Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

10 Kommunikation

Under en influenzapandemi og i den forudgående præpandemiske fase opstår

der typisk et massivt og pludseligt pres for adækvat, rettidig og kontinuerlig information

til såvel beslutningstagere og sundhedsvæsenet som befolkningen.

Denne information skal være enstrenget, åben, let tilgængelig og præcis. Informationen

skal derudover være rettet mod den aktuelle situation (pandemifase),

således at aktuelle forholdsregler fremgår utvetydige. Informationsbehovet

varierer alt efter pandemiens omfang og natur, og informations-flow og indhold

bør justeres løbende herefter.

De overordnede formål med kommunikation er at sikre det bedst mulige informationsgrundlag

for beslutningstagere i regioner, herunder sygehuse, og

kommuner, samt beredskabsmyndigheder. Endvidere er formålet at informere

sundhedspersonale, presse og befolkningen om influenzasygdommens natur og

eventuelle relevante forholdsregler. Kommunikationen skal understøtte planlægningens

målsætninger og prioriteringer som anført i kapitel 4.

Flere regioner har etableret egne ’pandemigrupper’, der varetager kommunikationen

lokalt. Disse vil følge de nationale udmeldinger. En pandemi kan stille

krav til kommunens eller regionens kommunikation, som i omfang, indhold og

form kan gå langt ud over den daglige kommunikation. Såfremt krisekommunikation

indgår i øvrige dele af kommunens beredskabsplan, bør der henvises

til dette i sundhedsberedskabsplanen.

Kommunikationen til sundhedsvæsenet vil i øvrigt tage udgangspunkt i sædvanlige

kommunikationskanaler og opgavefordeling i henhold til Vejledning

om planlægning af Sundhedsberedskab, 2011 (1). Der vil blive skelnet mellem

den orienterende og den beredskabsmæssige kommunikation.

Den mere orienterende og oplysende kommunikation vil i sundhedsvæsenet

ske via de almindelige ledelsesmæssige kanaler.

10.1 Ansvarlige for kommunikationen

Sundhedsstyrelsen er overordnet ansvarlig for den generelle kommunikation i

forbindelse med de forskellige faser i en pandemi, og samarbejder i den sammenhæng

med Statens Serum Institut. Sundhedsstyrelsen modtager og samler

således information fra internationale og nationale kilder om pandemisituationen

i udlandet og mulige tilfælde i Danmark og udmelder retningslinjer og information

til beslutningstagere mv. (Se figur 7).

Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut varetager i fællesskab følgende

opgaver under en pandemi:


Kommunikation med kommunale og regionale beredskabsansvarlige

samt evt. med praktiserende lægers organisation (PLO).

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 47 / 66

More magazines by this user
Similar magazines