17.01.2015 Views

Michael Quist - ATV - Jord og Grundvand

Michael Quist - ATV - Jord og Grundvand

Michael Quist - ATV - Jord og Grundvand

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MØDE I ATV JORD OG GRUNDVAND OM

PROJEKTER MED FORURENET JORD

JORDHÅNDTERING I STØRRE ANLÆGSPROJEKTER

MILJØKOORDINATOR MICHAEL QUIST, VEJDIREKTORATET

ONSDAG DEN 8. MAJ 2013

SCHÆFFERGÅRDEN, JÆGERSBORG ALLÉ 166, GENTOFTE


INDLEDNING

1. Definitioner af jordtyper inde for større vejprojekter

2. Undersøgelse af vej og fokusarealer mv.

3. Hvad er fokusarealer i et vejprojekt

4. Genplaceringslokaliteter

– midlertidige og permanente

5. General jordhåndteringsplan

6. Særlige jordhåndteringsplaner,

bl.a. for V2-kortlagte arealer samt fokusarealer

7. Konklusion


JORDTYPER I PROJEKTERER

Overjord fra vejareal

Sediment

(regnvandsbassiner)

Områdeklassificeret muld

Ren muld

Naturmuld

Kraftigt forurenet jord (fra

fokusarealer hhv. vejareal)

Lettere forurenet jord (fra

fokusarealer)

Slagger

Råjord fra vejareal

Vejkasse

Ren råjord

Naturråjord

Blødbund


JORD FLOW I FORHOLD TIL

FORURENINGSGRAD

• Der opgraves endvidere vejkassematerialer, som genanvendes direkte i

den nye vej. Slagger genanvendes til vejbygning under tæt belægning efter

reglerne i Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Jordkategorier og grænseværdier følger Jordflytningsbekendtgørelsen og

Miljøstyrelsens kvalitetskriterier. Terminologien fremgår af figur.

Figur . Kategorisering af jord.


OPGRAVNING AF JORDTYPERNE

GENEREL VD MODEL

Landzone – Byzone

Vejskel

Vejs

rarealer, landbrug, skovbrug

Øvrig landzone

Forurenede grunde:

• V1/V2 kortlægninger

• Fokusarealer

Øvrig byzone

Områdeklassificeret

byzone

Vejareal

rmuld (var. typer)

Blødbund

Ren muld

Forurenet muld

Ren muld

Områdeklassificeret muld

Overjord fra vejareal

Regnvandsbassin

Vejkassematerialer

Sediment

rråjord

Ren råjord

Forurenet råjord

Ren råjord

Ren råjord

Råjord fra vejareal


Miljøundersøgelser

• Offentlige vejarealer, som skal ombygges eller

nedlægges

• Fokusarealer

• Områdeklassificerede byzoner

• Blødbund

• Beton

• Slagger


UNDERSØGELSER PÅ

OFFENTLIGE VEJAREALER

Eksist. vejskel

Eksist. vejskel

BO AO Belægning AO BO

BR AR Vejkasse AR BR

AO: Overjord 0 – 1 m fra belægningskant

BO: Overjord 1 m – vejskel (højklasseveje)

AR: Råjord 0 – 1 m fra belægningskant

BR: Råjord 1 m – vejskel (højklasseveje)


UNDERSØGELSER I OMRÅDE-

KLASSIFICEREDE BYZONER


Undersøgelser af fokusarealer


Udarbejdelse af fokusarealer ud

fra flyfotokortlægning


HELSINGØRMOTORVEJEN

HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ

• Eksempel på jordhåndtering mv. i Rudersdal kommune.


Generel jordhåndteringsplan

• Størstedelen af jorden i projektet

• Intern genanvendelse og nyttiggørelse er det normale

• Kat. 1 jord fra eksproprierede arealer

• Kat. 1 og 2 jord fra områdeklassificerede byzoner

• Kat. 1 og 2 jord fra vejarealer

• Midlertidig genplacering af en lille andel

• Anmeldes under ét

• Det almindelige JVA-tilsyn med miljø backup

• Stor frihed for entreprenøren til at planlægge sit arbejde


MILJØANSØGNINGER MV.

Jordhåndteringen beskrives og risikovurderes i en §19

ansøgning

• Der medsendes udkast til en § 19 tilladelse

• § 8 ansøgning vedr. V2-kortlagt fokusareal

• Der medsendes udkast til en § 8 tilladelse

• Transportanmeldelse sker typisk entreprisevis

• For fokusarealer sendes dog én anmeldelse pr. lokalitet

• Efter behov søges om tilladelse til grundvandssænkning

og udledning


TR V − TR X


TR V – TERRÆNREGULERING (1 AF 3)

Generelt

Lokaliteten vil være indhegnet og aflåst i nødvendigt

omfang under udførelsen for at forhindre

uvedkommende aflæsning af jord og

uvedkommende adgang.


TR V – TERRÆNREGULERING (1 AF 2)

Midlertidig genplacering

•Først afrømmes muldlaget

•På den østlige del af lokaliteten skal der midlertidig

opbevares ca.10.000 m 3 Naturmuld og ca. 20.000

m 3 Naturråjord

Jordpartierne placeres direkte på råjordsplanum

•Muldlaget genudlægges


TR V – terrænregulering (2 af 2)

Permanent genplacering

•På den vestlige del af lokaliteten afrømmes det

eksisterende muldlag

•Dernæst indbygges permanent op til 15.000 m 3

Naturråjord

•Der muldpåklædes med den lokalt afrømmede

muld


TR IX – JORDVOLD PÅ VEJAREAL (1 AF 4)

Principskitse

Sektion 1 Sektion 2

(2A og 2B)

Sektion 3


TR IX – jordvold på vejareal (2 af 4)

Sektion 1

•Ingen muldafrømning

•Ingen markeringsnet

•I alt ca. 20.000 m 3 blødbund

•Ca. 7.500 m 3 okkerpotentiel blødbund

kalkbehandles med ca. 1 % kalk (10 kg hydratkalk

pr. ton blødbund)

•Opmåles efter udførelse

•Godkendes af kommunen før afdækning


TR IX – jordvold på vejareal (3 af 4)

Sektion 2

•Ingen muldafrømning

•Markeringsnet

•I alt ca. 9.000 m 3 Lettere forurenet jord

Bunke 1 fra V2-kortlagt fokusareal, kalkbehandles

ikke

Lettere forurenet jord fra øvrige fokusarealer,

kalkbehandles

•Opmåles efter udførelse

•Godkendes af kommunen før afdækning


TR IX – jordvold på vejareal (4 af 4)

Sektion 3

•Ingen muldafrømning

•Markeringsnet i anden farve end sektion 2

•I alt ca. 6.000 m 3 Kraftigt forurenet jord

•Bunke 2 fra V2-kortlagt fokusareal, kalkbehandles

•Bunke 3 fra V2-kortlagt fokusareal, kalkbehandles

•Opmåles efter udførelse

•Godkendes af kommunen før afdækning


TR XI


TR XI – TERRÆNREGULERING (1 AF 3)

Generelt

•Lokaliteten vil være indhegnet og aflåst i

nødvendigt omfang under udførelsen for at

forhindre uvedkommende aflæsning af jord og

uvedkommende adgang

•Entreprenøren udarbejder en plan for indretning af

lokaliteten. Planen holdes ajourført

•De enkelte jordbunker mærkes med tydelige skilte,

så forveksling er udelukket.


TR XI – TERRÆNREGULERING (2 AF 3)

Midlertidig genplacering

•Først afrømmes muldlaget

•Der udlægges 10 cm rent sand, hvor der skal ligge

Overjord fra vejareal og Råjord fra vejareal

•Der kan midlertidig opbevares ca. 20.000 m 3

Overjord fra vejareal og ca. 60.000 m 3 Råjord fra

vejareal

•Når de midlertidige oplag er tilendebragt, fjernes

det udlagte sandlag

•Sandlaget forventes genanvendt på vejarealet eller

kørt til ekstern modtager.


TR XI – TERRÆNREGULERING (3 AF 3)

Permanent genplacering

•Først afrømmes muldlaget

•Der kan genplaceres op til ca. 110.000 m 3

Naturråjord og op til 7.500 m 3 Naturmuld

•Råjord indbygges uden markeringsnet på

råjordsplanum

•De permanente jordmængder indbygges og

udlægges, så områdets nuværende terrænform

bevares


M14 OG SKÆRENDE VEJE

• Der kan permanent genanvendes:

30.700 m 3 Overjord fra vejareal

1.000 m 3 Områdeklassificeret muld

100.000 m 3 Råjord fra vejareal

15.000 m 3 Ren råjord

5.000 m 3 Naturråjord

1.000 m 3 Slagger


Særlige jordhåndteringsplaner

• En lille del af jorden i projektet

Jorden køres som regel til eksterne modtagere

• Vejstrækninger med kat. 3 jord

• Fokusarealer og kortlagte arealer med kat. 2 og 3 jord

• Fokusarealer og kortlagte arealer med affald i jorden

• Midlertidig genplacering er undtagelsen

• Anmeldes lokalitet for lokalitet

• Alt udføres under miljøfagtilsyn

• Lille frihed for entreprenøren til at planlægge sit arbejde


Særlige jordhåndteringsplaner

• Ikke at forveksle med den generelle

jordhåndteringsplan, hvor der arbejdes uden

miljøfagtilsyn

• SJHP er beskrevet i SAB jordarbejder

• SJHP uddybes nedenfor vedr. V2-kortlagt

fokusareal

• Desuden er der et kraftigt forurenet område på

motorvejen


Særlige jordhåndteringsplaner

(2 af 3)

Fokusareal (V2-kortlagt)

•Den opgravede jord sorteres i 3 bunker:

Bunke 1, Bunke 2 og Bunke 3

•Miljøfagtilsynet udtager prøver til laboratorieforsøg

vedrørende kalktilsætning

•Bunke 1 skal ikke kalkes

•Bunke 2 skal kalkes til min. pH = 10,0

•Bunke 3 skal kalkes til min. pH = 11,0

•Kalkningen udføres med hydratkalk på TR IX

•Miljøfagtilsynet kontrollerer kalkningen med prøver


Særlige jordhåndteringsplaner

(3 af 3)

Jord fra øvrige fokusarealerne

•Miljøfagtilsynet udtager prøver til laboratorie-forsøg

vedrørende kalktilsætning

Jordpartiet skal kalkes til min. pH = 8,0

•Kalkning udføres med hydratkalk på TR IX


V2 kortlagt

fokusareal

0 – 1 m u.t.

Vejledende

graveplan


Jordhåndteringsplaner – konklusion

Prioritering af miljøindsatsen

Prioritering af tilsynsindsatsen

Fokusering giver overblik for projektets parter og

miljømyndigheder

Lodsejere modtager ikke forurenet jord

Størst mulig frihed til entreprenøren

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!