Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk

Detaljeret årsregnskab 2010 - Ea Energianalyse

ABCD

Ea Energianalyse A/S

Årsrapport 2010

CVR-nr. 28 98 58 27

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat 1. januar -557.200 -531.271

Årets ændring 266.425 -25.929

Hensættelse til udskudt skat vedrører:

-290.775 -557.200

Materielle anlægsaktiver 53.637 118.451

Acontoavance på igangværende arbejder ultimo 4.489.577 2.752.284

Fremførselsberettigede skattemæssige underskud -3.380.187 -641.937

1.163.027 2.228.798

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har over for sin bankforbindelse stillet sikkerhed i form af virksomhedspant i

selskabets debitorer.

015338 / CW 17

More magazines by this user
Similar magazines