Spørgeskema til gennemførte 2013 (PDF) - Patientuddannelse

patientuddannelse.info

Spørgeskema til gennemførte 2013 (PDF) - Patientuddannelse

Lær at tackle kroniske smerter

Gennemført (deltaget på 4 af 6 moduler)

Kære kursist

Du har deltaget i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette

skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed med

kursusforløbet.

Dine svar er afgørende for vores arbejde med at gøre kurset bedre for kommende

kursister. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet. Hvis

svarmulighederne ikke passer helt til din holdning eller situation, beder vi dig krydse af

ved det svar, der passer bedst. Alle oplysninger på evalueringsskemaet er fuldt anonyme

og bliver behandlet fortroligt.

Svarene fra dit spørgeskema vil blive brugt af din kursusarrangør. Desuden sendes

besvarelsen til Komiteen for Sundhedsoplysning, som samler besvarelser fra hele landet.

Du kan se resultaterne for hele landet på www.patientuddannelse.info.

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til projektkoordinator Malene Norborg,

Komiteen for Sundhedsoplysning, tlf. 2113 9075, e-mail: mn@sundkom.dk

1


De første spørgsmål handler om dine personlige forhold

1. Hvilken kommune bor du i

____________________

2. Køn:Kvinde

Mand

3. Hvilket år er du født

__________________________

4. Hvad er din ægteskabelige status (Sæt kun 1 kryds)

Gift/samlevende

Fraskilt/separeret

Enlig/single

Enke/enkemand

5. Hvad er din etniske baggrund (Sæt kun 1 kryds)Dansk

Anden etnisk baggrund end dansk, angiv hvilken: __________________________________________


6. Hvilken uddannelse har du senest afsluttet (Sæt kun 1 kryds)
Folkeskole/mellemskole/realeksamen

EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser)

HH/Studentereksamen/HF

Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.)

Kort videregående uddannelse (1-2 år)

Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år)

Lang videregående uddannelse (5 år eller derover)

7. Hvad er din nuværende beskæftigelse (Sæt kun 1 kryds)

Under uddannelse

I arbejde

Sygemeldt

Fleksjob

Førtidspensionist

Jobsøgende

Folkepensionist

Jobtræning

Efterløn

Revalidering

Kontanthjælpsmodtager

Anden beskæftigelse, angiv hvilken: ___________________________________________________

8. Indgår kurset som en del af en jobplan/aktiveringsplan eller lignende (Sæt kun 1 kryds)Ja

Nej

3


9. Er du kommet på kurset, fordi du: (Sæt kun 1 kryds)Har kroniske smerter

Har kroniske smerter og er pårørende

Er pårørende til en med kroniske smerter - gå til spørgsmål 13

10. Hvor længe har du haft kroniske smerter (Sæt kun 1 kryds)

Mindre end 1 år

1 til 5 år

6 til 10 år

Mere end 10 år

11. Hvad er årsagen til dine smerter (Sæt gerne flere krydser)

Sygdom

Operation

Ulykke

Medfødt lidelse

Bivirkning af behandling

Slid, arbejdsskade

Kendes ikke

Anden årsag


12. Hvilken/hvilke kroniske sygdomme har du (Sæt gerne flere krydser)Ingen

Apopleksi (blodprop i hjernen)

Astma/Allergi

Kræft

Diabetes

Fibromyalgi

Gigtsygdom

Hjertesygdom

Knogleskørhed

KOL/Lungesygdom

Psykisk lidelse

Ryglidelse

Sclerose

Anden sygdom, angiv hvilken: _________________________________________________________

5


De næste spørgsmål handler om din vurdering af, hvad du har fået ud

af kurset og din tilfredshed med kurset

13. Herunder vises 9 udsagn om, hvad du har fået ud af kurset. Du bedes angive i hvor høj grad,

du er enig i de enkelte udsagn (Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn).

I høj grad

Hverken enig

I høj grad

enig

Enig

eller uenig

Uenig

uenig

Ikke relevant

Jeg er blevet bedre til at nå de

mål, jeg sætter mig

Jeg har lært at arbejde med

problemløsning

Jeg har lært at anvende

forskellige teknikker (fx afledning,

afspænding, fantasirejse og

positiv tænkning)

Jeg har fået sundere madvaner

Jeg er blevet bedre til at

håndtere problemer i forbindelse

med det at være pårørende til en

med kroniske smerter

Jeg er blevet bedre til at

håndtere mine symptomer (fx

smerte, ubehag, træthed og

vanskelige følelser)

Fortsættes næste side …


I høj grad

Hverken enig

I høj grad

enig

Enig

eller uenig

Uenig

uenig

Ikke relevant

Jeg er begyndt at bevæge mig

mere

Jeg er blevet bedre til at

kommunikere med min læge og

andre sundhedsprofessionelle

Jeg er blevet bedre til at

kommunikere med familie og

venner

14. Herunder vises 10 forskellige udsagn om kursusforløbet. Du bedes angive, hvor enig du er i de

enkelte udsagn (sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn)

Hverken

enig eller

I høj grad

I høj grad enig

Enig

uenig

Uenig

uenig

Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som

jeg har fået på kurset

Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en

pædagogisk og forståelig måde

Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i

kurset

Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv

lever med kroniske smerter

Indholdet i kurset var meget relevant for min

situation

Instruktørerne var dygtige og velforberedte

Fortsættes næste side …

7


Hverken

enig eller

I høj grad

I høj grad enig

Enig

uenig

Uenig

uenig

Jeg havde en god dialog med mine medkursister på

kurset

Svære emner og diskussioner blev håndteret godt

af instruktørerne

Jeg havde en god dialog med instruktørerne på

kurset

Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt

15. Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet (Sæt kun 1 kryds)


Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

16. Var du tilfreds med det tidspunkt kurset blev afholdt på (Sæt kun 1 kryds)Ja. Angiv starttidspunkt: ________________________________

Nej. Angiv starttidspunkt: _______________________________

17. I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus (Sæt kun 1 kryds)
Formiddag

Eftermiddag

Aften


18. Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter (Sæt kun 1

kryds)


Meget tilfreds

Tilfreds

Hverken tilfreds eller utilfreds

Utilfreds

Meget utilfreds

De næste spørgsmål handler om eventuelt fravær i forbindelse med

kurset og årsagerne til fraværet

19. Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet (Sæt kun 1 kryds)Ja - 1 gang

Ja - 2 gange

Nej - gå til spørgsmål 21

20. Hvad var årsagen til fraværet (Sæt gerne flere krydser)


Sygdom

Ferie

Jeg havde ikke tid

Jeg havde ingen transportmulighed

Jeg var for træt/uoplagt

Kurset levede ikke op til mine forventninger

Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende

Tidspunktet kurset blev afholdt på, passede mig dårligt

Anden årsag, angiv hvilken: ________________________________________________________

9


De sidste spørgsmål handler om den information, du fik om kurset forud

for kursusstart, din transportform og hvordan du fik kendskab til kurset

21. Var kurset, som du forventede på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets

start (Sæt kun 1 kryds)

Nej - gå til spørgsmål 22

Ja - gå til spørgsmål 23

Ved ikke - gå til spørgsmål 23

22. Hvad var anderledes ved kurset i forhold til, hvad du havde forventet

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

23. Hvordan kommer du til kursusstedet (Sæt gerne flere krydser)

Jeg kører selv i bil

Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende

Jeg kører i tog eller bus

Jeg cykler

Jeg går

Jeg kører med handicapkørsel eller lignende

Jeg kører på knallert/scooter/crosser

På anden måde, angiv hvilken: ____________________________________________________________


24. Hvor har du fået kendskab til kurset (Sæt gerne flere krydser)

Via en annonce i den lokale avis

Hos lægen

På hospitalet

Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut

På kommunens jobcenter (fx sagsbehandler)

På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (fx sagsbehandler)

På kommunens hjemmeside

På hjemmesiden www.patientuddannelse.info

På hjemmesiden www.sundhed.dk

På biblioteket

Gennem en ven/bekendt

Andet sted, angiv hvor: ________________________________________________________________

25. Har du yderligere kommentarer til kurset, er du velkommen til at skrive dem her:

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tak fordi du tog dig tid til at besvare spørgeskemaet.

11

More magazines by this user
Similar magazines