Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

ske faser er det vigtigt, at prøver fra patienter med stærk mistanke om infektion

med det nye virus sendes til diagnostik/typnings-karakteristik på SSI, også selv

om evt. regionale analysesvar er negative. Afdelingen udvikler løbende up-todate

analysemetoder, som kan opfange selv sjældne og nyligt opstående influenza-typer.

De første hundrede tilfælde af influenza med ny subtype kan identificeres i

MiBa, og supplerende kliniske oplysninger kan herefter indhentes fra den behandlende

læge. Den pågående revision af meldesystemet for smitsomme sygdomme

betyder tillige, at det nye elektroniske meldesystem vil indeholde en

lovhjemmel, der muliggør indberetning af smittetilfælde med nye patogener i

tilfælde af krisesituationer som f.eks. under en pandemi. Relevante oplysninger

kunne være køn, alder, kroniske sygdomme eller andre risikofaktorer, symptomdebut

og rejseaktivitet.

5.7.2 Udvidet sentinel-overvågning

Statens Serum Institut kan på Sundhedsstyrelsens foranledning iværksætte sentinel-overvågningen

(se afsnit 5.2.1) blandt de allerede involverede læger uanset

tidspunkt på året. Sentinel-overvågningen omstilles og tilpasses overvågningen

på følgende vis:
Kliniske kriterier (case definition) for indberetning af influenzasygdom

i sentinel-overvågningen er som udgangspunkt den nuværende definition:

’pludseligt opstået sygdom med feber, muskelsmerter og luftvejssymptomer’.

Disse kriterier kan ændres i løbet af pandemiens udvikling.

Tilsvarende kan aldersklasserne ændres.

Det anbefales, at indberetninger opdeles i risikogruppe (ja/nej) og vaccinationsstatus

(ja/nej).

Sekretprøvetagning iværksættes inden for sentinel-overvågningen og

gentages efter nærmere vurdering af Statens Serum Institut.

5.7.3 Influenza-specifik indlæggelse og dødelighed

Sygdomsbyrden kan overvåges gennem en række indikatorer, herunder influenzarelaterede

hospitalsindlæggelser og influenzarelateret dødelighed. Antallet

af indlagte med influenzalignende sygdom kan overvåges gennem indberetninger

fra hospitaler. Dette sker gennem Landspatientregistret, dog er registreringen

med nogen forsinkelse. Dødelighed overvåges rutinemæssigt. Uagtet at

dette ikke giver et præcist billede af influenzaforårsagede dødsfald, kan man

ved sammenligning med den forventede dødelighed for den pågældende årstid

opnå et billede af den observerede forøgede dødelighed under en influenzaepidemi.

Indlæggelse og dødelighed som følge af verificeret influenza vil kunne

opgøres ved at identificere verificerede tilfælde af influenza i MiBa.

5.7.4 Monitorering af særlige grupper

Ved mistanke om særlige risikofaktorer for alvorlig sygdom kan der iværksættes

fokuseret monitorering af disse risikogrupper enten i regi af sentinel-

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 29 / 66

More magazines by this user
Similar magazines