Gældende bestemmelser REGELSÆT FOR AFVIKLING AF ...

schaeferhund.dk

Gældende bestemmelser REGELSÆT FOR AFVIKLING AF ...

Gældende bestemmelser

GB kapitel 2 D, side 1

Rev. januar 2001

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS)

Formål:

Hovedavlsskuet skal understøtte, at det avlsmæssige billede af den korrekte schæferhund bliver

forbedret i overensstemmelse med standarden. Samtidig gøres der status over, hvor langt vi er nået.

Ansvar:

Hovedbestyrelsen har hovedansvaret for afvikling og gennemførelse af Hovedavlsskuet.

Ansvaret uddelegeres til Avlsrådet og den/de arrangerende kredse. Avslrådet har ansvaret for det

hunde – og bedømmelsesmæssige. Den/de arrangerende kredse har ansvaret for afviklingen.

Afholdelse:

Hovedavlsskuet bør placeres den sidste weekend i juli eller august måned, gerne ca. 3 uger før det

tyske hovedavlsskue.

Placering:

Kredsene kan ansøge Hovedbestyrelsen om afholdelse af HAS. Placeringen afgøres af

Hovedbestyrelsen/Avlsrådet efter vurdering af de faciliteter, som kredsene kan tilbyde,

sammenholdt med de anførte mindste krav for afholdelse af HAS.

Økonomi:

Tilmeldingsgebyret tilfalder hovedforeningen. Hovedforeningen afholder udgifter for følgende

personer (med ledsagere) der er nødvendige for afholdelse af arrangementet:

- Dommere

- Figuranter

- Avlsrådet

- Landsformanden

- Brugshunderådsformanden

- Sekretariatsleder


Gældende bestemmelser

GB kapitel 2 D, side 2

Rev. januar 2001

Udgifter der dækkes er følgende:

- Rejseudgifter efter gældende regler

- 2 overnatninger på hotel gældende dobbeltværelse med bad og toilet.

- Fortæring

- Traktement ved kammeratskabsaftenen inkl. drikkevarer til maden

Den arrangerende kreds skal på pladsen stille særskilt rum eller telt til rådighed for ovennævnte

personer til spisning, afslapning m.m.

Udgifter som arrangøren har lagt ud til fortæring etc., men som hovedforeningen i henhold til

ovenstående skal betale skal afregnes til kostpris. Der kan på forhånd aftales en fast pris.

Hovedforeningen afholder endvidere udgifter for den øvrige hovedbestyrelse, brugshunderåd og

redaktør (med ledsagere)

- Rejseudgifter efter gældende regler

- 1 overnatning på hotel gældende dobbeltværelse med bad og toilet inkl. morgenmad

Sekretariatet fastsætter tilmeldingsfrist for samlet tilmelding af hovedbestyrelse, avlsråd,

brugshunderåd, m.m.

Øvrige indtægter og udgifter påhviler den/de arrangerende kredse.

Sponsorer:

Arrangørerne forestår indgåelse af sponsoraftaler under ansvar overfor Hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan indgå en hovedsponsoraftale for hele arrangementet i samarbejde med

arrangørerne. Udbyttet heraf skal i så fald dele mellem hovedforeningen og arrangørerne.

Aftalen skal være indgået mindst 1 år før arrangementet.

Reklamer m.m må ikke være til gene for arrangementets gode sportslige afvikling. Ingen sponsorer

kan købe sig personlig adgang til ringene.

Præmier:

Disse forestås af den/de arrangerende kredse.

Der skal være en rimelig fordeling i forhold til antallet af tilmeldte hunde.


Gældende bestemmelser

GB kapitel 2 D, side 3

Rev. januar 2001

Vandrepokaler:

Nye vandrepokaler kan ikke udsættes.

Tilmelding:

Tilmelding af hunde skal ske direkte til sekretariatet.

Der skal i videst muligt omfang benyttes EDB til sikring af korrekte informationer om de

deltagende hunde. Tilmelding til camping, kammeratskabsaften m.v. skal foregå direkte til

arrangørerne.

Adgangskrav:

De hundemæssige adgangskrav fremgår af de til enhver tid gældende bestemmelser.

Katalog:

Den nuværende høje standard må ikke sænkes. Kataloget skal være i A-5 format. Der stilles 50 stk.

kataloger gratis til rådighed for hovedklubben.

Dommere:

Dommerne udpeges af Avlsrådet og skal nyde almen respekt for deres rutine og erfaring i at dømme

schæferhunde.

Ringhjælp:

Erfarne ringordnere og godkendte avlsvejledere/sekretærer.

Modprøver:

Skal afvikles i overensstemmelse med hvad der er gældende ved avlskåringer, med gode forhold for

tilskuere og deltagere.

Tilskuerne skal placeres mindst 10 m fra det sted, hvor hund og figurant udfører kamphandlingen.

Dommeren skal – på baggrund af hver hunds præstation ved modprøven – give en vurdering af den

udviste kampdrift, mod og hårdhed samt tildele hunden ”Bestået ” eller ”Ikke bestået”.

Denne bedømmelse indgår herefter i Avlsrådets helhedsvurdering af hunde, vægtet ligeligt i forhold

til andre avlsmæssige fortrin og mangler.


Gældende bestemmelser

GB kapitel 2 D, side 4

Rev. januar 2001

PR:

Den PR-mæssige side af HAS skal styrkes gennem en aktiv indsats fra Hovedbestyrelse, Avlsråd og

arrangørerne. PR omkring HAS skal udnyttes via pressemeddelelser, billedemateriale, video og film

m.v., med det formål at give en positiv omtale af schæferhunden og klubbens arbejde for samme.

Andet:

Efter hvert Hovedavlsskue foretages der – i samarbejde med arrangørerne –en evaluering af

arrangementet, med henblik på løbende at optimere kvaliteten.


Gældende bestemmelser

GB kapitel 2 D, side 5

Rev. januar 2001

KRAV TIL ARRANGØRER AF HOVEDAVLSSKUER

Styregruppe:

Den/de arrangerende kredse skal råde over mindst 3-6 personer til at danne en styregruppe. Disse

skal have erfaring i koordinering af arrangementer og der bør være mindst en avlsvejleder i

gruppen.

Hjælpere:

Den/de arrangerende kredse skal kunne samle mindst 100 frivillige hjælpere, som skal være til

rådighed under hele arrangementet.

Faciliteter:

Man skal råde over et stadionanlæg eller lignende med plads til 6 ringe af en rimelig størrelse - ca. 3

fodboldbaner som skal ligge rimelig samlet.

Herudover skal der være tilskuervenligt område til afvikling af modprøver.

Der skal være adgang til et passende antal toiletter.

De nødvendige kommunale tilladelser må kunne forventes.

Camping:

Der skal være mulighed for teltslagning (camping faciliteter) med plads til ca. 150 enheder og med

rimelige toilet- og badeforhold.

Kammeratskabsaften:

Arrangørerne skal kunne afholde en kammeratsskabsaften med plads til ca. 400 personer.

Økonomi:

Den/de arrangerende kredse skal kunne dokumenterer en rimelig økonomisk ballast.

More magazines by this user
Similar magazines