Leveringsbetingelser - Energitilsynet

energitilsynet.dk

Leveringsbetingelser - Energitilsynet

13.12.2010

GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011

Leveringsbestemmelser

FJERNVARMEFORSYNINGEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

0. Ordforklaring ................................................................................................ 2

1. Gyldighedsområde og definitioner mv. ....................................................... 4

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning ............................................. 4

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg ................................................................. 9

4. Måling af fjernvarmeforbrug ................................................................... 11

5. Takster ............................................................................................................ 13

6. Betaling mv. ................................................................................................... 14

7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne ............................................ 15


2.

Ordforklaring

Blokvarmecentral

Debitorfunktionen

Ejendom

Ejendommens

varmeinstallationer

Ejer

I leveringsbestemmelserne benyttes en række specielle ord og

betegnelser. De vigtigste af disse kan forklares på følgende måde:

Ved “blokvarmecentral“ forstås anlæg med det formål at levere

energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand

med en kapacitet på mere end 0,25 MJ/s. En blokvarmecentral er

efter varmeforsyningsloven et kollektivt varmeforsyningsanlæg

og dermed omfattet af varmeforsyningslovens særlige bestemmelser.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Debitorfunktionen,

benævnes, Debitorfunktionen. Debitorfunktionen handler på

Fjernvarmeforsyningens vegne, og forestår den indledende inddrivelse

af tilgodehavender, indtil den afsluttende inddrivelse

overdrages til RIM.

Ved “ejendom” forstås normalt jord og/eller bygninger på samme

matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der i tingbogen er noteret

som én ejendom.

Ved “ejendommens varmeinstallation“ forstås det interne anlæg,

jfr. bilag 3.

Ved “ejer” forstås den, der ifølge tingbogen står som ejer af en

ejendom.

Hvis der for ejerlejligheder er tinglyst bestemmelse om, at ejerforeningen

hæfter for alle ejerlejlighedernes forpligtelser over for

bl.a. Fjernvarmeforsyningen, anses ejerforeningen som ejer efter

disse leveringsbestemmelser.

FJR-certificeret VVS-montør En FJR-certificeret VVS-montør, har igennem specialuddannelse

og eksamen opnået bevis/ID-kort, godkendt under Fjernvarmebranchens

registreringsordning for servicemontører.

Energitilsynet

Fjernvarmeforsyningen

Forsyningsudvalget

Kunde

Kundecentret

Mellemperiode

Mængdebegrænser

Det i henhold til bl.a. varmeforsyningsloven nedsatte udvalg til

varetagelse af tilsynet med priser og betingelser benævnes Energitilsynet.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Fjernvarmeforsyningen,

benævnes Fjernvarmeforsyningen.

Det af Aalborg Byråd nedsatte stående udvalg til varetagelse af

forsyningsopgaver benævnes Forsyningsudvalget.

Ved “kunde” forstås den, der aftager fjernvarme direkte fra Fjernvarmeforsyningen

til en enhed, der er en ejet, lejet eller fremlejet

ejendom eller (an)dele heraf.

Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Kundecentret

benævnes Kundecentret. Kundecentret kan handle på Fjernvarmeforsyningens

vegne.

Ved en mellemperiode forstås tidsrummet imellem to lejemål.

En mængdebegrænser er en reguleringsenhed, der via signaler fra

fjernvarmemåleren kan regulere effekten til en ejendom.


3.

Måler

RIM

Takster og takstblade

Tilslutningsarrangement

En “måler“ er det udstyr, som Fjernvarmeforsyningen monterer

for at kunne opgøre, regulere og kontrollere kundens varmeforbrug.

Statslige RestanceInddrivelsesMyndighed

Alle takster fastsættes af Aalborg Byråd og fremgår af takstblade.

Et ”tilslutningsarrangement” er den del af det interne anlæg, der

installeres umiddelbart efter hovedventilerne.


4.

1. Gyldighedsområde og definitioner mv.

1.1. Gyldighedsområde Leveringsbestemmelserne gælder for byggemodning, tilslutning

af ejendomme, og for leveringsforholdet mellem Fjernvarmeforsyningen

og ejere af ejendomme, der efter eget ønske eller ved

tilslutningspligt er tilsluttet Fjernvarmeforsyningen samt for andre,

hvor der i henhold til punkt 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Leveringsbestemmelserne gælder, medmindre andet skriftligt er

aftalt med kunden eller fastsat af Forsyningsudvalget.

1.2. Kundeforhold Hvor det er teknisk gennemførligt, det vil sige, hvor der til den

enkelte kunde forefindes et selvstændigt stik med mulighed for

aflukning samt en selvstændig måler, der ejes af Fjernvarmeforsyningen,

kan betaling for varme ske i et direkte kundeforhold

mellem Fjernvarmeforsyningen og kunden, uanset om kunden er

ejer, andelsbolighaver eller lejer.

Hæftelse for betaling af kundens løbende betalinger kan i disse

tilfælde ikke pålægges ejendommens ejer.

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere eller

andelsbolighavere er normalt Fjernvarmeforsyningen uvedkommende.

1.3. Bilag Det retlige forhold mellem Fjernvarmeforsyningen og kunden er

foruden gennem disse leveringsbestemmelser fastlagt i følgende

bilag:

- Bilag 1 - Takstberegning

- Bilag 2 - Takstblade

- Bilag 3 - Tekniske bestemmelser

- Bilag 4 - Måling af fjernvarme

- Bilag 5 - Betaling og inddrivelse

Byrådet fastsætter bilag 1 og 2, mens øvrige bilag fastsættes af

Forsyningsudvalget, eller rådmanden for Forsyningsvirksomhederne,

i henhold til konkret bemyndigelse og i takt med udviklingen.

1.4. Oplysninger mv. Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt aflæsningsbog

kan rekvireres hos Fjernvarmeforsyningen eller Kundecentret.

Herudover er gældende leveringsbestemmelser og takster offentligt

tilgængelige på www.forsyning.dk.

2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

2.1 Etablering af ny udstykning

Hvis andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og hvis

tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der,

mod betaling, etableres fjernvarmeforsyning i en ny udstykning,


5.

jfr. punkt 2.7.

Fjernvarmeforsyningen afgør i det enkelte tilfælde om forsyningen

kan etableres.

Fjernvarmeforsyningen kan stille særlige krav til brugsvandsinstallationerne,

jfr. bilag 3.

2.2 Tilslutning af ejendom Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyning

fremsendes skriftligt til Fjernvarmeforsyningen af ejeren af den

enkelte ejendom.

Hvis andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, og hvis

tekniske og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan tilslutning

finde sted.

Fjernvarmeforsyningen afgør i det enkelte tilfælde om tilslutning

af en ejendom kan finde sted.

Ved tilslutningspligt giver kommunen pålæg om, hvornår tilslutning

senest skal finde sted.

2.3 Enkelt-/fællesforsyning Hver ejendom tilsluttes normalt med én stikledning.

Flere stikledninger til en ejendom tillades, hvis der etableres selvstændig

måler til hver tilslutning, jfr. punkt 1.2.

Fællesforsyning af flere ejendomme - med hver sin ejer - via ét

stik og én måler tillades, hvis der er oprettet ejerforening, hvorefter

ejerforeningen hæfter for forpligtelserne over for Fjernvarmeforsyningen.

En ejendom aftager normalt hele varmeforbruget fra Fjernvarmeforsyningen.

Det er muligt at supplere med andre tilladte former

for opvarmning. Dette gælder dog ikke for blokvarmecentraler.

Uanset om der suppleres med anden varme, skal der betales investeringsbidrag

og effektbetaling, inkl. eventuelt kraftvarmetillæg,

af hele beregningsarealet, jfr. bilag 1.

2.4 Plads til måler mv. Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering

af hovedventiler og målere mv. Der må sikres Fjernvarmeforsyningen

let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse.

2.5 Ændring af andre ledninger

2.6 Ledninger til forsyning

af ejendommen/andre

ejendomme

Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens

område, for at stikledning kan etableres, skal dette ske

på ejerens foranledning, og omkostningerne hertil påhviler ejeren.

Fjernvarmeforsyningen er efter nærmere aftale berettiget til at

føre fjernvarmeledninger gennem ejendommens grund, kælder

mv. til forsyning af ejendommen, samt til eventuel forsyning af

andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige


6.

hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse.

Fjernvarmeforsyningen ejer og vedligeholder dette ledningsnet.

Fjernvarmeforsyningen er ansvarlig for skader, der sker som følge

af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor

Fjernvarmeforsyningen til enhver tid skal have adgang til at foretage

de nødvendige eftersyn og reparationer, jfr. punkt 3.8.

Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes

eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan

Fjernvarmeforsyningen anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

Byggemodningsbidrag

2.7 Betaling for fjernvarmeledninger

Til dækning af anlægsudgifter ved etablering af hovedledningsnet

i nye udstykninger opkræver Fjernvarmeforsyningen et byggemodningsbidrag

hos ejeren af den ejendom, der udstykkes, jfr.

bilag 1.

Byggemodningsbidraget dækker hovedparten af de konkrete, beregnede

omkostninger til etablering af ledningsnet i den enkelte

udstykning. Bidraget skal betales inden etablering af ledningsnet

påbegyndes.

Ved udstykning med enkeltparceller, omfatter et byggemodningsbidrag

ikke betaling for tilslutning af de enkelte ejendomme, der

efterfølgende tilsluttes fjernvarmen. Her betales særskilt investerings-

og stikledningsbidrag, jfr. bilag 2.

Ved andelsbyggeri opkræves byggemodningsbidrag efter samme

princip som ved enkeltparceller.

Investeringsbidrag

2.8 Tilslutning Ejeren betaler investeringsbidrag for at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen.

Bidraget kan kræves betalt, inden stikledningen

etableres.

2.9 Størrelse Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af Fjernvarmeforsyningen.

På Fjernvarmeforsyningens foranledning skal

ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning

af bidrag.

2.10 Ændringer Hvis der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, der har indflydelse

på beregning af investeringsbidraget, har ejeren pligt til

skriftligt inden ændringen at anmelde dette til Fjernvarmeforsyningen,

der i så tilfælde kan opkræve supplerende investeringsbidrag,

jfr. bilag 1. Fjernvarmeforsyningen forbeholder sig ret til at

foretage kontrolopmåling.


7.

Stikledning/stikledningsbidrag

2.11 Etablering/betaling Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen til ejendommens

hovedventiler, benævnes i det følgende som “stikledningen“.

Fjernvarmeforsyningen fastsætter, efter aftale med ejeren, stikledningens

placering, dog under hensyntagen til tekniske forhold i

hoved- eller fordelingsnettet.

Ejeren betaler stikledningsbidrag af den del af stikledningen, der

går fra skel og frem til sokkel/hovedhaner, jfr. bilag 2.

Ejeren betaler herudover for sokkelgennemføring, jfr. bilag 2.

2.12 Ejerforhold Stikledningen afsluttes umiddelbart inden for ejendommens

ydermur med hovedventiler i ejendommens varmerum eller et

andet let tilgængeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedventiler etableres, ejes og vedligeholdes

af Fjernvarmeforsyningen.

2.13 Fælles stikledning Fjernvarmeforsyningen kan etablere fælles stikledning til flere

ejendomme med selvstændige målere, hvis Fjernvarmeforsyningen

finder det hensigtsmæssigt.

2.14 Ændring af stikledning Ejeren må ikke bygge oven på en stikledning, med mindre det

konkret aftales med Fjernvarmeforsyningen. I givet fald overgår

stikledningen til ejendommens interne installation, og der etableres

for ejerens regning nye hovedhaner og måler.

Giver forhold på ejendommen anledning til afbrydelse, ændring

eller flytning af stikledningen, udføres arbejdet af Fjernvarmeforsyningen

efter aftale med ejeren og for dennes regning, jfr. bilag

1.

2.15 Forøget varmebehov Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges

den af Fjernvarmeforsyningen. Udgifterne betales efter

samme retningslinier som ved etablering af en ny stikledning.

2.16 Vedligeholdelse Det er ejerens ansvar, at stikledning og installation til enhver tid,

efter at installationen er gennemført, opfylder kravene i bilag 3.

Fjernvarmeforsyningen har til enhver tid ret til at reparere eller

udskifte ledningsnet på ejendommen.

Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager Fjernvarmeforsyningen

retablering, jfr. bilag 3.


8.

Ejer-/kundeskifte

2.17 Ny ejer/kunde Den hidtidige ejer skal foranledige, at en ny ejer/kunde indtræder

i den hidtidige ejers forpligtelser over for Fjernvarmeforsyningen.

Ejer-/kundeskifte skal meddeles Kundecentret.

I forbindelse med ejer-/kundeskifte skal måleren på fraflytningstidspunktet,

aflæses med henblik på udarbejdelse af en flytteopgørelse.

Dette sker normalt ved selvaflæsning.

Hvis Kundecentret skal aflæse måleren, skal dette meddeles Kundecentret

senest 8 dage før fraflytningstidspunktet. Ejeren/ kunden

afholder udgifterne til aflæsning af måler, jfr. bilag 2.

En ejer/kunde hæfter for betaling af alle ydelsesarter, jfr. bilag 1,

indtil den dato, hvor fraflytning finder sted, og ejer/kunde

enten har fremsendt en selvaflæsning, der er godkendt af Kundecentret,

eller har givet Kundecentret adgang til aflæsning af måleren.

Hvis Kundecentret ved et direkte kundeforhold ikke modtager

meddelelse om et kundeskifte, er den hidtil værende ejer i en mellemperiode

forpligtet til at betale alle ydelsesarter, indtil Kundecentret

har modtaget meddelelse om en ny kunde.

Leveringspause

2.18 Leveringspause ved

totalrenovering

Leveringspause kan aftales i forbindelse med totalrenovering

el.lign. Forudsat at måleren er afmonteret i mindst 6 måneder, kan

faste bidrag stilles i bero.

Hvis det er nødvendigt at montere et termostatstyret omløb på

stikledningen, vil fjernvarmeforbruget gennem dette omløb blive

målt på en dertil opsat måler. Abonnement og det målte forbrug

betales af kunden.

Ophør

2.19 Opsigelse - varsel Hvis der er tilslutningspligt på en ejendom, skal denne respekteres.

Ejeren skal som minimum betale investerings- og stikledningsbidrag

samt abonnement og effektbetaling, inkl. eventuelt

kraftvarmetillæg, jfr. bilag 2.

Hvis der ikke er tilslutningspligt på en ejendom, har kunden med

ejerens accept ret til at opsige leveringsforholdet med et varsel på

1 måned. Betalte investeringsbidrag m.m. refunderes ikke ved

ophør.


9.

Fjernvarmeforsyningen nedtager måleren på ophørstidspunktet.

Kunden betaler for målerens nedtagning, jfr. bilag 2.

Ved ophør afbryder Fjernvarmeforsyningen stikledningen ved

hovedledningen eller ved afgreningen fra en eventuel fælles stikledning.

Ejeren betaler efter regning de udgifter, der er forbundet

med afbrydelsen, herunder det tilknyttede grave- og retableringsarbejde.

Genoprettelse af forsyning sker på samme vilkår som ved oprettelse

af ny forsyning.

2.20 Skyldige bidrag mv. På udtrædelsestidspunktet har kunden pligt til at betale alle skyldige

regningskrav samt øvrige skyldige bidrag til Fjernvarmeforsyningen.

2.21 Opsigelse – ledningsnet Hvis leveringsforholdet ophører, har Fjernvarmeforsyningen efter

nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende og har

fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.

Hvis ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende

hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor

ikke kan opnås aftale, kan Fjernvarmeforsyningen anvende ekspropriationsreglerne

i varmeforsyningsloven.

3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1 Temperatur Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand)

med en temperatur, der af Fjernvarmeforsyningen kan reguleres

såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jfr. bilag 3.

3.2 Anvendelse Fjernvarmevand må kun benyttes til cirkulering i ejendommens

interne anlæg. Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning

eller spild af fjernvarmevand fra anlægget.

3.3 Kundens forpligtelser Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallationer holdes

i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at der føres et regelmæssigt

tilsyn.

Det forudsættes, at drift og regulering sker på en sådan måde, at

fjernvarmevandet udnyttes økonomisk optimalt, dvs. at fjernvarmevandet

tilsigtes afkølet minimum 35 o C, som et gennemsnit

over året.

Det forudsættes, at det interne anlæg til enhver tid kan afkøle

fjernvarmevandet minimum 25 o C.

Kunden forudsættes at foretage regelmæssige aflæsninger af m 3 -

forbrug, samt fremløbs- og returtemperaturer.


10.

Et internt anlæg, hvor den månedlige gennemsnitsafkøling af

fjernvarmevandet kommer under 10 o C, betragtes som udgangspunkt

som defekt, mangelfuldt og/eller fejlbetjent. Udbedring af

anlægget skal ske omgående.

Hvis kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning

af anlægget, så der herved påføres Fjernvarmeforsyningen

tab eller ulemper, og kunden ikke efter henstilling retter de påtalte

forhold, er Fjernvarmeforsyningen berettiget til at bringe forholdene

i orden for kundens regning og tillige, hvis sikkerhedsmæssige

grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil

forholdene er bragt i orden.

3.4 VVS-installatør Til udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallationer

anvendes en autoriseret VVS-installatør, og det anbefales at anvende

en FJR-certificeret montør.

3.5 Fjernvarmeforsyningens

forpligtelser

Fjernvarmeforsyningen har pligt til at søge opretholdt en regelmæssig

forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling

af varmt brugsvand. Fjernvarmeforsyningen forbeholder sig

ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at afbryde forsyningen

for udførelse af nytilslutninger, ledningsændringer og reparationer.

Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført

uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan

foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig

levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Over

for erhvervsdrivende er Fjernvarmeforsyningen ikke ansvarlig for

driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med

mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Fjernvarmeforsyningens

side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at

tegne driftstabsforsikring.

3.6 Force majeure Fjernvarmeforsyningen påtager sig intet ansvar for følgevirkninger

af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør,

hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold,

der er uden for Fjernvarmeforsyningens kontrol.

Fjernvarmeforsyningen fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

3.7 Rådgivning Fjernvarmeforsyningen rådgiver i rimeligt omfang ejerne/kunderne

med generel information om teknisk/økonomisk opbygning,

drift og betjening af ejendommens varmeinstallationer,

Fjernvarmeforsyningen rådgiver telefonisk ved akut opståede fejl

på ejendommens varmeinstallationer.

Fjernvarmeforsyningen yder skriftlig rådgivning om opnåelse af


11.

rentable energibesparelser på hele ejendommen.

Skriftlig rådgivning om energibesparelser sker under forudsætning

af, at kunden samtidig overdrager retten til at indberette opnåede

besparelser til Fjernvarmeforsyningen, således at Fjernvarmeforsyningen

efterfølgende kan foretage en indberetning til

Energistyrelsen af de konkrete energibesparelser, der opnås.

Hvis der ved fjernaflæsning af måler er mulighed for overvågning

af kundens løbende forbrug, og der samtidig gives tilbagemelding

til kunderne, i forbindelse med forøget forbrug, forudsættes det, at

kunderne herved har overdraget retten til at indberette de opnåede

energibesparelser til Fjernvarmeforsyningen, således at Fjernvarmeforsyningen

kan foretage en samlet indberetning til Energistyrelsen

af den anvendte systematik og de energibesparelser, der

opnås.

3.8 Adgang Fjernvarmeforsyningen skal, så længe ejendommen er tilsluttet

fjernvarmeforsyningen, mod behørig legitimation, til enhver tid

have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn,

trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.

Gives der ikke adgang til måleren for aflæsning, udskiftning og

lign., kan Fjernvarmeforsyningen for kundens regning anmode

om fogedens bistand hertil.

3.9 Ansvar Kunden er - hvis det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side

- ansvarlig for beskadigelse af Fjernvarmeforsyningens ejendom.

3.10 Ændring af leveringskonditioner

Fjernvarmeforsyningen er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner,

f.eks. ændring af tryk og temperatur, som

myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles kunden og ved direkte kundeforhold

tillige til ejeren med et passende varsel.

Hvis de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer

tilhørende ejeren, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller

udgifter, kan ejeren efter aftale udtræde af leveringsforholdet,

uden at der derved skal betales afbrydelsesomkostninger, jfr.

punkt 2.19.

Udtrædelse af leveringsforholdet er til enhver tid begrænset af

lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger.

4. Måling af fjernvarmeforbrug

4.1 Målertype Fjernvarmeforsyningen leverer og bestemmer den nødvendige

måler, jfr. bilag 4.


12.

Måleren skal være monteret senest 12 måneder efter stikledningens

etablering.

Fjernvarmeforsyningen kan efter forudgående orientering til kunden

etablere og tilslutte måler for fjernaflæsning.

4.2 Vedligeholdelse Måleren ejes og vedligeholdes af Fjernvarmeforsyningen, der i

øvrigt er berettiget til at udskifte måleren, når det findes påkrævet.

4.3 Flytning Uden Fjernvarmeforsyningens godkendelse må måleren ikke flyttes.

De anbragte plomber må kun brydes af Fjernvarmeforsyningen.

Hvis en måler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning

får en uhensigtsmæssig placering, så kontrol og aflæsning

ikke kan foretages på normal måde, er Fjernvarmeforsyningen

berettiget til at kræve måleren flyttet for forbrugerens regning.

4.4 Bimålere Opsatte bimålere for intern fordeling af varmeforbrug er Fjernvarmeforsyningen

uvedkommende, med mindre der er indgået en

aftale herom.

4.5 Aflæsning Med henblik på afregning af fjernvarmeforbruget foretages periodiske

aflæsninger af måleren, på en af følgende måder:

- Selvaflæsning, foretaget af kunden

- Fjernaflæsning, foretaget automatisk af Fjernvarmeforsyningen

- Kontrolaflæsning, foretaget manuelt af Fjernvarmeforsyningen

4.6 Selvaflæsning På Fjernvarmeforsyningens anmodning skal kunden foretage aflæsning

af måleren og meddele resultatet til Kundecentret inden

for et af Fjernvarmeforsyningen fastsat tidsrum.

Fjernvarmeforsyningen kan kræve, at måleren fjernaflæses.

4.7 Manglende aflæsning Modtager Fjernvarmeforsyningen ikke resultatet af en selvaflæsning,

eller kan aflæsning ikke opnås ved Fjernvarmeforsyningens

henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af Fjernvarmeforsyningen

beregnet forbrug.

4.8 Betaling for aflæsning Fjernvarmeforsyningen er berettiget til at opkræve betaling for

aflæsninger, som rekvireres af kunden, med mindre disse udgifter

i henhold til punkt 4.12 skal afholdes af Fjernvarmeforsyningen.

Ved beregning af refusion, som følge af fejl på kundens interne

anlæg, vil betaling for aflæsning indgå som en modregning i refusionen.

4.9 Fjernaflæsning Fjernvarmeforsyningen kan etablere fjernaflæsning af måleren, og

aflæsningerne vil normalt erstatte selvaflæsning.

Kunden skal give mulighed for dataoverførsel gennem kundens


13.

adgang til telenet, bredbånd el. lign., hvor dette kan gøres uden

gener og uden udgift for kunden. Kunden er ikke forpligtet til at

bibeholde sin adgang til disse telenet, bredbånd mv.

Kunden kan ikke kræve, at Fjernvarmeforsyningen betaler for

anvendelse af kundens adgang til telenet, bredbånd el. lign. til

brug for fjernaflæsning.

Hvis kunden ikke har adgang til telenet, bredbånd el. lign. betales

et årligt abonnement for teletilslutning, jfr. bilag 2.

4.10 Konstatering af fejl Hvis der konstateres fejl ved målingen, eller hvis der er uoverensstemmelse

mellem det af måleren registrerede og det sandsynlige

forbrug, kan der foretages en regulering af forbruget, jfr. punkt

6.2.

4.11 Afprøvning Fjernvarmeforsyningen er til enhver tid berettiget til for egen regning

at udføre målerafprøvning, ligesom kunden ved skriftlig

henvendelse og mod betaling til Fjernvarmeforsyningen kan forlange

at få måleren afprøvet, jfr. punkt 4.13.

4.12 Afvigelser Måleren anses at vise rigtigt, når der ved afprøvning inden for

dens måleområde er en maksimal afvigelse, der ikke overskrider

den i bilag 3 fastsatte maksimalt tilladelige afvigelse og/eller i

henhold til den af Fjernvarmeforsyningen fastsatte afvigelse.

Hvis afvigelsen overskrider denne grænse, afholdes udgiften til

såvel måleraflæsning som målerafprøvning af Fjernvarmeforsyningen.

4.13 Fejlindberetning Hvis kunden har, eller burde have formodning om, at måleren er

beskadiget, registrerer forkert, eller står stille, er kunden forpligtet

til omgående at underrette Fjernvarmeforsyningen herom.

4.14 Indgreb Kunden må ikke foretage indgreb i måleren, herunder bryde de på

og ved måleren anbragte plomber eller på anden måde påvirke

målerens korrekte funktion. I modsat fald kan dette medføre efterregulering

af forbruget og/ eller politianmeldelse.

5. Takster

5.1 Hjemmel Afregning af alle ydelsesarter, i forbindelse med fjernvarmeleverancen,

sker efter de til enhver tid gældende, og til Energitilsynet

anmeldte, takster, jfr. bilag 2.

Taksterne fastsættes under hensyntagen til Energitilsynets retningslinier

om takstfastsættelse.

5.2 Meddelelse om ændring Kunden er forpligtet til at meddele Fjernvarmeforsyningen enhver

ændring, der har indflydelse på afregningen.


14.

5.3 Oplysning Fjernvarmeforsyningens takster er offentligt tilgængelige på virksomhedens

hjemmeside, www.forsyning.dk

6. Betaling mv.

6.1 Betalingspligt Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering, inklusiv

uøkonomisk forbrug, aftapning/spild af fjernvarmevand

mv.

Uøkonomisk forbrug forekommer som udgangspunkt ved varmeforbrug,

hvor gennemsnitsafkølingen er større end 10 o C, og mindre

end 25 o C.

6.2 Refusion af merforbrug Såfremt der konstateres et unormalt forbrug, og såfremt dette ikke

kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse af ejendommens

varmeinstallationer, ydes der refusion for en del af merforbruget.

Unormalt forbrug forekommer som udgangspunkt ved varmeforbrug,

der er forårsaget af en defekt, en mangel, og/eller ved fejlbetjening

af ejendommens varmeinstallationer, og hvor gennemsnitsafkølingen

samtidig er mindre end 10°C.

Fjernvarmeforsyningen beregner normalt merforbruget på grundlag

af målerens data. Fjernvarmeforsyningens meromkostninger

til drift og administration som følge af merforbruget modregnes i

refusionen.

Refusion af merforbrug vil normalt ske i henhold til dansk lovgivnings,

til enhver tid alment gældende, regler for forældelse.

6.3 Betalingsfrist Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne

anførte betalingsdato. Sker betaling senere, er kunden

forpligtet til at betale tilknyttede gebyrer og morarenter.

Gebyrer, der dækker Fjernvarmeforsyningens omkostninger som

følge af restancen, vil sammen med eventuelle morarenter fremgå

af regningen.

6.4 Særlige bestemmelser Der er fastsat særlige bestemmelser for betaling og inddrivelse,

jfr. punkt 1.3.

Bestemmelserne fremgår af bilag 5.

6.5 Ejer-/kundeskifte Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for

alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet

ophører, jfr. punkt 2.17.

Ved kundeskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold,

hæfter den hidtidige kunde, respektive dennes bo, for alle krav i

forbindelse med varmeleveringen, indtil det tidspunkt, hvor kunden

har meddelt Fjernvarmeforsyningen, at kundeforholdet ophører,

jfr. punkt 2.17.


15.

7. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

7.1 Vedtagelse Nærværende Leveringsbestemmelser er vedtaget af Aalborg Byråd

12. november 2007, til ikrafttræden den 1. januar 2008, og er

anmeldt til Energitilsynet.

Samtidig ophævede Aalborg Byråd med virkning fra og med 1.

januar 2008 de hidtidig gældende ”Leveringsbestemmelser for

Fjernvarmeforsyningen” oprindelig vedtaget af Aalborg Byråd

den 11. december 2000, og ændret den 13. december 2004.

Dog er punkt 2.11 ændret den 13. december 2010 til ikrafttræden

den 1. januar 2011.

7.2 Ændring Aalborg Byråd er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer

i bestemmelserne.

Aalborg Kommune

Forsyningsvirksomhederne

Fjernvarmeforsyningen

Den 14. december 2010

Tommy Eggers

Rådmand

/

Knud Sloth

Direktør


Bilag 1 13.12.2010

Til leveringsbestemmelserne pr. 1. januar 2011 for Fjernvarmeforsyningen

Emne: Takstberegning

1. Byggemodningsbidrag

1.1. Generelt Der opkræves byggemodningsbidrag for etablering af forsyningsledninger

i nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget skal

betales inden etablering af forsyningsledninger i udstykningsområdet

påbegyndes.

1.2. Størrelse Bidraget fastsættes til 85% af Fjernvarmeforsyningens beregnede

udgifter ved etablering af forsyningsledninger i udstykningsområdet,

bortset fra stikledninger i privat areal, der afregnes efter særlig

takst, jfr. bilag 2.

Fjernvarmeforsyningen beregner bidraget med udgangspunkt i en

projekttegning fra udstykkeren.

1.3. Andelsboliger I forbindelse med udstykninger til andelsboliger, hvor alle boliger

ligger på samme ejendom, udgør hovedledningen den del af ledningsnettet,

der ville være anlagt i privat fællesvej, såfremt ejendommen

var udstykket.

1.4. Etablering af forsyningsledninger

Fjernvarmeforsyningen forestår udførelse af forsyningsledninger i

udstykningsområdet.

2. Investeringsbidrag

2.1 Størrelse Bidraget beregnes på baggrund af nedenstående beregningsareal og

baseres på de oplysninger og det takstblad, der ligger til grund for

tilbud om tilslutning.

2.2 Beregningsareal for

bygningsdele, der er beregnet

til boligformål

2.3 Beregningsareal for

bygningsdele, der ikke

er beregnet til boligformål

For bygningsdele, der ifølge Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er

beregnet til boligformål, opgøres beregningsarealet som summen af

følgende arealer fra BBR:

- Etagearealerne, excl. tagetage, kælderetage, udestuer, garager

o.lign.

- Udnyttet tagetage.

- 25% af kælderarealer.

- 25% af udestuer, garager o.lign., hvortil der er direkte adgang fra

etagearealerne.

For bygningsdele, der ifølge BBR ikke er beregnet til boligformål,

opgøres beregningsarealet ud fra det maksimale effektbehov, hvor

0,1 kW svarer til 1 m 2 .

Det maksimale effektbehov fastsættes enten som summen af de

enkelte installationers effekter ved en fremløbstemperatur på 70°C


2.4 Tilslutninger, der omfatter

bygningsdele med

forskellig anvendelse

2.

og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30°C ved -12°C udetemperatur

(for brugsvand gælder en fremløbstemperatur på 60°C

og en afkøling på mindst 20°C) eller som den maksimale effekt,

kunden ønsker til rådighed.

Det påhviler kunden at forsyne Fjernvarmeforsyningen med de

nødvendige oplysninger til fastsættelse af beregningsareal. Fjernvarmeforsyningen

bestemmer, om der eventuelt skal installeres en

mængdebegrænser.

Ved tilslutninger, der omfatter bygningsdele med forskellig anvendelse,

skal de installationer, der vedrører bygningsdele, der ikke er

beregnet til boligformål, medtages i opgørelsen af det maksimale

effektbehov, uanset installationernes placering i bygningen.

Hvis bygningsdele, der ikke er beregnet til boligformål, udgør en

mindre del af den samlede tilslutning, og der i øvrigt ikke er tale

om atypiske effektbehov, kan hele beregningsarealet fastsættes i

henhold til punkt 2.2.

2.5 Beregningsareal for

flere bygningsdele på

en ejendom

For flere selvstændige bygningsdele, der er beliggende på en ejendom,

og hvor der er aftalt direkte kundeforhold til flere bygningsdele,

opgøres beregningsarealet individuelt for hvert kundeforhold.

3. Stikledningsbidrag

3.1 Størrelse Bidraget beregnes ud fra en opmåling og det takstblad, der ligger til

grund for tilbud og endelig beregning.

3.2 Opmåling Hvor stikledningen betales efter løbende meter, opmåles ledningen

fra skel til udvendig side af sokkelgennemføring. Sker fremføring

under gulv, måles ledning dog til hovedventil.

Hvor stikledning betales efter regning, opmåles ledningen fra skel

til og med hovedventiler.

Ud over betaling for stikledning opkræves betaling for sokkelgennemføring,

jfr. bilag 2.

3.3 Stikledning ved flere

kundeforhold på en

ejendom

Ved direkte levering til flere kundeforhold på en ejendom betaler

ejeren alle omkostninger til stikledninger på ejendommen.

Hvis der ønskes oprettet direkte kundeforhold for en ejendom, der i

forvejen er tilsluttet fjernvarme, overtager Fjernvarmeforsyningen

ejendommens fordelingsnet.

Hvis fordelingsnettet er ældre end 20 år eller under 20 år og ikke i

forskriftsmæssig stand, skal kunden betale et nyt stikledningsbidrag.

Hvis fordelingsnettet er under 20 år og i forskriftsmæssig stand,

skal der betales et reduceret stikledningsbidrag. Reduktionen opgø-


3.

res på basis af fordelingsnettets værdi opgjort på baggrund af bilag

2 og på baggrund af en lineær afskrivning over 20 år.

3.4 Fælles stikledning til

flere ejendomme

Fælles stikledning til flere ejendomme - med hver sin ejer - afregnes

med helt stikledningsbidrag mellem hovedventiler og egen afgrening

samt halvt bidrag af den fælles stikledning regnet fra skel

ud for hovedledning og frem til egen afgrening - også selv om der

er mere end to forbrugere tilsluttet.

Hvis afregningsprisen ved et enkeltstik for kunden er gunstigere

end ovennævnte, afregnes som om man havde udført et enkeltstik.

En eksisterende stikledning, som ændres til fælles stikledning,

medfører ingen tilbagebetaling.

3.5 Ændring af stikledning Hvis ejeren foranlediger, at stikledningen skal ændres, betaler ejeren

alle ændringsomkostninger, jfr. punkt 2.14 i leveringsbestemmelserne..

Ændringen kan dog maksimalt andrage, hvad en ny tilslutning

vil koste.

3.6 Ekstra betaling I særlige tilfælde kan Fjernvarmeforsyningen forlange betaling for

ledninger, stikledninger såvel som hovedledninger, ud over den i

punkt 2.2 nævnte del af stikledningen.

I særlige tilfælde kan Fjernvarmeforsyningen herudover forlange

merudgifter til stikledninger og hovedledninger betalt efter regning,

f.eks. i forbindelse med særlige miljøforhold, særligt vanskelige

lægningsforhold m.m.

4. Abonnementsbetaling

4.1 Fastsættelse Abonnementet fastsættes på baggrund af bilag 2. Der opkræves en

årlig betaling pr. måler.

4.2 Betalingsperiode Abonnementet betales i det tidsrum, hvor måleren er monteret og i

det tidsrum, hvor måleren er nedtaget på grund af restance, jfr. dog

punkt 2.18 i leveringsbestemmelserne.

5. Effektbetaling, inkl. eventuelt kraftvarmetillæg

5.1 Beregning Effektbetaling beregnes på baggrund af beregningsarealet og baseres

på de oplysninger og det takstblad, der ligger til grund for tilbud

om tilslutning.

5.2 Beregningsgrundlag Der anvendes samme beregningsgrundlag som i punkterne 2.2 og

2.3.

5.3 Betalingsperiode Effektbetaling foretages i det tidsrum, hvor måleren er monteret og

i det tidsrum, hvor måleren er nedtaget på grund af restance, jfr.

dog punkt 2.18 i leveringsbestemmelserne.


4.

6. M 3 -betaling

6.1 Beregning Betalingen beregnes normalt ud fra bilag 2 og de periodiske aflæsninger.

6.2 Registrering Den leverede fjernvarmemængde registreres via måler.

7. Beregningsareal

7.1 Ændring af areal Kunden har pligt til løbende at oplyse om ændringer, der har indflydelse

på beregningsarealet, f.eks. ændring af lokaleanvendelse

eller ændring i den interne installation, der medfører reduktion eller

forøgelse af det maksimale effektbehov.

Ændringer skal meddeles straks, de er kendte. Bygningsændringer

meddeles til BBR og Fjernvarmeforsyningen, mens ændringer i

effektbehovet alene meddeles til Fjernvarmeforsyningen. Fjernvarmeforsyningen

har ret til at foretage kontrolopmålinger o.lign.

Ændringer - forøgelse af beregningsarealet - gælder fra ibrugtagningstidspunktet

og medfører betaling af supplerende

- investeringsbidrag.

- kraftvarmetillæg, uanset om det oprindelige kraftvarmetillæg er

betalt løbende eller som kapitaliseret beløb

Ændringer - reduktion af beregningsarealet - medfører ikke tilbagebetaling

af tidligere betalt investeringsbidrag eller kraftvarmetillæg.

7.2 Større investeringsbidrag

Fjernvarmeforsyningen har ret til at opkræve et supplerende investeringsbidrag

samt kraftvarmetillæg, uanset om det oprindelige

kraftvarmetillæg er betalt løbende eller som kapitaliseret beløb, for

bygningsdele, der ikke er beregnet til boligformål, hvis der via den

af Fjernvarmeforsyningens opsatte måler kan måles en større effekt

end det maksimale effektbehov, som kunden har oplyst.

8. Ikrafttræden

8.1 Vedtagelse Bilag 1 - Takstberegning er vedtaget af Aalborg Byråd den 13. december

2010 til ikrafttræden den 1. januar 2011.

More magazines by this user
Similar magazines