Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

sst.dk

Beredskab for pandemisk influenza, del I - Sundhedsstyrelsen

Det planlægningsmæssige og operative driftsansvar ligger hos regionerne og

kommunerne. Med udgangspunkt i det daglige beredskab er det således regionernes

og kommunernes ansvar at planlægge for en udvidelse af beredskabet

med henblik på at sikre den bedst mulige udnyttelse af kapaciteten, når en konkret

situation stiller krav af en sådan karakter eller et sådant omfang, at behovene

ikke kan dækkes tilfredsstillende ved hjælp af daglige rutiner og ressourcer.

I tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, kan Ministeriet

for Sundhed og Forebyggelse jf. sundhedslovens § 211 pålægge Regionsrådet at

løse en sundhedsberedskabsopgave på en nærmere bestemt måde. Det forventes,

at Sundhedsstyrelsen vil varetage den koordinerende opgave på ministerens

vegne.

I henhold til Epidemiloven skal hver region nedsætte en epidemikommission.

Epidemikommissionen består af en politidirektør – som er formand - en embedslæge,

en dyrlæge (repræsentant fra Fødevarestyrelsen), en repræsentant fra

SKAT, en repræsentant fra det regionale sundhedsberedskab (AMK), en repræsentant

fra Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter samt tre af regionens

valgte medlemmer. Epidemikommissionens opgaver er at hindre alment

farlige smitsomme sygdomme og øvrige smitsomme sygdommes indførelse

og udbredelse i landet samt spredning til andre lande. For at nå dette mål

har epidemikommissionen beføjelse til at påbyde en række tvangsforanstaltninger

(undersøgelse, vaccination, isolation og tvangsmæssig indlæggelse på sygehus

m.v.) med henblik på at imødegå udbredelse af smitte.

11.3 Rollefordeling for udvalgte aktører under influenzapandemi

Nedenstående liste omfatter nøgleopgaver for udvalgte parter omfattet af pandemiplanen.

For en nærmere redegørelse henvises til de relevante punkter i

planen.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse


Inden for ministerområdet skal der planlægges for opretholdelse og videreførelse

af opgaver

Sundhedsstyrelsen


Hovedansvarlig for pandemiplan

Overordnet ansvarlig for implementering af plan på nationalt plan

Ansvarlig for fornøden koordination af sundhedsvæsenets indsats i en

konkret situation

Tager stilling til evt. vaccination

Tilsynsmyndighed for primære sundhedstjeneste og sygehusberedskabet

Beredskab for pandemisk influenza – Del I: National strategi og fagligt grundlag 55 / 66

More magazines by this user
Similar magazines