Betjeningsvejledning VC - Vaillant

vaillant.no

Betjeningsvejledning VC - Vaillant

THERMOBLOCK

ecoTEC

Betjeningsvejledning VC

I/O Hovedafbryder

e Skorstensfejerknap

H Vinterdrift

I Sommerdrift

AFremløbstemperatur

centralvarme

C Beholdertemperatur

E Fejlmeldelampe

F Brænderdrift


2

For skader, der opstår ved tilsidesættelse af denne betjeningsvejledning,

dækkes ikke af Vaillant.

For at udnytte kedlen optimalt bedes De læse denne betjeningsvejledning.

Med Thermoblock ecoTec har De købt et topkvalitetsprodukt fra Vaillant.

Kedlen arbejder kondenserende, det vil sige, at den i røggassen indeholdende

varmeenergi bliver udnyttet. Dermed er De med til ikke kun at

spare energi, men også skåne miljøet. Kedlen producerer mindre NOx og

CO2 end traditionelle atmosfæriske gaskedler.

Kære kunde


3

Sikkerhedsforskrifter 4 – 6

Før idriftsætning 8 – 9

Vinterdrift 10 – 11

Sommerdrift 12 – 13

Kedel sættes ud af drift 14

Statusvisning 15

Genindkobling ved fejl 16 – 17

Pleje og service 18

Driftstop 18

Frostsikring 19

Energisparetips 19 – 20

Garanti 21

Betjeningsoversigt 22 – 23

Indhold side


4

● ingen elektriske installationer må tilsluttes, ingen transportabel

telefon må anvendes og anvend ingen åben ild f. eks. lightere,

stearinlys eller tændstikker.

● Gastilslutningshanen lukkes, døre og vinduer åbnes.

● Tilkald Deres gasselskab eller VVS-installatør.

Ved gaslugt skal De forholde Dem således:

Installationen skal foretages af en VVS-installatør. Denne påtager sig

også ansvaret for overholdelse af gældende regler og normer.

B) Gaslugt

A) Installation og indstilling

Sikkerhedsforskrifter

C) Ændringer

De må ikke foretage forandringer på:

● apparatet

● gas-, vand- og el-installation

● på røggassystem og sikkerhedsventil for henholdsvis varmeanlæg og

varmtvandsbeholder

Vigtigt:

Hvis Deres kedel bruger luften i opstillingsrummet, må De aldrig tildække

friskluftåbningerne, ej heller stille skabe og reoler foran åbningen.

Bemærk!

● Placer ikke yderligere apparater såsom tørretumbler, emhætte og

ventilationsanlæg i nærheden af kedlen, uden først at have spurgt Deres

VVS-installatør, om dette er i orden.

Ved ændringer på kedlen eller i nærheden af denne, skal en VVS-installatør altid

kontaktes.


5

Garantien vil bortfalde ved manglende vedligeholdelse.

De kan forespørge Deres VVS-installatør eller servicefirma om intervaller for

udførelse af eftersyn på netop Deres gaskedel.

Brug ikke og lad ikke eksplosive materialer, såsom benzin, papir, maling

m.m. stå i nærheden af kedlen.

Hvis De ønsker, at Deres kedel skal fungere tilfredsstillende, bedes De sørge

for, at den bliver efterset af en VVS-installatør eller servicefirma.

D) Eksplosive og let antændelige materialer

E) Eftersyn


6

Kontroller regelmæssigt kedlens vandstand, hvordan De gør det, er udførligt

beskrevet på side 9.

Kontroller vandstand

Dette gælder kun for kedler, der anvender rumluften til forbrænding.

Anvend ingen tilsætningsstoffer til vandrensning.

Opbevar aldrig sprayflasker, opløsningsmidler, maling, klorholdige

rengøringsmidler, lim m. m. i nærheden af kedlen. Disse materialer kan

under visse forhold føre til korrosion i gaskedlen.

Korrosionsbeskyttelse

Til påfyldning samt efterfyldning af varmeanlægget, kan der normalt bruges

almindeligt vand. I enkelte områder er vandkvaliteten så ringe, på grund af

at det kan være meget stærkt korrosivt eller så kalkholdigt, så det frarådes

at bruge det. I de tilfælde bedes De kontakte Deres VVS-installatør.

Sikkerhedsforskrifter (fortsat)

Påfyldning af varmeanlæg


Nomalt vil servicehanerne være åbne. Skulle de alligevel være lukkede (kærv på tværs af rørets retning), kan De ved

hjælp af en skiftenøgle eller en fastnøgle (10 mm), åbne servicehanerne (kan åbnes både højre og venstre om).

8

GW 76/0

● Åben gashanen ved at vride grebet �, således at grebets retning følger røret.

● Kontroller at servicehanen i fremløb � og returløb � er åbnet, her skal kærven i

servicehanen følge rørets retning.

Afspærringshaner åbnes.

Før idriftsætning


9

Ved varmeanlæg, der forsyner fler-etage huse, kan der være krævet et højere anlægstryk, i tvivlstilfælde spørg Deres

VVS-installatør. Hvordan De fylder vand på er forskelligt fra anlæg til anlæg, sørg for at Deres VVS-installatør informerer

Dem om dette.

GW 49/1

● De kontrollerer vandstanden i varmeanlægget på manometer �. Den hvide viser skal

stå på ca. 1 bar. Står den hvide viser, når varmeanlægget er koldt, under 0,75 bar,

efterfyldes varmeanlægget med vand, til den hvide viser igen står på ca. 1,5 bar.

● Tryk på trekanterne �22 og vip frontlågen �21 ned.

Vandstand kontrolleres


I Sommerdrift (kun varmt vand)

10

H Vinterdrift (centralvarme/varmtvand)

e Servicedrift (VVS-installatør)*

* Driftformvælger skifter automatisk tilbage til

vinterdrift og forbliver maximalt i 42 minutter i

servicedrift. Servicedrift afbrydes ved at dreje

driftformvælger kortvarigt på sommerdrift.

Mulige driftformer

Driftformvælger stilles på ønsket driftform.

Hovedafbryderen må kun indkobles, hvis varmeanlægget har korrekt vandstand (se side 9). Cirkulationspumpe og

varmeveksler kan beskadiges ved tørdrift.

GW 77/0 GW 18/0

Hovedafbryder indkobles ved at stille den på l.

Vigtigt!

Vinterdrift


11

Fremløbstemperaturen vises i display (2 ciffre med °tegn). Ved fejl på kedel vises tilhørende fejlkode.

Hvis der er monteret temperaturregulering (eks. VRT-QZA, VRT-PZA, VRT-ZA, VRC-Set C/CF) anbefales det, at indstille

temperaturvælger på maximal indstilling (7 eller 9).

Kontroller vejledning for monteret temperaturregulering/automatik. Deres

VVS-installatør har sandsynligvis indstillet fremløbstemperaturen korrekt, i

tvivlstilfælde kontakt VVS-installatøren.

Vejrlig indstilling

Overgangsperiode 1–2

Koldt 3–5

Meget koldt 6–7

Vejrlig indstilling

Overgangsperiode 2–3

Koldt 4–6

Meget koldt 7–9

GW 5/0

Ved varmeanlæg med max 75°C

fremløbstemperatur.

Ved varmeanlæg med max 90°C

fremløbstemperatur.

Indstil Deres fremløbstemperatur efter nedenstående anbefalinger.

Indstilling af fremløbstemperatur


Hovedafbryderen må kun indkobles, hvis varmeanlægget har korrekt vandstand (se side 9). Cirkulationspumpe og

varmeveklser kan beskadiges ved tørdrift.

Driftformvælger stilles på ønsket driftform.

Mulige driftformer

H Vinterdrift (centralvarme/varmtvand)

I Sommerdrift (kun varmt vand)

* Kun muligt, når en varmtvandsbeholder er tilsluttet til Vaillant Thermoblock ecoTEC. GW 78/0GW 18/0

12

Vigtigt!

Hovedafbryder indkobles ved at stille den på l.

Sommerdrift*


13

* Kun i forbindelse med tilsluttet varmtvandsbeholder.

Anbefalet indstilling: stilling 6 = ca. 60°C.

Højere tal: stilling 8: ca. 75°C

GW 79/0

Lavt tal: stilling ✻: frostsikring

Indstil Deres ønskede beholdertemperatur efter nedenstående anbefalinger.

Indstilling af beholdertemperatur*


14

Vær opmærksom på frostfare se side 19.

* Se betjeningsoversigt side 22-23.

Ved længere tids afbrydelse (f. eks. ferie), skal De yderligere lukke for gashanen (7)*

Kedel udkobles ved at sætte hovedafbryder i stilling 0.

GW 3/0 GW 78/0

Centralvarmedrift udkobles, ved at sætte driftformvælger i stilling sommer I.

Fuldstændig afbrydelse

Kedel sættes ud af drift


15

GW 131/0

* Ved hjælp af en kuglepen eller lignende.

Statusvisning aktiveres ved tryk* på tast “visning“ (3).

I display (1) vises nu aktuel statuskode.

Statusvisning

Centralvarmedrift: S. 0 = Intet varmebehov

S. 1 = Forventilation

S. 3 = Tænding

S. 4 = Brænderdrift

S. 5 = Blæser og pumpeefterløb

S. 6 = Blæser efterløb

S. 7 = Pumpeefterløb

S. 8 = Tidsforsinkelse aktiv

Beholderopvarmning S. 21 = Forventilation

S. 23 = Tænding

S. 24 = Brænderdrift

S. 25 = Blæser og pumpeefterløb

S. 26 = Brænderstop/blæserdrift

S. 27 = Pumpeefterløb

Specielle tilfælde S. 30 = Rumtermostat blokerer centralvarmedrift

S. 32 = Eftervarme

S. 33 = Temperaturvagt

S. 34 = Frostsikring


16

Ved varmebehov bliver Vaillant Thermoblock automatisk sat i drift. Hvis der i en

sikkerhedstid på ca. 10 sekunder, ikke bliver registreret tænding, udkobles Vaillant

Thermoblock. Fejlen bliver vist med fejlkode “F.21“ i display. En fornyet start kan først finde

sted efter genindkobling. For at gøre dette, trykkes genindkoblingsknappen ind i ca. 1

sekund. Ved fornyet fejl genindkobles der påny. Ved første gangs opstart og efter længere

tids stilstand, kan det være påkrævet, at genindkoble flere gange (max. 3 – 4 tandingsforsøg).

Hvis det ikke lykkes at få kedlen i drift, kontakt Deres VVS-installatør. Kedlen kan

også udkoble ved vandmangel eller tørkogning. Disse fejl vises med henholdsvis fejlkode

“F 22“ og “F 23“ på display. Kedlen må først genindkobles efter vandpåfyldning (se side 9).

Der genindkobles ved tryk på genindkoblingsknappen eller sluk/tænd på hovedafbryderen.

GW 139/0

Betjening af genindkoblingsknappen

Genindkobling ved fejl


17

GW 8/0

Ved brænderdrift lyser kontrollampe.

Brænderdrift


18

Kedlen må først sættes i drift, når fejlen er fundet og afhjulpet af Deres

VVS-installatør.

det at tegne et service-abonnement.

serviceeftersyn hvert andet år. Hvis De ingen serviceeftersyn har, anbefales

Indvendig rengøring overlades til Deres VVS-installatør i forbindelse med

De må under ingen omstændigheder gøre indgreb i kedlen eller tilsluttet

automatik. Ved gaslugt lukker De hurtigst muligt for gassen. Dette gøres

bedst i Deres målerskab. Sørg for at ventilere opstillingrum, undgå brug af

elektriske kontakter samt telefon (se også under sikkerhedsforskrifter).

Udvendig rengøring af kedel udføres med en tør eller let fugtig klud. Der må

ikke anvendes rengøringsmidler.

Ved driftstop på kedel eller i centralvarmeanlæg anbefales det, at kontakte

Deres VVS-installatør for rådgiving.

Pleje og service

Driftstop


19

I den varme årstid, hvor rumopvarmningen ikke er nødvendig, anbefaler

Vaillant, at driftformvælger stilles i stilling sommer I. Der er nu afbrudt

for centralvarmedrift, men kedlen er fortsat i drift for eventuel varmtvandsopvarmning.

Anvendelse af frostvæske på Vaillant Thermoblock og centralvarmeanlæg er

ikke tilladt. Der kan opstå skader i kedel og centralvarmeanlæg, der i givet

fald ikke dækkes af garantien.

Vær sikker på, hvis De er bortrejst i en mulig frostperiode, at Deres kedel er

tændt og at opstillingsrummet er tilstrækkeligt opvarmet. Vær endvidere

opmærksom på, at kedlen vedfejl kan udkoble automatisk. Mulige fejl kan

være afbrydelse af gas og strøm eller forstyrrelser i aftrækssystemet. Hvis

det er menigen, at kedlen skal være afbrudt i en frostperiode anbefales det,

at tømme centralvarmeanlægget fuldstændigt for vand.

For at undgå unødigt energiforbrug, skal De stille Deres fremløbstemperaturvælger

så lavt som muligt (se kap. Vinterdrift). Ved anvendelse af automatik,

er det automatikken, der skal indstilles lavest muligt. Dette gøres

for at udnytte den kondenserende kedel bedst muligt. Sørg for at Deres

radiatorventiler er åbne, så ønsket rumtemperatur nås.

Indstilling af driftformvælger

Indstilling af fremløbstemperatur

Frostsikring

Energisparetips


20

Ved indbygning af termostatventiler på radiatorene kan der opnås individuel

rumtemperatur. Termostatventilerne vil sørge for, at rumtemperturen aldrig

bliver lavere end indstillet. Omvendt vil termostatventilerne lukke, når der

er gratis varme i rummet (såsom solindfald, varme fra elektriske apparater

m.m.).

1°C overtemperatur i rummene forøger energiforbruget med 6%.

Denne automatik regulerer fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen.

Korrekt indreguleret betyder dette, at varmeanlægget ikke

tilføres mere energi end der er brug for. Det integrerede tidsur gør det

muligt, at opnå ønsket rumtemperatur i tidsperioder bestemt af Dem samt

natsænkning. Hvis vejrkompenseringsanlæg er indbygget i Deres kedel,

bedes De læse tilhørende betjeningsvejledning for opnåelse af optimal drift.

Indbygning af termostatventiler

Indbygning af vejrkompenseringsanlæg

Vaillant tilbyder Dem forskellige muligheder for optimal energibesparing og

dermed minimalt CO2 udslip.

Rumtemperaturregulering VRT-ZA, -QZA og -PZA muliggør en automatisk

regulering af rumtemperaturen. Med konstant regulering muliggøres en

nøjagtig regulering af fremløbstemperaturen samt optimal udnyttelse af

kedlens modulation. Med ur-styring er der mulighed for automatisk

sænkning af rumtemperaturen. Dette kan gøres i et temperaturinterval på

5...20°C.

Muligheder for en rumtemperaturregulering

Indbygning af en rumtemperaturregulering VRT...


21

Der må kun anvendes originale Vaillant reservedele.

Hvis den opståede fejl har baggrund i fejl-installation samt tilsidesættelse af

nærværende betjeningsvejledning, dækkes denne ikke af Vaillant.

Vi henviser iøvrigt til det vedlagte garantibevis, der skal indsendes i udfyldt

stand. I garantiperioden dækker Vaillant opståede fejl på dele i kedlen.

Garantiperioden for centralvarmekedler andrager et år, regnet fra

installationsdato.

Garanti


22

*Tilbehør fra Vaillant program.

� Manometer

� Display

� Sikkerhedsventil*

� Servicehane retur*

� Afløbsskål*

� Gashane

� Servicehane fremløb*

� Fremløbstemperaturregulering

� Brænderdrift

� Genindkoblingsknap

� Driftformvælger

� Hovedafbryder

Betjeningsvejledning

� Rumtermostat*

� Termostatventil*

� Temperaturvælger varmtvand*

�21 Frontlåge

�22 Trekant for åbning af frontlåge

�25 Vejrkompenseringsanlæg*/Tidsur*

Betjeningsoversigt


23

GW 144/1

Betjeningsoversigt

More magazines by this user
Similar magazines