skygge.

Krybende enebær (Juniperus communis

’Repanda’). Vokseplads: Sol/halvskygge.

Vintergrøn (Vinca major). H 25-30 cm.

Blomstring: Blå, maj-juli. Vokseplads:

Halvskygge.

Storbladet efeu (Hedera hibernica ’Hestor’).

H 30-40 cm. Blomstring: Grøn-gul,

okt.-dec., (kun på ældre planter). Vokseplads:

Sol/skygge, ikke for tørt.

Humle (Humulus lupulus). H 30-40 cm.

Blomstring: Gulgrøn, aug.-okt. Vokseplads:

Sol/skygge.


84

Vintergrøn

Katteurt

Prikbladet

fredløs

The Pilgrim

Buksbom

Lavendel

Prydplanter

De prydplanter, I kan vælge mellem, er

hårdføre og trives godt i byklima. Men de

vil ikke vokse godt, hvis de fx placeres på

et fortovshjørne, som fodgængere skråer

henover, eller hvor mange hunde tisser i

løbet af en dag. Derfor skal de placeres

ved indgangspartier.

Plantearterne er sat sammen, så de

danner forskellige slags bede, som har

forskellige behov for lys eller skygge.

Plejebehov

Det vigtigt at luge mellem planterne og at

vande jævnligt de første år, indtil de har fået

godt fat. Desuden har de forskellige planter

forskellige behov for lugning, beskæring, vinter-tildækning

mm. gennem deres levetid.

Bede, I kan vælge mellem:

Stedsegrønt bed, halvskygge.

Vintergrøn (Vinca major). H 25-30 cm.

Blomstring maj-juli, blå.

Buksbom (Buxux sempervirens ’Arbore

scens’). Stedsegrøn. Placeres enkeltstående

og kan formgives ved klipning.

Bed med stauder, sol

Katteurt (Nepeta faassenii ’Six Hills

Giant’). H 40-50 cm. Blomstring juni-aug.,

mørk blå-lilla.

Prikbladet fredløs (Lysimachia punctata).

H 60-70 cm. Blomstring juni-juli, gul.


85

Skovfrytle

Lampepudsetgræs

Bjørnegræs

Alm. mangeløv

Engelsød

Hjortetungebregne

Bed med lavendel og roser, sol

Lavendel (Lavandula angustifolium

’Hidcote Blue’). H 25-30 cm. Blomstring

juli-aug., mørk blå-lilla.

Rosa ’The Pilgrim’. H 120 cm. Blomstring

juni-okt., lys gul.

Bed med græsser, sol

Lampepudsetgræs (Penissetum compressum).

H 50-100 cm. Grøn.

Bjørnegræs (Festuca scorparia). H 10-15

cm. Mørkegrøn.

Bed med græsser, skygge

Kæmpesvingel (Festuca gigantea) H. 60-

130 cm. Grøn.

Japansk star (Carex morrowii ’Variegata’).

H 30-40 cm. Lys grøn.

Skovfrytle (Luzula sylvatica). Stedsegrøn.

H 40-60 cm. Mørkegrøn.

Bed med bregner, skygge

Alm. mangeløv (Dryopteris filix-mas). H

100 cm. Mørkegrøn.

Hjortetungebregne (Phyllitis scolopendrum).

Stedsegrøn. H 25 cm. Lysegrøn.

Engelsød (Polypodium interjectum ’Cornubiense’).

H 30 cm. Grøn.


86

Rosa

Sympathie

Rosa Gerbe

Rosa New Dawn

Klatreplanter til espalier og til wire på mur

De klatreplanter, I kan vælge mellem,

er alle rige på blomster og opnår en god

volumen, så de markerer sig i det

brede vejrum.

Roserne og de lettere slyngplanter har

forskellige blomstringstider. Ved at

blande roser med slyngplanter på det

samme espalier kan I forlænge blomstringstiden

i bedet henover sommeren.

Plejebehov

Planterne hæfter ikke på murværk men

skal vokse på espalierer eller wirer på

muren. I espalierer skal træet olieres de

første år, indtil det er dækket og beskyttet

af planterne.

De forskellige planter har forskellige behov

for fx beskæring, men er i øvrigt ikke

ret krævende.


87

Klatrehortensia Blåregn Bjerg-skovranke

Planter, I kan vælge mellem:

Rosa Sympathie H 3 m. Blomstring

juni-okt., rød. Vokseplads:

Sol/halvskygge.

Rosa Gerbe H 2-4 m. Blomstring majjuni,

rosa. Vokseplads: Sol/halvskygge.

Rosa New Dawn H 3-6 m. Blomstring

juni-sept., lys rosa. Vokseplads: Sol/

halvskygge.

Klatrehortensia (Hydrangea anomala

ssp. petiolaris). H 4-7 m. Blomstring:

Juni-juli, hvid. Vokseplads: Sol/skygge.

Blåregn (Wisteria sinensis). H 10 m.

Blomstring: Maj-juni, lyseblå. Høstfarve:

Gul. Vokseplads: Sol.

Bjerg-skovranke (Clematis montana

’Rubens’). H 6-10 m. Blomstring:

Maj-juni, lys rosa. Vokseplads: Sol/

halvskygge.


88

Taks Fjeldribs Buksbom

Hække

De hækplanter, I kan vælge mellem, er

hårdføre og trives godt i byklima. Buksbom

og taks er stedsegrønne og bøg

beholder sine blade om vinteren. Det betyder,

at de som hække vil stå som tætte

vægge året rundt, mens fjeldribs, liguster

og avnbøg vil fremstå lettere transparente

i vinterhalvåret.

Plejebehov

De første tre år skal hækkene vandes en

gang om ugen fra april til september; hvis

I undlader at vande, er der stor sandsynlighed

for, at planterne vil gå ud.

Hækkene skal klippes 1-2 gange årligt, så

de holdes i en højde mellem 0,5 og 1,2 m.

På den måde kan fodgængere se henover

hækken og der opstår ikke tillukkede

arealer, som kan forekomme utrygge og

afvisende, når man færdes på gaden.


89

Bøg

Avnbøg

Liguster

Planter, I kan vælge mellem:

Fjeldribs (Ribes alpinum). Blomstring:

Maj-april, grøngul. Bær: Rød.

Vokseplads: Sol/skygge.

Liguster (Ligustrum vulgare). Blomstring:

Juni-juli, hvid. Vokseplads:

Sol/skygge.

Buksbom (Buxux sempervirens ’Arbore

scens’). Stedsegrøn. Vokseplads:

Sol/skygge.

Taks (Taxus media ’Hillii’). Stedsegrøn.

Vokseplads: Sol/skygge.

Bøg (Fagus sylvatica). Høstfarve: Gulrødbrun.

Bladene bliver siddende vinteren

over. Vokseplads: Sol/skygge.

Avnbøg (Carpinus betulus). Høstfarve:

Gul-brun. En del blade bliver

siddende til hen på vinteren. Vokseplads:

Sol/skygge.


Vilkår for tilskudspuljen

Hvem, hvad og hvor meget

Tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

har til formål at tilskynde og støtte

vejprojekter i Pigekvarteret, som vil gøre

gaderne grønnere, give mulighed for

ophold og oplevelser, skabe variation på

de lange vejstrækninger, virke fartdæmpende

og forbedre parkeringsforholdene.

Desuden skal vejprojekterne være med til

at gøre Pigekvarteret til et særligt kvarter

med særlige kendetegn.

Tilskudsformen og vejprojekterne i dette

katalog er udviklet med det formål, at

det skal være let og billigt for grundejerne

i Pigekvarteret at igangsætte sådanne

projekter på vejen.

Puljesummen er på 3 mio. kr.

Puljen giver tilskud til, at de enkelte

grundejere i Pigekvarteret kan udføre

et eller flere af vejprojekterne i dette

katalog foran deres ejendom. Puljen giver

også tilskud til rådgivning fra en landskabsarkitekt.

Alle grundejere i Pigekvarteret i Gl. Valby

kan ansøge puljen (se kortet s. 7).

Ansøgning

For at søge støtte, skal du udfylde ansøgningsskemaet,

som du finder på s. 97-101

i dette katalog.

Følgende skal indsendes sammen med

ansøgningen:

• For ejer- og andelsforeninger: Generalforsamlingsreferat

med beslutning om

projektet. Hvis dette ikke er praktisk

muligt indenfor ansøgningsfristen, skal

ansøgeren, inden ansøgningen indsendes,

kontakte Områdefornyelsens

sekretariat og lave nærmere aftale om,

hvornår det evt. senest kan eftersendes.

• For almene boligforeninger: Referat fra

et afdelingsmøde med beslutning om

projektet. Hvis dette ikke er praktisk

muligt indenfor ansøgningsfristen, skal

ansøgeren, inden ansøgningen indsendes,

kontakte Områdefornyelsens

sekretariat og lave nærmere aftale om,

hvornår det evt. senest kan eftersendes.

• For private udlejningsejendomme: Det

er ejeren af ejendommen, som skal

indsende ansøgningen. Til ansøgningen

skal der vedlægges dokumentation for,

at minimum 50% af lejerne tilslutter

sig projektet, og at lejerne er bekendt

med den huslejestigning, der evt. måtte

forekomme som følge af projektet.

Underskrifter fra lejerne skal vedlægges

ansøgningen. Hvis dette ikke er praktisk

muligt indenfor ansøgningsfristen, skal

ansøgeren, inden ansøgningen indsendes,

kontakte Områdefornyelsens

sekretariat og lave nærmere aftale om,

hvornår det evt. senest kan eftersendes.

• Dokumentation for at de ansøgte vejprojekter

kan finansieres, fx budget fra

statsautoriseret revisor eller tilsagn om

lån fra bank.

• ’Aftale om Vedligehold og Pleje’ s. 101.

Dokumentet skal udfyldes, og der skal

vedlægges et udspecificeret driftsbudget,

samt dokumentation for, at der er afsat

penge til vedligehold og pleje af vejprojektet

(fx et godkendt budget fra generalforsamlingen

i en andelsforening).


91

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2012.

Ansøgningsskema findes på s. 97-101.

Ansøgningsmaterialet skal afleveres hos:

Områdefornyelsen Gl. Valby

Valby Langgade 128

2500 Valby

Fordeling af puljemidler

Det er Områdefornyelsens formandskab,

som beslutter, hvilke ansøgere der støttes.

Hvis Områdefornyelsen ikke har mulighed

for at imødekomme alle ansøgere, tildeles

midlerne efter følgende prioritering:

1. Hjørnepladser

2. Vejtræer og Skråparkering

3. Indgangspartier

Ansøgerne kan vente svar medio maj 2012.

Tilskuddets størrelse

Indgangspartier: Der gives et tilskud på

op til 30% af anlægssummen.

Hjørnepladser: Der gives et tilskud på op

til 75% af anlægssummen.

Vejtræer: Der gives et tilskud på op til

75% af anlægssummen.

Skråparkering: Der gives et tilskud på op

til 75% af anlægssummen.

Supplerende elementer: Der gives et tilskud

på op til 30% af anlægssummen.

Landskabsarkitekt (rådgiver): Der gives

et tilskud på 35.000 kr., dog max 50% af

den reelle udgift til rådgiver.

Hjørnepladser, Vejtræer og Skråparkering

støttes med væsentlig mere end de

øvrige projekter, da Områdefornyelsen

vurderer, at en omdannelse af kvarterets

hjørner og placering af træer og bænke

i gaderne vil give de forandringer i Pigekvarteret,

som flest vil få glæde af.

Dels fordi hjørnerne er synlige fra mange

retninger, og dels fordi hjørner og udbygninger

har potentiale til at fungere som

fælles mini-pladser i kvarteret.

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter faktisk forbrug.

Det vil sige, at:

Eksempel #1 – Prisoverslaget for Hjørne

#6, størrelse 3 meter, er 160.600 kr. Områdefornyelsen

giver et tilskud på 120.450

kr., dog max 75% af anlægsprisen. I får

efterfølgende et godt tilbud og anlægger

projektet for 135.000 kr. Vores tilskud

reguleres derfor til 101.250 kr. (= 75% af

50.000 kr.).

Eksempel #2 – Prisoverslaget for Hjørne

#6, størrelse 3 meter, er 160.600 kr. Områdefornyelsen

giver et tilskud på 120.450

kr., dog max 75% af anlægsprisen. Der

opstår flere uforudsete udgifter, end der

allerede er indregnet i prisoverslaget, og I

anlægger projektet for 180.000 kr. Vores

tilskud er fortsat 120.450 kr. (= 66,9% af

160.600 kr.).

Tilskud udbetales, når projektet er udført.


92

Betingelser for udbetaling af tilskud

For at sikre at støttede vejprojekter udføres

i overensstemmelse med Københavns

Kommunes kvalitets- og miljøkrav stiller

Områdefornyelsen en række krav til projektering

og anlæg af projekterne, som vil

blive udleveret sammen med tilsagnsbrevet

til de ansøgere, der støttes. Kravene

kan også modtages tidligere ved henvendelse

til Områdefornyelsen.

Desuden stiller Områdefornyelsen følgende

krav:

• Projektering og tilsyn med anlægsarbejdet

skal varetages af uvildig og professionel,

faguddannet landskabsarkitekt.

• Anlægsarbejde skal varetages af en professionel,

faguddannet anlægsgartner /

entreprenør.

• Vejprojektet skal være færdiggjort 31.

december 2012. Hvis der under anlægsarbejdet

opstår uforudsete hændelser,

som forhindrer, at dato for færdiggørelse

ikke kan overholdes, skal Områdefornyelsen

kontaktes med det samme

for aftale om udsættelse af datoen for

færdiggørelsen.

Landskabsarkitektens ydelser

Landskabsarkitektens ydelse vil blandt

andet bestå af:

• Tilpasning af det ønskede projekt til den

konkrete placering og detailprojektering.

• Kontakt med anlægsgartner/entreprenør.

• Rådgivning i forbindelse med valg af

planter og møbler.

• Indhentning af tilladelser fra

myndighederne.

• Tilsyn med projektet under anlægget,

hvor landskabsarkitekten skal sikre, at

projektet udføres som beskrevet samt

sørge for, at entreprenøren retter eventuelle

fejl og mangler.

Desuden vil landskabsarkitekten være

ansvarlig for arbejdsbeskrivelser og

tegningsmateriale, som anlægsarbejdet

udføres efter. Det vil sige, at landskabsarkitektens

ansvarsforsikring dækker

udbedring af eventuelle fejl og mangler

opstået som følge af dette materiale.

Vedligehold og pleje

Ved ansøgning om tilskud forpligter

grundejer sig til at leve op til ’Aftale om

Vedligehold og Pleje’ (se s. 101).

Alle vejprojekter er designet udfra et

ønske om at holde behovet for pleje og

vedligehold på et minimum.

Teglklinker, som er det primære materiale

i vejprojekterne, er, når de anvendes i den

rette kvalitet, mindst lige så holdbare

som betonfliser. Desuden vil teglklinker i

den rette kvalitet ikke blive glatte i vådt

vejr, og de kan tåle anvendelse af almindelig

vejsalt. Krav til teglklinkernes kvalitet

vil indgå i Områdefornyelsens krav til

projektering og anlæg.

Øvrige bemærkninger til vedligehold

og pleje:

• Kanten omkring plantebede på 5 cm

højde vil beskytte træer mod vejsalt.

• Slotsgrus, som anvendes i plantebede,

er ret fast og spreder sig derfor kun i

begrænset omfang. Der vil være behov

for at tilføre en smule ny grus en gang

om året samt for at luge en smule.


93

• Træværk skal udføres i hårdt træ, som

tåler vejr og vind. Der vil være behov for

at vaske og oliere en gang om året.

• Der skal anvendes træ- og plantearter,

som er robuste, som tåler byklima, og

som ikke er truede af sygdomme. For

træer vil der være behov for vanding en

gang om ugen i sommerhalvåret gennem

de første 3 år samt for beskæring

en gang hvert 2.-3. år gennem træets

levetid. For øvrige planter vil der være

behov for almindelig beskæring, lugning

og vanding.

Beboernes indflydelse på projektet

Rammerne for tilskudsmulighederne i

puljen ”Mere liv i Pigekvarteret” er udviklet

på baggrund af en dialog med beboere

og foreningsbestyrelser i Pigekvarteret på

møder den 3. november 2010 og den 22.

marts 2011.

Forbehold

Områdefornyelsen har i designet af

vejprojekterne, så vidt muligt, taget

hensyn til, at projekterne kan udføres

i overensstemmelse med Københavns

Kommunes krav og regler. Alle projekter

bør derfor kunne udføres som beskrevet

i dette katalog. Dog kan der i forbindelse

med kommunens myndighedsbehandling,

som foretages i overensstemmelse

med almindelig praksis for godkendelse

af projekter på privat fællesvej, vise sig

uforudsete krav. Områdefornyelsen vil da

være behjælpelig med at finde frem til

alternative løsningsmuligheder.

Angivelser af de mulige placeringer af

vejprojekterne på kortene i kataloget

er foretaget på grundlag af oplysninger

om placering af ledninger i jorden samt

vejenes proportioner. Projekterne bør

derfor kunne placeres som angivet. Dog

er den præcise placering eller udformning

af et projekt altid afhængig af specifikke

forhold på den specifikke grund, som endeligt

afklares i forbindelse med detailprojektering

og anlæg. Særligt i forhold

til placering af træer og udbygninger af

hjørner er de specifikke forhold afgørende

for, hvordan et projekt kan udformes.

Hvis en ønsket placering af et vejprojekt

viser sig umulig, vil Områdefornyelsen

være behjælpelig med at finde frem til

alternative løsningsmuligheder.

Alle vejprojekter, som præsenteres i dette

katalog, er skitseprojekter. Det vil sige,

at tegningsmaterialet ikke er tilstrækkeligt

som grundlag for anlægsarbejde;

udførelse af anlæg vil kræve yderligere

detaljering og tilpasning af tegninger til

den specifikke grund.

Områdefornyelsen tager ikke ansvar for

evt. fejl og mangler opstået i forbindelse

med anlægsarbejde, der udføres på

grundlag af tegninger i dette katalog.


Processen

Begivenhed

Forberedelse af ansøgning

Tidspunkt / deadline

Efterår 2011 - forår 2012

Ansvar

Grundejer

Ansøgningsfrist

1. maj 2012

Grundejer

Behandling af ansøgning

1. maj - medio maj

Områdefornyelsen

Fordeling af tilskud Medio maj 2012 Områdefornyelsen

Informationsmøde Ultimo maj 2012 Grundejer og

Områdefornyelsen

Aftale med landskabsarkitekt

om rådgiverydelse

Juni 2012

Grundejer

Detailprojektering og

indhentning af tilbud på

anlægsarbejde

August - september 2012

Grundejer og

landskabsarkitekt


95

Beskrivelse

I drøfter, hvilke vejprojekter I ønsker at søge tilskud til at anlægge.

Hvis I ønsker hjælp til at klargøre, hvilke muligheder I har, vil Områdefornyelsen

meget gerne holde et møde med jer, hvor vi kigger på mulighederne sammen. Vi vil

også gerne være behjælpelige med at lave en skitse over jeres ejendom med de projekter,

I ønsker at anlægge, som I kan bruge til at drøfte projektet i jeres ejendom.

Når I ved, hvilke projekter I ønsker at søge tilskud til at anlægge, skal ansøgningsskemaet

på s. 99-101 i kataloget udfyldes og indsendes, og vedlægges de på s. 88

under afsnittet ”Ansøgning” beskrevne bilag.

Områdefornyelsen skal senest modtage ansøgningsmaterialet.

Områdefornyelsens sekretariat læser alle ansøgninger igennem og kontakter jer for at

drøfte alternativer, hvis vi støder på problemer.

Områdefornyelsens formandskab beslutter, hvilke projekter Områdefornyelsen

vil tildele tilskud (se vilkår under ”Fordeling af puljemidler”, s. 89), og udsender

skriftligt svar til alle ansøgere.

Alle ansøgere, der har fået tilsagn om tilskud, indkaldes til et fælles møde, hvor

Områdefornyelsen orienterer om den videre proces. På mødet uddeler vi også

mere detaljerede projektbeskrivelser, der skal hjælpe til jer videre i processen,

samt beskrivelser af Områdefornyelsens krav til anlæggets udførelse.

I indhenter tilbud på rådgiverydelse fra minimum to landskabsarkitekter og underskriver

en aftale med den landskabsarkitekt, I foretrækker (se beskrivelse af

ydelsen under ”Landskabsarkitektens ydelser”, s. 90).

Landskabsarkitekten detailprojekterer de enkelte vejprojekter til jeres ejendom.

I indhenter tilbud på anlægsarbejde i samarbejde med landskabsarkitekten fra

minimum to anlægsgartnere/entreprenører.


96

Begivenhed Tidspunkt/deadline Ansvar

Aflevering af projekt til

myndighedsgodkendelse

samt til godkendelse hos

Områdefornyelsen

Senest 15. september 2012

Grundejere og

landskabsarkitekt

Behandling af projektgodkendelse

Godkendelse

Udførelse af anlægsarbejde

Aflevering af regninger

samt dokumentation for

anlæggets kvalitet hos

Områdefornyelsen

Udbetaling af tilskud

September - oktober 2012

Senest 15. oktober 2012

Oktober - december 2012

Senest 15. januar 2013

Senest 15. februar 2013

Områdefornyelsen

Områdefornyelsen

Anlægsgartner/

entreprenør og

landskabsarkitekt

Grundejer og

landskabsarkitekt

Områdefornyelsen

Pleje af træer og planter

Det første år

Anlægsgartner/

entreprenør

1-års gennemgang

Vedligehold og pleje

1 år efter anlæggets

afslutning

Herefter

Landskabsarkitekt og anlægsgartner/entreprenør

Grundejer


97

Beskrivelse

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune skal godkende jeres projekt.

Myndighedsgodkendelsen sker i overensstemmelse med normal praksis ved

private anlægsprojekter og kan tage op til 4 uger.

Samtidig med myndighedsgodkendelsen skal jeres projektmateriale også afleveres

til godkendelse hos Områdefornyelsen. Vi vil bl.a. sikre os, at projektet lever op

til nogle miljømæssige krav, samt at den valgte landskabsarkitekt og anlægsgartner/entreprenør

har en gyldig ansvarsforsikring. Forudsætningerne for godkendelse

vil være nærmere beskrevet i tilsagnsbrevet.

Områdefornyelsen gennemgår alt projektmateriale og kontakter jer for at drøfte

alternativer, hvis vi støder på problemer.

Områdefornyelsen udsender skriftligt svar til alle ansøgere.

Jeres vejprojekt anlægges af jeres anlægsgartner/entreprenør.

Landskabsarkitekten fører tilsyn med arbejdet og sikrer, at projektet får den aftalte

kvalitet, og at arbejdet udføres inden for den i kontrakten fastsatte tid.

Områdefornyelsen skal modtage regning for anlægsarbejde og landskabsarkitektydelse

samt landskabsarkitektens dokumentation for, at jeres vejprojekt er

udført i overensstemmelse med Områdefornyelsens krav. Forudsætningerne for

dokumentation vil være nærmere beskrevet i tilsagnsbrevet.

Områdefornyelsen udbetaler jeres tilskud til anlægsarbejdet (se vilkår under ”Udbetaling

af tilskud” s. 89).

Jeres anlægsgartner/entreprenør varetager pleje af træer og planter, så de får gode

vækstvilkår, og så anlægsgartneren/entreprenøren kan holdes ansvarlig, hvis der

opstår problemer.

Jeres landskabsarkitekt laver en 1-års gennemgang af anlægget og sørger for, at

entreprenøren udbedrer eventuelle fejl og mangler.

I står for vedligeholdelsen af projektet i overensstemmelse med ”Aftale om Vedligehold”

(se s. 101).


Ansøgning til tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

1. Ansøgning om tilskud til vejprojekt

De følgende sider skal udfyldes, underskrives og afleveres hos Områdefornyelsen Gl.

Valby senest den 1. maj 2012 sammen med den øvrige dokumentation, som efterspørges

i ansøgningsskemaet, for at en forening kan komme i betragtning til at modtage

tilskud fra puljen ’Mere liv i Pigekvarteret’.

Ønsker I ansøgningsskemaet udleveret digitalt, kan I henvende jer til Områdefornyelsen

Gl. Valby, valby@tmf.kk.dk, eller downloade det fra www.kk.dk/omraadefornyelsevalby

Ansøgningsmaterialet skal afleveres hos:

Områdefornyelsen Gl. Valby

Valby Langgade 128

2500 Valby

KLIP

Udfyldes af Områdefornyelsen Gl. Valby:

Modtaget dato:

E-doc nr.:

Oplysninger om grundejer

Grundejers navn (fx navnet på jeres andelsforening)

Vejnavne og numre

Andelsboligforening

Ejerforening

Almen boligforening

Privat udlejningsejendom

Postnummer

Oplysninger om ansøger

Navn

Telefonnummer

Adresse

E-mail


Ansøgning til tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

Vejprojekter, ansøger søger tilskud til

Type

Side

Antal

Type

Side

Antal

Indgangspartier

Vejtræer

Indgangsparti #1

14 Vejtræ #1 med et stort træ

56

Indgangsparti #2

16

Vejtræ #1 med et højbed

56

Indgangsparti #3

18

Skråparkering

Indgangsparti #4

20

Skråparkering #1 med et stort træ

64

KLIP

Indgangsparti #5

22

Skråparkering #1 med et højbed

64

Indgangsparti #6

24

Skråparkering #2 med et stort træ

66

Indgangsparti #7

26

Skråparkering #2 med et højbed

66

Indgangsparti #8

28

Skråparkering #3 med et stort træ

68

Indgangsparti #9

30

Skråparkering #3 med et højbed

68

Indgangsparti #10

32

Skråparkering #4 med et stort træ

70

Hjørnepladser

Skråparkering #4 med et højbed

70

Hjørneplads #1

38

Supplerende elementer

Hjørneplads #2

40

Cykelstativ

72

Hjørneplads #3

42

Skraldespand

73

Hjørneplads #4

44

Lampe

73

Hjørneplads #5

46

Hjørneplads #6

48


Ansøgning til tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

2. Placering af de planlagte vejprojekter

Marker vejprojekternes placering på kortet sammen med husnummer

og vejprojektets sidetal som vist i eksemplet nedenfor.

Cæciliavej

Lauravej

Horsekildevej

Gadekærvej

Lukretiavej

Gåsebæksvej

Beatevej

KLIP

Blankavej

Valborg Allé

Beatevej

Sylviavej

Valby Langgade

Indgangsparti #4 / nr. 88


Ansøgning til tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

3. Bilag

Følgende skal vedlægges ansøgningen;

• For ejer- og andelsforeninger: Generalforsamlingsreferat med beslutning om projektet.*

• For almene boligforeninger: Referat fra et afdelingsmøde med beslutning om projektet.*

• For private udlejningsejendomme: Det er ejeren af ejendommen som skal indsende

ansøgningen. Til ansøgningen skal der vedlægges dokumentation for, at minimum

50% af lejerne tilslutter sig projektet og at lejerne er bekendt med den huslejestigning

der evt. måtte forekomme som følge af projektet. Underskrifter fra lejerne skal

vedlægges ansøgningen.*

• Dokumentation for at de ansøgte vejprojekter kan finansieres, fx budget fra statsautoriseret

revisor eller tilsagn om lån fra bank.

• ’Aftale om Vedligehold og Pleje’ s. 101. Dokumentet skal udfyldes, og der skal vedlægges

et udspecificeret driftsbudget, samt dokumentation for, at der er afsat penge til

vedligehold og pleje af vejprojektet (fx et godkendt budget fra generalforsamlingen i

en andelsforening).

*Hvis dette ikke er praktisk muligt indenfor ansøgningsfristen, skal ansøgeren, inden ansøgningen

indsendes, kontakte Områdefornyelsens sekretariat og lave nærmere aftale om hvornår

det evt. senest kan eftersendes.

KLIP

Ansøger bekræfter ved sin underskrift, at grundejer, som ansøger repræsenterer, er

indforstået med indholdet i denne ansøgning. Det bekræftes desuden, at grundejer er

indforstået med de vilkår for og krav til anlæg af vejprojektet, som er ridset op i kataloget

’Mere liv i Pigekvarteret’ s. 88-91. Kravene udleveres i detaljeret form sammen

med Områdefornyelsens tilsagn om tilskud og skal herefter bindende accepteres af

grundejer som et vilkår for udbetaling af tilskud til vejprojektet.

Evt. kommentarer

Ansøgers underskrift og dato


Ansøgning til tilskudspuljen ’Mere liv i Pigekvarteret’

4. Aftale om Vedligehold og Pleje

Grundejer er forpligtet til at varetage drift og vedligehold af vejprojektet, fordi det

anlægges på privat fællesvej.

Hvordan vil vejprojektet blive driftet, når det står færdigt

Lav en kort beskrivelse af, hvem der vil varetage driften, hvordan og hvor ofte

(se evt. Vedligehold og Pleje s. 90):

KLIP

Desuden skal der vedlægges et udspecificeret driftsbudget, samt dokumentation for,

at der er afsat penge til vedligehold og pleje af vejprojektet (fx et godkendt budget fra

generalforsamlingen i en andelsforening).

Ansøger bekræfter ved sin underskrift, at grundejer, som ansøger repræsenterer, er

indforstået med, at I selv har ansvaret for, at vejprojektet driftes og vedligeholdes.

Ansøgers underskrift og dato


Publikationen kan rekvireres hos:

Områdefornyelsen Gl. Valby (sekretariatet)

Langgade station, Valby Langgade 128

2500 Valby

Mail: valby@tmf.kk.dk

Telefon: 24 98 58 18

Eller den kan downloades på:

www.kk.dk/omraadefornyelsevalby

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 422

Mere liv i Pigekvarteret Tilskudspulje til vejprojekter i Pigekvarteret

November 2011

Udgivet af Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen,

Center for Bydesign, Områdefornyelsen Gl. Valby Redaktion

/ layout / illustrationer Områdefornyelsens sekretariat

Foto P. Kortegaards Planteskole, Majbritt Stjernholt / Outsider

/ Playscapes / Britta Aumüller / Formalandscapes / Områdefornyelsens

sekretariat Tryk Prinfotrekroner Miljø Svanemærket

tryksag 541-422 Oplag 500

Rådgiver Gårdrum.dk


Du er altid velkommen til at kontakte Områdefornyelsen Gl. Valby:

Langgade Station, Valby Langgade 128, 2500 Valby

24985818 / valby@tmf.kk.dk

www.kk.dk/omraadefornyelsevalby

More magazines by this user
Similar magazines