Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

11 Sundhedsberedskabet og ansvarsfordeling

I Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab” fra

2011 kan der læses mere detaljeret om planlægning af sundhedsberedskabet. I

vejledningen findes et særligt afsnit om smitsomme sygdomme. Derudover

findes der i bilagssamlingen en række bilag, som særligt er rettet mod håndteringen

af smitsomme sygdomme. Det drejer sig om følgende: Massevaccination,

indretning af ad hoc isolationsfaciliteter, karantæne, samt operativ indsats

ved B-hændelser/smitsomme sygdomme.

11.1 Hvad er sundhedsberedskabsplanlægning

Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin

behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige beredskab ved ulykker

og katastrofer, herunder terror og krig. Planerne for dette skal tage udgangspunkt

i det daglige beredskab og muliggøre en fleksibel tilpasning til den aktuelle

situation.

Sundhedsberedskabet omfatter:
Sygehusberedskabet, herunder den præhospitale indsats

Beredskabet i den primære sundhedstjeneste, som er beredskabet i den

del af sundhedsvæsenet, som ikke er en del af sygehusberedskabet. For

kommunernes vedkommende bl.a. hjemmepleje, hjemmesygepleje samt

plejecentre, og for regionernes vedkommende bl.a. praksisområdet

Lægemiddelberedskabet, herunder lægemidler, medicinsk udstyr og

utensilier i regioner og kommuner

Regioner og kommuner skal inden for alle del-elementerne planlægge for håndtering

af såvel konventionelle som CBRNE-hændelser (hændelser med kemisk,

biologisk, radiologisk, nuklear agens eller eksplosivstoffer). Begrebet biologiske

hændelser omfatter i Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab, 2011

(1) også smitsomme sygdomme. De skal ligeledes planlægge for henholdsvis et

kriseterapeutisk og et krisestøttende beredskab.

De generelle principper for beredskabsarbejde er:
Sektoransvarsprincippet: Den myndighed, der har ansvaret for et

område til daglig, bevarer ansvaret i en krisesituation. Myndigheden er

ansvarlig for at planlægge for videreførelse af de kritiske funktioner under

en krise.

Lighedsprincippet: Den organisation og de procedurer og ansvarsforhold,

der anvendes til daglig, benyttes i videst muligt omfang også i

en krisesituation.

Nærhedsprincippet: Beredskabsopgaverne løses i videst muligt omfang

på det organisatoriske niveau, som er tættest på borgeren.

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 53 / 66

More magazines by this user
Similar magazines