Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk

Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ABCD

Ea Energianalyse A/S

Årsrapport 2010

CVR-nr. 28 98 58 27

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note 2010 2009

AKTIVER

Anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver 4

EDB 12.230 56.911

Materielle anlægsaktiver 5

Indretning af lejede lokaler 83.830 41.864

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 163.312 252.284

247.142 294.148

Finansielle anlægsaktiver

Huslejedepositum 339.077 304.731

Anlægsaktiver i alt 598.449 655.790

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.216.212 4.414.357

Igangværende arbejder for fremmed regning 365.886 777.496

Tilgodehavender hos associerede virksomheder 417 25.417

Andre tilgodehavender 53.915 46.149

Periodeafgrænsningsposter 55.019 117.817

6.691.449 5.381.236

Likvide beholdninger 20.296 21.840

Omsætningsaktiver i alt 6.711.745 5.403.076

AKTIVER I ALT 7.310.194 6.058.866

015338 / CW 13

More magazines by this user
Similar magazines