Blad nr. 2 | Maj 2012 - ADHD: Foreningen

adhd.dk

Blad nr. 2 | Maj 2012 - ADHD: Foreningen

Blad nr. 2 | Maj 2012


Indhold

Formanden har ordet side 5

Kalender side 5

Café for voksne med ADHD, Odense side 7

Referat side 7

Bestyrelsens beretning for 2011 side 13

Café for voksne med ADHD, Sydfyn side 15

Høreværn hjælper side 17

Lejlighed til ADHD-familier side 19

Bestyrelseslisten side 23

FRA REDAKTØREN

Deadline for blad nr. 3/2012 er den 14. august 2012: Indlæg sendes til t-homsen@live.dk

Hvis bladet udebliver, ved adresseændring etc. – kontakt venligst redaktøren.

Udgives af: ADHD FYN

ANNONCER, SATS OG TRYK

Lokalbladet · Postboks 274 · 8600 Silkeborg

Tlf. 70 27 17 22 - Kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 · Mail: info@lokalbladet.dk

– hvortil alle spørgsmål vedr. annoncer bedes rettet.

ADHD FYN

3


Formanden har ordet

Så er generalforsamlingen godt overstået på trods af en

teknisk fejl i indkaldelsen

Kathrine Bodenhoff har valgt at stoppe sit arbejde

i bestyrelsen og caféen på grund af sit arbejde og

videreuddannelse. En STOR TAK til Kathrine. Heldigvis

var der to medlemmer, der gerne ville være

med i bestyrelsen. VELKOMMEN til My Barlebo,

som ordinært medlem og Tine Hessellund som

suppleant. Vi glæder os til samarbejdet.

Der er to store K-er i år: Kongressen, der bliver

afholdt den 16. juni 2012 i Fredericia. Kongressen

er foreningens øverste myndighed og afholdes

hvert andet år. Der vælges formand og næstformand,

vedtages vedtægtsændringer og udstikkes

retningslinjer for de kommende år. Det andet store

K er konferencen i Nyborg den 6. og 7. september

2012. Temaet i år er Viden – Handling – Trivsel.

Kursusprogrammet kan ses på ADHD-foreningens

hjemmeside.

Som noget helt nyt kan vores lokale blad læses

ADHD-foreningens hjemmeside under lokalforeninger,

Fyn.

Kirsten Højsgaard

Formand ADHD-Fyn

Kalender

Program for 2012

25. august Sommerfest. Indbydelse følger.

6. og 7. sept. Konference i Nyborg. Se ADHD-foreningens hjemmeside.

22. sept. Foredrag for forældre til piger med ADHD ved Trish Nymark.

6. oktober Foredrag for piger i alderen 14-18 år og en voksen ledsager ved Trish Nymark.

3. november Bowling

ADHD FYN

5


Odense

ADHD caféen i Odense mødes den sidste tirsdag

i hver måned kl. 19-21.00. Her mødes unge og

voksne med ADHD og alle er velkomne. Har du

mistanke om, at du har ADHD, er du også velkommen.

I caféen kan man møde ligesindede, få en

snak om livet med ADHD og høre andres erfaringer

med diagnosticering, behandling, kommunen, jobbet,

uddannelsen, parforholdet, forældreskabet og

meget meget mere.

Caféen holder sommerferie i juni og juli, men

mødes igen den 28. august 2012.

for voksne med ADHD

Lige nu arbejdes med planlægningen af næste

sæson, som bl.a. kommer til at byde på et

opstartsforedrag med fokus på ADHD og kost.

Derudover vil der naturligvis være helt traditionelle

café-aftener, hvor ordet er frit.

Følg med på hjemmesiden og på facebookgruppen

ADHD Café Odense eller meld dig til maillisten

på tinekrista@hotmail.com

Datoer i efteråret 2012: 28. august, 25. september,

30. oktober og 27. november.

Tid: Sidste tirsdag i hver måned kl. 19.00 - 21.00

Tovholdere og kontaktperson: Tine Hedegaard, mail: tinekrista@hotmail.com

Referat

af lokalafdelingen ADHD-Fyns generalforsamling den 10. marts 2012

Valg af dirigent

1. Mads Maagaard, medlemskonsulent i ADHD

foreningen foreslået – valgt.

Ingen kommentar til for sent udsendt dagsorden.

Valg af referent

2. Lise Lotte Nielsen, sekretær i ADHD-Fyn foreslået

– valgt

Valg af stemmetællere

3. Grete Jensen og My Barlebo foreslået – valgt

(efterfølgende stiller My Barlebo op til bestyrelsen,

derfor vælges Michael Hansen i stedet).

Bestyrelsens beretning

4. Formand Kirsten H. Fogh gennemgik bestyrelsens

beretning. Diana: Kommentar til ”Vi

rocker”. Der var 60-70 frivillige både medlemmer

og pårørende.

Aflæggelse af regnskab

5. Kasserer Ulla Wichmann gennemgik regnskabet

for 2011.

Fortsættes side 9

ADHD FYN

7


Der blev gjort opmærksom på forkert dato

på det udleverede regnskab. Ved den samlede

beholdning, står der pr. 31/12-10, dette er en

tastefejl, der skulle have stået pr. 31/12-2011.

Der var ros til bestyrelsen for det store stykke

arbejde de lægger frivilligt i foreningen.

Regnskabet er hermed godkendt.

Økonomisk status

6. Økonomisk status pr. 31. december 2011, er

på kr. 70.097,27

Kommentar: Det er fint med plus på kontoen.

penge til ADHD-Fyn Nej, de tilfalder Hovedforeningen

til nationale projekter for unge i

Danmark.

Budget 2012 blev godkendt.

Indkomne forslag:

8. a) Bestyrelsen i lokalforeningen ADHD-Fyn,

har sammen med dagsordenen udsendt en

vedtægtsændring. Denne ændring af vedtægterne

ønskes pga. stigende portoudgifter.

Ændringsforslaget er enstemmigt vedtaget.

Budget 2012

7. Kasserer Ulla Wichmann gennemgik budget

2012.

Kommentar til budget: Har bestyrelsen budgetteret

med underskud i 2012ADHD-Fyn har

nok penge på kontoen og vi skal ikke sparre op,

men bruge pengene på medlemmerne.

Kommentar ang. arv og Lindø pengene, er det

b) My Barlebo har indsendt forslag til generalforsamlingen.

- Mere overskuelighed på Hovedforeningens

hjemmeside.

- Forslag til lokalforeningens hjemmeside –

hvad tager de forskellige kommunale instanser

sig af.

Fortsættes side 11

ADHD FYN

9


- Ønske at lokalforeningen laver bisidder korps

af frivillige.

- At der arbejdes i lokalforeningen med at lave

arrangementer for de unge over 18 år.

- Flere gode forslag til hjælp for medlemmerne.

Kirsten H. Fogh orienterede om netværksgrupper,

og muligheden for at få økonomisk støtte

til opstart af gruppen.

My Barlebos indsendte materiale er taget til

efterretning af bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

9. Til valg af bestyrelsesmedlemmer er opstillet:

Ulla Wichmann

Lise Lotte Nielsen

Dorthe Ovy Thomsen

My Barlebo

Der blev udtrykt bekymring om antallet af

bestyrelsesmedlemmer, da det kan blive et

økonomisk skråplan for lokalforeningen, da

bestyrelsesmedlemmer udenfor Odense Kommune

får dækket kørselsudgifterne.

Forslag fra siddende lokalbestyrelse, om udvidelse

af lokalbestyrelsen med 1 medlem.

Der er 19 stemmeberettigede.

15 stemte for udvidelse af lokalbestyrelsen

0 stemte imod udvidelse af lokalbestyrelsen

4 undlod at stemme.

Forslaget vedtaget.

Alle opstillede valgt til bestyrelsen i ADHD-Fyn

for 2 år.

Den nyvalgte bestyrelse skal inden/senest til

næste generalforsamling lave en bestemmelse

om antallet af bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningen

ADHD-Fyn. Dette skal vedtages på

næste generalforsamling i 2013, ved en vedtægtsændring

af lokalforeningens vedtægter.

Suppleanter til bestyrelsen.

Tine Hessellund 1. suppleant

Paw Petterson 2. suppleant

Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Til valg af revisor:

Thomas Fischer opstilles af formanden i dennes

fravær.

Thomas Fischer blev valgt som revisor.

Ingen ønsker at opstille som revisorsuppleant,

så intet valg.

Eventuelt

11. Birgit spurgte ind til mailliste, hun modtager

stadig brev med posten. Opfordring til at sende

profilændringer til info@adhd.dk. Denne opfordring

skal i lokalforeningens medlemsblad.

Erhvervsdrivende bliver presset til annoncer

i Hovedforeningsbladet, meget dårligt signal

for ADHD foreningen.

Første bestyrelsesmøde i den nyvalgte bestyrelse

er mandag d. 19. marts 2012.

Ref. Lise Lotte Nielsen

ADHD FYN

11


Bestyrelsens beretning for året 2011

Jeg har i år valgt at stille tingene op på en anden måde og opliste alle de arrangementer vi har deltaget

i eller afholdt i det forløbne år:

En generalforsamling 12. marts 2011

Et bestyrelseskursus 9. april 2011

En konference i Nyborg 1.-2. september 2011

Anders Stjernholm 1. oktober 2011 og 5. januar 2012

Reception for Finn Dons 30. september 2011

To formandsmøder 10. april og 30. oktober 2011

To medlemsmøder 14. september og 12. oktober 2011

Fire lokalblade

Fem arrangementer 3. marts psykinfo, Svendborg, Vi Rocker, Odense 21. maj, 27. august sommerudflugt,

5. november bowling og 21.-25. november Bussen

Syv kurser

5. februar Socialloven, 10. marts Inge Sørensen, 3 kurser med Karin Sørensen

og 17. september Misbrug med Mie Bonde.

Otte redaktionsmøder

Elleve bestyrelsesmøder 10. januar, 7. februar, 7. marts, 9. april, 16. maj, 20. juni, 15. august, 12.

september, 24. oktober, 14. november og 20. december.

+ diverse Cafémøder i Svendborg og Odense

12. marts havde vi generalforsamling i vores Lokalafdeling.

Som trækplaster havde vi fået fat i Inge

Sørensen fra Handicapvidencenter i København.

I april var bestyrelsen inviteret til kursus sammen

med de andre lokalforeninger. Kurset foregik

i Fredericia.

I oktober havde vi en aftale med Anders Stjernholm,

men der kom en Bingo-Banko i vejen. Arrangementet

blev i stedet afholdt den 5. januar 2012

med stor succes. Der var ca. 150 medlemmer og ca.

150 elever og lærere fra Fåborgegnens Efterskole.

Konferencen i Nyborg blev som sædevanlig afholdt

først i september og som sædvanlig lærerigt.

Hovedforeningens bogholder besluttede at gå

på efterløn og havde derfor sidste arbejdsdag den

30. september. Jeg repræsenterede lokalforeningen

ved Finn Dons reception.

Og efter at Camilla Lydiksen blev direktør for os

alle sammen, begyndte formandsmøderne igen. Vi

skal nok holde 2 møder om året. Nu skal formændene

lære hinanden at kende og lære af hinanden.

Hovedforeningen ville gerne høre hvad medlemmerne

ville med/kunne bruge foreningen til.

Derfor blev der arrangeret et møde på Hotel Scandic

i Odense for hele Regionens medlemmer. Titlen

var ”En organisation i forandring”. Af forskellige

årsager blev mødet flyttet til Kolding, da det var

mere centralt. Heller ikke det møde blev til noget.

Der var næsten ingen tilmeldinger.

Så har der været 5 arrangementer: Psykinfo,

Svendborg; “Vi Rocker, Odense”; Sommerudflugt;

Bowling og Rejseholdet(Bussen).

Psykinfo, Svendborg havde et arrangement

om ADHD. Thomas Fischer og Dorte

Fortsættes side 15

ADHD FYN

13


Thomsen deltog som repræsentanter for os.

Ved ” Vi Rocker, Odense” var der rigtig mange af

vores medlemmer, der var aktive i boderne. Det

gav en rigtig flot indkomst til lokalforeningen.

Tak for det.

Vores sommerudflugt og bowling var velbesøgte

og det er vores plan at gentage dem i 2012.

Det er altid vældig rart når mennesker mødes og

får noget positivt ud af mødet.

Rejseholdet (Bussen) besøgte Fåborg-Midtfyn

Kommune. Vi må håbe, at rigtig mange har fået

rigtig meget ud af besøget og måske har fået et

lille indblik i hvordan det er at have ADHD.

• I årets løb har vi haft 7 kurser: Socialrådgiver

Gitte Madsen, der fortalte om socialloven, især

for børn fra 0-16 år.

• Ved vores generalforsamling kom Inge Sørensen

fra Handicapvidencenter og fortalte om mulighederne

ved overgang fra barn til voksenafsnit.

Og for en gang skyld lang spørgetid. 2 timer!

• Så skulle Karin Sørensen gøre sin voksenuddannelse

færdig og manglede undervisningsobjektet.

Det var vores medlemmer velegnede til.

Så Karin tilbød os en kursusrække på 4 kurser.

Det var ”ADHD, personlighedforstyrrelser og

selvskadende adfærd”, ”Hvad er ADHD – for

forældre til nydiagnostigserede børn”, ”Børn

med ADHD og det sociale univers” og ”Bedsteforældre

til børn med ADHD”. Karin har

bestået sin eksamen.

• Som det sidste kursus i 2011 kom Mie Bonde

og talte om misbrug og unge med ADHD. Et

rigtigt godt kursus.

• Og som det første kursus i 2012 havde vi besøg

af Trish Nymark. Vi havde samlet 40 piger i

alderen 18-70 år, alle med diagnosen ADHD.

Og der blev snakket ”tøse-snak”. Trish er bare

god, og vi håber at alle fik noget ud af dagen.

Så kommer vi til vores lille blad. Det udkommer

fire gange om året. Fra Rosengrenen får lokalforeningen

20.000,00 kr. om året. Vi betaler portoen

ved udsendelsen. Rosengrenen står for reklamerne

og vi og vore medlemmer får en mulighed for at

kommunikere. Da der er fire blade om året, er

der mindst 8 bladmøder + arbejdet med at skrive

artiklerne.

For at holde styr på dette, har bestyrelsen holdt

11 møder + de løse møder og telefonmøder.

Både i Svendborg og Odense er der caféer for

voksne med ADHD. Caféerne holder møde en

gang om måneden.

Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for godt

samarbejde i året, der er gået. Og jeg vil gerne

gøre det klart, at der ligger rigtig mange timer

i det frivillige arbejde, som bestyrelsen udfører

såvel som i kørsel og så i vores familiers velvilje.

Kirsten Højsgaard

Formand ADHD - Fyn

Sydfyn

Sted: ”Kontakt mellem mennesker”, Toldbodgade

5, 5700 Svendborg

for voksne med ADHD

Tid: Den sidste mandag i hver måned kl. 19.00-

21.00

Tovholder og kontaktperson: Thomas Fisher.

Sted: ”Kontakt mellem mennesker”, Toldbogade 5, 5700 Svendborg

Tid: Den sidste mandag i hver måned kl. 19.00 - 21.00

Tovholder og kontaktperson: Thomas Fisher.

ADHD FYN

15


Høreværn hjælper

Jeg har i 25 år haft tinnitus. Jeg er let afledelig

(ADHD) og så er jeg støjoverfølsom. Så når jeg

bevæger mig igennem denne verden skærer dagligdags

lyde sig ind igennem mit hoved. Jeg ved

aldrig hvornår eller hvor lydene kommer. Ups! Så

ser jeg mig selv smide alt hvad jeg laver og holde

mig for ørerne. For 6 år siden gjorde jeg mit livs

investering! Jeg købte et par musiker-høreværn.

Jeg havde et meget laaaangt tilløb, fordi jeg mente,

at 1700 kr. for et par silikone-dutter med filter var

røverkøb ved højlys dag. Men, men, men jeg har

aldrig fortrudt købet, men jeg har fortrudt at jeg

var så mange år om at købe dem.

Høreværnet er designet sådan at lyden af stemmer

går klart igennem filtret, mens støj ikke gør.

Når jeg er til fest og akustikken er dårlig, oplever

jeg at jeg kan høre andres tale, mens dem uden

høreværn har svær ved at høre hinanden.

Når jeg handler, bliver jeg ikke udmattet af

larmende lyde. Jeg kan også selv larme med f.eks.

plæneklipper.

Jeg skifter blot filter sådan at høreværnet

dæmper 15 dB i stedet for 9 dB. Jeg kan stadig

høre andres tale, men skal bare anstrenge mig lidt.

Høreværnet bliver støbt på samme måde som

et høreapparat. Det passer altså perfekt til dit øre,

er diskret og generer ikke.

Der er god ”ventilation” gennem filtret, så

ørerne ikke bliver fugtige ved længere tids brug

af høreværnet.

Jeg har fået syet en lille pose (den der er med

er ikke meget bevendt), som er fæstnet til mine

nøgler. Heri er mine høreværn. Så har jeg dem altid

med mig uanset hvor og hvornår larmen kommer.

Signe

ADHD FYN

17


Lejlighed til ADHD-familier

For små 3 år siden, sad min mand og jeg i køkkenet

sammen med daværende direktør for ADHD-foreningen,

Anne Worning. Hun spurgte til hvad vi dog

skulle bruge al den plads til, som vi havde i huset.

Spontant kom det fra mig: ”At når vi får overskud

og råd, så indretter vi en STOR lejlighed i

det uudnyttede. Den skal være målrettet familier,

hvor ADHD er et vilkår. Så kan de komme her på

ferieophold og få en puster et sted, hvor ingen

adfærd er forkert eller aparte”. Vi grinede alle

lidt af det, og sådan var det så. Ment lidt for sjov.

Nogle uger senere kom min mand så. Han er

lidt af en ”tænker” så beslutninger bliver ikke sådan

lige taget. GODT når man bor sammen med en ret

spontan kone. Han siger bare stille og roligt ”Elin,

det gør vi altså”!! Øhh Jeg var stået af, da jeg ikke

anede hvad det var vi gjorde. Han begyndte så at

fortælle, hvad han havde tænkt på de sidste uger

og at han havde en rigtig god mavefornemmelse.

Vi skulle lave den lejlighed.

Vi begyndte at undersøge markedet lidt. Vi

havde erfaring for, at det at tage af sted med et

familiemedlem med ADHD ikke altid var lige let

– at ferie var et mareridt pga. den brudte struktur

og manglende forudsigelighed. At ”slappe af” var

et fyord og en umulighed i mange familier. Men

hvad hvis man havde mulighed for at komme et

sted som var 100% indrettet ift. de vanskeligheder,

som kunne være forbundet med ADHD Hvis man

ikke skulle tænke i, hvordan de andre feriegæster

tænkte, når ens barn/far/mor tændte af og havde

det for svært Hvis det var ok at dreje 5 gange

rundt om sig selv mens man tudede som en ambulance

At der ikke var nogen angst for nogen

som tænkte indberetninger, vold, dårlig forældre

evne osv., hvis man måtte hjælpe ADHD’eren ved

at lave en fastholdelse Ja hvad så Ville man så

som det familiemedlem, der ikke har ADHD kunne

slappe af Og ville den der havde ADHD, kunne

klare det, når man blev fritaget for følelsen af at

skille sig ud eller være forkert Det måtte komme

an på en prøve!

Vi gik i gang med at se hvordan det hele kunne

hænge sammen. Både økonomisk og menneskeligt.

Fortsættes side 21

ADHD FYN

19


Vi havde overskuddet, energien, evnerne og ikke

mindst lysten til at prøve det af.

Vi fik søgt forskellige fonde og legater som

havde målgruppen ”børn, handicaps, eller socialt

udsatte”. Blev hele tiden mødt af ”I falder udenfor

vores målgruppe, da ADHD ikke er noget vi vurderer,

er et handicap”. (De skulle godt nok lige

prøve at leve i det, hmm!!) Budgettet sprængte og

vi måtte stoppe for en tid. Pengene skulle spares

op. Og vi satte alt på standby – eller gjorde vi nu

også det

ADHD-foreningen skulle bruge nogle mennesker,

som kunne tænke sig at uddanne sig til

forældretrænere. Jeg, Elin, var heldig at komme

igennem det lille nåleøje. Jeg brugte med andre

ord tiden på at dygtiggøre mig indenfor mine

kompetencer ift. at kunne guide, hjælpe og vejlede

familierne, som kunne komme her.

Det skal dog siges at jeg igennem mange år har

hjulpet rundt omkring. Men nu fik jeg en anden

teoretisk og praktisk dimension på.

Vores idé omkring lejligheden begyndte at ændre

sig. Ikke til at det ikke skulle være, men tværtimod

at der skulle ligge mere i tilbuddet end en ren

feriemulighed. Man skulle kunne komme og blive

klædt på med redskaber både menneskeligt og

pædagogisk. Det kunne være ift. til at få opbygget

nogle gode rutiner, få snakket igennem hvad det

gør ved en familie, når der er kronisk syge. Hvordan

det er at være rask i en familie, hvor ADHD styrer.

Vi fik et helhedsorienteret familieperspektiv på,

som vi ikke havde tænkt på i første omgang, men

som vi nu vurderede til at være hele essensen i at

få det til at lykkes. For uden forståelse kommer

misforståelserne og frustrationerne.

Lejligheden står nu næsten klar. Den mangler

den sidste finish med fugemasse hist og pist, samt

et par lister. Men hele grundelementet er klart til

indryk og opstart.

Protac har sponseret kugledyner til lejligheden

så familierne ikke behøver fylde bagagerummet

med dem. Jysk har givet os et tilbud om, at vi må

få 20% på alt der. Det er vi meget beærede over,

da Lars Larsen i et personligt brev til os skrev, at

han ikke støttede private tiltag af princip. Men

da vi tilbød noget meget specielt, ville han gerne

hjælpe os og derfor gøre en undtagelse. Vi mangler

desværre alt IT, såsom fjernsyn på værelserne, en

fremviser, der kan bruges i undervisningssituationer,

et stort TV til fællesrummet og ikke mindst

spillemaskiner. Plus det løse i den forbindelse.

Vi har haft fat i rigtig mange store kæder bl.a. IKEA,

Elgiganten og Leasy ift. om de kunne tænke sig at

give os et sponsorat eller et godt tilbud. Da vi nu

efter et halvt år ikke har fået svar retur, forventer

vi ikke noget – håber kun. Og af den såre simple

grund, at det er sådan et sponsorat som afholder

os fra at kunne starte rigtigt op. Vi har satset alt

hvad vi har, så godt der er nogle år til vi skal på

pension. For pengene sparet op til alderdommen

er også brugt. For vi TROR på projektet. Vi ved der

er et behov, men kan evt. sponsorer også se det

Vi står nu ved en skillevej…

Navnet, som skal klinge naturligt og let, skal

findes. Huset hedder Dalen, men skal det også

være det Kan det misforstås til at være det modsatte

af det fristed, som vi ønsker at oprette Hvad

tænker du Har du et forslag, så byd ind!

Vi giver en god flaske vin til den der finder

det navn vi skal bruge. Send mail, find mig på

facebook eller ring med din idé. Facebook (Elin

Iversen Søndergaard) dalen18@gmail.com og tlf.

6227 1060/2588 4247.

Læs næste gang: Findes der nogle, der kunne

tænke sig at gå ind i vores projekt Hvilke tanker

har vi gjort os omkring det menneskelige

i at få fremmede ind i vores hjem Hvad skal

det koste Hvad er det helt reelt, at vi kan

tilbyde Og ikke mindst, er vi blevet klar til

opstart med alt som er nødvendigt

ADHD FYN

21


Bestyrelsen

Formand

Kirsten Højsgaard Fogh

Tlf: 66 13 28 69

Næstformand

Grete Jensen

Tlf: 66 17 50 32

Kasserer

Ulla Wichmann

Sekretær

Lise-Lotte Nielsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Diana Skernby

Dorte Thomsen - E-mail: t-homsen@live.dk

My Barlebo

Suppleanter

Tine Hessellund

Paw Petterson

Lokalforeningens e-mail:

fyn@adhd.dk

More magazines by this user
Similar magazines