Mine krav - dine krav? - FOA

applikationer.foa.dk

Mine krav - dine krav? - FOA

Diskussionsoplæg

F O A – F A G O G A R B E J D E

Mine kravdine krav

Overenskomst 2007

Det private arbejdsmarked


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Mine krav – Dine krav

Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Det er – og skal være – medlemmernes

krav, der sætter dagsordenen for

de kommende overenskomstforhandlinger.

Overenskomsterne for de ansatte på det private

arbejdsmarked fornyes den 1. marts

2007, og FOA’s indflydelse er afhængig af

hvor konstruktivt og aktivt vi deltager i

debatten om kravene på det private område.

Et stigende antal FOA-medlemmer arbejder

nu i private virksomheder, men vores indflydelse

på det private arbejdsmarked er mindre

end på det offentlige område.

Jo bredere diskussion og jo klarere udmelding

blandt medlemmerne – des større bliver vores

indflydelse.

Hvis medlemmernes krav er klare og gennemdiskuterede,

vil vi stå stærkt i diskussion om

hvad der skal satses på ved OK-2007 med de

private arbejdsgivere på den anden side af

bordet.

Det bliver afgørende at få gang i vores privatansatte

medlemmers tanker, diskussioner og

ikke mindst holdninger til FOA’s kommende

overenskomstforhandlinger med de private

arbejdsgivere.

Jeg kommer med 8 bud på temaer og forslag

til OK-2007, men måske rammer jeg helt ved

siden af… Det må jeg så få at vide, så jeg kan

blive klogere.

Mine bud på temaer til diskussion er:

■ Løn – plads til forbedring

■ Fri – og penge til at nyde friheden

■ Det private og offentlige

– forskellige vilkår

■ Kompetenceudvikling – rettigheder og

ressourcer til faglig og personlig udvikling

■ Større valgfrihed – og til hvad

■ Ligestilling – mænd og barsel & medlemmers

pensionsindbetalinger under barsel

■ Godt helbred

– en naturlig del af arbejdsdagen

■ Tillidsrepræsentanter

– fortrop og frontfigur!

2 | FOA – fag og arbejde


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked

|

Løn – plads til forbedring

De danske virksomheders indtjening vokser og landets økonomi er styrket.

Det giver plads til mærkbare lønstigninger ved OK-2007, og det skal FOAs medlemmer

have gavn af.

De tider, hvor vi aftalte meget store lønstigninger,

som så bagefter blev slugt af prisinflation

og skattestigninger, er helt forbi.

Men som lønmodtagere skal vi også have

vores andel af det stigende overskud, som vi

skaber med vores arbejdsindsats.

Fra 2005 og til i dag har lønudviklingen på

det private arbejdsmarked haltet efter udviklingen

på det kommunale – det skal der rettes

op på.

FOA deltager ikke direkte i de afgørende forhandlinger

– lønudviklingen på det private

overenskomstområde afgøres sædvanligvis ved

industriens forhandlinger. Men vi skal have

den samme aftalte positive lønudvikling i

vores overenskomster.

FOA – fag og arbejde | 3


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Fri – og penge til at nyde friheden

Højere pensionsbidrag giver en bedre tilværelse når arbejdslivet stopper

– og højere feriegodtgørelse gør ferierne sjovere.

Afstanden mellem de private og offentligt

ansattes pensionsordninger er generelt for

stor. Det bør vi gøre noget ved i 2007.

De privatansattes pensionsordninger skal gøre

alderdommen lige så økonomisk tryg

som de offentligt ansattes ordninger.

De private pensionsordninger beregnes typisk

af hele den skattepligtige løn, mens man i det

offentlige holder ulempe- og overarbejdsbetaling

mm. uden for beregningen. Der er ikke

nødvendigvis noget galt i, at pensionsbidragsprocenten

er lavere for de privatansatte, men

der bør gøres noget ved afstanden.

Den særlige feriegodtgørelse er blevet hævet

for en række kommunalt ansatte ved ok-

2005. Jeg synes, at vi bør følge efter med

højere feriegodtgørelse i de private overenskomster.

4 | FOA – fag og arbejde


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked

|

Det private og det offentlige – forskellige vilkår

Der er fortsat brug for forskellige ansættelsesvilkår og valgfrihed for medlemmer.

Den private sektor – enkle overenskomster med kontant afregning.

Den offentlige sektor – tryghed med de personalepolitiske værktøjer.

Private overenskomster er enkle, kontante og

uden omsvøb – og uden så megen tryghed.

Offentlige overenskomster er lange og med

mange henvisninger til generelle aftaler, personalepolitik

og tryghed.

Sådan er forskellene, sagt ultrakort, mellem

de private og offentlige overenskomster.

De to typer overenskomster dækker samme

arbejdsopgaver og personalegrupper, men de

giver medlemmerne forskellige muligheder.

Medlemmer har, efter eget temperament og

smag, mulighed for selv at vælge sine vilkår.

De kan altså frit vælge den overenskomst som

passer netop dem. Den offentlige eller den

private.

Selv om overenskomsterne er udformet forskelligt,

skal de samlede personaleomkostninger

for private arbejdsgivere være mindst de

samme som på det kommunale område.

Måske får vi mange flere privatansatte i de

kommende år. Vi skal ikke arbejde for identiske

vilkår mellem offentlige og private, men

vi skal arbejde for at sikre gode vilkår for alle.

FOA – fag og arbejde | 5


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Kompetenceudvikling

– rettigheder og ressourcer til faglig og personlig udvikling

Vi skal styrke medlemmernes mulighed for en løbende faglig og personlig udvikling,

og dermed støtte opkvalificering.

Det er i tråd med udviklingen omkring os, at overenskomster giver ret til betalt

uddannelse efter eget valg – og indenfor arbejdstiden.

Jeg forventer, at videre- og efteruddannelse

samt overenskomstmidlerne til dette, bliver

det helt store tema ved forhandlingerne om

OK-2007.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling

medfører et stigende behov for mere kvalificeret

arbejdskraft. Vi skal dygtiggøre os i

det daglige arbejde. Men det indebærer også,

at ny viden, nye færdigheder og personlig

udvikling skal gøre os yderligere attraktive –

samt i stand til at mestre andre jobs. Det

handler om at give den enkelte de bedste

muligheder for et meningsfyldt og solidt job.

Vi kan godt bruge overenskomstmidler til en

styrket uddannelsesindsats. Når vi vel at

mærke har sikkerhed for, at det offentlige og

arbejdsgiverne også bidrager, og at pengene

bruges til en forstærket uddannelsesindsats,

som vi selv er med til at bestemme.

Pengene kommer igen i form af bedre vilkår

og større tryghed på langt sigt.

6 | FOA – fag og arbejde


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked

|

Større valgfrihed – og til hvad

Det enkelte medlems mulighed for at vælg mellem løn, frihed og pension er et

ubetinget gode for den enkelte.

FOA’s opgave er at fastlægge rækkevidden af valgfrihed. Og FOA skal ubetinget

sikre, at medlemmerne har overblik over konsekvenserne af de individuelle valg.

Vi har i forvejen valgfrihed på en række

områder i de gældende overenskomster med

videre.

For eksempel er der:

■ retten til at afholde eller udskyde den 6.

ferieuge eller til at få den omsat til ekstra

løn. Og der er også mulighed for at aftale

den 5. ferieuges forhold med sin arbejdsgiver.

■ retten til meget fleksibelt at opdele sin barselsorlov

efter eget ønske.

■ retten til at gå på deltid, såfremt det ikke

er praktisk umuligt på den konkrete

arbejdsplads eller i det konkrete job.

Men vi kan nå langt videre. Vi kunne for

eksempel aftale, at det enkelte medlem mere

frit kan vælge blandt forbedringerne i OK-

2007.

Højere løn, mere frihed eller bedre pension –

valget bør også være dit.

FOA aftaler – med arbejdsgiverne – de nærmere

vilkår og valgmuligheder. Og FOA sørger

for den nødvendige information til medlemmerne

om konsekvenser ved de forskellige

valg.

Flere medlemsundersøgelser viser, at dimensionen

valgfrihed er populær. Lad os komme

videre med at realisere denne frihed ved forhandlingerne

i 2007.

FOA – fag og arbejde | 7


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Ligestilling

– mænd og barsel & medlemmers pensionsindbetalinger under barsel

Hidtil har vi i ligestillingens navn skabt rettigheder for kvinder – og muligheder for

mænd. Men mænd holder sig tilbage med barsel. Måske kan rettigheder forbeholdt

fædre lokke dem til at tage en større del af orloven med børnene.

Ingen der er oppe i årene må blive straffet økonomisk for i ungdommen at have

fået børn. Retten til fuld pensionsindbetaling under barselsfravær er midlet, der

løser dette problem.

Vi kan fremme ligestillingen ved at gøre det

almindeligt og attraktivt for mænd at tage en

stor del af barselsorloven sammen med deres

børn.

Én mulighed er, ved OK-2007, at aftale at

noget af orlovsperioden er forbeholdt fædrene.

Det kan godt være at denne model skurrer

i ørerne, i forhold til valgfrihedstemaet.

Men her prioriterer jeg altså en reel ligestilling

over de frie valg.

Offentligt ansatte fik ved OK-2005 ret til

fuld pensionsindbetaling under hele barselsorloven.

Det gælder også perioder på dagpenge

og under børnepasningsorlov.

Længere barselsfravær fremover betyder ikke

lavere pension. Med andre ord er de offentligt

ansatte kvinders pensionsefterslæb ved at forsvinde.

Dette fremskridt for ligestillingen bør selvfølgelig

også ske på det private arbejdsmarked.

8 | FOA – fag og arbejde


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked

|

Godt helbred – en naturlig del af arbejdsdagen

Det er smartere at forebygge end at helbrede. Alle skal have ret til og praktisk

mulighed for motion i arbejdstiden. Retten til et godt helbred bør blive en overenskomstmæssig

ret for den enkelte medarbejder.

Et sundere arbejdsliv giver et sundere samlet liv.

Arbejdspladser som er godt indrettet er det

vigtigste for et sundt arbejdsliv. Men muligheden

for sund og afvekslende motion i løbet

af arbejdsdagen er også væsentligt.

Disse to typer forebyggelse er bedre end

behandling af skavanker i og udenfor arbejdstiden.

Frihed til lægebesøg eller anden behandling i

arbejdstiden er selvfølgelig et gode. Det er

også et gode at have ret til (fuld-) løn under

sygdom.

Men forebyggelse er endnu bedre – også i

arbejdstiden.

FOA – fag og arbejde | 9


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked |

Tillidsrepræsentanten – fortrop og frontfigur!

En god hverdag er en hverdag med indflydelse.

Medarbejderne skal have øget indflydelse på deres egen hverdag på arbejdspladsen.

Det kan tillidsrepræsentanterne sikre, hvis de har aftalt gode vilkår for deres

funktion og ansvar på arbejdspladsen.

Det er selvfølgelig bedre at arbejde på et sted,

hvor man har indflydelse på det daglige arbejde

end det modsatte – sådan har de fleste det

med dét.

Og det er tillidsrepræsentanten, der går forrest

i indsatsen for medarbejderindflydelse /

selvbestemmelse på arbejdspladsen.

Vi kan ikke i en overenskomst fastlægge

detaljerede regler for hvordan man præcist

samarbejder og tilrettelægger det daglige

arbejde.

Men derimod kan vi aftale nogle overordnede

rammer for tillidsrepræsentanternes funktion,

opgaver og indflydelse på arbejdspladsen. De

konkrete vilkår for en tillidsrepræsentant skal

løses ved dialog og aftale i den enkelte virksomhed.

10 | FOA – fag og arbejde


Overenskomst 2007 ■ Det private arbejdsmarked

|

Det var så mine bud på temaer, men husk

lige hvad jeg skrev i indledningen…

»Jeg kommer med 8 bud på temaer

og forslag til overenskomstforhandlingerne

i 2007, men måske rammer

jeg helt ved siden af… Det må jeg så

få at vide, så jeg kan blive klogere.«

Og at…

»Det er – og skal være – medlemmernes

krav, der sætter dagsordenen

for de kommende overenskomstforhandlinger.«

Med venlige hilsner – og lutter øre

Dennis Kristensen

Forbundsformand

FOA – fag og arbejde | 11


Mine kravdine krav

Det er – og skal være – medlemmernes krav,

der sætter dagsordenen for de kommende

overenskomstforhandlinger.

Mine bud på temaer til diskussion er:

■ Løn – plads til forbedring

■ Fri – og penge til at nyde friheden

■ Det private og offentlige – forskellige vilkår

■ Kompetenceudvikling – rettigheder og

ressourcer til faglig og personlig udvikling

■ Større valgfrihed – og til hvad

■ Ligestilling – mænd og barsel & medlemmers

pensionsindbetalinger under barsel

■ Godt helbred – en naturlig del af arbejdsdagen

■ Tillidsrepræsentanter – fortrop og frontfigur!

Dennis Kristensen

Redaktion: Dennis Kristensen, Ditte Blædel og Ulrik Andreasen

Grafik: GraFOA Maja Honoré

Tryk: FOAs trykkeri

Oplag: 500 eksemplarer, november 2006

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines