12.01.2015 Views

Lokalplan nr. 31 - Fredensborg Kommune

Lokalplan nr. 31 - Fredensborg Kommune

Lokalplan nr. 31 - Fredensborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>31</strong><br />

Avderød landsby<br />

Teknik & Miljø<br />

Vedtagelsesdato: 22. januar 1986<br />

Ikrafttrædelsesdato: 5. februar 1986


CO<br />

CO<br />

Q<br />

Q<br />

Q<br />

CCU<br />

o<br />

@<br />

QQ<br />

[ULJ1<br />

[UU1<br />

D<br />

H<br />

QQ<br />

[Q<br />

c


Indholdsfortegnelse<br />

Side<br />

Indledning. ............................ l<br />

Indholdsoversigt ........................ 2<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens formål og indhold ............ 2<br />

Forholdet til anden planlægning ............ 5<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens retsvirkninger. ............... 6<br />

<strong>Lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>31</strong> ........................ 7<br />

Tillæg <strong>nr</strong>. 9 til kommuneplanen ............ 10<br />

Kortbilag l Mål 1:2.000<br />

Kortbilag 2 Mål 1:2.000<br />

Redaktionelle bemærkninger<br />

<strong>Lokalplan</strong>en er udarbejdet af Ib Andersen & Juul<br />

Møller, byplankonsulenter, arkitekter M.A.A. i<br />

samarbejde med Karlebo <strong>Kommune</strong>, byplanafdelingen.<br />

Tryk: Karlebo <strong>Kommune</strong>. 1986.<br />

1. oplag: 300 eksemplarer.


Indledning<br />

Byrådet vedtog på sit møde den 20. juni 1984, at<br />

der skulle udarbejdes en lokalplan for Avderød<br />

landsby.<br />

<strong>Lokalplan</strong>en omfatter hele det sammenhængende<br />

landsbyområde, d.v.s. bebyggelsen omkring Avderødvej<br />

og Vejenbrødvej.<br />

Forslag til lokalplan <strong>nr</strong>. <strong>31</strong> blev den 18. september<br />

1985 vedtaget af byrådet til fremlæggelse i perioden<br />

fra den 2. oktober 1985 til den 2. december<br />

1985.<br />

Samtidig blev det vedtaget at fremlægge et tillæg til<br />

kommuneplanen. <strong>Kommune</strong>plantillæg <strong>nr</strong>. 9 blev<br />

fremlagt i samme tidsrum som lokalplanen, fra den<br />

2. oktober 1985 til den 2. december 1985.<br />

Byrådet vedtog lokalplanen og kommuneplantillægget<br />

endeligt den 22. januar 1986.<br />

Avderød landsby med lokalplanens område.<br />

Tillæg <strong>nr</strong>. 9 til kommuneplanen udbygger bestemmelserne<br />

for område <strong>nr</strong>. L4 i kommuneplanen. Der<br />

fastlægges en tidsfølge, således at områderne IB og<br />

IC umiddelbart kan bebygges, mens område l A<br />

først kan bebygges efter 1992.<br />

Baggrunden herfor forklares i afsnittet: Regionplanlægningen<br />

og forholdet til by- og landzoneloven.<br />

Den fremtidige udvikling i Avderød landsby blev<br />

drøftet forud for udarbejdelsen af kommuneplanen.<br />

11980 blev der afholdt orienteringsmøde og<br />

debatmøde, og en lokal studiekreds arbejdede indgående<br />

med landsbyens forhold. Både fra den og<br />

fra enkeltpersoner blev der fremsat en lang række<br />

synspunkter, der øvede indflydelse på kommuneplanens<br />

indhold.<br />

I kommuneplanen er det således fastsat, at det enkelte<br />

landsbyområde skal planlægges under eet,<br />

hvorved der kan fastlægges mere detaljerede bestemmelser<br />

om ny bebyggelse, sikring og bevaring<br />

af værdifulde træk, trafiksikkerhedsforanstaltninger<br />

m.v.<br />

Forud for udarbejdelsen af lokalplanforslaget blev<br />

der i december 1984 afholdt et borgermøde i Karlebo<br />

forsamlingshus, således at målene for lokalplanarbejdet<br />

kunne drøftes på et helt aktuelt<br />

grundlag. Synspunkterne lå her på linie med de tidligere<br />

fremførte - og således også med det, der var<br />

fastlagt i kommuneplanen, ligesom der blev fremsat<br />

en række bemærkninger om enkeltforhold, der ønskedes<br />

behandlet under lokalplanlægningen.<br />

For Avderød landsbys vedkommende foreligger der<br />

således klare tilkendegivelser om de vilkår, der<br />

ønskes skabt for den fremtidige udvikling i landsbyen.


Indholdsoversigt<br />

Det følgende afsnit om lokalplanens formål og indhold<br />

rummer en kort beskrivelse af hensigten med<br />

og indholdet af lokalplanen.<br />

Afsnittet om forholdet til anden planlægning skal<br />

gøre det muligt at se planen i en større sammenhæng,<br />

idet afsnittet beskriver de planlægningsmæssige<br />

sammenhænge, der gør sig gældende i området.<br />

Herefter følger et afsnit om lokalplanens retsvirkninger.<br />

Endelig følger selve lokalplanen og tillæg <strong>nr</strong>. 9 til<br />

kommuneplanen.<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens formål og indhold<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens formål er udtrykt i § 1. Der sigtes både<br />

mod at skabe rammer for nyt byggeri og nye anlæg,<br />

at forebygge en uheldig udvikling - og at bevare<br />

værdifulde træk og åbne mulighed for fortædringer.<br />

Mulighed for engang<br />

at genskabe<br />

et værdifuldt udsyn<br />

til det nære<br />

landskab<br />

Harmonisk gade- og bybillede<br />

ved den gamle<br />

Rytterskole.<br />

Udsyn fra landsbyen til£ \frj^<br />

}<br />

det nære landskab<br />

Fredet areal<br />

.••" Udsyn fra landsbyen til _^ // Fredningsdeklara-^ c<br />

det nære landskab ~~~^ /- tion af 16.1.1975 •• *~"<br />

Om______/[ 200 m / | 400 m_____<br />

Auderød landsby. Nogle karakteristiske træk, som<br />

det er værd at bevare og understrege.<br />

<strong>Lokalplan</strong>området underdeles i flere områder til<br />

forskellig anvendelse. Den største del af landsbyen<br />

udlægges til boligformål med en vis mulighed for<br />

erhverv. Et område udlægges til offentlige formål<br />

og den resterende del af lokalplanområdet forbeholdes<br />

til fortsat jordbrugsformål.<br />

Boligområdet. Der åbnes mulighed for udstykning<br />

af nye parceller tre steder i landsbyen. For hele boligområdet<br />

gælder, at der på hver ejendom kun må<br />

være een bolig. I boligområdet er der adgang til at<br />

drive erhverv i forbindelse med boligen, således<br />

som der er tradition for i en landsby. Beboelsen er<br />

dog det væsentlige. Derfor må landsbyen ikke glidende<br />

blive omdannet til et blandet erhvervsområde<br />

med de deraf følgende miljømæssige forringelser<br />

og nabogener. Åbnes der efter den nugældende regionplans<br />

løbetid (efter 1992) mulighed for yderligere<br />

udstykninger, må dette i givet fald ske på<br />

grundlag af en ny lokalplan. I almindelighed vil dette<br />

ligeledes være en forudsætning for eventuel ind-


etning af nye boliger i overflødiggjorte landbrugsbygninger<br />

o.lign.<br />

Området til offentlige formål. Området indeholder<br />

Dyssegården, der benyttes til plejehotel af Frederiksberg<br />

<strong>Kommune</strong>. <strong>Lokalplan</strong>en fastholder denne<br />

anvendelse.<br />

Jordbrugsformål. I den resterende del af lokalplanområdet<br />

er hensynet til landbruget det væsentlige.<br />

Gårdene udgør landsbyens oprindelige grundstamme,<br />

og det er vigtigt, at de forbliver i byen - som<br />

del af dens daglige liv og ikke mindre som del af<br />

bybilledet. Landbrugserhvervet er dog undergivet<br />

store forandringer, der også kan få indflydelse på<br />

bygningsmassen. Derfor er der i lokalplanen åbnet<br />

mulighed for, at overflødiggjorte bygninger kan tages<br />

i brug til andre erhvervsformål end landbrug.<br />

Fællesbestemmelser for hele landsbyen. Ifølge lokalplanen<br />

må ny bebyggelse kun opføres som l etages<br />

længehuse med høj tagrejsning, d.v.s. en bygningsform,<br />

der svarer til den traditionelle landsbybebyggelse.<br />

Hvor der er tale om tilbygning m.v. til<br />

eksisterende huse, kan byrådet dog tillade andre<br />

bygningsformer, ligesom landbrugs- og erhvervsbygninger<br />

også kan tillades opført med andre former,<br />

når dette er erhvervsmæssigt nødvendigt. Endvidere<br />

gælder der lempeligere regler for garager,<br />

udhuse og andre småbygninger. <strong>Lokalplan</strong>en indeholder<br />

også bestemmelser om byggematerialer og<br />

farver - alt sammen med det formål at sikre, at både<br />

ny og eksisterende bebyggelse stadig passer ind i<br />

landsby miljøet på en harmonisk måde.<br />

Inde i landsbyen kan man forbedre færdselssikkerheden<br />

ved hjælp af hvidkalkede marksten, placeret<br />

tæt langs vejkanten. Stenene får vejen til at se smallere<br />

ud, end den reelt er, således at der køres langsommere<br />

og mere forsigtigt.<br />

Samme sigte har en bestemmelse (§ 9) om, at eksisterende<br />

bebyggelse ikke må nedrives, ombygges<br />

eller på anden måde ændres uden byrådets tilladelse.<br />

Bestemmelsen skal ikke hindre, at der sker ændringer<br />

og fornyelser, men først og fremmest give<br />

kommunen adgang til at vejlede den byggende på<br />

forhånd, så resultatet bliver vellykket for landsbyens<br />

helhed.<br />

Bestemmelserne i § 10 om ubebyggede arealer,<br />

træer m.v. sigter tilsvarende mod at fastholde det<br />

miljømæssigt værdifulde. Således er f.eks. enkelte<br />

træer og hegn så vigtige for bybilledet, at det ville<br />

være et afgørende tab, hvis de forsvandt. Naturligvis<br />

må gamle træer før eller siden forsvinde, men i<br />

sådanne tilfælde er det kommunens ønske, at der<br />

sker nyplantning straks efter.<br />

I en landsby er der traditionelt friere udfoldelsesmuligheder<br />

for den enkelte med hensyn til at bygge,<br />

drive erhverv o.s.v. end i det bymæssige villakvarter.<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens bestemmelser om bygningsformer,<br />

materialer, farver, friarealer o.lign. har derfor<br />

alene til formål at skabe visse nødvendige rammer<br />

- rammer, der kan sikre, at den enkeltes udfoldelser<br />

og behandling af hus og have ikke udvikler<br />

sig på en uskøn måde og til gene for naboerne.<br />

Bygningerne, hegnene og de store træer er en vigtig<br />

del af bybilledet. Nogle af de træer, der har en særlig<br />

betydningsfuld rolle i bybilledet, er sikret i lokalplanen.


<strong>Lokalplan</strong>en sikrer, at der kan anlægges tre nye veje<br />

som adgangsveje til ny og eksisterende bebyggelse,<br />

ligesom der udlægges arealer til nye stier, bl.a.<br />

bag om gadekæret.<br />

Endelig indeholder lokalplanen bestemmelser om<br />

trafiksikkerhedsforanstaltninger. <strong>Lokalplan</strong>en sikrer,<br />

at disse anlæg kan etableres, men fastlægger<br />

ikke i detaljer, hvorledes de skal udformes. Dette<br />

må ske gennem en efterfølgende projektering. Den<br />

østlige 'byport' er i lokalplanen placeret mellem<br />

Vejenbrødvej og Predtoftevej - og ikke som ønsket<br />

ved borgermødet i december 1984 100 m længere<br />

mod øst. Dette skyldes, at byporten bl.a. skal modvirke,<br />

at tung trafik østfra unødigt søger ind i bygaden<br />

(især bør kørslen til Vintappergården ledes til<br />

bagindkørslen ved Fredtoftevej).<br />

Eksempel på udformning af Avderødvej gennem<br />

Avderød, hvor mange kører for hurtigt. <strong>Lokalplan</strong>en<br />

sikrer, at der kan ske en forbedring af trafiksikkerheden,<br />

men fastlægger ikke i detaljer, hvorledes<br />

det skal gøres.<br />

En mulig løsning kan være "byporte" ved indkørslerne<br />

til byen, d.v.s. vejstrækninger med tætte rækker<br />

af træer langs kørebanens kant. Eventuelt kan<br />

kørebanen indsnævres og forsynes med 'rumlebelægning*<br />

gennem byportene, og cykelstier føres bag<br />

om træerne. Byportene vil virke hastighedsdæmpende.


Forholdet til anden planlægning<br />

Dette afsnit skal redegøre for, hvordan lokalplanen<br />

hænger sammen med regionplanlægningen m.v. og<br />

med kommunens planlægning i øvrigt.<br />

Regionplanlægningen og forholdet til<br />

by- og landzoneloven<br />

Ifølge regionplanen skal Avderød landsby forblive i<br />

landzone. Dette indebærer, at der ikke må blive tale<br />

om egentlig byudvikling, men at det boligbyggeri<br />

m.v., lokalplanen åbner mulighed for, skal have karakter<br />

af enkelttilladelser, principielt fordelt over<br />

en årrække. For at fastholde dette sigte er det i en<br />

fodnote til lokalplanens § 4 beskrevet, at et af de<br />

nye boligområder først kan etableres efter 1992.<br />

Dette fastlægges i tillæg <strong>nr</strong>. 9 til kommuneplanen<br />

for Karlebo <strong>Kommune</strong>.<br />

<strong>Kommune</strong>planen<br />

Med byrådets vedtagelse af kommuneplan 1980-<br />

1992 er der fastlagt følgende rammer for lokalplanlægningen<br />

i område L4:<br />

'En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet,<br />

skal sikre:<br />

a. At de historiske, arkitektoniske, miljømæssige<br />

og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som<br />

ved overgangen mellem landsbyen og det åbne<br />

land bevares, plejes og forbedres,<br />

b. at den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske<br />

beplantning fastholdes,<br />

c. at der anvises mulige arealer til ny bebyggelse,<br />

erhvervsformål og fritidsformål ('landsby afrunding'),<br />

d. at ny bebyggelse placeres og udformes, så der<br />

opnås en god sammenhæng med den eksisterende<br />

bebyggelse og med landskabet,<br />

e. at det enkelte landsbyområde planlægges under<br />

eet, førend mere detaljerede bestemmelser fastlægges,<br />

f. at der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger<br />

på vejene gennem landsbyerne'.<br />

<strong>Lokalplan</strong>en indeholder bestemmelser til sikring af<br />

de nævnte forhold.<br />

Tillæg <strong>nr</strong>. 9 til kommuneplanen<br />

For område L4 fastlægges følgende rammer for lokalplanlægningen<br />

:<br />

'En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet,<br />

skal sikre:<br />

a. At de historiske, arkitektoniske, miljømæssige<br />

og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som<br />

ved overgangen mellem landsbyen og det åbne<br />

land bevares, plejes og forbedres,<br />

b. at den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske<br />

beplantning fastholdes,<br />

c. at der anvises mulige arealer til ny bebyggelse,


erhvervsformål og fritidsformål ('landsby afrunding'),<br />

d. at ny bebyggelse placeres og udformes, så der<br />

opnås en god sammenhæng med den eksisterende<br />

bebyggelse og med landskabet,<br />

e. at det enkelte landsbyområde planlægges under<br />

eet, førend mere detaljerede bestemmelser fastlægges,<br />

f. at der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger<br />

på vejene gennem landsbyen',<br />

g. at områderne IB og IC kan bebygges fra 1986,<br />

og at område 1A først kan bebygges efter 1992'.<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens retsvirkninger<br />

Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse<br />

af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet<br />

af planen ifølge kommuneplanlovens § <strong>31</strong> kun<br />

udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse<br />

med planens bestemmelser.<br />

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom<br />

kan fortsætte som hidtil. <strong>Lokalplan</strong>en medfører<br />

heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg<br />

m.v., der er indeholdt i planen.<br />

Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige<br />

lempelser af lokalplanens bestemmelser under<br />

forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige<br />

karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen.<br />

Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun<br />

gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.


<strong>Lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>31</strong><br />

for Avderød landsby<br />

I henhold til kommuneplanloven (lov <strong>nr</strong>. 287 af<br />

26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser<br />

for det i § 2 nævnte område:<br />

§ 1. <strong>Lokalplan</strong>ens formål<br />

<strong>Lokalplan</strong>en har til formål at sikre:<br />

a. At de historiske, arkitektoniske, miljømæssige<br />

og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som<br />

ved overgangen mellem landsbyen og det åbne<br />

land bevares, plejes og forbedres,<br />

b. at den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske<br />

beplantning fastholdes,<br />

c. at der kan anvises arealer til ny bebyggelse og erhvervsformål,<br />

d. at ny bebyggelse placeres og udformes, så der<br />

opnås en god sammenhæng med den eksisterende<br />

bebyggelse og med landskabet,<br />

e. at der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger<br />

på vejene gennem byen.<br />

§ 2. Områdets afgrænsning og zonestatus x )<br />

2.1<br />

<strong>Lokalplan</strong>en afgrænses som vist på kortbilag <strong>nr</strong>. l<br />

og omfatter følgende matr.<strong>nr</strong>.e:<br />

la, Ib (del), le, 2a (del), 2d (del), 2f (del), 2k,<br />

3a (del), 3o (del), 3p, 3q (del), 3s (del), 3x, 4a<br />

(del), 5o, 5 z, 5ø, 5af, 5ag, 5ah, 6a (del), 6b, 6d<br />

(del), 12b, 12d (del), 13, 14, 15, 16, 17,18, 26a,<br />

26b, 26c, Avderød By, Karlebo<br />

samt alle parceller, der efter den 17.1.1985 udstykkes<br />

fra de nævnte ejendomme.<br />

2.2<br />

<strong>Lokalplan</strong>ens område opdeles i følgende områder<br />

som vist på kortbilag <strong>nr</strong>. 2: Område l (boligformål),<br />

og område 2 (offentlige formål). De øvrige<br />

ejendomme inden for lokalplanområdet er forbeholdt<br />

til fortsat jordbrugsformål.<br />

2.3<br />

Matr.<strong>nr</strong>. 2a, 2d, 2f, 3a, 3o, 3q, 6a og 12d, Avderød<br />

by, Karlebo er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten<br />

skal dog ikke være til hinder for, at<br />

byrådet kan tillade, at arealerne eller dele heraf tax<br />

) De af lokalplanen omfattede ejendomme forbliver<br />

i landzone.<br />

ges i brug til det i lokalplanen angivne formål, men<br />

indtil da skal arealerne drives jordbrugsmæssigt efter<br />

landbrugslovens regler. x )<br />

§ 3. Områdets anvendelse<br />

3.1<br />

Område l må kun anvendes til boligformål. Der må<br />

kun opføres eller indrettes bebyggelse til helårsbeboelse,<br />

og på hver ejendom må kun opføres eller<br />

indrettes een bolig. Byrådet kan dog tillade sådanne<br />

erhvervsvirksomheder, som efter byrådets skøn<br />

kan indpasses i området under forudsætning af„ at<br />

virksomheden ikke medfører væsentlig ulempe for<br />

de omboende.<br />

3.2<br />

Område 2 må kun anvendes til offentlige formål<br />

(plejehotel samt funktioner, der efter byrådets<br />

skøn naturligt knytter sig hertil).<br />

3.3<br />

De øvrige ejendomme, som er forbeholdt til fortsat<br />

jordbrugsformål, jf. 2.2, må kun anvendes til landbrug,<br />

gartneri m.v., og der må kun opføres bebyggelse<br />

med henblik på dette formål. Byrådet kan<br />

dog tillade, at avls- og driftsbygninger, der ikke<br />

længere er nødvendige for den pågældende ejendoms<br />

drift som landbrugsejendom, tages i brug til<br />

andet formål. xx )<br />

3.4<br />

Byrådet kan tillade, at der inden for lokalplanområdet<br />

opføres eller indrettes bebyggelse til formål,<br />

som er fælles for områdets beboere såsom forsamlingshus,<br />

børneinstitution, varmecentral o.lign.<br />

x ) Ophævelse af landbrugspligten sker i forbindelse<br />

med landbrugsministeriets godkendelse af udstykning.<br />

Der kan i forbindelse med ophævelse af<br />

landbrugspligten stilles betingelser i medfør af § 4,<br />

stk. 2 og/eller stk. 3, i landbrugsloven.<br />

Opmærksomheden henledes på, at følgende ejendomme,<br />

ud over de i § 2, stk. 3 nævnte, er undergivet<br />

landbrugspligt: Matr.<strong>nr</strong>. Ib, le, 3s, 6b og 6d,<br />

Avderød by, Karlebo.<br />

xx ) Tilladelse til ibrugtagen til boligformål kan kun<br />

meddeles under respekt af by- og landzonelovens<br />

retningslinier og vil i almindelighed forudsætte en<br />

lokalplan for den pågældende ejendom.


§ 4. Udstykninger<br />

4.1<br />

Nye grunde til boligbebyggelse må kun udstykkes<br />

på de på kortbilag <strong>nr</strong>. 2 viste steder og kun i overensstemmelse<br />

med de på kortbilaget viste retningsgivende<br />

principper. Sådanne grunde må ikke udstykkes<br />

med en mindre størrelse end 1.000 m2 til<br />

fritliggende parcelhuse og 500 m2 til dobbelthuse,<br />

pr. boligenhed excl. eksisterende og udlagt vejareal.<br />

x )<br />

§ 5. Vej- og stiforhold<br />

5.1<br />

Der udlægges areal til følgende nye veje og stier<br />

med retning og beliggenhed som vist på kortbilag<br />

<strong>nr</strong>. 2:<br />

Vejen A-B i en bredde af 8 m.<br />

Vejen C-D i en bredde af 8 m,<br />

dog med en max. befæstigelsesbredde på 5 m.<br />

Vejen E-F i en bredde af 8 m.<br />

Stien a-b-c-d i en bredde af 2,5 m.<br />

5.2<br />

Der udlægges areal til etablering af de på kortbilag<br />

<strong>nr</strong>. 2 viste trafiksikkerhedsforanstaltninger.<br />

De eksisterende veje i området opretholdes i øvrigt<br />

med deres nuværende bredde og forløb, ligesom de<br />

eksisterende offentlige åbne pladser og lignende<br />

færdselsarealer opretholdes som sådanne.<br />

§ 6. Master, antenner m.v.<br />

6.1<br />

Fritstående antennemaster, vindmøller og lignende<br />

konstruktioner samt tagantenner (herunder parabolantenner)<br />

og solfangere på tag må kun opstilles<br />

med byrådets særlige tilladelse.<br />

§ 7. Bebyggelsens omfang<br />

7.1<br />

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må<br />

ikke overstige 25.<br />

Inden for områderne l A og IC må bebyggelse kun<br />

ske på grundlag af en samlet plan for det enkelte<br />

område, godkendt af byrådet. Planerne skal udformes<br />

i overensstemmelse med de på kortbilag <strong>nr</strong>. 2<br />

viste retningsgivende bebyggelsesplaner.<br />

7.2<br />

Bygninger må ikke opføres med mere end l etage<br />

med udnyttelig tagetage. Bygningshøjden må ikke<br />

x ) Under hensyn til, at Avderød landsby skal forblive<br />

i landzone, og at eventuelt nybyggeri derfor<br />

skal fordeles over en årrække, er det byrådets hensigt<br />

først at meddele anbefaling af udstykning af<br />

område l A efter 1992, jf. foranstående lokalpla<strong>nr</strong>edegørelse.<br />

overstige 8,0 m, og facadehøjden må ikke overstige<br />

3,2 m målt fra terræn til skæringen mellem facade<br />

og tagflade.<br />

7.3<br />

Bygninger skal opføres som længehuse og må ikke<br />

gives en større husdybde end 7,75 m.<br />

7.4<br />

Tage skal være symmetriske sadeltage, hvis tagfladers<br />

vinkel med det vandrette plan skal være mellem<br />

45° og 50°. Tagene må ikke udføres med heleller<br />

halwalm. Ved gavl må tagudhæng ikke gives<br />

større fremspring end 0,15 m (jf. dog 7.9).<br />

7.5<br />

Tagkviste må ikke gives større bredde end 1,2 m.<br />

7.6<br />

Byrådet kan tillade, at avls- og driftsbygninger<br />

m.v., der er nødvendige til driften af erhvervs- og<br />

landbrugsejendomme, opføres med større facadeog<br />

bygningshøjde samt husdybde end anført i 7.2<br />

og 7.3, såfremt det ikke strider mod lokalplanens<br />

formål om bevaring af landsbyens miljø, jf. § 1.<br />

Ligeledes kan byrådet tillade, at bestemmelserne i<br />

7.2, 7.3 og 7.4 fraviges, når dette i tilfælde af ombygning<br />

af eller tilbygning til eksisterende beboelsesbygninger<br />

er af betydning for bevaring af bygningens<br />

arkitektoniske karakter.<br />

7.7<br />

Beboelsesbygninger skal opføres med længderetning<br />

parallelt med grundens skel mod vej.<br />

7.8<br />

Det er tilladt at sammenbygge beboelsesbygninger i<br />

naboskel, dersom der kan opnås enighed herom<br />

mellem grundejerne. Sammenbygning må dog kun<br />

ske i en parcels ene naboskel.<br />

7.9<br />

Garager, udhuse og lignende mindre bygninger kan<br />

opføres med lavere taghældning end 45°, når den<br />

enkelte bygnings højde ikke overstiger 3,0 m og når<br />

det samlede bebyggede areal af sådanne bygninger<br />

på en ejendom ikke overstiger 50 m2.<br />

§ 8. Bebyggelsens ydre fremtræden<br />

8.1<br />

Beboelsesbygninger må kun opføres med facader af<br />

teglsten i blank mur med skrabefuge eller med pudset<br />

eller vandskuret mur i hvid farve. Sokkel kan<br />

dog fremtræde i sort farve.<br />

Gavltrekanter og trempler kan beklædes med træ i<br />

mørk farve. Andre facadematerialer og farver kan<br />

anvendes med byrådets særlige godkendelse i hvert<br />

enkelt tilfælde.<br />

8.2<br />

Beboelsesbygningers tag skal dækkes med tegl.<br />

8


Andre tagmaterialer kan godkendes af byrådet i<br />

hvert enkelt tilfælde på basis af tegninger visende<br />

tagets udformning ved gavl og tagfod.<br />

8.3<br />

Døre og vinduer må ikke fremtræde som gennemgående<br />

vinduesbånd eller større, sammenhængende<br />

glaspartier.<br />

Døre, vinduer og porte m.v. må i øvrigt ikke fremtræde<br />

med materialer, farver eller udformninger,<br />

der efter byrådets skøn virker skæmmende.<br />

8.4<br />

Til andre bygninger end beboelsesbygninger, herunder<br />

de i 7.9 nævnte garager, udhuse og lignende<br />

mindre bygninger, kan med byrådets særlige godkendelse<br />

i hvert enkelt tilfælde anvendes andre tagog<br />

facadematerialer end anført i 8.1 og 8.2.<br />

10.4<br />

Hegn må i skel mod vej, plads, sti og fælles friarealer<br />

samt mod det åbne land kun etableres som løvfældende<br />

levende hegn plantet 0,3 m inden for skel<br />

eller som stendige af marksten uden mørtelfuger.<br />

§ 11. Tilladelser eller dispensationer<br />

fra andre myndigheder<br />

11.1<br />

Uanset foranstående bestemmelser må den i § 5<br />

nævnte vej C-D ikke etableres, før der er opnået<br />

dispensation fra Fredningsnævnet fra bestemmelserne<br />

i en den 16. januar 1975 på matr.<strong>nr</strong>. 6 a Avderød<br />

tinglyst fredningsdeklaration.<br />

8.5<br />

Skiltning og reklamering må kun finde sted med<br />

byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.<br />

§ 9. Bevaring af bebyggelse x )<br />

9.1<br />

Eksisterende bebyggelse må ikke nedrives, ombygges<br />

eller på anden måde ændres, med mindre byrådet<br />

giver tilladelse hertil.<br />

§ 10. Ubebyggede arealer samt<br />

bevaring af træer og plantninger m.v.<br />

Således vedtaget af byrådet i Karlebo den 18. september<br />

1985.<br />

10.1<br />

Ubebyggede arealer må kun med byrådets særlige<br />

tilladelse i hvert enkelt tilfælde tages i brug til andet<br />

formål end gårdsplads og have.<br />

10.2<br />

På arealet mellem vejskel og bebyggelsens facade<br />

mod vej samt en linie i forlængelse af facadelinien<br />

må der ikke indrettes parkeringsplads til lastbiler<br />

og campingvogne, ligesom der ikke må opstilles<br />

lystbåde o.lign.<br />

He<strong>nr</strong>y Hansen<br />

Borgmester<br />

Svend P. Andersen<br />

Stadsingeniør<br />

10.3<br />

De på kortbilag <strong>nr</strong>. 2 med særlig signatur viste træer<br />

og plantninger må ikke fjernes, med mindre byrådet<br />

giver tilladelse hertil.<br />

I henhold til § 27 i lov om kommuneplanlægning<br />

vedtages foranstående lokalplan endeligt.<br />

Byrådet i Karlebo, den 22. januar 1986.<br />

x ) Bestemmelserne i § 9 har til formål at sikre, at<br />

der ikke sker miljømæssig forringelse af eksisterende<br />

bygninger, f.eks. ved udskiftning af vinduer og<br />

døre til typer, der ikke harmonerer med husets karakter,<br />

fjernelse af karakteristiske gesimser og andre<br />

betydende bygningsdele o.lign. Til vejledning<br />

for ejere og projekterende overvejer kommunen at<br />

udarbejde en registrant, indeholdende en beskrivelse<br />

af den enkelte bygnings karakteristiske træk.<br />

He<strong>nr</strong>y Hansen<br />

Borgmester<br />

Svend P. Andersen<br />

Stadsingeniør<br />

Dato for ikrafttræden af planens retsvirkninger:<br />

Den 5. februar 1986.


Tillæg <strong>nr</strong>. 9 til<br />

<strong>Kommune</strong>plan 1980 -1992<br />

for Karlebo <strong>Kommune</strong><br />

I hæftet '<strong>Kommune</strong>plan 1980 -1992' er det aktuelle<br />

område omfattet af bestemmelserne for enkeltområdet<br />

L4 (landsby - Avderød).<br />

For enkeltområdet L4 gælder følgende rammer<br />

for lokalplanlægningen:<br />

'En lokalplan, der træffer bestemmelser for enkeltområdet,<br />

skal sikre:<br />

a. At de historiske, arkitektoniske, miljømæssige<br />

og landskabelige kvaliteter såvel i landsbyen som<br />

ved overgangen mellem landsbyen og det åbne<br />

land bevares, plejes og forbedres,<br />

b. at den bevaringsværdige bebyggelse og karakteristiske<br />

beplantning fastholdes,<br />

c. at der anvises mulige arealer til ny bebyggelse,<br />

erhvervsformål og fritidsformål ('landsby afrunding'),<br />

d. at ny bebyggelse placeres og udformes, så der<br />

opnås en god sammenhæng med den eksisterende<br />

bebyggelse og med landskabet,<br />

e. at det enkelte landsbyområde planlægges under<br />

eet, førend mere detaljerede bestemmelser fastlægges,<br />

f. at der kan gennemføres trafiksikkerhedsforanstaltninger<br />

på vejene gennem landsbyen',<br />

Alle bestemmelserne fastholdes og suppleres med<br />

et punkt g, hvori det sikres:<br />

g. at områderne IB og IC kan bebygges fra 1986,<br />

og at område 1A først kan bebygges efter 1992'.<br />

A v/d e r ø d<br />

10


KARLEBO KOMMUNE<br />

oooo <strong>Lokalplan</strong>grænse<br />

Teknisk f orva I tn i ng<br />

Byplanafdel ingen<br />

<strong>Lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>31</strong><br />

Kortbilag <strong>nr</strong>. 1<br />

MåI 1 :2.000 Januar 1986


Om 100 m 200 m<br />

i i i i i i l i i I<br />

0.00 <strong>Lokalplan</strong>grænse<br />

Områdegrænse<br />

O.O..<br />

1 Boligområde<br />

2 mentligt formål<br />

..'.<br />

...:i: ::.:.<br />

,..,:.... . .<br />

:.a:<br />

:;,~.,.:...-:y Forbeholdt til fortsat jordbrugsformål<br />

-<br />

1 B-lCGrunde til bebyggelse fra 1986 - Vej<br />

1A Grunde til bebyggelse efter 1992<br />

@ Værdifulde træer og plantninger<br />

I<br />

-<br />

- Sti<br />

O<br />

Traf i ksi k ker hedsf ora nsta I tn i nger<br />

KARLEBO KOMMUNE<br />

Teknisk f orval tni ng<br />

Byplanaf delingen<br />

<strong>Lokalplan</strong> <strong>nr</strong>. <strong>31</strong><br />

Kortbilag <strong>nr</strong>. 2<br />

MåI 1 :2.000 Januar 1986

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!