Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

bar.service.dk

Baggrundsanalyse - BAR - service og tjenesteydelser.

Privat husholdning med ansat privathjælp

Denne delbranche har et højt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede, hvilket man dog

skal fortolke varsomt, idet tallene er små og behæftet med en vis usikkerhed. Desuden

vil de ulykker, der anmeldes som følge af brug af tekniske hjælpemidler i private husholdninger,

uden der foreligger et egentligt ansættelsesforhold, blive placeret her. Dette

gælder bl.a. 12 dødsulykker, hvor der altså ikke foreligger et arbejdsgiveransvar.

Ulykkerne sker især ved pleje- og omsorgsarbejde.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, brug af transportmidler

og håndværktøj, samt ved håndtering og manuel transport.

• Faldene sker på glatte gulve, fra stiger, på trapper, fra transportmidler mv.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker især ved løft af andre mennesker.

• Ulykker med transportmidler sker ved brug af traktorer og andre transportmidler.

• Ulykker med håndværktøj sker ved brug af såvel hamre som motorkædesave.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af emballage og håndværktøj.

• Udskridning af stiger, mens skadelidte står på den, er også her et særligt problem.

Øvrige inden for Service- og tjenesteydelser

De øvrige delbrancher inden for Service- og tjenesteydelser medvirker med relativt få

ulykker og et lavt antal ulykker pr. 1.000 beskæftigede.

Det er især smede- og værktøjsarbejde samt chaufførarbejde, der giver anledning til

nogle ulykker.

De typiske ulykker sker ved fald, uhensigtsmæssige bevægelser, håndtering og manuel

transport brug af håndværktøj samt ved trafikulykker og brug af transportmidler i øvrigt.

• Faldene sker på gulve, trapper, veje og pladser, fra transportmidler og platforme,

samt fra stiger. I en række tilfælde er sne/is og glatte gulve årsag til ulykkerne.

• Ulykker ved uhensigtsmæssige bevægelser sker ved løft af sækkevogne, vaskemaskiner,

kasser og spande, møbler mv.

• Ulykker med enkeltelementer sker ved håndtering af containere, møbler, plader,

jernstænger mv. .

• Ulykker med håndværktøj sker ved brug af sakse, knive, hamre og andre håndværktøjer,

samt vinkelslibere, boremaskiner, skudhamre og svejseredskaber.

• Der sker nogle trafikulykker også i de øvrige delbrancher, som tyder på en del

erhvervskørsel.

• Ulykker med transportmidler i øvrigt sker ved brug af gaffeltrucks, sække- og

løftevogne og andre køretøjer.

Generelle forebyggelsesråd

De mere generelle forebyggelsesprincipper skal imidlertid gives

her. Man må sige, at branchen har så store og forskelligartede

risikoproblemer, at man ikke kan nøjes med få enkle anvisninger.

I bund og grund er der tale om, at branchen beslutter sig til at gøre noget ved problemet

på såvel medarbejder- som på ledelsessiden. Viljen til at undgå ulykker vil være et

nødvendigt udgangspunkt for at gøre noget ved den type af risici, der er i denne

branche.

Det, man kan gøre, når denne beslutning er taget, er i første omgang at sikre, at det,

der kaldes den passive sikkerhed, er i orden. Dvs. at alle maskiner, værktøjer, materialer

og arbejdspladsens fysiske indretning er gjort så sikre som muligt og som minimum

opfylder gældende standarder og normer i maskindirektivet.

I anden omgang må man se på det, der indvirker på den aktive sikkerhed, dvs. det, der

indvirker på menneskers adfærd og handlinger. Arbejdets organisering, oplæring og

træning, orden og rydelighed, samt ikke mindst formelle og uformelle normer i arbejdets

udførelse er vigtige elementer heri.

Ulykker opstår som regel, fordi arbejdet er tilrettelagt på en måde, der kræver en særlig

sikkerhedsmæssig adfærd af medarbejderne, samtidig med at man mangler at sikre sig

følgende 3 ting:

* At den enkelte medarbejder kender de risici, der er i jobbet og derved får mulighed

for at anvende den sikkerhedsmæssige rigtige måde at udføre opgaven på.

* At den enkelte medarbejder har adgang til redskaber, hjælpemidler, arbejdsmetoder

eller tid og kræfter til at udføre opgaven på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

* At den enkeælte medarbejder har viljen eller motivationen til at udføre opgaven på en

sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Man kan finde problemerne ved at undersøge følgende 6 forhold:

* Undersøg om der på arbejdspladsen er farekilder, som udgør en risiko for de medarbejdere,

der arbejder eller færdes i nærheden af den.

* Undersøg om der er situationer, som kan udløse denne risiko.

* Find ud af om medarbejderne er bevidste om faren og de mulige risikosituationer, som

findes på deres arbejdsplads. Undersøg også om medarbejderne ved, hvad de skal

gøre, hvis der sker en ulykke.

* Kontroller at alle arbejdspladsens maskiner, redskaber og hjælpemidler er i forsvarlig

sikkerhedsmæssig stand. Undersøg fx om alarmsystemerne og nødstop virker.

* Undersøg om der på arbejdspladsen er forhold - fysiske såvel som psykiske - der

forhindrer medarbejderne i at opfatte en risikosituation eller nedsætter deres koncentrations-

eller reaktionsevne.

* Find ud af om der er vilje og motivation til at udføre arbejdet sikkerhedsmæssigt

forsvarligt på arbejdspladsen. Find eventuelt ud af hvilke forhold der hindrer en sikker

adfærd på arbejdspladsen.

17

More magazines by this user
Similar magazines