Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Huslejenævn

Alle kommuner skal have et huslejenævn.

Flere kommuner kan

have et fælles huslejenævn. Huslejenævn

behandler klager over

huslejens størrelse og lejlighedens

stand og andre vilkår i lejeforholdene.

Kommunerne ledes af kommunalbestyrelser,

som vælges hvert

fjerde år af og blandt borgerne i

kommunen.

Medielicens

Medielicens er den brugerafgift,

man betaler, når man ejer en

nomisk samarbejdsorganisation

med 30 medlemslande. Den blev

stiftet i 1961. Formålet er at arbejde

for medlemslandenes økonomiske

vækst og høje levestandard.

Oplysningsforbund

Højskole

radio, et tv eller en computer der

kan modtage radio og tv. Det er en

Oplysningsforbund er organisationer,

som koordinerer og admini-

Se folkehøjskole.

betaling for retten til at modtage

strerer oplysningsarbejde, især i

Håndkøb

programmer. Medielicens bruges

til at fi nansiere Danmarks Radio

forbindelse med fritidsundervisning.

En række former for medicin kan

købes i håndkøb, det vil sige uden,

– både tv og radio – og TV2, som

alle har en såkaldt public service

Public service

at man har en recept fra lægen.

forpligtelse.

Public service bruges som beteg-

Apotekerne har håndkøbsudsalg,

hvor man kan købe medicin, som

NATO

nelse for radio- og tv-kanaler, der

har som formål at sende program-

ikke kræver recept.

NATO er forkortelsen af North

mer for hele befolkningen. Dan-

Kommunalbestyrelse

Atlantic Treaty Organization, som

er en vestlig forsvarsorganisation

marks Radio (DR) og TV2 er public

service virksomheder. De skal

Danmark er pr. 1. januar 2007

dannet i 1949. Den byggede oprin-

sende programmer, som er alsi-

inddelt i 98 kommuner. En kom-

deligt på Atlantpagten, som 12

dige, kulturelle og oplysende.

mune er en offentlig myndighed,

der løser forskellige opgaver i

lande skrev under på. Nu er der

26 medlemslande, og organisatio-

Realkreditinstitut

lokalsamfundet. Kommunerne kan

nen samarbejder med Rusland.

Realkredit er et lån, som optages

selv træffe beslutninger på de

fleste områder.

OECD

med sikkerhed i fast ejendom. Når

man får et realkreditlån, stiller

OECD er forkortelsen af Organiza-

man sit hus i pant for lånet. Det er

tion for Economic Cooperation

et realkreditinstitut, der yder den

and Development. Det er en øko-

form for lån.

162

Medborger_indmad_tryk.indd 162 24/06/07 23:58:37

More magazines by this user
Similar magazines