Download årsrapport 2010 som pdf - Center for døve

cfd.dk

Download årsrapport 2010 som pdf - Center for døve

R a p p o r t 2 0 1 0


Center for Døve l Årsrapport 2010

4 Selskabsoplysninger

4 Ledelsespåtegning

6 Den uafhængige revisors påtegning

7 Erklæring om udført forvaltningsrevision

8 Ledelsesberetning

12 CfDs aktiviteter

22 Anvendt regnskabspraksis

26 Resultatopgørelse 2010

27 Balance

28 Pengestrømsopgørelse for 2010

29 Noter

33 Specifikation Videnscenter for Døvblindblevne

35 Resultat af segmenter

36 Segmentoplysninger institutionsdrift

38 Segmentoplysninger Tolke og konsulenter

39 Segmentoplysninger Støttecentre m. fl.

40 Segmentoplysninger Øvrige aktiviteter

2


Selskabsoplysninger

Ledelsespåtegning

Selskab

Center for Døve

CVR-nr.: 55280312

Hjemstedskommune: Gladsaxe Kommune

Telefon: 44391100

Telefax: 44391124

Internet: www.cfd.dk

E-mail: cfd@cfd.dk

Bestyrelse

Knud Søndergaard (formand – til august 2010)

Lars Abel (formand – fra august 2010)

Asger Bergmann

Lars Søbye

Gunhild Olesen Møller

Søren Dalmark

Carsten Sveigaard

Anne Hvid John

Anne Holtet (medarbejderrepræsentant)

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar -

31. december 2010 for Center for Døve.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig,

således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets

aktiver og passiver, finansielle stilling, resultatet samt pengestrømme.

Årsrapporten er godkendt på Center for Døves bestyrelsesmøde

d. 30. marts 2011.

Bestyrelse

Lars Abel

Formand

Asger Bergmann

Chefgruppe

Bruno Madsen (Centerchef)

Anne Vikkelsø

Helle Brøgger

Sussi Kongshøj Wilson

Kurt Faber-Carlsen

Niels Andersen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Lars Søbye

Søren Dalmark

Carsten Sveigaard

Gunhild Olesen Møller

Anne Hvid John

Ledelse

Bruno Madsen

Centerchef

4


CfD omsatte for 269,0 mio. kr. i 2010, hvilket

er en samlet vækst på 0,5 % i forhold til 2009.

5


Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Center for Døve

Vi har revideret årsrapporten for Center for

Døve for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2010 omfattende ledelsespåtegning,

ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis,

resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse

og noter. Årsrapporten aflægges efter

årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for

åRS Rapporten

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og

aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Dette ansvar omfatter udformning,

implementering og opretholdelse af interne

kontroller, der er relevante for at udarbejde og

aflægge en årsrapport, der giver et retvisende

billede uden væsentlig fejlinformation, uanset

om fejlinformationen skyldes besvigelser eller

fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig

regnskabspraksis og udøvelse af

regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter

omstændighederne.

Revisors ansvar og den

udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om

årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi

har udført vores revision i overensstemmelse

med danske revisionsstandarder og god offentlig

revisionsskik. Disse standarder kræver,

at vi lever op til etiske krav samt planlægger

og udfører revisionen med henblik på at opnå

høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke

indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå

revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der

er anført i årsrapporten. De valgte handlinger

afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen

af risikoen for væsentlig fejlinformation

i årsrapporten, uanset om fejlinformationen

skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen

overvejer revisor interne kontroller,

der er relevante for centerets udarbejdelse

og aflæggelse af en årsrapport, der giver et

retvisende billede, med henblik på at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter

omstændighederne, men ikke med det formål

at udtrykke en konklusion om effektiviteten af

centerets interne kontrol. En revision omfatter

endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen

anvendte regnskabspraksis er passende, om de

af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn

er rimelige samt en vurdering af den samlede

præsentation af årsrapporten.

Det er vores opfattelse, at det opnåede

revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som

grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver

et retvisende billede af Center for Døves

aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.

december 2010 samt af resultatet af Center

for Døves aktiviteter og pengestrømme for

regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 i

overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6


Erklæring om udført forvaltningsrevision

I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik

har vi for udvalgte forvaltningsområder

undersøgt, om Center for Døve har

etableret forretningsgange, der sikrer en

økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores

arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset

sikkerhed for, at forvaltningen på de

udvalgte områder er varetaget på en økonomisk

hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi

ikke blevet bekendt med forhold, der giver os

anledning til at konkludere, at forvaltningen i

2010 på de områder, vi har undersøgt, ikke er

varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig

måde.

Supplerende oplysning

Uden at det har påvirket vores konklusion

på den udførte forvaltningsrevision, gør vi

opmærksom på, at der fra driftsoverenskomstpartner

ikke er stillet krav om rapportering af

mål og resultater. Den udførte forvaltningsrevision

bygger derfor på centerets egne

undersøgelser af forvaltningen.

København, den 30. marts 2011

Deloitte

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

John Menå

statsautoriseret revisor

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet

bekendt med forhold, der giver os anledning til at

konkludere, at forvaltningen i 2010 på de områder,

vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk

hensigtsmæssig måde.

7


Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal 2010 2009 2008 2007

Hovedtal (mio. kr)

Nettoomsætning 269,00 267,77 260,22 250,93

Resultat af primær drift 9,68 11,54 18,10 16,58

Resultat af finansielle poster 0,37 0,43 1,21 0,32

Resultat af ekstraordinære poster 0,00 0,00 0,00 0,00

Årets resultat 10,05 11,96 19,32 16,91

Egenkapital 144,23 134,18 122,22 97,50

Balancesum 186,25 175,03 161,86 156,92

Investeringer i materielle anlægsaktiver 9,68 1,45 3,22 2,24

Pengestrømsforhold

Driftsaktivitet 12,18 31,20 -0,91 7,87

Investeringsaktivitet -9,68 -1,45 -3,22 -1,89

Finansieringsaktivitet 0,00 0,00 0,00 0,00

Årets ændring i likviditet 2,50 29,76 -4,13 5,98

Aktivitetsmæssige nøgletal

Døgnpladser 89 83 81 81

Belægningsprocent døgnpladser 101,20 101,60 102,99 98,93

Dagpladser 121 121 117 117

Belægningsprocent dagpladser 96,10 92,70 96,48 95,92

Pladser i alt 210 204 198 198

Antal årsværk 478 459 437 453

Nøgletal

Overskudsgrad (%) 3,60 4,31 6,96 6,61

Likviditetsgrad (%) 183,55 556,12 384,88 150,52

Soliditetsgrad (%) 77,44 76,66 75,51 62,13

Egenkapitalens forrentning (%) 7,22 9,33 17,58 18,98

Center for Døve 2010

CfD omsatte for 269,0 mio. kr. i 2010, hvilket er en samlet vækst på 0,5 % i forhold til 2009. Dette skal ses i lyset af,

at Det Sociale Tolkeprojekt ophørte i CfD-regi ved udgangen af 2009, og med dette bortfaldt en omsætning på

17,2 mio. kr. Den kompenserende vækst er fortrinsvis sket på institutionsområdet og på tolkeområdet.

8


Figur 1. Økonomisk udvikling

Mio. kr.

350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

2007

2008

2009

2010

100.000.000

50.000.000

0

Driftindtægter

Lønomkostninger

Øvrige

omkostninger

Driftresultat

Årets resultat blev positivt på kr. 10,0 mio., hvilket ledelsen anser for tilfredstillende.

I forhold til budgettet blev overskuddet kr. 3,1 mio. højere end budgetteret.

Figur 2. Budget og forbrug

Mio. kr.

350.000.000

300.000.000

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Driftindtægter budget

Driftindtægter forbrug

Lønomkostninger budget

Lønomkostninger forbrug

Øvrige omkostninger budget

Øvrige omkostninger forbrug

10


En væsentlig årsag til, at resultatet blev bedre

end budgetteret, er, at alle aktiviteter har

præstereret tæt på eller bedre end det budgetterede

resultat.

Ejendomme

På alle Center for Døves egne bygninger har der

i 2010 været en fortsat markant indsats med

ombygninger, udbygninger og i særdeleshed

fortsat tiltrængte renoveringer. I 2010 er der ud

over almindelig vedligeholdelse blandt andet

sket følgende:

• Renovering og ombygning af D-blok samt tilhørende

gangarealer på Oktobervej afsluttet.

• Renovering og ombygning af C-blok samt

tilhørende gangarealer på Oktobervej påbegyndt.

• Større tagreparation og udskiftning af vinduer

gennemført på dele af Egebækhus.

• Udskiftning af vinduer m. m. på 1. sal i Døvblindehuset

gennemført.

• Midlertidig pavillonbygning med 4 boliger

opført i Nyborg.

• Nyt parkeringsanlæg i Gladsaxe påbegyndt.

• Nyt servicehus til Vaskeriet afsluttet.

• Udskiftning af en række større vaskerimaskiner

påbegyndt, hvilket i løbet af 2011 vil muliggøre

overgang til fjernvarme i Gladsaxe.

Medarbejdere

Center for Døves vigtigste ressource er vores

mange dygtige medarbejdere. Der har i 2010

været en vækst i antal medarbejdere fra 459

årsværk i 2009 til 478 årsværk i 2010 (eksklusiv

borgere i beskyttet beskæftigelse). Der har

været fokus på en fortsat udvikling af kompetencerne

og af arbejdsmiljøet, som er nødvendige

forudsætninger for, at den borgerrettede

service kan forbedres og udvikles. Som det

fremgår senere af dette regnskab, har der været

en reduktion af sygefraværet.

Økonomi

Center for Døve gennemgår i disse år store

udfordringer på mange områder. Det har været

prioriteret at holde fokus på den økonomiske

konsolidering, som bestyrelsen har truffet beslutning

om, og fortsat udvikle kerneydelserne

og styrke CfD til de kommende års udfordringer,

som blandt forventes at indebære et

stigende behov for at opretholde og forbedre

serviceniveauet samtidig med ,at der skal ske

økonomiske effektiviseringer. Dette skal blandt

andet ske ved fortsat it-udvikling og faglig

opkvalificering af medarbejderne. Budget 2011

opererer med en reduktion af hovedparten

af CfD’s priser og takster på ydelser tilsvarende

den forventede pris- og lønudvikling

på fra 2010 på 1,8%. Bestyrelsen godkendte i

decemberr 2010 budget og udviklingsplan for

2011-2014. Budgettet opererer med driftsmæssige

overskud i hele perioden og et fortsat højt

investeringsniveau til bygningsmæssig renovering

og udbygning.

En væsentlig årsag til, at resultatet

blev bedre end budgetteret, er, at alle

aktiviteter har præstereret tæt på eller

bedre end det budgetterede resultat.

11


CfD’s aktiviteter

Som selvejende institution udførte CfD i 2010

i hovedgrupper følgende aktiviteter:

• Institutionsdrift

• Tolkeservice

• Konsulentservice

• Støttecentre og bofællesskaber

• Øvrige aktiviter (Videnscenter for

Døvblindblevne, Forældreprojektet samt

diverse interne fællesområder)

Fordelingen af aktiviteterne på eksterne

indtægter for CfD i alt var i 2010:

Institututionsdrift

CfD har Institutionsdrift jævnfør Lov om Social Service § 85, 103, 104, 107

og 108 samt Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32. Center for Døve

opkræver takster fra de kommuner, hvor de enkelte borgere er hjemhørende.

Desuden opkræves husleje, kostbetaling m. m. fra hver enkelt

borger, der bor i et af Center for Døves ejet tilbud.

Center for Døve har i 2010 haft 89 døgnpladser heraf 3 aflastningspladser,

samt 121 dagpladser heraf 6 pladser efter Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats

§ 32. I Nyborg-afdelingen er der desuden i 2010 startet et tilbud

under lov om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som her er

medregnet som dagpladser.

Figur 3. Eksterne indtægter

Udvikling pladstal 2010 2009 2008 2007

Døgntilbud

Oktobervej 34 33 32 31

Unohuset 11 10 9 8

V 18 0 1 2 3

Egebækhus 23 22 21 20

Døvblindehuset 9 8 7 6

Nyborg 12 11 10 9

Døgnpladser i alt 89 84 79 74

Institutionsdrift 56%

Tolkeservice 23%

Konsulentservice 11%

Støttecentre 7%

Øvrige 3%

Dagtilbud

Aktivitetscenteret 51 50 49 48

Døves vaskeri 34 33 32 31

Egebækhus 6 5 4 3

Døvblindehuset 6 5 4 3

Nyborg 24 23 22 21

Dagpladser i alt 121 116 111 106

Pladser i alt 210 200 190 180

*Note: I 2009 og frem er V18 inkluderet i Oktobervej

12


Belægningsprocenterne har været tilfredsstillende gennem året. Fordelt

på afdelinger har belægningsprocenten været:

Belægningsstatistik 2010

Døgntilbud antal pladser Belægnings %

Oktobervej 34 97,4

Unohuset 11 100,0

Døvblindehuset 9 89,8

Egebækhus 23 96,4

Nyborg 12 123,6

I alt 89 101,2

Dagtilbud antal pladser Belægnings %

Døvblindehuset 6 98,6

Egebækhus 6 82,8

Nyborg 24 128,5

AC 51 91,6

Vaskeriet 34 82,1

I alt 121 96,1

Samtlige pladser er godkendt af Gladsaxe

Kommune og indberettet til Rammeaftale for

Social- og Undervisningsområdet i Region Hovedstaden.

Yderligere information kan findes

i PSO-områdets årsberetning på www.cfd.dk.

Egebækhus har i 2010 modtaget kr. 322.070

i arv efter Dora Frederiksen. Beløbet er indtægtsført

i 2010 og ført på mellemregning til

senere anvendelse.

Årets resultat

Det samlede driftsresultat for institutionspladserne

er et underskud på kr. 0,2 mio. med en

samlet omsætning på kr. 150,2 mio. Segmentoplysninger

for området kan findes på side 36.

Underskuddet for institutionspladsom rådet er

optaget separat på egenkapitalen til fremtidig

udligning. Den økonomiske udvikling på

området de sidste fire år kan illustreres som

figur 4:

Figur 4. Institutionsdrift

Mio. kr.

160.000.000

140.000.000

120.000.000

100.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

20.000.000

0

Driftindtægter Lønomkostninger Øvrige

omkostninger

2007

2008

2009

2010

13


Tolkeservice

CfD driver Tolkebooking og service, og leverer blandt andet tolkeydelser til SU-styrelsen, De

Kommunale Jobcentre og Den Nationale Tolkemyndighed. Tolkeydelser afregnes efter timepris.

Aktivitet – udvikling i aktivitet gennem årene

Der blev i 2010 solgt 85.939 tolketimer, hvilket er en vækst på 12% i forhold til 2009, hvor der blev

solgt 76.362 tolketimer.

Årets resultat

Tolkeordningen afsluttede 2010 med et underskud på 0,7 mio. kr. og med en samlet omsætning

på kr. 62,2 mio. Segmentoplysninger for området findes på side 38. De sidste 4 års økonomiske

udvikling på området kan illustreres som følgende:

Figur 5. tolkeservice

Mio. kr.

70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

2007

2008

2009

2010

Driftindtægter

Lønomkostninger

Øvrige

omkostninger

Konsulentservice

CfD driver blandt andet Døvekonsulentordningen, Døvblindekonsulentordningen og Familiekonsulentordningen.

Døvekonsulentordningen leverer ydelser til borgere, jævnfør Lov om Social

Service § 12 og 13. Ordningen finansieres af alle landets kommuner, jævnfør Bekendtgørelse nr.

781 af 6. juli 2006 om kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- og landsdeldækkende

tilbud. Døvblindekonsulentordningen leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov om Social

Service § 12 og 13 og finansieres dels efter kontrakt med VISO, dels efter aftale med en række af

landets kommuner og Familiekonsulentordningen, som leverer ydelser til borgerne, jævnfør Lov

om Social Service kapitel 11. Døvblindekonsulentordningen finansieres fra sag til sag efter aftale

med borgernes hjemkommuner.

Ældrevejledningen har i 2010 modtaget kr. 111.402 i arv efter Annelise Birket. Beløbet er indtægtsført

i 2010 og ført på mellemregning til senere anvendelse.

Aktivitet

Oplysninger om konsulentområdets aktivitet kan findes i konsulenternes årsberetning på

www.cfd.dk.

14


Årets resultat

Der er for 2010 et samlet overskud på 0,5 mio. kr. med en omsætning på 30,0 mio. kr. Overskuddet for

Døvekonsulentordningen er optaget separat på egenkapitalen til fremtidig udligning. Segmentoplysninger

for området findes på side 39. De sidste 4 års økonomiske udvikling på området kan illustreres

som følgende:

Figur 6. Konsulentservice

Mio. kr.

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

2007

2008

2009

2010

10.000.000

5.000.000

0

Driftindtægter

Lønomkostninger

Øvrige

omkostninger

Støttecentre og Bofællesskaber

CfD driver Støttecentre og bofællesskaber, jævnfør Lov om Social Service § 83 og 85. Borgernes

kommuner opkræves en timetakst, der er fastsat i en aftalekontrakt med de respektive kommuner.

For Støttecentret og bofællesskabet i Nyborg er der frem til udgangen af 2010 indgået aftale med

Nyborg Kommune om driften.

Årets resultat

Årets resultat blev et overskud på 1,5 mio. kr. med en omsætning på kr. 19,6 mio. Segmentoplysninger

til støttecentrene kan findes på side 40. De sidste 4 års økonomiske udvikling på området

kan illustreres som følgende:

Figur 7. Støttecentre og Bofællesskaber

Mio. kr.

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

2007

2008

2009

2010

5.000.000

0

Driftindtægter

Lønomkostninger

Øvrige

omkostninger

15


Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter i 2010 omfatter:

• Videnscenteret for Døvblindblevne, der

finansieres af midler fra VISO – den Nationale

Videns- og Specialrådgivningsorganisation

under Socialministeriet.

• CfD’s interne Kompetencecenter m. m.

• Intern ejendomsdrift.

• Diverse øvrige fællesaktiviteter.

Videnscenteret for Døvblindblevne

Siden 1. januar 2007 har Videnscentret for

Døvblindblevne sammen med de øvrige

videnscentre på handicapområdet været en

del af vidensfunktionen i VISO – den Nationale

Videns- og Specialrådgivningsorganisation,

som hører under Socialministeriet. Videnscentret

udgør en selvstændig enhed på Center for

Døve og finansieres af midler fra Socialministeriet.

Videnscentrets har som opgave at indsamle,

udvikle, bearbejde og formidle viden om alle

aspekter af erhvervet døvblindhed til (primært)

fagfolk på alle niveauer og i alle sektorer, som

arbejder med døvblindblevne. Videnscentret

ophører i CfD-regi ved udgangen af 2010 og

fortsættes derefter i Videnscenter for Handicap

og Socialpsykiatri.

Årets resultat

Videnscentret havde i 2010 et overskud på 80

t. kr., som er ført til balance og dermed senere

slutudligning med VISO. Segmentoplysninger

for Videnscentret findes på side 40, og specifikation

af regnskabet er på side 33.

Kompetencecenteret

Kompetencecentret er en integreret del af

Center for Døves faglige virksomhed. Kompetencecentret

giver primært servicetilbud

til brugere på Center for Døve i form af bl.a.

psykologbistand, fysioterapeutisk bistand,

socialrådgiverbistand, psykiatrisk bistand og

juridisk bistand. Sekundært ydes også ekstern

bistand til institutioner og kommuner uden for

Center for Døve. I forbindelse med Kompetencecentret

drives yderligere Center for Døves

interne tegnsprogsuddannelse, hvor der i

begrænset omfang udbydes eksterne pladser.

Indtil medio 2010 har Kompetencecentret

også drevet Forældrevejledningsprojektet,

Projektet blev imidlertid medio 2010 afsluttet

i CfD-regi, dog til fortsættelse i regi af Danske

Døves Landsforbund (DDL).

Ejendomsservice, ejendomsdrift og kantine

Center for Døve ejer ejendommene Generatorvej

2A/Oktobervej 22 i Gladsaxe, Egebækvej

159 i Nærum, Wesselsmindevej 9-11 i Nærum

og Skaboeshusevej 107 i Nyborg. Ejendommene

anvendes primært til institutionsdrift.

Ejendomsomkostningerne finansieres ved,

at afdelinger, der anvender ejendommene,

betaler huslejebidrag.

Diverse fællesaktiviteter

Aktiviteterne omfatter administration og

it, centrale puljer samt fælles områdeledelse.

Centrale puljer dækker diverse fælles

personale omkostninger som ekstraordinære

arbejdsmiljøtiltag, sundhedspulje og krisepsykologisk

beredskab etc. Administration og it

finansieres ved, at alle afdelinger bidrager med

en fastsat procent af de eksterne indtægter.

Det samme er gældende for Centrale puljer og

omkostningerne til områdeledelse.

Årets resultat for Øvrige aktiviteter

Resultatet blev et overskud på kr. 3,5 mio.

med en ekstern omsætning på 7,0 mio. kr.

Segmentoplysningerne for øvrige aktiviteter

er på siderne 40-42. De sidste 4 års økonomiske

udvikling på området kan illustreres som

følgende:

Figur 8. Øvrige aktiviteter

Mio. kr.

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

2007

2008

2009

2010

Driftindtægter

Lønomkostninger

Øvrige

omkostninger

16


Kapacitetsomkostninger

I 2010 har alle afdelinger fortsat bidraget med

en fastsat procentsats af de eksterne indtægter

til kapacitetsomkostninger på Center for Døve,

hvilket skal forstås som opbygning af nødvendig

likviditet og egenkapital til forsvarlig drift.

Resultatet blev som budgetteret et overskud

på kr. 5,0 mio.

Usikkerhed ved indregning

og måling

I forbindelse med strukturreformen og

nedlæggelsen af Københavns Amt og den

deraf følgende ændring af Center for Døves

driftsforhold har Center for Døve etableret

selvstændigt regnskab og beregnet selvstændig

åbningsbalance pr. 1. januar 2007.

• I forbindelse med strukturreformen har

Københavns Amt overdraget pant i Center

for Døve til Gladsaxe Kommune. Pantene

er optaget i forbindelse med anlæg og

renovering af Center for Døves ejendomme

og er alle rente- og afdragsfrie. Gladsaxe

Kommune oplyste i 2009, at deres pant i CfD

er på 33,1 mio. kr., hvoraf de dog manglede

pantebreve for 24,9 mio. kr. Desuden oplyste

Gladsaxe Kommune i 2009, at de ville være

behjælpelige med mortifikation af pantebreve

for kr. 3,3 mio. kr. Denne mortifikation

er fortsat ikke sket. CfD er i dialog med

Gladsaxe Kommune om dette.

Usædvanlige forhold

Center for Døve har i forbindelse med etableringen

af eget regnskab pr. 1. januar 2007

ændret anvendt regnskabspraksis, således at

CfD nu følger årsregnskabsloven bestemmelser.

For nøgletallenes vedkommende betyder

dette, at der kun er medtaget tal for 2007,

2008, 2009 og 2010, da det ikke har været

muligt at opstille meningsfyldt regnskabssammenligning

med år 2006 og tidligere.

Særlige risici

Center for Døves indtægter består primært af

salg af tjenesteydelser inden for det sociale

område til kommuner samt levering af lovgivningsbestemte

ydelser til andre myndigheder.

Løn og ansættelsesforhold vedrørende ansatte

aftales på Center for Døves vegne af Kommunernes

Landsforening for hovedparten af de

ansatte. Dette indebærer, at der nødvendigvis

ikke er sammenhæng mellem lønstigninger og

indtægter.

Center for Døves væsentligste egne driftsrisici er:

• At sikre en fortsat balance mellem udbud

af institutionspladser og efterspørgsel efter

pladserne.

• At sikre en fortsat balance mellem antal

ansatte tolke og salget af tolketimer

• Samt løbende at opretholde en forsvarlig

balance mellem indtægter og udgifter,

hvoraf den største del udgør løn.

Vidensressourcer

Antallet af ansatte målt i årsværk, eksklusiv

borgere ansat i beskyttet beskæftigelse, har

udviklet sig som følgende:

- Årsværk 2007: 453

- Årsværk 2008: 437

- Årsværk 2009: 459

- Årsværk 2010: 478

Personalesammensætningen for månedslønnet

personale; ansat ultimo i årene, omregnet

til fuldtidsstillinger, og fordelt på overenskomster

har udviklet sig som følgende:

18


vidensregnskab ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

2010 2009 2008 2007

Overenskomstnavn

Kontorpersonale og IT-personale 36 38 38 37

Socialrådgivere og socialformidlere 1 1 27 27 24

Akademikere 7 9 9 10

Specialarbejdere, håndværkere m. fl. 5 5 5 6

Husassistenter/Ufaglærte reng.ass./ køkkenmedhj. 22 20 23 33

Ledende værkstedspersonale mv. 2 10 10 17 20

Lærere m.fl. 1 1 1 0

SocialpædagogerSe 2 , 3 162 175 166 161

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere 23 20 31 25

Syge- og sundhedsplejersker samt ledere 1 2 3 4

Social- og sundhedspersonale 28 26 26 25

Økonomaer, ernæringsass., køkkenledere 5 6 6 5

Ergoterapeuter/fysioterapeuter 3 3 3 4

Lederoverenskomst pæd.udd.personale 4 3

Tegnsprogstolke 121 111 97 102

Konsulentoverenskomst 1, 3 36

Kontraktansættelse 1

I alt 466 456 452 456

Noter

1. Hovedparten af socialrådgivere m. fl. Er i 2010 overgået til virksomhedsoverenskomst for konsulentområdet

2. Reduktionen fra 2008 til 2009 skyldes at dele af værkstedspersonalet overflyttes til pædagogoverenskomst

3. Reduktionen fra 2009 til 2010 skyldes at nogle pædagogiske ansatte konsulenter overflyttes til konsulentoverenskomst

I 2010 har alle afdelinger fortsat bidraget med en fastsat

procentsats af de eksterne indtægter til kapacitetsomkostninger

Center for Døve, hvilket skal forstås som opbygning af

nødvendig likviditet og egenkapital til forsvarlig drift.

19


Sygefraværet her udviklet sig som følgende:

- Gns. Sygefravær 2007: 5,37%

- Gns. Sygefravær 2008: 5,10%

- Gns. Sygefravær 2009: 5,27%

- Gns. Sygefravær 2010: 5,13%

Kompetenceudvikling af medarbejderne er et højt prioriteret fokusområde for CfD. Medarbejderne

anvender dels intern kompetenceudvikling, dels ekstern kompetenceudvikling.

I 2010 har Kompetencecenteret internt i CfD afholdt i alt 18 ugemodulers medarbejderuddannelse

i tegnsprog samt 2 ugemodulers introduktion til CfD og døvekultur. I 2010 har i alt 251 medarbejdere

deltaget i et internt tegnsprogskursus, og det gennemsnitlige deltagerantal har været 12,5

medarbejdere pr. kursus. Ud over tegnsprogskurserne har Kompetencecenteret afholdt en række

øvrige kurser, herunder et 2 ugers retstolkekursus med 20 deltagere.

Det Pædagogiske og Sundhedsfaglige område (PSO) har i 2010 gennemført et 4 ugers neuropædagogisk

kursusforløb med 25 deltagere.

Der ses i øvrigt en tendens til en øget ekstern opmærksomhed på CfD’s medarbejderuddannelse.

På såvel tegnsprogskurserne som på de øvrige af CfD’s kurser har der været en stigende ekstern

efterspørgsel og deltagelse i kurserne.

Den eksternt købte kompetenceudvikling og supervision har udviklet sig som følgende:

ekstern kompetenceudvikling

År beløb årsværk Gns. pr. åv

2007 1.379.015 453 3.044

2008 2.250.493 437 5.150

2009 2.550.846 459 5.557

2010 2.901.661 478 6.070

Miljøforhold

Center for Døve er tilsluttet en energiledelsesordning hos Force Technology, der fører løbende

kontrol med forbrug og har senest udarbejdet ELO-rapporter i 2005 med besparelser for øje.

Varmeanlæggene i Døvblindehuset og på Egebækhus er udskiftet gennem de seneste år. En udskiftning

til mere energivenlige vaskerimaskiner på Døves Vaskeri er påbegyndt i 2010, hvilket

i 2011 vil muliggøre en udskiftning af varmeanlægget i Gladsaxe.

For el, vand og varme fremgår forbrugsudviklingen af figur 9.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Bestyrelsen godkendte i december 2010 Budget- og udviklingsplan for 2011-2014. Budgettet opererer

med driftsmæssige overskud i hele perioden og et højt investeringsniveau til bygningsmæssig

renovering og udbygning.

20


Figur 9. Varme

m 3

200.000

180.000

160.000

140.000

120.000

2007

2008

2009

2010

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Nyborg

Egebækhus

Døvblindehuset

Gladsaxe

Figur 9. vand

m 3

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2007

2008

2009

2010

2.000

0

Nyborg

Egebækhus

Døvblindehuset

Gladsaxe

Figur 9. el

KWh

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

2007

2008

2009

2010

200.000

100.000

0

Nyborg

Egebækhus

Døvblindehuset

Gladsaxe

21


Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse

med årsregnskabslovens bestemmelser for

regnskabsklasse C (stor). I enkelte tilfælde,

der kan tilskrives CfD’s særlige forhold som

primært offentlig finansieret virksomhed, er

regnskabsaflæggelsen tilpasset Social- og

Indenrigsministeriets regelsæt. Der vil i disse

tilfælde blive redegjort for afvigelser.

Center for Døve har i henhold til årsregnskabslovens

§ 112, stk. 1 undladt at udarbejde

koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge

af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at

fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet,

og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet

som følge af en tidligere begivenhed

har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil fragå Center for Døve, og forpligtelsens

værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og

forpligtelser til kostpris. Måling efter første

indregning sker som beskrevet for hver enkelt

regnskabspost nedenfor. I forbindelse med

opstilling af primobalancen pr. 1. januar 2007

er CfD’s ejendomme, som ikke tidligere er

optaget i regnskaber, indregnet til offentlig

ejendomsvurdering for 2006, da den historiske

kostpris ikke kan opgøres.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige

risici og tab, der fremkommer inden

årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter

forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i

takt med, at de indtjenes, mens omkostninger

indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved

første indregning til transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre

monetære poster i fremmed valuta, som ikke

er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens

valutakurs. Valutakursdifferencer,

der opstår mellem transaktionsdagens kurs

og kursen på henholdsvis betalingsdagen og

balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen

som finansielle poster. Materielle og immaterielle

anlægsaktiver, varebeholdninger og andre

ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed

valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser

og varer indregnes i resultatopgørelsen, når

levering og risikoovergang til køber har fundet

sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv

moms, afgifter og rabatter i forbindelse med

salget og måles til dagsværdien af det fastsatte

vederlag.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger

i forbindelse med Center for Døves hovedaktiviteter,

herunder gevinster og tab ved salg af

materielle og immaterielle anlægsaktiver o.l.

Desuden omfatter omkostningerne køb af varer

og tjenesteydelser, administration, lokaler, tab

på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn samt

sociale omkostninger, pensioner mv. til Center

for Døves personale.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og

renteomkostninger, rentedelen af finansielle

leasingydelser, realiserede og urealiserede

kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer.

Endvidere gældsforpligtelser og

22


Aktiver indregnes i balancen, når det

som følge af en tidligere begivenhed er

sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele

vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan

måles pålideligt.

transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg

og amortiseringsfradrag vedrørende

prioritetsgæld mv.

Ekstraordinære poster

Ekstraordinære poster omfatter indtægter og

omkostninger, der hidrører fra begivenheder,

som ikke hører under selskabets ordinære

drift, og som derfor ikke forventes at være

tilbagevendende.

Skat

Center for Døve er en erhvervsdrivende fond,

men er undtaget for fondsbeskatningsloven

og er således skattepligtig efter selskabsskattelovens

§ 1, stk. 1, nr. 6, og har således

fradragsret for almennyttige uddelinger og

hensættelser. I den forbindelse er henlæggelse

af overskud til egenkapitalen sidestillet med

hensættelsesadgangen. Fonden er endvidere

undtaget fra selvangivelsespligt, idet fondens

formål anses for udelukkende almennyttigt.

CfD har ligeledes permanent boafgiftsfritagelse

i forbindelse med modtagelse af testamenteret

arv.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Løbende udviklingsomkostninger af it-systemer

aktiveres ikke, men udgiftsføres.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, teknik og inventar samt

andet anlægsinventar måles til kostpris med

fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Undtaget herfra er er grunde og bygninger

erhvervet før 01.01.2007, som er målt til

ejendomsvurdering for 2006, da den historiske

kostpris ikke kan opgøres. Der afskrives ikke på

grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger

direkte tilknyttet anskaffelsen og

omkostninger til klargøring af aktivet indtil det

tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget

i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter

kostprisen direkte og indirekte omkostninger

til materialer, komponenter, underleverandører

og lønninger. For finansielt leasede

aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af

dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de

fremtidige leasingydelser.

Renteomkostninger på lån til finansiering af

fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes

i kostprisen, såfremt de vedrører fremstillingsperioden.

Alle øvrige finansieringsomkostninger

indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med

fradrag af forventet restværdi efter afsluttet

brugstid. Der foretages lineære afskrivninger

baseret på følgende vurdering af aktivernes

forventede brugstider:

Bygninger

Bygningsinstallationer

Tekniske anlæg

Andre anlæg, driftsmateriel

og inventar

40 år

15 år

3-5 år

3-10 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi,

såfremt denne er lavere end

den regnskabsmæssige værdi.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle

anlægsaktiver opgøres som forskellen

mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger

og den regnskabsmæssige

værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller

tab indregnes i resultatopgørelsen, som en

korrektion til af- og nedskrivninger eller under

andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen

overstiger den oprindelige kostpris.

I regnskab 2010 er der optaget kr. 6,8 mio.

som anlæg under opførsel. Beløbet vedrører:

renovering og bygning af ny AJ-bygning i

Gladsaxe, gangarealer og servicearealer i

forbindelse med den fortsatte ombygning til

almene boliger i Gladsaxe samt investering i

nye vaskerimaskiner til Døves Vaskeri.

23


Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris,

der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med

fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af

forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

aktiver omfatter afholdte omkostninger, der

vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter

måles til kostpris.

Andre værdipapirer og

kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver

omfatter børsnoterede obligationer

og kapitalandele, der måles til dagsværdi

(børskurs) på balancedagen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse

til kostpris, svarende til det modtagne

provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Efterfølgende måles prioritetsgæld

til amortiseret kostpris. Dette betyder, at

forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen

og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales,

indregnes i resultatopgørelsen over

låneperioden som en finansiel omkostning ved

anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret

kostpris, der sædvanligvis svarer til

nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under

forpligtelser omfatter modtagne indtægter

til resultatføring i efterfølgende regnskabsår.

Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter

den indirekte metode og viser pengestrømme

vedrørende drift, investeringer og finansiering

samt selskabets likvider ved årets begyndelse

og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter

opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke

kontante driftsposter, ændring i driftskapital

samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter

omfatter betalinger i forbindelse med

køb og salg af virksomheder, aktiviteter og

finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling,

forbedring og salg mv. af immaterielle og

materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse

af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter

omfatter ændringer i størrelse eller af lån

eller afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger og

kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko,

med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal

Nøgletal er defineret som følgende:

Overskudsgrad =

Likviditetsgrad =

Soliditetsgrad =

Egenkapitalens =

forrentning

Segmentoplysninger

Der gives oplysninger på segmenter, der

omfatter en opdeling af CfDs aktiviteter i Institutionsdrift,

Tolkeservice, Konsulentservice,

Støttecentre og bofællesskaber samt Øvrige

aktiviteter. Segmentoplysningerne følger

Center for Døves regnskabspraksis og interne

økonomistyring.

Ved afgivelsen af segmentoplysninger er der

foretaget en række fordelinger af interne omkostninger

til de respektive segmenter.

Årets resultat før fin. poster x 100

Omsætning

Omsætningsaktiver x 100

Kortfristet gæld ekskl. feriepengeforpligtelse

Egenkapital x 100

Samlede aktiver

Årets resultat x 100

Gennemsnitlig egenkapital

24


Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte

metode og viser pengestrømme vedrørende drift,

investeringer og finansiering samt selskabets likvider

ved årets begyndelse og slutning.

25


Resultatopgørelse 2010

Note 2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

Nettoomsætning 1 268.997.970 267.766

Eksterne omkostninger 2 61.722.175 69.601

Personaleomkostninger 3 194.726.749 183.416

Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver 4 2.872.687 3.213

Driftsresultat 9.676.359 11.536

Finansielle indtægter 5 431.232 486

Finansielle omkostninger 6 58.043 59

Årets resultat 10.049.548 11.963

Forslag til resultatdisponering

Overført til næste år 10.049.548 11.963

26


Balance

Note 2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

Grunde og bygninger 7 98.789.113 96.356

Anlæg under opførsel 7 6.757.576 1.422

Tekniske anlæg 7 1.959.503 2.533

Andet inventar 7 625.787 1.010

Materielle anlægsaktiver 108.131.979 101.321

Deposita 999.916 670

Finansielle anlægsaktiver 999.916 670

Anlægsaktiver 109.131.895 101.991

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.829.703 26.479

Tilgodehavende Gladsaxe Kommune 2.935.060 2.022

Andre tilgodehavender 1.611.412 3.296

Tilgodehavender 33.376.175 31.797

Likvide beholdninger 43.742.300 41.247

Omsætningsaktiver i alt 77.118.475 73.044

Aktiver i alt 186.250.370 175.035

Egenkapital 8 144.234.546 134.185

Kortfristede gældsforpligtelser 9 42.015.824 40.850

Gældsforpligtelser i alt 42.015.824 40.850

Passiver i alt 186.250.370 175.035

Andre forpligtelser 10

Pantsætninger og eventualforpligtelser 11

Nærtstående parter 12

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor 13

27


Pengestrømsopgørelse for 2010

2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

Driftens likviditetsvirkning

Årets resultat 10.049.548 11.963

Regulering af pengestrømsforhold

-Afskrivninger og andre ikke kontante driftsposter 2.872.687 3.213

-Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver 0 0

Driftskapitalændringer

- Deposita -329.821 -55

- Tilgodehavender -1.579.474 14.866

- Kortfristet gæld 1.165.986 1.214

Pengestrømme fra driftsaktivitet 12.178.926 31.201

Nettotilgang af anlægsaktiver -9.683.458 -4.807

Modtaget fra salg af anlægsaktiver 3.360

Pengestrømme fra investeringsaktivitet -9.683.458 -1.447

Tilbagebetaling af gæld 0 0

Optagelse af lån 0 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 0

Ændring likviditet 2.495.468 29.754

Likvider og finansielle omsætningsaktiver

Pr. 01.01 41.246.832 11.493

Pr. 31.12 43.742.300 41.247

28


Noter

Note 2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

1 Indtægter

Institutionsdrift 150.212.670 138.650

Tolkeservice 62.172.606 57.357

Konsulentservice 29.957.581 30.012

Støttecentre m. m. 19.626.183 17.280

Øvrige aktiviteter 7.028.930 24.467

268.997.970 267.766

2 Eksterne omkostninger

Institutionsdrift 28.480.977 25.890

Tolkeservice 10.644.026 7.593

Konsulentservice 4.939.394 5.587

Støttecentre m. m. 1.490.023 1.288

Øvrige aktiviteter 16.167.755 29.242

61.722.175 69.601

3 Personaleomkostninger

Institutionsdrift 90.536.881 85.699

Tolkeservice 46.841.690 41.359

Konsulentservice 20.280.679 18.771

Støttecentre m. m. 14.574.772 14.620

Øvrige aktiviteter 22.492.727 22.967

194.726.749 183.416

fordeling personaleomkostninger

Løn og gager personale 169.118.226 160.315

Løn og gager brugere 1.597.088 1.772

Pensionsomkostninger 22.625.955 20.014

Andre sociale omkostninger 1.385.480 1.315

194.726.749 183.416

Heraf samlet til bestyrelse 31.209 13

Heraf samlet til chefgruppe 4.557.281 4.289

antal årsværk 478 459

29


Noter

Note 2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

4 Af- og nedskrivninger

Grunde og bygninger 1.914.901 1.870

Tekniske anlæg 573.194 643

Andet inventar 384.592 700

2.872.687 3.213

5 Finansielle indtægter

Kursgevinst obligationer 89.849

Andre finansielle indtægter 341.383 486

431.232 486

6 Finansielle udgifter

Andre finansielle udgifter 58.043 59

58.043 59

7 Materielle anlægsaktiver – anlægsoversigt

tekniske Andet Grunde og Anlæg under Anlæg

anlæg inventar bygninger opførsel i alt

Kostpris 01.01.10 4.005.278 3.096.058 101.864.684 1.422.249 110.388.269

Tilgang i årets løb 0 0 4.348.131 6.757.576 11.105.707

Afgang i årets løb 0 0 0 1.422.249 1.422.249

kostpris 31.12.10 4.005.278 3.096.058 106.212.815 6.757.576 120.071.727

Af- og nedskrivninger 01.01.10 1.472.581 2.085.679 5.508.801 0 9.067.061

Årets afskrivninger 573.194 384.592 1.914.901 0 2.872.687

Tilbageførsel ved afgang 0 0 0 0 0

af- og nedskrivninger 31.12.10 2.045.775 2.470.271 7.423.702 0 11.939.748

Regnskabsmæssig værdi 31.12.10 1.959.503 625.787 98.789.113 6.757.576 108.131.979

Regnskabsmæssig værdi af ejendomme 98.789.113

Offentlig ejendomsvurdering 2009 113.250.000

30


Noter

Note

8 Egenkapital

inst. drift DK ordning Øvrige i alt

Egenkapital pr. 01-01-10 jvf. regnskab 2009 163.463 707.195 133.314.340 134.184.998

Årets resultat -184.973 -513.380 10.747.901 10.049.548

egenkapital pr. 31-12-10 -21.510 193.815 144.062.241 144.234.546

2010 2009

(kr.)

(t. kr.)

9 Kortfristet gæld 31-12-10

Skyldig for køb af varer og tjenesteydelser 11.047.288 7.170

Skyldige personaleomkostninger 30.037.271 27.716

Periodeafgrænsninger 931.265 5.964

42.015.824 40.850

10 Andre forpligtelser

kontraktretslige forpligtigelser

12 lejemål med senest udløb 01.07.2013 (mio. kr.) 2,21

11 Pantsætninger og eventualforpligtelser

pant i ejendomme

Pantebreve overført til Gladsaxe Kommune

ifm. strukturreformen jf. Gladsaxe Kommune 33.129.162

Pantebreve under mortifikation jf. Gladsaxe Kommune 3.270.776

langfristede gældsforpligtigelser 36.399.938

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme

pr. 31.12.10 98.789.113

Pantene er rente- og afdragsfri og forfalder ved CfDs ophør eller ved ophør af driftsoverenskomst

med Gladsaxe Kommune.

31


Noter

Note

12 Nærtstående parter

Center for Døve anser Gladsaxe Kommune som nærtsstående part, da kommunen qua driftsoverenskomst

skal godkende centerets budgetter og takster samt føre tilsyn med væsentlige

aktivitetsområder.

Center for Døve har i 2010 haft transaktioner med Gladsaxe Kommune på almindelige vilkår,

som led i centerets drift på baggrund af driftsoverenskomst.

13 Honorar til bestyrelsesvalgt revisor

Honorar til bestyrelsesvalgt revisor for regnskabsåret:

Revision 200.000

Andre ydelser end revision 128.000

i alt 328.000

32


Specifikation regnskab 2010

Videnscenteret for Døvblindblevne

budget Forbrug %

1201 Faste offentlige tilskud -2.378.200 -2.400.000 101

1898 Øvrige indtægter 1 0 77.815

Eksterne indtægter -2.378.200 -2.322.185 98

2101 Løn ledelse og adm. 440.000 778.476 177

2102 Løn fagligt personale 675.000 441.839 65

2149 Lønreguleringer 120.000 29.864 25

2602 Barselsfond 0 1.076

Lønomkostninger 1.235.000 1.251.255 101

3103 Konsulent edb 20.000 7.500 38

3105 Køb af tolkeydelser 20.000 16.360 82

3148 Øvrige tjenesteydelser 220.000 188.250 86

3152 Informationsmaterialer 300.000 167.140 56

3160 Porto og Fragt 100.000 86.729 87

3201 Tlf. abb./samtale/service 4.000 414 10

3202 Datatransmissionsomk. 10.000 4.270 43

3203 Serviceaft./licenser/data 10.000 41.956 420

3248 Øvrig tele- og dataservice 10.000 6.750 68

3302 Varme 8.000 18.675 233

3303 El 5.000 14.356 287

3304 Vand 5.000 2.549 51

3322 Ejd. forsikring mv. 2.000 2.170 109

3323 Renovation 1.000 529 53

3331 Service- og abonnementaftaler 2.000 0 0

3332 Rengøring/vask 20.000 27.151 136

3401 Personaleforsikringer 4.000 7.200 180

3402 Kompetenceudvikling/kurser 30.000 44.412 148

3411 Tjenesterejser personale 75.000 132.053 176

1

Overskud på kr. 80.361 er overført til mellemregning og slutafregning med VISO.

...fortsættes

33


Specifikation regnskab 2010

Videnscenteret for Døvblindblevne

...fortsat

budget Forbrug %

3421 Personalearrangementer 5.000 1.357 27

3448 Øvrige personaleudgifter 25.000 20.782 83

3451 Mødeomk. 20.000 20.324 102

3452 Repræsentationsomk. 0 2.596

3471 Kontingenter foreninger 0 3.711

3481 Abonnementer blade/aviser 2.000 1.648 82

3588 Øvrig transport 621

3701 Kontorartikler 10.000 9.929 99

3711 Inventar og udstyr 0 647

3716 Edb udstyr 20.000 26.795 134

3798 Øvrige anskaffelser 1.181 37 3

Eksterne driftsomkostninger 929.181 856.911 92

5001 Intern husleje 76.125 76.125 100

5251 Administration og IT 107.019 107.019 100

5253 Centrale puljer 30.875 30.875 100

Interne omkostninger 214.019 214.019 100

Driftsresultat 0 0

34


Segmentopdeling

Resultat af segmenter

ekst. Indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Institutionsdrift

2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.210

2008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.592

2009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.340

2010 150.212.670 90.536.881 59.860.762 -184.973

Tolkeservice

2007 56.514.789 40.988.698 13.605.483 1.920.608

2008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.901

2009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.408

2010 62.172.606 2.634.164 46.841.690 18.620.521 -655.441

Konsulentservice

2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.200

2008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.900

2009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.736

2010 29.957.581 20.280.679 9.171.687 505.215

Støttecentre og bofællesskaber

2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.283

2008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.400

2009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.371

2010 19.626.183 14.574.772 3.587.193 1.464.218

Øvrige aktiviteter

2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.737

2008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.248

2009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.630

2010 7.028.930 39.854.540 22.492.727 20.890.820 3.499.923

Kapacitetsomkostninger

2007 5.653.267 5.653.267

2008 6.562.751 6.562.751

2009 4.541.937 4.541.937

2010 5.047.416 5.047.416

I alt

2007 250.926.845 34.421.476 161.831.959 106.932.057 16.584.305

2008 260.223.452 42.026.742 165.585.897 118.560.305 18.103.992

2009 267.766.409 41.484.510 183.416.390 114.298.529 11.536.000

2010 268.997.970 47.536.120 194.726.749 112.130.983 9.676.359

35


Segmentoplysninger

Institutionsdrift

indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Nyborg

2007 17.144.475 10.335.738 6.887.889 -79.152

2008 20.566.414 12.499.532 7.640.254 426.628

2009 22.122.821 13.394.309 8.700.127 28.385

2010 26.602.554 15.820.755 10.919.104 -137.305

Egebækhus

2007 21.974.285 12.444.657 8.287.079 1.242.549

2008 24.851.642 13.009.715 11.388.320 453.607

2009 24.228.119 14.640.243 11.094.248 -1.506.372

2010

1

26.505.546 15.462.186 11.078.454 -35.094

Døvblindehuset

2007 13.213.022 7.618.594 5.181.598 412.830

2008 14.327.421 9.186.913 5.673.877 -533.369

2009 14.787.218 9.648.000 5.449.150 -309.932

2010 15.145.018 9.712.775 5.820.542 -388.299

Unohuset

2007 11.629.517 8.055.091 3.658.283 -83.857

2008 12.917.042 8.989.339 4.161.388 -233.685

2009 13.990.350 10.062.898 4.329.719 -402.267

2010 14.976.832 10.102.369 4.867.993 6.470

Oktobervej

2007 27.070.900 15.317.441 11.268.158 485.301

2008 31.515.053 17.182.307 14.237.454 95.292

2009 30.697.508 18.042.660 11.299.765 1.355.083

2010 32.423.730 18.750.592 12.356.585 1.316.553

Vision 18

2007 3.661.973 3.565.262 933.098 -836.387

2008 4.956.000 3.863.424 1.385.627 -293.051

2009 6.047.560 4.210.744 2.062.551 -225.735

2010 7.926.696 4.997.809 3.293.564 -364.677

1

Heri indgår arv på kr. 322.070, som er optaget på mellemregning til senere anvendelse.

36

...fortsættes


...fortsat indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Aktivitetscenteret

2007 10.628.797 6.057.951 4.255.640 315.206

2008 11.579.328 6.348.932 4.868.724 361.672

2009 11.764.125 6.817.903 4.849.818 96.404

2010 11.889.432 7.087.769 5.029.764 -228.101

Døves vaskeri

2007 15.312.109 8.763.352 6.734.037 -185.280

2008 15.528.005 8.834.316 6.896.191 -202.502

2009 15.012.552 8.882.370 6.348.088 -217.906

2010 14.742.862 8.602.626 6.494.756 -354.520

Institutionsdrift i alt

2007 120.635.078 72.158.086 47.205.782 1.271.210

2008 136.240.905 79.914.478 56.251.835 74.592

2009 138.650.253 85.699.127 54.133.466 -1.182.340

2010 150.212.670 90.536.881 59.860.762 -184.973

37


Segmentoplysninger

Tolkeservice

indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Tolke Kbh.

2007 23.569.443 17.239.632 3.966.777 2.363.034

2008 24.719.290 15.445.712 5.466.366 3.807.212

2009 27.984.491 19.734.416 5.360.984 2.889.091

2010 31.357.872 22.402.838 7.886.220 1.068.814

Tolke Odense

2007 8.598.322 5.692.985 1.360.991 1.544.346

2008 8.573.791 4.756.101 1.859.288 1.958.402

2009 6.753.040 4.630.915 1.569.469 552.656

2010 7.231.293 4.839.509 1.654.659 737.125

Tolke Fredericia

2007 10.943.954 7.230.177 1.936.797 1.776.980

2008 10.382.742 6.325.190 2.516.094 1.541.458

2009 10.969.281 7.281.177 2.761.567 926.537

2010 11.037.464 7.565.568 3.461.602 10.294

Tolke Århus

2007 9.934.154 7.925.266 2.099.886 -90.998

2008 8.367.444 5.587.265 2.411.446 368.733

2009 8.087.674 5.789.461 2.092.035 206.178

2010 9.546.017 7.748.613 2.553.762 -756.358

Tolke Aalborg

2007 3.461.010 2.574.912 889.990 -3.892

2008 3.371.323 2.427.320 789.863 154.140

2009 3.562.816 3.202.948 787.909 -428.041

2010 2.999.960 2.928.690 775.298 -704.028

Tolke Fælles

2007 7.906 325.726 3.351.042 -3.668.862

2008 3.170.366 815.736 4.293.674 -1.939.044

2009 2.142.987 719.827 1.531.173 -108.013

2010 2.634.164 1.356.472 2.288.980 -1.011.288

Tolkeområdet i alt

2007 56.514.789 0 40.988.698 13.605.483 1.920.608

2008 55.414.590 3.170.366 35.357.324 17.336.731 5.890.901

2009 57.357.302 2.142.987 41.358.744 14.103.137 4.038.408

2010 62.172.606 2.634.164 46.841.690 18.620.521 -655.441

38


Segmentoplysninger

Konsulenter

indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Døvekonsulenterne

2007 11.367.228 7.659.038 3.650.278 57.912

2008 11.724.766 7.114.350 4.236.748 373.668

2009 12.169.638 7.506.605 4.387.418 275.615

2010 12.213.602 9.000.786 3.726.196 -513.380

Familiekonsulenterne

2007 4.718.686 2.864.416 1.325.205 529.065

2008 5.385.104 3.723.888 1.579.143 82.073

2009 6.752.070 4.176.779 1.927.666 647.625

2010 5.462.471 4.043.409 2.070.739 -651.677

Døvblindekonsulenterne

2007 7.812.484 4.263.082 2.213.179 1.336.223

2008 8.578.699 5.617.649 2.513.891 447.159

2009 9.898.024 6.335.354 2.725.174 837.496

2010 11.401.068 6.775.687 3.208.480 1.416.901

Ældrevejledningen

2007 514.516 405.074 109.442 0

2008 564.769 445.817 118.952 0

2009 714.576 522.620 191.956 0

2010

1

880.440 460.797 166.272 253.371

Beskæftigelsesprojekt Døvblindblevne

2007 490.044 316.924 173.120 0

2008 674.869 422.972 251.897 0

2009 477.806 229.675 248.131 0

2010 0 0 0 0

Konsulenter i alt

2007 24.902.958 15.508.534 7.471.224 1.923.200

2008 26.928.207 17.324.676 8.700.631 902.900

2009 30.012.114 18.771.033 9.480.345 1.760.736

2010 29.957.581 20.280.679 9.171.687 505.215

1

Heri indgår arv på kr. 111.402, som er optaget på mellemregning til senere anvendelse.

39


Segmentoplysninger

Støttecentre og Øvrige aktiviteter

indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Støttecentre

Greve

2007 6.412.413 4.453.038 1.465.287 494.088

2008 6.325.953 5.074.737 1.611.219 -360.003

2009 6.109.912 4.738.262 1.452.041 -80.391

2010 5.729.027 3.982.377 1.627.914 118.736

Columbus

2007 6.374.006 4.377.107 1.333.704 663.195

2008 5.838.099 4.407.194 1.671.302 -240.397

2009 6.616.529 5.602.905 1.441.604 -427.980

2010 8.622.384 5.590.535 1.686.367

Nyborg

2007 3.667.563 3.447.501 220.062 0

2008 3.847.178 3.630.714 216.464 0

2009 4.553.561 4.279.512 274.049 0

2010 5.274.772 5.001.860 272.912 0

Støttecentre i alt

2007 16.453.982 12.277.646 3.019.053 1.157.283

2008 16.011.230 13.112.645 3.498.985 -600.400

2009 17.280.002 14.620.679 3.167.694 -508.371

2010 19.626.183 14.574.772 3.587.193 1.464.218

Øvrige aktiviteter

Det Sociale Tolkeprojekt

2007 21.924.463 1.584.966 20.339.497 0

2008 16.177.407 1.563.536 14.613.871 0

2009 17.181.828 1.768.800 15.413.028 0

2010 0 0 0 0

Videnscenteret for Døvblindblevne

2007 2.210.000 1.171.721 1.038.279 0

2008 2.316.538 1.309.967 1.006.571 0

2009 2.285.456 1.181.081 1.104.375 0

2010 2.322.185 1.251.255 1.070.930 0

...fortsættes

40


Øvrige aktiviteter

...fortsat indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Kompetencecenter

2007 1.392.632 2.840.124 2.192.744 871.138 1.168.874

2008 1.453.290 4.392.235 3.458.043 1.082.722 1.304.760

2009 929.459 4.574.528 3.755.045 1.264.551 484.391

2010 656.265 6.155.392 4.876.427 1.411.288 523.942

Tegnsprogsuddannelsen

2007 73.500 715.692 252.085 241.262 295.845

2008 44.000 870.376 430.393 342.990 140.993

2009 129.500 1.145.937 805.456 425.647 44.334

2010 134.000 1.286.636 687.172 173.229 560.235

Forældrevejledningen

2007 2.059.365 1.666.797 392.568 0

2008 2.137.923 1.668.976 468.947 0

2009 2.137.527 1.566.555 570.972 0

2010 1.078.494 889.675 188.819 0

Ejendomsservice

2007 1.539.482 2.052.350 2.449.745 1.098.429 43.658

2008 821.741 2.179.687 1.872.846 1.149.127 -20.545

2009 156.250 2.198.901 1.284.091 1.000.158 70.902

2010 149.930 2.256.661 1.318.848 985.451 102.292

Kantine

2007 1.058.490 1.362.787 1.755.103 1.444.761 -778.587

2008 1.267.379 1.617.967 1.552.735 1.328.591 4.020

2009 1.352.476 1.605.160 1.657.444 1.416.906 -116.714

2010 1.420.928 1.990.802 1.711.402 1.442.659 257.669

Øvrig ejendomsdrift

2007 5.315.285 3.714.656 1.600.629

2008 59.369 5.248.363 4.643.955 663.777

2009 129.611 5.101.857 5.996.366 -764.898

2010 20.790 6.392.318 6.718.854 -305.746

...fortsættes

41


Øvrige aktiviteter

...fortsat

indtægter Int. Indtægter Lønomk. Andre omk. Resultat

Fælles ledelse m. m. PSO og konsulenter

2007 850.324 2.400.380 2.025.972 1.222.352 2.380

2008 80.000 3.236.250 1.573.026 918.136 825.088

2009 4.997.030 1.876.867 638.846 2.481.317

2010 851.192 5.423.833 2.147.283 2.263.552 1.864.190

Administration og it

2007 135.783 10.153.286 5.770.066 5.024.403 -505.400

2008 52.473 10.517.887 6.581.705 5.941.556 -1.952.901

2009 164.631 10.839.643 6.841.145 4.846.178 -683.049

2010 119.751 11.591.447 7.363.913 5.173.859 -826.574

Centrale puljer

2007 1.175.999 3.928.305 2.029.796 243.170 2.831.338

2008 1.218.400 4.230.860 -134.453 1.275.657 4.308.056

2009 4.336.530 2.230.323 736.860 1.369.347

2010 275.395 4.757.451 2.246.752 1.462.179 1.323.915

Øvrige aktiviteter i alt

2007 32.420.038 28.768.209 20.898.995 35.630.515 4.658.737

2008 25.628.520 32.293.625 19.876.774 32.772.123 5.273.248

2009 24.466.738 34.799.586 22.966.807 33.413.887 2.885.630

2010 7.028.930 39.854.540 22.492.727 20.890.820 3.499.923

42


Center for Døve

Generatorvej 2 A

2730 Herlev

Tlf. 44 39 11 00

Fax 44 39 11 24

cfd@cfd.dk

www.cfd.dk

www.cfd.dk

More magazines by this user
Similar magazines