centralbiblioteket årsrapport 2007 - Guldborgsund-bibliotekerne

guldborgsundbib.dk

centralbiblioteket årsrapport 2007 - Guldborgsund-bibliotekerne

CENTRALBIBLIOTEKET

ÅRSRAPPORT 2007

BERETNING OG REGNSKAB FOR CENTRALBIBLIOTEKSFUNKTIONEN 2007

GULDBORGSUND KOMMUNE

MAJ 2008


Resultatrapport 2007

Beretning

Centralbibliotekets betjeningsområde

Centralbibliotekets betjeningsområde dækkede i 2007 flg. 4 kommuner: Næstved, Vordingborg, Guldborgsund

og Lolland med i alt ca. 238.000 indbyggere (pr.1. januar 2007).

Fra 1. januar 2007 blev de 24 ”gamle” kommuner i Storstrøms Amt + Fuglebjerg (Vestsjælland), Haslev

(Vestsjælland) og Vallø (Roskilde) slået sammen til 6 storkommuner med diverse ændringer i biblioteks- og

kultursamarbejdet som resultat. Stevns og Fakse/Rønnede Kommuner ønskede allerede i løbet af 2006 at blive

koblet på den nationale kørselsordnings knudepunkt i Roskilde.

På IT-fronten drifter Guldborgsund-bibliotekernes bibliotekssystem DDE Libra fremover Faxe Kommunes folkeog

skolebiblioteker, Vordingborg Kommunes folkebiblioteker samt Nykøbing F. Katedralskole. Udviklingen af

bibliotekssystemet med forskellige services, som Nykøbing F. Centralbibliotek har iværksat de senere år,

fortsætter derfor til gavn for det velfungerende tværkommunale IT-samarbejde.

Guldborgsund-bibliotekerne generelt

Biblioteksarbejdet på Guldborgsund-bibliotekerne har igen i 2007 som i året før været stærkt påvirket af

strukturreformens kommunesammenlægninger i betjeningsområdet.

Biblioteksstrukturen i Centralbibliotekets hjemkommune, Guldborgsund, består fra 1. januar 2007 af ét fysisk

bibliotek i hver af de 6 gamle kommuner.

For at tilgodese borgerne i den meget langstrakte sydlige del af Falster og for at imødegå vanskeliggørelsen af

benyttelsen af bibliotekerne p.g.a. de dårlige trafikale forbindelser er betjeningen med bogbus udvidet til også

at omfatte Gedser og 3 andre områder i den sydlige del af Falster. Desuden har det ved at nedlægge nogle

holdepladser i den nordlige tyndtbefolkede del af Falster blevet muligt at etablere nogle længe ønskede

holdepladser på den nordøstlige del af Lolland (i den gamle Sakskøbing Kommune). Den nuværende

bogbusbetjening er i slutningen af 2007 blevet foreløbig evalueret, og der er justeret for uhensigtsmæssigheder

i bogbussens køreplan

Den nye biblioteksstruktur, der har indebåret lukning af Gedser Bibliotek (pr. 1. januar 2007)

med bogbustjening og en indførelse af hjemmelånerordning i området som kompensation, har kun vakt få

protester i lokalsamfundet.

Ved lukningen af Gedser Bibliotek bevaredes såvel budget som personaletimer, så der var plads til den

udvidede bogbusbetjening og en hjemmelånerordning i den sydlige del af den nye storkommune.

Personalemæssigt var 2007 præget af vakancer i den øverste ledelse af Guldborgsund-bibliotekerne.

Vicestadsbibliotekarstillingen var vakant fra 1. januar til 31. april, hvor den blev besat ved en intern rokering af

en biblioteksleder fra en af de gamle kommuner. Den 1. september gik Stadsbibliotekaren på pension efter 41

år i biblioteksvæsenet. Stadsbibliotekarstillingen blev genbesat den 1. januar 2008.

Som følge af generationsskiftet var der en del nyansættelser i Guldborgsund-bibliotekerne i 2007 både på

hovedbiblioteket og på de 5 lokalbiblioteker.

Budget

Guldborgsund-bibliotekernes nettodriftsbudget udgjorde i 2007 36.057.000 kr. svarende til en

primærkommunal udgift for Guldborgsund Kommune på 568 kr. pr. indbygger. Statens grundtilskud inkl.

tilskud til kørselsordningen udgjorde i 2007: 2.927.000 kr., svarende til godt 12,28 kr. pr. indbygger i

betjeningsområdet.

Guldborgsund-bibliotekerne 2


Resultatrapport 2007

Statistik

Guldborgsund-bibliotekernes interurbanudlån var i 2007 42.206 heraf 24.455 til folkebiblioteker i

centralbiblioteksområdet.

Anskaffelse af materialer og lånesamarbejde

Indkøb og materialevalg er præget af, at overbygningen især på det trykte område og på fastmedier på

musikområdet fortsat i et vist omfang skal supplere betjeningsområdets bibliotekers materialesamlinger.

I betjeningsområdet og især i Næstved og Nykøbing Falster, er placeret en lang række mellemlange og

videregående uddannelser. De studerendes krav til biblioteksbetjening er ikke faldende trods faglig

biblioteksbetjening på så godt som alle uddannelsesinstitutioner.

Informationstjeneste, råd og vejledning

Guldborgsund-bibliotekernes informationstjeneste anvendes af biblioteker og uddannelsesinstitutioner især til

specialistspørgsmål, til hjælp til søgninger i databaser og til EU-spørgsmål. Ikke alle licenser anvendes lige

meget på alle biblioteker eller på den enkelte uddannelsesinstitution. Det er vanskeligt for medarbejderne at

holde rutine og viden ved lige, hvis søgningerne er få, og efterspørgselen efter videregående information trods

adgang til licensen er lille.

Sammen med de øvrige Centralbiblioteker har Guldborgsund-bibliotekerne indgået licensaftaler om elektroniske

seriepublikationer, faktadatabaser og bibliografiske databaser, ligesom betjeningsområdets biblioteker er

indgået i aftaler om forskellige fælleslicenser.

Samordning af folkebibliotekssamarbejdet

IT

Kapacitetsbehovet på Guldborgsund-bibliotekernes server er stort, og både de opkoblede biblioteker og

Guldborgund-bibliotekerne har brug for højere hastigheder og endnu flere faciliteter. I 2007 er der derfor

anskaffet en ny og større server.

Sammenlægning af de 5 kommunale biblioteksbaser i Guldborgsund Kommune blev først med udgangen af

marts 2007 tilendebragt p.g.a. IT-leverandørens store opgaveophobning som følge af strukturreformens

bibliotekssammenlægninger.

Kursusvirksomhed

2007 har som tidligere år været præget af en sæson med planlægning af mange ønskede lokale kurser for

bibliotekerne i betjeningsområdet. Modsat året før, hvor det meget intense arbejde med sammenlægningerne

gjorde, at der var flere kurser, der måtte aflyses, har det kun været nødvendigt at aflyse et enkelt kursus sidst

på året.

Der var planlagt 9 kursusdage heraf blev de 8 kurser gennemført med i alt 129 deltagere. Kursernes indhold

har været: Årets nye musik, Årets nye børnebøger, Sæsonens bøger for voksne, Computerspil – hvad ved vi

egentlig om dem, InfoMedia, Serendipitet, Weblogs og RSS feeds, Web 2:0.

I 2007 blev der som forsøg etableret et rejsehold bestående af specialister på centralbiblioteket. Rejseholdet

tilbød kursusdage lokalt f.eks. : Læseklubber – sådan kommer du i gang. Desværre var der tilsyneladende ikke

behov i betjeningsområdets biblioteker for dette tiltag.

Børnekultur m.m.

Børnebiblioteket har fortsat sit aktive engagement i det lokale Børnekulturråd og har deltaget i tilrettelæggelsen

af en stort anlagt børnekulturkonference. Børnekulturkonferencen, der blev afholdt den 1. februar i Nykøbing F.

havde titlen ”Hvad propper vi i børnene”. I konferencen deltog kulturministeren, lokale politikere, et stort antal

biblioteksfolk og børnekulturarbejdere.

Børnebibliotekarerne har deltaget aktivt i landsdækkende projekter, kampagner og konkurrencer, bl.a.

Læselyst-projektet og DM i oplæsning.

Der er etableret tilbud med ca. 60 færdigpakkede poser til travle småbørnsforældre: Fix & Færdig poser.

Projektet markedsføres overfor andre kommuner og videreføres i 2008.

Guldborgsund-bibliotekerne 3


Resultatrapport 2007

Snehvideprojektet

Med udgangen af 2006 afsluttedes projektperioden for, det af Biblioteksstyrelsen støttede, Snehvideprojekt.

Projektet udmundede i en rapport samt et idékatalog, som var et følge af de arbejdsgrupper, der var nedsat i

forbindelse med projektets grundidé om forskellige formidlingsprofiler for lokalbiblioteker. I 2007 er nogle af

idéerne blevet ført ud i livet bl.a. det mobile fortælletelt. I 2008 og 2009 kan det forventes, at flere af idéerne

tages i brug i forbindelse med et udviklingsprojekt i Guldborgsund-bibliotekerne

Såvel rapport om idékatalog har været bredt efterspurgt fra flere dele af landet, og der har været meget

interesse omkring projektets indhold og grundidé.

Mødevirksomhed

Der har været afholdt studieture og møder i centralbiblioteksregi for medarbejdere i de tekniske afdelinger,

voksenbibliotekerne, børnebibliotekerne samt for bibliotekslederne.

Emnerne har bl.a. været:

Fremtidens børnebibliotek, biblioteket ud af huset, ”Men hvem er børnene” (bachelorprojekt præsenteret af 2

studerende fra Danmarks Biblioteksskole), DM i oplæsning, Fix & Færdigposer, 23 ting, licenser i en

sammenlægningstid, materialevalg, Borger.dk, Second Life, positiv forandring, kørselsordningen 2008-2011,

centralbiblioteksfunktionen fremover, status på bibliotekssammenlægningen i betjeningsområdet.

Deltagerantal:

Tekniske afdelinger og udlånsekspeditioner: 41, voksenbiblioteker: 25, Børnebiblioteker: 52 samt

biblioteksledermøder: 11 – alt i alt 129 deltagere.

Konferencer, møder m.v.

Guldborgsund-bibliotekernes ledelse og personale har ud over Biblioteksstyrelsens årlige biblioteksledermøde

og Danmarks Biblioteksforenings årsmøde deltaget i flere landsdækkende møder om f.eks. kursuskoordinering i

Net2-regi, Bibliotekernes Netguide, licens-følgegruppemøder, Status over børnelitteraturen, Netseminar,

Udvikling af lokalbiografisk arbejde, Innovationsnetværk etc.

Ikke-obligatoriske opgaver

I 2007 deltog Guldborgsund-bibliotekerne i arbejdet med følgende nettjenester: Bibliotekernes Netguide,

Biblioteksvagten, Litteratursiden.dk, E17, Musikbibliotek.dk, og DotBot.

Kørselsordning

Ud over de obligatoriske ugentlige 2 besøg på hvert bibliotek i betjeningsområdet, kørtes der en 3. dag til 2

folkebiblioteker. Der har desuden fortsat været indgået samarbejdsaftaler om kørsel med 3

uddannelsesbiblioteker: Handelshøjskolen, Handelsskolen samt CVU-Syd. På grund af CVU-Syds decentrale

organisation i Storstrøms Amt dækkede aftalen i 2007 følgende biblioteker: Vordingborg Seminarium, Det

Sundhedsfaglige biblioteks afdelinger i Nykøbing Falster og Næstved samt Seminariernes Bibliotek i Nykøbing

Falster. Fra august 2007 blev der desuden indgået aftale om kørsel til Psykiatrien i Vordingborg.

Brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen blandt betjeningsområdets biblioteker gav stort set samme høje tilfredshedsgrad som

tidligere. M.h.t. spørgsmålet om tilfredshed med den tid, der går før et bestilt materiale modtages var der i

forhold til tidligere år imidlertid en lavere karakter, idet det blev bemærket at materialerne var lang tid om at

komme fra Guldborgsund-bibliotekernes lokalbiblioteker. Til det kan bemærkes, at med den nye

biblioteksstruktur i Danmark opleves det som et generelt problem. Man kan i biblioteksbaserne se at et

materiale haves i det enkelte bibliotek, men det afhænger af den lokale interne kørsel hvornår materialet

kommer frem til hovedbiblioteket og dermed kommer af sted i den nationale kørselsordning. For Guldborgsundbibliotekernes

vedkommende er den interne kørsel fra 2008 intensiveret for lokalt at imødegå denne

problematik.

Der er desuden i brugerundersøgelsen bemærket (Lolland-bibliotekerne), at det forsat er vigtigt at

kursusvirksomheden decentraliseres geografisk.

Ligeledes er det i brugerundersøgelsen til sp. 3.3. – 3.5. bemærket (NæstvedBiliotekerne), at der i 2007 p.g.a.

kommunesammenlægningen har været meget fokus internt i biblioteket og til sp. 3.4. at kredsen i

Biblioteksledermødet er for snæver.

Guldborgsund-bibliotekerne 4


Resultatrapport 2007

Brugerundersøgelse undersøgelse 2007

Hoved-spørgsmålsnummer

Spørgsmål: Kategorier: Skala fra 1 til

5

Gennemsnit

med en

1 Hvor tilfreds er du

med titelspredningen

(bredden) i

centralbibliotekets

materialebestand,

fordelt på

materialetype.

2 Desuden beder vi jer

om at give udtryk for

jeres tilfredshed med

den tid der går, før I

modtager et

reserveret / bestilt

materiale fra

centralbiblioteket.

Vurderingen ønskes

angivet for hver

materialetype.

3 I det følgende beder

vi jer om at angive

jeres tilfredshed med

centralbibliotekets

ydelser. Hvor tilfredse

er I med:

Antal

besvarelser

decimal

Bøger og tidsskrifter 4,6 3

Lydbøger 3,7 3

Levende billeder (VHS) 3,0 3

Elektroniske dokumenter 3,3 3

Bøger og tidsskrifter 3,3 3

Lydbøger 3,0 3

Levende billeder (VHS) 3,0 3

Elektroniske dokumenter 3,0 3

Kvaliteten af svarene på

spørgsmål til vores

informationstjeneste

Vores initiativer til

folkebibliotekssamarbejde i

centralbiblioteksområdet

5,0 3

3,3 3

Kvaliteten af

4,3 3

biblioteksledermøderne

Kvaliteten og omfanget af

4,0 3

vores biblioteksfaglige

undervisnings- og

kursussessioner

Kvaliteten og omfanget af

4,0 3

vores biblioteksfaglige

undervisnings- og

kursussessioner

Kvaliteten og omfanget af

4,3 3

vores faglige udvalg/erfagrupper

Kørselsordningen 5,0 3

Betjeningens kvalitet 4,0 3

4 LollandBibliotekerne: Fortsat vigtigt at

kursusfunktionen decentraliseres geografisk

Guldborgsund-bibliotekerne 5


Resultatrapport 2007

Vurdering af årets faglige resultat

Guldborgsund-bibliotekerne satser fortsat aktivt på at skabe de optimale muligheder for kompetenceudvikling

af bibliotekernes medarbejdere. Vi afholder fortsat adskillige kurser lokalt i hovedbibliotekets

undervisningslokale. Der afsættes mange personaleressourcer til at udvikle kursusmaterialer og undervise og

det forsøges på alle fronter at gøre bibliotekernes medarbejdere selvhjulpne og gearede IT-mæssigt til de

voksende krav fra brugerne

Det er Guldborgsund-bibliotekernes vurdering, at bibliotekernes forventninger til centralbiblioteksfunktionen i

det forløbne år er blevet indfriet og at Guldborgsund-bibliotekerne kan stå ved den faglige indsats i årets løb.

Målrapportering 2007

Resultatkrav Årets resultatmål Beskrivelse af

resultat

Materialeoverbygning

Fællesindkøb af Fortsat udvidelse af

tidsskrifter og aviser til samarbejdet med

bibliotekerne i CBområdet

inddragelse af flere

og

biblioteker

bibliotekerne tilknyttet

det fælles

indkøbssamarbejde

Råd og vejledning

At udbyde

kompetenceudviklende

kurser i

overensstemmelse med

bibliotekernes aktuelle

behov

Der gennemføres

mindst 7 kurser:

1) opkvalificerende for

alle personalegrupper.

2) kurser målrettet

mod specielle

fagområder – afholdes

dels på CB dels på de

lokale biblioteker

P.g.a. meget travlhed i

CB-områdets

biblioteker i

forbindelse med

strukturreformen

blev der efter aftale

med CB-områdets

biblioteker ikke

arbejdet med

resultatkravet i 2007

Der har været afholdt

flere kurser end

planlagt og der har

været flere deltagere

end planlagt. Se

detaljer i

årsberetningen.

Målopfyldelsesprocent

0%

100 %

At varetage

materialevalget helt

eller delvist for flere af

CB-områdets

biblioteker

Der forventes

minimum 90 deltagere

til de 7 kurser

Indgå samarbejde med

om materialevalg med

yderligere 2

biblioteker

P.g.a. meget travlhed i

CB-områdets

biblioteker i

forbindelse med

strukturreformen blev

der ikke arbejdet med

resultatkravet i 2007

Samordning af folkebiblioteksopgaver

At etablere samarbejde 1) At indføre 1) Der er etableret et 50%

0%

Guldborgsund-bibliotekerne 6


Resultatrapport 2007

med biblioteker og

andre relaterede

institutioner om

udarbejdelse af et

koncept for nye former

for formidlingspraksis

rettet mod børn i

alderen 1½ - 6 år og de

travle småbørnsforældre.

Det er konceptets ide at

skabe færdigpakkede

emnerelaterede

materialeposer til

bestilling/afhentning i

biblioteket

At udbygge

samarbejdet på ITområdet

med flere

mindre biblioteker

samt skolebiblioteker

konceptet i så mange

børnebiblioteker som

muligt i CB-området

(antal 4)

2) At afprøve

konceptet i et antal (3)

daginstitutioner

3) At videreudvikle

den fysiske formidling

med netbaseret

bestilling rettet

specielt mod

målgruppen

Etablere ITsamarbejde

med flere

folke- og

skolebiblioteker

tilbud med ca. 60

færdigpakkede poser

til travle

småbørnsforældre.

Der har været stor

succes med konceptet

lokalt på CB.

Konceptet er indført

på 2 biblioteker.

2) P.g.a. generelt

pressede forhold i

daginstitutionerne har

disse været meget

tilbageholdende og der

er endnu ingen

daginstitutioner, der

har taget imod

tilbuddet.

3) Det er muligt for

brugerne via

Guldborgsundbibliotekernes

hjemmeside at bestille

målrettede poser ved

mail-henvendelse til

børnebiblioteket.

CB-områdets

kommune antal og

kommunestørrelser

efter strukturreformen

har ændret

forudsætningen for i

2007 at arbejde med

resultatkravet.

0%

Guldborgsund-bibliotekerne 7


Resultatrapport 2007

Aktivitetsoplysninger 2007

1. Materialer

Bibliotekets totale anskaffelser af materialer

Antal

Kr.

opdelt på kategorier

Enhedsomkostninger

Bøger 17.998 2.982.000 166

Seriepublikationer, abonnementer 2475 841.000 340

Lydbøger 496 428.000 863

Musikoptagelser 7437 845.000 114

Levende billeder 877 486.000 554

Multimediematerialer 298 290.000 973

Licenser fra eksterne leverandører 3350 483.000 144

2. Samordning

Bibliteksledermøder 2

Undersøgelser, sammenligninger og analyser vedr. biblioteksvirksomhed i cbområdet

0

Nye samarbejdsaftaler i cb-området som CB har været involveret i 0

3. Kompetenceudvikling

Møder i erfagrupper/ faglige udvalg 7

Faglige undervisnings- og kursussessioner for eget CB-område 8

Faglige undervisnings- og kursussessioner i netværksregi 0

Totale antal kursusdeltagere 129

4. Personaleressourcer brugt på formål

Årsværk med Udgifter til

to decimaler personale

kr.

Enhedsomkostninger

pr. årsværk kr.

Materialeoverbygning 2,53 867.230 341.510

Informationstjeneste 0,19 73.320 375.180

Råd og vejledning 0,15 64.990 410.389

Samordning af

folkebibliotekssamarbejdet 0,57 211.971 370.624

Antal

Antal

Guldborgsund-bibliotekerne 8


Resultatrapport 2007

Regnskab 2007

Indtægter Udgifter Resultat

%-del af

udgifterne

anvendt til

formålet

CB-tilskud

kr.

Øvrige

indtægte

r kr.

Indtægter i

alt kr.

Køb af materialer

og tjenesteydelser

kr.

Lønomkostninger

kr.

Udgifter i

alt kr.

Indt. -

udgift. kr.

Materialeoverbygning 1.708.911 1.708.911 684.640 867.230 1.551.870 184.165 63

Informationstjeneste 81.376 81.376 73.320 73.320 8056 3

Råd og vejledning 108.502 108.502 64.990 103.654 4848 4

Samordning af

folkebiblioteksopgaver 298.381 298.381 59.970 211.971 271.941 26.440 11

Generel ledelse og

administration 515.385 515.385 252.500 202.499 454.999 60.386 19

Grundtilskud i alt 2.712.555 2.712.555 997.110 1.420.010 2.455.784 283.895 100

Musik og multimedier i

fast form

Musik i elektronisk form

Elektroniske

lekstlicenser

Internetydelser

Koordinering af

kompetenceudvikling

Kørselsordning 213.554 125.875 339.429 130.562 380.393 510.645 -171.216

I alt 2.926.109 125.875 3.051.984 1.127.672 1.800.403 2.928.075 123.909

Kommentarer til regnskabet på formål

Materialeoverbygning og anskaffelser

Forbruget til overbygningsmaterialer opgøres løbende efter hvert materialevalgsmøde året igennem. Der

foreligger detaljeret oversigt over forbruget. Der er på området ”seriepublikationer” foretaget et kvalificeret

skøn over, hvilke seriepublikationer, der ikke ville blive indkøbt, såfremt Guldborgsund-bibliotekerne ikke havde

en overbygningsforpligtelse.

Informationstjeneste

Informationstjenesten udviser et mindre forbrug end budgetteret.

Informationstjenesten omfatter almindelig oplysningstjeneste for bibliotekerne, licenskoordinering,

licensmarkedsføring, EU-spørgsmål m.m.

Råd og vejledning

I råd og vejledning indgår planlægning af kurser for bibliotekerne og samarbejde i NET2, planlægning og

deltagelse i studieture, seminarer og temamøder, IT-rådgivning af bibliotekerne, rådgivning om materialevalg

m.m.

Det er vanskeligt i det daglige at skille ”råd og vejledning”, ”formidling af materialer” samt

”informationstjeneste” helt entydigt fra hinanden.

Guldborgsund-bibliotekerne 9


Resultatrapport 2007

Samordning af folkebiblioteksarbejdet

Som tidligere har samordningen bestået bl.a. af møder om materialeoverbygning, samarbejde om

hjemmesideudformning, konferencer og møder, SKI-aftaler, biblioteksledermøder, møder i licensfølgegruppe

m.fl.

Erfamøderne med områdets biblioteker har også i 2007 haft mange indledere udefra med gode diskussioner og

fremadrettede oplæg.

Kørselsordning

Kørselsordningen fungerer til alles tilfredshed, men kræver mere tid til sortering og af- og pålæsning end

beregnet.

Opgørelsesmetoder

Gennemsnitslønninger:

Ved beregning af gennemsnitslønninger for de enkelte personalekategorier er anvendt følgende model:

Der regnes for alle kategorier med et årsværk på 1924 timer inkl. pension m.v., dog undtaget

tjenestemandsansatte. Se senere begrundelse.

De anvendte timelønninger er:

AC = 195 kr., HK (skranker) = 156 kr., HK (øvrige) = 164, Øvrigt personale = 159.

Gennemsnitstimelønningerne er lavere end de tidligere år, hvilket skyldes at Guldborgsund Kommune i 2007

overflyttede tjenestemandspensionerne til en central konto. De indgår således ikke mere i Guldborgsundbibliotekernes

budget. Da der er ansat et antal tjenestemænd med høj anciennitet, har dette en ikke ubetydelig

virkning på opgørelsen af personaleudgifter i årsregnskabet.

Anskaffelse og vedligeholdelse

Ved hvert materialevalgsmøde vurderes ved et kvalificeret skøn, hvilke titler, der er overbygningstitler, og det

samlede beløb opgøres efter hvert møde. Der foreligger detaljeret oversigt over indkøbet af de enkelte

materialekategorier. Der er anvendt et kvalificeret skøn over timetallet. Der er anvendt 1300 HK-timer og 528

AC-timer.

Lånesamarbejde og formidling

Der er anvendt et kvalificeret skøn over de anvendte 1162 AC-timer. For de 2080 HK-timers vedkommende

regnes der med en timeløn på 156 kr. (lavere timeløn end for øvrige HK-er).

Informationstjeneste

Der er anvendt et kvalificeret skøn over de 376 AC-timer.

Råd og vejledning

Der er dels anvendt direkte tidsregistrering på enkelte områder f.eks. kursustilrettelæggelse og undervisning,

dels anvendt et kvalificeret skøn over timetallet. Der er anvendt 290 AC- timer og 20 HK-timer.

Samordning af folkebiblioteksarbejdet

Der er anvendt et kvalificeret skøn over de anvendte 969 AC-timer samt 74 HK-timer.

Kørselsordning

Den faktiske beregnede udgift er: udgifter til løn til 1 chauffør, leasing af varevogn, drivmidler, reparationer,

afgifter og forsikringer. Desuden ligger der et kvalificeret skøn over det anvendte timetal til sortering m.v.

ganget med den gennemsnitlige timeløn for ”Øvrigt personale”. Der er anvendt 2100 timer til chauffør og

sortering samt 30 AC-timer.

Generel ledelse og administration

Udgifter til generel ledelse og administration var budgetteret til at udgøre 19 % af det samlede

centralbibliotekstilskud. GLA er beregnet som en procentsats af konti på det samlede driftsbudget. Der

foreligger detaljeret oversigt over udgifter til GLA.

Guldborgsund-bibliotekerne 10


Resultatrapport 2007

Guldborgsund-bibliotekerne

Eva S. Larsen

Vicestadsbibliotekar

29. maj 2008

Tilføjelser foretaget

5. august 2008

Bilag, som foreligger på Guldborgsund-bibliotekerne

Skemaer med baggrundsberegninger på formål

Regnskab 2007 for Centralbiblioteksfunktionen – udtræk af det samlede årsregnskab for biblioteksvæsenet

Regnskab på formål

Antal årsværk i CB-funktionen i 2007

Gennemsnitslønninger (3 oversigter)

Skema over generel ledelse og administration

”Det mener vi om Centralbiblioteket 2007” - Tilfredshedsundersøgelse

Guldborgsund-bibliotekerne 11

More magazines by this user
Similar magazines