Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk

Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ABCD

Ea Energianalyse A/S

Årsrapport 2010

CVR-nr. 28 98 58 27

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

lem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en

objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en

objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning

på individuelt niveau.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde

opgjort på grundlag af færdiggørelsesgraden. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af

de afholdte kontraktomkostninger i forhold til kontraktens forventede samlede omkostninger.

Når det er sandsynligt, at de samlede kontraktomkostninger vil overstige de samlede

indtægter på en kontrakt, indregnes det forventede tab i resultatopgørelsen.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til medgåede omkostninger

eller lavere nettorealisationsværdi.

Acontofaktureringer og forudfaktureringer fragår i salgsværdien. De enkelte kontrakter

klassificeres som tilgodehavender, når nettoværdien er positiv og som forpligtelse, når nettoværdien

er negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i takt med,

at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende

efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære

generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året,

vises som en særskilt post under egenkapitalen.

015338 / CW 9

More magazines by this user
Similar magazines