Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

servicestyrelsen.dk

Evaluering af Funktionsevnemetoden - Social

4.5. Lever Funktionsevnemetoden op til sin målsætning Den gennemgående oplevelse hos DSI er, at Funktionsevnemetoden i mange kommuners forvaltninger ikke anvendes efter hensigten, samt at forudsætningerne for at kunne anvende metoden korrekt ofte ikke er opfyldt. På den baggrund påpeger DSI og medlemsorganisationer, at Funktionsevnemetoden har problemer med at leve op til sine målsætninger i forhold til: - At den rigtige indsats iværksættes. DSI bakker op omkring, at et handicap ikke længere pr. automatik skal udløse en eller anden form for ydelse uden hensynstagen til behov. Det er imidlertid, som det er fremgået, svært for mange borgere selv at overskue deres behov og merudgifter, hvilket i praksis har negativ indflydelse på kvaliteten i sagsbehandlingen. Omvendt mangler sagsbehandlerne og forvaltningerne ofte indsigt i borgernes problemstillinger, samt har svært ved at definere merudgifter. - At borgerens retssikkerhed sikres. Borgernes retssikkerhed kan ikke på baggrund af erfaringer og oplevelsen hos DSI nødvendigvis sikres med brugen af Funktionsevnemetoden. Især fremhæves det som problematisk, at borgerens retssikkerhed i høj grad afhænger af, hvor god borgeren er til at argumentere for sin sag. Derudover er der en oplevelse af, at de kommunale forvaltninger ikke varetager oplysningspligten tilfredsstillende. 4. Enkelt- og fokusgruppeinterviews med handicaporganisationer - At kompenserende ydelse bevilges i en helhedsorienteret og koordineret indsats. At muligheden for ydelser indgår i en helhedsorienteret og koordineret indsats afhænger ifølge DSIs opfattelse af, hvor i organisationen man har valgt, at der skal arbejdes med Funktionsevnemetoden, og derfor kan der heller ikke konkluderes noget entydigt på dette område. 51 - At procedurer og afgørelser er forståelige, meningsfulde og håndterbare, samt at der sikres et let og smidigt sagsforløb. DSI fremhæver at ønsket om at gøre procedurer og afgørelser forståelige, meningsfulde og håndterbare, samt at der sikres et let og smidigt sagsforløb, i høj grad afhænger af indsatsen og holdningen hos såvel borgere som sagsbehandlere, og at resultatet også her vil variere betydeligt. Netop på det forståelsesmæssige område har DSI påpeget en række problemer med hensyn til Funktionsevnemetoden. Ifølge DSI bunder modstanden hos mange borgere mod anvendelsen af Funktionsevnemetoden netop i, at de ikke forstår Samtaleskemaet herunder hvorfor det er udformet som det er, hvordan det skal udfyldes osv. Hertil kommer, at det sproglige abstraktionsniveau i mange tilfælde er for højt. Omvendt er der også en oplevelse af, at der på sagsbehandlerplan er stor tvivl om og manglende forståelse for, hvordan Funktionsevnemetoden skal og bør anvendes. Derimod er der enighed om at fremhæve, at implementeringen og anvendelsen af Funktionsevnemetoden i sagsbehandlingen har haft en positiv effekt i forhold til: • At der fremmes et objektivt og ensartet grundlag for sagsbehandlingen. Generelt er det indtrykket, at der fremmes et objektivt og ensartet grundlag for sagsbehandlingen, fordi Samtaleskemaets opbygning og struktur modvirker, at det er sagsbehandlerens egne ideer og forestillinger, som sætter dagsordnen for sagsbehandlingen.

More magazines by this user
Similar magazines