Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

8.2 Anbefalinger

Det skønnes at der under de givne forudsætninger er tilstrækkelige mængder

antibiotika på lager i Danmark til at dække dels det umiddelbare antibiotikabehov

ved en influenzapandemi, dels 3 måneders eller længere tids normalt

forbrug af de relevante lægemidler. Dog vil enkelte anbefalede antibiotika skulle

erstattes af andre. Antibiotikalagret vil fungere som et rullende lager.

Antibiotika skal gives på samme indikationer som i en ikke-pandemisk situation.

Der er derfor ikke behov for særlige case-definitioner for brug af antibiotika.

Dog må et øget antal lægehenvendelser pga. luftvejssymptomer forventes at

ville forekomme allerede under den præpandemiske alarmperiode.

Under en pandemi vil det være afgørende, at der sker en hurtig distribution via

sædvanlige distributionskanaler (private og sygehusapoteker), at hamstring

imødegås og at re-eksport af antibiotika til andre lande ikke sker. Dette kan ske

gennem følgende initiativer allerede i den præpandemiske alarmperiode:Skærpet central registrering i Sundhedsstyrelsen af antibiotikaforbrug

Iværksættelse af bekendtgørelserne nr. 940 om spredning af lægemiddellagre

og nr. 941 om udlevering af lægemidler. Herved mindsker importører

af lægemidler og grossister deres lagre til et minimum, og producenter

af lægemidler mindsker deres lagre til 45 dages normalt behov.

Disse bekendtgørelser iværksættes på foranledning af Ministeriet

for Sundhed og Forebyggelse.

Derudover må det forudses, at det vil være svært for virksomhederne, som hovedsageligt

alene er importørselskaber og grossister, at skaffe yderligere lægemidler

under en influenzapandemi, hvor antibiotikabehovet også i andre lande

vil være øget. Set i lyset af dette må det derfor overvejes, om en dækning af

normalt forbrug er acceptabel.

Endeligt kan andre hændelser, som måtte forekomme samtidig med en influenzapandemi,

kræve behov for antibiotika. Dette kunne være miltbrand, hvor

der anbefales enten ciprofloxacin eller doxocyklin til behandlingen. Denne

hændelse skønnes dog ikke umiddelbart at påvirke muligheden for at behandle

med ciprofloxacin ved en samtidig influenzapandemi, da det er små mængder

ciprofloxacin som skal anvendes ved en influenzapandemi, og da også

doxycyklin kan anvendes til behandling af miltbrand.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 37 / 66

More magazines by this user
Similar magazines