Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Organisationer og institutioner af

særlig betydning for nye borgere

Ministeriet for Flygtninge,

Indvandrere og Integration

Holbergsgade 6

1057 København K

Telefon: 33 92 33 80

Hjemmeside: www.nyidanmark.dk

E-post: inm@inm.dk

visum. Klageinstans for afgørelser

i sager om opholds- og arbejdstilladelse

efter de særlige EF/EØSregler.

Flygtningenævnet

St. Kongensgade 1-3

blandt repræsentanter for de

kommunale integrationsråd.

Statsforvaltningen

Der fi ndes fem statsforvaltninger i

Danmark. Statsforvaltningen varetager

sager vedrørende blandt

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Varetager opgaver vedrørende

1264 København K

andet separation, skilsmisse,

den overordnede indvandrings-

Telefon: 33 92 96 00

ægtefællebidrag, børnebidrag,

og integrationspolitik samt ind-

Hjemmeside: www.fl n.dk

forældremyndighed, samværssa-

fødsret. Klageinstans vedrørende

E-post: fl n@inm.dk

ger, og navne. Desuden behandler

Udlændingeservices afgørelser

statsforvaltningen sager om op-

om blandt andet familiesammen-

Flygtningenævnet behandler

holds- og arbejdstilladelse efter

føring, visum og opholdstilladelse

klager over afgørelser truffet af

de særlige EF/EØS-regler.

på grund af beskæftigelse eller

Udlændingeservice i forbindelse

særlige grunde, herunder humani-

med udenlandske borgeres

Hjemmeside:

tær opholdstilladelse.

anmodning om asyl i Danmark.

www.statsforvaltning.dk

Udlændingeservice

Rådet for Etniske Minoriteter

Jobcentre

Ryesgade 53

Ministeriet for Flygtninge, Indvan-

Der er et Jobcenter i hver kom-

2100 København Ø

drere og Integration

mune. De har alle deres egen

Telefon: 35 36 66 00

Holbergsgade 6

hjemmeside med lokal informa-

Hjemmeside: www.nyidanmark.dk

1057 København K

tion til både jobsøgende og ar-

E-post: udlst@udlst.dk

Telefon: 33 92 27 90

bejdsgivere. På jobcentrenes

Hjemmeside: www.rem.dk

fælles hjemmeside kan du fi nde

Behandling af sager vedrørende

E-post: rem@inm.dk

oplysninger om jobcentrenes

udlændinges adgang til og ophold

tilbud og kontaktoplysninger om

i Danmark, herunder sager vedrø-

Rådgiver integrationsministeren i

de enkelte jobcentre.

rende asyl, familiesammenføring,

spørgsmål af betydning for ind-

opholds- og arbejdstilladelse og

vandrere og fl ygtninge. Vælges

Hjemmeside: www.jobnet.dk

155

Medborger_indmad_tryk.indd 155 24/06/07 23:58:36

More magazines by this user
Similar magazines