Referat af Generalforsamling den 9. november 2010 ... - CK Aarhus

ckaarhus.dk

Referat af Generalforsamling den 9. november 2010 ... - CK Aarhus

Referat af Generalforsamling den 9. november 2010

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

Formand John Ollerup bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Kim Birkjær som dirigent.

Generalforsamlingen godkendte forslaget.

Kim Birkjær takkede for valget og opfordrede til at holde en pæn og ordentlig tone. Kim Birkjær bad desuden

om at alle mobiltelefoner blev indstillet til lydløs ringning. Kim Birkjær konstaterede dernæst at

generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Herefter gav dirigenten ordet til formand John Ollerup.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Formand John Ollerup oplæste bestyrelsens beretning:

Det har været både et godt og et mindre godt år. Vi har brugt nogen tid og kræfter på det af

generalforsamlingen nedsatte strukturudvalg. Tidsplanen var ikke mulig at overholde, men vi fik diskuteret os

frem til en række ændringsforslag til vedtægterne. Forslagene blev imidlertid forkastet med en meget lille

margen på den ekstraordinære generalforsamling i oktober måned.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde besluttede vi, efter en grundig diskussion, at tage kontakt til udvalget

for at drøfte situationen, idet vi syntes der var mange gode ideer i udvalgets forslag. På mødet med udvalget

blev vi enige om, at bestyrelsen skule fremsætte forslag til ændringer til vedtægterne der til gode ser

udvalget, samt de bemærkninger fra den ekstraordinære generalforsamling der fik forslaget til at falde.

Det betyder at der nedsættes udvalg på generalforsamlingen, der er ansvarlige for aktiviteterne i udvalget og

at udvalgets arbejde skal indgå i den årlige beretning på generalforsamling. Udvalgets økonomi fremgår af

budgettet der vedtages på generalforsamlingen, og administreres af kassereren. Hvis de forslag vedtages

under punktet indkomne forslag, vil valget finde sted efter de regler der står i forslaget, og dermed gælde

under punktet ”Valg”.

Efter den ret store nedgang i antal medlemmer sidste år, er medlemstallet nu stabilt, og de der er medlem

alle betaler kontingent. Bestyrelsen har iværksat en medlemsundersøgelse med spørgeskema, der bliver

udsendt til alle medlemmer efter generalforsamlingen, så bestyrelsen har et materiale den kan arbejde med.

Landevejsløbet.

Klubbens største sportslige aktivitet er SMC-Århus løbet, der i år blev afholdt den 16. maj. Lad mig sige det

med det samme, Det var et imponerende flot arrangement, en meget flot indsats der er gjort af udvalget og

hjælperne, det er godt organiseret, velgennemført og alt fungerede og hvad kan der mere siges. Når det

også giver overskud kan det vel ikke være bedre. Også fra kommissærerne har der været en flot kritik. Det

er dejligt og godt for klubben at der er styr på den aktivitet. Der skal lyde en stor tak fra klubben og

bestyrelsen til udvalget, med ønske om genvalg.

Trænerudvalg.

Bestyrelsen vil foreslå at der nedsættes et trænerudvalg, der skal styrke arbejdet med de eksisterende

seniorryttere samt den nyoprykkede Juniorer, da specielt de første har været lidt forsømte ved træning.

Junior arbejdet.

Arbejdet med vore juniorer er ikke lykkes specielt godt, vi har ikke fået tilstrækkeligt udbytte af vore

menneskelige og økonomiske satsning. Det er kun Niklas Pedersen, og til dels Lasse Eland, Claus Brandt

og Kasper Harders, der har opfyldt deres egne og vores forventninger. Og lad mig slå det fast at det ikke kun

er rytternes skyld. Det er også os som ledere, der har fejlet. Det betyder at vi må gribe det væsentlig

anderledes an med den næste årgang, hvor vi må følge dem meget tættere end vi har gjort i år.

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670


Børn & Unge.

Vi har hos Børn & Unge en gruppe, som vi venter os meget af. De vil gerne køre

cykelløb, de gennemfører og får gode placeringer. Vi er optimistiske, og med det vi har

lært som trænere og ledere tror vi på at vi når længere med arbejdet og målene til

næste år. Vi regner med træningssamlinger og ture (måske udland) som nogle af de aktiviteter der kommer

på programmet i 2011.

Cyklebanen.

Vi var også i år med i Cup Danmark med 2 afdelinger, en før og en efter sommerferien. Vi har desværre

ingen ryttere i Elite-klassen (endnu). Men vi er godt repræsenteret i B-klassen med 4 ryttere blandt de 10

bedste, heriblandt vinderen Nicklas Pedersen. I C-klassen har vi også ryttere, der er godt på vej. Men der

skal arbejdes meget mere med banesporten for at udbygge det ellers pæne resultat vi har i år, det regner vi

med kommer når trænerudvalget kommer i gang med arbejdet.

Motion.

Der er nu tre hold som køre om søndagen, med fast turleder, hvor hold 3 tager sig af de nye motionister. De

fælles kaffe ture eksistere stadig selv om det efterhånden kun er motionister der deltager, andre må også

gerne. Der har været afholdt fælles træningslejr for alle klubbens ryttere. Det blev en stor succes, som

afholdes igen til næste år. Det årlige Jyllandsløb blev afviklet af Niels Fisker og det team han omgiver sig

med. Det har udviklet sig til et særdeles professionelt team.

Også klubmesterskabet er blevet afviklet på fornemmeste maner. Bestyrelsen vil gerne sige tak til

motionsudvalget for en fremragende indsats for klubben. Det har givet sig udtryk, ved at Kai Hansen ved

klubbens afslutningsfest blev kåret til årets CK Aarhus medlem. Tillykke med det.

Århus Rundt.

Århus Rundt er flyttet fra cyklebanen til skolen i Stavtrup. Det har været en stor succes specielt hvad angår

afviklingen af arrangementet, hvor pladsforhold toilet forhold er bedre egnet end området omkring

cyklebanen. For så vidt angår økonomien, er den ringere end sidste år, men det tror jeg udvalget arbejder

meget med. Udvalget har et ønske om at prøve endnu et år i Stavtrup, hvilket vi i bestyrelsen regner med at

acceptere, men så kommer vi til at evaluerer arrangementet udvalget og bestyrelsen sammen om det er

rigtigt at fortsætte, idet kommunen undre sig over at aktiviteten ikke foregår fra cyklebanen. Også her skal

der lyde en stor tak fra bestyrelsen til udvalget, med tak for en fornem indsats.

Cross.

Onsdagscross har kørt på cyklebanen siden 2006. I 2010 ser det ud til at niveauet er hævet med 5-10

deltagere fra sæson 2009 til fast 25 pr. gang. Nogle gange op mod 40. Der er 1/3 der deltager på MTBcykler.

Rytterne kommer fra hele Jylland, så Århus står for den mest organiserede crosstræning i Danmark.

7 ryttere der var medalje ved DM træner her. I løbet af sæsonen har der været en stribe flotte resultater. Med

sejre i A-B klassen og H40 og flere ungdomsårgange, samt en håndfuld sejre i MTB og et dansk mesterskab

i cross-duatlon. Joachim Parbo har kvalificeret sig til VM.

Højdepunktet i cross var DM. CK Aarhus afholdt arrangementet sammen med Århus Mountainbike Klub. DM

i Cyklecross Januar 2010 blev en stor succes og blev udråbt til at være det bedste nogensinde. Der var stor

anerkendelse fra DCU, Århus kommune og Cyklebanen fik en flot eksponering. Mange tilskuere havde

trodset kulden hvilket gav en fin stemning, efter en spændende kørsel vandt Joachim Parbo DM for 4 gang.

Bestyrelsen er imponeret over det flotte arbejde, udvalget, sammen med Joachim, har sat i gang i Århus.

CK Aarhus` crossløb i oktober 2010 blev afholdt ved Moesgård Strand, som en del af 2 dage ved Århus. Det

blev arrangeret af Henrik Nørskov og Henrik Rohlin, men der var alt for få frivillige hjælpere, selv om et

klubarrangement blev aflyst. Vi er som klub nødt til at sikre at flere af klubbens medlemmer melder sig til de

aktiviteter, som udvalgene laver, hvad enten det er Licensløbet, Baneløbene, Cross, Århus Rundt osv. for

det er et gennemgående problem, at det er nogle få det hænger på. Derfor er det vigtigt at de udvalg vi

forhåbentlig nedsætter her på generalforsamlingen arbejder med at organiserer det med de frivillige

hjælpere.

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670


Fremtiden.

Hvis de foreslåede ændringer af vedtægterne vedtages, vil vi fra bestyrelsen, hvis vi

bliver genvalgt, arbejde med:

1 – at fastholde vore eksistrende sponsorer og forsøge at få flere nye.

2 – at undersøge muligheden for selv at stå for fremstilling og salg af tøjet.

3 – at udbygge arbejdet med Aarhus kommune om ESAA arbejdet.

4 – projektet indendørs cyklebane i Aarhus.

5 – at have kontinuerlig kontakt med klubbens faste udvalg.

6 – nedsættelse af et trænerudvalg.

7 – at udvikle klubbens målsætninger.

Dirigenten takkede for beretningen og efterlyste spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen.

Ole Nørmark spurgte til klubbens nuværende medlemstal. Kasserer Jens Gylling oplyste at der pt. er 268

betalende medlemmer.

Jette Andreasen spurgte hvorfor Århus Kommune har kritiseret at Århus Rundt 2010 blev afviklet i Stavtrup.

Formand John Ollerup forklarede at det er (inspektør) Henrik Svendsen, som er klubbens daglige kontakt

hos Århus Kommune, der er meget utilfreds med beslutningen om at afvikle Århus Rundt i Stavtrup. Bjarne

Simonsen forstod godt at Århus Kommune er utilfreds med at Århus Rundt er flyttet til Stavtrup.

Sekretær Joachim Parbo spurgte generalforsamlingen om bestyrelsens målsætning svarer til

medlemmernes ønsker. Dirigenten afviste spørgsmålet og bad Joachim stille spørgsmålet senere.

Henrik Andresen udtrykte enighed i at klubben skal koncentrere sig om kerneopgaverne.

Bjarne Simonsen bad dirigenten om lidt friere rammer til at spørge. Bjarne mente at banepotentialet er u-

udnyttet og var enig med Joachim Parbo i at klubben bør fokusere på kerneområdet. Bjarne efterlyste

baneløb i stedet for cyklecross.

Jette Andreasen mente, at der er nok aktiviteter – fællestræning, fællesture, motionsløb osv. – i CK Aarhus til

at tilfredsstille hendes behov.

Henrik Andresen mente at tiden er vokset fra at køre cykelløb i Århus centrum. Sikkerheden (for deltagerne)

er meget bedre i Stavtrup. Formand John Ollerup var enig i dette, men bad udvalget respektere at der vil

være en fælles evaluering af arrangementet Århus Rundt.

Dirigenten bad herefter generalforsamlingen stemme om beretningen. Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2010 samt forelæggelse af budget og

kontingent for 2011 til godkendelse

Kasserer Jens Gylling oplyste at regnskabet blev udsendt ca. to uger inden den ordinære generalforsamling.

Lars Bo Andersen bad kassereren gennemgå regnskabet og kassereren orienterede herefter på grundlag af

balancen.

Jette Andreasen spurgte hvorfor der er brugt ca. 40.000 kr. på klubtøj til juniorrytterne. Jette ønskede også

at vide om der skal bruges så meget i 2011. Kassereren forklarede at der er brugt flere ressourcer på

juniorrytterne end budgetteret, fordi trænerne ikke havde overblik over omfanget og antallet af ryttere. Han

svarede at der ikke skal bruges så meget på juniorrytterne i 2011.

Jens Bjørn Poulsen kritiserede den samlede udgift til juniorrytterne. Kassereren forklarede at udgifterne til

juniorrytterne udover klubtøjet også dækker over udlandstur og træningssamlinger. Formand John Ollerup

forklarede at der var 10 juniorryttere, der fik et sæt klubtøj for meget, i et forsøg på at fastholde så mange

juniorryttere som muligt – et forsøg der desværre fejlede.

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670


Kasserer Jens Gylling gjorde opmærksom på at trænerne har holdt tilbage på udgifterne

til B&U, da det blev klart at udgifterne til junior blev større end forventet.

Jens Bjørn Poulsen spurgte hvorfor klubben har et lager af cykeldæk. Kassereren

forklarede at det blandt andet er dæk til trænernes cykler.

Dirigenten bad herefter kassereren forklare budgettet for 2011.

Kasserer Jens Gylling oplyste at der er budgetteret med underskud 6000 kr. fordi klubben investerer i et nyt

økonomisystem med onlinebetaling af kontingent mm.

Kontingentet er uændret.

Kassereren forslog at der åbnes for separate sponsorer til juniorrytterne for at fastholde aktivitetsniveauet.

Sekretær Joachim Parbo mente at det er en dårlig idé, da samme koncept ikke var muligt for det tidligere

eliteteam. Henrik Tolbøl og Jette Andreasen mente begge at der ikke bør være separate sponsorer for

juniorrytterne. Rune Jacobsen havde ikke noget imod at der for eks. står Fætter BR på juniorrytternes

klubtrøjer, hvis det fastholder rytterne i klubben. Henrik Andresen mente at muligheden for separate

sponsorer for juniorrytterne vil opdele klubben.

Johnny Franck argumenterede for mere frihed og plads til alle. I naboklubben Århus 1900 er der mange

klubber i klubben.

Eskil Vammen mente ikke at klubbens skal sige nej til et separat sponsorat.

Kasserer Jens Gylling foreslog et basis-tøjdesign i klubben uden sponsorer, med mulighed for forskellige

sponsorer afhængigt af disciplin. Det er vigtigt at huske at licensrytternes tøj skal godkendes af DCU.

Jette Andreasen nævnte at klubben har modtaget tilbud fra en sponsor, som vil reklamere på hele

klubtrøjen. Det havde kassereren ikke kendskab til.

Lars Bo Andersen mente at separate sponsorer er en mulighed såfremt der er tale om en koordineret

søgning og forhandling, så de enkelte udvalg og medlemmer ikke skal søge sponsorer til klubben.

Ole Nørmark mente at disciplinen med brug af klubtøjet er for dårlig. Han mente at klubben bør kræve at

rytterne træner i klubtøjet.

Morten Olsen mente at klubben går glip af sponsorindtægter ved at sige nej til separate sponsorer.

Dirigenten bad generalforsamlingen afslutte debatten. Herefter bragte dirigenten henholdsvis regnskab og

budget til afstemning. Både regnskab og budget blev godkendt.

Dirigenten foreslog herefter en kort pause på 10 min.

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget otte forslag, som alle er vedlagt indkaldelsen.

Forslag 1: Regelsæt for hvad man som frivillig træner og leder kan modtage fra klubben. Ændringsforslag

blev vedtaget idet generalforsamlingen ikke ønsker at regelsættet gøres offentligt.

Forslag 2: Offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder. Vedtaget.

Forslag 3: Mødeplan for bestyrelsen. Ikke vedtaget.

Forslag 4: Møder bør holdes på mandage. Vedtaget.

Forslag 5: Forældre bør have stemmeret på generalforsamlingen. Ikke vedtaget.

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670


Forslag 6: Ny paragraf 3 og 4. Vedtaget.

Forslag 7: Ny paragraf 8 og 11. Ændringsforslag vedtaget idet det tilføjes efter stk. 3 at

rytterrepræsentanten vælges for 1 år samt at stk. 4 ændres så udvalgsmedlemmer

udpeges.

Forslag 8: Ny paragraf 15. Vedtaget.

5. Valg til bestyrelsen

Fordi forslag 6, 7 og 8 alle træder i kraft med omgående virkning, skal der vælges medlemmer til bestyrelsen

i følge nye vedtægter. Der skal vælges: Formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer (et medlem for 2

år og to medlemmer for 1 år).

John Ollerup meddelte at han modtog genvalg til formandsposten.

Joachim Parbo meddelte at han stillede op som formand.

John Ollerup blev genvalgt.

Jens Holm Gylling meddelte at han modtog genvalg som kasserer.

Jens Holm Gylling blev genvalgt.

John Ollerup foreslog Jan Nissen til medlemsposten for 1 år og Kjeld Liisberg til medlemsposten for 2 år.

Joachim Parbo foreslog Johnny Franck til medlemsposten for 1 år.

Henrik Andresen foreslog Kim Birkjær til posten for 2 år.

Kristian Birkmose opstillede til medlemsposten for 2 år.

Kjeld Liisberg blev valgt til bestyrelsesmedlem 1 for 2 år.

Kristian Birkmose opstillede til medlemsposten for 1 år.

Michael Larsen opstillede til medlemsposten for 1 år.

Michael Larsen blev valg til bestyrelsesmedlem 2 for 1 år.

Kristian Birkmose opstillede til medlemsposten for 1 år.

Johnny Franck opstillede til medlemsposten for 1 år.

Lars Bo Andersen opstillede til medlemsposten for 1 år.

Johnny Franck blev valgt til bestyrelsesmedlem 3 for 1 år.

Kristian Birkmose blev valgt til bestyrelsessuppleant 1.

Lars Bo Andersen blev valgt til bestyrelsessuppleant 2.

Følgende medlemmer blev udpeget til klubbens udvalg:

Børn & Unge: Finn Eland, Dan Harders og Dennis Olesen.

Bane: Johannes Ollerup Sall, Bjarne Simonsen, Kim Birkjær, Peter Tranberg

Landevej licens: Stig Nørregård, Niels Winther, Jacob Rohde, Anders Niemann

Landevej motion: Kai Hansen, Michel Denieul, Jens Bjørn Poulsen, Henning Kristensen

Terræn: Rune Jacobsen, Henrik Nørskov, Henrik Rohlin, Kim Birkjær, Joachim Parbo

Johannes Ollerup Sall og Erik Lahm blev begge genvalgt som revisorer.

Niels Fisker Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant.

Jacob Linkis blev valgt til rytterrepræsentant.

6. Eventuelt:

Generalforsamlingen diskuterede muligheder for tilskud til cykelløb, startpenge til motionsløb og klubtøj.

Det blev diskuteret at klubbens målsætninger skal strammes op.

Man ønskede evaluering på årets klubmesterskab inden sæsonstart 2011.

Kim Birkjær beklagede sig over medlemmernes vilje til at hjælpe ved klubbens crossløb.

Det blev diskuteret om hjælpere skal have point, som kan udløse præmier i stil med Parkrun.

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670


Dirigenten bad diskussionen slutte. Han takkede for god ro og orden og erklærede

generalforsamlingen for afsluttet.

17. november 2010

Kjeld Liisberg

Referent

Kim Birkjær

Dirigent

Postadresse CK Aarhus v. John Ollerup | Blåmejsevej 10 | 8210 Århus V

Bank Djurslands Bank | Reg. 7264 Konto Nr. 0001030670

More magazines by this user
Similar magazines