Viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

brk.dk

Viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Tegn og reakoner

Der findes ikke entydige tegn og signaler på, at et

barn eller en ung har været udsat for seksuelle

overgreb. Barnet kan i sin adfærd vise tegn på mistrivsel,

og det er derfor et viggt element i opsporingen

af seksuelle overgreb mod børn, at du er i

stand l at se, tolke og handle på børn og unges

tegn og reakoner på mistrivsel. Dee gælder og

i forhold l børn og unge, der udsæes for fysisk og

psykisk vold.

Det kan være en kompleks proces at forstå en adfærd,

der indikerer, at barnet måske har været udsat

for et eller flere seksuelle overgreb. Børn er forskellige

og reagerer og udtrykker sig forskelligt.

Nogle udtrykker sig meget direkte, andre reagerer

mere indadvendt. Men oe vil børn og unge være

præget af de overgreb, de har været udsat for.

Nogle børn, der har været udsat for seksuelle overgreb,

fortæller det l en voksen, de har llid l. Her

er det viggt at tage barnets udtalelser alvorligt,

men også være opmærksom på, at børn og unges

udsagn om overgreb ikke ald umiddelbart giver

mening, virker sandsynlige eller realisske. Det kan

være en hjælp for barnet, at den voksne, der har

den bedste kontakt l barnet, taler med og spørger

åbent og konkret ind l det, barnet fortæller. Det er

meget viggt ikke at udspørge eller aøre barnet –

det er poliets opgave. Vær opmærksom på ikke at

lægge din egen bekymring ind i spørgsmålene l

barnet. Spørg neutralt.

Mange børn fortæller ikke direkte om overgrebene,

og det er derfor viggt at man kender og er opmærksom

på en række tegn og reakoner som man

bør reagere på.

Du kan læse mere om disse tegn og reakoner i

”bekymringsbarometeret”. som du finder i Bornholms

Regionskommunes beredskab og handlevejledninger

på:

Drageneet

eller

www.brk.dk

Hvad siger loven

Underretning

For alle borgere gælder, at de i henhold l lov om

Social Service § 154 har pligt l at underree de

sociale myndigheder:

”hvis de får kendskab l at et barn eller ung under

18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsæes

for vanrøgt eller nedværdigende behandling

eller lever under forhold, der bringes dets sundhed

eller udvikling i fare…”

Trænere, ledere og instruktører mv. har således

pligt l – selv eller gennem ledelsen – at underree

kommunens socialforvaltning, hvis man mener, at

et barn udsæes for vold eller seksuelle overgreb.

En underretning sendes l:

Bornholms Familiecenter

Ullasvej 17 2.

3700 Rønne

Eller på telefon: 56 92 41 00

Straffeloven

Straffelovens §§ 216‐235 handler om seksuelle

overgreb mod børn og unge. Den seksuelle lavalder

er her i landet 15 år. Det er også straart at have

sex med en ung under 18 år, hvis den unge er

”betroet den voksne l undervisning eller opdragelse”,

eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug

af alder og erfaring. I idrætssammenhæng er

alle former for seksuel kontakt mellem trænere,

ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de

træner, derfor ikke lladt.

Pjece vedrørende Bornholms Regionskommunes beredskab og

handlevejledninger

For foreninger og frivillige organisaoner

Viden eller mistanke om overgreb og

krænkelser mod børn og unge

Denne pjece henvender sig l foreninger og frivillige, som er i direkte kontakt med børn og unge under 18 år

HUSK!

Du har et særligt ansvar for at handle, når du har formodning om, at et barn har brug for

særlig støe

At underree kommunen om dee

Er et udtryk for omsorg

Se hele Bornholms Regionskommunes beredskab og handlevejledninger på:

www.brk.dk


Handlevejledning for foreninger og frivillige

organisaoner

Frivillige i idrætslivet, klubber og andre foreninger

har et ansvar for at beskye børn og unge mod seksuelle

overgreb.

Bornholms Regionskommune lbyder derfor idrætsforeninger,

klubber og andre foreninger, der har

med børn og unge at gøre, rådgivning og konkret

handlevejledning, hvis der er viden om eller opstår

mistanke om seksuelle overgreb.

Hvis mistanken opstår

Det er svært at mistænke en person for seksuelle

overgreb mod børn. Erfaringen viser, at kendskab

l overgreb i foreningssammenhænges oest fremkommer

ved, at barnet eller den unge betror sig l

nogen uden for foreningen. Som kollega l en mistænkt

eller sigtet vil man uvilkårligt forsøge at genkalde

sig tegn på, at noget var forkert. Og bebrejde

sig selv, at man ikke reagerede. Måske var det sådan,

at vedkommende viste lidt for stor interesse for et

enkelt barn. Eller at man faksk vidste, at han eller

hun mødtes med barnet uden for foreningen. Måske

virkede barnet generelt kontaktsøgende over for

voksne og fik ”held” l at opnå særlig kontakt l en

bestemt træner, leder m.m. Ulykkeligvis llagde man

ikke disse forhold større betydning og fik aldrig talt

med andre om det.

Hvad gør man som træner, leder, eller foreningsmedarbejder,

hvis man bliver bekendt med, at en

kollega muligvis kikker for interesseret på et barn,

etablerer én‐l‐én kontakt, som også rækker uden

for klubben, hører rygter eller som foreningens leder

får henvendelser fra bekymrede forældre

Først og fremmest må man gøre sig klart, at man

som voksen – selv om man er frivillig og ulønnet har

pligt l at forholde sig l og reagere på mistanken.

Viden om eller mistanke mod træner

eller klub/foreningsmedarbejder

Hvad er træners eller medarbejderens opgaver

Ved viden om eller mistanke om overgreb begået

af en træner, leder eller foreningsmedarbejder,

skal du omgående orientere klubbens

ledelse/bestyrelse herom. Det er ledelsens/

bestyrelsens opgave at vurdere, om den mistænkte

skal anmeldes l poliet, afsæes som

træner – eller ingen af delene.

Tal ikke om din mistanke med nogen, der ikke

er involveret i sagen

Hvad er ledelsens/bestyrelsens opgave

Det er ledelsens/bestyrelsens opgave at vurdere,

om den mistænkte skal anmeldes l poliet,

afsæes som træner – eller ingen af delene

Foreningens ledelse/bestyrelse bør ald i denne

fase af en sag kontakte enten rådgivningsteamet

i Bornholms Regionkommune ”BUSK”,

hvor det er muligt at få anonym rådgivning,

eller for idrætsforeninger, DIFs eller DGIs eksperter

området. Disse kan bistå foreningens

ledelse/bestyrelse i vurderingen af sagen

og evt. henvendelse l myndighederne (se

kontaktoplysninger)

Hvad må jeg ikke

Du må ikke orientere forældrene om underretningen

eller en evt polianmeldelse, hvis

mistanken er reet mod dem

Du må ikke udspørge barnet/den unge —det

er poliets opgave

Du bør ikke tale med nogen om din mistanke,

der ikke er involveret i sagen

Kontaktoplysninger

Bornholms Familiecenter

Ullasvej 17 2.

3700 Rønne

56 92 41 00

Bornholms Poli

Zahrtmannsvej 44

3700 Rønne

56 90 14 48

Danmarks Idræts‐Forbund

Specialkonsulent Jan Darfelt

Idræens Hus

2605 Brøndby

www.dif.dk

jd@dif.dk

Tlf.: 43 26 20 31

DGI

Lene Klindt

79 40 40 48

klindt@dgi.dk

www.dgi.dk/borneaester

BUSK:

Følgende personer fra rådgivningsgruppen

kan kontaktes:

Psykolog Marianne Jensen

56 92 41 34

Psykolog Lynn Hansen

56 92 42 24

Familiebehandler Dorthe Mønsted

30 18 06 21

Distriktsleder

Linee Westergaard Jørgensen

56 92 41 61

Kriminalassistent Karin Nielsen

56 90 14 48

Polikommissær Peter Jørgensen

56 90 14 48

Specialkonsulent Trine Dorow

56 92 12 68

More magazines by this user
Similar magazines