9. november - Århus Ungdommens Fællesråd

aauf.dk

9. november - Århus Ungdommens Fællesråd

Til stede: Anders Guldager Larsen (formand), Marie Trads

(næstformand), Anders Mols Krarup (kasserer), Michael Würtz (FDF),

Nina Hansen (KU), Rasmus Pedersen (KS)

Ikke til stede: Agnethe Christensen (HEBU), Erik Winther Paisley

(BUUSK)

Sekretariatet: Henrik Koch, Marie Hauberg (ref.)

Århus d. 24. november 2010

Styrelsesmøde, 9. november 2010 på ÅUF’s

sekretariat

Pkt. 1

Pkt. 2

Godkendelse af dagsorden

Visning af Mettes plancher tilføjes under pkt. 5.

Godkendelse af referat

Godkendt.

Århus Ungdommens Fællesråd

(ÅUF) er paraplyorganisation

for 110 lokalafdelinger af idébestemte foreninger, fx

spejdere, rollespillere, politiske, religiøse,

mellemfolkelige

og internationalt arbejdende

foreninger i Århus Kommune.

Pkt. 3

Orientering: grupperinger, formand og sekretariat

Henrik har sendt et brev ud om ÅUF’s forslag til besparelser i kommunen.

Styrelsen synes, at det ser fint ud.

Marie sendte sin opstilling til TV2 Østjyllands bestyrelse seks minutter for

sent, og derfor vil de ikke godkende den. Hun kan godt stille op alligevel,

og det er det stadig værd, da bestyrelsen har brug for unge folk.

Marie har holdt et oplæg om ÅUF til et møde om kommunale udfordringer

med DUF. Hun snakkede blandt andet om, hvordan den enkelte forening

kan lære at bruge DUF, FOU, ÅUF osv. Det var et godt møde med flere

gode tips – der var dog ikke mødt mange op fra vores medlemsforeninger.

De, der mødte op, sagde, at de fx savner vejledning om, hvordan man får

bedre mediedækning. Dette kan ÅUF hjælpe med i forvejen, så måske vi

skal gøre mere opmærksom på det Fx ved at besøge medlemsforeningerne,

lave en folder over vores ”services” samt gøre mere ud af det på årsmødet.

Ang. særlig dyrt materiel fik vi de sidste udbetlingsanmodninger ind, så

der nu kun er 10.000 kr. tilbage i puljen. Derfor valgte vi ikke at køre en

ekstra runde.

Der har været et temamøde omkring kommunens satsning på

familieaktiviteter. Der var mødt ca. 60 personer op, heraf nogle fra to af

vores foreninger.

Der er ved at blive oprettet fællesråd i Horsens og Odense, og Henrik har

været på besøg i Horsens for at fortælle lidt om ÅUF. I Odense har de været

i gang i over et år, men det er ikke helt så fast sammensat som ÅUF, mere et

løst netværk. Henrik foreslår, at ÅUF tager på besøg i Odense for at få lidt

input til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Styrelsen synes, at det er

en god idé. Vi kan også invitere de andre byer til årsmødet.

Århus Ungdommens Fællesråd

Sankt Nicolaus Gade 2

DK - 8000 Århus C

Telefon +45 8613 8911

Fax +45 8613 8935

Web: www.aauf.dk

E-mail: aauf@aauf.dk


ÅUF har fået en henvendelse til en rundbordssamtale i jobcentret, der vil

hjælpe unge med at gøre sig bedre på arbejdsmarkedet. Anders MK vil

gerne deltage i det. Vi kan fx fortælle, hvordan det er nemmere at få et job,

hvis man har været foreningsaktiv.

Der er møde i Børn og Unge‐byrådet i morgen kl. 13 på Rådhuset. Anders

MK vil gerne komme som frivillig i stedet for Nina. Ellers mangler vi ikke

frivillige i morgen, men til senere møder. Datoerne er meldt ud, så der kan

sættes kryds i kalenderen. Derudover er Børn og Unge‐byrådet lavet om til

en fanside på Facebook, så der opfordres til, at Styrelsen alle går ind og

”synes godt om” og sender opfordringen videre til alle 13‐17‐årige.

Side 2

Vi har fået en henvendelse fra frivilligjob.dk, som er en platform for opslag

til Projekt Frivillig. De har brug for folk, der vil lave en videoblog + deltage i

en professionel filmoptagelse. Til sidstnævnte har Henrik fundet en

politiker og en spejder, og der sendes mere info om videobloggen ud i et

nyhedsbrev.

Der er opstartsmøde for spejderdelen af projekt Krydsfelt 29. 11. kl. 19‐21.

Michael kommer højst sandsynligt, Marie tjekker også sin kalender.

Århus i forening skal snart mødes med rådmanden. Der er tvivl om, hvad

vi kan få ud af samarbejdet fremover, men det ville være oplagt at lave

nogle flere ting sammen. Anders GL skal i næste uge mødes med

repræsentanter fra andre dele af fritidslivet for at beslutte, hvem der skal

modtage årets frivilligpris.

Pkt. 4

Pkt. 5

Folketingsvalg

Marie har snakket med netværket af unge kandidater, og de var ikke

interesserede i at tage alle partiers kandidater med i projektet. Så kan ÅUF

ikke støtte op om det, men vi kan selvfølgelig hjælpe med noget praktisk,

ligesom vi hjælper alle mulige andre foreninger.

Nydansk Ungdomsråd/DUF lancerer til valget en kampagne: Dit land, dit

valg. Fokus er, at stemmedeltagelsen blandt unge indvandrere er

usædvanligt lav, og at flere skal stemme. Anders GL har indtryk af, at det er

et spændende projekt. De vil gerne have, at PUS spiller en aktiv rolle i

kampagnen, og at ÅUF spiller en mere overordnet rolle med fx at bestyre en

hjemmeside, lave pjecer og oplysning. Det vil altså kun koste os

arbejdstimer, og så passer det godt med vores arbejdsprogram. Det skal

ligge klart den dag, valget kommer, så arbejdet ligger i foråret. Nina tager

det med på et PUS‐møde og hører, hvad de siger.

Ny by ved Lisbjerg

Henrik har anskaffet materialet omkring den planlagte by ved Lisbjerg, og

der er desværre ikke tænkt frivillige foreninger ind i projektet – kun

sportsforeninger. Planerne er nu sendt i offentlig høring, og vi skal

indsende høringssvar inden 8. december. Vi ved fra Mårslet, at det er svært

at få en grund efterfølgende, så vi skal huske at gøre opmærksom på det nu.

Dels skal vi lave et høringssvar, dels kan vi arbejde mere med

mulighederne for udearealer. Der er to borgermøder, 17. nov. og 25. nov.

Marie er interesseret i at deltage i et af dem.

SFU holder borgermøde 22. november, og det er måske en god platform til


at vise Mettes plancher over et foreningshus. Det blev besluttet at

fremlægge ÅUF’s idéer, men ikke være medarrangør.

Vi har også sendt et læserbrev ind med to billeder, men hvordan skal vi

ellers gribe det an Styrelsen synes, det ser godt ud. Nogle synes, at ÅUF

skal være meget offensive omkring vores idéer – andre synes, at vi skal

starte med at få nogle ambassadører i foreningslivet. Det blev besluttet at

præsentere ÅUF’s tanker på årsmødet og vise plancherne. Vi kan også

sende en folder ud inden og få en debat i gang samt lave en workshop på

årsmødet.

Side 53

Pkt. 6

Pkt. 7

Pkt. 8

Pkt. 9

Pkt. 10

Årsmøde

Der blev uddelt et udkast til drejebog for årsmødet – den ligner sig selv.

Dato og sted har vi. Der blev nedsat et udvalg til forberedelse af

arbejdsprogrammet, bestående af Marie og Rasmus. Styrelsen foreslår nogle

hovedopgaver, og udvalget skriver det ned + de løbende arbejdsopgaver.

Derudover skal alle styrelsesmedlemmer lave en beretning om året, der er

gået og sende til Marie H. Det blev foreslået at invitere Rabih Azad‐Ahmed,

formand for kulturudvalget, som gæstetaler til årsmødet.

Styrelsen kom med tre forslag til hovedopgaver for næste år:

Foreningsservice – intern oplysning om, hvad vi laver. Lokaleforhold –

oplagt at køre videre med det. Frivillighedsår – med et mål om at få flere

aktive. Marie og Rasmus sætter sig sammen en dag og snakker om det. Vi

kan evt. skrive ud i en nyhedsmail, at folk kan henvende sig, hvis de har

gode idéer til arbejdsprogrammet.

Anders GL har lavet et udkast til en vedtægtsændring vedrørende

stemmeafgivelse på årsmødet. Styrelsen synes, det ser fint ud.

Personalesituationen, profil løntilskudsmedarbejder

Mette er stoppet i dag, hvad skal vi så have for en medarbejder Henrik har

lavet udkast til et jobopslag, som lyder på en arkitekt med mere fokus på

byplanlægning eller landskab. En kommunikationsmedarbejder kan også

være en idé. Der skal blot være arbejde nok.

Anlægspuljen, status

Der er i år syv ansøgninger fra vores foreninger, XXXXXXXXXXXXXXXX

herunder 1,3 mio. kr. til

Viby‐spejderne. XXXXXXXXXX Sekretariatet bliver indkaldt til møde med forvaltningen, og

derefter skal Anders og Marie til møde med rådmanden.

Grupperingsrepræsentanten kommer ind over, hvis det er relevant.

Regnskab, status

Foreløbigt regnskab blev sendt rundt og gennemgået. Der er ikke det store

at berette, andet end det sædvanlige, at vi lægger ud for nogle ting, mens

andre lægger ud for os til andre ting. Hyttefortegnelsen får et stadigt

mindre oplag, og spørgsmålet er, hvornår/om vi skal sløjfe den eller prøve

at relancere den Måske kan vi få udlejningshytterne til at betale for at stå i

fortegnelsen og give egenkontrol til folk på nettet. Alternativt skal styrelsen

lægge lidt arbejde i den. Det kan være en af de første underpunkter på

arbejdsprogrammet.

Evt. (næste møde, julefrokost)

Julefrokst bliver onsdag den 1. december, evt. hos DSU i Amaliegade.

Næste styrelsesmøde er ugen efter, den 7.12.

More magazines by this user
Similar magazines