Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

hgg.geo.au.dk

Vejledning og kravspecifikation for SkyTEM-målinger - Aarhus ...

5 AFLEVERING AF DATA

SkyTEM-systemet producerer en række forskellige datafiler. De efterfølgende

afsnit beskriver disse datatyper samt krav til rådata-afrapportering. Endvidere

gennemgås kravene til kalibreringen af SkyTEM-udstyret.

I det følgende omtales en række forskellige instrumenter der leverer data, som

bruges i forbindelse med processering og tolkning. Deres placering er vist på

Figur 3.

Datatyper

SkyTEM ApS skal samlet levere alle relevante data i formater og konventioner

som angivet i nedenfor.

Data optaget ved en SkyTEM-kortlægning rapporteres i følgende filformater:

• Geometrifil

• SKB-filer

• SPS-filer

• Linjenummerfil

Geometrifil

Geometrifilen indeholder information om konfigurationen af SkyTEM-systemet.

Denne information anvendes ved processering og tolkning af data. Geometrifilen

indlæses sammen med de øvrige data i Aarhus Workbench. Det er et krav at

geometrifilen afleveres endeligt sammen med data. En komplet beskrivelse af

geometrifilen findes i Bilag 3.

Geometrifilen indeholder information om:

• Placering af de forskellige enheder på senderrammen. Konventionen for koordinatsystem

er vist i Figur 3.

• Den forventede senderstrøm. Afvigelse iht. den faktisk udsendte strøm må

maksimalt være 25% fra det angivne tal

• Størrelsen på senderspolen, antal vindinger og areal.

• Kalibreringskonstanter i form af tids- og db/dt-faktorer og konstanter.

• Angivelse af første brugbare gates for de enkelte kanaler.

• Lavpasfiltre.

• Tidslig placering af frontgaten. Frontgaten skal være placeret mindst 1 µs før

den første brugbare gate åbner.

• Den estimerede dæmpning af primærfeltet ud fra nulpositionen.

• Repetitionsfrekvens. Bemærk at repetitionsfrekvensen der angives i geometrifilen

udregnes som: RepetitionsfrekvensGeo = 1 / (4 x OnTime).

• Parametre der beskriver bølgeformen (tænde- og slukkeforløbet). Slukkeforløbet

skal være afsluttet før frontgatetiden (som angivet ovenfor).

• Uniform data STD. Som standard anvendes 3%.

• Gatecentertider, gatefaktorer og gate åbne- og lukketider.

12

More magazines by this user
Similar magazines