Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

sm.dk

Medborger i Danmark (dansk) - Ny i Danmark

Regionsråd

Danmark er pr. 1. januar 2007

inddelt i fem regioner, som tager

sig af regionale opgaver som for

eksempel driften af sygehusene,

dele af den offentlige trafik og

regionale udviklingsopgaver. Regionerne

ledes af regionsråd med

Schengeninformationssystemet

Som noget centralt i Schengensamarbejdet

er der etableret et

elektronisk net, så alle politikontorer

og konsulater i lande i Schengenområdet

har adgang til oplysninger

om indberettede personer

Sikkerhedsrepræsentant

En sikkerhedsrepræsentant er

valgt af kollegerne på sin arbejdsplads

til at repræsentere medarbejderne

over for arbejdsgiveren i

spørgsmål om sikkerhed og sundhed

på arbejdspladsen. En sikkerhedsrepræsentant

vælges for to

PRAKTISKE OPLYSNINGER

41 medlemmer, der vælges hvert

og eftersøgte genstande og køre-

år på samme måde som en tillids-

fjerde år af og blandt borgerne i

tøjer.

repræsentant og skal gennemgå

regionen.

Repræsentativt demokrati

Schengensamarbejdet

Schengensamarbejdet er et sam-

en særlig uddannelse.

Skifteretten

Et repræsentativt demokrati er en

arbejde mellem EU-landene Bel-

Skifteretten er en afdeling af en

styreform, hvor folket vælger

gien, Danmark, Finland, Frankrig,

byret. Den behandler dødsboer,

medlemmerne til et repræsenta-

Grækenland, Holland, Italien,

konkursboer og spørgsmål om

tivt organ. I Danmark til Folketin-

Luxembourg, Portugal, Spanien,

deling af ægtefællers formue efter

get, regioner og kommuner.

Sverige, Tyskland og Østrig og

en skilsmisse.

Norge, der ikke er med i EU. Det

Rigsfællesskab

indebærer, at personer fra de

SSP-samarbejde

Rigsfællesskabet er et økonomisk,

lande, som er med, frit kan krydse

SSP-samarbejdet er et samar-

juridisk og sprogligt fællesskab,

grænserne mellem landene, det

bejde mellem skole, sociale myn-

som knytter Danmark, Færøerne

vil sige uden grænsekontrol. Dan-

digheder i kommunerne og poli-

og Grønland sammen i ét rige

mark har været med i Schengen-

tiet. Formålet er at forebygge

under den danske grundlov. Færø-

samarbejdet siden 1997.

kriminalitet blandt børn og unge.

erne og Grønland har udstrakt

selvstyre inden for rigsfællesska-

Statsadvokat

bet.

En statsadvokat er den offentlige

anklager i straffesager ved landsretterne.

163

Medborger_indmad_tryk.indd 163 24/06/07 23:58:37

More magazines by this user
Similar magazines