Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

linierne for folkekirkens styre, men

staten blander sig normalt ikke i

livet inden for kirken. Folkekirkens

gudstjenester er offentlige, og

folkekirkens medlemmer kan

uden videre få foretaget kirkelige

handlinger som dåb, konfirmation,

vielse og begravelse. Folkekirkens

Folkestyre

Folkestyre er det samme som

demokrati.

Folketinget

Folketinget er Danmarks nationale

parlament. Folketinget har 179

medlemmer, hvoraf to er fra Grøn-

barnets personlige forhold ud fra,

hvad der er til barnets bedste.

Forældre, der er gift, har automatisk

fælles forældremyndighed.

Hvis forældrene er ugifte, er det

moderen, der får forældremyndigheden,

medmindre forældrene

aftaler noget andet. Hvis foræl-

PRAKTISKE OPLYSNINGER

præster og kordegne har fra gam-

land og to fra Færøerne.

drene bliver separeret eller skilt,

mel tid den opgave at stå for den

har de som udgangspunkt fælles

grundlæggende registrering af

Medlemmerne vælges for fi re år

forældremyndighed.

alle, der fødes i Danmark. En undtagelse

er dog i Sønderjylland,

ad gangen. Statsministeren kan

udskrive valg inden udløbet af de

Genbrugsplads

hvor det er en personregisterfører,

fire år. Valget sker ved forholds-

Det er kommunernes opgave at

der står for registreringen. Folke-

talsvalg. Det vil sige, at de opstil-

sørge for, at mest muligt affald

kirkens præster fungerer desuden

lede partier får det antal mandater

bliver genbrugt. Derfor har kom-

som begravelsesmyndighed, der

i Folketinget, der svarer til den

munerne genbrugspladser, hvor

skal give tilladelse, før afdøde kan

andel af stemmerne, de fi k ved

man kan sortere sit affald og

blive begravet eller kremeret.

valget.

afl evere det i containere til for

eksempel pap, glas, jern og have-

Folkeoplysning

Forbrugerklagenævnet

affald. Miljøfarligt affald afl everes

Folkeoplysning er undervisning og

Forbrugerklagenævnet er en

for sig.

oplysning for voksne om almene

emner og uden henblik på er-

statslig institution, der behandler

klager fra forbrugere over varer og

Grundejerforening

hverv. Det er især oplysningsfor-

tjenesteydelser. Forbrugerstyrel-

En grundejerforening er en for-

bund, folkehøjskoler, biblioteker

sen er sekretariat for Forbruger-

ening dannet af private grund-

og kulturelle, kirkelige eller politi-

klagenævnet.

ejere i et boligområde. Foreningen

ske organisationer, der organiserer

folkeoplysning.

Forældremyndighed

behandler spørgsmål af fælles

interesse – for eksempel om ved-

Forældremyndigheden er foræl-

ligeholdelse af fortove og veje.

drenes pligt til at tage sig af deres

barn og tage beslutninger om

161

Medborger_indmad_tryk.indd 161 24/06/07 23:58:37

More magazines by this user
Similar magazines